Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS English version below Wersja Spis treści I. Postanowienia wstępne... 1 II. Zasady ogólne... 2 III. Ogłoszeniodawca... 2 IV. Konto Ogłoszeniodawca... 3 V. Złożenie i zatwierdzenie ogłoszenia Ogłoszeniodawca... 3 VI. Treść ogłoszenia Ogłoszeniodawca... 5 VII. Ogłoszeniodawca cena usługi... 6 VIII. Prawa autorskie Ogłoszeniodawca... 7 IX. Usunięcie ogłoszenia Ogłoszeniodawca... 7 X. Ogłoszeniobiorca... 8 XI. Prawa i obowiązki Ogłoszeniobiorcy... 9 XII. Polecający XIII. Prawa i obowiązki Polecającego XIV. Zasady odpowiedzialności XV. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność XVI. Wymagania techniczne XVII. Reklamacja XVIII. Informacja handlowa XIX. Prawa autorskie Serwisu XX. Postanowienia przejściowe XXI. Postanowienia końcowe I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego na stronie internetowej (dalej: Serwis) na rzecz klientów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Przedmiotem usług świadczonych przez Serwis jest przyjmowanie ogłoszeń o pracę, przygotowanie ogłoszeń o pracę do publikacji, publikowanie ogłoszeń o pracę, przyjmowanie aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców, przekazywanie aplikacji o pracę do Ogłoszeniodawcy wraz z informacją o ewentualnych poleceniach albo przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy, udostępnienie Polecającemu formularza do wysłania polecenia Polecanemu. 3. Usługi są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Ogłoszeniodawcą.

2 4. Usługa przyjmowania aplikacji o pracę, przekazywania aplikacji o pracę wraz z informacją o ewentualnych poleceniach, przekierowania do formularza Ogłoszeniodawcy, udostępnienia Polecającemu formularza do wysłania polecenia Polecanemu jest świadczona na rzecz Usługobiorcy na podstawie art. 393 k.c. 5. Serwis internetowy NO FLUFF JOBS jest prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska Bujok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, al. Grunwaldzka 413, Gdańsk, NIP: , REGON: , tel , nr konta bankowego: II. Zasady ogólne 1. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Serwisu jest wyrażanie zgody na związanie się niniejszymi Warunkami. 2. Ogłoszenia na stronie Serwisu są powszechnie dostępne i każdy może zapoznać się z ich treścią nieodpłatnie. Zapoznanie się z ogłoszeniami o prace nie skutkuje powstaniem umownego stosunku prawnego pomiędzy Serwisem a osobą trzecią. 3. Serwis służy wyłącznie do składania, odpowiadania na ogłoszenia o pracę i do polecania ogłoszeń o pracę. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach, w szczególności celu promocji innych stron internetowych, produktów lub usług. 4. Serwis nie dopuszcza możliwości korzystania z usług Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, co jest uzasadnione charakterem świadczonych usług, dla których identyfikacja osób jest istotna. Nie dotyczy to Polecających i Polecanych. 5. Serwis stosuje politykę prywatności oraz ochrony danych osobowych, która jest przedmiotem osobnego dokumentu pn. Polityka prywatności. III. Ogłoszeniodawca 1. Ogłoszeniodawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce zatrudnić pracownika oraz złoży w Serwisie ogłoszenie o pracę lub założy konto. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniodawcy są odpłatne. 2. Na świadczoną na rzecz Ogłoszeniodawcę usługę składa się: przyjęcie ogłoszenia o pracę, przygotowanie ogłoszenia o pracę do publikacji, opublikowanie ogłoszenia o pracę, przyjmowania aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców wraz informacją o z ewentualnym poleceniu, przekazywanie tych aplikacji do Ogłoszeniodawcy, przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy, udostępnienie Polecającemu formularza do wysłania polecenia Polecanemu. 3. Usługi na rzecz Ogłoszeniodawcy są świadczone za pośrednictwem konta lub bez pośrednictwa konta.

3 IV. Konto Ogłoszeniodawca 1. Konto może założyć każdy Ogłoszeniodawca. Ogłoszeniodawca może posiadać tylko jedno konto z danym adresem poczty elektronicznej. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja konta jest nieodpłatna. 2. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie odpowiedniego linku w mailu wysłanym na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. Wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, w tym dotyczące danych identyfikacyjnych, powinny być wypełnione. Ponadto do formularza należy załączyć plik graficzny formatu jpg lub tiff ze znakiem graficznym Ogłoszeniodawcy. Założenie konta może nastąpić także po opublikowaniu ogłoszenia poprzez naciśnięcie linku w poczcie elektronicznej potwierdzającej opublikowanie ogłoszenia. W takim przypadku dane do konta zostaną pobrane z ogłoszenia. 3. Formularz może wypełnić i zatwierdzić wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników. 4. Logowanie do konta następuje przy pomocy loginu i hasła. 5. Przy pomocy konta można składać ogłoszenia, edytować opublikowane już ogłoszenia, monitorować historię złożonych ogłoszeń. 6. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zrezygnować z konta, poprzez naciśniecie przycisku likwiduj oraz odpowiedniego linku w mailu wysłanym na adres poczty elektronicznej. Likwidacja konta nastąpi w ciągu 24 godzin od naciśnięcia odpowiedniego linka. 7. Likwidacja konta nie ma wpływu na opublikowane ogłoszenia o pracę. Dalsza edycja ogłoszenia może odbywać się przy pomocy EditLink. 8. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniodawca nie będzie się do niego logował przez okres 3 miesięcy lub nie złoży żadnego ogłoszenia o pracę w ciągu 2 lat. Serwis poinformuje o planowanym usunięciu konta 14 dni przed jego usunięciem na adres poczty elektronicznej. 9. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniodawca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Serwis wezwie Ogłoszeniodawcę do zaprzestania naruszania Regulaminu lub prawa na adres poczty elektronicznej nie później niż na 3 dni przed usunięciem konta. V. Złożenie i zatwierdzenie ogłoszenia Ogłoszeniodawca 1. Formularz ogłoszenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników. 2. Zakazane jest wypełnianie i zatwierdzanie formularzy ogłoszeń o pracę przy pomocy botów lub innych zautomatyzowanych programów do wysyłania poczty elektronicznej. 3. Ogłoszenie o pracę składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza. We formularzu należy podać dane opisujące stanowisko pracy zgodnie z aktualnym formularzem na stronie internetowej. W przypadku składania ogłoszenia bez pośrednictwa konta, należy podać także dane identyfikujące Ogłoszeniodawcę oraz plik graficzny formatu jpg lub tiff ze znakiem graficznym Ogłoszeniodawcy. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe powinny być wypełnione.

4 4. Ogłoszeniodawca w formularzu może także dodatkowo zamówić ponowne umieszczenie ogłoszenia na pozycji pierwszej po upływie 15 dni od publikacji ogłoszenia (możliwość dostępna od dnia 1 pażdziernika 2015). 5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Ogłoszeniodawca otrzyma maila potwierdzającego z nadanym numerem ogłoszenia. Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta wraz z dokonaniem płatności. 6. Przygotowanie przez Serwis ogłoszenia do publikacji następuje w sposób zautomatyzowany. 7. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godziny od dokonania płatności. Publikacja ogłoszenia następuje w sposób zautomatyzowany. 8. Ogłoszenie o pracę będzie dostępne w Serwisie przez 30 dni od chwili jego opublikowania. Po upływie 30 dni ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu i Serwis nie będzie przyjmował nowych aplikacji o pracę ani udostępniał formularza do wysyłania poleceń dla tego ogłoszenia. Ogłoszenie jest publikowane na pozycji pierwszej (na górze strony internetowej) i z chwilą publikacji nowych ogłoszeń będzie zajmować dalsze pozycje. 9. W celu przedłużenia usługi Ogłoszeniodawca powinien złożyć nowe ogłoszenie o tej samej treści. 10. Serwis zapewnia formularz do aplikowania o pracę przez Ogłoszeniobiorców. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu aplikacji przez Ogłoszeniobiorcę, aplikacja zostanie automatycznie przekierowana na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy, który potwierdzi jej doręczenie poprzez naciśnięcie odpowiedniego linka w poczcie elektronicznej. Serwis będzie przechowywał aplikację do momentu potwierdzenia przez Ogłoszeniodawcę otrzymania aplikacji, jednak nie dłużej niż przez okres 5 tygodni od dnia złożenia aplikacji o pracę, zaś kopię zapasową aplikacji przez okres 365 dni od daty wpłynięcia aplikacji. 11. Ogłoszeniodawca może zrezygnować z formularza Serwisu do aplikowania o pracę i podać link do własnego formularza. Ogłoszeniobiorcy będą automatycznie przekierowywani do formularza Ogłoszeniodawca po naciśnięciu linku do tego formularza. 12. Serwis zapewnia formularz do wysyłania polecenia potencjalnym kandydatom. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza przez Polecającego polecenie zostaje wysłane przez Polecającego za pośrednictwem Serwisu na adres poczty elektronicznej Polecanego. 13. W ogłoszeniu o pracę Ogłoszeniodawca może przyrzec Nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, tj. za polecenie jako pierwszy osobę, która skutecznie zawrze umowę z Ogłoszeniodawcą zgodnie z treścią ogłoszenia oraz poda dane o których mowa w 12 ust. 2. Nagroda jest kwotą brutto w danej walucie, która winna być wypłacona Polecającemu przez Ogłoszeniodawcę, jeśli Polecany zaaplikował o pracę a następnie został zatrudniony. Do przyrzeczenia stosuje się przepisy o przyrzeczeniu publicznym. 14. Serwis nie jest stroną przyrzeczenia publicznego i nie pośredniczy w wypłacaniu przez Ogłoszeniodawcę Polecającemu Nagrody za polecenie. 15. Serwis jest uprawniony do publikowania ogłoszenia w całości lub w formie streszczenia na innych portalach, forach, listach mailingowych, grupach dyskusyjnych itp. w celu promocji ogłoszenia.

5 VI. Treść ogłoszenia Ogłoszeniodawca 1. Ogłoszenie powinno zawierać ofertę odpłatnej pracy dla osoby fizycznej prowadzącej lub nieprowadzącej działalności gospodarczej. Oferta pracy może dotyczyć każdej legalnej formy zatrudnienia, w szczególność na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 2. Ogłoszenie powinno być sporządzone w języku angielskim. 3. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych ofert pracy. 4. Oferowana praca oraz warunki wykonywania pracy muszą być zgodne z prawem. 5. Ogłoszenie nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności oferta pracy musi dotyczyć legalnej pracy. 6. Informacje oraz inne materiały zawarte w ogłoszeniu powinny być kompletne, prawdziwe, właściwe, niedyskryminujące i nie wprowadzające w błąd. Zakazane są ogłoszenia o charakterze seksualnym. 7. Ogłoszenie musi zawierać sprecyzowane wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie podane w konkretnej kwocie lub oznaczone widełkami od kwoty X do kwoty Y. Ponadto podane wynagrodzenie maksymalne nie powinno dwukrotnie przewyższać podanego wynagrodzenia minimalnego (X / V < 2). 8. Podane wynagrodzenie w ogłoszeniu powinno być adekwatne do oferowanej pozycji. 9. Serwis jest uprawniony do usuwania błędów językowych w składanych ogłoszeniach, w szczególności do usuwania błędów ortograficznych i gramatycznych. 10. W ogłoszeniu o pracę można żądać od Ogłoszeniobiorcy podania wyłącznie następujących informacji: a. imię (imiona) i nazwisko, b. imiona rodziców, c. datę urodzenia, d. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) e. wykształcenie, f. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, g. innych danych osobowych, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, h. numer PESEL. 11. W ogłoszenie nie można także żądać podania następujących informacji o: a. pochodzeniu rasowym lub etnicznym, b. poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, c. przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, d. stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, e. skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, f. innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 12. Serwis dopuszcza możliwość zmiany treści ogłoszenia, która nie zmienia ogłoszenia co do istoty, np. co do wymagań personalnych lub używanej technologii w projekcie. Zmiany można dokonać przy pomocy konta lub EditLink, do którego link jest przesłany

6 Ogłoszeniodawcy automatycznie na adres poczty elektronicznej po publikacji ogłoszenia. Posiadanie konta nie wyłącza możliwości korzystania z EditLink. 13. Niedopuszczalne są zmiany treści ogłoszenia, która mają na celu zmianę: a. podmiotu oferującego pracę z Ogłoszeniodawcy na inny podmiot, b. miejsca świadczenia pracy, c. głównych obowiązków pracownika, d. nazwy stanowiska pracy, e. tytułu ogłoszenia. VII. Ogłoszeniodawca cena usługi 1. Tytułem usługi Ogłoszeniodawca zapłaci cenę zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Podstawowa cena usługi jest ceną za jedno ogłoszenie, która zawiera tylko jedną ofertę pracy wykonywanej w jednej miejscowości. 3. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie: dolar amerykański. Serwis jest podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT). 4. Warunkiem koniecznym publikacji ogłoszenia o pracę jest dokonanie płatności ceny. 5. Płatność może być dokonana przy pomocy: a. karty kredytowej (VISA, Master, Amex), b. karty debetowej Maestro, c. serwisu Paypal. 6. Dokonanie płatności za jedną lub więcej usług przelewem bankowym jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażaniu na to indywidualnej zgody przez Serwis. 7. Płatności, o których mowa w ust. 5 są przyjmowane przy współpracy z PayLane sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk, KRS: W przypadku wyrażania woli przez Ogłoszeniodawcę, aby nie publikować ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z Serwisu przed upływem 30 dni, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny. 9. W terminie 72 godzin po dokonaniu płatności ceny zostanie wystawiona faktura i wysłana w formacie pliku PDF na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy. 10. Ogłoszeniodawca zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju UE innym niż Polska jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer identyfikacyjny VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny w systemie VIES, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego w systemie VIES indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT. Uznaje się, że usuniecie ogłoszenia nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowały w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo zapłaci na rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w wezwania, publikacja ogłoszenia zostanie wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji.

7 11. Ogłoszeniodawca nie prowadzący działalności gospodarczej na terenie UE jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT lub podobny numer nadany Ogłoszeniodawcy przez państwo siedziby i służącym identyfikacji przedsiębiorców (numer VAT) albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego numeru VAT. Uznaje się, że usuniecie ogłoszenia nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT albo zapłaci na rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w wezwanie, publikacja ogłoszenia zostanie wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji. VIII. Prawa autorskie Ogłoszeniodawca 1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że: a. ogłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w szczególność praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, b. dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w ogłoszeniu lub na koncie. 2. Ogłoszeniodawca udziela Serwisowi niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych i znaków graficznych i słownych (dalej: utwory) podanych w ogłoszeniu lub koncie w celu realizacji usługi. 3. Licencja jest udzielana na czas określony, tj. na czas realizacji usługi lub istnienia konta. Serwis jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji usługi. 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest udzielana na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. w zakresie obrotu egzemplarzami wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 5. Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie, gdyż licencja będzie wykonywana wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług na rzecz Ogłoszeniodawcy. IX. Usunięcie ogłoszenia Ogłoszeniodawca 1. Serwis jest uprawniony usunąć ogłoszenie ze strony w każdej chwili z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy, jak także z przyczyn od niego niezależnych. 2. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia lub publikacji ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy.

8 3. Przyczyną leżącą po stronie Ogłoszeniodawcy jest w szczególności naruszenie niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa przez treść lub formę ogłoszenia, jak także przez samo działanie lub zaniechanie Ogłoszeniodawcy. 4. W przypadku usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy Serwis co najmniej na 24 godziny przed usunięciem ogłoszenia poinformuje Ogłoszeniodawcy o planowanym usunięciu i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia ogłoszenia ze strony. Obowiązek wcześniejszego poinformowania nie dotyczy sytuacji, kiedy usunięcie ogłoszenia ma na celu uniknięcie popełnienia lub usunięcie skutków popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 5. Tytułem usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec serwisu, w szczególności nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny w całości lub części lub jakiegokolwiek odszkodowania. 6. W przypadku usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Serwisu Ogłoszeniodawca otrzyma zwrot ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu braku ogłoszenia, nie mniej niż 20 dolarów amerykańskich. Wypłata nastąpi w ciągu 7 dni od podania przez Ogłoszeniodawcy rachunku bankowego do dokonania zwrotu. X. Ogłoszeniobiorca 1. Ogłoszeniobiorcą jest osobą fizyczną, która wyraża wolę zatrudnienia siebie jako pracownika oraz złoży w Serwisie aplikację o pracę lub zostanie przekierowana na strony Ogłoszeniobiorcy w celu złożenia aplikacji o pracę. 2. Ogłoszeniobiorca może prowadzić własną działalność gospodarczą. 3. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniobiorcy są nieodpłatne w całości. Serwis tytułem świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniobiorcy nie pobiera żadnych opłat. 4. Wykonanie usługi, tj. przyjęcie aplikacji po jej wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Ogłoszeniobiorcę oraz przekazanie aplikacji do Ogłoszeniodawcy albo przekierowanie na strony Ogłoszeniobiorcy w celu złożenia aplikacji o pracę następuje automatycznie. Jeżeli wystąpi przeszkoda techniczna w przekazaniu aplikacji, Serwis podejmie cyklicznie (nie rzadziej niż raz na dobę) przez 30 dni próbę przekazania aplikacji do Ogłoszeniodawcy. Serwis będzie informował Ogłoszeniobiorcę na podany adres poczty elektronicznej o nieudanych próbach przekazania aplikacji. 5. Serwis zobowiązuje się wykonać usługę bez wad, jednocześnie nie udziela dodatkowych gwarancji lub rękojmi dla świadczonych usług innych niż wynikających z prawa (art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego). Ogłoszeniodawca wszelkie zastrzeżenia do oświadczonych usług powinien zgłaszać Serwisowi zgodnie z procedurą reklamacji określoną w 15 Regulaminu. 6. Serwis nie posiada kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 7. Ogłoszeniobiorca może komunikować się z Serwisem za pomocą środków komunikacji wskazanych w 1 ust. 5 Regulaminu, zaś z Ogłoszeniodawcą bezpośrednio za pomocą środków komunikacji wskazanych w konkretnym ogłoszeniu o pracy, jeśli takie zostały podane.

9 8. Ogłoszeniobiorca może skorzystać m.in. z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń: a. Ogłoszeniobiorca może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu, b. Ogłoszeniobiorca może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Serwisem. c. Ogłoszeniobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Serwisem, korzystając z powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). XI. Prawa i obowiązki Ogłoszeniobiorcy 1. Aplikacja o pracę powinna być sporządzona w języku angielskim lub innym języku, jeżeli taka możliwość wyraźnie wynika z treści ogłoszenia o pracę. 2. Informacje podane w aplikacji o prace powinny być kompletne, prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Zakazane jest zawieranie w aplikacjach o pracę informacji o charakterze seksualnym. 3. Aplikacja o pracę powinna zawierać rzeczywistą odpowiedź na ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych aplikacji o pracę. 4. Aplikacja o pracę nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności aplikacja nie może dążyć do nielegalnego pozyskania informacji od Ogłoszeniodawcy. 5. Ogłoszeniobiorca może być zobowiązany w aplikacji o pracę do podania wyłącznie następujących danych: i. imię (imiona) i nazwisko, j. imiona rodziców, k. datę urodzenia, l. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), m. wykształcenie, n. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, o. innych danych osobowych, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystnie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, p. numer PESEL. 6. Jeżeli ogłoszenie o pracę będzie bezpośrednio lub pośrednio wymagało podania innych danych niż wskazane w ust. 5 prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do Serwisu. 7. Ogłoszeniobiorca nie jest zobowiązany podawać w aplikacji o pracę informacji o: g. pochodzeniu rasowym lub etnicznym, h. poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, i. przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, j. stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym,

10 k. skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, l. innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 8. Jeżeli ogłoszenie o pracę będzie bezpośrednio lub pośrednio wymagało podania takich danych prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do Serwisu. XII. Polecający 1. Polecający jest osobą fizyczną, która przy pomocy Serwisu wysyła innej osobie potencjalnie zainteresowanej ogłoszeniem opublikowanym w Serwisie informację o tym ogłoszeniu Polecenie. Warunkiem koniecznym wysłania polecenia jest podanie adresu poczty elektronicznej Polecanego. 2. Elementem oznaczonej czynności, o której mowa w 5 ust. 13 jest podanie następujących danych na które, oprócz adresu poczty elektronicznej Polecanego, składa się polecenie: a. imię (imiona) i nazwisko Polecającego, b. adres poczty elektronicznej Polecającego, c. imię (imiona) i nazwisko Polecanego, 3. Usługi Serwisu na rzecz Polecającego są nieodpłatne w całości. Serwis tytułem świadczenia usług na rzecz Polecającego nie pobiera żadnych opłat. 4. Jeśli Polecany złoży aplikację przy wykorzystaniu tożsamego adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 to Polecający jest o tym powiadamiany. 5. Jeśli Ogłoszeniodawca podał w ogłoszeniu informację o Nagrodzie za polecenie a Polecany po złożeniu aplikacji zostanie zatrudniony to wówczas Ogłoszeniodawca jest zobowiązany wypłacić Nagrodę Polecającemu, który pierwszy dokonał polecenia. Przez zatrudnienie rozumie się umowę o pracę lub umowę cywilną-prawną zawartą na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Umowa powinna być zawarta nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wysłania polecenia przez Polecającego do Poleconego. 6. Przekazanie do Polecającego powiadomienie o złożeniu aplikacji przez Polecanego następuje automatycznie. Jeżeli wystąpi przeszkoda techniczna w przekazaniu polecenia do Polecanego i/lub przekazaniu do Polecającego powiadomienia o złożeniu aplikacji, Serwis podejmie cyklicznie (nie rzadziej niż raz na dobę) przez 30 dni próbę przekazania polecenia do Polecanego i/lub przekazania powiadomienia do Polecającego. 7. Polecający i Polecany mogą komunikować się z Serwisem za pomocą środków komunikacji wskazanych w 1 ust. 5 Regulaminu. 8. Polecający może skorzystać m.in. z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń: a. Polecający może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu, b. Polecający może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Serwisem. c. Polecający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Serwisem, korzystając z powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

11 organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 9. Ogłoszeniodawca może potracić od kwoty nagrody podatki i inne należne opłaty zgodnie z prawem właściwym dla Ogłoszeniodawcy lub Polecającego. Jeżeli Ogłoszeniodawca i Polecający nie postanowili inaczej, wszelkie koszty związane z wypłatą nagrody obciążają kwotę nagrody. XIII. Prawa i obowiązki Polecającego 1. Informacje podane w poleceniu powinny być kompletne, prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Zakazane jest zawieranie w poleceniu informacji o charakterze seksualnym. 2. Polecenie powinno zawierać rzeczywiste dane Polecającego i Polecanego. Zakazane jest wysyłanie informacji przy pomocy formularza polecenia w innym celu niż poinformowanie o ogłoszeniu opublikowanym w Serwisie, w szczególności zakazane jest wysyłanie pozornych poleceń. 3. Polecenie nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności polecenie nie może dążyć do nielegalnego pozyskania informacji. 4. Polecający może być zobowiązany do podania w poleceniu wyłączenie tych danych, które są wymienione w 12 ust. 2 Regulaminu. 5. Polecający przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, że Polecany może skutecznie zakazać Serwisowi przetwarzanie swoich danych osobowych, co utrudni ustalenie wykonania oznaczonej czynności, o której mowa w 5 ust. 14. XIV. Zasady odpowiedzialności 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez Ogłoszeniodawców ogłoszeń. Serwis oświadcza, że przygotowanie przez Serwis ogłoszeń o pracę do publikacji ma charakter formalny i co do zasady nie ingeruje w treść ogłoszeń. 2. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Ogłoszeniodawcę może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionych usług, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności. 3. Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniodawcy, że ktokolwiek złoży aplikację o pracę, prawdziwości złożonych aplikacji, wartości ekonomicznej dla Ogłoszeniodawcy złożonych aplikacji oraz zatrudnienia kogokolwiek na stanowisku będącym przedmiotem ogłoszenia. 4. Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniobiorcy, że Ogłoszeniodawca skontaktuje się z nim, zaoferuje pracę lub zatrudni. 5. Serwis po przekazaniu Ogłoszeniodawcy aplikacji o pracę nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Ogłoszeniobiorcą i w związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności. 6. Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniodawcy, że ktokolwiek wyśle polecenie, prawdziwości wysłanych poleceń, wartości ekonomicznej dla Ogłoszeniodawcy wysłanych poleceń. 7. Serwis nie gwarantuje Polecającemu, że Ogłoszeniodawca skontaktuje się z nim czy też wypłaci przyrzeczoną Nagrodę za polecenie zgodnie z treścią ogłoszenia.

12 8. Serwis, po wysłaniu Polecanemu przez Polecającego informacji o opublikowanym na Serwisie ogłoszeniu, nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Polecającym a Polecanym i w związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności. 9. Serwis po przekazaniu Ogłoszeniodawcy aplikacji uzupełnionej o imię (imiona), nazwisko i adres poczty elektronicznej Polecającego nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Polecającym i w związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności. 10. Polecający oświadcza, że podając dane Polecanego nie narusza praw Polecanego lub innej osoby trzeciej, w szczególności podanie tych danych nie narusza tajemnicy handlowej lub innej tajemnicy chronionej prawem. Polecający zobowiązuje się przystąpić do długu, jeżeli ktokolwiek zgłosi skutecznie roszczenia wobec Serwisu w związku z podaniem przez Polecającego danych Polecanego. 11. Serwis internetowy jest udostępniany w formule as is, czyli jest dostępny w wersji aktualnej mogącej zawierać wady i nie ma lepszej wersji alternatywnej. Dlatego Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na świadczone usługi, w tym gwarancji jakości. 12. Serwis nie gwarantuje, że serwery Serwisu są wolne od wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wirusy komputerowe i szkodliwe oprogramowanie. 13. Serwis nie gwarantuje, że treść strony, w tym samych ogłoszeń będzie wolna od wad, w szczególności nieaktywnych linków, nieścisłości lub błędów typograficznych. 14. Odpowiedzialność Serwisu wobec Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy, Polecającego i Polecanego jest ograniczona do kwoty 100 dolarów amerykańskich za wszelką szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem w danym roku kalendarzowym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 15. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody spowodowanej z winy umyślnej. 16. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca i Polecający są zobowiązani do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z treścią przekazanego ogłoszenia o pracę, aplikacji o pracę lub polecenia, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Serwisu poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich lub samych Ogłoszeniodawców, Ogłoszeniobiorców i Polecających. 17. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia usług, jeżeli świadczenie usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od Serwisu (np. pożar, powódź, wojna, strajk). 18. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu strony w wymiarze 24 godzin w ciągu kwartału. XV. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 1. Serwis zaleca korzystanie z legalnego oprogramowania, w tym z oprogramowania antywirusowego w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze świadczonych przez Serwis usług.

13 2. Zakazane jest wysyłanie do Serwisu, Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy, Polecanemu lub Polecającemu informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych, czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogące wywołać zakłócenie lub uszkodzenie systemów komputerowych. 3. Serwis oświadcza, że w celu świadczenia usług korzysta z hostingu osoby trzeciej i zawarła umowę SLA. Ustawienia serwerów są zoptymalizowane, aby zminimalizować czas ewentualnych przerw w świadczeniu usług. XVI. Wymagania techniczne 1. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca, Polecający i Polecany w celu korzystania z usług musi spełniać poniższe wymagania techniczne: a. posiadać dostęp do sieci Internet, b. posiadać przeglądarkę www: Firefox, Opera, Chrome Safari lub inną obsługującą HTML5, o standardzie IE lub wyższym (standard IE8 i IE 9 może mieć ograniczone możliwości), c. posiadać konto poczty elektronicznej. 2. Osoby trzecie zainteresowane zapoznaniem się z treścią ogłoszeń muszą spełniać poniższe wymagania techniczne: a. posiadać dostęp do sieci Internet, b. posiadać przeglądarkę www: Firefox, Opera, Chrome Safari lub inną obsługującą HTML5, o standardzie IE lub wyższym (standard IE8 i IE 9 może mieć ograniczone możliwości) albo Android OS, IOS obsługujący HTML5. 3. Serwis zastrzega, że do korzystania z pełnej funkcjonalności strony Serwisu oraz konta może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML oraz obsługi protokołu szyfrowania transmisji SSL. XVII. Reklamacja 1. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca, Polecający, Polecany i osoby trzecie są uprawnione w każdej chwili do złożenia reklamacji. Reklamacja może w szczególności dotyczyć niezgodności świadczonej usługi z zakupioną, naruszenia niniejszego Regulaminu lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy, Polecającego, Polecanego lub osoby trzeciej wynikających z ustawy. 2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Ogłoszeniodawca ma prawo zażądać usunięcia niezgodności, obniżenia ceny usługi za okres niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku niezgodności powstałą szkoda. Przyjmuje się, że okres niezgodności trwał nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia reklamacji, jeżeli Ogłoszeniodawca nie wykaże inaczej. 3. W przypadku naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy, Polecającego, Polecanego lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy Ogłoszeniodawca ma prawo żądać usunięcia niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda, zaś Ogłoszeniobiorca,

14 Polecający, Polecany i osoba trzecia mają prawo żądać usunięcia niezgodności lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda. 4. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres wskazany w 1 ust. 5 Regulaminu albo w formie na adres wskazany w 1 ust. 5 Regulaminu. 5. Reklamacja powinna zawierać: a. W zależności od rodzaju reklamacji, niektóre (lub wszystkie) dane identyfikacyjne z tych wymienionych poniżej: firmę Ogłoszeniodawcy i numer złożonego ogłoszenia o pracę, imię i nazwisko Ogłoszeniobiorcy oraz numer złożonej aplikacji o pracę, imiona, nazwiska i adresy poczty elektronicznej Polecającego i Polecanego, imię i nazwisko (nazwę) osoby trzeciej, b. adres poczty elektronicznej, c. opisanie niezgodności świadczonej usługi z zamówioną usługą lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy, Polecającego, Polecanego lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy albo innej ewentualnej przyczyny reklamacji, d. proponowany przez Ogłoszeniodawcę, Ogłoszeniobiorcę, Polecającego, Polecanego lub osobę trzecią sposób rozstrzygnięcia reklamacji, e. wskazanie powstałej szkody, jeżeli miała miejsce. 6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji. Status reklamacji zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy, Polecającego, Polecanego lub osoby trzeciej bez względu na wynik. Brak odpowiedzi ze strony Serwisu oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji zgodnie z jego treścią z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych. 7. Jeżeli Serwis negatywnie rozstrzygnie reklamację, Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca, Polecający, Polecany lub osoba trzecia może skorzystać z innych przysługujących praw lub wystąpić na drogę sądową przeciwko Serwisowi. XVIII. Informacja handlowa 1. Serwis wysyła pocztą elektroniczną niezindywidualizowaną informację handlową do Ogłoszeniodawców, którzy wyrazili na to zgodę. Informacja handlowa dotyczy usług świadczonych przez Serwis. Informacja będzie wysyłania nie częściej niż co 3 miesiące. 2. Ogłoszeniodawca składając ogłoszenie o pracę może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej. Podany adres poczty elektronicznej nie może identyfikować innej osoby fizycznej, niż osoby która składa i zatwierdza ogłoszenie o pracę w imieniu Ogłoszeniodawcy. 3. Ogłoszeniodawca może bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez naciśnięcie odpowiedniego linku zawartego w każdej informacji handlowej lub wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podanej w 1 ust. 5 Regulaminu.

15 4. Zgoda, o której mowa w ust. 2-3 jest zgodą na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. XIX. Prawa autorskie Serwisu 1. Przyjęty na stronie Serwisu układ i formuła udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. 2. Wszelkie prawa do treści, w tym do jego elementów graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów strony są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. 3. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca, Polecający, Polecany i osoby trzecie nie są uprawnione do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub części treści Serwisu, jeżeli nie postanowiono wyraźnie inaczej. Postanowienie to nie dotyczy sporządzenia kopii ogłoszenia dla własnego użytku. XX. Postanowienia przejściowe 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące konta wchodzą w życie 1 października 2015 r. XXI. Postanowienia końcowe 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach Regulaminu, w tym zmian zakresu i cen usług. W przypadku zmiany Regulaminu jego nowa treść zostanie ogłoszona na stronie Nowa wersja Regulaminu ma zastosowanie do usług, które zostały zamówione lub rozpoczęto z ich korzystanie po ogłoszeniu zmiany Regulaminu. 2. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronie w formach zwyczajowo stosowanych w Internecie. 3. Serwis podlega prawu polskiemu, a wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z usług i konta mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowi wiążąca jest polska wersja językowa. 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia usług przez Serwis jest Sąd właściwy dla siedziby Serwisu, jeżeli nie znajdzie zastosowania właściwość wyłączna.

16 Cennik załącznik nr 1 do Regulaminu 1 Cena podstawowa 1. Cena pojedynczego ogłoszenia to 100 USD netto +VAT 2 Cena uzupełniająca* 1. Cena ponownego zamieszczenia ogłoszenia na pozycji pierwszej to 25 USD netto +VAT 2. Cena dodatkowego miejsca pracy w ogłoszeniu to 25 USD netto +VAT *Wchodzi w życie od 1 października 3 Cena pakietowa 1. W przypadku zakupu czterech lub więcej ogłoszeń, na życzenie Ogłoszeniodawcy przygotowywana jest indywidulana oferta zniżkowa

17 Version: Terms and Conditions NO FLUFF JOBS Table of Contents I. Introduction II. General Rules III. Advertiser IV. Advertiser Account Advertiser V. Posting and Submitting a Job Advertisement Advertiser VI. Job Advertisement Advertiser VII. Advertiser Price of the Service VIII. Copyrights Advertiser IX. Deleting Job Advertisement Advertiser X. Candidate XI. Rights and Obligations of the Candidate XII. Recommending Person XIII. Rights and Obligations of the Recommending Person XIV. Scope of Responsibility XV. Security and Liability XVI. Technical Requirements XVII. Complaints XVIII. Trade Information XIX. Copyrights of the Job Board XX. Temporary Provisions XXI. Final Provisions I. Introduction 1. The purpose of these Terms and Conditions is to set forth the terms and conditions for providing services with the use of No Fluff Jobs, an online job board operated under a domain name ( Job Board ) pursuant to the Act of July 18, 2002 on Rendering Electronic Services (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 2. The scope of services provided by the Job Board includes receiving job advertisements, preparing job advertisements for publication, publishing job advertisements, receiving job applications from Candidates, forwarding job applications to Advertisers together with information on potential recommendations or redirecting Candidates to the Advertiser s online form, making available a form for the Recommending Person to be sent to the Recommended Person. 3. The services are provided pursuant to the Agreement concluded between the Job Board and the Advertiser. 4. The services of receiving job applications, forwarding job applications together with information on potential recommendations and redirecting Candidates to the Advertiser s online form, making available a form for the Recommending Person to be sent to the

18 Recommended Person are provided for the Candidate pursuant to the Art. 393 of the Civil Code. 5. The NO FLUFF JOBS online job board is run by Magdalena Gawłowska Bujok, the owner of the company No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska Bujok located in Poland, Gdańsk, 80309, al. Grunwaldzka 413, registered in the Central Registration and Information on Business (CEIDG), Tax ID: , EU VAT: PL , REGON: , phone: , bank account no. : PL II. General Rules 1. It is necessary to agree to these Terms and Conditions before using the Job Board and its services. 2. Job advertisements on the Job Board are available online and thus everybody can view their content free of charge. Viewing the job advertisements does not create legal relationship between the Job Board and a third person. 3. The sole purpose of the Job Board is to publish job advertisements, reply to job advertisements and to recommend job advertisements. It is forbidden to use the Job Board for other purposes, especially for advertising other websites, products or services. 4. The Job Board does not provide services to anonymous entities or entities using nicknames only, which is justified by the nature of the provided services for which personal identification is substantial. It doesn t apply to the Recommending and Recommended Persons. 5. The Job Board has implemented a privacy policy and a personal data protection policy that is defined in a separate document entitled Privacy Policy. III. Advertiser 1. Advertiser is a natural person, legal person or an organization unit that is not a legal person conducting business activity that wants to employ an employee and publishes a job advertisement on the Job Board or sets up an Advertiser Account. Services provided to an Advertiser are subject to payment. 2. The services provided to an Advertiser include: receiving job advertisements, preparing job advertisements for publication, publishing job advertisements, receiving job applications from Candidates together with information on potential recommendation, forwarding job applications to Advertisers, redirecting Candidates to the Advertiser s online form, making available a form for the Recommending Person to be sent to the Recommended Person. 3. The services provided to an Advertiser are provided with or without the use of the Advertiser Account. IV. Advertiser Account Advertiser 1. An Advertiser is entitled to set up an Advertiser Account. An Advertiser may have only one Advertiser Account with a given address. Setting up, using and deleting the Advertiser Account is free of charge.

19 2. An Advertiser Account is set up after filling out and saving the registration form and clicking the link sent to the address quoted in the form. All boxes in the form marked as obligatory shall be filled out. Additionally, a graphic file in a jpg or tiff format depicting Advertiser s graphic symbol shall be attached to the form. It is also possible to set up an Advertiser Account by clicking the link in an message confirming job advertisement publication. In such case the data needed to set up an Advertiser Account is downloaded from the job advertisement. 3. Only a person that is authorised to represent the Advertiser in the matter of recruiting new employees can fill out the form. 4. Logging to the Advertiser Account is performed with the use of login and password. 5. Advertiser Account allows publishing new job advertisements, editing the existing job advertisements and monitoring the history of published job advertisements. 6. An Advertiser can delete the Advertiser Account at any time by clicking the Delete button and clicking the proper link sent to the address. Deletion of the Advertiser Account will take place within 24 hours from clicking the link. 7. Deleting the Advertiser Account does not influence the published job advertisements. It is still possible to edit the job advertisements with the use of EditLink. 8. The Job Board may delete an Advertiser Account if the Advertiser does not log in for longer than three consecutive months or does not post any job advertisements within the timeframe of two years. The Job Board shall notify the Advertiser via about the planned deletion of the Advertiser Account 14 days prior to deletion. 9. The Job Board may delete an Advertiser Account if the Advertiser fails to comply with the provisions of these Terms and Conditions or with the provisions of law. The Job Board shall send the Advertiser a warning via not later than three days before deleting the Advertiser Account. V. Posting and Submitting a Job Advertisement Advertiser 1. Only a person that is authorised to represent the Advertiser in the matter of recruiting new employees may fill out the form. 2. It is forbidden to fill out and submit job advertisement forms with the use of bots or other automatic programmes for sending s. 3. A job advertisement is published through filling out and submitting a job advertisement form. The job advertisement forms shall be filled out with data describing the advertised vacancy. In case of publishing a job advertisement without the Advertiser Account the Advertiser s data shall be given. Additionally, a graphic file in a jpg or giff format depicting Advertiser s graphic symbol shall be attached to the form. All boxes in the form marked as obligatory shall be filled out. 4. While filling out the form an Advertiser can additionally order a job advertisement refreshment thanks to which a job advertisement will appear on the first position of the listing after 15 days from the publication date (functionality shall be made available as of October 1, 2015).

20 5. After filing out and submitting the form an Advertiser shall receive a confirmation with the job advertisement number. Services agreement is concluded after the payment has been executed. 6. The Job Board performs preparing job advertisements for publication in an automatic way. 7. A job advertisement is published on the Job Board immediately after executing the payment not later than 24 hours after executing the payment. Publishing a job advertisement is performed in an automatic way. 8. A job advertisement is available online for the period of 30 consecutive days from the publication date. After 30 days the job advertisement shall be deleted from the Job Board and the Job Board shall not receive new applications to this job advertisement. The form for sending recommendations to this job advertisement shall not be available either. A new job advertisement is always published on the first position of the listing in a given category, and after a new job advertisement has been posted, it will take position below. 9. In order to continue the publication of the job advertisement and Advertiser shall post a job advertisement with the same content. 10. The Job Board provides an application form for Candidates. After a Candidate has filled out and submitted the application form, the application shall be automatically forwarded to the Advertiser s address. The Job Board shall keep the application stored until an Advertiser confirms the receipt of the application through clicking a link in the informing about the application but no longer than 5 weeks from the date of submitting the application by the Candidate. A back-up copy of the application shall be stored for the period of 365 days from submitting the application by the Candidate. 11. The advertiser is not obliged to use the application form provided by the Job Board and may publish a link to their own form. Candidates interested in the job advertisement will be automatically forwarded to the Advertiser s form after clicking a link to this form. 12. The Job Board provides a recommendation form that can be sent to potential Candidates. After a Recommending Person has filled out and submitted the recommendation form, the recommendation shall be sent by the Recommending Person to the Recommended Person s address via the Job Board. 13. In a job advertisement an Advertiser can promise a Reward granted for executing the recommendation activity, that is for recommending as first a person who successfully concludes a job contract with the Advertiser in accordance with the content of the job advertisement and provides the information specified in 12 point 2. The Reward means a gross amount in a given currency due to be paid to the Recommending Person by the Advertiser if the Recommended Person applied for a job and was employed by the Advertiser. The provisions on a public promise of a reward shall be applicable to the promise. 14. The Job Board is not a party in the public promise of a reward and does not mediate in the process of paying out the Reward for recommendation by the Advertiser to the Recommending Person.

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS English version below Wersja 1.0.7 Spis treści I. Postanowienia wstępne... 1 II. Zasady ogólne... 2 III. Ogłoszeniodawca... 2 IV. Konto Ogłoszeniodawca...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług portalu szpiegofon.hotapp.pl 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.) 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. DEFINICJE 1. Speed oznacza Bernarda Szymczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPEED Bernard Szymczak na podstawie wpisu do Centralnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez MBC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu VidCom.pl

Regulamin Serwisu VidCom.pl Regulamin Serwisu VidCom.pl (obowiązuje od dnia 14.07.2008 r. poprzednia wersja Regulaminu dostępna będzie na tej samej stronie WWW do dn. 31.07.08r.) Zakres Regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przy pomocy aplikacji JetVerify ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin świadczenia usług przy pomocy aplikacji JetVerify ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług przy pomocy aplikacji JetVerify ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Media Team Interactive Sp. z o.o. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu DQstore.pl dla transakcji zawartych od 25 grudnia 2014r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep DQstore.pl, nazywany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ 1 lutego 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ zwany dalej Regulaminem, określający warunki świadczenia usług Pomoc prawna on-line oraz Newsletter drogą elektroniczną. Regulamin jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem PUZZLOMANII (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl 2. Sprzedawcą jest: Wydawnictwo "Serafinus" Anna Wiechowska z siedzibą w Warszawie, 00-316 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://e-faktura.pl/regulamin.pdf Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO

Regulamin konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO Regulamin konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO 1 Postanowienia ogólne: 1. W celu promocji marki Niczuk Metall-PL, organizuje się konkurs Niczuk Press Photo, na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Amcore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Podrzeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia. Dane zgłaszającego. Uczestnicy szkolenia. www.akademia.tuv.pl. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze

Karta zgłoszenia. Dane zgłaszającego. Uczestnicy szkolenia. www.akademia.tuv.pl. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze Karta zgłoszenia. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze Fax: 32 376 29 65 Telefon: 32 273 21 82 E-mail: justyna.wodzinska@pl.tuv.com Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II

REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru wniosków, oceny oraz nagradzania osób biorących udział w konkursie Polska Cyfrowa 2020+

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU. 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług:

REGULAMIN SERWISU. 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług: REGULAMIN SERWISU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki świadczenia usług droga elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.especjalistabhp.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w Konkursie Pomysł na 2 miliony, zwanym dalej Konkursem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Leszka Zasimowicza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Konto Ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo