8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH"

Transkrypt

1 8. PRDY APCA PRY WARCACH YMTRYCYCH 8.. Wprowadzenie Przez impedancj obwodu zwarciowego rozumie si impedancj widzian z miejsca zwarcia, przy zao$eniu, $e wszystkie siy elektromotoryczne s równe zeru. Twierdzenie Thevenina ma zastosowanie kolejno do schematów zastpczych dla poszczególnych skadowych symetrycznych. W sieciach elektroenergetycznych wyró$niamy nastpujce sposoby uziemienia punktu neutralnego poprzez impedancj z : skutecznie uziemiony punkt neutralny, stosowany w kraju w sieciach kv i najwy$szych napi, 4 i 75 kv, czyli z, izolowany punkt neutralny, stosowany w sieciach rednich napi, czyli z, punkt neutralny uziemiony przez cewk indukcyjn, stosowany w sieciach rednich napi, czyli z jl, punkt neutralny uziemiony przez rezystor, stosowany w sieciach rednich napi kablowych i kablowonapowietrznych, czyli z R, punkt neutralny bezporednio uziemiony, stosowany w sieciach niskiego napicia wyposa$onych w czwarty przewód neutralny przyczony do punktu neutralnego transformatora. Ogólny przypadek analizy zwar niesymetrycznych dotyczy wic zwar: przez impedancj z w sieci o uziemionym punkcie neutralnym przez impedancj z. warcie metaliczne (bezporednie) odpowiada wtedy warunkowi z. 8.. warcie jednofazowe a faz odniesienia przyj mo$na na przykad faz A. astpnie, zgodnie z zasad Thevenina mo$na zastpcza sia elektromotoryczna jest równa napiciu fazowemu, które panowao w miejscu zwarcia w chwili poprzedzajcej zwarcie. a rys. 8. przestawiono zwarcie jednofazowe linii. W celu wyznaczenia zale$noci na prd zwarciowy formujemy 6 równa< pozwalajcych wyznaczy 6 skadowych symetrycznych: dla prdów i dla napi. równania zwi&zane s& z generacj& sk*adowych przez zast.pcz& sem Thevenina T ( z ) pozosta*e równania wynikaj& z warunków pocz&tkowych napi. i pr&dów w miejscu zwarcia A z A C a) A A A C C z z A b) z z

2 Rys. 8.. warcie -fazowe; a) schemat -fazowy, b) schemat zastpczy w ukadzie,, warunków brzegowych prdów wynika ( A a a C )/ A / ( A a a C )/ A / ( A C )/ A / oraz A A z czyli A ( z ) A z A - ( z ) A z - A ( z )/ A z td prd zwarcia wynosi A z z a poniewa$ A /, wic skadowa zgodna prdu zwarciowego wynosi z z e wzoru na prd skadowej zgodnej, przeciwnej i zerowej wynika schemat zastpczy obwodu zwarciowego. kada si on z poczonych szeregowo impedancji ukadu dla skadowej zgodnej, przeciwnej i zerowej, rys 8.b. Punkt neutralny gwiazdy jest uziemiony przez impedancj z. Prd zwarciowy impedancj uziemienia z powoduje, $e punkt neutralny gwiazdy jest pod napiciem z ( a a) ( a a ) apicie punktu neutralnego gwiazdy jest ujemne i wynosi z z pync przez W przypadku zwarcia jednofazowego bezporedniego z, w sieci skutecznie uziemionej z mamy nastpujce zale$noci. Prdy skadowych symetrycznych wynosz / ( ) apicia skadowych symetrycznych równaj si odpowiednio Po wyznaczeniu wartoci skadowych symetrycznych prdów i napi mo$na przej do wyznaczenia wartoci fazowych prdów i napi prdy napicia A A a a a a C a a C a a W celu szczegóowego zbadania zale$noci prdu i napi od wartoci oraz mo$na podda analizie odpowiednie zale$noci matematyczne. apicia fazowe otrzymujemy przeksztacajc liniowo napicia skadowych symetrycznych A a a - a - a -a a - ( a a ) - ( a a ) C a a - a - a -a a - ( a a ) Dalej C C - ( a a )

3 a a W sieciach najwy$szych napi mo$na pomin rezystancje, wówczas a a Poniewa$ zatem a) (a / / oraz / j ) j( f gdzie f j Wida, $e prd zwarcia -fazowego oraz napicie w fazie zdrowej zale$ od stosunku /. Przypadek : / / / - napicie w fazie zdrowej nie ulega zmianie f f / - prd zwarcia jest równy prdowi zwarcia -fazowego Przypadek : /.4) (a 5 a 5 / / a.4.56 napicie w fazie zdrowej wzrasta po zwarciu, ale jest mniejszy od napicia midzyfazowego f f.6 - prd zwarcia jest mniejszy od prdu zwarcia -fazowego Je$eli chcemy, aby prd zwarcia jednofazowego by mniejszy od prdu zwarcia -fazowego za napicie w fazie zdrowej byo mniejsze od napicia midzyfazowego, to stosunek reaktancji zerowej do zgodnej powinien spenia nierówno e szczegóowej analizy wynika, $e rezystancja dla skadowej zerowej przyczynia si do zwikszenia napi faz zdrowych. Je$eli chcemy, aby wzrost ten nie przekroczy 8% napicia midzyfazowego.8 to rezystancja zerowa musi spenia nierówno R

4 4 W tym miejscu nale$y zauwa$y, $e zwykle przyjmuje si, $e sem fazy A le$y w osi liczb rzeczywistych i wynosi A 8.. Warunki uziemienia punktów neutralnych w sieci mpedancje zwarciowe mog by wykorzystane do oceny warunków uziemienia punktów neutralnych sieci. ieci kv i W pracuj z bezporednio uziemionym punktem neutralnym. Punkt neutralny sieci powinien by uziemiony tak, aby we wszystkich planowanych zmianach konfiguracji sieci wspóczynnik zwarcia doziemnego k e kf / knf <.4 - w sieci kv, k e kf / knf <. - w sieci kv i 4 kv gdzie kf - najwy$sze napicie w punkcie k midzy faz a ziemi podczas zwarcia doziemnego, knf - napicie fazowe znamionowe w punkcie k. Ponadto wymaga si, aby prd zwarcia jednofazowego by mniejszy od prdu zwarcia trójfazowego, prd zwarcia jednofazowego by odpowiednio du$y, aby zwarcie to mogo by wyczone przez zabezpieczenia. Warunki skutecznoci uziemienia punktu neutralnego sieci s nastpujce R sie kv : oraz R sie W : oraz. 5 Prawe strony nierównoci zapewniaj ograniczenie przepi ziemnozwarciowych, lewe - prowadz do ograniczenia wartoci prdu zwarcia -fazowego poni$ej wartoci prdu zwarcia -fazowego. Road uziemionych punktów neutralnych transformatorów kv powinien by taki, aby nie dopuci do wydzielenia si w warunkach awaryjnych obszaru z nieuziemionym punktem neutralnym. Wytyczne programowania rozwoju sieci rozdzielczych zalecaj, aby w stacjach elektrownianych kv w ka$dym ukadzie szyn by uziemiony punkt neutralny przynajmniej jednego transformatora blokowego, niezale$nie od tego, czy jest uziemiony punkt neutralny transformatora sprzgajcego sieci ró$nych napi. ale$y uziemia przede wszystkim transformatory zasilajce. Je$eli w stacji s lub wicej transformatorów, to nale$y uziemia w pierwszej kolejnoci jeden transformator. Algorytm rozmieszczania uziemie< punktów neutralnych transformatorów w sieci jest nastpujcy.. Przyj wstpne rozmieszczenie uziemie< w sieci w sposób nastpujcy: uziemi przynajmniej jeden transformator w ka$dej stacji zasilajcej sie, w miar mo$liwoci nie uziemia transformatorów w stacjach odbiorczych, poo$onych na ko<cu linii promieniowych, w stacjach kv/ uziemia w razie koniecznoci transformatory majce uzwojenie poczone w trójkt po stronie.. Obliczy macierz impedancyjn zwarciow dla skadowej zgodnej i zerowej.. prawdzi warunki skutecznoci uziemienia. 4. Je$eli warunki nie s spenione, to zmieni rozmieszczenie uziemie<. je$eli nie s spenione warunki / (lub ) i R / (lub.5), to doda uziemienie, je$eli nie jest speniony warunek /, to zlikwidowa uziemienie. C warcie dwufazowe warcie dwufazowe zostao przedstawione na rysunku 8.. warcie wystpio tutaj midzy faz oraz

5 5 a) A A C C z z b) z - Rys. 8.. warcie dwufazowe: a) schemat w ukadzie wspórzdnych A,, C; b) schemat zastpczy w ukadzie wspórzdnych, l, Warunki pocztkowe w miejscu zwarcia s nastpujce: A - C C z warunków pocztkowych wynika: (A a a C ) (a a ) (A a a C ) (a a) - (a a ) czyli oraz - (A C ) Poniewa$ (A a a C ) (A a C a z a C ) [A (a a ) C a z ] oraz (A a a C ) (A a C a z a C ) [A (a a ) C a z ] std wynika nastpujca zale$no : - a z - a z Prd zespolony w fazie oblicza si w nastpujcy sposób: a a (a a) -j

6 W zwiu z powy$szym wzorem 6 j a z j a z Wykorzystujc trzy pozostae równania, otrzymujemy - - -( z ) -( z ) a nastpnie - -j a z j a z j z (-a a ) - j z (- j ) z - ( ) czyli z ( ) z ( ) co daje nastpujcy wzór na skadow zgodn prdu zwarcia z a prd zwarcia dwufazowego - j W rezultacie zostay wyznaczone wartoci prdów i napi w ukadzie Prdy - apicia z Po wyznaczeniu wartoci skadowych symetrycznych prdów i napi mo$na przej do wyznaczenia wartoci fazowych prdów i napi prdy napicia A A a a a a C a a C a a 8.5. warcie dwufazowe z ziemi& chemat ideowy zwarcia dwufazowego z ziemi zosta przedstawiony na rys. 8.. W zwarciu bierze udzia faza i C jednoczenie zamykajc obwód zwarciowy z uwzgldnieniem ziemi.

7 7 a) A A C C C z z b) z z Rys. 8.. warcie dwufazowe z ziemi: a) schemat w ukadzie wspórzdnych A,, C ; b) schemat zastpczy w ukadzie wspórzdnych, l, Warunki pocztkowe, jakie wystpuj w miejscu zwarcia s nastpujce: A C C z warunków pocztkowych wynikaj nastpujce zale$noci wobec czego czyli Poniewa$ (A C ) ( C ) C z z (A C ) (A ) (A z ) (A 6 z ) A z (A a a C ) [A (a a ) C ] [A - z ] - z (A a a C ) [A (a a ) C ] [A - z ] - z td - z warunku A A - -

8 8 Wykorzystujc trzy pozostae równania otrzymujemy - z a poniewa$ - ( z ) zatem - - ( z z ) std ( z z ) - ( z z ) - z z z z Odejmujc stronami równania na skadow zgodn i przeciwn napicia, otrzymujemy z z z z czyli skadowa zgodna prdu zwarcia ma posta ( z z W rezultacie mamy w ukadzie oraz - ( z z z z z z z z z z ) ) Po wyznaczeniu wartoci skadowych symetrycznych prdów i napi mo$na przej do wyznaczenia wartoci fazowych prdów i napi: prdy napicia A A a a a a C a a C a a i ostatecznie Prd zwarcia dwufazowego z ziemi równa si kolejno C -( ) z z z z z z z z z z

9 Wyznaczanie pr&dów zwar niesymetrycznych wg C mpedancja Thevenina widziana z zacisków wza, w którym wystpio zwarcie jest obliczania dla skadowej symetrycznej zgodnej, przeciwnej i zerowej. Mo$na to uczyni w jednostkach mianowanych po sprowadzeniu parametrów zastpczych poszczególnych gazi na poziom napicia w miejscu zwarcia lub w jednostkach wzgldnych. mpedancja Thevenina w jednostkach wzgldnych musi by przeliczona na jednostki mianowane w odniesieniu do napicia bazowego w wqle k, w którym analizowane jest zwarcie. ale$y pamita, $e napicie bazowej w uproszczonej metodzie jednostek wzgldnych jest o 5% wy$sze od napicia znamionowego wza k bk.5 bk kk bk kk / b gdzie kk zespolona impedancja zastpcza w jednostkach wzgldnych widziana z miejsca zwarcia k, bk - impedancja bazowa w wqle k, - napicie znamionowe w kv w wqle k, bk - napicie bazowe w kv w wqle k, b - moc bazowa w MVA, ta sama dla wszystkich wzów, równa mocy bazowej, przy której wyliczono impedancj zastpcz widzian z miejsca zwarcia kk zwarcie -fazowe A C k zwarcie -fazowe A C k zwarcie -fazowe z ziemi A C k k k zwarcie - fazowe z ziemi A C k Rys chematy ideowe zwar symetrycznych i niesymetrycznych wraz z oznaczeniami prdów zwarciowych pocztkowych wg normy C. mpedancj zastpcz zerow wyznacza si uwzgldniajc ukady pocze< uzwoje< transformatorów w trójkt i gwiazd kk() bk kk() bk / b orma C podaje wzory, które nale$y stosowa przy obliczaniu prdów zwarciowych pocztkowych dla zwar symetrycznych i niesymetrycznych. a rys. 8.4 pokazano schematy ideowe sieci z poszczególnymi rodzajami zwar oraz oznaczenia prdów pocztkowych. warcie -fazowe c k warcie -fazowe

10 c k warcie -fazowe z ziemi& Faza k Faza C k c c a a Pr&d doziemny zwarcia -fazowego z ziemi& k c warcie -fazowe k c 8.5. Przyk*ad analizy zwar niesymetrycznych ie przykadowa pokazana na rys. 8.4, jest taka sama jak sie analizowana na wykadzie omawiajcym zwarcia symetryczne. Obliczy prdy pocztkowe zwar niesymetrycznych w wqle. Obliczenia przeprowadzi w jednostkach mianowanych i wzgldnych uproszczonych dla b MVA. W obliczeniu wartoci parametrów zastpczych elementów pomin korekty wynikajce ze wskaza< C.

11 a) kv ystem zewntrzny 6 kv G T kv Linia T G b) T L T G 4 Q G c) T / T / L() T T / T / mit Q() mit 4 Rys. 8. chemat ideowy - a), schemat zastpczy dla skadowej zgodnej - b) i schemat zastpczy dla skadowej zerowej przykadowego systemu elektroenergetycznego. Dane poszczególnych elementów ukadu s nastpujce: Generator G: G 5 MV A, G.5 kv, Generator G: G MV A, G 6. kv, Moc zwarciowa systemu zewntrznego: 5 MVA, kq x d., x d.6, Transformator : T 4 MV A, u k %, H 5 kv, L kv, µ 6 T Transformator : T 5 MV A, u k %, H 5 kv, L 6. kv, µ 6 T Linia: x',4 /km, L kv, l 5 km,, Generator G G Rozwi&zanie /podstawienia i wyniki nie zosta*y zweryfikowane/.5. 5 G x d G G HT 5 GkV G.59 LT poziom napicia kv, G().59 - znamionowa reaktancja gen., reaktancja gen. przeliczona na

12 Generator G x G pu d b G G() reaktancja gen. w pu G G x d znamionowa reaktancja gen., G HT 5 GkV G.65 LT 6. poziom napicia kv reaktancja gen. przeliczona na x G pu d b G G() ystem zewn.trzny Q reaktancja gen. w pu. kq Q reaktancja, Q() Q 5.4 b Qpu kq reaktancja w pu Q()pu Qpu.4 Transformator T HT T u k T znamionowa reaktancja transf. T, µt 6 T T().5 b T pu u k T T.5 Tµ.5 T. 4 µ reaktancja transf. T w pu, µtpu 6 Tpu T()pu Transformator T.5 Tpu HT T u k T.5.5 Tpu Tpu 5. 5 µ pu µ pu znamionowa reaktancja transf. T, µt 6 T T().5 T b T pu u k T.5.5 T T. 5 µ T µ T reaktancja transf. T w pu, µtpu 6 Tpu T()pu.5 Tpu.5.5 Tpu Tpu µ Tpu µ Tpu

13 Linia L x' l reaktancja znamionowa linii, L() L b Lpu L.75 - reaktancja linii w pu, (.5 L ) (.5 ) L()pu Lpu.5 warcie w w.cle Obliczenia impedancji zast.pczej w jednostkach mianowanych kadowa zgodna ( L ) ( ) T G Q L T G Q T G kk() kadowa zerowa () ( L() L() T() T() ) Q() () T().799 kk() () () Pr&dy pocz&tkowe zwar warcie -f () () Q() c k 4.44 ka kk() warcie -fazowe c k.49 ka kk() warcie -fazowe z ziemi& k c. 4.5 ka kk() kk() warcie -fazowe k c ka kk() kk() Obliczenia impedancji zast.pczych w uproszczonych jednostkach wzgl.dnych kadowa zgodna w pu ( Lpu Tpu Gpu )Qpu ( ) Lpu Tpu Gpu Qpu T G

14 4 4 kk()pu.7 4 kadowa zerowa w pu () ( L()pu L()pu T()pu T()pu ) Q()pu Q()pu (.5.85) ()pu T()pu.44 kk()pu ()pu ()pu ()pu. mpedancja bazowa wza (.5 ) ()pu (.5 ) b.45 b mpedancja zastpcza skadowej zgodnej w omach kk() kk()pu b mpedancja zastpcza skadowej zerowej w omach kk() kk()pu b Pr&dy pocz&tkowe zwar warcie -f c k 4.6 ka kk() warcie -fazowe k c kk() ka warcie -fazowe z ziemi& k c. 5.4 ka kk() kk() warcie -fazowe k c ka kk() kk()

15 5 PRACA DYWDALA AiR Analiza zwar symetrycznych i niesymetrycznych Wykona w Wordzie, zapamita w pliku nazimiair.doc i przesa do grudnia br na adres: azwisko... mi... Album... a liczba liter imienia liczba liter nazwiska suma cyfr numeru albumu a... ale$y: opracowa schemat zastpczy dla skadowej, obliczy parametry zastpcze dla skadowej i nanie wartoci na schemat, przyj, opracowa schemat zastpczy dla skadowej, obliczy parametry zastpcze dla skadowej i nanie wartoci na schemat, obliczy prdy pocztkowe zwarcia -f, -f, -fz i -fz w we wszystkich wzach systemu elektroenergetycznego, sprawdzi skuteczno uziemienia analizowanego systemu, obliczenia wykona tylko w jednostkach mianowanych, w obliczeniach nie uwzgldnia korekt wynikajcych z normy C, wyniki zestawi w tabeli o kolumnach: nr wza, napicie znamionowe sieciowe, prd pocztkowy zwarcia -f, -f, -fz, -fz, /, skuteczno uziemienia (TAK, ). ystem zewntrzny moc zwarciowa (5 a) MVA kv G kv G T L 4 5 T L4 8 7 kv L L kv 6 T 5 kv G Rys. chemat przykadowego systemu elektroenergetycznego do analizy zwar niesymetrycznych symetrycznych i Dane do Linie L,L,L4: L: kv, '. /km, L(a/)km, 4 kv, '.4 /km, L(a)km, L(a)km, L4(4a)km,

16 6.5 Transformatory T, T, T Wszystkie maj takie same parametry znamionowe: (a) MVA, u k %. Ponadto: transformator T ma rdze< -kolumnowy, przy czym µ j µ, gdzie µ 6 oraz przekadni znamionow 5/ kv, transformator T ma rdze< 5-kolumnowy, czyli µ oraz przekadni znamionow 5/5.75 kv, transformator T ma rdze< -kolumnowy, przy czym µ j µ, gdzie µ 5 oraz przekadni znamionow 5.5/ kv. Generatory G,G,G Wszystkie maj takie same parametry znamionowe (5a) MVA, x.5% d Ponadto: G.5 kv, G 5 kv, G kv. ewn.trzny system elektroenergetyczny:

Wykad 3 Spadki i straty napicia. Straty przesyowe mocy. Analiza promieniowych ukadów przesyowych.

Wykad 3 Spadki i straty napicia. Straty przesyowe mocy. Analiza promieniowych ukadów przesyowych. 1 Wykad 3 Spadki i straty napicia. Straty przesyowe mocy. Analiza promieniowych kadów przesyowych. 3.1. Spadki i straty napicia. Straty przesyowe. a rys. 3.1. pokazano wykres wektorowy napi# odnosz$cy

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

Wykad 7 Zwarcia niesymetryczne w systemach elektroenergetycznych

Wykad 7 Zwarcia niesymetryczne w systemach elektroenergetycznych 7. WR NSYMRYN Skadowe symetryczne W przypadku zwar symetrycznych i ogólnie symetrycznego obci"#enia wyst$puj" w ukadzie trójfazowym,, nast$puj"ce równo+ci + + + + W przypadku zwarcia niesymetrycznego,

Bardziej szczegółowo

MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH

MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICEŃ WARCIOWYCH Omawiamy tu modele elementów SEE do obliczania początkowego prądu zwarcia oraz jego rozpływu w sieci, czyli prądów zwarciowych w elementach SEE. GENERATORY SYNCHRONICNE

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

1 SEE wykad 2 Schematy zastpcze linii i transformatorów. Wykady dostpne na stronie: http://zss.ie.pwr.wroc.pl/studenci

1 SEE wykad 2 Schematy zastpcze linii i transformatorów. Wykady dostpne na stronie: http://zss.ie.pwr.wroc.pl/studenci 1 EE wykad chematy zastpcze linii i transformatorów. Wykady dostpne na stronie: http://zss.ie.pwr.wroc.pl/stdenci Wykad chematy zastpcze linii i transformatorów. waga! Wykad zosta przeniesiony z s.305

Bardziej szczegółowo

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

2 Przykład C2. <-I--><Flux><Name><Rmag> TRANSFORMER RTop_A RRRRRRLLLLLLUUUUUU 1 P1_B P2_B 2 S1_B SD_B 3 SD_B S2_B 1 P1_C P2_C 2 S1_C SD_C 3 SD_C S2_C

2 Przykład C2. <-I--><Flux><Name><Rmag> TRANSFORMER RTop_A RRRRRRLLLLLLUUUUUU 1 P1_B P2_B 2 S1_B SD_B 3 SD_B S2_B 1 P1_C P2_C 2 S1_C SD_C 3 SD_C S2_C PRZYKŁAD 2 Utworzyć model dwuuzwojeniowego, trójfazowego transformatora. Model powinien zapewnić symulację zwarć wewnętrznych oraz zadawanie wartości początkowych indukcji w poszczególnych fazach. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza.

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza. Wstp Tematem projektu jest zaproponowanie ukadu do pomiaru mocy czynnej speniajcego nastpujce warunki: - moc znamionowa pomiaru P n = 00mW; - czstotliwo znamionowa pomiaru f n = khz; - znamionowa impedancja

Bardziej szczegółowo

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia mogą być wykonane w różnych układach sieciowych. Mogą się różnić one systemem ochrony przeciwporażeniowej, sposobem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn, średnio 0,01 s.

Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn, średnio 0,01 s. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z zespołu prądotwórczego Mgr inż. Julian Wiatr 1. Wprowadzenie Zespół prądotwórczy w stosunku do systemu elektroenergetycznego jest

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II Nr zadania.1.. Przemiany gazu.. SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIZA ZADA W ARKUSZU II PUNKTOWANE ELEMENTY ODPOWIEDZI Za czynno Podanie nazwy przemiany (AB przemiana izochoryczna) Podanie nazwy

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci

Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Ćwiczenie 5 - Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Strona 1/9 Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Spis treści 1.Cel ćwiczenia...2 2.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianom od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze. Szczegółowe zasady takich obliczeń są podawane w postaci norm począwszy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI SILNIK ASYNCHRONICZNY I (E-12)

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI SILNIK ASYNCHRONICZNY I (E-12) POLTECHNKA LSKA WYDZAŁ NYNER RODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTROTECHNK SLNK ASYNCHRONCZNY (E-) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. Jan Około-Kułak Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych.

ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych. OZDZIAŁ III: Stany niestalone Temat 8 : Stan stalony i niestalony w obwodach elektrycznych. Dotychczas rozpatrywane obwody elektryczne prd stałego i zmiennego rozpatrywane były w tzw. stanie stalonym.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH SKUTECZNOŚĆ CZUJNKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZEMNYCH OPOROWYCH Bartosz Olejnik nstytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 1. Wstęp Czujniki przepływu prądu zwarciowego (nazywane

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy Projekt budowlano-wykonawczy Obiekt: Budynek Urzdu Miasta przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych. Inwestor: Urzd Miasta Placu Ratuszowy 1 Łaziska Górne. Temat: Główna linia zasilajca nn wraz z układem

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ dr inż. Rafał Tarko / Akademia

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

5. ZWARCIA DOZIEMNE W SIECI Z NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKTEM NEUTRALNYM. 5.1. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym

5. ZWARCIA DOZIEMNE W SIECI Z NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKTEM NEUTRALNYM. 5.1. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym 5. ZWACA DOZEMNE W SEC Z NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKTEM NEUTALNYM 5.. Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym Do sieci pracujących z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym należą:

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODBIORNIKÓW R, L, C W OBWODZIE PRDU SINUSOIDALNEGO

BADANIE ODBIORNIKÓW R, L, C W OBWODZIE PRDU SINUSOIDALNEGO Cel wiczenia BADANIE ODBIORNIKÓW R, L, C W OBWODZIE PRDU SINUSOIDALNEGO Cele wiczenia jest poznanie etod technicznych wyznaczania podstawowych paraetrów pojedynczych odbiorników o charakterze R, L, C i

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1

Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1 Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego lub UPS mgr inż. Julian Wiatr Nr ref EIM: EIM06321

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcji programów do analiz sieci przesyłowej

Przegląd funkcji programów do analiz sieci przesyłowej Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych LABORATORIUM INFORMATYCZNE SYSTEMY WSPOMAGANIA DYSPOZYTORÓW Przegląd funkcji programów do analiz sieci przesyłowej Autorzy: dr inż. Zbigniew Zdun mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Energetyczna Wydanie nr: 2 Nr I -1-RE Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego.

Instrukcja Energetyczna Wydanie nr: 2 Nr I -1-RE Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego. Strona 2 / Stron 81 Spis Tre!ci CZ"#$ OGÓLNA KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENEREGTYCZNEGO... 3 PRZY CZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SIECI, URZ DZE! ODBIORCÓW KO!COWYCH... 7 DANE PRZEKAZYWANE DO OPERATORA

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych ze źródeł awaryjnych

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych ze źródeł awaryjnych Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych ze źródeł awaryjnych mgr inż. Julian Wiatr CK i E EP 1. miana reaktancji generatora zespołu prądotwórczego espół prądotwórczy w stosunku

Bardziej szczegółowo

Metody analizy obwodów w stanie ustalonym

Metody analizy obwodów w stanie ustalonym Metody analizy obwodów w stanie ustalonym Stan ustalony Stanem ustalonym obwodu nazywać będziemy taki stan, w którym charakter odpowiedzi jest identyczny jak charakter wymuszenia, to znaczy odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda.

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Dynamika Ukadów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja ukadów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Wtedy była to synchronizacja stanów periodycznych. Wiecej na ten

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm Andrzej KANICKI Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm 1. Wstęp Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianą od lat trzydziestych

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia końcówek uzwojeń są znormalizowane i podane w normie PN-75/E dotyczącej transformatorów mocy. I tak:

Oznaczenia końcówek uzwojeń są znormalizowane i podane w normie PN-75/E dotyczącej transformatorów mocy. I tak: Temat: Układy i grupy połączeń transformatorów trójfazowych. Stosowane są trzy układy połączeń transformatorów: w gwiazdę, w trójkąt, w zygzak. Każdy układ połączeń ma swój symbol graficzny i literowy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Celem ćwiczenia jest poznanie zasad symulacji prostych obwodów jednofazowych składających się z elementów RLC. I. Zamodelować jednofazowy szeregowy układ RLC (rys.1a)

Bardziej szczegółowo

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny prąd stały (DC) prąd elektryczny zmienny okresowo prąd zmienny (AC) zmienny bezokresowo Wielkości opisujące sygnały okresowe Wartość chwilowa wartość, jaką sygnał przyjmuje w danej chwili: x x(t) Wartość

Bardziej szczegółowo

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Cel ćwiczenia. Nabycie umiejętności posługiwania się miernikami uniwersalnymi, oscyloskopem, generatorem, zasilaczem, itp. Nabycie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna 1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Zawarto opracowania 4. OBLICZENIA 5. UWAGI KO COWE 6. SPIS RYSUNKÓW. Szko a Podstawowa w Zebrzydowej Zebrzydowa 59 59-730 Nowogrodziec sierpie 2014 r

Zawarto opracowania 4. OBLICZENIA 5. UWAGI KO COWE 6. SPIS RYSUNKÓW. Szko a Podstawowa w Zebrzydowej Zebrzydowa 59 59-730 Nowogrodziec sierpie 2014 r Szkoa Podstawowa w Zebrzydowej Zebrzydowa 59 59-730 Nowogrodziec sierpie 2014 r Zawarto opracowania 1. WSTP 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 2. ZASILANIE OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA (W SZCZEGÓLNOCI DO ZABEZPIECZE AGREGATÓW POMPOWYCH) PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa

Bardziej szczegółowo

Insert image here. VisiVolt Pasywny Wskanik Napicia

Insert image here. VisiVolt Pasywny Wskanik Napicia Insert image here VisiVolt Pasywny Wskanik Napicia All rights reserved. - 1 - Opis produktu - 2 - Wskanik obecnoci napicia instalowany bezporednio na szynach prdowych, przewodach itp. Urzdzenie pasywne

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

Prawa Kirchhoffa. I k =0. u k =0. Suma algebraiczna natężeń prądów dopływających(+) do danego węzła i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0.

Prawa Kirchhoffa. I k =0. u k =0. Suma algebraiczna natężeń prądów dopływających(+) do danego węzła i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0. Prawa Kirchhoffa Suma algebraiczna natężeń prądów dopływających(+) do danego węzła i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0. k=1,2... I k =0 Suma napięć w oczku jest równa zeru: k u k =0 Elektrotechnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych TPU 4X.XX TPU 5X.XX TPU 6X.XX

Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych TPU 4X.XX TPU 5X.XX TPU 6X.XX Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych TPU 4X.XX TPU 5X.XX TPU 6X.XX Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych Przedmiotem instrukcji s fabryczne zalecenia dotyczce eksploatacji

Bardziej szczegółowo

POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRZY ZWARCIACH 1-FAZOWYCH Z ZIEMIĄ

POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRZY ZWARCIACH 1-FAZOWYCH Z ZIEMIĄ Ćwiczenie S 4 POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA PRZY ZWARCIACH 1-FAZOWYCH Z ZIEMIĄ 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar napięć i prądów przy zwarciach Jednofazowych z ziemią, w

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof.

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekanik nadmiarowo - prdowy typu, z zasobnikami energii zasilanymi prdem zwarcia, przeznaczony jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy ZADANIE.. W linii prądu przemiennego o napięciu znamionowym 00/0 V, przedstawionej na poniższym rysunku obliczyć:

Bardziej szczegółowo

BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO

BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO OPISYWICZENIE 3 BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO WPROWADZENIE 1. Zasada działania maszyn prdu stałego. 2. Prdnice prdu stałego. 2.1. Prdnice samowzbudne. 2.1.1. Prdnica samowzbudna bocznikowa. 3. Silniki prdu

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAOWYCH Celem ćwiczenia jest poznanie własności odbiorników trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych połączonych w trójkąt i gwiazdę w układach z przewodem neutralnym

Bardziej szczegółowo

I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna

I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna (imi i nazwisko uczestnika) (nazwa szkoły) Arkusz zawiera 6 zada. Zadania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz Lekcja 8 - ANIMACJA 1 Polecenia Za pomoc Baltiego mo»emy tworzy animacj, tzn. sprawia by obraz na ekranie wygl daª jakby si poruszaª. Do animowania przedmiotów i tworzenia animacji posªu» nam polecenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SPRZEDAY TEL. / FAX 022 844-87-10 05-500 PIASECZNO ul. Puławska 42. ZAKŁAD APARATÓW ŁCZENIOWYCH Sp. z o.o.

DZIAŁ SPRZEDAY TEL. / FAX 022 844-87-10 05-500 PIASECZNO ul. Puławska 42. ZAKŁAD APARATÓW ŁCZENIOWYCH Sp. z o.o. DZIAŁ SPRZEDAY TEL. / FAX 022 844-87-10 05-500 PIASECZNO ul. Puławska 42 ZAKŁAD APARATÓW ŁCZENIOWYCH Sp. z o.o. 1. SPIS TRECI Rozdział Str. 1. Przeznaczenie 2 2. Dane techniczne 3 2.1 Dane techniczne napdu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY Do transformacji energii elektrycznej w układach trójfazowych można wykorzystać trzy jednostki jednofazowe. Rozwiązanie taki jest jednak nieekonomiczne. Na Rys. 1 pokazano jakie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ Szczepan MOSKWA Bartłomiej KERCEL MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ STRESZCZENIE Najczęstszą przyczynę uszkodzeń urządzeń w sieciach średnich napięć (SN) stanowią

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia w obliczeniach zwarciowych. Przekształcenie 0, 1, 2 (Składowe symetryczne)

Przekształcenia w obliczeniach zwarciowych. Przekształcenie 0, 1, 2 (Składowe symetryczne) Przekształcenie 0, 1, 2 () Przekształcenie, w którym każdą fazę prądu i napięcia przedstawiamy za pomocą trzech składowych: zerowej, zgodnej i przeciwnej. Tym samym dowolny układ trójfazowy, w ogólności

Bardziej szczegółowo

Sposoby podłączania zasilaczy do sterowników PLC i oraz kontrolerów PAC RX3i i RX7i

Sposoby podłączania zasilaczy do sterowników PLC i oraz kontrolerów PAC RX3i i RX7i Zalecenia montażowe nr 1 -- luty 2006 -- ZALECENIA MONTAŻOWE GE FANUC Sposoby podłączania zasilaczy do sterowników PLC 90-30 i 90-70 oraz kontrolerów PAC RX3i i RX7i Dotyczy zasilaczy: IC693PWR321, IC693PWR330,

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia.

Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia. inż. Mieczysław Konstanciak Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia. Wrocław - 2001 r. - 2 - Spis treści str. 1. Wstęp... 4 2. Dane dotyczące rozpatrywanego obszaru

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv

Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv W urządzeniach o napięciu powyżej 1 kv stosuje się ochronę przed: a) bezpośrednim dotknięciem części obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

4. MATERIA NAUCZANIA Elementy sk adowe obwodu elektrycznego. Poj cia: obwód elektryczny nierozga ziony, obwód elektryczny rozga ziony

4. MATERIA NAUCZANIA Elementy sk adowe obwodu elektrycznego. Poj cia: obwód elektryczny nierozga ziony, obwód elektryczny rozga ziony 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Elementy skadowe obwodu elektrycznego. Pojcia: obwód elektryczny nierozgaziony, obwód elektryczny rozgaziony 4.1.1. Materia nauczania Obwód elektryczny tworz elementy poczone

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Stacje i sieci elektroenergetyczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E36_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci

Bardziej szczegółowo

Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW

Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW Softstarty z rodziny 3RW40 s układami łagodnego rozruchu silnika, przeznaczonymi do rozruchów normalnych i rednio cikich, poniewa s wykonane w CLASS 10 i CLASS 20.

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

ODCIENK OD PĘTLI KAZIMIERZ GÓRNICZY DO REJONU SKRZYŻOWANIA UL. HUBALA-DOBRZYŃSKIEGO Z UL. ZAPOLSKĄ. 2. ZASILANIE PODSTACJI TRAKCYJNEJ

ODCIENK OD PĘTLI KAZIMIERZ GÓRNICZY DO REJONU SKRZYŻOWANIA UL. HUBALA-DOBRZYŃSKIEGO Z UL. ZAPOLSKĄ. 2. ZASILANIE PODSTACJI TRAKCYJNEJ 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (12) 269-82-50, fax. (12) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 tel. (42) 307-00-84 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Inwestor: TRAMWAJE ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-R_P-08 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 008 Czas pracy 80 minut Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

3. Jeżeli pojemność jednego z trzech takich samych kondensatorów wynosi 3 µf to pojemność zastępcza układu wynosi:

3. Jeżeli pojemność jednego z trzech takich samych kondensatorów wynosi 3 µf to pojemność zastępcza układu wynosi: 1. Jeżeli dwa punktowe ładunki o wartości 10 C każdy, oddziałują w próżni siłą elektrostatycznego odpychania równą 9 10 9 N, to odległość między nimi jest równa: a) 10-4 m b) 10 - m c) 10 m d) 10 m. W

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM

ODR-2WA KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail:

Bardziej szczegółowo

sta a elektryczna zwana te przenikalno ci E =

sta a elektryczna zwana te przenikalno ci E = 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Pole elektryczne i kondensatory 4.1.1. Materia nauczania Zgodnie z prawem ustalonym przez Coulomba sia F, z jak na kady z dwóch adunków punktowych Q 1 i Q 2 dziaa ich wspólne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 )

Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 ) dr inż.witold Hoppel Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 ) 1. Stan

Bardziej szczegółowo