SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Przebudowa ul. Jagiellońskiej /na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego/ i ul. Zabrskiej /na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu nad PKP/ wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława I. Założenia ogólne Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia, winna być opracowana w dwóch etapach: 1. Etap I obejmuje koncepcję (projekt wstępny) przebudowy ul. Jagiellońskiej i Zabrskiej (do skrzyżowania z ul. Hutniczą) oraz ul. Zabrskiej (od skrzyż. z ul. Bł. Czesława do wiaduktu nad torami PKP) oraz koncepcję wariantową (min. 3 warianty) przebudowy skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława (wszystkie warianty koncepcji winny uwzględniać sprawdzenie przejezdności i prognozy ruchu do r. 2030); 2. Etap 2 realizowany po zatwierdzeniu projektu wstępnego i wyborze wariantu przebudowy skrzyżowania j. w. obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Dokumentacja projektowa dla przebudowy odcinków ulic, z wyłączeniem skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława, winna ograniczać się do rozwiązań technicznych mieszczących się w granicach istniejącego pasa drogowego odcinków dróg przewidzianych do przebudowy. Dopuszcza się korekty geometrii skrzyżowań na ciągu przebudowywanych dróg, innych niż skrzyżowanie wymienione powyżej, lecz jedynie w granicach istniejącego pasa drogowego. W przypadku przebudowy skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława, o ile wybrany wariant stanowiłby rozwiązanie wymagające większej zajętości terenu niż wynika to z istniejących granic pasa drogowego, Zamawiający przewiduje dla tej części zadania, przyjęcie procedury określonej Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych (t.j. Dz.U ). W związku tym, o ile zajdzie wyżej opisany przypadek, projekt budowlany winien składać się z 2 części: a) Przebudowa ul. Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego) i ul. Zabrskiej (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu nad PKP) z wyłączeniem skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława. b) Rozbudowa skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława. c) Rozbudowa skrzyżowania ul. Zabrskiej, Konarskiego. W sytuacji, gdyby przebudowa skrzyżowania nie wymagała dodatkowego zajęcia terenu, projekt budowlany należy opracować, jako całość. Projekt wykonawczy, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, winien być opracowany dla całego zadania. 1

2 W dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia należy uwzględnić rozwiązania techniczne ujęte w następujących opracowaniach: koncepcja opracowana przez firmę ANARCHI Group w roku 2015 dla przedsięwzięcia: Brama Zachodnia Metropolii Silesia. Centrum Przesiadkowe w Gliwicach; Budowa dróg rowerowych koncepcja projektowa rozbudowy dróg rowerowych na terenie miasta Gliwice opracowana przez firmę INKOM w roku II. Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem 1. Przebudowa dróg o łącznej długości ok. 1,3 km, z których: a) ul. Jagiellońska na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej droga wojewódzka nr 901, klasy technicznej G, o przekroju ulicznym, jednojezdniowym, b) ul. Jagiellońska na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Konarskiego droga powiatowa nr 7216 S, klasy technicznej G, o przekroju ulicznym, jednojezdniowym, c) ul. Zabrska na odcinku od ul. Konarskiego do wiaduktu nad torami PKP droga powiatowa nr 7222S, klasy technicznej G, o przekroju ulicznym, jednojezdniowym. 2. W ramach przebudowy dróg należy przewidzieć: a) wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni konstrukcję nowej nawierzchni przyjąć na obciążenie ruchem min. KR5 (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym), b) przebudowę ist. nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej, c) wykonanie w miarę możliwości dróg rowerowych o nawierzchni z asfaltobetonu wg standardów obowiązujących w mieście Gliwice, d) przebudowę oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Miasto Gliwice (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) w ramach Masterplanu, e) poprawę odwodnienia ulic poprzez przebudowę/rozbudowę kanalizacji deszczowej, f) zabezpieczenie lub/i przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci, g) ewentualną korektę geometrii istniejących skrzyżowań oraz przebudowę sygnalizacji świetlnych, h) wykonanie kanału technologicznego o parametrach: kanalizacja teletechniczna powinna być wykonana z rur RHDPE grubościennych 110/6,3; studnie powinny być zlokalizowana w maksymalnej odległości 100 m lub przy wystąpieniu zmiany kierunku kanalizacji, wszystkie studnie winny być wyposażone w ciężką ramę i w ciężką klapę z wywietrznikiem, na którym należy zamieścić logo Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, projektowana kanalizacja teletechniczna powinna być połączona z istniejącą kanalizacją należącą do sygnalizacji na skrzyżowaniach Jagiellońska- Częstochowska oraz Jagiellońska-Zabrska-Konarskiego. 3. Przebudowa lub rozbudowa skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława, zgodnie z rozwiązaniem projektowym przedstawionym w wybranym wariancie koncepcji. Uwaga: w dokumentacji projektowej należy uwzględnić likwidację nieczynnego torowiska tramwajowego na całej długości przebudowywanych dróg, przy czym zakres robót związanych 2

3 z demontażem elementów infrastruktury tramwajowej oraz koszty z tym związane leżeć będą po stronie spółki Tramwaje Śląskie S.A. III. W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację projektową dla przedsięwzięcia opisanego w pkt. II, która winna zawierać: a) Projekt budowlany. b) Projekt wykonawczy uzupełniający projekt budowlany, oraz plan BIOZ. c) Opracowanie geotechniczne (otwory geologiczne co 50 m naprzemiennie lewa i prawa jezdnia). d) Projekty przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z realizacją zadania (wszystkie uzgodnienia sieciowe powinny zawierać opis stanu technicznego istniejących sieci, ich parametry i rok budowy). e) Inwentaryzację zieleni, plan wyrębu i projekt nasadzeń zastępczych wraz z przygotowaniem wniosku na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (o wydanie decyzji na wycinkę wystąpi Zamawiający). f) projekt docelowej organizacji ruchu (zatwierdzony przez zarządzającego ruchem). g) przedmiary robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z rozdziałem na etapy i branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U ) oraz tabele elementów rozliczeniowych TER. h) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego (Dz.U ) z rozdziałem na etapy i branże, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przed opracowaniem kosztorysu inwestorskiego należy pisemnie wystąpić do Zamawiającego o podanie założeń kosztorysowych (danych wyjściowych) dla ww. kosztorysu. i) Dokumentację geodezyjno prawną potrzebną do uzyskania prawa do stałego dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, w tym między innymi: uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na czasowe zajęcie terenu, konieczne do realizacji robót towarzyszących inwestycji (w przypadku, gdy zachodzi konieczność przełożenia sieci na działkę prywatną, należy uzyskać od właściciela terenu zgodę na piśmie oraz uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację takiego rozwiązania). w przypadku, kiedy rozbudowa skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława wymagałaby zajęcia dodatkowego terenu, wykonanie projektu podziału geodezyjnego do wniosku o wydanie decyzji podziałowej w ramach ZRID, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. (Dz.U ). j) Opinie i inne uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania. k) Zatwierdzenie przez Zamawiającego przedstawionych rozwiązań projektowych. l) Wniosek do pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót w pasie drogowym, oraz wniosek o wydanie decyzji ZRID. IV. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia: 1. Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami: a) Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U poz z późn. zm.), b) Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych (t. j. Dz. U.2015.poz.2031.), 3

4 c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U z późn. zm.), d) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U poz.124), e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220. poz z późn. zm.), f) posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie. V. Forma i ilość kompletów dokumentacji. Jednostka projektowa zobowiązana będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu: 1. Dla rozbudowy dróg lub dla całości zakresu, jeżeli przebudowa skrzyżowania ul. Zabrska, Hutnicza i Bł. Czesława nie będzie wymagać uzyskania decyzji ZRID - 4 kpl. Projektu budowlanego, 2. Dla rozbudowy skrzyż. Zabrska, Hutnicza i Bł. Czesława - 5 kompletów projektu budowlanego (nie licząc egzemplarzy zatrzymanych przez jednostki uzgadniające), w wersji papierowej, z czego 4 będą stanowić załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID, 3. 4 egz. Projektu wykonawczego, 4. 2 komplety kosztorysów inwestorskich wykonanych zgodnie z pkt. III 2f, 5. 2 egzemplarze przedmiarów w układzie tabeli elementów rozliczeniowych TER, 6. 2 egz. projektu budowlanego i wykonawczego w postaci elektronicznej na CD /1 kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), łącznie z podkładami mapowymi) zawierające: projekt budowlany (drogowy i branżowe), przedmiary i TER (w formacie EXCEL)/. VI. Wymagania inne. 1. Jednostka Projektowa zobligowana będzie do przygotowania materiałów do wniosku oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U j.t. ) i wystąpi z tym wnioskiem do właściwego organu na podstawie udzielonego mu upoważnienia. Do skalkulowania ceny ofertowej w zakresie zamówienia winno być ujęte opracowanie stosownego raportu oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jako fakultatywny zakres prac. W zależności od rozstrzygnięcia w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku braku potrzeby opracowywania raportu, koszty z tym związane przyjęte do oferty zostaną odjęte od wynagrodzenia Jednostki Projektowej. 4

5 2. W przypadku, gdyby projektowane rozwiązanie w zakresie przebudowy (rozbudowy) skrzyżowania ul. Zabrska, Hutnicza i Bł. Czesława, wymagały wyjścia poza istniejący pas drogowy Jednostka Projektowa sporządzi komplet wymaganych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID, zawierający wszystkie elementy opisane w art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U ) oraz przygotuje projekt takiego wniosku. Do organu właściwego do wydania decyzji ZRID z podpisanym wnioskiem wystąpi Zamawiający. Koszty z tym związane należy podać w ofercie, jako wyodrębnioną pozycję fakultatywną. Do wyceny tej pozycji należy założyć przygotowanie projektów podziałów dla 3 działek, przy czym winna być również podana kwota za 1 podział. Wysokość wynagrodzenia do wypłaty Wykonawcy za zakres obejmujący projekty podziałów, Zamawiający ustali wg ilości faktycznie opracowanych projektów podziałów. Do terminu umownego nie wlicza się okresu oczekiwania na wydanie decyzji ZRID przez właściwy organ, w tym także opóźnień wynikających z ewentualnych odwołań. Jednostka Projektowa zobowiązana jest jednak we właściwym terminie dokonać, o ile wystąpiłaby taka konieczność, wszelkich niezbędnych uzupełnień i poprawek składanych przy wniosku materiałów, aby organ właściwy do wydania ZRID przyjął ten wniosek do realizacji bez zastrzeżeń. 3. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do cyklicznego informowania Zamawiającego o bieżącym postępie robót, w tym także o etapach prowadzonych postępowań formalnoprawnych (sprawozdawczość miesięczna). 4. W związku z koniecznością stosowania rozwiązań projektowych przyjaznych osobom o ograniczonym funkcjonowaniu (likwidacji barier dla ludzi o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności) Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania projektowe były zgodne z ideą projektowania uniwersalnego, o którym mowa w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: " VI. Uwagi. 1. Koszt wszelkich materiałów, podkładów mapowych, aktualizacji, innych prac pomocniczych uznanych przez wykonawców za niezbędne, uzgodnień obligatoryjnych, innych opłat należy ująć w oferowanej kwocie ryczałtowej. 2. W przypadku konieczności wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie (koszt aktualizacji kosztorysów należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zamówienia). 3. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień zgłoszenia robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. 4. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w oparciu o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i stosowania ich na bieżąco. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 7 m-cy od podpisania umowy. 5

6 ZADANIE NR 2 Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania "Przebudowa ul. Architektów w Gliwicach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ul. Architektów w Gliwicach wraz z przygotowaniem wniosku do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. I. Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem: 1. Przebudowa ul. Architektów na całej jej długości od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Daszyńskiego wraz ze skrzyżowaniami w jej ciągu. 2. Przebudowa istniejących chodników. II. W ramach zamówienia należy wykonać projekt budowlany i projekt wykonawczy dla przedsięwzięcia opisanego w pkt. I, które winny uwzględniać: 1. Projekt drogowy przebudowy drogi wraz ze skrzyżowaniami. 2. Projekty branżowe przebudowy/zabezpieczenia w niezbędnym zakresie istniejących sieci i urządzeń niezwiązanych z drogą, a kolidujących z jej przebudową. 3. Dokumentację geodezyjno prawną. 4. Inwentaryzację zieleni wraz z planem niezbędnych wycinek i nasadzeń zastępczych. 5. Projekt docelowej organizacji ruchu zawierający: a. plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem dróg, którego projekt dotyczy, b. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem: lokalizacji istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, parametry geometrii drogi, c. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, d. opinię Komendy Miejskiej w Gliwicach. IV. Wymagania formalno - prawne dla dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia: 2. Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami: a. ustawy Prawo budowlane / Dz. U. z 2013 r. poz j.t. ze zm./, b. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz j.t./, c. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. z 2013 r. poz t.j./, 6

7 d. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dz. U. z 2016 r. poz. 124 j.t./, e. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz ze zm./, f. posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie; 3. Zawartość dokumentacji winny stanowić: a. projekt budowlany Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pozyska aktualną mapę do celów projektowych i w razie potrzeby dokona jej kolejnej aktualizacji, b. projekt wykonawczy oraz plan BIOZ, c. projekty przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z realizacją zadania (wszystkie uzgodnienia sieciowe powinny zawierać opis stanu technicznego istniejących sieci ich parametry i rok budowy), d. inwentaryzację zieleni, plan wyrębu drzew kolidujących z rozwiązaniem projektowym i projekt nasadzeń zastępczych, e. projekt docelowej organizacji ruchu (zatwierdzony przez zarządzającego ruchem), f. projekt kanału technologicznego, w przypadku zgłoszenia się podmiotu zainteresowanego udostępnieniem takiego kanału, g. projekt oświetlenia ulicznego zawierający takie rozwiązania techniczne, które będą umożliwiały konserwację i eksploatację miejskiej infrastruktury oświetleniowej niezależnie od infrastruktury stanowiącej własność gestora sieci, h. przedmiary robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z rozdziałem na etapy i branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz tabele elementów rozliczeniowych TER, i. kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym /Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389/ z rozdziałem na etapy i branże. Uwaga: przed przystąpieniem do sporządzenia kosztorysu należy uzyskać od Zamawiającego założenia (dane wyjściowe) do kosztorysowania, j. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, k. dokumentację geodezyjno prawną potrzebną do uzyskania prawa do stałego dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, w tym między innymi: w gestii Wykonawcy będzie wykonanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości dzielonych liniami rozgraniczającymi inwestycji przyjętymi 7

8 do wniosku o wydanie decyzji ZRID, co należy zrealizować zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663/. W ofercie należy podać koszt wykonania 1 podziału, a do kalkulacji ceny ofertowej założyć wykonanie 50 ciu podziałów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany oferowanej kwoty w oparciu o faktycznie wykonaną ilość podziałów obliczoną na podstawie przedstawionej w ofercie ceny jednostkowej. VII. Forma i ilość kompletów dokumentacji. Jednostka projektowa zobowiązana będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu: 1. 5 kompletów projektu budowlanego (nie licząc egzemplarzy zatrzymanych przez jednostki uzgadniające), 2. 5 kompletów projektu wykonawczego, 2 komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. 2 komplety kosztorysów inwestorskich (osobno dla każdej branży) uprzednio sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego - wykonanych zgodnie pkt. IV 2j, 4. 2 egz. przedmiarów w układzie tabeli elementów rozliczeniowych TER, 5. 2 egz. w postaci elektronicznej na CD /1 kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), łącznie z podkładami mapowymi) zawierające: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i TER (w formacie Excel)/. VIII. Wymagania inne. 1. Jednostka Projektowa zobligowana będzie do przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U j.t.). Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji wystąpi Zamawiający. W zależności od rozstrzygnięcia w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W zakresie zamówienia winno być ujęte opracowanie stosownego raportu o oddziaływaniu na środowisko jako fakultatywny zakres prac. W przypadku braku potrzeby sporządzania raportu ujęta w raporcie kwota na jego opracowanie zostanie odjęta od wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Jednostka Projektowa przeprowadzi pomiary ruchu drogowego i ze względu na strukturę rodzajową określi szerokość pasów ruchu dla drogi klasy L. 3. Jednostka Projektowa sporządzi komplet wymaganych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz przygotuje projekt takiego wniosku. Do organu właściwego do wydania decyzji ZRID z podpisanym wnioskiem wystąpi Zamawiający 4. Jednostka Projektowa zobligowana jest na polecenie Zamawiającego skompletować niezbędne materiały, które spełniać będą kryteria załączników do wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niepodlegających uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku, gdyby dla pewnych zadań wchodzących w zakres zamówienia przejęty zostałby inny tryb realizacji niż na podstawie decyzji ZRID, 8

9 5. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu prac projektowych oraz do cyklicznego informowania Zamawiającego o bieżącym postępie robót, w tym także o etapach prowadzonych postępowań formalno-prawnych (sprawozdawczość miesięczna). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia weryfikacji projektowanych rozwiązań niezależnej jednostce projektowej. W tym celu, na żądanie Zamawiającego, przekazane zostaną dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej lub jej części w niezbędnej ilości. IX. Uwagi. 1. Koszt wszelkich materiałów, podkładów mapowych, aktualizacji, innych prac pomocniczych uznanych przez wykonawców za niezbędne, uzgodnień obligatoryjnych, innych opłat należy ująć w oferowanej kwocie ryczałtowej. 2. W przypadku konieczności wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie (koszt aktualizacji kosztorysów należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zamówienia). 3. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o ZRID, pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w oparciu o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i stosowania ich na bieżąco. X. Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 10 miesięcy od podpisania umowy. 9

Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania:

Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania: Nazwa zadania: Odwodnienie terenu położonego pomiędzy ulicami: Toszecką, Gajową i Pod Borem wraz z budową nawierzchni dróg, chodników i zjazdów na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem,

Bardziej szczegółowo

- 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 1 - Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Załącznik Nr 5 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej na: Część I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. II. Zakres szczegółowy zamówienia dokumentacji projektowej

ZAKRES RZECZOWY. II. Zakres szczegółowy zamówienia dokumentacji projektowej ZAKRES RZECZOWY I. Przedmiot zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ciągu ulic Królewska,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 - Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania "Przebudowa ul. Kujawskiej w Gliwicach wraz z towarzyszącym układem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.49.19.2017 Zielona Góra, 10 sierpnia 2017 r. RISS 3689295 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 1. Zamawiający: Miasto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1. Zadanie 1 - Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki.

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki. GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 2 Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102531-2016 z dnia 2016-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesznowola Ad. ZADANIA NR 1 Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik Nr 3 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie Nr sprawy... Wołomin, dnia 02.02.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe:

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe: Urząd Miasta Śmigla zleca wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów Sporządził: Jarosław Motyczka Sprawdziła: Edyta Gara Katowice, marzec 2016r. Strona

Bardziej szczegółowo

Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej jeden projekt który uzyskał decyzję ZRID dla drogi o długości co najmniej 200 mb.

Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej jeden projekt który uzyskał decyzję ZRID dla drogi o długości co najmniej 200 mb. RGŚ.7011.46.2016.JP Wisła, dnia 16.11.2016 roku Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wisła dotyczy: realizacji zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz we wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wykonaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Działkowej na odcinku od ul. Poprzecznej do przedłuŝenia ul. Zdroje oraz ul. Sosnowej w Czerwonaku wraz z parkingiem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spokojnej w Ciechanowie

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spokojnej w Ciechanowie Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spokojnej w Ciechanowie 1. Przedmiot zamówienia Zamawiający zamawia wykonanie projektowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy Przetarg

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY A) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: 1. Projekt - przebudowa 7 wylotów istniejącej kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 10.08.2016 r. ZDP-T/1400/2016 Znak sprawy: Z30/39/2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr...

Wzór umowy Umowa nr... Wzór umowy Umowa nr... Załącznik Nr 1 o wykonanie dokumentacji technicznej zawarta dnia... pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6 NIP 5922045396

Bardziej szczegółowo

GMINA TŁUSZCZ PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GMINA TŁUSZCZ PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP.271.21.2012 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ROZBUDOWA ULICY ŁUCZNIKÓW NA ODCINEK OD UL. KARPACKIEJ DO UL. JEŻYNOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: 271.8.2015 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej 107004E Parczówek - Kuraszków. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław ZAMAWIAJĄCY PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław ZAMAWIAJĄCY PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław NAZWA ZADANIA Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE do projektów budowlano wykonawczych dla inwestycji pn: projekty dróg gminnych w gminie Zielonki realizowanego w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 89878-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wejherowo 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a Milejów NIP REGON Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a Milejów NIP REGON Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów NIP 505-00-42-606 REGON 431019550 Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane kontaktowe: Internet: www.milejow.pl e-mail: sekretariat@milejow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska ul. Otwocka 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO Urząd Miejski w Pszczynie zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. I. Przedmiot zamówienia publicznego

ZAKRES RZECZOWY. I. Przedmiot zamówienia publicznego I. Przedmiot zamówienia publicznego ZAKRES RZECZOWY Opracowanie rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz

Bardziej szczegółowo

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412870-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej

Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej 1. Przedmiot dokumentacji projektowej Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Nr sprawy: PZD / ST / 342 / 2 /2016 Zapytanie ofertowe o cenę

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Nr sprawy: PZD / ST / 342 / 2 /2016 Zapytanie ofertowe o cenę Myszków,dnia 08.03.2016r. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki Nr sprawy: PZD / ST / 342 / 2 /2016 Zapytanie ofertowe o cenę Zwracam się z prośbą o złożenie oferty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nt 7 do SIWZ Nr zamówienia: PZD 272/17/2011 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ulic : Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różana, Poprzeczna i Słowackiego w Tłuszczu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ulic : Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różana, Poprzeczna i Słowackiego w Tłuszczu G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ulic : Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różana,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Cieszkowskiego w Bydgoszczy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Cieszkowskiego w Bydgoszczy ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Cieszkowskiego w Bydgoszczy w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinkach: - od km 78+008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 11 I. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.24.40.00-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.32.00.00-7

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2016 Kalisz, dnia 01.09.2016r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Oświęcim 32-600 ul. Zaborska 2

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Oświęcim 32-600 ul. Zaborska 2 ZP.I.341-46/07 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 5 do SIWZ postępowania Nr BZP.271.30.2015 Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej pn.: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Poznańskiej i Wileńskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: Załącznik nr 1 SIWZ Zamawiający: Adres obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Droga wojewódzka nr 781 ul. Głowackiego 56 gm. Chrzanów 30-085 Kraków powiat chrzanowski Szczegółowy zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Tarnów, dnia 26.06.2013 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno Inwestor: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz Nazwa obiektu budowlanego: zaprojektuj i wybuduj CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71322300-4 Usługi projektowania mostów Spis zawartości:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę oraz budowę dróg na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Wschowa - Wolsztyn poprzez gminę Wijewo, gminę Włoszakowice, do węzła

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks Łowicz: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego nad linią kolejową E-20 w Łowiczu Numer ogłoszenia: 189675-2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Urząd Miasta Wydział Inwestycji Miejskich

OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Urząd Miasta Wydział Inwestycji Miejskich OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Urząd Miasta Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowę publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Program Funkcjonalno - Użytkowy Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Smukalskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1 z :22

1 z :22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.konin.pl Konin: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ Numer ogłoszenia: 127513-2016;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZPE.271.03.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 1. Przedmiot zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Odbudowa połączenia drogowego w ciągu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2: GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: Zadanie 1. Budowę chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego drogi gminnej - dz. nr 91/2, 46/3,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061)

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061) Swarzędz: Opracowanie dokumentacji na budowę układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi Nr 92 z ul. Stawną w Swarzędzu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentuje: zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Janowiec, dnia 23.12.2014 r. RO.042.05.1.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 522 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY - 1. Docelowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak

PROJEKT WYKONAWCZY - 1. Docelowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Jednostka projektowa: Biuro Projektów Drogowych SNBI Szymon Bargański ul. Rdestowa 8c/25 81-577 Gdynia Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Tymczasowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak

PROJEKT WYKONAWCZY. Tymczasowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Jednostka projektowa: Biuro Projektów Drogowych SNBI Szymon Bargański ul. Rdestowa 8c/25 81-577 Gdynia Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/ Nowa Ruda: Sporządzenie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.

Bardziej szczegółowo