Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2002"

Transkrypt

1 Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SAPS NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne NOTA 1B Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) NOTA 1C Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) NOTA 2A Wartość firmy jednostek podporządkowanych NOTA 2B Zmiana stanu wartości firmy jednostki zależne NOTA 2C Zmiana stanu wartości firmy jednostki współzależne NOTA 2D Zmiana stanu wartości firmy jednostki stowarzyszone NOTA 3A Rzeczowe aktywa trwałe NOTA 3B Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) NOTA 3C Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) NOTA 3D Środki trwałe wykazywane pozabilansowo NOTA 4A Należności długoterminowe NOTA 4B Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) NOTA 4C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych NOTA 4D Należności długoterminowe (struktura walutowa) NOTA 5A Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) NOTA 5B Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) NOTA 5C Długoterminowe aktywa finansowe NOTA 5D Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych wg grup rodzajowych) NOTA 5E Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych NOTA 5F Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanychcd. NOTA 5G Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach NOTA 5H Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) NOTA 5I Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) NOTA 5J Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa) NOTA 5K Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) NOTA 5L Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) NOTA 5M Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) NOTA 6A Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego NOTA 6B Inne rozliczenia międzyokresowe NOTA 7 Zapasy NOTA 8A Należności krótkoterminowe NOTA 8B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych NOTA 8C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych NOTA 8D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) NOTA 8E Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: NOTA 8F Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) z podziałem na należności nie spłacone w okresie:

2 NOTA 10A Krótkoterminowe aktywa finansowe NOTA 10B Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) NOTA 10C Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) NOTA 10D Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) NOTA 10E Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) NOTA 10F Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) NOTA 10G Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) NOTA 11 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe NOTA 13 Kapitał zakładowy (struktura) NOTA 14A Akcje (udziały) własne NOTA 14B Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych NOTA 15 Kapitał zapasowy NOTA 16 Kapitał z aktualizacji wyceny NOTA 17 Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) NOTA 18 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) NOTA 19 Zmiana stanu kapitałów mniejszości NOTA 20A Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych NOTA 20B Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki zależne NOTA 20C Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki współzależne NOTA 20D Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki stowarzyszone NOTA 21A Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego NOTA 21B Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) NOTA 21C Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tyttułów) NOTA 21D Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) NOTA 21E Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) NOTA 22A Zobowiązania długoterminowe NOTA 22B Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty NOTA 22C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) NOTA 22D Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek NOTA 22E Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych NOTA 23A Zobowiązania krótkoterminowe NOTA 23B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) NOTA 23C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek NOTA 23D Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych NOTA 24A Zmiana stanu ujemnej wartości firmy NOTA 24B Inne rozliczenia międzyokresowe NOTA 25 Wartość księgowa na jedną akcje NOTA 26A Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) NOTA 26B Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) NOTA 27A Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa rodzaje działalności) NOTA 27B Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

3 NOTA 28A Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa rodzaje działalności) NOTA 28B Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) NOTA 29 Koszty według rodzaju NOTA 30 Inne przychody operacyjne NOTA 31 Inne koszty operacyjne NOTA 32A Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach NOTA 32B Przychody finansowe z tytułu odsetek NOTA 32C Inne przychody finansowe NOTA 33A Koszty finansowe z tytułu odsetek NOTA 33B Inne koszty finansowe NOTA 34 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych NOTA 35 Zyski nadzwyczajne NOTA 36 Straty nadzwyczajne NOTA 37A Podatek dochodowy bieżący NOTA 37B Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat NOTA 37C Łączna kwota podatku odroczonego NOTA 37D Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący NOTA 38 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: NOTA 39 Zysk (strata) netto NOTA 40 Zysk (strata) na jedną akcję NOTA 41 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

4 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE) a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne 49 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem

5 NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu a b c d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem oprogramowanie komputerowe b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja bieżąca g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie zmniejszenie

6 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

7 NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH) a) wartość firmy jednostki zależne b) wartość firmy jednostki współzależne c) wartość firmy jednostki stowarzyszone Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE) a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu

8 NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE) a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE) a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE) a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie 28 Rzeczowe aktywa trwałe, razem

9 NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) grunty (w tym prawo budynki, lokale i obiekty urządzenia środki inne środki Środki trwałe, użytkowania wieczystego gruntu) inżynierii lądowej i wodnej techniczne i maszyny transportu trwałe razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przychód z inwestycji zakup różnice kursowe c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacja sprzedaż d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja bieżąca likwidacja różnice kursowe g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na

10 koniec okresu

11 NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: maszyny i urządzenia środki transportu Środki trwałe bilansowe, razem NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe pozabilansowe, razem NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE) a) od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych (z tytułu) dopłaty zwrotne do kapitału od jednostek współzależnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) Należności długoterminowe netto c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto

12 NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)) a) stan na początek okresu dopłaty zwrotne do kapitału należności długoterminowe za roboty budowlane b) zwiększenia (z tytułu) należności długoterminowe za roboty budowlane c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie do należności z tyt. dostaw i usług różnice kursowe 2 d) stan na koniec okresu dopłaty zwrotne do kapitału należności długoterminowe za roboty budowlane NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH) Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Należności długoterminowe, razem

13 NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu

14 NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE) a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem

15 NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) stan na początek okresu w jednostkach zależnych i współzależnych w pozostałych jednostkach b) zwiększenia (z tytułu) 1 w pozostałych jednostkach 1 c) zmniejszenia (z tytułu) w jednostkach zależnych i współzależnych w pozostałych jednostkach d) stan na koniec okresu w jednostkach zależnych i współzależnych w pozostałych jednostkach

16 NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH) Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki ze siedziba wskazaniem formy prawnej 1 Polnord Wydawnictwo "OSKAR " Sp. z o.o. 2 PolnordDom Sp. z o.o. przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) Gdańsk wydawnictwo spółka zależna Gdańsk budowa i sprzedaż mieszkań spółka zależna 3 Gdańskie Instalacje Sanitarne S.A. Gdańsk budownictwo spółka zależna 4 Polnord Kijów Intechkom Sp. Ukraina z o.o. budownictwo spółka zależna 5 PMK Bauund Eschborn Baubetreungs budownictwo Niemcy GmbH spółka zależna 6 Pomorskie Biuro Projektów Sopot biuro projektowe spółka zależna GEL zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności nie konsolidowana małe obroty konsolidacja pełna konsolidacja pełna nie konsolidowana małe obroty nie konsolidowana brak obrotów nie konsolidowana małe obroty data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) udział w wartość procent ogólnej bilansowa posiadanego liczbie głosów udziałów / kapitału na walnym akcji zakładowego zgromadzeniu ,6 53, ,5 51,5 wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

17 7 Hydrosspol Sp. z o.o. 8 Osiedle Zielone Sp. z o.o. Gdańsk Gdynia budownictwo budowa i sprzedaż mieszkań spółka stowarzyszona spółka stowarzyszona nie konsolidowana małe obroty nie konsolidowana małe obroty ,12 30,12 NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCHCD.) Lp. a m n o p r s t nazwa jednostki 1 Polnord Wydawnictwo "OSKAR " Sp. z o.o. 2 PolnordDom Sp. z o.o. 3 Gdańskie Instalacje Sanitarne S.A. 4 Polnord Intechkom Sp. z o.o. kapitał własny jednostki, w tym: kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał kapitał zakładowy zapasowy (wartość ujemna) pozostały kapitał własny, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: zobowiązania zobowiązania długo krótkoterminowe terminowe należności jednostki, w tym: należności należności długo krótkoterminowe terminowe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży zysk zysk (strata) z (strata) lat netto ubiegłych (1 777) 64 (1 713) PMK Bauund nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

18 Baubetreungs GmbH 6 Pomorskie Biuro Projektów GEL 7 Hydrosspol Sp. z o.o. 8 Osiedle Zielone Sp. z o.o NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH) Lp. a b c d e f g h i nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu kapitał zakładowy 1 POLNORD Gdynia budownictwo BUD 2 POLIMEX ,1 0,1 Warszawa budownictwo CEKOP 3 Centrum ,2 0,2 wynajem powierzchni Targowe Sp. z Gdańsk targowej o.o. 4 Agencja pośrednictwo w obrocie ,2 0,2 Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk i obrót nieruchomościami 5 Centromor S.A. Gdańsk handel ,2 0,2 6 zagospodarowanie i Nowe Ogrody Gdańsk sprzedaż nieruchomości nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

19 NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

20 NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia

21 NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki długoterminowe, razem NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)) Inne inwestycje długoterminowe, razem NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Inne inwestycje długoterminowe, razem

22 NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO) 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Korekta bilansu otwarcia (naliczenie rezerw na odprawy 194 emerytalne i inne dot. lat ubiegłych) Razem stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) bierne rozliczenia międzyokresowe rezerwa na roboty poprawkowe 283 rezerwa na wynagrodzenia rezerwa na niewykorzystane urlopy różnice kursowe 231 odpis aktualizacji wyceny produkcji w toku naliczone odsetki rezerwa na zobowiązania b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia 463 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 463 ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) bierne rozliczenia międzyokresowe 406 ujemne różnice kursowe 237 koszty robót poprawkowych 167 rezerwy na produkcję w toku 205 rezerwa na niewykorzystane urlopy 12 rezerwa na wynagrodzenia 2 rezerwa na zobowiązania 117 inne 25 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku

23 NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE) a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 7 (ZAPASY) a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE) a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 38 inne dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej 2 Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem

24 NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) inne, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH) Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) utworzenie rezerw na należności wątpliwe b) zmniejszenia (z tytułu) wykorzystanie rezerwy zapłata należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

25 NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta DEM / tys tys. zł c1. jednostka/waluta USD / tys tys. zł c1. jednostka/waluta EUR / tys tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:) a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:) a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

26 NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE) a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe

27 NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

28 NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość

29 NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta DEM / tys tys. zł c1. jednostka/waluta USD / tys tys. zł 2 d1. jednostka/waluta EUR / tys 613 tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

30 NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Inne inwestycje krótkoterminowe, razem NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE) a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: prenumerata i materiały reklamowe ubezpieczenia dzierżawa opłata za pozwolenia na pracę w RFN abonament telefoniczny 10 pozostałe odpisy na ZFŚS podatek od nieruchomości b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: koszty rozszerzenia spółki leasing odsetki należne 7 prowizje od gwarancji 26 zarachowana należność z tyt. usług do 611 zafakturowania Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

31 NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Sposób Wartość serii / emisji pokrycia wg wartości nominalnej kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) seria A na okaziciela gotówka seria B na okaziciela gotówka 1992 seria C na okaziciela gotówka seria D na okaziciela gotówka Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE) Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH) Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa GIS S.A POLNORDDOM Sp. z o.o NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY) a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną)

32 wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w RFN Kapitał zapasowy, razem

33 NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY) a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających c) z tytułu podatku odroczonego d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)) Kapitał rezerwowy z odpisu zysku netto Pozostałe kapitały rezerwowe, razem NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI) Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 1 zysk roku obrotowego 1 b) zmniejszenia (z tytułu) strata roku obrotowego korekta wyniku z lat ubiegłych z tyt. 80 utworzonych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu

34 NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH) a) ujemna wartość firmy jednostki zależne b) ujemna wartość firmy jednostki współzależne c) ujemna wartość firmy jednostki stowarzyszone Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE) a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) odpis bieżący g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

35 NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE) a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE) a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

36 NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO) 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) odsetki naliczone kontrahentom różnice kursowe przychody należne inne 2 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) różnice kursowe przychody należne zrealizowane 219 odsetki 2 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy

37 NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 844 rezerwa na świadczenia emerytalne 395 rezerwa na nagrody uybileuszowe 449 c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu 844 rezerwa na świadczenia emerytalne 395 rezerwa na nagrody jubileuszowe 449 NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTTUŁÓW)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu

38 NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)) a) stan na początek okresu rezerwa na roboty poprawkowe rezerwa na wynagrodzenia i nagrody rezerwa na niewykorzystane urlopy b) zwiększenia (z tytułu) rezerwa na roboty poprawkowe rezerwa na wynagrodzenia i nagrody rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na przewidywaną stratę 27 rezerwa na zobowiązania 417 c) wykorzystanie (z tytułu) 546 rezerwa na wynagrodzenia i nagrody 400 rezerwa na roboty poprawkowe 146 d) rozwiązanie (z tytułu) rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na roboty poprawkowe 137 e) stan na koniec okresu rezerwa na roboty poprawkowe rezerwa na wynagrodzenia i nagrody rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na przewidywaną stratę 27 rezerwa na zobowiązania 417

39 NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE) a) wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) b) wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów

40 NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY) a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat 10 c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta DEM / tys tys. zł b2. jednostka/waluta USD / tys tys. zł b3. jednostka/waluta EUR / tys tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem

41 NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK) Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Mitteleuropeische Handelsbank AG Nordea Bank Polska S.A. O/Gdańsk PKO BP S.A. I O/Gdańsk KREDYT BANK III O/Gdańsk Siedziba Frankfurt Gdańsk Gdańsk Gdańsk Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty zł waluta zł waluta EUR EUR ,41 EUR PLN USD EUR USD PLN Warunki oprocentowania zmienne stopa bazowa 5,66233% + marża 0,5% od kwoty kredytu niewyk. LIBOR 1M+1,50% marży LIBOR 3M+1,75% marży WIBOR 1M+3% Termin spłaty Zabezpieczenia cesja należności weksel własny inblanco, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo dla Banku do sprzedaży udziałów szt. weksli inblanco, hipoteka zwykła w kwocie USD, hipoteka kaucyjna w kwocie USD zastaw rejestrowy, cesja polisy ubezpieczeniowei, weksel Inne NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH) Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

42 NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE) a) wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) b) wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju)

43 NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta DEM / tys tys. zł b2. jednostka/waluta USD / tys tys. zł b3. jednostka/waluta EUR / tys tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 106 Zobowiązania krótkoterminowe, razem

44 NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK) Nazwa (firma) jednostki NORDEA Bank Polska NORDEA Bank Polska Siedziba Gdańsk Gdańsk Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania USD LIBOR 1M + 1,5% hipoteka USD zł zł WIBOR 1M+0,8% hipoteka Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Kredyt Bank Gdańsk zł zł WIBOR 1M + 1,5% weksel in blanco Kredyt Bank Gdańsk Kredyt Bank Elbląg BRE S.A. Gdańsk NORDEA Gdańsk PKO BP S.A. I O/Gdańsk Gdańsk PKP BP S.A. Gdańsk PKO BP S.A. Gdańsk Kredyt Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk EUR EUR USD USD EUR EUR ,41 EUR EUR USD LIBOR 1M + 2,5% LIBOR 1M+2,5% EURIBOR 1M + 2,0% LUBOR 1M+1,50% USD LIBOR 3M+1,75% weksel in blanco, cesja wierzytelności weksel in blanco, cesja wierzytelności weksel in blanco, cesja wierzytelności weksel własny inblanco, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo dla Banku do sprzedaży udziałów szt. weksli inblanco, hipoteka zwykła w kwocie USD, hipoteka kaucyjna w kwocie USD PLN PLN WIBOR + 3,3% hipoteka umowna, weksel inblanco PLN PLN WIBOR + 3,3% weksel in blanco. sądowy zastaw rejestrowy, cesja polis ubezpieczeniowych DEM EUR LIBORDEM + 3% zastaw na rzeczach ruchomych, weksel un blanco PLN PLN PLN PLN PLN WIBOR 1M + 3% PLN WIBOR 1M + 3% PLN WIBOR 1M + 3% PLN WIBOR 1M + 3% zastaw, cesja polisy ubezpieczeniowej, weksel in blanco zastaw, cesja polisy ubezpieczeniowej, weksel in blanco zastaw, cesja polisy ubezpieczeniowej, weksel in blanco zastaw, cesja polisy ubezpieczeniowej, weksel in blanco

45 NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH) Dłużne instrumenty finansowe Wartość Warunki oprocentowania Termin Gwarancje/ Dodatkowe prawa Inne wg rodzaju nominalna wykupu zabezpieczenia

46 NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY) Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE) a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) koszty robót budowlanomontażowych b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) zaliczki na roboty budowlane wycena przyjętego do ksiąg prawa wieczystego użytkowania gruntu inne 319 krótkoterminowe (wg tytułów) zaliczki na roboty budowlane zaliczki na zakup lokali i miejsc postojowych inne 89 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 25 (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ) Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą liczona jest poprzez dzielenie kapitału własnego przez ilość akcji wg stanu na dzień bilansowy. Rozwodniona wartość księgowa jest tożsama z wartością na akcję zwykłą, gdyż POLNORD S.A. nie przewiduje w roku nowej emisji akcji.

47 NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)) a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) w tym: od jednostek zależnych w tym: od jednostek współzależnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej w tym: od jednostek zależnych w tym: od jednostek współzależnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

48 NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)) a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek współzależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz znaczącego inwestora na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) w tym: na rzecz jednostek zależnych w tym: na rzecz jednostek współzależnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej w tym: na rzecz jednostek zależnych w tym: na rzecz jednostek współzależnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I START NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)) roboty budowlane w tym: od jednostek powiązanych budownictwo mieszkaniowe roboty fasadowe podwykonawstwo i remonty prefabrykaty żelbetowe w tym: od jednostek powiązanych 413 wyroby i inne w tym: od jednostek powiązanych 10 w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych

49 NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych roboty budowlane w tym: od jednostek powiązanych budownictwp mieszkaniowe roboty fasadowe prefabrykaty żelbetowe w tym: od jednostek powiązanych 413 wyroby i inne w tym: od jednostek powiązanych 10 b) eksport w tym: od jednostek powiązanych podwykonawstwo i remonty w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)) sprzedaż materiałów (okazjonalna) grunt w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych

50 NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU) a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (5 282) (5 410) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i Bilans po konsolidacji w tys. zł Wyszczególnienie

8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i Bilans po konsolidacji w tys. zł Wyszczególnienie 8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i 2003 8.7.1. Bilans po konsolidacji 31.12.2004 r. 31.12.2003 r. Aktywa I. Aktywa trwałe 32.411 24.619 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bieżący Poprzedni okres okres

Bieżący Poprzedni okres okres Bieżący okres Poprzedni okres Zyskowność sprzedaży 18% 18% Zyskowność działalności operacyjnej 19% 19% Zyskowność brutto 20% 20% Zyskowność netto 16% 16% Rentowność netto 20% 20% Zyskowność kapitału własnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające do Raportu rocznego SA-R 2005

Noty objaśniające do Raportu rocznego SA-R 2005 Noty objaśniające do Raportu rocznego SAR 2005 NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne NOTA 1B Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) NOTA 1C Wartości niematerialne i prawne (struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy do roku

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy do roku BILANS Nota Na dzień 31.12.2014 Na dzień 31.12.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 400,00 35 355,00 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 200,00 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 34 199,00

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające do Raportu półrocznego SA-P 2004

Noty objaśniające do Raportu półrocznego SA-P 2004 Noty objaśniające do Raportu półrocznego SAP 2004 NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne NOTA 1B Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) NOTA 1C Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006 Obejmujący okres: od 2006-01- 01 do 2006-12-31 QUMAK-SEKOM S.A. ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa NIP: 524-01-07-036 REGON: 012877260 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Komputronik S.A. BILANS (w tys. zł.) Nota

Komputronik S.A. BILANS (w tys. zł.) Nota BILANS (w tys. zł.) Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 2 59 16 484 12 7 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 3 76 2 73 524 wartość firmy 612 645 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 15 175 13 981 1 744 3.

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

(zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny SA-P 1/ (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2013

Raport roczny SA-R 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) koncesje, patenty,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A F o r mu l a r zs A P2 0 0 3 3 / 3 F o r mu l a r zs A P2 0 0 3 3 / 3 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2003 półrocze / 2002 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009-. BILANS AKTYWA Nota I. Aktywa trwałe 5 834 5 703 3 133 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. LUBLIN, UL. KUNICKIEGO 20-24

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. LUBLIN, UL. KUNICKIEGO 20-24 LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. LUBLIN, UL. KUNICKIEGO 20-24 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES od 01.01.2007 do 31.12.2007 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Przychody netto

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2002 2001 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 901 31 133 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 161 I.a. Kapitał własny na początek

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

BAKALLAND S.A. SA-R w tys. zł

BAKALLAND S.A. SA-R w tys. zł BAKALLAND S.A. SAR 2007.06.30 w tys. zł Wybrane skonsolidowane dane finansowe PLN EUR PLN EUR PLN EUR I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 108 644 29 324 150 769 38 925 80 421

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 26 WRZEŚNIA 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 1/2005 ( zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie skonsolidowane roczne- RS

Sprawozdanie skonsolidowane roczne- RS Sprawozdanie skonsolidowane roczne- RS ZA ROK OBROTOWY 2006 ŚRODA WIELKOPOLSKA, 31 MAJA 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny RS 2006 ( zgodnie z 86

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo