20 Zbiornik hydrogeotermalny triasu dolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 Zbiornik hydrogeotermalny triasu dolnego"

Transkrypt

1 20 Zbirnik hydrgetermalny triasu dlneg Współczesny zasięg występwania utwrów triasu dlneg jest niec mniejszy d pierwtneg. W wyniku erzji epigenetycznej różneg wieku, utwry pstreg piaskwca zstały usunięte z bszaru płudniwej Plski raz lubelszczyzny i wyniesienia mazursk-suwalskieg. We wczesnym triasie sedymentacja dbywała się w warunkach klimatu grąceg i sucheg, w brębie śródlądweg zbirnika mrskieg bniżnym zasleniu, na bszarze sebhy raz na lądzie. Osady wskazują na silne pwiązanie z basenem germańskim i na transgresję z półncneg zachdu (Szyperk-Teller, Kuberska, 1997). W dlnym pstrym piaskwcu układ facji jest równleżnikwy. W płudniwej części Niżu Plskieg (na płudnie d 52 równleżnika) występują piaskwcwe sady rzeczne, rzadziej eliczne, reprezentujące niefrmalną frmację piaskwcwą i frmację zagnańską (brzeżenie Gór Świętkrzyskich). Pzstały bszar Plski bejmuje swym zasięgiem frmacja bałtycka wykształcna jak kmpleks skał ilast-mułwcwych, barwie czerwn-brunatnej, z wkladkami wapieni litwych raz piaskwców (Szyperk-Śliwczyńska, 1979; Szyperk-Teller, 1982). Śrdkwy pstry piaskwiec jest dwudzielny. Niższa część generalnie zachwuje równleżnikwy układ facji. W płudniwej części basenu w dalszym ciągu dminują utwry piaskwcwe wydzielane jak niefrmalna frmacja piaskwcwa, a w brzeżeniu Gór Świętkrzyskich jak frmacje z Piekszwa, Tumlina, Ostjwa, Łącznej i Glenia. Na bszarze płudniwej części niecki szczecińskiej występują utwry frmacji węglanw-klastyczej, która ku półncy przechdzi w frmację pmrską (Szyperk-Teller, Kuberska, 1997). Frmację pmrską twrzą dwa cykltemy rzpczynające się utwrami piaskwcw-litwymi, a kńczące iłwcami barwie czerwnej. Dlny piaskwiec wydzielany jest jak gniw piaskwca drawskieg, natmiast cykltem górny jak gniw trzebiatwskie (Szyperk-Teller, 1982). Miąższść piaskwca drawskieg dchdzi d 50 m na bszarze wału pmrskieg i przykryty jest m kmpleksem utwrów iłwcw-mułwcwych (Szyperk-Teller, 1987). Znaczna miąższść raz płżenie pmiędzy ilastymi utwrami uszczelniającymi, typują piaskwiec drawski jak ptencjalne skały zbirnikwe dla wód getermalnych. Frmacja pmrska zazębia się w kierunku półncn-wschdnim z frmacją lidzbarską, zbudwaną głównie z utwrów iłwcwmułwcwych z wkładkami wapieni litwych i marglistych (Szyperk-Śliwczyńska, 1979). Górna część prfilu śrdkweg pstreg piaskwca wykazuje układ facji równległy d si bruzdy śrdkwplskiej (Iwanw, 1998). Na bszarze mnkliny przedsudeckiej dminują utwry piaskwcwe, które w kierunku si bruzdy przechdzą w sady ilaste, a na Pmrzu w piaskwcw-iłwcwe utwry frmacji płczyńskiej. W tym kresie zbirnik ulega stpniwemu zawężeniu tak, że pd kniec pstreg piaskwca śrdkweg jeg zasięg graniczny był d bszaru bruzdy. Maksymalna miąższść utwrów teg wieku wynsi na bszarze kujawskim kł 700 m. Na bszarze mazursk-pdlaskim dpwiadają tym utwrm sady frmacji malbrskiej, wykształcne w pstaci typweg cykltemu sedymentacyjneg, z grubziarnistym człnem dlnym raz iłwcw-mułwcwym człnem górnym barwie czerwnej. Sedymentację górneg pstreg piaskwca rzpczęła pnwna transgresja mrska, która spwdwała zalanie całeg Niżu Plskieg. W zachdniej, płudniw-zachdniej i płudniwej Plsce, d niecki szczecińskiej p Małplskę, dminwała sedymentacja utwrów wydzielanych jak ret. W dlnym dcinku są t piaskwcw-mułwcw-iłwcwe skały kmpleksu pdewapratweg. Wyższą część prfilu stanwią miąższe utwry węglanw-ewapratwe, z przewarstwiającymi się wapieniami, dlmitami, anhydrytami, gipsami i slami kamiennymi. Ku półncy i półncnemu wschdwi, utwry retu przechdzą w klastyczne utwry frmacji barwickiej. Są t piaskwce, mułwce i iłwce barwie pstrej, z wkładkami szarych wapieni i gniazdwymi skupieniami anhydrytu. Odpwiednikiem tej frmacji na bszarze mazurskim jest frmacja elbląska. Jej dlny człn twrzą szarej barwy piaskwce znacznym udziale materiału grubziarnisteg raz zlepieńców, natmiast człn górny zbudwany jest z czerwnych skał iłwcw-mułwcwych raz piaskwcwych. Miąższść utwrów górneg pstreg piaskwca ma niewielką zmiennść na bszarze całeg Niżu Plskieg, a jeg maksymalna miąższść wynsi niewiele pnad 200 m. Wśród utwrów triasu dlneg najbardziej perspektywiczny pd względem dbrych własnści zbirnikwych dla wód hydrtermalnych wydaje się być piaskwiec drawski, rzpczynający frmację pmrską śrdkweg pstreg piaskwca. Utwry triasu dlneg, na większści bszaru Niżu Plskieg, wykształcne są w pstaci litfacji zdminwanych przez utwry iłwcw-mułwcwe. Jedynie w rejnie płudniwzachdniej Plski, bserwuje się znaczący udział utwrów węglanwych w prfilu. Zaznaczające się tu litfacje charakteryzują się stsunkiem skał klastycznych d węglanwych wynszącym d 4:1 d 1:1. Należy przy tym zaznaczyć, że i w tym przypadku wśród skał klastycznych dminują utwry drbnziarniste. Jedynie w płudniwej części baseny zaznacza się przewaga skał piaskwcwych. Litfacje piaskwcwe na bszarze Niżu Plskieg występują jedynie w pstaci niewielkich, dizlwanych płatów w strefach brzeżnych basenu. Rzkład litfacji triasu dlneg na Niżu Plskim jest niezależny d rzkładu współczesnych miąższści w basenie. Dlntriaswy zbirnik wód getermalnych Niżu Plskieg zstał knturwany naturalnym zasięgiem występwania utwrów teg wieku i granicami Plski. Na planie struktur systemu alpejskieg (Pżaryski, 1974) zbirniki dlntriaswy swym zasięgiem bejmuje bszar większy niż zbirnik górntriaswy i śrdkwtriaswy, zajmując ddatkw cały bszar mnkliny przedsudeckiej, wyniesienie Łeby, bniżenie suwalsk-mazurskie i zapadlisk pdlaskie, półncne brzeżenie Masywu Świętkrzyskieg i półncną część zapadliska przedkarpackieg. Strp utwrów dlneg triasu zalega na rzędnych d kilkunastu m npm (mnklina śląskkrakwska) d pnad m npm (centralna część wału kujawskieg). Również w siwych partiach niecek: mgileńsk-łódzkiej, szczecińskiej i warszawskiej strp utwrów teg wieku zalega na rzędnych pniżej m npm, pdnsząc się ku brzeżnym strefm. Tendencja wznszenia się strpu utrzymuje się w całym bszarze rzprzestrzeniania się skał zbirnikwych. Od si wymieninych niecek raz wału kujawskieg strp wznsi się w kierunku półncnwschdnim i płudniw-zachdnim. W granicach wału pmrskieg pwierzchnia ta wznsi się d rzędnych d d m npm. Miąższść całkwita utwrów triasu dlneg jest zmienna w granicach d kilkudziesięciu metrów (bniżenie pdlaskie, mnklina śląsk-krakwska) d pnad 1600 m (wał kujawski) i pnad 1200 m (wał pmrski). Znaczące miąższści (pwyżej 400 m) tych utwrów wypełniają struktury nieckwe (mgileńsk-łódzka, szczecińska, miechwska, pmrska, synekliza bałtycka), a także płudniw-wschdnią część wyniesienia Łeby. W prfilu skał dlntriaswych występuje stsunkw niewiele utwrów przepuszczalnych, z którymi związane jest występwanie wód pdziemnych. Sumaryczne miąższści warstw wdnśnych w tym pzimie są zmienne w granicach d kilkunastu d pnad 400 m (lkalnie na wale kujawskim raz w granicach niecek mgileńsk-łódzkiej i pmrskiej). Miąższści pnad 200 m występują jedynie w brębie wymieninych jednstek strukturalnych. Na pzstałym bszarze dminuje występwanie warstw miąższściach mieszczących się w przedziale

2 20 Zbirnik hydrgetermalny triasu dlneg 200 m. Ple temperaturwe w strpie utwrów triasu dlneg jest ukształtwane pdbnie jak w innych, wcześniej mówinych zbirnikach. Najniższe temperatury (kilkanaście C) stwierdzne są we wschdniej i półncn-wschdniej raz płudniwej części zbirnika. Temperatura wzrasta w kierunku ku strukturm nieckwym (niecki: warszawska, mgileńsk-łódzka, szczecińska, pmrska i miechwska) raz wału kujawskieg. W granicach wymieninych jednstek strukturalnych temperatura w strpie zmienia się w granicach d 50 C d pnad 100 C. Lkalnie, w granicach wału kujawskieg raz niecek: mgileńsk-łódzkiej i szczecińskiej, temperatura przekracza tę granicę siągając nawet wartści przekraczające 140 C. Mineralizacja wód getermalnych w zbirniku dlntriaswym jest zmienna w granicach d kilku g/dm 3 (brzeżne partie zbirnika) d pnad 350 g/dm 3. Najwyższymi mineralizacjami cechują się wdy występujące w siwych częściach wału kujawskieg raz niecek: mgileńskłódzkiej i szczecińskiej. W nieckach: warszawskiej, pmrskiej i miechwskiej raz półncnej części bszaru przedsudeckieg mineralizacja wód przekracza g/dm 3. W granicach zbirnika na pwierzchni bejmującej k. 90% rzprzestrzenienia skał przepuszczalnych mineralizacja przekracza wartści 50 g/dm 3. Przepuszczalnść skał wdnśnych twrzących zbirnik wód getermalnych wyrażna wielkścią współczynnika filtracji nie jest wyska. Praktycznie na całym bszarze rzprzestrzenienia warstw wdnśnych zawiera się w granicach d m/s d m/s. Skały te zatem są słab przepuszczalnymi. Jedynie w rejnie Płck - Truń raz na linii Knin - Pznań stwierdzn występwanie skał wartści współczynnika filtracji wyższej niż m/s. Wydajnść ptencjalnych ujęć wód getermalnych bazujących na wdach dlntriaswych jest relatywnie niska i na k. 50% bszaru nie przekracza 50 m 3 /h. Jedynie na bszarze wału kujawskieg i pmrskieg, w nieckach: mgileńsk-łódzkiej, pmrskiej i warszawskiej raz części syneklizy bałtyckiej i bszaru przedsudeckieg mżna czekiwać wyższej ptencjalnej wydajnści studni. Maksymalne wydajnści mgą siągnąć ptencjalne studnie w linii Pznań - Knin (pnad 100 m 3 /h) raz Płck - Skierniewice (pnad 75 m 3 /h), Bydgszcz - Truń (pnad 75 m 3 /h) raz w rejnie na płudnie d Pitrkwa Trybunalskieg. 20 The Lwer Triassic aquifer The present-day extent f ccurrence f the Lwer Triassic depsits is slightly smaller than their primary extent. As a result f epigenetic ersin f different ages, the Buntsandstein depsits were remved frm areas f suthern Pland, as well as frm the Lublin Regin and Mazury-Suwałki Elevatin. During the Lwer Triassic, sedimentatin prceeded in cnditins f ht and dry climate, within marine basin with reduced salinity and island in sebha areas. Depsits indicate fr direct cnnectins with the German basin and transgressin frm nrth-west (Szyperk-Teller & Kuberska, 1997). In the Lwer Buntsandstein, facies were arranged latitudinally. In the suthern Plish Lwlands (suth f the parallel f latitude 52 ), sandy fluvial (less frequently sandy elian) depsits ccur. The remaining area f Pland was ccupied by the Baltic Frmatin develped as a cmplex f red-brwn clayey-silty depsits with inserts f litic limestnes and sandstnes (Szyperk-Śliwczyńska, 1979; Szyperk-Teller, 1982). The Middle Buntsandstein is bipartite. Its lwer part maintained, in general, the facies arranged evenly with a parallel f latitude. In suthern part f the basin, sandy depsits were still dminant. In suthern Szczecin Trugh, depsits f the carbnate-clastic facies ccur; the facies turns nrthwards int the Pmeranian Frmatin (Szyperk-Teller & Kuberska, 1997). The Pmeranian Frmatin cnsists f tw cyclthems which begin with sandstnelitic depsits and terminate with red claystnes. The lwer sandstne is distinguished as the Drawa Sandstne member, whereas the upper cyclthem - as the Trzebiatów member (Szyperk-Teller, 1982). Thickness f the Drawa Sandstne reaches 50 m n the Pmeranian Swell and it is verlain by a m thick cmplex f clayey- silty depsits (Szyperk-Teller, 1987). The cnsiderable thickness and psitin between sealing clayey depsits allw us t number the Drawa Sandstne amng ptential reservir rcks fr thermal water accumulatin. T the nrth-east the Pmeranian Frmatin is interfingering with the Lidzbark Frmatin cmpsed principally f clayey-silty depsits with inserts f litic and marly limestnes (Szyperk-Śliwczyńska, 1979). The upper part f the Middle Buntsandstein sectin demnstrates its facies arrangement parallel t the axis f the Middle Plish Trugh (Iwanw, 1998). In the area f the Fre- Sudetic Mncline, sandstne depsits predminate; tward the axis f the Trugh they turn int clayey depsits and in the Pmerania Regin - int sandstne-claystne depsits f the Płczyn Frmatin. Maximum thickness f depsits f this age in the Kujawy regin reaches abut 700 m. Sedimentatin f the Upper Buntsandstein began with repeated marine transgressin that caused inundatin f entire Plish Lwlands area. In western, suth-western and suthern Pland, frm the Szczecin Trugh up t Małplska regin, predminating was sedimentatin f depsits distinguished as the Retian. In the lwer interval they are represented by sandstne-siltstne-claystne rcks f the subevapritic cmplex. The upper part f the sectin is cmpsed f thick carbnate-evaprite rcks with limestne, dlmite, anhydrite, gypsum, and rck salt interbedding. T the nrth and nrth-east, the Retian depsits pass int clastic depsits f the Barwicka Frmatin represented by variegated sandstnes, siltstnes and claystnes with inserts f grey limestnes. Over the whle Plish Lwlands, thickness f the Upper Buntsandstein depsits varies insignificantly; its maksimum thickness slightly exceeds 200 m. 447

3 Amng Lwer Triassic depsits, the Drawa Sandstne that cmmences the Pmeranian Frmatin f the Middle Buntsandstein seems t be the mst prmising as regards gd reservir prperties fr gethermal water accumulatin. In majr part f the Plish Lwlands, the Lwer Triassic depsits are develped as lithfacies dminated by claystne-siltstne rcks. Significant share f carbnate rcks can be bserved nly in suth-western Pland. The prprtin f clastic t carbnate rcks fr the lithfacies distinguished there ranges frm 4:1 t 1:1. It shuld be stressed that als in this case the fine-grained depsits predminate amng clastics. Only in the suthern part f this basin predminance f sandstnes becmes prnunced. Over the Plish Lwlands area, the sandstne lithfacies ccur nly in the frm f small, islated patches in marginal znes f the basin. The distributin f the Lwer Triassic lithfacies in the Plish Lwlands is independent f this present-day thickness distributin in the basin. The range f the Lwer Triassic gethermal water reservir in the Plish Lwlands is cntured by natural extent f ccurrence f the Lwer Triassic depsits and the bundaries f Pland. On the Alpine system structural lay-ut (Pżaryski, 1974), the Lwer Triassic reservir extent encmpasses larger area than Middle and Upper Triassic reservirs, as it additinally cvers the whle area f the Fre-Sudetic Mncline, as well as the Łeba Elevatin, Mazury- Suwałki Elevatin and Pdlasie Depressin, the nrthern margin f the Świętkrzyski (Hly Crss) Massif, and the nrthern part f the Carpathian Fredeep. The tp surface f Lwer Triassic frmatin ccurs at altitudes frm a dzen f meters asl in the Fre-Sudetic Mncline t belw -4,500 m asl in the central part f the Kujawy Blck. Similarly, in the axial parts f the Mgiln-Łódź, Szczecin and Warsaw trughs the altitudes f Lwer Triassic rcks are belw -3,000 m asl but rise twards the marginal parts f the structures, i.e. t the nrtheast and suthwest. In the Pmerania Blck altitudes rise t 1000 and 1,500 m asl. This trend was bserved in all ther structural units cmprising the Lwer Triassic aquifer. Ttal thickness f Lwer Triassic frmatin changes frm several tens f meters in Pdlasie Depressin and in the Silesia-Kraków Mncline t ver 1600 m in the Kujawy Blck and ver 1200 m in the Pmerania Blck. Significant thicknesses (ver 400 m) were fund in the trughs (Mgiln-Łódź, Szczecin, Miechów, Pmerania and Peribaltic Syneclise) as well as in the sutheastern part f the Łeba Uplift. The Lwer Triassic frmatin includes rather thin aquifers. Their cumulative thickness varies frm a dzen t ver 400 m (the latter values were bserved lcally in the Kujawy Blck, in the Mgiln-Łódź and the Pmerania trughs). Thicknesses ver 200 m were als nticed nly in the abve mentined structural units. In the remaining areas cumulative thicknesses f grundwater hrizns changes frm 50 t 200 m. The temperature field within the Lwer Triassic strata is similar t that knwn frm ther aquifers. Lwest temperatures (a dzen f centigrades Celsjus) were measured in the eastern, nrtheastern and suthern parts f the aquifer with rising trend twards the trughs (Warsaw, Mgiln-Łódź, Szczecin, Pmerania and Miechów) and the Kujawy Blck. In these units temperatures change frm 50 t ver 100 C. Lcally, in the Kujawy Blck and in the Mgiln- Łódź and Szczecin trughs temperatures ver 140 C were bserved. The TDS f gethermal waters in the Lwer Triassic aquifer varies frm several g/dm 3 in the marginal parts t ver 350 g/dm 3. Highest values were measured in the waters frm axial parts f the Kujawy Blck and the Mgiln-Łódź and Szczecin trughs. In the Warsaw, Pmerania and Miechów trughs as well as in the nrthern part f the Fre-Sudetic area the TDS values exceed g/dm 3. Ttally, abut 90% f the aquifer area shw TDS values ver 50 g/dm 3. The hydraulic cnductivity f Lwer Triassic grundwater hrizns is lw and falls int the range m/s in the whle area f the aquifer. Higher values (mre than m/s) were reprted frm Płck-Truń area and alng Knin-Pznań zne. Discharges f ptential gethermal water intakes in Lwer Triassic aquifer are relatively lw and d nt exceed 50 m 3 /h ver 50% f the aquifer area. Only in the Kujawy and Pmerania blcks, in the Mgiln-Łódź, Pmerania and Warsaw trughs and in sme parts f the Peribaltic Syneclise and the Fre-Sudetic area the higher ptential discharges can be expected. Maximum discharges are predicted fr intakes lcated alng the lines Pznań-Knin (ver 100 m 3 /h), Płck-Skierniewice and Bydgszcz-Truń (ver 75 m 3 /h), and in the area suth frm Pitrków Trybunalski. Literatura (References): 1. Iwanw A., W: R.Dadlez, S,Marek, J.Pkrski (red.) Atlas palegegraficzny epikntynentalneg permu i mezziku w Plsce w skali 1: PIG Warszawa. 2. Pżaryski W., Pdział bszaru Plski na jednstki tektniczne. W: Budwa gelgiczna Plski T. 4, Tektnika. cz.1. Niż Plski. Inst.Gel. Warszawa. 3. Szyperk-Śliwczyńska A., Trias dlny w półncn-wschdniej Plsce. Prace Inst.Gel. T Szyperk-Teller A., Litstratygrafia pstreg piaskwca na Pmrzu Zachdnim. Kwart.Gel., 26, nr Szyperk-Teller A., W: A.Raczyńska (red.) Budwa gelgiczna wału pmrskieg i jeg pdłża. Prace Inst.Gel., T Szyperk-Teller A., Trias dlny (pstry piaskwiec). Frmalne i niefrmalne jednstki stratygraficzne. W: Marek S., Pajchlwa M. (red.) Epikntynentalny perm i mezzik w Plsce. Prace PIG Szyperk-Teller A., Trias dlny (pstry piaskwiec). Sedymentacja, palegegrafia i paletektnika. W: Marek S., Pajchlwa M. (red.) Epikntynentalny perm i mezzik w Plsce. Prace PIG

4 ..

5 Zał Mapa lkalizacyjna twrów dla zbirnika triasu dlneg na Niżu Plskim Pwierzchnia dlntriasweg zbirnika wód getermalnych wynsi km 2, c stanwi 73.34% pwierzchni Plski raz 84.06% pwierzchni Niżu Plskieg. Analizę strukturaln-miąższściwą zbirnika triasu dlneg part na pdstawie twrów zlkalizwanych na bszarze Niżu Plskieg Encl Lcatin map f wells drilled t Lwer Triassic aquifer in the Plish Lwlands The area f Lwer Triassic gethermal aquifer is 228, km 2, which makes 73.34% f the territry f Pland and 84.06% f the whle Plish Lwlands area. The structural and thickness analysis f Lwer Triassic frmatin was based upn data frm 1,285 wells. 450

6 14 00 M r z e B a ł t y c k i e Kszalin Słupsk Gdańsk Elbląg ROSJA Kaliningrad Olsztyn Suwałki LITWA Marijampl Zał MAPA LOKALIZACYJNA OTWORÓW DLA ZBIORNIKA TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl LOCATION MAP OF WELLS DRILLED TO LOWER TRIASSIC AQUIFER IN THE POLISH LOWLANDS. N I E M C Y Frankfurt Cttbus Szczecin Grzów Wlkp. Zielna Góra Piła Leszn Pznań Bydgszcz Kalisz Knin Truń Sieradz Włcławek Łódź Płck N I Ż P O L S K I Skierniewice Ciechanów WARSZAWA Łmża Białystk Ostrłęka Brześć Siedlce Biała Pdlaska BIAŁORUŚ Legenda: Legend: NW 120 numeracja twrów well numbers 1250 SE Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrcław Ople POLISH LOWLANDS Pitrków Trybunalski Częstchwa Kielce Radm Tarnbrzeg Lublin Chełm Zamść Numer twru wierniczeg - Brehle number Warszawa - Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin - Granice administracyjne wjewództw - Bundaries f districts - Ważniejsze miasta - Main cities REPUBLIKA CZESKA Katwice Bielsk-Biała Kraków Tarnów Nwy Sącz Krsn Rzeszów Przemyśl Lwów U K R A I N A Brn Zakpane SŁOWACJA Pprad km

7 Zał Mapa strukturalna strpu utwrów triasu dlneg na Niżu Plskim Strp utwrów dlneg triasu zalega na rzędnych d kilkunastu m npm (mnklina śląskkrakwska) d pnad m npm (centralna część wału kujawskieg). Również w siwych partiach niecek: łódzkiej, szczecińskiej i warszawskiej strp utwrów teg wieku zalega na rzędnych pniżej m npm, pdnsząc się ku brzeżnym strefm. Tendencja wznszenia się strpu utrzymuje się w całym bszarze rzprzestrzeniania się skał zbirnikwych. Od si wymieninych niecek raz wału kujawskieg strp wznsi się w kierunku półncn-wschdnim i płudniw-zachdnim. W granicach wału pmrskieg pwierzchnia ta wznsi się d rzędnychd-1000d-1500mnpm. Encl Structural map f the tp surface f Lwer Triassic frmatin in the Plish Lwlands The tp surface f Lwer Triassic frmatin ccurs at altitudes frm a dzen f meters asl in the Fre-Sudetic Mncline t belw -4,500 m asl in the central part f the Kujawy Blck. Similarly, in the axial parts f the Łódź, Szczecin and Warsaw trughs the altitudes f Lwer Triassic rcks are belw -3,000 m asl but rise twards the marginal parts f the structures, i.e. t the nrtheast and suthwest. In the Pmerania Blck altitudes rise t -1,000 and -1,500 m asl. This trend was bserved in all ther structural units cmprising the Lwer Triassic aquifer. 452

8 M r Ba ze ł 1800 kie tyc L R O S J A Kaliningrad I T Marijampl Zał W A Słupsk Gdańsk MAPA STRUKTURALNA STROPU UTWORÓW TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl Suwałki Kszalin Elbląg STRUCTURAL MAP OF THE TOP SURFACE OF LOWER TRIASSIC FORMATION IN THE POLISH LOWLANDS Olsztyn Łmża Bydgszcz Białystk Ostrłęka Truń Ciechanów N I E M C Y Grzów Wlkp. Włcławek [ m npm ] Piła B I A Ł O R U Ś Szczecin [ m asl ] Płck Pznań WARSZAWA Frankfurt Knin Brześć Siedlce Zielna Góra Biała Pdlaska Skierniewice Cttbus Leszn Kalisz Legenda: Łódź Legend: Sieradz Radm Lublin Legnica 50 - Izhipsy strpu utwrów triasu dlneg [m npm] Pitrków Trybunalski Chełm Linie zasięgu utwrów triasu dlneg Wrcław - Extent f Lwer Triassic frmatin Jelenia Góra - Uskki Kielce Wałbrzych - Faults Zamść Częstchwa Warszawa Ople [ m n.p.m. ] Tarnbrzeg - Main cities I Kraków A C A Rzeszów Tarnów R L I K Z E S K Bielsk-Biała Przemyśl Krsn A Lwów K B U P U Katwice E Salt structures and diapires N 0 R - Ważniejsze miasta - Struktury slne A [ m a.s.l.] Ishypses f the tp surface f Lwer Triassic frmatin [m asl] Nwy Sącz Zakpane Brn S Ł O WPprad A C J A km.

9 Zał Mapa miąższści całkwitej utwrów triasu dlneg na Niżu Plskim Miąższść całkwita utwrów triasu dlneg jest zmienna w granicach d kilkudziesięciu metrów (bniżenie pdlaskie, mnklina śląsk-krakwska) d pnad m (wał kujawski) i pnad m (wał pmrski). Znaczące miąższści (pwyżej 400 m) tych utwrów wypełniają struktury nieckwe (łódzka, szczecińska, miechwska, pmrska, synekliza bałtycka), a także płudniw-wschdnią część wyniesienia Łeby. Encl Map f ttal thickness f Lwer Triassic frmatin in the Plish Lwlands Ttal thickness f Lwer Triassic frmatin changes frm several tens f meters in the Pdlasie Depressin and in the Silesia-Kraków Mncline t ver 1,600 m in the Kujawy Blck and ver 1,200 m in the Pmerania Blck. Significant thicknesses (ver 400 m) were fund in the trughs (Łódź, Szczecin, Miechów, Pmerania and Peri-baltic Syneclise) as well as in the sutheastern part f the Łeba Uplift. 454

10 14 00 M r z e B a ł t y c k i e Kszalin Słupsk Gdańsk Elbląg ROSJA Kaliningrad Olsztyn Suwałki LITWA Marijampl Zał MAPA MIĄŻSZOŚCI CAŁKOWITEJ UTWORÓW TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl MAP OF TOTAL THICKNESS OF LOWER TRIASSIC FORMATION IN THE POLISH LOWLANDS. N I E M C Y Frankfurt Cttbus Szczecin Grzów Wlkp. Zielna Góra Piła Leszn Pznań Bydgszcz Truń Włcławek Płck Knin Kalisz Łódź Sieradz Skierniewice Ciechanów WARSZAWA Łmża Ostrłęka Siedlce Białystk Biała Pdlaska Brześć BIAŁORUŚ Legenda: Legend: [m] [m] Legnica Jelenia Góra Wałbrzych Wrcław Ople Pitrków Trybunalski Częstchwa Kielce Radm Tarnbrzeg Lublin Chełm Zamść Warszawa - Izpachyty utwrów triasu dlneg [m] - Ispachytes f Lwer Triassic frmatin [m] - Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin - Uskki - Faults - Ważniejsze miasta - Main cities REPUBLIKA CZESKA Katwice Kraków Bielsk-Biała Tarnów Nwy Sącz Rzeszów Przemyśl Krsn Lwów U K R A I N A Struktury slne - Salt structures and diapires Brn Zakpane SŁOWACJA Pprad km

11 Zał Mapa sumarycznej miąższści warstw wdnśnych triasu dlneg na Niżu Plskim W prfilu skał dlntriaswych występuje stsunkw niewiele utwrów przepuszczalnych, z którymi związane jest występwanie wód pdziemnych. Sumaryczne miąższści warstw wdnśnych w tym pzimie są zmienne w granicach d kilkunastu d pnad 400 m (lkalnie na wale kujawskim raz w granicach niecek łódzkiej i pmrskiej). Miąższści pnad 200 m występują jedynie w brębie wymieninych jednstek strukturalnych. Na pzstałym bszarze dminuje występwanie warstw miąższściach mieszczących się w przedziale m. Encl Map f cumulative thickness f Lwer Triassic grundwater hrizns in the Plish Lwlands The Lwer Triassic frmatin includes rather thin grundwater hrizns. Their cumulative thickness varies frm a dzen t ver 400 m (the latter values were bserved lcally in the Kujawy Blck, in the Łódź and the Pmerania trughs). Thicknesses ver 200 m were als nticed nly in the mentined abve structural units. In the remaining areas cumulative thicknesses f grundwater hrizns changes frm 50 t 200 m. 456

12 14 00 M r z e B a ł t y c k i e Kszalin Słupsk Gdańsk Elbląg ROSJA Kaliningrad Olsztyn Suwałki LITWA Marijampl Zał MAPA SUMARYCZNEJ MIĄŻSZOŚCI WARSTW WODONOŚNYCH TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl MAP OF CUMULATIVE THICKNESS OF LOWER TRIASSIC GROUNDWATER HORIZONS IN THE POLISH LOWLANDS. N I E M C Y Frankfurt Cttbus Szczecin Grzów Wlkp. Zielna Góra Piła Leszn Pznań Bydgszcz Truń Włcławek Płck Knin Kalisz Łódź Sieradz Skierniewice Ciechanów WARSZAWA Łmża Ostrłęka Siedlce Białystk Biała Pdlaska Brześć BIAŁORUŚ Legenda: Legend: [m] [m] Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrcław Ople Pitrków Trybunalski Częstchwa Kielce Radm Tarnbrzeg Lublin Chełm Zamść Izpachyty warstw wdnśnych triasu dlneg [m] - Ispachytes f cumulative thickness f Lwer Triassic grundwater hrizns [m] - Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin - Uskki - Faults - Ważniejsze miasta Warszawa - Main cities REPUBLIKA Brn CZESKA Katwice Kraków Tarnów Bielsk-Biała Nwy Sącz Zakpane SŁOWACJA Pprad Krsn Rzeszów Przemyśl Lwów U K R A I N A km

13 Zał Mapa temperatur w strpie utwrów triasu dlneg na Niżu Plskim Ple temperaturwe w strpie utwrów triasu dlneg jest ukształtwane pdbnie jak w innych, wcześniej mówinych zbirnikach. Najniższe temperatury (kilkanaście C) stwierdzne są we wschdniej i półncn-wschdniej raz płudniwej części zbirnika. Temperatura wzrasta w kierunku ku strukturm nieckwym (niecki: warszawska, łódzka, szczecińska, pmrska i miechwska) raz wału kujawskieg. W granicach wymieninych jednstek strukturalnych temperatura w strpie zmienia się w granicach d 50 C d pnad 100 C. Lkalnie, w granicach wału kujawskieg raz niecek: łódzkiej i szczecińskiej, temperatura przekracza tę granicę siągając nawet wartści przekraczające 140 C. Encl Map f temperatures at the tp surface f Lwer Triassic frmatin in the Plish Lwlands The temperature field within the Lwer Triassic strata is similar t that knwn frm ther aquifers. Lwest temperatures (a dzen f Celsjus degrees) were measured in the eastern, nrtheastern and suthern parts f the aquifer with rising trend twards the trughs (Warsaw, Łódź, Szczecin, Pmerania and Miechów) and the Kujawy Blck. In these units temperatures change frm 50 t ver 100 C. Lcally, in the Kujawy Blck and in the Łódź and Szczecin trughs temperatures ver 140 C were bserved. 458

14 M r Ba ze ł 1800 kie tyc L R O S J A Kaliningrad I T Marijampl Zał W A Słupsk Gdańsk MAPA TEMPERATUR W STROPIE UTWORÓW TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl Suwałki Kszalin Elbląg MAP OF TEMPERATURES AT THE TOP SURFACE OF LOWER TRIASSIC FORMATION IN THE POLISH LOWLANDS Olsztyn Łmża Bydgszcz Białystk Ostrłęka Truń Ciechanów N I E M C Y Grzów Wlkp. Włcławek [ C] Piła B I A Ł O R U Ś Szczecin Płck Pznań WARSZAWA Frankfurt Knin Brześć Siedlce Zielna Góra Biała Pdlaska Skierniewice Cttbus Leszn Kalisz Legenda: Łódź Legend: Sieradz Radm Lublin Legnica 50 Pitrków Trybunalski Chełm Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin Jelenia Góra - Uskki Kielce Warszawa Ople - Faults Zamść Częstchwa Tarnbrzeg - Main cities 140 L I K 120 A C Z E S K A Przemyśl Krsn A Lwów Nwy Sącz Zakpane 40 Brn S Ł O WPprad A C J A 0 I Bielsk-Biała 60 Rzeszów Tarnów R 160 Kraków B 180 Katwice P U K E U R N Ważniejsze miasta A [ C ] - Istherms at the tp surface f Lwer Triassic frmatin [ C] Wrcław Wałbrzych - Iztermy strpu utwrów triasu dlneg [ C] km.

15 Zał Mapa mineralizacji wód w strpie utwrów triasu dlneg na Niżu Plskim Mineralizacja wód getermalnych w zbirniku dlntriaswym jest zmienna w granicach d kilku g/dm 3 (brzeżne partie zbirnika) d pnad 350 g/dm 3. Najwyższymi mineralizacjami cechują się wdy występujące w siwych częściach wału kujawskieg raz niecek: łódzkiej i szczecińskiej. W nieckach: warszawskiej, pmrskiej i miechwskiej raz półncnej części bszaru przedsudeckieg mineralizacja wód przekracza g/dm 3. W granicach zbirnika na pwierzchni bejmującej k. 90% rzprzestrzenienia skał przepuszczalnych mineralizacja przekracza wartści 50 g/dm 3. Encl Map f the TDS at the tp surface f Lwer Triassic frmatin in the Plish Lwlands The TDS f gethermal waters in the Lwer Triassic aquifer varies frm several g/dm 3 in the marginal parts t ver 350 g/dm 3. Highest values were measured in waters frm axial parts f the Kujawy Blck and the Łódź and the Szczecin trughs. In the Warsaw, Pmerania and Miechów trughs as well as in the nrthern part f the Fre-Sudetic area the TDS values exceed g/dm 3.Ttally,abut90% f the aquifer area shw TDS values ver 50 g/dm

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Pleistocene glacial limits in the territory of Poland

Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Leszek Marks* Abstract.Thelimitsoffourmajoricesheets can be traced in the present landscape of Poland. Glacial deposits and ice-dammed lakes indicate

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień wrzesień

Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień wrzesień PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY,,, s. 90 Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecieńwrzesień Variability in the numbers of cold, cool, warm, hot, and very hot

Bardziej szczegółowo

SZACUNKOWA MOC CIEPLNA WÓD PODZIEMNYCH Z KENOZOICZNYCH POZIOMÓW WODONOŒNYCH NA BLOKU PRZEDSUDECKIM

SZACUNKOWA MOC CIEPLNA WÓD PODZIEMNYCH Z KENOZOICZNYCH POZIOMÓW WODONOŒNYCH NA BLOKU PRZEDSUDECKIM BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 440: 15 24, 2010 R. SZACUNKOWA MOC CIEPLNA WÓD PODZIEMNYCH Z KENOZOICZNYCH POZIOMÓW WODONOŒNYCH NA BLOKU PRZEDSUDECKIM EVALUATION OF THERMAL ENERGY FOR GROUNDWATER

Bardziej szczegółowo

Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie

Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA TOM 1 RZESZÓW 2006 Maciej Dębiec Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie 1. O metodzie Punktem

Bardziej szczegółowo

MAGNESIUM, CALCIUM, POTASSIUM AND SODIUM CONTENT IN GROUNDWATER AND SURFACE WATER IN ARABLE LANDS IN THE COMMUNE (GMINA) OF K TY WROC AWSKIE

MAGNESIUM, CALCIUM, POTASSIUM AND SODIUM CONTENT IN GROUNDWATER AND SURFACE WATER IN ARABLE LANDS IN THE COMMUNE (GMINA) OF K TY WROC AWSKIE J. Elementol. 2008, 13(4): 605-614 605 MAGNESIUM, CALCIUM, POTASSIUM AND SODIUM CONTENT IN GROUNDWATER AND SURFACE WATER IN ARABLE LANDS IN THE COMMUNE (GMINA) OF K TY WROC AWSKIE Wojciech Orzepowski 1,

Bardziej szczegółowo

The use of search techniques employing

The use of search techniques employing The use of search techniques employing ground-penetrating radar in forensic medicine Andrzej Ossowski, Piotr Brzeziński, Jarosław Piątek, Barbara Potocka-Banaś, Tomasz Janus, Katarzyna Jałowińska, Mirosław

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch.

Marcin Furtak dr inż. arch. PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW ŁODZI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW ŁODZI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 12, 2012 Monika Mularska-Kucharek KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW ŁODZI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM Celem prezentowanego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA nr 14 JANUSZ PASZYŃSKI KRYSTYNA MIARA JÓZEF SKOCZEK WYMIANA ENERGII MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Urban drainage systems as important bat hibernacula in Poland

Urban drainage systems as important bat hibernacula in Poland FRAGMENTA FAUNISTICA 56 (1): 83 88, 2013 PL ISSN 0015-9301 MUSEUM AND INSTITUTE OF ZOOLOGY PAS Urban drainage systems as important bat hibernacula in Poland Grzegorz WOJTASZYN, Tomasz RUTKOWSKI, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops zkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление ważny d / Valid frm / gültig vm / действительный от 5 XII 03 8 III 0 ważny d / Valid t / gültig bis / действительный

Bardziej szczegółowo

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby zieleni miejskiej Estimating the circumference of trunks of 10-year-old trees for application

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014 STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Brief information Prepared on: 29.05.2015 r. Contact: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Jerzy Kopiński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach OKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo