z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych"

Transkrypt

1 REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny obowiązujący na dzień 10 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 20 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) w związku z 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: 1 1. Naukowe prace badawcze prowadzone w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie finansowane są ze środków własnych Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z innych źródeł zewnętrznych. 2. Do zawierania umów o naukowe prace badawcze upowaŝnieni są dziekani kolegiów, a w odniesieniu do tematów realizowanych w jednostkach pozakolegialnych właściwy prorektor. 3. Do zawierania powyŝszych umów osoby, o których mowa w ust. 2 mogą upowaŝniać podległych im pracowników. Rejestry upowaŝnień wraz z archiwizacją oryginałów prowadzą upowaŝnione jednostki, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Umowy o naukowe prace badawcze mogą być zawierane w formie umowy zlecenia albo umowy o dzieło. 2. Wzór umowy zlecenia naukowych prac badawczych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2 3. Wzór umowy o dzieło stanowiące naukową pracę badawczą stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 4. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 5. Wzór rachunku do umowy zlecenia naukowych prac badawczych stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 6. Wzór rachunku do umowy o dzieło stanowiące naukową pracę badawczą stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia Naukowe prace badawcze finansowane z działalności statutowej, w tym z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, słuŝących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, wymagają recenzji i komisyjnego odbioru. 1a. Tryb odbioru naukowych prac badawczych, finansowanych ze źródeł innych niŝ wymienione w ust. 1, realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie o dofinansowanie. 2. Dziekan kolegium lub właściwy prorektor w przypadku jednostki pozakolegialnej moŝe podjąć decyzję o skierowaniu naukowej pracy badawczej do ponownej recenzji. Dopuszczalna jest jedna powtórna recenzja. Naukowa praca badawcza jest odbierana komisyjnie, w obradach komisji moŝe wziąć udział przedstawiciel wykonawcy. Negatywnie zrecenzowana praca nie podlega komisyjnemu odbiorowi. 3. Recenzenta naukowej pracy badawczej wyznacza dziekan kolegium lub właściwy prorektor w przypadku jednostki pozakolegialnej. Obowiązki i wynagrodzenie recenzenta określa umowa o dzieło, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora nr 39 z dnia 9 sierpnia 2010 r. z późn. zm. 4 Prace pomocnicze niemające charakteru naukowych prac badawczych (administracyjno-techniczne) opłacane ze środków na naukowe prace badawcze, rozliczane są według zasad określonych w zarządzeniu Rektora nr 38 z dnia 9 sierpnia 2010 r. z późn. zm Rejestry umów, o których mowa w 1, prowadzą biura kolegiów oraz jednostki pozakolegialne, w których prowadzone są badania.

3 2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, archiwizują oryginały umów zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. 6 Traci moc zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zawierania umów o prace związane z prowadzeniem badań własnych i statutowych. 7 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. REKTOR prof. dr hab. Adam Budnikowski

4 załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r. UMOWA ZLECENIA NAUKOWYCH PRAC BADAWCZYCH nr Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, Warszawa, NIP 1 : , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez.. a. zamieszkałą/ym 2 w.. (kod pocztowy:...), ul..., PESEL.., NIP 1., zwaną/ym 2 dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie naukowej pracy badawczej na temat 2. Na szczegółowy zakres przedmiotu umowy składają się: 1)...; 2)...; 3)... 2 Czas trwania umowy Umowa została zawarta na okres od dnia... do dnia. roku 3 Wykonanie obowiązków, o których mowa w 1, stwierdzi ze strony Zamawiającego.. 4 Wynagrodzenie i zasady płatności 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie... złotych, słownie Kwota, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 3. Wykonawca po wykonaniu naukowej pracy badawczej/etapu pracy 2 wystawi rachunek. 4. Wypłata wynagrodzenia następuje po złoŝeniu rachunku oraz zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego 3.

5 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej w rachunku do 15-go dnia miesiąca, pod warunkiem złoŝenia w Kwesturze prawidłowo wystawionego i zatwierdzonego do wypłaty rachunku, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. 6. Za dzień dokonania płatności będzie uwaŝany dzień złoŝenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu płatności. 5 Sposób wykonania 1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania swoich zobowiązań innej osobie. 2. W publikacjach zawierających wyniki pracy badawczej, o której mowa w 1, Wykonawca zamieści wzmiankę o sfinansowaniu pracy przez Zamawiającego. 6 Rozwiązanie umowy 1. Strony dopuszczają moŝliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku: 1) nie przystąpienia do wykonywania umowy lub zaprzestania jej wykonywania; 2) nienaleŝytego wykonywania umowy; 3) innego raŝącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. 7 Kary umowne 1. Zamawiający moŝe domagać się od Wykonawcy kary umownej w przypadku: 1) nienaleŝytego wykonania umowy w wysokości do 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy; 2) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy; 3) w razie zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 8 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy zmianie ulegnie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, skutkujący koniecznością dokonania zmiany umowy.

6 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron Wykonawca Zamawiający 1 Do czasu obowiązywania NIP 2 Niepotrzebne skreślić 3 Skreślić, jeśli protokołu nie wymaga umowa o dofinansowanie projektu

7 załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r. UMOWA O DZIEŁO STANOWIĄCE NAUKOWĄ PRACĘ BADAWCZĄ nr Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, Warszawa, NIP 1 : , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez.. a. zamieszkałą/ym 2 w.. (kod pocztowy:...), ul..., PESEL.., NIP 1., zwaną/ym 2 dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło stanowiące naukową pracę badawczą na temat: Dzieło zostanie wydane Zamawiającemu w postaci:.., , 2 Wydanie i odbiór dzieła 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia... do dnia wydania i odbioru dzieła, z zastrzeŝeniem, Ŝe ostatecznym dniem wydania dzieła jest., natomiast ostatecznym dniem odbioru dzieła jest.. Za dzień wydania dzieła przyjmuje się dzień dostarczenia dzieła Zamawiającemu, natomiast za dzień odbioru dzieła przyjmuje się dzień komisyjnego odbioru dzieła wyraŝony podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym Miejscem wydania i odbioru dzieła będzie.. (jednostka Uczelni) 3. Odbiór dzieła nastąpi na podstawie decyzji komisji wyraŝonej w protokole zdawczo-odbiorczym 3 sporządzonym w trybie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji zdawczo-odbiorczej. 4. W przypadku gdy dzieło będzie miało wady dające się usunąć Zamawiający moŝe wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie i wydanie dzieła wolnego od wad, a za dzień wydania i odbioru dzieła uwaŝa się dzień odbioru dzieła poprawionego. Poprawione dzieło zostaje odebrane na zasadach określonych w ust. 1-3.

8 3 Wynagrodzenie i zasady płatności 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości... zł, słownie: Kwota, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Wykonawca wystawi rachunek w dniu odbioru dzieła. Podstawą wystawienia rachunku jest podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej w rachunku do 15-go dnia miesiąca następującego po dniu odbioru, pod warunkiem złoŝenia w Kwesturze prawidłowo wystawionego i zatwierdzonego do wypłaty rachunku, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. 5. Za dzień dokonania płatności będzie uwaŝany dzień złoŝenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu płatności. 4 Sposób wykonania Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania swoich zobowiązań innej osobie. 5 Prawa autorskie 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe będą mu przysługiwać prawa autorskie do dzieła powstałego na skutek realizacji niniejszej umowy oraz, Ŝe jego udostępnienie Zamawiającemu w zakresie objętym niniejszą umową nie narusza autorskich praw osób trzecich. 2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła powstałego na skutek realizacji niniejszej umowy. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy utworów, nastąpi z chwilą odbioru dzieła, w zakresie poniŝszych pól eksploatacji: 1) wydrukowanie, eksploatowanie w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym na stronach internetowych; 2) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie na dowolny nośnik, w szczególności do pamięci komputerów i na płyty CD; 3) zwielokrotnianie dowolną techniką; 4) rozpowszechnianie i wprowadzenie do obrotu; 5) wykorzystywanie w materiałach informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, w mediach audiowizualnych i elektronicznych. 4. W ramach wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy, Wykonawca wyraŝa zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zaleŝnych. 6 Zwłoka w wykonaniu dzieła. Rozwiązanie umowy 1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła w terminie określonym w 2 ust. 1, Zamawiający moŝe, z zachowaniem prawa do kary umownej, wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie i wydanie dzieła.

9 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 10 dni lub gdy Wykonawca nie wyda prawidłowo wykonanego dzieła w terminie dodatkowym, o którym mowa w ust. 1. Odstąpienie od umowy moŝe być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z powyŝszych okoliczności. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienaleŝytego wykonywania umowy przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o nienaleŝytym wykonywaniu umowy. 4. Strony dopuszczają moŝliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 7 Kary umowne 1. Zamawiający moŝe domagać się od Wykonawcy kary umownej w przypadku: 1) nienaleŝytego wykonania umowy w wysokości do 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy; 2) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy; 3) w razie zwłoki w wykonaniu dzieła w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 8 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy zmianie ulegnie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, skutkujący koniecznością dokonania zmiany umowy. 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron Wykonawca Zamawiający 1 Do czasu obowiązywania NIP 2 Niepotrzebne skreślić 3 Skreślić, jeśli protokołu nie wymaga umowa o dofinansowanie projektu

10 załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r.... stempel jednostki organizacyjnej. nr badania PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY naukowej pracy badawczej pt.:. Wykonawca/Przedstawiciel Wykonawcy Zamawiający/Przedstawiciel Zamawiającego Termin rozpoczęcia-zakończenia pracy badawczej Nazwa jednostki organizacyjnej

11 1. Syntetyczny opis wyników: 2. Rozliczenie finansowe 1) wynagrodzenia (z pochodnymi) 2) materiały 3) usługi 4) delegacje 5) inne 6) narzut kosztów 7) literatura naukowa 8) aparatura 9) OGÓŁEM 3. Komisja powołana przez dziekana kolegium lub właściwego prorektora (w przypadku jednostek pozakolegialnych) w składzie: (imiona, nazwiska, tytuły naukowe, miejsce pracy): przewodniczący: członkowie: dokonała w dniu.. badawczej pt.: oceny i odbioru wyników naukowej pracy 4. Wyniki w imieniu Wykonawcy przedstawił (nazwisko, imię, tytuł naukowy osoby przedstawiającej wyniki pracy):... 11

12 w formie jak następuje (wymienić pełny zestaw opracowań i ich cechy identyfikacyjne): 5. Naukową pracę badawczą wykonał zespół w składzie:. 6. Opinię o wykonanej pracy badawczej przedstawił: (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, jednostka organizacyjna) Po zapoznaniu się z przedstawionymi wynikami i przedmiotem umowy..., komisja stwierdza: 1) praca badawcza została wykonana właściwie i zgodnie z umową, a wyniki są naleŝycie udokumentowane; 1 2) komisja przyjmuje przedstawione wyniki i zatwierdza do wypłaty wynagrodzenia; 3) komisja przyjmuje przedstawione wyniki z zaleceniem następujących uzupełnień:....., które zostaną wykonane w ramach umowy w terminie do..; 1 4) naukowa praca badawcza została wykonana niezgodnie z umową: 1 Wykonawca wprowadzi poprawki wg ustaleń zawartych w zał. nr... w terminie do..., komisja wyznacza dodatkowy termin odbioru komisyjnego ; 5) komisja przyjmuje wyniki z usterkami, lecz ze względu na niewspółmierność kosztu usunięcia usterek w stosunku do efektów, które będą uzyskane w następstwie ich usunięcia postanawia odpowiednio obniŝyć wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie; 1 8. Komisja swoje stanowisko uzasadnia następująco: podać uzasadnienie stanowiska komisji (oraz ewentualnie odrębnych stanowisk poszczególnych jej członków) 9. Komisja formułuje następujące wnioski: 1) kontynuować/przerwać 1 realizację pracy badawczej w dalszych etapach; 2) zagospodarować majątkowe składniki zakupione lub wytworzone w trakcie wykonywania pracy badawczej następująco:... 12

13 ...; 1 3) podjąć następujące przedsięwzięcia zmierzające do wykorzystania ocenianych wyników (publikacje itp.) ; 4) inne uwagi...; 5) zgłoszenie pracy do nagrody Nazwiska i imiona członków komisji podpisy członków komisji powołanej przez Zamawiającego powołanej przez Zamawiającego Nazwisko i imię podpis Wykonawcy/Przedstawiciela Wykonawcy/Przedstawiciela Wykonawcy 1 Wykonawcy Warszawa, dnia... 1 Niepotrzebne skreślić 13

14 załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r. Warszawa, dn... Nr rachunku Dane indentyfikacyjne Wykonawcy: Nazwisko: Imiona:. Data urodzenia:. NIP 1 :. Płatne z PESEL:. (podać źródło finansowania) Miejsce zamieszkania:.. kod pocztowy: gmina:.. powiat województwo. ulica.... nr m.. pracownik SGH (nauczyciel akademicki/pracownik niebędący nauczycielem akademickim): tak/nie 1 student: tak/nie 2 doktorant: tak/nie 2 RACHUNEK Do umowy zlecenia naukowych prac badawczych nr.. z dn.. Dla.. Za prace wykonane w ramach umowy, tj. Wynagrodzenie brutto.. zł (słownie:....) Koszty uzyskania przychodu określam na:..% Do celów podatkowych oświadczam, że właściwy dla mojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy to:.. kod pocztowy miejscowość. ulica nr Stwierdzam, że powyższe dane podałem/am 2 zgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. Wynagrodzenie proszę przekazać na konto: tak/nie 2, nr:.. Potwierdzam prawidłowe wykonanie... (data i podpis) ZUS... Podatek. Załącznik: oświadczenie 3.. (podpis wystawcy rachunku) Sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono do wypłaty. (data i podpis) Sprawdzono pod względem formalnym... (data i podpis) 1 Do czasu obowiązywania NIP 2 Niepotrzebne skreślić. 14

15 OŚWIADCZENIE Dane identyfikacyjne osoby niebędącej pracownikiem SGH, wykonującej pracę na rzecz SGH w ramach umowy zlecenia nr.. Imiona Nazwisko.. Nazwisko rodowe. Data urodzenia PESEL.. NIP 1 Obywatelstwo.. Oddział NFZ Adres zameldowania... Adres zamieszkania... Adres korespondencyjny.... Oświadczam, że posiadam tytuł do ubezpieczenia społecznego: jestem zatrudniona/y w wymiarze.. etatu w.. do dnia i osiągam najniższe wynagrodzenie miesięczne brutto z tego tytułu 4 / wykonuję pracę w ramach innej umowy zlecenia zawartej na okres, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne 4 / jestem podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzam składki na ubezpieczenie społeczne 4 / inny tytuł. 3 Nie posiadam tytułu do ubezpieczenia społecznego 3 Jestem studentem przed ukończeniem 26 roku życia tak/nie 3 Pobieram rentę/emeryturę tak/nie 4 Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak/ nie 4 ; w stopniu. (jeśli tak). (data i podpis) 3 Obowiązuje Wykonawców niebędących pracownikami Zamawiającego i zarazem nierozliczających się na podstawie faktur VAT, którzy zawarli z Zamawiającym niniejszą umowę. 4 Właściwe wypełnić; niepotrzebne skreślić. 15

16 załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r. Warszawa, dn... Nr rachunku Dane indentyfikacyjne Wykonawcy: Nazwisko: Imiona:. Data urodzenia:.. NIP 5 :.. Płatne z PESEL:.. (podać źródło finansowania) Miejsce zamieszkania: kod pocztowy: gmina: powiat województwo.. ulica.... nr m... pracownik SGH (nauczyciel akademicki/pracownik niebędący nauczycielem akademickim): tak/nie 2 student: tak/nie 2 doktorant: tak/nie 2 RACHUNEK Do umowy o dzieło stanowiące naukową pracę badawczą nr.. z dn.. Dla.. Za prace wykonane w ramach umowy, tj. Wynagrodzenie brutto.. zł (słownie:....) Koszty uzyskania przychodu określam na:.. % Do celów podatkowych oświadczam, że właściwy dla mojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy to:.. kod pocztowy miejscowość. ulica nr Stwierdzam, że powyższe dane podałem/am 6 zgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 1. Wynagrodzenie proszę przekazać na konto: tak/nie 2, nr:.. Potwierdzam prawidłowe wykonanie... (data i podpis) ZUS Podatek... (podpis wystawcy rachunku) Sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono do wypłaty. (data i podpis) Sprawdzono pod względem formalnym... (data i podpis) 5 Do czasu obowiązywania NIP 6 Niepotrzebne skreślić. 16

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Projekt LIFE+ Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy LIFE09 NAT/PL/000260 Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Zawarta

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo