z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych"

Transkrypt

1 REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny obowiązujący na dzień 10 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 20 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) w związku z 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: 1 1. Naukowe prace badawcze prowadzone w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie finansowane są ze środków własnych Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z innych źródeł zewnętrznych. 2. Do zawierania umów o naukowe prace badawcze upowaŝnieni są dziekani kolegiów, a w odniesieniu do tematów realizowanych w jednostkach pozakolegialnych właściwy prorektor. 3. Do zawierania powyŝszych umów osoby, o których mowa w ust. 2 mogą upowaŝniać podległych im pracowników. Rejestry upowaŝnień wraz z archiwizacją oryginałów prowadzą upowaŝnione jednostki, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Umowy o naukowe prace badawcze mogą być zawierane w formie umowy zlecenia albo umowy o dzieło. 2. Wzór umowy zlecenia naukowych prac badawczych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2 3. Wzór umowy o dzieło stanowiące naukową pracę badawczą stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 4. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 5. Wzór rachunku do umowy zlecenia naukowych prac badawczych stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 6. Wzór rachunku do umowy o dzieło stanowiące naukową pracę badawczą stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia Naukowe prace badawcze finansowane z działalności statutowej, w tym z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, słuŝących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, wymagają recenzji i komisyjnego odbioru. 1a. Tryb odbioru naukowych prac badawczych, finansowanych ze źródeł innych niŝ wymienione w ust. 1, realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie o dofinansowanie. 2. Dziekan kolegium lub właściwy prorektor w przypadku jednostki pozakolegialnej moŝe podjąć decyzję o skierowaniu naukowej pracy badawczej do ponownej recenzji. Dopuszczalna jest jedna powtórna recenzja. Naukowa praca badawcza jest odbierana komisyjnie, w obradach komisji moŝe wziąć udział przedstawiciel wykonawcy. Negatywnie zrecenzowana praca nie podlega komisyjnemu odbiorowi. 3. Recenzenta naukowej pracy badawczej wyznacza dziekan kolegium lub właściwy prorektor w przypadku jednostki pozakolegialnej. Obowiązki i wynagrodzenie recenzenta określa umowa o dzieło, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora nr 39 z dnia 9 sierpnia 2010 r. z późn. zm. 4 Prace pomocnicze niemające charakteru naukowych prac badawczych (administracyjno-techniczne) opłacane ze środków na naukowe prace badawcze, rozliczane są według zasad określonych w zarządzeniu Rektora nr 38 z dnia 9 sierpnia 2010 r. z późn. zm Rejestry umów, o których mowa w 1, prowadzą biura kolegiów oraz jednostki pozakolegialne, w których prowadzone są badania.

3 2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, archiwizują oryginały umów zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. 6 Traci moc zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zawierania umów o prace związane z prowadzeniem badań własnych i statutowych. 7 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. REKTOR prof. dr hab. Adam Budnikowski

4 załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r. UMOWA ZLECENIA NAUKOWYCH PRAC BADAWCZYCH nr Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, Warszawa, NIP 1 : , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez.. a. zamieszkałą/ym 2 w.. (kod pocztowy:...), ul..., PESEL.., NIP 1., zwaną/ym 2 dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie naukowej pracy badawczej na temat 2. Na szczegółowy zakres przedmiotu umowy składają się: 1)...; 2)...; 3)... 2 Czas trwania umowy Umowa została zawarta na okres od dnia... do dnia. roku 3 Wykonanie obowiązków, o których mowa w 1, stwierdzi ze strony Zamawiającego.. 4 Wynagrodzenie i zasady płatności 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie... złotych, słownie Kwota, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 3. Wykonawca po wykonaniu naukowej pracy badawczej/etapu pracy 2 wystawi rachunek. 4. Wypłata wynagrodzenia następuje po złoŝeniu rachunku oraz zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego 3.

5 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej w rachunku do 15-go dnia miesiąca, pod warunkiem złoŝenia w Kwesturze prawidłowo wystawionego i zatwierdzonego do wypłaty rachunku, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. 6. Za dzień dokonania płatności będzie uwaŝany dzień złoŝenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu płatności. 5 Sposób wykonania 1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania swoich zobowiązań innej osobie. 2. W publikacjach zawierających wyniki pracy badawczej, o której mowa w 1, Wykonawca zamieści wzmiankę o sfinansowaniu pracy przez Zamawiającego. 6 Rozwiązanie umowy 1. Strony dopuszczają moŝliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku: 1) nie przystąpienia do wykonywania umowy lub zaprzestania jej wykonywania; 2) nienaleŝytego wykonywania umowy; 3) innego raŝącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. 7 Kary umowne 1. Zamawiający moŝe domagać się od Wykonawcy kary umownej w przypadku: 1) nienaleŝytego wykonania umowy w wysokości do 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy; 2) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy; 3) w razie zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 8 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy zmianie ulegnie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, skutkujący koniecznością dokonania zmiany umowy.

6 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron Wykonawca Zamawiający 1 Do czasu obowiązywania NIP 2 Niepotrzebne skreślić 3 Skreślić, jeśli protokołu nie wymaga umowa o dofinansowanie projektu

7 załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r. UMOWA O DZIEŁO STANOWIĄCE NAUKOWĄ PRACĘ BADAWCZĄ nr Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, Warszawa, NIP 1 : , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez.. a. zamieszkałą/ym 2 w.. (kod pocztowy:...), ul..., PESEL.., NIP 1., zwaną/ym 2 dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło stanowiące naukową pracę badawczą na temat: Dzieło zostanie wydane Zamawiającemu w postaci:.., , 2 Wydanie i odbiór dzieła 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia... do dnia wydania i odbioru dzieła, z zastrzeŝeniem, Ŝe ostatecznym dniem wydania dzieła jest., natomiast ostatecznym dniem odbioru dzieła jest.. Za dzień wydania dzieła przyjmuje się dzień dostarczenia dzieła Zamawiającemu, natomiast za dzień odbioru dzieła przyjmuje się dzień komisyjnego odbioru dzieła wyraŝony podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym Miejscem wydania i odbioru dzieła będzie.. (jednostka Uczelni) 3. Odbiór dzieła nastąpi na podstawie decyzji komisji wyraŝonej w protokole zdawczo-odbiorczym 3 sporządzonym w trybie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji zdawczo-odbiorczej. 4. W przypadku gdy dzieło będzie miało wady dające się usunąć Zamawiający moŝe wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie i wydanie dzieła wolnego od wad, a za dzień wydania i odbioru dzieła uwaŝa się dzień odbioru dzieła poprawionego. Poprawione dzieło zostaje odebrane na zasadach określonych w ust. 1-3.

8 3 Wynagrodzenie i zasady płatności 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości... zł, słownie: Kwota, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Wykonawca wystawi rachunek w dniu odbioru dzieła. Podstawą wystawienia rachunku jest podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej w rachunku do 15-go dnia miesiąca następującego po dniu odbioru, pod warunkiem złoŝenia w Kwesturze prawidłowo wystawionego i zatwierdzonego do wypłaty rachunku, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. 5. Za dzień dokonania płatności będzie uwaŝany dzień złoŝenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu płatności. 4 Sposób wykonania Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania swoich zobowiązań innej osobie. 5 Prawa autorskie 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe będą mu przysługiwać prawa autorskie do dzieła powstałego na skutek realizacji niniejszej umowy oraz, Ŝe jego udostępnienie Zamawiającemu w zakresie objętym niniejszą umową nie narusza autorskich praw osób trzecich. 2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła powstałego na skutek realizacji niniejszej umowy. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy utworów, nastąpi z chwilą odbioru dzieła, w zakresie poniŝszych pól eksploatacji: 1) wydrukowanie, eksploatowanie w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym na stronach internetowych; 2) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie na dowolny nośnik, w szczególności do pamięci komputerów i na płyty CD; 3) zwielokrotnianie dowolną techniką; 4) rozpowszechnianie i wprowadzenie do obrotu; 5) wykorzystywanie w materiałach informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, w mediach audiowizualnych i elektronicznych. 4. W ramach wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy, Wykonawca wyraŝa zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zaleŝnych. 6 Zwłoka w wykonaniu dzieła. Rozwiązanie umowy 1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła w terminie określonym w 2 ust. 1, Zamawiający moŝe, z zachowaniem prawa do kary umownej, wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie i wydanie dzieła.

9 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 10 dni lub gdy Wykonawca nie wyda prawidłowo wykonanego dzieła w terminie dodatkowym, o którym mowa w ust. 1. Odstąpienie od umowy moŝe być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z powyŝszych okoliczności. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienaleŝytego wykonywania umowy przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o nienaleŝytym wykonywaniu umowy. 4. Strony dopuszczają moŝliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 7 Kary umowne 1. Zamawiający moŝe domagać się od Wykonawcy kary umownej w przypadku: 1) nienaleŝytego wykonania umowy w wysokości do 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy; 2) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy; 3) w razie zwłoki w wykonaniu dzieła w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 8 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy zmianie ulegnie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, skutkujący koniecznością dokonania zmiany umowy. 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron Wykonawca Zamawiający 1 Do czasu obowiązywania NIP 2 Niepotrzebne skreślić 3 Skreślić, jeśli protokołu nie wymaga umowa o dofinansowanie projektu

10 załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r.... stempel jednostki organizacyjnej. nr badania PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY naukowej pracy badawczej pt.:. Wykonawca/Przedstawiciel Wykonawcy Zamawiający/Przedstawiciel Zamawiającego Termin rozpoczęcia-zakończenia pracy badawczej Nazwa jednostki organizacyjnej

11 1. Syntetyczny opis wyników: 2. Rozliczenie finansowe 1) wynagrodzenia (z pochodnymi) 2) materiały 3) usługi 4) delegacje 5) inne 6) narzut kosztów 7) literatura naukowa 8) aparatura 9) OGÓŁEM 3. Komisja powołana przez dziekana kolegium lub właściwego prorektora (w przypadku jednostek pozakolegialnych) w składzie: (imiona, nazwiska, tytuły naukowe, miejsce pracy): przewodniczący: członkowie: dokonała w dniu.. badawczej pt.: oceny i odbioru wyników naukowej pracy 4. Wyniki w imieniu Wykonawcy przedstawił (nazwisko, imię, tytuł naukowy osoby przedstawiającej wyniki pracy):... 11

12 w formie jak następuje (wymienić pełny zestaw opracowań i ich cechy identyfikacyjne): 5. Naukową pracę badawczą wykonał zespół w składzie:. 6. Opinię o wykonanej pracy badawczej przedstawił: (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, jednostka organizacyjna) Po zapoznaniu się z przedstawionymi wynikami i przedmiotem umowy..., komisja stwierdza: 1) praca badawcza została wykonana właściwie i zgodnie z umową, a wyniki są naleŝycie udokumentowane; 1 2) komisja przyjmuje przedstawione wyniki i zatwierdza do wypłaty wynagrodzenia; 3) komisja przyjmuje przedstawione wyniki z zaleceniem następujących uzupełnień:....., które zostaną wykonane w ramach umowy w terminie do..; 1 4) naukowa praca badawcza została wykonana niezgodnie z umową: 1 Wykonawca wprowadzi poprawki wg ustaleń zawartych w zał. nr... w terminie do..., komisja wyznacza dodatkowy termin odbioru komisyjnego ; 5) komisja przyjmuje wyniki z usterkami, lecz ze względu na niewspółmierność kosztu usunięcia usterek w stosunku do efektów, które będą uzyskane w następstwie ich usunięcia postanawia odpowiednio obniŝyć wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie; 1 8. Komisja swoje stanowisko uzasadnia następująco: podać uzasadnienie stanowiska komisji (oraz ewentualnie odrębnych stanowisk poszczególnych jej członków) 9. Komisja formułuje następujące wnioski: 1) kontynuować/przerwać 1 realizację pracy badawczej w dalszych etapach; 2) zagospodarować majątkowe składniki zakupione lub wytworzone w trakcie wykonywania pracy badawczej następująco:... 12

13 ...; 1 3) podjąć następujące przedsięwzięcia zmierzające do wykorzystania ocenianych wyników (publikacje itp.) ; 4) inne uwagi...; 5) zgłoszenie pracy do nagrody Nazwiska i imiona członków komisji podpisy członków komisji powołanej przez Zamawiającego powołanej przez Zamawiającego Nazwisko i imię podpis Wykonawcy/Przedstawiciela Wykonawcy/Przedstawiciela Wykonawcy 1 Wykonawcy Warszawa, dnia... 1 Niepotrzebne skreślić 13

14 załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r. Warszawa, dn... Nr rachunku Dane indentyfikacyjne Wykonawcy: Nazwisko: Imiona:. Data urodzenia:. NIP 1 :. Płatne z PESEL:. (podać źródło finansowania) Miejsce zamieszkania:.. kod pocztowy: gmina:.. powiat województwo. ulica.... nr m.. pracownik SGH (nauczyciel akademicki/pracownik niebędący nauczycielem akademickim): tak/nie 1 student: tak/nie 2 doktorant: tak/nie 2 RACHUNEK Do umowy zlecenia naukowych prac badawczych nr.. z dn.. Dla.. Za prace wykonane w ramach umowy, tj. Wynagrodzenie brutto.. zł (słownie:....) Koszty uzyskania przychodu określam na:..% Do celów podatkowych oświadczam, że właściwy dla mojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy to:.. kod pocztowy miejscowość. ulica nr Stwierdzam, że powyższe dane podałem/am 2 zgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. Wynagrodzenie proszę przekazać na konto: tak/nie 2, nr:.. Potwierdzam prawidłowe wykonanie... (data i podpis) ZUS... Podatek. Załącznik: oświadczenie 3.. (podpis wystawcy rachunku) Sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono do wypłaty. (data i podpis) Sprawdzono pod względem formalnym... (data i podpis) 1 Do czasu obowiązywania NIP 2 Niepotrzebne skreślić. 14

15 OŚWIADCZENIE Dane identyfikacyjne osoby niebędącej pracownikiem SGH, wykonującej pracę na rzecz SGH w ramach umowy zlecenia nr.. Imiona Nazwisko.. Nazwisko rodowe. Data urodzenia PESEL.. NIP 1 Obywatelstwo.. Oddział NFZ Adres zameldowania... Adres zamieszkania... Adres korespondencyjny.... Oświadczam, że posiadam tytuł do ubezpieczenia społecznego: jestem zatrudniona/y w wymiarze.. etatu w.. do dnia i osiągam najniższe wynagrodzenie miesięczne brutto z tego tytułu 4 / wykonuję pracę w ramach innej umowy zlecenia zawartej na okres, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne 4 / jestem podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzam składki na ubezpieczenie społeczne 4 / inny tytuł. 3 Nie posiadam tytułu do ubezpieczenia społecznego 3 Jestem studentem przed ukończeniem 26 roku życia tak/nie 3 Pobieram rentę/emeryturę tak/nie 4 Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak/ nie 4 ; w stopniu. (jeśli tak). (data i podpis) 3 Obowiązuje Wykonawców niebędących pracownikami Zamawiającego i zarazem nierozliczających się na podstawie faktur VAT, którzy zawarli z Zamawiającym niniejszą umowę. 4 Właściwe wypełnić; niepotrzebne skreślić. 15

16 załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora nr 20 z dn. 23 marca 2011 r. Warszawa, dn... Nr rachunku Dane indentyfikacyjne Wykonawcy: Nazwisko: Imiona:. Data urodzenia:.. NIP 5 :.. Płatne z PESEL:.. (podać źródło finansowania) Miejsce zamieszkania: kod pocztowy: gmina: powiat województwo.. ulica.... nr m... pracownik SGH (nauczyciel akademicki/pracownik niebędący nauczycielem akademickim): tak/nie 2 student: tak/nie 2 doktorant: tak/nie 2 RACHUNEK Do umowy o dzieło stanowiące naukową pracę badawczą nr.. z dn.. Dla.. Za prace wykonane w ramach umowy, tj. Wynagrodzenie brutto.. zł (słownie:....) Koszty uzyskania przychodu określam na:.. % Do celów podatkowych oświadczam, że właściwy dla mojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy to:.. kod pocztowy miejscowość. ulica nr Stwierdzam, że powyższe dane podałem/am 6 zgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 1. Wynagrodzenie proszę przekazać na konto: tak/nie 2, nr:.. Potwierdzam prawidłowe wykonanie... (data i podpis) ZUS Podatek... (podpis wystawcy rachunku) Sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono do wypłaty. (data i podpis) Sprawdzono pod względem formalnym... (data i podpis) 5 Do czasu obowiązywania NIP 6 Niepotrzebne skreślić. 16

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia Rektora nr 1 z dnia 9 stycznia 2015 r.

załącznik do zarządzenia Rektora nr 1 z dnia 9 stycznia 2015 r. załącznik do zarządzenia Rektora nr 1 z dnia 9 stycznia 2015 r. Wzór umowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie faktur VAT UMOWA O PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* Zawarta dnia... pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym (z siedzibą) w Lublinie w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-117/11 Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. Dnia w.. pomiędzy. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:

UMOWA O DZIEŁO. Dnia w.. pomiędzy. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: UMOWA O DZIEŁO Dnia w.. pomiędzy z siedzibą w.., ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: a. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło następującej treści: 1.

UMOWA O DZIEŁO. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło następującej treści: 1. Dla prac własnych i działalności statutowej dopuszczalna jest tylko umowa-zlecenie. Przy wypłacie z grantów obie formy są możliwe, preferowana jest umowa o dzieło. (O ile są to osoby publikujące). UMOWA

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r.

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 429/04 z dnia 05.04.2004r. w sprawie trybu postępowania przy realizacji prac naukowo-badawczych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok)

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok) Załącznik nr 5 do SIWZ BZP.243.6.2011.KP Nr umowy:. (Pieczęć jednostki organizacyjnej) Projekt nr: UDA POKL.04.01.01-00-054/10-00 Zadanie 4: Nowy kierunek - Journalism and Social Communication Kategoria:

Bardziej szczegółowo

... studiów podyplomowych, lub kursów dokształcających. Dział Spraw Pracowniczych. będących nauczycielami akademickimi

... studiów podyplomowych, lub kursów dokształcających. Dział Spraw Pracowniczych. będących nauczycielami akademickimi Załącznik Nr 1 UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu..... pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przy ul. Konarskiego 2, zwaną dalej Zamawiającym, na rzecz której działają: a Panem/Panią...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 07/2009

Zarządzenie nr 07/2009 Zarządzenie nr 07/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 20.05.2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 4/2008 z 02.01.2008r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa - tel.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa - tel. Załącznik nr 5a do zapytania ofertowego nr 11/NP/2017 załącznik nr 10 do zarządzenia nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r...... (pieczątka jednostki organizacyjnej) Źródło finansowania:... Egzemplarz:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE Nr...

UMOWA-ZLECENIE Nr... Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 14/2010 Symbol kosztów UMOWA-ZLECENIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2007 r. Dotyczy: zmiany formularzy umów cywilno-prawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na UMOWA O DZIEŁO NR. Wzór umowy Zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

(wpisanym do...) zwanym /ą/ dalej Wykonawcą

(wpisanym do...) zwanym /ą/ dalej Wykonawcą wzór umowy Załącznik nr 1 do SIWZ U m o w a o d z i e ł o zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: wzór Umowa o dzieło zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 0-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 DBFO/DA/K/04/03 Warszawa 8.0.03 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 25 z dnia 14 kwietnia 2015 r. ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia... r.......

... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia... r....... .... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia..... r. WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy o dzieło, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... Praca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH zawarta w... w dniu... r. pomiędzy: 1. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. b) postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców sprzętu w ramach doposażenia 5 pracowni,

UMOWA Nr. b) postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców sprzętu w ramach doposażenia 5 pracowni, Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZS.ZAM/6/2016 UMOWA Nr zawarta w dniu. 2016 roku w Żarkach, pomiędzy Powiatem Myszkowskim, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, reprezentowanym przez Dyrektor Panią

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt)

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt) WZP/WIS/U-335-59/11 Załącznik nr 3A do SIWZ dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 reprezentowaną przez: Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon

reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon UMOWA../ /. Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miejską w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez..zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim 1. Wprowadza się do stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. ZARZĄDZENIE NR 4/11 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O Wzór umowy U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-102/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem Fizyki

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło:

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło: ... (pieczęć jednostki zamawiającej) UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR...

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Załącznik nr 13 a do ZW 79/2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Zawarta z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt)

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt) WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 3 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy:

zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy: Załącznik nr 4 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA O DZIEŁO nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w... reprezentowanym przez

Umowa. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w... reprezentowanym przez Umowa WZÓR zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w dniu... 2008 w Olsztynie pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków.

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków. UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009

Zarządzenie Nr 2/2009 Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zasad pełnienia obowiązków promotora, zasad sprawowania opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa - tel.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa - tel. Załącznik nr 5a do zapytania ofertowego nr 2/NP/2017 załącznik nr 10 do zarządzenia nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r...... (pieczątka jednostki organizacyjnej) Źródło finansowania:... Egzemplarz:

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

w zarządzeniu R-7/2014 wprowadzam następujące zmiany:

w zarządzeniu R-7/2014 wprowadzam następujące zmiany: ANEKS NR 1 z dnia 20 lipca 2015 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia R-7/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: zasad finansowania

Bardziej szczegółowo

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków:

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... między Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zwaną w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA Umowa zawarta w dniu... 2010 r. w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. 201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2

Umowa zlecenia nr.  201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2 Umowa zlecenia nr. zawarta w dniu.201 r. w Morawicy pomiędzy : Gminą Morawica z siedzibą ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, NIP: 657 263 06-04 reprezentowaną przez Marcina Dziewięckiego zastępcę wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

,78-0 ( )*-+9:,0 w Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

,78-0 ( )*-+9:,0 w Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia ofertowego : w ramach realizacji projektu WyŜszy standard lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie współfinansowanego z Programu pn. Poprawa jakości usług świadczonych w domach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NA SPRZEDAŻ. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu.. r. pomiędzy :

Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NA SPRZEDAŻ. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu.. r. pomiędzy : Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NA SPRZEDAŻ Umowa została zawarta w Katowicach, dniu.. r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej)

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) Załącznik nr 13 c do ZW 79 /2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA O DZIEŁO EDUKACYJNE (z prawem autorskim) NR... Zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo