REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW REMONTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW REMONTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 41/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW REMONTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU 2009

2 Ogólne zasady udzielania kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych 1 Regulamin określa zasady udzielania przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych, zwanych dalej kredytami, a także ich wykorzystania i spłaty. 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu; 2) Wnioskodawca wspólnota mieszkaniowa ubiegająca się o kredyt mieszkaniowy posiadająca do nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytowania następujący tytuł prawny: a) prawo własności, b) prawo użytkowania wieczystego; 3) Kredytobiorca wspólnota mieszkaniowa z którą została zawarta umowa kredytu; 4) lokal mieszkalny wyodrębniona część budynku mieszkalnego przeznaczona na cele mieszkalne; 5) lokal niemieszkalny wyodrębniona część budynku mieszkalnego przeznaczona na cele inne niż mieszkalne; 6) budynek mieszkalny budynek zawierający lokale mieszkalne lub lokale mieszkalne i lokale użytkowe; 7) lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym zawierającym więcej niż dwa mieszkania; 8) nieruchomość działka, budynek, lokal, jak również użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 9) dzień uruchomienia kredytu określony w umowie kredytu dzień, w którym kredyt/ transza kredytu postawiony jest do dyspozycji Kredytobiorcy; 10) okres wykorzystania kredytu określony w umowie kredytu okres liczony od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia poprzedzającego uruchomienie ostatniej transzy kredytu; 11) okres karencji w spłacie kapitału okres liczony od dnia wypłaty kredytu lub ostatniej transzy kredytu do dnia poprzedzającego oznaczony w umowie termin spłaty pierwszej raty kapitału; 12) okres spłaty kredytu - okres liczony od dnia określonego w umowie kredytu jako termin spłaty pierwszej raty kredytu do dnia określonego jako ostateczny termin spłaty kredytu; 13) okres kredytowania okres liczony od dnia podpisania umowy kredytu do dnia określonego w umowie kredytu jako ostateczny termin spłaty kredytu, 14) ostateczny termin spłaty kredytu ustalony w umowie kredytu dzień spłaty ostatniej raty kredytu wraz z odsetkami; 15) okres wypowiedzenia umowy kredytu okres liczony od dnia następnego po dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu do ostatniego dnia okresu wskazanego w treści wypowiedzenia; 16) wymagalność kredytu uprawnienie Banku do żądania spłaty kredytu, skuteczne z upływem terminu spłaty kredytu określonego w umowie kredytu lub z upływem okresu wypowiedzenia kredytu. 3 Kredyt remontowy dla wspólnot mieszkaniowych może być wykorzystany na remont lub modernizację budynku mieszkalnego na części wspólnej objętej zakresem prac określonym w Uchwale Wspólnoty Mieszkaniowej. 4 Bank udziela kredytów w złotych Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat. 2. Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 3. Miesięczna rata kredytu wraz z odsetkami nie może być wyższa niż 80% miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego lub planowanych wpływów w okresie kredytowania Kredytem może zostać sfinansowane do 100% kosztów remontu lub modernizacji. 2. Dopuszczalny jest udział środków własnych w wartości inwestycji. 3. Do środków własnych Kredytobiorcy zalicza się udokumentowane środki pieniężne, przedpłaty, zaliczki nie pochodzące z kredytów i pożyczek, dokumentacja techniczna, koszty pozwoleń. 4. Kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu. 5. Kredyty mogą być wypłacane w transzach, przy czym wypłata kolejnej transzy jest możliwa dopiero po rozliczeniu przez Kredytobiorcę kwoty poprzedniej transzy konieczne jest udokumentowanie fakturami minimum 80 % poniesionych wydatków. 2

3 7 1. Warunkiem bezwzględnym udzielenia kredytu jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej. 2. Fakt posiadania zdolności kredytowej przez Wnioskodawcę nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. 8 Bank uzależnia udzielenie kredytu od ustanowienia prawnego zabezpieczenia jego spłaty wraz z odsetkami. Oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje 9 Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Banku: 1) odsetek, liczonych od dnia uruchomienia kredytu/ pierwszej transzy kredytu do dnia poprzedzającego ostateczny termin spłaty kredytu włącznie. 2) opłat i prowizji określonych w obowiązującej w Banku Taryfie opłat i prowizji Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym według stałej lub zmiennej stopy procentowej. 2. Zarząd Banku określa w formie Uchwały wysokość obowiązującego oprocentowania kredytów. 3. Oprocentowanie kredyty może być negocjowane między Bankiem i Kredytobiorcą w granicach wyznaczonych Tabelą oraz odrębnymi przepisami. 4. Zmiana oprocentowania następuje na zasadach i w trybie określonym w ww. regulacjach. 5. W okresie trwania umowy kredytu, Bank zastrzega sobie możliwość zmiany oprocentowania kredytów, do których stosuje się zmienną stopę procentową. Zmiana stopy procentowej może być dokonana w zależności od zaistnienia niektórych lub wszystkich z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany stóp podstawowych Narodowego Banku Polskiego, 2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzenia, 3) zmiany wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS, 4) zmiany stawek WIBOR, LIBOR, EURIBOR, 5) zmiany cen środków pozyskiwanych na rynkach finansowych, 6) zmiany waluty kredytu. 6. Zmiana marży Banku może nastąpić również w związku ze zmianą kategorii ryzyka, do jakiej zakwalifikowany został kredyt na podstawie oceny stopnia ryzyka, dokonanej zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami w tym zakresie, lub w przypadku wystąpienia innych niekorzystnych zmian w sytuacji ekonomiczno - finansowej Kredytobiorcy oraz innych zdarzeń skutkujących zmianą poziomu ryzyka kredytowego. 7. Zmiana stopy oprocentowania kredytu upoważnia Bank do jednostronnej zmiany przyjętej w umowie kredytu stopy oprocentowania bez konieczności wypowiedzenia i aneksowania umowy kredytu. 8. O zmianie oprocentowania kredytu Bank informuje Kredytobiorcę, Poręczyciela oraz osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu w sposób określony w umowie kredytu Za rozpatrzenie wniosku kredytowego, udzielenie kredytu, inne czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu, dokonanie na wniosek Kredytobiorcy zmian w umowie kredytowej Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych, w dniu dokonania czynności. 2. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego powinna zostać wpłacona przez Wnioskodawcę w momencie złożenia wniosku, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 3. Prowizja za udzielenie kredytu powinna zostać wpłacona przez Kredytobiorcę po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej, a przed uruchomieniem kredytu, z zastrzeżeniem ust Dopuszcza się pobranie prowizji za udzielenie kredytu w formie potrącenia z kwoty wypłacanego kredytu. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi. Zabezpieczenie spłaty kredytu Podstawową formą zabezpieczenia kredytu jest: A. w przypadku małych wspólnot: Poręczenie wg prawa cywilnego lub wekslowego wszystkich właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty, pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym i rachunku funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, pełnomocnictwo do pobrania środków zgromadzonych na rachunku w innym banku. B. W przypadku dużych wspólnot: 3

4 pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym i rachunku funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej. pełnomocnictwo do pobrania środków zgromadzonych na rachunku w innym banku. 2. Dopuszcza się przyjęcie innego zabezpieczenia spłaty uzgodnionego z Bankiem. Wniosek kredytowy 13 Wnioskodawca występujący o udzielenie kredytu składa wniosek o przyznanie kredytu w Oddziale właściwym dla miejsca realizacji inwestycji. 14 Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu Wnioskodawca składa w Oddziale dokumenty: 1) stwierdzające źródło i wysokość dochodów Wnioskodawcy wykazane w 15, 2) dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. - pozwolenie na remont wydane przez właściwy organ administracji budowlanej lub kopia zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania remontu, - dowód własności nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja, - kosztorys inwestycji wraz z harmonogramem jej realizacji. 15 Dla celów określenia zdolności kredytowej do wniosku kredytowego Wnioskodawca dołącza: a) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON, b) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego NIP, c) uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu 1, d) pełnomocnictwo udzielone przez członków wspólnoty mieszkaniowej do zaciągania przez zarząd zobowiązań (dotyczy dużej wspólnoty) 1, e) statut wspólnoty (jeśli go posiada) lub regulamin, f) uchwała wspólnoty mieszkaniowej, upoważniająca zarząd do zaciągnięcia kredytu w Banku w określonej kwocie i przyjęciu zabezpieczenia spłaty kredytu w określonej formie oraz umocowująca zarząd do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w czynnościach związanych z udzieleniem i zabezpieczeniem kredytu 1 / uchwała członków wspólnoty o zaciągnięciu kredytu w Banku w określonej kwocie i przyjęciu zabezpieczenia spłaty kredytu w określonej formie 2, g) uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia przez zarząd ewidencji księgowej 1 / uchwała członków wspólnoty w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia ewidencji księgowej 2, h) deklaracja podatkowa CIT-8, i) uchwała wspólnoty mieszkaniowej, dotycząca stawek zaliczek na poczet funduszu remontowego (bez wcześniejszej zgody Banku wspólnota mieszkaniowa nie może obniżyć wysokości stawki zaliczki na poczet funduszu remontowego w całym okresie kredytowania), j) umowa cywilno-prawna z firmą administrującą na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku gdy wspólnota jest administrowana przez firmę zewnętrzną, k) uchwała ustanawiającą roczny plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu za rok poprzedni i bieżący, l) prognozowany budżet remontowy (jeżeli występuje). 16 Wraz z wnioskiem o kredyt Wnioskodawca składa dokumenty potwierdzające ubezpieczenie budynku lub lokalu od ognia i zdarzeń losowych, 17 Wraz z wnioskiem kredytowym Wnioskodawca składa również dokumenty dotyczące wszystkich prawnych zabezpieczeń kredytu, których złożenie jest możliwe na tym etapie procesu kredytowego. 18 Celem ustalenia zdolności kredytowej Wnioskodawcy i Poręczycieli, a także gdy jest to niezbędne do oceny finansowanego przedsięwzięcia, Bank może żądać przedstawienia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów Wnioskodawca ma obowiązek okazania Bankowi oryginałów wszystkich dokumentów wymaganych jako uzupełnienie wniosku kredytowego; w przeciwnym wypadku kopie i odpisy muszą być potwierdzone notarialnie. 2. Bank nie przyjmuje wniosków nie kwalifikujących się do merytorycznego rozpatrzenia jako niekompletne, zawierające uchybienia formalne czy sprzeczne dane. 1 dotyczy dużej wspólnoty 2 dotyczy małej wspólnoty 4

5 Umowa kredytu Udzielenie kredytu następuje poprzez zawarcie pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą umowy sporządzonej zgodnie z podjętą decyzją kredytową. 2. W imieniu Banku umowę kredytu podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych W umowie kredytu Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych w sposób, w terminach i na czas oznaczony w umowie, a Kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z niej na określonych w umowie warunkach, zwrócić ją wraz z odsetkami w określonym w umowie terminie spłaty oraz zapłacić w związku z przyznaniem i obsługą kredytu prowizje i opłaty przewidziane w obowiązującej w Banku Taryfie opłat i prowizji. 2. Umowa kredytu powinna określać w szczególności: 1) datę zawarcia, 2) oznaczenie stron, 3) nazwę Kredytobiorcy wraz z nazwiskami i imiona osób reprezentujących, ich numerami PESEL, numerami dowodów osobistych, adresami zamieszkania, 4) kwotę kredytu, 5) cel na który przyznano kredyt, 6) termin oraz warunki uruchomienia kredytu, 7) okres kredytowania, 8) ostateczny termin spłaty, 9) wysokość prowizji, 10) oprocentowanie kredytu oraz sposób naliczania i spłaty odsetek, 11) terminy spłaty kapitału i odsetek, 12) prawne formy zabezpieczenia kredytu, 13) warunki dodatkowe korzystania z kredytu, 14) warunki wypowiedzenia umowy kredytu lub odstąpienia od umowy kredytu, 15) zakres uprawnień Banku związanych z kontrolą wykorzystania kredytu. 3. Wysokość i terminy spłaty rat kredytu ustalone są w harmonogramie spłat, który stanowi integralną część umowy kredytu. W okresie karencji w spłacie kapitału harmonogram określa wysokość i terminy spłat rat odsetkowych, a w okresie spłaty kredytu wysokość i terminy rat kapitałowo-odsetkowych W okresie obowiązywania umowy kredytu, na pisemny wniosek kredytobiorcy lub Banku możliwa jest zmiana niektórych warunków umowy, a w szczególności: 1) zasad spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, 2) wysokości rat kredytu, 3) terminu spłaty kredytu, z zastrzeżeniem, iż okres kredytowania nie może przekroczyć okresu maksymalnego określonego w Wszelkie zmiany umowy kredytu wymagają pisemnego oświadczenia obu stron w formie aneksu do umowy, pod rygorem ich nieważności, z wyjątkiem zmiany wysokości oprocentowania kredytu, która następuje poprzez jednostronne oświadczenie Banku. 3. Aneks do umowy podpisywany jest w trybie określonym w niniejszym rozdziale dla umowy kredytu. Wypłata i monitoring kredytu Zawarcie umowy kredytu oraz spełnienie wszelkich warunków w niej określonych jest podstawą do otwarcia dla Kredytobiorcy rachunku kredytowego. 2. Kredytem może dysponować Kredytobiorca lub osoba przez Kredytobiorcę upoważniona, w granicach umocowania. 3. O ile umowa kredytu nie stanowi inaczej, w przypadku nie zgłoszenia się Kredytobiorcy do Banku w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy celem uruchomienia kredytu, Bank traktuje ten fakt jako rezygnację Kredytobiorcy z kredytu Wypłata kredytu następuje po spełnieniu przez Kredytobiorcę wszystkich warunków zawartych w umowie kredytu. 2. Kredyt powinien być wykorzystany w wysokości i terminach określonych w umowie oraz zgodnie z celem na jaki został przyznany. 3. Wykorzystanie kredytu następuje w formie uzgodnionej z Kredytobiorcą, w drodze realizacji dyspozycji pokrycia płatności. 4. Dokumenty dotyczące płatności z tytułu realizacji kredytu w formie bezgotówkowej powinny być 5

6 opatrzone przez Kredytobiorcę klauzulą umowa kredytu nr... z dnia... oraz podpisem Kredytobiorcy, bądź osoby przez niego upoważnionej zgodnie z 28 ust.2. Kopie tych dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku, powinny znaleźć się w aktach kredytowych. 5. W przypadku kredytu wypłaconego w formie gotówkowej kredyt powinien być rozliczony rachunkami (fakturami) z adnotacją rozliczenie... transzy kredytu nr... z dnia Dopuszcza się możliwość rozliczenia 20% kwoty udzielonego kredytu jedynie na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy Wypłata kredytu mieszkaniowego może nastąpić jednorazowo lub w transzach, zgodnie z postanowieniami 6 ust.5 oraz zawartej umowy kredytu. 2. Wysokość i terminy wypłat transz kredytu określane są, z zastrzeżeniem ust.4., na podstawie kosztorysu oraz harmonogramu realizacji inwestycji i odpowiadają planowanym kosztom oraz terminom realizacji etapu finansowanego daną transzą. 3. Wypłata każdej transzy kredytu wymaga inspekcji na terenie realizowanej inwestycji w celu sprawdzenia stanu zaawansowania robót budowlanych oraz prawidłowości wykorzystania środków z poprzedniej transzy. 4. Bank może odmówić wypłaty lub odroczyć wypłatę kolejnej transzy kredytu, częściowo lub w całości, z powodu braku widocznego postępu robót, nieodpowiedniego udokumentowania wykorzystania poprzednich transz, dokonania przez Kredytobiorcę istotnych zmian w projekcie inwestycji bez określonych prawem budowlanym pozwoleń i/ lub bez zgody Banku Zakończenie okresu wykorzystania kredytu przypada na dzień: 1) ustalony w umowie kredytu, 2) następny po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z kredytu. 2. Okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 3. W uzasadnionych przypadkach Bank może wydłużyć okres wykorzystania kredytu, bez możliwości wydłużenia okresu kredytowania. 27 Po upływie okresu wykorzystania kredytu lub zgłoszeniu przez Kredytobiorcę rezygnacji z dalszego wykorzystywania kredytu, Bank rozlicza wykorzystanie kredytu. 28 W przypadku wykorzystania kredytu w kwocie niższej od kwoty udzielonego kredytu, na wniosek Kredytobiorcy Bank może ustalić nową wysokość rat kapitałowych. Zmiana wysokości rat spłaty kapitału wymaga sporządzenia aneksu do umowy kredytu i nowego harmonogramu spłat rat kapitałowo-odsetkowych. 29 Stwierdzenie przez pracownika Banku, iż Kredytobiorca: 1) złożył fałszywe dokumenty lub podał nieprawdziwe dane stanowiące podstawę udzielenia kredytu, 2) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, w tym dotyczące prawnego zabezpieczenia kredytu, 3) lub że kredyt został udzielony wskutek innych działań sprzecznych z prawem stanowi podstawę do odstąpienia od umowy kredytu w trybie natychmiastowym Bank kontroluje obowiązki Kredytobiorcy wynikające z umowy kredytu, w tym m.in.: 1) opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia kredytu, 2) ubezpieczanie budowy/ budynku/ lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku. 2. Kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Bankowi dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1. pkt.2). 3. W przypadku nie wywiązania się Kredytobiorcy z obowiązku przedłużenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1. pkt.2), na 7 dni przed upływem terminu ważności ubezpieczenia, Bank po upewnieniu się, że polisa nie została opłacona dokonuje wpłaty wymaganej należności, obciążając z tego tytułu Kredytobiorcę przy najbliższej płatności zobowiązań. 4. Brak zwrotu przez Kredytobiorcę płatności, o których mowa w ust.3., dokonanych za niego przez Bank, traktowany jest jako brak spłaty zobowiązań od kwoty tej naliczane są odsetki w wysokości ustawowej. 5. Bank przechowuje oryginały polis ubezpieczeniowych Kredytobiorcy do czasu całkowitej spłaty zobowiązań Kredytobiorcy W całym okresie kredytowania Kredytobiorca zobowiązany jest do składania w Banku, w terminach określonych w umowie kredytu, aktualnych dokumentów pozwalających na dokonanie oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Dokumentami tymi są: 6

7 deklaracje podatkowe CIT-8 zeznanie o wysokości dochodów (lub straty) osiągniętego w roku podatkowym, sprawozdanie finansowe sporządzane przez wspólnotę mieszkaniową (zarządcę) i składane w okresach uzgodnionych z Bankiem (bez względu na obowiązek składanie tego sprawozdania na koniec pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, wynikający z ustawy o własności lokali), inne dokumenty wskazane przez Bank; 2. Oprócz regularnego składania przez Kredytobiorcę dokumentów, o których mowa w ust.1., w okresie trwania umowy kredytu Bank ma prawo dodatkowo żądać od Kredytobiorcy pisemnej informacji o wszelkich okolicznościach mających istotny wpływ na jego stan majątkowy i finansowy. Spłata kredytu Spłata kapitału i odsetek następuje co miesiąc, w terminach określonych w umowie kredytu oraz harmonogramie, stanowiącym integralną część tej umowy: 1) w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (równe raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia) 2) w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (rosnące raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia). 2. W okresie wykorzystania kredytu i w okresie karencji w spłacie kapitału Kredytobiorca spłaca należne Bankowi odsetki; po okresie wykorzystania kredytu i okresie karencji w spłacie kapitału Kredytobiorca spłaca raty kapitału wraz z należnymi odsetkami. 3. Spłata rat kredytowych następuje w formie: 1) wpłaty gotówkowej na rachunek wskazany przez Bank w umowie kredytowej, 2) wpłaty bezgotówkowej (przelewu) na rachunek wskazany przez Bank w umowie kredytowej, 3) obciążenia rachunku funduszu remontowego w Banku na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa. Dowód wpłaty lub polecenie przelewu powinny zawierać imię i nazwisko Kredytobiorcy oraz numer umowy kredytu. 4. Przy każdej zmianie oprocentowania Bank sporządza nowy harmonogram spłat i przesyła go kredytobiorcy listem zwykłym. Aktualna stawka oprocentowania podawana jest również do wiadomości Klientów na tablicach informacyjnych Banku. 5. W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału wraz z odsetkami, przed terminem spłaty określonym w umowie o kredyt, Bank dokonuje korekty naliczonych z góry odsetek uwzględniając rzeczywisty okres wykorzystania kredytu na warunkach określonych w umowie. 6. Dokonywane przez Kredytobiorcę nadpłaty kredytu, tj. nadwyżki kwot dokonanych przez Kredytobiorcę spłat nad kwoty rat ustalonych harmonogramem, powodują zmniejszenie należnego do spłaty kapitału przy zachowaniu umownego okresu spłaty, z zastrzeżeniem ust Na wniosek Kredytobiorcy dokonywane przez niego nadpłaty kredytu mogą skutkować skróceniem umownego okresu spłaty. W takim przypadku Bank sporządza nowy harmonogram spłaty oraz pobiera od Kredytobiorcy opłatę, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji Za datę spłaty raty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Banku, wskazany w umowie kredytu. 2. Jeżeli termin spłaty raty kapitałowo-odsetkowej i innych należności Banku ustalony w umowie kredytu przypada na dzień wolny od pracy w Banku, wpływ środków z tytułu spłaty raty kapitałowo-odsetkowej i innych należności Banku w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest traktowany jako spłata w terminie. 3. Wpłacone przez Kredytobiorcę środki Bank zalicza na spłatę należności z tytułu zawartej umowy kredytu w następującej kolejności: 1) kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, 2) koszty monitów, upomnień i innych kosztów poniesionych przez Bank, 3) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu, 4) odsetki przeterminowane, 5) odsetki bieżące, 6) przeterminowane raty kapitałowe, 7) bieżące raty kapitałowe W przypadku wystąpienia braku spłaty raty kredytu i/ lub odsetek w terminie określonym w harmonogramie spłat Bank dokonuje telefonicznego powiadomienia Kredytobiorcy o zaistniałej sytuacji. Jeśli Kredytobiorca nie dokona zapłaty zaległej kwoty w terminie 3 dni od powiadomienia go o występujących nieprawidłowościach, Bank wysyła wezwanie do uregulowania należności, z jednoczesnym przesłaniem kopii wezwania do Poręczycieli, jeśli zabezpieczeniem spłaty kredytu jest poręczenie. 2. W przypadku dalszego braku spłaty zaległej kwoty, kolejne wezwanie wysyłane jest w terminie 21 dni od wysłania pierwszego powiadomienia. 7

8 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty kapitału i/ lub odsetek lub znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia Bank może odpowiednio zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, wypowiedzieć kredyt lub podjąć inne działania zmierzające do odzyskania należności Banku. 4. Od niespłaconego w terminie kapitału Bank pobiera odsetki według stawki dla zadłużenia przeterminowanego, obowiązującej w Banku w okresie za jaki odsetki są naliczane. Stawka naliczania odsetek dla zadłużenia przeterminowanego podawana jest do wiadomości Klientów na tablicach informacyjnych w Oddziałach Banku. 5. Niespłacenie należności, o której mowa w ust.2., w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy wezwania do uregulowania należności upoważnia Bank do wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub części oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności Banku Bank może również wypowiedzieć umowę kredytu w szczególności z powodu: 1) niespłacenia w terminie należności z tytułu udzielonego kredytu, 2) zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, 3) znacznego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia, 4) wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 5) niedotrzymania innych warunków umowy kredytu, 6) wszczęcia przez innych wierzycieli egzekucji wobec Kredytobiorcy. 2. O wypowiedzeniu umowy kredytu w całości lub w części Oddział powiadamia Kredytobiorcę i Poręczycieli pisemnie, wyznaczając termin spłaty zadłużenia. 3. Okres wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub w części wynosi 30 dni, stosownie do postanowień umowy kredytu, licząc od następnego dnia po doręczeniu zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia zawiadomienia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, skierowanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy/ Poręczyciela. 4. W przypadku nie dokonania przez Kredytobiorcę spłaty zadłużenia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłacenia Bankowi odsetek, liczonych od kwoty pozostałego do spłaty kapitału, według stawki dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującej w Banku w okresie, za który odsetki te są naliczane Wygaśnięcie umowy kredytu następuje po wywiązaniu się Kredytobiorcy ze wszystkich warunków i terminów ustalonych w umowie kredytu. 2. Kredyt uważa się za rozliczony w przypadku nadpłaty lub niedopłaty kapitału i/ lub odsetek w kwocie określonej w Komunikacie Banku. 3. Po wygaśnięciu umowy kredytu Bank w terminie 1 miesiąca przygotowuje dokumenty umożliwiające zwolnienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. Inne postanowienia 37 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności: 1) Prawo bankowe, 2) Kodeks cywilny, 3) Prawo wekslowe, 4) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. 8

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr wzór

UMOWA Nr wzór Załącznik Nr 4 UMOWA Nr 272.3.2017 wzór Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Mrągowie ul. Królewiecka 53 11-700

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w dniu... w... pomiędzy: Bankiem...z siedzibą w...reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a Gminą Andrychów z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr...

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... Załącznik nr 2.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... W dniu...w... pomiędzy...... (osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Janowice Wielkie, NIP 611-010-77-65, Regon 230821664 58-520 Janowie Wielkie, ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez: 1. Kamila Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a UMOWA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR... W dniu... pomiędzy Bankiem...,, reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a...... zwanym dalej Kredytobiorcą, reprezentowanym przez: 1)..., 2)...* została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

zwany dalej w treści umowy Bankiem" i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez:

zwany dalej w treści umowy Bankiem i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy..z siedzibą w..., wpisany przez Sąd Rejonowy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:., / (...) NIP:., REGON:., wysokość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM. W dniu.. w Kunicach pomiędzy Gmina Kunice ul. Gwarna 1 59-216 Kunice Regon 390647475 NIP 691-21-46-015 który reprezentują: Pan Zdzisław Tersa Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Dz.U.2016.734 z dnia 2016.05.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 maja 2016 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO KUH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Mrągowie Ul. Królewiecka 53 11-700

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego Podlegającego przepisom Ustawy z dnia 23 marca 2017r.o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami hipotecznego i agentami Nie zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości Nazwa, siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego Podlegającego przepisom Ustawy z dnia 23 marca 2017r.o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości finansowanej kredytem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację:

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62A 95-100 Zgierz zwany

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację;

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... 2009 r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez: Adama Wasilewskiego Prezydenta Miasta Lublin zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące kredytu HIPO-GOLD

Informacje ogólne dotyczące kredytu HIPO-GOLD Informacje ogólne dotyczące kredytu HIPO-GOLD Podlegającego przepisom Ustawy z dnia 23 marca 2017r.o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Zabezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo