EBA 20 S. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi LT Naudojimo instrukcija... 17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17"

Transkrypt

1 EBA 20 S PL Instrukcja obsługi... 5 LT Naudojimo instrukcija LV Lietošanas instrukcija ET Kasutamisjuhend Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET

2 START RPM x 100 t STOP Fig. 1 2/54

3 Deklaracja zgodności z przepisami UE EB reikalavimų atitikimo pareiškimas ES atbilstības apliecinājums EL Konformsuse seletamine Andreas Hettich GmbH & Co. KG Föhrenstraße 12 D Tuttlingen Germany Urządzenie wraz z akcesoriami odpowiada wymienionym dyrektywom i normom UE. Aprašytas prietaisas ir jo priedai atitinka nurodytas EB direktyvas ir standartus. Minētā ierīce kopā ar piederumiem atbilst norādītām ES direktīvām un normām. Kirjeldatud seade, lisatarvikud, vastavad üksikasjalikele EÜ direktiividele ja normidele. Rodzaj urządzenia, Prietaiso tipas, Ierīces veids, Seadme liik: Wirówka laboratoryjna i akcesoria, Laboratorinės centrifugos su priedais, Laboratorijas centrifūga ar piederumiem, Laboritsentrifuugid koos tarvikutega Oznaczenie typu, Tipo ženklinimas, Tipa apzīmējums, Tüübi nimetus: EBA 20 S Dyrektywy/normy UE, EB direktyvos/standartai, ES direktīvas/normas, EL- Eeskirjad/Normid: 2006/95/EG, EN :2001, EN : /108/EG, EN : /42/EG, EN ISO :2004, EN ISO : /79/EG Tuttlingen, H. Eberle Prezes, Direktorius, Vadītājs, Juhataja 3/54

4 Andreas Hettich GmbH & Co. KG Föhrenstraße 12, D Tuttlingen / Germany Phone +49 (0)7461 / Fax +49 (0)7461 / by Andreas Hettich GmbH & Co. KG All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the written prior permission of the copyright owner. Zmiany zastrzeżone!, Gali būti pakeitimų!, Paturētas tiesības izdarīt grozījumus!, Tehas jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks! AB2080PLLTLVET / Rev. 00 / /54

5 PL Spis treści 1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Pozostałe zagrożenia Dane techniczne Wskazówki bezpieczeństwa Znaczenie symboli Zawartość kompletu Uruchomienie Otwieranie i zamykanie pokrywy Otwieranie pokrywy Zamykanie pokrywy Załadowywanie wirnika Elementy obsługi i wskazań Symbole pola obsługi Przyciski i programowanie funkcji Wirowanie Wirowanie zgodnie z ustawionym czasem Praca ciągła Wirowanie krótkotrwałe Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) Wirowanie materiałów lub mieszanin materiałów o gęstości wyższej niż 1,2 kg/dm Odblokowanie awaryjne Pielęgnacja i konserwacja Wirówka (obudowa, pokrywa i komora odrzutowa) Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni Dezynfekcja powierzchni Usuwanie zanieczyszczeń radioaktywnych Wirnik i akcesoria Autoklawowanie Naczynia wirowane Zakłócenia pracy Wymiana bezpieczników wejściowych sieci Przyjęcie wirówki do naprawy Utylizacja Anhang / Appendix Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories /54

6 PL 1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna jest produktem medycznym (wirówka laboratoryjna) w rozumieniu dyrektywy IVD 98/79/EG. Wirówka jest przeznaczona do oddzielania substancji lub mieszanek o maksymalnej gęstości 1,2 kg/dm3. W wirówce można także oddzielać substancje i mieszanki pochodzenia ludzkiego. Wirówka jest przeznaczona jedynie do podanego celu zastosowania. Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nie odpowiada za powstałe w wyniku tego szkody. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także stosowanie wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz przeprowadzanie czynności kontrolnych i konserwacyjnych. 2 Pozostałe zagrożenia Konstrukcja wirówki odpowiada najnowszemu stanowi techniki i przyjętym zasadom z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy. W przypadku używania wirówki w sposób nieprzepisowy mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników i osób trzecich wzgl. może dojść do uszkodzenia urządzenia i pozostałego wyposażenia. Urządzenie należy stosować jedynie zgodnie z przeznaczeniem i w stanie nie budzącym zastrzeżeń pod względem bezpieczeństwa. Należy niezwłocznie usuwać zakłócenia, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo. 3 Dane techniczne Producent Andreas Hettich GmbH & Co. KG D Tuttlingen Model EBA 20 S Typ Napięcie sieciowe (± 10%) V V 1 Częstotliwość sieciowa Hz Hz Wartość przyłączowa 130 VA 180 VA Pobór prądu 0.7 A 1.8 A Pojemność maks. 8 x 15 ml Dopuszczalny ciężar właściwy 1.2 kg/dm 3 Prędkość obrotowa (RPM) 8000 Przyśpieszenie (RCF) 6153 Energia kinetyczna 1450 Nm Obowiązek kontroli (BGR 500) nie Warunki otoczenia (EN / IEC ) Miejsce ustawienia Wysokość tylko do wnętrz do 2000 m powyżej zera norm. Temperatura otoczenia 2 C do 40 C Wilgotność powietrza Kategoria przepięciowa (IEC ) maks. wzgl. wilgotność powietrza 80% do temperatur do 31 C, zmniejszająca się liniowo do 50% wzgl. wilgotności powietrza przy 40 C. Stopień zanieczyszczenia 2 Klasa ochrony urządzeń Ι nie nadaje się do użytku w środowisku z zagrożeniem wybuchem. Kompatybilność elektromagnetyczna Emisja zakłóceń, Odporność na zakłócenia Poziom szumów (zależnie od wirnika) Wymiary szerokość głębokość wysokość Masa EN / IEC , klasa B ΙΙ 55 db(a) 231 mm 292 mm 216 mm ok. 6.3 kg FCC Class B 6/54

7 PL 4 Wskazówki bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi uniemożliwia dochodzenie u producenta praw z tytułu gwarancji. Wirówkę należy ustawiać w taki sposób, aby można było ją stabilnie użytkować. Przed użyciem wirówki koniecznie sprawdzić, czy wirnik jest należycie zamocowany. Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC w obszarze bezpieczeństwa 300 mm wokół wirówki nie mogą się znajdować jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. Jeśli wirniki, wieszaki i elementy wyposażenia wykazują wyraźne oznaki korozji bądź uszkodzenia mechaniczne lub w przypadku upływu terminu trwałości, ich dalsze stosowanie jest niedozwolone. Nie wolno uruchamiać wirówki, jeżeli komora wirowania posiada uszkodzenia istotne dla bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem wirówki należy zapoznać się z instrukcją obsługi i bezwzględnie przestrzegać jej. Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi. Oprócz instrukcji obsługi oraz wiążących regulacji zapobiegania wypadkom należy również przestrzegać uznanych zasad technicznych bezpiecznej i fachowej pracy. Instrukcję obsługi należy uzupełnić o instrukcję na podstawie istniejących przepisów BHP krajowych kraju użytkowania. Wirówka została skonstruowana według aktualnego stanu techniki i jest bezpieczna w użytkowaniu. Jednakże może być ona źródłem zagrożeń dla użytkowników lub osób trzecich, gdy będzie używana przez nieprzeszkolony personel lub używana w sposób nieprzepisowy lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem. Wirówka nie może być poruszana lub uderzana podczas pracy. W razie zakłócenia pracy lub odblokowania awaryjnego nigdy nie sięgać do obracającego się wirnika. Aby uniknąć szkód wskutek działania kondensatu, przy zamianie pomieszczenia zimnego na ciepłe wirówkę rozgrzać przed podłączeniem do sieci albo przez co najmniej 3 godziny w ciepłym pomieszczeniu albo przez 30 minut w zimnym pomieszczeniu. Używać wyłącznie wirników i akcesoriów dopuszczonych przez producenta dla danego typu urządzenia (patrz Rozdział "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Załadowywanie wirnika wykonywać zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale "Załadowywanie wirnika". W przypadku wirowania z maksymalną prędkością obrotową gęstość substancji lub mieszanek nie może przekroczyć 1,2 kg/dm 3. Wirowanie z nieprawidłowym wyważeniem nie jest dozwolone. Wirówka nie może być używane w środowisku grożącym wybuchem. Wirowanie: palnych lub wybuchowych materiałów materiałów, które wchodzą chemicznie w reakcję z dużą energią, jest zakazane. Przy wirowaniu niebezpiecznych substancji lub mieszanek, które są skażone radioaktywnie lub patogennymi mikroorganizmami, użytkownik wirówki powinien podjąć odpowiednie środki ostrożności. Używać wyłącznie wirówek ze specjalnymi zamknięciami gwintowymi do substancji niebezpiecznych. Jeśli stosuje się materiały grupy ryzyka 3 i 4, oprócz wirówek zamykanych należy dodatkowo stosować system bezpieczeństwa biologicznego (patrz podręcznik "Laboratory Biosafety Manual Światowej Organizacji Zdrowia). W tej wirówce jakiekolwiek systemy biobezpieczeństwa nie występują i są niedostępne. Praca wirówki z substancjami z silnym działaniem korodującym, które mogą wpłynąć negatywnie na odporność mechaniczną wirników, wieszaków i akcesoriów, nie jest dozwolona. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osobę autoryzowaną przez producenta. Używać można wyłącznie oryginalnych części zamiennych i dopuszczalnych akcesoriów firmy Andreas Hettich GmbH & Co. KG. Obowiązują następujące przepisy bezpieczeństwa: 7/54

8 PL EN / IEC i EN / IEC oraz ich krajowe wersje. Bezpieczeństwo i niezawodność wirówki jest zapewniona tylko wtedy, gdy: wirówka jest używana zgodnie z instrukcją obsługi. instalacja elektryczna w miejscu ustawienia wirówki spełnia wymogi przepisów EN / IEC. rzeczoznawca przeprowadził przepisowe próby wg BGV A1, BGR Znaczenie symboli Symbol na maszynie: Uwaga! Miejsce niebezpieczne! Przed użyciem wirówki koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! Symbol w tym dokumencie: Uwaga! Miejsce niebezpieczne! Symbol oznacza wskazówki ważne ze względów bezpieczeństwa i wskazuje na możliwość wystąpienia zagrożeń. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować straty materialne i zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu Symbol w tym dokumencie: Symbol wskazuje na istotne informacje. Symbol na maszynie i w tym dokumencie: Symbol dla oddzielnego zbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG (WEEE). Urządzenie należy do grupy 8 (Urządzenia medyczne). Zastosowanie w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i w Szwajcarii. 6 Zawartość kompletu Z wirówką w komplecie znajdują się następujące akcesoria: 1 Kabel przyłączeniowy 2 Bezpieczniki 1 Wskazówki do zabezpieczeń transportowych 1 Instrukcja obsługi 1 Klucz sześciokątny do zabezpieczeń transportowych 8 Adapterów redukcyjnych SK EBA 20 S jest dostarczany w komplecie z wirnikiem kątowym 8 x 15 ml. Do probówek z dnem okrągłym nie są konieczne wkładki gumowe. Na zamówienie przystawka do różnych probówek do poboru krwi. 8/54

9 PL 7 Uruchomienie Usunąć zabezpieczenie transportowe na dnie obudowy, patrz arkusz wskazówek Zabezpieczenie transportowe. Wirówkę należy stabilnie ustawić w odpowiednim miejscu i wypoziomować. Przy ustawieniu należy pamiętać o zachowaniu wokół wirówki wymaganego 300 mm obszaru bezpieczeństwa zgodnie z EN / IEC Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC w obszarze bezpieczeństwa 300 mm wokół wirówki nie mogą się znajdować jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. Przez otwór wentylacyjny z tyłu wirówki mogą się wydostać materiały. Urządzenie należy tak ustawić, by strumień powietrza nie był skierowany na ludzi. Nie należy zastawiać otworów wentylacyjnych. Należy pozostawić odstęp wentylacyjny 300 mm, aby zachować szczelinę wentylacyjną lub dostęp do otworów wentylacyjnych. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe, częstotliwość sieciowa i lokalny bezpiecznik sieciowy są zgodne z danym na tabliczce znamionowej. Wirówkę należy podłączyć znajdującym się w komplecie kablem sieciowym do normatywnego gniazda sieciowego. Zasilanie, patrz rozdz. "Dane techniczne". Włączyć przełącznik sieciowy. Położenie przełącznika "Ι". Wskazywane są ostatnio używane dane wirowania. Otworzyć pokrywę. Usunąć zabezpieczenie transportowe w komorze wirowania, patrz arkusz wskazówek Zabezpieczenie transportowe. 8 Otwieranie i zamykanie pokrywy 8.1 Otwieranie pokrywy Pokrywa otwiera się tylko wtedy, gdy wirówka jest włączona i wirnik jest zatrzymany. Jeśli nie jest to możliwe, patrz Rozdział "Odblokowanie awaryjne". Nacisnąć przycisk i otworzyć pokrywę. Na wskazaniu obrotu świeci się symbol " " (pokrywa otwarta). 8.2 Zamykanie pokrywy Nie trzaskać pokrywą. Pokrywę założyć i lekko docisnąć na przedniej krawędzi. Na wskazaniu obrotu świeci się symbol " " (pokrywa zamknięta). 9 Załadowywanie wirnika Standardowe zbiorniki wirówki ze szkła mogą być obciążane do RZB 4000 (DIN część 2). Sprawdzić wirnik pod kątem stałego osadzenia. Wirniki mogą być ładowane jedynie symetrycznie. Dopuszczalne kombinacje, patrz Rozdział "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Napełniać pojemnik wirówki zawsze poza wirówką. Zbiorniki wirówki mogą być napełnianie jedynie ilością maksymalną podaną przez producenta. Aby utrzymać możliwie najmniejsze różnice ciężarów w obrębie pojemnika wirówki, należy zwrócić uwagę na równomierną wysokość napełnienia w zbiornikach. Na każdym z wirników podany jest ciężar maksymalnego napełnienia. Ciężar ten nie może być przekroczony. 9/54

10 PL 10 Elementy obsługi i wskazań Patrz ilustracja na stronie 2. Fig. 1: Pole wskazań i obsługi 10.1 Symbole pola obsługi Wskazanie obrotu. Gdy wirnik się obraca, wskazanie obrotu świeci się rotacyjnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli wirnik się zatrzyma, symbole na wskazaniu obrotu zasygnalizują stan pokrywy: Symbol : pokrywa otwarta Symbol : pokrywa zamknięta Błąd obsługi lub występujące zakłócenia są przedstawiane na wyświetlaczu (patrz rozdz. "Zakłócenia pracy") Przyciski i programowanie funkcji RPM x 100 t START Zakres obrotów Programowanie w zakresie od 500 RPM do maksymalnej prędkości obrotowej wirnika. Maksymalna prędkość obrotowa wirnika, patrz rozdz. "Załącznik/Appendix, Wirniki i wyposażenie/rotors and accessories. Programowanie co 100 obrotów (RPM = wyświetlona wartość x 100). Trzymanie wciśniętego przycisku lub zmienia wartość parametru ze wzrastającą prędkością. Czas pracy - Programowanie w zakresie od 1 do 99 min, co 1 minutę. - Praca ciągła "--" Trzymanie wciśniętego przycisku lub zmienia wartość parametru ze wzrastającą prędkością. Uruchamianie wirowania. STOP Kończenie wirowania. Wirowanie krótkotrwałe. Wirowanie odbywa się przez czas wciśnięcia przycisku. Odblokować pokrywę. 10/54

11 PL 11 Wirowanie Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC w obszarze bezpieczeństwa 300 mm wokół wirówki nie mogą się znajdować jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. Jeśli dopuszczalna różnica ciężarów w obrębie załadunku wirnika jest przekroczona, napęd wyłącza się podczas rozruchu i wskazywany jest błąd -3- (patrz rozdz. "Zakłócenia pracy"). Wirowanie może być przerwane w każdej chwili wciśnięciem przycisku STOP. Czas wirowania i zakres obrotów można zmienić podczas wirowania za pomocą przycisków. Trzymanie wciśniętego przycisku lub zmienia wartość parametru ze wzrastającą prędkością. Po zakończeniu wirowania wskazanie miga do momentu otwarcia pokrywy lub naciśnięcia przycisku. Jeśli wskazanie obrotu miga naprzemiennie z symbolem " " (pokrywa zamknięta) i " " (pokrywa otwarta), dalsza obsługa wirówki możliwa jest dopiero po jednokrotnym otwarciu pokrywy. Włączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "Ι"). Załadować wirnik i zamknąć pokrywę wirówki Wirowanie zgodnie z ustawionym czasem Za pomocą przycisków poniżej wskazania prędkości obrotowej ustawić żądany zakres obrotów. Za pomocą przycisków poniżej wskazania czasu ustawić żądany czas wirowania. Nacisnąć przycisk START. Wskazanie obrotu jest aktywne, gdy wirnik się obraca. Czas wirowania jest wyświetlany w minutach. Ostatnia minuta jest pokazywana w sekundach. Jeśli czas wirowania jest wyświetlany w minutach, obok liczby miga kropka. Po zakończeniu wirowania lub w przypadku przerwania ruchu wirowego po naciśnięciu przycisku STOP następuje całkowite zatrzymanie wirnika. Podczas wirowania wyświetlana jest prędkość obrotowa wirnika i pozostały czas wirowania Praca ciągła Za pomocą przycisków poniżej wskazania prędkości obrotowej ustawić żądany zakres obrotów. Za pomocą przycisku poniżej wskazania czasu ustawić czas wirowania na wartość zero. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "--". Nacisnąć przycisk START. Wskazanie obrotu jest aktywne, gdy wirnik się obraca. Czas trwania procesu zaczyna się od 0. Pierwsza minuta jest podawana w sekundach, następnie czas wirowania ukazuje się w minutach. Jeśli czas wirowania jest wyświetlany w minutach, obok liczby miga kropka. Nacisnąć przycisk STOP, aby zakończyć wirowanie. Wirnik zostaje całkowicie zatrzymany. Podczas wirowania wyświetlana jest prędkość obrotowa wirnika oraz dotychczasowy czas wirowania Wirowanie krótkotrwałe Za pomocą przycisków poniżej wskazania prędkości obrotowej ustawić żądany zakres obrotów. Nacisnąć przycisk i trzymać go w stanie wciśniętym. Wskazanie obrotu jest aktywne, gdy wirnik się obraca. Czas trwania procesu zaczyna się od 0. Pierwsza minuta jest podawana w sekundach, następnie czas wirowania ukazuje się w minutach. Jeśli czas wirowania jest wyświetlany w minutach, obok liczby miga kropka. Przycisk zwolnić w celu zakończenia wirowania. Wirnik zostaje całkowicie zatrzymany. Podczas wirowania wyświetlana jest prędkość obrotowa wirnika oraz dotychczasowy czas wirowania. 11/54

12 PL 12 Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) jest podawane jako wielokrotność przyśpieszenia ziemskiego (g). Jest ono wartością liczbową i służy do porównania wydajności oddzielania i sedymentacji. Obliczanie odbywa się za pomocą wzoru: 2 RPM RCF = r 1, RPM = RCF 1000 r 1,118 RCF = względne przyśpieszenie wirowania RPM = prędkość obrotowa r = promień wirowania w mm = Odległość od środka osi obrotu do dnia zbiornika wirowania. Promień wirowania, patrz Rozdział "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) jest zależne od prędkości obrotowej i promienia wirowania. 13 Wirowanie materiałów lub mieszanin materiałów o gęstości wyższej niż 1,2 kg/dm 3 W przypadku wirowania z maksymalną prędkością obrotową gęstość substancji lub mieszanek nie może przekroczyć 1,2 kg/dm 3. W przypadku materiałów lub mieszanin materiałów o wyższej gęstości prędkość obrotowa musi być zredukowana. Dozwolona prędkość obrotowa może być obliczona według następującego wzoru: zred.pr.obrotowa (nred) = 1,2 maksymalna prędkość obrotowa [RPM] wieksza gest. [kg/dm³] np.: maksymalna prędkość obrotowa RPM 4000, gęstość 1,6 kg/dm 3 1,2 kg/dm³ n red = 4000 RPM = 3464 RPM 1,6 kg/dm³ W razie ewentualnych niejasności należy zwrócić się z zapytaniem do producenta. 14 Odblokowanie awaryjne W razie przerwania zasilania elektrycznego nie można otworzyć pokrywy za pomocą silnika. Należy dokonać ręcznego odblokowania awaryjnego. W celu odblokowania awaryjnego należy odłączyć wirówkę od sieci. Otwierać pokrywę tylko w przestoju wirnika. W celi odblokowania awaryjnego należy stosować wyłącznie dołączony bolec odblokowujący z tworzywa sztucznego. 1. Wyłączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "0"). 2. Wprowadzić bolec odblokowujący poziomo w otwór, który znajduje się pośrodku obudowy i wsunąć do oporu, patrz rysunek. 3. Wcisnąć bolec odblokowujący poprzecznie (45 ) w górę w prawo i jednocześnie odchylić pokrywę w górę, patrz rysunek. 4. Bolec odblokowujący ponownie wyjąć z otworu /54

13 PL 15 Pielęgnacja i konserwacja Przed konserwacją wyciągnąć wtyczkę sieciową. Zanim zastosowana zostanie inna niż zalecana przez producenta metoda czyszczenia i dezynfekcji, producent musi upewnić się, czy przewidziana metoda nie uszkodzi silnika. Wirówek, wirników i osprzętu nie wolno czyścić w zmywarkach. Dopuszczalne jest tylko przeprowadzenie czyszczenia ręcznego i dezynfekcji płynem. Temperatura wody musi wynosić C. Wolno stosować tylko środki czyszczące lub dezynfekcyjne, których wartość ph mieści się w zakresie 5-8, które nie zawierają alkalii żrących, nadtlenków, związków chloru, kwasów i ługów. Aby uniknąć powstawania korozji wskutek działania środków czyszczących i dezynfekujących należy koniecznie przestrzegać specjalnych wskazówek producenta do użycia środka czyszczącego i dezynfekującego Wirówka (obudowa, pokrywa i komora odrzutowa) Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni Regularnie czyścić obudowę wirówki i komorę wirową, używając ewentualnie mydła lub łagodnego środka czyszczącego i wilgotnej szmatki. Służy to zachowaniu higieny i zapobiega korozji wskutek działania osiadających zanieczyszczeń. Składniki odpowiednich środków czyszczących: mydło, anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne. Po zastosowaniu środków czyszczących usunąć resztki środka czyszczącego poprzez wytarcie wilgotną ścierką. Powierzchnie muszą być wysuszone bezpośrednio po czyszczeniu. W razie tworzenia się wody kondensacyjnej wysuszyć komorę wirowania poprzez wytarcie chłonną ściereczką. Co rok należy sprawdzić komorę odrzutową pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń istotnych dla bezpieczeństwa nie wolno uruchamiać wirówki. W takim przypadku należy powiadomić serwis Dezynfekcja powierzchni Jeśli zainfekowany materiał przedostanie się do komory wirowania, należy go natychmiast zdezynfekować. Składniki odpowiednich środków dezynfekcyjnych: etanol, alkohol n-propylowy, izopropanol, dwualdehyd glutarowy, czteroskładnikowe związki amonu. Po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych usunąć resztki środka dezynfekcyjnego poprzez wytarcie wilgotną ścierką. Powierzchnie muszą być wysuszone bezpośrednio po dezynfekcji Usuwanie zanieczyszczeń radioaktywnych Środek musi być przeznaczony specjalnie do usuwania zanieczyszczeń radioaktywnych. Składniki odpowiednich środków do usuwania zanieczyszczeń radioaktywnych: anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne, etanol wielowodorotlenowy. Po usunięciu zanieczyszczeń radioaktywnych usunąć resztki środka czyszczącego poprzez wytarcie wilgotną ścierką. Powierzchnie muszą być wysuszone bezpośrednio po usunięciu zanieczyszczeń radioaktywnych. 13/54

14 PL 15.2 Wirnik i akcesoria Aby zapobiec korozji i zmianom w obrębie materiałów, wirnik i akcesoria czyścić regularnie za pomocą mydła lub łagodnego środka czyszczącego i wilgotnej szmatki. Zaleca się czyszczenie co najmniej raz w tygodniu, najlepiej po każdym użyciu. Jeżeli wirniki bądź akcesoria są zanieczyszczone szkodliwym lub radioaktywnym materiałem, należy przeprowadzić odpowiednie czyszczenie. Składniki odpowiednich środków dezynfekcyjnych: aldehyd glutarowy, propanol, heksanol etylowy, anionowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Składniki odpowiednich środków do usuwania zanieczyszczeń radioaktywnych: anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne, etanol wielowodorotlenowy. Wirnik i akcesoria osuszyć bezpośrednio po czyszczeniu. Wirnik i akcesoria sprawdzać raz w miesiącu pod kątem śladów korozji. Stosowanie wirnika i osprzętu w przypadku wystąpienia objawów zużycia lub korozji jest niedozwolone. Sprawdzać wirnik co tydzień pod kątem stałego osadzenia Autoklawowanie Wirnika i osprzętu nie wolno poddawać autoklawizacji Naczynia wirowane Jeśli dojdzie do przecieku wzgl. do pęknięcia pojemników, zbite elementy, odłamki szkła i wydostający się materiał należy starannie usunąć. W przypadku pęknięcia szkła należy wymienić podkładki gumowe oraz plastikowe tulejki wirników. Nieusunięte odłamki szkła mogą spowodować kolejne pęknięcia! Jeśli nastąpił wyciek zainfekowanego materiału, należy natychmiast przeprowadzić dezynfekcję. 14/54

15 PL 16 Zakłócenia pracy Jeżeli błąd nie daje się usunąć za pomocą poniższej tabeli zakłóceń, należy poinformować serwis. Proszę podać typ wirówki i numer seryjny. Oba numery widoczne są na tabliczce znamionowej wirówki. Wykonać RESET SIECIOWY: Wyłączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "0"). Odczekać co najmniej 10 sek. i następnie ponownie włączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "Ι"). Zakłócenie Wskaza nie Przyczyna zakłócenia Usuwanie brak wskazania --- brak napięcia sprawdzić napięcie zasilające Uszkodzone bezpieczniki wejściowe sieci. Sprawdzić bezpieczniki sieciowe, patrz rozdział "Wymiana bezpieczników wejściowych sieci". przełącznik sieciowy ZAŁ. błąd tacho zadziałanie impulsu prędkości obrotowej. Ze względów bezpieczeństwa pokrywę można otworzyć dopiero po ok. 120 sek. Po upływie tego czasu przeprowadzić RESET SIECIOWY. RESET SIECIOWY Przerwanie sieciowe podczas wirowania. (Wirowanie nie jest zakończone.) po zatrzymaniu otworzyć pokrywę i wcisnąć START. W razie potrzeby powtórzyć wirowanie. niewyważenie Wirnik jest załadowany niesymetrycznie. otworzyć pokrywę po zatrzymaniu wirnika. Sprawdzić załadowanie wirnika, patrz rozdział "Załadowywanie wirnika". Powtórzyć wirowanie. komunikacja błąd w części sterowania lub mocy. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. przeciążenie uszkodzony silnik lub sterowanie silnika Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. nadnapięcie niedomiar napięcia nadmierna prędkość obrotowa nadmierna temperatura napięcie sieciowe poza tolerancją (patrz Dane techniczne). Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. skontrolować napięcie sieciowe błąd w części mocy. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY zadziałał wyłącznik temperaturowy w silniku. po zatrzymaniu wirnika otworzyć pokrywę przez odblokowanie awaryjne (patrz rozdział Odblokowanie awaryjne). ochłodzić silnik controller-watchdog - C - błąd w części sterowania. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. błąd pokrywy - d - błąd blokady pokrywy. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. zwarcie - E - zwarcie w części sterowania / mocy Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. Konfiguracja - F - błędna wersja maszyny zawiadomić serwis. 15/54

16 PL 17 Wymiana bezpieczników wejściowych sieci Wyłączyć przełącznik sieciowy i odłączyć wirówkę od sieci! A B Uchwyt bezpiecznika (A) z bezpiecznikami wejściowymi sieci znajduje się obok przełącznika sieciowego. Wyciągnąć kabel przyłączeniowy z wtyku urządzenia. Wcisnąć zamknięcie zaciskowe (B) w kierunku uchwytu bezpiecznika (A) i wyciągnąć go. Wymienić uszkodzone bezpieczniki wejścia sieciowego. Używać wyłącznie bezpieczników o wartości znamionowej odpowiedniej dla typu, patrz poniższa tabela. Ponownie wsunąć uchwyt bezpiecznika do momentu zaskoczenia zamknięcia na zacisk. Ponownie podłączyć wirówkę do sieci. Model Typ Bezpiecznik Nr do zam EBA 20 S 2080 T 3.15 AH/250V E997 EBA 20 S T 5 AH/250V E Przyjęcie wirówki do naprawy Jeśli wirówka zostanie przesłana do producenta w celu naprawy, w celu ochrony osób, środowiska i materiału, musi być ona przed wysyłką zdezynfekowana i wyczyszczona. Zastrzegamy sobie przyjmowanie jedynie zdezynfekowanych wirówek. Kosztami ewentualnego czyszczenia i dezynfekcji zostanie obciążony klient. Prosimy o zrozumienie naszego stanowiska. 19 Utylizacja Przed utylizacją urządzenia konieczne jest jego dekontaminacja i oczyszczenie dla ochrony osób, środowiska i materiału. Urządzenie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosownie do dyrektywy 2002/96/UE (WEEE) urządzeń dostarczonych po dniu r. nie można wyrzucać do odpadów domowych. Urządzenie należy do grupy 8 (sprzęt medyczny) i jest zaszeregowane do obszaru business to business. Symbol z przekreślonym koszem wskazuje na zakaz wyrzucania urządzenia do odpadów domowych. Przepisy poszczególnych krajów UE w zakresie utylizacji mogą się od siebie różnić. W razie wątpliwości prosimy się zwracać do dostawcy urządzenia. 16/54

17 LT Turinys 1 Naudojimas pagal paskirtį Galimas pavojus Techniniai duomenys Saugaus darbo nurodymai Ženklų reikšmės Tiekimo apimtis Paruošimas eksploatavimui Dangtelio atidarymas ir uždarymas Dangtelio atidarymas Dangtelio uždarymas Rotoriaus užkrovimas Valdymo ir indikacijos elementai Valdymo pulto panelės simboliai Mygtukai ir nustatymo galimybės Centrifugavimo procesas Centrifugos procesas su preliminariu laiko pasirinkimu Ilgalaikis darbas Trumpalaikis centrifugos darbas Santykinis centrifugos greitėjimas (RCF) Medžiagų ir medžiagų mišinių, kurių tankis yra didesnis kaip 1,2 kg/dm 3 centrifugavimas Avarinis atrakinimas Priežiūra ir techninis aptarnavimas Centrifuga (korpusas, dangtis ir centrifugavimo kamera) Paviršių valymas ir priežiūra Paviršių dezinfekcija Radioaktyvių teršalų šalinimas Rotorius ir priedai Apdirbimas autoklave Centrifuguojamos talpos Techniniai sutrikimai Elektros tinklo įtampos saugiklių pakeitimas Centrifugų priėmimas remontui Šalinimas Anhang / Appendix Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories /54

18 LT 1 Naudojimas pagal paskirtį Šis įrenginys - tai medicinos gaminys (laboratorinė centrifuga) pagal IVD direktyvą 98/79/EB. Centrifuga tarnauja medžiagų, att. medžiagų mišinių atskyrimui. Maksimalus medžiagų tankis- 1,2 kg/dm³. Tarp šių medžiagų įeina ir žmogaus pagamintos medžiagos bei medžiagų mišiniai. Centrifuga skirta tik šiam naudojimo tikslui. Naudojimas kitu tikslu arba naudojimas, viršijantis nurodytą naudojimą, laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už dėl naudojimo ne pagal paskirtį atsiradusią žalą firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG neatsako. Prie naudojimo pagal paskirtį taip pat priklauso visų Naudojimo instrukcijos nurodymų ir techninės patikros ir priežiūros taisyklių laikymasis. 2 Galimas pavojus Prietaisas sukurtas laikantis techninių duomenų ir pripažintų saugos taisyklių. Naudojant ir dirbant su ja nekvalifikuotai kyla grėsmė naudotojo arba trečiųjų asmenų gyvybei, be to, gali būti padaryta žala mašinai arba kitoms materialinėms vertybėms. Prietaisą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį ir tik atitinkantį techninius saugos reikalavimus. Būtina nedelsiant pašalinti pavojų saugumui keliančius gedimus. 3 Techniniai duomenys Gamintojas Andreas Hettich GmbH & Co. KG D Tuttlingen Modelis EBA 20 S Tipas Elektros tinklo įtampa (± 10%) V V 1 Elektros tinklo dažnis Hz Hz Galia 130 VA 180 VA Naudojama elektros srovė 0.7 A 1.8 A Didžiausias pajėgumas 8 x 15 ml Leistinas tankis 1.2 kg/dm 3 Apsukų skaičius (RPM) 8000 Pagreitis (RCF) 6153 Kinetinė energija 1450 Nm Privaloma tikrinti (BGR 500) ne Aplinkos sąlygos (EN / IEC ) Naudojimo vieta Aukštis tik patalpose iki 2000 m virš jūros lygio Aplinkos temperatūra nuo 2 iki 40 C Oro drėgmė Viršįtampio kategorija (IEC ) didžiausia leistina santykinė oro drėgmė siekia 80 %, kai temperatūra yra 31 C ir linijine progresija mažėja iki 50 %, kai temperatūra siekia 40 C. Užterštumo lygis 2 Prietaiso saugiklio klasė Ι netinkamas naudoti sprogimo atžvilgiu pavojingoje aplinkoje. Elektromagnetinis suderinamumas Elektromagnetinių trikdžių skleidimas, Atsparumas trikdžiams Garso lygis (priklauso nuo rotoriaus) Matmenys Plotis Gylis Aukštis Masė EN / IEC , B klasė ΙΙ 55 db(a) 231 mm 292 mm 216 mm apie 6.3 kg FCC Class B 18/54

19 LT 4 Saugaus darbo nurodymai Jei laikomasi ne visų šios naudojimo instrukcijos nuorodų, gamintojas gali nepriimti pretenzijų dėl garantijos. Centrifugą reikia pastatyti taip, kad centrifugos darbo metu būtų užtikrinama stabili centrifugos padėtis. Prieš naudodami centrifugą būtinai patikrinkite, ar rotorius neatsilaisvinęs. Centrifugos darbo metu remiantis EN / IEC , 300 mm aplink centrifugą atstumu neturi būti jokių asmenų, pavojingų medžiagų ir daiktų. Rotorių, pakabų ir jų priedų, ant kurių matyti korozijos žymių ar mechaninių gedimų arba kurių pasibaigusi galiojimo data, naudoti negalima. Centrifugos nebegalima eksploatuoti, jei centrifugavimo kameroje yra pažeidimų, kurie kenkia saugumui. Prieš centrifugos panaudojimą perskaitykite ir vykdykite naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudotis prietaisu leidžiama tik asmenims, skaičiusiems ir supratusiems Naudojimo instrukciją. Kartu su naudojimo instrukcija ir privalomomis saugaus darbo taisyklėmis taip pat reikia vykdyti ir galiojančias specialias saugaus ir tinkamai atliekamo darbo taisykles. Naudojimo instrukciją reikia papildyti nuorodomis į prietaiso naudojimo šalyje galiojančias saugaus darbo ir aplinkos apsaugos taisykles. Centrifuga sukonstruota panaudojant dabartinius techninius pasiekimus, užtikrinančius saugų centrifugos eksploatavimą. Tačiau centrifuga gali kelti pavojų naudotojui arba tretiesiems asmenims, jeigu centrifugą eksploatuoja neapmokyti darbuotojai, arba centrifuga naudojama neteisingai arba ne pagal paskirtį. Centrifugos darbo metu draudžiama ją perkelti arba pastumti. Techninių sutrikimų arba avarinio atrakinimo atveju niekada nelieskite besisukančio rotoriaus. Kad būtų išvengta pažeidimų dėl kondensato, pernešus centrifugą iš šaltos patalpos į šiltą, prieš prijungiant centrifugą prie elektros tinklo, būtina leisti jai šiltoje patalpoje sušilti bent 3 valandas, arba šaltoje patalpoje prieš išnešant leisti dirbti 30 minučių, kad sušiltų. Galima naudoti tik prietaiso gamintojo nurodytą rotorių ir tik gamintojo nurodytus priedus (žr. skyrių "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Centrifugos rotorių galima apkrauti tik pagal nurodymus, pateiktus skyriuje Rotoriaus užkrovimas. Jeigu centrifuguojama maksimaliu sukimosi greičiu, tai medžiagų arba medžiagų mišinio tankumas turi neviršyti 1,2 kg/dm 3. Draudžiama centrifuguoti, kai disbalansas yra didesnis už leistiną. Draudžiama naudoti centrifuga sprogimo atžvilgiu pavojingoje aplinkoje. Draudžiama centrifuguoti: degias arba sprogstančias medžiagas medžiagas, kurių tarpusavio reakcijos metu išsiskiria didelė cheminė energija. Atliekant pavojingų medžiagų arba medžiagų mišinių, kurie yra nuodingi, radioaktyvūs arba užkrėsti sukeliančiais ligas mikroorganizmais, centrifugavimą naudotojas turi panaudoti tinkamas apsaugos priemones. Būtina naudoti centrifugavimo indus, skirtus pavojingoms medžiagoms ir uždaromus specialiais užveržiamaisiais dangčiais. Dirbant su 3 ir 4 rizikos grupės medžiagomis, būtina naudoti ne tik uždaromus centrifugavimo indus, bet ir biologinės saugos sistemą (žr. Pasaulinės sveikatos organizacijos instrukciją "Laboratory Biosafety Manual"). Šiai centrifugai skirtos biologinės saugos sistemos nėra. Draudžiama centrifuguoti intensyvią koroziją sukeliančias medžiagas, galinčias neigiamai paveikti rotorių, pakabų ir papildomų įtaisų mechaninį tvirtumą. Remontuoti centrifugą leidžiama tik gamintojo įgaliojimus turintiems asmenims. Remontui leidžiama naudoti tik originalias atsargines detales bei leistus naudoti originalius firmos Andreas Hettich GmbH & Co. KG papildomus įtaisus. 19/54

20 LT Galioja šie saugos reikalavimai: EN / IEC ir EN / IEC ir jų nacionaliniai atitikmenys. Saugus ir patikimas centrifugos darbas garantuojamas tik tada, kai: centrifuga naudojama pagal naudojimo instrukcijos nurodymus. elektros instaliacija centrifugos pastatymo vietoje patenkina EN / IEC reikalavimus. pagal BGV A1, BGR 500 nurodymus centrifugą patikrino ekspertas. 5 Ženklų reikšmės Ant įrenginio pavaizduotas simbolis: Dėmesio, pavojinga vieta Prieš naudodami centrifugą būtinai perskaitykite Naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos nurodymų! Šiame dokumente pavaizduotas simbolis: Dėmesio, pavojinga vieta. Šis simbolis reiškia saugos nurodymus ir galimą pavojingą situaciją. Nesilaikant šių nurodymų, galima sugadinti daiktą ir susižaloti. Šiame dokumente pavaizduotas simbolis: Šis simbolis reiškia svarbią informaciją. Ant įrenginio ir šiame dokumente pavaizduotas simbolis. Ženklas, nurodantis atskirą elektros ir elektroninės įrangos surinkimą pagal Direktyvą 2002/96/EB (EEĮ). Prietaisas priklauso 8 grupei (medicininiai prietaisai). Naudoti Europos Sąjungos valstybėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje. 6 Tiekimo apimtis Kartu su centrifuga tiekiami žemiau nurodyti priedai: 1 Prijungimo kabelis 2 Saugikliai 1 Apsaugos pervežimo metu nurodymų lapas 1 Naudojimo instrukcija 1 Šešiabriaunis įstatomas raktas apsauginiams pervežimo elementams 8 Sumažinimai SK EBA 20 S tiekimo komplekte yra kampinis rotorius 8 x 15 ml. Centrifugavimo vamzdeliams su apvaliu dugnu guminiai įdėklai nereikalingi. Pagal užsakymą tiekiami adapteriai įvairiems kraujo ėmimo vamzdeliams. 20/54

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach

CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach Instrukcja użycia 1. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją przed podłączeniem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NiszczarkA SC9059S. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. NiszczarkA SC9059S. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 NiszczarkA SC9059S ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 PL

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi 837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu Instrukcja obsługi Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci zakupu urządzenia do usuwania cellulitu Cellu. Życzymy Ci wiele radości z korzystania

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. Łomżyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie czyszczące ultradźwiękami

BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie czyszczące ultradźwiękami BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie czyszczące ultradźwiękami Art.-Nr. 52 62 376 BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Instalacja i instrukcja obsługi Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Czujnik wilgotności HM-WDS10-TH-O Strona 1 z 9 Spis treści: 1. Informacje dotyczące instrukcji.....3 2. Ważne informacje......3

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo