EBA 20 S. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi LT Naudojimo instrukcija... 17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17"

Transkrypt

1 EBA 20 S PL Instrukcja obsługi... 5 LT Naudojimo instrukcija LV Lietošanas instrukcija ET Kasutamisjuhend Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET

2 START RPM x 100 t STOP Fig. 1 2/54

3 Deklaracja zgodności z przepisami UE EB reikalavimų atitikimo pareiškimas ES atbilstības apliecinājums EL Konformsuse seletamine Andreas Hettich GmbH & Co. KG Föhrenstraße 12 D Tuttlingen Germany Urządzenie wraz z akcesoriami odpowiada wymienionym dyrektywom i normom UE. Aprašytas prietaisas ir jo priedai atitinka nurodytas EB direktyvas ir standartus. Minētā ierīce kopā ar piederumiem atbilst norādītām ES direktīvām un normām. Kirjeldatud seade, lisatarvikud, vastavad üksikasjalikele EÜ direktiividele ja normidele. Rodzaj urządzenia, Prietaiso tipas, Ierīces veids, Seadme liik: Wirówka laboratoryjna i akcesoria, Laboratorinės centrifugos su priedais, Laboratorijas centrifūga ar piederumiem, Laboritsentrifuugid koos tarvikutega Oznaczenie typu, Tipo ženklinimas, Tipa apzīmējums, Tüübi nimetus: EBA 20 S Dyrektywy/normy UE, EB direktyvos/standartai, ES direktīvas/normas, EL- Eeskirjad/Normid: 2006/95/EG, EN :2001, EN : /108/EG, EN : /42/EG, EN ISO :2004, EN ISO : /79/EG Tuttlingen, H. Eberle Prezes, Direktorius, Vadītājs, Juhataja 3/54

4 Andreas Hettich GmbH & Co. KG Föhrenstraße 12, D Tuttlingen / Germany Phone +49 (0)7461 / Fax +49 (0)7461 / by Andreas Hettich GmbH & Co. KG All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the written prior permission of the copyright owner. Zmiany zastrzeżone!, Gali būti pakeitimų!, Paturētas tiesības izdarīt grozījumus!, Tehas jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks! AB2080PLLTLVET / Rev. 00 / /54

5 PL Spis treści 1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Pozostałe zagrożenia Dane techniczne Wskazówki bezpieczeństwa Znaczenie symboli Zawartość kompletu Uruchomienie Otwieranie i zamykanie pokrywy Otwieranie pokrywy Zamykanie pokrywy Załadowywanie wirnika Elementy obsługi i wskazań Symbole pola obsługi Przyciski i programowanie funkcji Wirowanie Wirowanie zgodnie z ustawionym czasem Praca ciągła Wirowanie krótkotrwałe Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) Wirowanie materiałów lub mieszanin materiałów o gęstości wyższej niż 1,2 kg/dm Odblokowanie awaryjne Pielęgnacja i konserwacja Wirówka (obudowa, pokrywa i komora odrzutowa) Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni Dezynfekcja powierzchni Usuwanie zanieczyszczeń radioaktywnych Wirnik i akcesoria Autoklawowanie Naczynia wirowane Zakłócenia pracy Wymiana bezpieczników wejściowych sieci Przyjęcie wirówki do naprawy Utylizacja Anhang / Appendix Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories /54

6 PL 1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna jest produktem medycznym (wirówka laboratoryjna) w rozumieniu dyrektywy IVD 98/79/EG. Wirówka jest przeznaczona do oddzielania substancji lub mieszanek o maksymalnej gęstości 1,2 kg/dm3. W wirówce można także oddzielać substancje i mieszanki pochodzenia ludzkiego. Wirówka jest przeznaczona jedynie do podanego celu zastosowania. Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nie odpowiada za powstałe w wyniku tego szkody. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także stosowanie wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz przeprowadzanie czynności kontrolnych i konserwacyjnych. 2 Pozostałe zagrożenia Konstrukcja wirówki odpowiada najnowszemu stanowi techniki i przyjętym zasadom z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy. W przypadku używania wirówki w sposób nieprzepisowy mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników i osób trzecich wzgl. może dojść do uszkodzenia urządzenia i pozostałego wyposażenia. Urządzenie należy stosować jedynie zgodnie z przeznaczeniem i w stanie nie budzącym zastrzeżeń pod względem bezpieczeństwa. Należy niezwłocznie usuwać zakłócenia, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo. 3 Dane techniczne Producent Andreas Hettich GmbH & Co. KG D Tuttlingen Model EBA 20 S Typ Napięcie sieciowe (± 10%) V V 1 Częstotliwość sieciowa Hz Hz Wartość przyłączowa 130 VA 180 VA Pobór prądu 0.7 A 1.8 A Pojemność maks. 8 x 15 ml Dopuszczalny ciężar właściwy 1.2 kg/dm 3 Prędkość obrotowa (RPM) 8000 Przyśpieszenie (RCF) 6153 Energia kinetyczna 1450 Nm Obowiązek kontroli (BGR 500) nie Warunki otoczenia (EN / IEC ) Miejsce ustawienia Wysokość tylko do wnętrz do 2000 m powyżej zera norm. Temperatura otoczenia 2 C do 40 C Wilgotność powietrza Kategoria przepięciowa (IEC ) maks. wzgl. wilgotność powietrza 80% do temperatur do 31 C, zmniejszająca się liniowo do 50% wzgl. wilgotności powietrza przy 40 C. Stopień zanieczyszczenia 2 Klasa ochrony urządzeń Ι nie nadaje się do użytku w środowisku z zagrożeniem wybuchem. Kompatybilność elektromagnetyczna Emisja zakłóceń, Odporność na zakłócenia Poziom szumów (zależnie od wirnika) Wymiary szerokość głębokość wysokość Masa EN / IEC , klasa B ΙΙ 55 db(a) 231 mm 292 mm 216 mm ok. 6.3 kg FCC Class B 6/54

7 PL 4 Wskazówki bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi uniemożliwia dochodzenie u producenta praw z tytułu gwarancji. Wirówkę należy ustawiać w taki sposób, aby można było ją stabilnie użytkować. Przed użyciem wirówki koniecznie sprawdzić, czy wirnik jest należycie zamocowany. Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC w obszarze bezpieczeństwa 300 mm wokół wirówki nie mogą się znajdować jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. Jeśli wirniki, wieszaki i elementy wyposażenia wykazują wyraźne oznaki korozji bądź uszkodzenia mechaniczne lub w przypadku upływu terminu trwałości, ich dalsze stosowanie jest niedozwolone. Nie wolno uruchamiać wirówki, jeżeli komora wirowania posiada uszkodzenia istotne dla bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem wirówki należy zapoznać się z instrukcją obsługi i bezwzględnie przestrzegać jej. Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi. Oprócz instrukcji obsługi oraz wiążących regulacji zapobiegania wypadkom należy również przestrzegać uznanych zasad technicznych bezpiecznej i fachowej pracy. Instrukcję obsługi należy uzupełnić o instrukcję na podstawie istniejących przepisów BHP krajowych kraju użytkowania. Wirówka została skonstruowana według aktualnego stanu techniki i jest bezpieczna w użytkowaniu. Jednakże może być ona źródłem zagrożeń dla użytkowników lub osób trzecich, gdy będzie używana przez nieprzeszkolony personel lub używana w sposób nieprzepisowy lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem. Wirówka nie może być poruszana lub uderzana podczas pracy. W razie zakłócenia pracy lub odblokowania awaryjnego nigdy nie sięgać do obracającego się wirnika. Aby uniknąć szkód wskutek działania kondensatu, przy zamianie pomieszczenia zimnego na ciepłe wirówkę rozgrzać przed podłączeniem do sieci albo przez co najmniej 3 godziny w ciepłym pomieszczeniu albo przez 30 minut w zimnym pomieszczeniu. Używać wyłącznie wirników i akcesoriów dopuszczonych przez producenta dla danego typu urządzenia (patrz Rozdział "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Załadowywanie wirnika wykonywać zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale "Załadowywanie wirnika". W przypadku wirowania z maksymalną prędkością obrotową gęstość substancji lub mieszanek nie może przekroczyć 1,2 kg/dm 3. Wirowanie z nieprawidłowym wyważeniem nie jest dozwolone. Wirówka nie może być używane w środowisku grożącym wybuchem. Wirowanie: palnych lub wybuchowych materiałów materiałów, które wchodzą chemicznie w reakcję z dużą energią, jest zakazane. Przy wirowaniu niebezpiecznych substancji lub mieszanek, które są skażone radioaktywnie lub patogennymi mikroorganizmami, użytkownik wirówki powinien podjąć odpowiednie środki ostrożności. Używać wyłącznie wirówek ze specjalnymi zamknięciami gwintowymi do substancji niebezpiecznych. Jeśli stosuje się materiały grupy ryzyka 3 i 4, oprócz wirówek zamykanych należy dodatkowo stosować system bezpieczeństwa biologicznego (patrz podręcznik "Laboratory Biosafety Manual Światowej Organizacji Zdrowia). W tej wirówce jakiekolwiek systemy biobezpieczeństwa nie występują i są niedostępne. Praca wirówki z substancjami z silnym działaniem korodującym, które mogą wpłynąć negatywnie na odporność mechaniczną wirników, wieszaków i akcesoriów, nie jest dozwolona. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osobę autoryzowaną przez producenta. Używać można wyłącznie oryginalnych części zamiennych i dopuszczalnych akcesoriów firmy Andreas Hettich GmbH & Co. KG. Obowiązują następujące przepisy bezpieczeństwa: 7/54

8 PL EN / IEC i EN / IEC oraz ich krajowe wersje. Bezpieczeństwo i niezawodność wirówki jest zapewniona tylko wtedy, gdy: wirówka jest używana zgodnie z instrukcją obsługi. instalacja elektryczna w miejscu ustawienia wirówki spełnia wymogi przepisów EN / IEC. rzeczoznawca przeprowadził przepisowe próby wg BGV A1, BGR Znaczenie symboli Symbol na maszynie: Uwaga! Miejsce niebezpieczne! Przed użyciem wirówki koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! Symbol w tym dokumencie: Uwaga! Miejsce niebezpieczne! Symbol oznacza wskazówki ważne ze względów bezpieczeństwa i wskazuje na możliwość wystąpienia zagrożeń. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować straty materialne i zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu Symbol w tym dokumencie: Symbol wskazuje na istotne informacje. Symbol na maszynie i w tym dokumencie: Symbol dla oddzielnego zbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG (WEEE). Urządzenie należy do grupy 8 (Urządzenia medyczne). Zastosowanie w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i w Szwajcarii. 6 Zawartość kompletu Z wirówką w komplecie znajdują się następujące akcesoria: 1 Kabel przyłączeniowy 2 Bezpieczniki 1 Wskazówki do zabezpieczeń transportowych 1 Instrukcja obsługi 1 Klucz sześciokątny do zabezpieczeń transportowych 8 Adapterów redukcyjnych SK EBA 20 S jest dostarczany w komplecie z wirnikiem kątowym 8 x 15 ml. Do probówek z dnem okrągłym nie są konieczne wkładki gumowe. Na zamówienie przystawka do różnych probówek do poboru krwi. 8/54

9 PL 7 Uruchomienie Usunąć zabezpieczenie transportowe na dnie obudowy, patrz arkusz wskazówek Zabezpieczenie transportowe. Wirówkę należy stabilnie ustawić w odpowiednim miejscu i wypoziomować. Przy ustawieniu należy pamiętać o zachowaniu wokół wirówki wymaganego 300 mm obszaru bezpieczeństwa zgodnie z EN / IEC Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC w obszarze bezpieczeństwa 300 mm wokół wirówki nie mogą się znajdować jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. Przez otwór wentylacyjny z tyłu wirówki mogą się wydostać materiały. Urządzenie należy tak ustawić, by strumień powietrza nie był skierowany na ludzi. Nie należy zastawiać otworów wentylacyjnych. Należy pozostawić odstęp wentylacyjny 300 mm, aby zachować szczelinę wentylacyjną lub dostęp do otworów wentylacyjnych. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe, częstotliwość sieciowa i lokalny bezpiecznik sieciowy są zgodne z danym na tabliczce znamionowej. Wirówkę należy podłączyć znajdującym się w komplecie kablem sieciowym do normatywnego gniazda sieciowego. Zasilanie, patrz rozdz. "Dane techniczne". Włączyć przełącznik sieciowy. Położenie przełącznika "Ι". Wskazywane są ostatnio używane dane wirowania. Otworzyć pokrywę. Usunąć zabezpieczenie transportowe w komorze wirowania, patrz arkusz wskazówek Zabezpieczenie transportowe. 8 Otwieranie i zamykanie pokrywy 8.1 Otwieranie pokrywy Pokrywa otwiera się tylko wtedy, gdy wirówka jest włączona i wirnik jest zatrzymany. Jeśli nie jest to możliwe, patrz Rozdział "Odblokowanie awaryjne". Nacisnąć przycisk i otworzyć pokrywę. Na wskazaniu obrotu świeci się symbol " " (pokrywa otwarta). 8.2 Zamykanie pokrywy Nie trzaskać pokrywą. Pokrywę założyć i lekko docisnąć na przedniej krawędzi. Na wskazaniu obrotu świeci się symbol " " (pokrywa zamknięta). 9 Załadowywanie wirnika Standardowe zbiorniki wirówki ze szkła mogą być obciążane do RZB 4000 (DIN część 2). Sprawdzić wirnik pod kątem stałego osadzenia. Wirniki mogą być ładowane jedynie symetrycznie. Dopuszczalne kombinacje, patrz Rozdział "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Napełniać pojemnik wirówki zawsze poza wirówką. Zbiorniki wirówki mogą być napełnianie jedynie ilością maksymalną podaną przez producenta. Aby utrzymać możliwie najmniejsze różnice ciężarów w obrębie pojemnika wirówki, należy zwrócić uwagę na równomierną wysokość napełnienia w zbiornikach. Na każdym z wirników podany jest ciężar maksymalnego napełnienia. Ciężar ten nie może być przekroczony. 9/54

10 PL 10 Elementy obsługi i wskazań Patrz ilustracja na stronie 2. Fig. 1: Pole wskazań i obsługi 10.1 Symbole pola obsługi Wskazanie obrotu. Gdy wirnik się obraca, wskazanie obrotu świeci się rotacyjnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli wirnik się zatrzyma, symbole na wskazaniu obrotu zasygnalizują stan pokrywy: Symbol : pokrywa otwarta Symbol : pokrywa zamknięta Błąd obsługi lub występujące zakłócenia są przedstawiane na wyświetlaczu (patrz rozdz. "Zakłócenia pracy") Przyciski i programowanie funkcji RPM x 100 t START Zakres obrotów Programowanie w zakresie od 500 RPM do maksymalnej prędkości obrotowej wirnika. Maksymalna prędkość obrotowa wirnika, patrz rozdz. "Załącznik/Appendix, Wirniki i wyposażenie/rotors and accessories. Programowanie co 100 obrotów (RPM = wyświetlona wartość x 100). Trzymanie wciśniętego przycisku lub zmienia wartość parametru ze wzrastającą prędkością. Czas pracy - Programowanie w zakresie od 1 do 99 min, co 1 minutę. - Praca ciągła "--" Trzymanie wciśniętego przycisku lub zmienia wartość parametru ze wzrastającą prędkością. Uruchamianie wirowania. STOP Kończenie wirowania. Wirowanie krótkotrwałe. Wirowanie odbywa się przez czas wciśnięcia przycisku. Odblokować pokrywę. 10/54

11 PL 11 Wirowanie Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC w obszarze bezpieczeństwa 300 mm wokół wirówki nie mogą się znajdować jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. Jeśli dopuszczalna różnica ciężarów w obrębie załadunku wirnika jest przekroczona, napęd wyłącza się podczas rozruchu i wskazywany jest błąd -3- (patrz rozdz. "Zakłócenia pracy"). Wirowanie może być przerwane w każdej chwili wciśnięciem przycisku STOP. Czas wirowania i zakres obrotów można zmienić podczas wirowania za pomocą przycisków. Trzymanie wciśniętego przycisku lub zmienia wartość parametru ze wzrastającą prędkością. Po zakończeniu wirowania wskazanie miga do momentu otwarcia pokrywy lub naciśnięcia przycisku. Jeśli wskazanie obrotu miga naprzemiennie z symbolem " " (pokrywa zamknięta) i " " (pokrywa otwarta), dalsza obsługa wirówki możliwa jest dopiero po jednokrotnym otwarciu pokrywy. Włączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "Ι"). Załadować wirnik i zamknąć pokrywę wirówki Wirowanie zgodnie z ustawionym czasem Za pomocą przycisków poniżej wskazania prędkości obrotowej ustawić żądany zakres obrotów. Za pomocą przycisków poniżej wskazania czasu ustawić żądany czas wirowania. Nacisnąć przycisk START. Wskazanie obrotu jest aktywne, gdy wirnik się obraca. Czas wirowania jest wyświetlany w minutach. Ostatnia minuta jest pokazywana w sekundach. Jeśli czas wirowania jest wyświetlany w minutach, obok liczby miga kropka. Po zakończeniu wirowania lub w przypadku przerwania ruchu wirowego po naciśnięciu przycisku STOP następuje całkowite zatrzymanie wirnika. Podczas wirowania wyświetlana jest prędkość obrotowa wirnika i pozostały czas wirowania Praca ciągła Za pomocą przycisków poniżej wskazania prędkości obrotowej ustawić żądany zakres obrotów. Za pomocą przycisku poniżej wskazania czasu ustawić czas wirowania na wartość zero. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "--". Nacisnąć przycisk START. Wskazanie obrotu jest aktywne, gdy wirnik się obraca. Czas trwania procesu zaczyna się od 0. Pierwsza minuta jest podawana w sekundach, następnie czas wirowania ukazuje się w minutach. Jeśli czas wirowania jest wyświetlany w minutach, obok liczby miga kropka. Nacisnąć przycisk STOP, aby zakończyć wirowanie. Wirnik zostaje całkowicie zatrzymany. Podczas wirowania wyświetlana jest prędkość obrotowa wirnika oraz dotychczasowy czas wirowania Wirowanie krótkotrwałe Za pomocą przycisków poniżej wskazania prędkości obrotowej ustawić żądany zakres obrotów. Nacisnąć przycisk i trzymać go w stanie wciśniętym. Wskazanie obrotu jest aktywne, gdy wirnik się obraca. Czas trwania procesu zaczyna się od 0. Pierwsza minuta jest podawana w sekundach, następnie czas wirowania ukazuje się w minutach. Jeśli czas wirowania jest wyświetlany w minutach, obok liczby miga kropka. Przycisk zwolnić w celu zakończenia wirowania. Wirnik zostaje całkowicie zatrzymany. Podczas wirowania wyświetlana jest prędkość obrotowa wirnika oraz dotychczasowy czas wirowania. 11/54

12 PL 12 Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) jest podawane jako wielokrotność przyśpieszenia ziemskiego (g). Jest ono wartością liczbową i służy do porównania wydajności oddzielania i sedymentacji. Obliczanie odbywa się za pomocą wzoru: 2 RPM RCF = r 1, RPM = RCF 1000 r 1,118 RCF = względne przyśpieszenie wirowania RPM = prędkość obrotowa r = promień wirowania w mm = Odległość od środka osi obrotu do dnia zbiornika wirowania. Promień wirowania, patrz Rozdział "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) jest zależne od prędkości obrotowej i promienia wirowania. 13 Wirowanie materiałów lub mieszanin materiałów o gęstości wyższej niż 1,2 kg/dm 3 W przypadku wirowania z maksymalną prędkością obrotową gęstość substancji lub mieszanek nie może przekroczyć 1,2 kg/dm 3. W przypadku materiałów lub mieszanin materiałów o wyższej gęstości prędkość obrotowa musi być zredukowana. Dozwolona prędkość obrotowa może być obliczona według następującego wzoru: zred.pr.obrotowa (nred) = 1,2 maksymalna prędkość obrotowa [RPM] wieksza gest. [kg/dm³] np.: maksymalna prędkość obrotowa RPM 4000, gęstość 1,6 kg/dm 3 1,2 kg/dm³ n red = 4000 RPM = 3464 RPM 1,6 kg/dm³ W razie ewentualnych niejasności należy zwrócić się z zapytaniem do producenta. 14 Odblokowanie awaryjne W razie przerwania zasilania elektrycznego nie można otworzyć pokrywy za pomocą silnika. Należy dokonać ręcznego odblokowania awaryjnego. W celu odblokowania awaryjnego należy odłączyć wirówkę od sieci. Otwierać pokrywę tylko w przestoju wirnika. W celi odblokowania awaryjnego należy stosować wyłącznie dołączony bolec odblokowujący z tworzywa sztucznego. 1. Wyłączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "0"). 2. Wprowadzić bolec odblokowujący poziomo w otwór, który znajduje się pośrodku obudowy i wsunąć do oporu, patrz rysunek. 3. Wcisnąć bolec odblokowujący poprzecznie (45 ) w górę w prawo i jednocześnie odchylić pokrywę w górę, patrz rysunek. 4. Bolec odblokowujący ponownie wyjąć z otworu /54

13 PL 15 Pielęgnacja i konserwacja Przed konserwacją wyciągnąć wtyczkę sieciową. Zanim zastosowana zostanie inna niż zalecana przez producenta metoda czyszczenia i dezynfekcji, producent musi upewnić się, czy przewidziana metoda nie uszkodzi silnika. Wirówek, wirników i osprzętu nie wolno czyścić w zmywarkach. Dopuszczalne jest tylko przeprowadzenie czyszczenia ręcznego i dezynfekcji płynem. Temperatura wody musi wynosić C. Wolno stosować tylko środki czyszczące lub dezynfekcyjne, których wartość ph mieści się w zakresie 5-8, które nie zawierają alkalii żrących, nadtlenków, związków chloru, kwasów i ługów. Aby uniknąć powstawania korozji wskutek działania środków czyszczących i dezynfekujących należy koniecznie przestrzegać specjalnych wskazówek producenta do użycia środka czyszczącego i dezynfekującego Wirówka (obudowa, pokrywa i komora odrzutowa) Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni Regularnie czyścić obudowę wirówki i komorę wirową, używając ewentualnie mydła lub łagodnego środka czyszczącego i wilgotnej szmatki. Służy to zachowaniu higieny i zapobiega korozji wskutek działania osiadających zanieczyszczeń. Składniki odpowiednich środków czyszczących: mydło, anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne. Po zastosowaniu środków czyszczących usunąć resztki środka czyszczącego poprzez wytarcie wilgotną ścierką. Powierzchnie muszą być wysuszone bezpośrednio po czyszczeniu. W razie tworzenia się wody kondensacyjnej wysuszyć komorę wirowania poprzez wytarcie chłonną ściereczką. Co rok należy sprawdzić komorę odrzutową pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń istotnych dla bezpieczeństwa nie wolno uruchamiać wirówki. W takim przypadku należy powiadomić serwis Dezynfekcja powierzchni Jeśli zainfekowany materiał przedostanie się do komory wirowania, należy go natychmiast zdezynfekować. Składniki odpowiednich środków dezynfekcyjnych: etanol, alkohol n-propylowy, izopropanol, dwualdehyd glutarowy, czteroskładnikowe związki amonu. Po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych usunąć resztki środka dezynfekcyjnego poprzez wytarcie wilgotną ścierką. Powierzchnie muszą być wysuszone bezpośrednio po dezynfekcji Usuwanie zanieczyszczeń radioaktywnych Środek musi być przeznaczony specjalnie do usuwania zanieczyszczeń radioaktywnych. Składniki odpowiednich środków do usuwania zanieczyszczeń radioaktywnych: anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne, etanol wielowodorotlenowy. Po usunięciu zanieczyszczeń radioaktywnych usunąć resztki środka czyszczącego poprzez wytarcie wilgotną ścierką. Powierzchnie muszą być wysuszone bezpośrednio po usunięciu zanieczyszczeń radioaktywnych. 13/54

14 PL 15.2 Wirnik i akcesoria Aby zapobiec korozji i zmianom w obrębie materiałów, wirnik i akcesoria czyścić regularnie za pomocą mydła lub łagodnego środka czyszczącego i wilgotnej szmatki. Zaleca się czyszczenie co najmniej raz w tygodniu, najlepiej po każdym użyciu. Jeżeli wirniki bądź akcesoria są zanieczyszczone szkodliwym lub radioaktywnym materiałem, należy przeprowadzić odpowiednie czyszczenie. Składniki odpowiednich środków dezynfekcyjnych: aldehyd glutarowy, propanol, heksanol etylowy, anionowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Składniki odpowiednich środków do usuwania zanieczyszczeń radioaktywnych: anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne, etanol wielowodorotlenowy. Wirnik i akcesoria osuszyć bezpośrednio po czyszczeniu. Wirnik i akcesoria sprawdzać raz w miesiącu pod kątem śladów korozji. Stosowanie wirnika i osprzętu w przypadku wystąpienia objawów zużycia lub korozji jest niedozwolone. Sprawdzać wirnik co tydzień pod kątem stałego osadzenia Autoklawowanie Wirnika i osprzętu nie wolno poddawać autoklawizacji Naczynia wirowane Jeśli dojdzie do przecieku wzgl. do pęknięcia pojemników, zbite elementy, odłamki szkła i wydostający się materiał należy starannie usunąć. W przypadku pęknięcia szkła należy wymienić podkładki gumowe oraz plastikowe tulejki wirników. Nieusunięte odłamki szkła mogą spowodować kolejne pęknięcia! Jeśli nastąpił wyciek zainfekowanego materiału, należy natychmiast przeprowadzić dezynfekcję. 14/54

15 PL 16 Zakłócenia pracy Jeżeli błąd nie daje się usunąć za pomocą poniższej tabeli zakłóceń, należy poinformować serwis. Proszę podać typ wirówki i numer seryjny. Oba numery widoczne są na tabliczce znamionowej wirówki. Wykonać RESET SIECIOWY: Wyłączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "0"). Odczekać co najmniej 10 sek. i następnie ponownie włączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "Ι"). Zakłócenie Wskaza nie Przyczyna zakłócenia Usuwanie brak wskazania --- brak napięcia sprawdzić napięcie zasilające Uszkodzone bezpieczniki wejściowe sieci. Sprawdzić bezpieczniki sieciowe, patrz rozdział "Wymiana bezpieczników wejściowych sieci". przełącznik sieciowy ZAŁ. błąd tacho zadziałanie impulsu prędkości obrotowej. Ze względów bezpieczeństwa pokrywę można otworzyć dopiero po ok. 120 sek. Po upływie tego czasu przeprowadzić RESET SIECIOWY. RESET SIECIOWY Przerwanie sieciowe podczas wirowania. (Wirowanie nie jest zakończone.) po zatrzymaniu otworzyć pokrywę i wcisnąć START. W razie potrzeby powtórzyć wirowanie. niewyważenie Wirnik jest załadowany niesymetrycznie. otworzyć pokrywę po zatrzymaniu wirnika. Sprawdzić załadowanie wirnika, patrz rozdział "Załadowywanie wirnika". Powtórzyć wirowanie. komunikacja błąd w części sterowania lub mocy. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. przeciążenie uszkodzony silnik lub sterowanie silnika Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. nadnapięcie niedomiar napięcia nadmierna prędkość obrotowa nadmierna temperatura napięcie sieciowe poza tolerancją (patrz Dane techniczne). Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. skontrolować napięcie sieciowe błąd w części mocy. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY zadziałał wyłącznik temperaturowy w silniku. po zatrzymaniu wirnika otworzyć pokrywę przez odblokowanie awaryjne (patrz rozdział Odblokowanie awaryjne). ochłodzić silnik controller-watchdog - C - błąd w części sterowania. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. błąd pokrywy - d - błąd blokady pokrywy. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. zwarcie - E - zwarcie w części sterowania / mocy Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. Konfiguracja - F - błędna wersja maszyny zawiadomić serwis. 15/54

16 PL 17 Wymiana bezpieczników wejściowych sieci Wyłączyć przełącznik sieciowy i odłączyć wirówkę od sieci! A B Uchwyt bezpiecznika (A) z bezpiecznikami wejściowymi sieci znajduje się obok przełącznika sieciowego. Wyciągnąć kabel przyłączeniowy z wtyku urządzenia. Wcisnąć zamknięcie zaciskowe (B) w kierunku uchwytu bezpiecznika (A) i wyciągnąć go. Wymienić uszkodzone bezpieczniki wejścia sieciowego. Używać wyłącznie bezpieczników o wartości znamionowej odpowiedniej dla typu, patrz poniższa tabela. Ponownie wsunąć uchwyt bezpiecznika do momentu zaskoczenia zamknięcia na zacisk. Ponownie podłączyć wirówkę do sieci. Model Typ Bezpiecznik Nr do zam EBA 20 S 2080 T 3.15 AH/250V E997 EBA 20 S T 5 AH/250V E Przyjęcie wirówki do naprawy Jeśli wirówka zostanie przesłana do producenta w celu naprawy, w celu ochrony osób, środowiska i materiału, musi być ona przed wysyłką zdezynfekowana i wyczyszczona. Zastrzegamy sobie przyjmowanie jedynie zdezynfekowanych wirówek. Kosztami ewentualnego czyszczenia i dezynfekcji zostanie obciążony klient. Prosimy o zrozumienie naszego stanowiska. 19 Utylizacja Przed utylizacją urządzenia konieczne jest jego dekontaminacja i oczyszczenie dla ochrony osób, środowiska i materiału. Urządzenie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosownie do dyrektywy 2002/96/UE (WEEE) urządzeń dostarczonych po dniu r. nie można wyrzucać do odpadów domowych. Urządzenie należy do grupy 8 (sprzęt medyczny) i jest zaszeregowane do obszaru business to business. Symbol z przekreślonym koszem wskazuje na zakaz wyrzucania urządzenia do odpadów domowych. Przepisy poszczególnych krajów UE w zakresie utylizacji mogą się od siebie różnić. W razie wątpliwości prosimy się zwracać do dostawcy urządzenia. 16/54

17 LT Turinys 1 Naudojimas pagal paskirtį Galimas pavojus Techniniai duomenys Saugaus darbo nurodymai Ženklų reikšmės Tiekimo apimtis Paruošimas eksploatavimui Dangtelio atidarymas ir uždarymas Dangtelio atidarymas Dangtelio uždarymas Rotoriaus užkrovimas Valdymo ir indikacijos elementai Valdymo pulto panelės simboliai Mygtukai ir nustatymo galimybės Centrifugavimo procesas Centrifugos procesas su preliminariu laiko pasirinkimu Ilgalaikis darbas Trumpalaikis centrifugos darbas Santykinis centrifugos greitėjimas (RCF) Medžiagų ir medžiagų mišinių, kurių tankis yra didesnis kaip 1,2 kg/dm 3 centrifugavimas Avarinis atrakinimas Priežiūra ir techninis aptarnavimas Centrifuga (korpusas, dangtis ir centrifugavimo kamera) Paviršių valymas ir priežiūra Paviršių dezinfekcija Radioaktyvių teršalų šalinimas Rotorius ir priedai Apdirbimas autoklave Centrifuguojamos talpos Techniniai sutrikimai Elektros tinklo įtampos saugiklių pakeitimas Centrifugų priėmimas remontui Šalinimas Anhang / Appendix Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories /54

18 LT 1 Naudojimas pagal paskirtį Šis įrenginys - tai medicinos gaminys (laboratorinė centrifuga) pagal IVD direktyvą 98/79/EB. Centrifuga tarnauja medžiagų, att. medžiagų mišinių atskyrimui. Maksimalus medžiagų tankis- 1,2 kg/dm³. Tarp šių medžiagų įeina ir žmogaus pagamintos medžiagos bei medžiagų mišiniai. Centrifuga skirta tik šiam naudojimo tikslui. Naudojimas kitu tikslu arba naudojimas, viršijantis nurodytą naudojimą, laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už dėl naudojimo ne pagal paskirtį atsiradusią žalą firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG neatsako. Prie naudojimo pagal paskirtį taip pat priklauso visų Naudojimo instrukcijos nurodymų ir techninės patikros ir priežiūros taisyklių laikymasis. 2 Galimas pavojus Prietaisas sukurtas laikantis techninių duomenų ir pripažintų saugos taisyklių. Naudojant ir dirbant su ja nekvalifikuotai kyla grėsmė naudotojo arba trečiųjų asmenų gyvybei, be to, gali būti padaryta žala mašinai arba kitoms materialinėms vertybėms. Prietaisą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį ir tik atitinkantį techninius saugos reikalavimus. Būtina nedelsiant pašalinti pavojų saugumui keliančius gedimus. 3 Techniniai duomenys Gamintojas Andreas Hettich GmbH & Co. KG D Tuttlingen Modelis EBA 20 S Tipas Elektros tinklo įtampa (± 10%) V V 1 Elektros tinklo dažnis Hz Hz Galia 130 VA 180 VA Naudojama elektros srovė 0.7 A 1.8 A Didžiausias pajėgumas 8 x 15 ml Leistinas tankis 1.2 kg/dm 3 Apsukų skaičius (RPM) 8000 Pagreitis (RCF) 6153 Kinetinė energija 1450 Nm Privaloma tikrinti (BGR 500) ne Aplinkos sąlygos (EN / IEC ) Naudojimo vieta Aukštis tik patalpose iki 2000 m virš jūros lygio Aplinkos temperatūra nuo 2 iki 40 C Oro drėgmė Viršįtampio kategorija (IEC ) didžiausia leistina santykinė oro drėgmė siekia 80 %, kai temperatūra yra 31 C ir linijine progresija mažėja iki 50 %, kai temperatūra siekia 40 C. Užterštumo lygis 2 Prietaiso saugiklio klasė Ι netinkamas naudoti sprogimo atžvilgiu pavojingoje aplinkoje. Elektromagnetinis suderinamumas Elektromagnetinių trikdžių skleidimas, Atsparumas trikdžiams Garso lygis (priklauso nuo rotoriaus) Matmenys Plotis Gylis Aukštis Masė EN / IEC , B klasė ΙΙ 55 db(a) 231 mm 292 mm 216 mm apie 6.3 kg FCC Class B 18/54

19 LT 4 Saugaus darbo nurodymai Jei laikomasi ne visų šios naudojimo instrukcijos nuorodų, gamintojas gali nepriimti pretenzijų dėl garantijos. Centrifugą reikia pastatyti taip, kad centrifugos darbo metu būtų užtikrinama stabili centrifugos padėtis. Prieš naudodami centrifugą būtinai patikrinkite, ar rotorius neatsilaisvinęs. Centrifugos darbo metu remiantis EN / IEC , 300 mm aplink centrifugą atstumu neturi būti jokių asmenų, pavojingų medžiagų ir daiktų. Rotorių, pakabų ir jų priedų, ant kurių matyti korozijos žymių ar mechaninių gedimų arba kurių pasibaigusi galiojimo data, naudoti negalima. Centrifugos nebegalima eksploatuoti, jei centrifugavimo kameroje yra pažeidimų, kurie kenkia saugumui. Prieš centrifugos panaudojimą perskaitykite ir vykdykite naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudotis prietaisu leidžiama tik asmenims, skaičiusiems ir supratusiems Naudojimo instrukciją. Kartu su naudojimo instrukcija ir privalomomis saugaus darbo taisyklėmis taip pat reikia vykdyti ir galiojančias specialias saugaus ir tinkamai atliekamo darbo taisykles. Naudojimo instrukciją reikia papildyti nuorodomis į prietaiso naudojimo šalyje galiojančias saugaus darbo ir aplinkos apsaugos taisykles. Centrifuga sukonstruota panaudojant dabartinius techninius pasiekimus, užtikrinančius saugų centrifugos eksploatavimą. Tačiau centrifuga gali kelti pavojų naudotojui arba tretiesiems asmenims, jeigu centrifugą eksploatuoja neapmokyti darbuotojai, arba centrifuga naudojama neteisingai arba ne pagal paskirtį. Centrifugos darbo metu draudžiama ją perkelti arba pastumti. Techninių sutrikimų arba avarinio atrakinimo atveju niekada nelieskite besisukančio rotoriaus. Kad būtų išvengta pažeidimų dėl kondensato, pernešus centrifugą iš šaltos patalpos į šiltą, prieš prijungiant centrifugą prie elektros tinklo, būtina leisti jai šiltoje patalpoje sušilti bent 3 valandas, arba šaltoje patalpoje prieš išnešant leisti dirbti 30 minučių, kad sušiltų. Galima naudoti tik prietaiso gamintojo nurodytą rotorių ir tik gamintojo nurodytus priedus (žr. skyrių "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Centrifugos rotorių galima apkrauti tik pagal nurodymus, pateiktus skyriuje Rotoriaus užkrovimas. Jeigu centrifuguojama maksimaliu sukimosi greičiu, tai medžiagų arba medžiagų mišinio tankumas turi neviršyti 1,2 kg/dm 3. Draudžiama centrifuguoti, kai disbalansas yra didesnis už leistiną. Draudžiama naudoti centrifuga sprogimo atžvilgiu pavojingoje aplinkoje. Draudžiama centrifuguoti: degias arba sprogstančias medžiagas medžiagas, kurių tarpusavio reakcijos metu išsiskiria didelė cheminė energija. Atliekant pavojingų medžiagų arba medžiagų mišinių, kurie yra nuodingi, radioaktyvūs arba užkrėsti sukeliančiais ligas mikroorganizmais, centrifugavimą naudotojas turi panaudoti tinkamas apsaugos priemones. Būtina naudoti centrifugavimo indus, skirtus pavojingoms medžiagoms ir uždaromus specialiais užveržiamaisiais dangčiais. Dirbant su 3 ir 4 rizikos grupės medžiagomis, būtina naudoti ne tik uždaromus centrifugavimo indus, bet ir biologinės saugos sistemą (žr. Pasaulinės sveikatos organizacijos instrukciją "Laboratory Biosafety Manual"). Šiai centrifugai skirtos biologinės saugos sistemos nėra. Draudžiama centrifuguoti intensyvią koroziją sukeliančias medžiagas, galinčias neigiamai paveikti rotorių, pakabų ir papildomų įtaisų mechaninį tvirtumą. Remontuoti centrifugą leidžiama tik gamintojo įgaliojimus turintiems asmenims. Remontui leidžiama naudoti tik originalias atsargines detales bei leistus naudoti originalius firmos Andreas Hettich GmbH & Co. KG papildomus įtaisus. 19/54

20 LT Galioja šie saugos reikalavimai: EN / IEC ir EN / IEC ir jų nacionaliniai atitikmenys. Saugus ir patikimas centrifugos darbas garantuojamas tik tada, kai: centrifuga naudojama pagal naudojimo instrukcijos nurodymus. elektros instaliacija centrifugos pastatymo vietoje patenkina EN / IEC reikalavimus. pagal BGV A1, BGR 500 nurodymus centrifugą patikrino ekspertas. 5 Ženklų reikšmės Ant įrenginio pavaizduotas simbolis: Dėmesio, pavojinga vieta Prieš naudodami centrifugą būtinai perskaitykite Naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos nurodymų! Šiame dokumente pavaizduotas simbolis: Dėmesio, pavojinga vieta. Šis simbolis reiškia saugos nurodymus ir galimą pavojingą situaciją. Nesilaikant šių nurodymų, galima sugadinti daiktą ir susižaloti. Šiame dokumente pavaizduotas simbolis: Šis simbolis reiškia svarbią informaciją. Ant įrenginio ir šiame dokumente pavaizduotas simbolis. Ženklas, nurodantis atskirą elektros ir elektroninės įrangos surinkimą pagal Direktyvą 2002/96/EB (EEĮ). Prietaisas priklauso 8 grupei (medicininiai prietaisai). Naudoti Europos Sąjungos valstybėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje. 6 Tiekimo apimtis Kartu su centrifuga tiekiami žemiau nurodyti priedai: 1 Prijungimo kabelis 2 Saugikliai 1 Apsaugos pervežimo metu nurodymų lapas 1 Naudojimo instrukcija 1 Šešiabriaunis įstatomas raktas apsauginiams pervežimo elementams 8 Sumažinimai SK EBA 20 S tiekimo komplekte yra kampinis rotorius 8 x 15 ml. Centrifugavimo vamzdeliams su apvaliu dugnu guminiai įdėklai nereikalingi. Pagal užsakymą tiekiami adapteriai įvairiems kraujo ėmimo vamzdeliams. 20/54

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18

PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18 PL PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18 A120181 / A120186 / A120188 / A120190 OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW I URZĄDZENIE DO MYCIA MUSZLI OSTRYG SPIS TREŚCI 1 OGÓLNE WSKAZÓWKI 3 UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo