Regulamin konkursu Tetris Nowe 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Tetris Nowe 20"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Tetris Nowe 20 ARTYKUŁ 1 ORGANIZACJA Organizatorem konkursu Tetris Nowe 20 (zwanego dalej konkursem ) jest Europejski Bank Centralny (zwany dalej EBC ). Konkurs rozpoczyna się 5 lutego 2015 r. o godz , a kończy 31 marca 2015 r. o godz Do konkursu można przystąpić wyłącznie przez stronę internetową (zwaną dalej stroną ). Należy zauważyć, że: obsługę techniczną konkursu zapewnia Havas Media France, spółka akcyjna o kapitale zakładowym euro, wpisana do rejestru handlowego i spółek w Nanterre pod numerem , z siedzibą przy 2 bis rue Godefroy, Puteaux, Francja (zwana dalej Havas Media France lub usługodawcą ). ARTYKUŁ 2 AKCEPTACJA REGULAMINU Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika (zwanego dalej uczestnikiem ) niniejszego regulaminu. W razie naruszenia postanowień regulaminu uczestnik zostanie wykluczony z konkursu. ARTYKUŁ 3 WARUNKI UDZIAŁU W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w kraju Unii Europejskiej 1, mająca: - dostęp do internetu, - adres . W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy EBC oraz pracownicy usługodawcy, którzy są bezpośrednio zaangażowani w organizację i obsługę konkursu, ani członkowie ich bliskiej rodziny (małżonkowie, partnerzy, bezpośredni wstępni i zstępni, rodzeństwo). Uczestnik wyraża zgodę na sprawdzenie jego tożsamości oraz adresu pocztowego lub owego. Podanie fałszywej tożsamości, fałszywego adresu pocztowego lub 1 Krajami Unii Europejskiej są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

2 owego bądź danych błędnych skutkuje unieważnieniem udziału i zdobytej nagrody. ARTYKUŁ 4 ZASADY KONKURSU Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi: - wejść na stronę. - zagrać w grę Tetris (zwaną dalej grą ) i odkryć wszystkie cztery zabezpieczenia nowego banknotu 20 euro. - wypełnić formularz zgłoszeniowy i zapisać swój wynik. Formularz ten zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę użytkownika, adres , kraj zamieszkania, potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W konkursie będzie uwzględniany jedynie najwyższy wynik każdego uczestnika. Po dacie zakończenia konkursu, tj. po 31 marca 2015 r., zostanie rozdanych sto egzemplarzy nowego banknotu 10 euro zatopionego w akrylu, na zasadach określonych w art. 5. Akceptując regulamin, uczestnik zgadza się, by moc wiążącą w zakresie udziału w konkursie i wyłonienia zwycięzców miały wyłącznie informacje znajdujące się w systemach i plikach komputerowych usługodawcy. ARTYKUŁ 5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW Po dacie zakończenia konkursu, tj. po 31 marca 2015 r., wśród uczestników, którzy zgłoszą najwyższe łączne wyniki, zostanie rozdanych sto (100) nagród. Jeżeli liczba uczestników, którzy uzyskają najwyższe łączne wyniki, przekroczy sto (100), wybór osób otrzymujących nagrody nastąpi w drodze losowania, które przeprowadzi urzędnik sądowy Maître Crussard, prowadzący kancelarię przy 16 rue du Pont-Neuf, Paryż, Francja. Opis nagrody jest podany w art. 6. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda, otrzymają powiadomienie o wygranej drogą ową i są zobowiązani w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od dnia wysłania tego powiadomienia podać usługodawcy przez link zawarty w powiadomieniu swój adres pocztowy wraz z kopią elektroniczną dowodu osobistego lub paszportu. EBC i usługodawca sprawdzą, czy uczestnik spełnia warunki przyznania nagrody. Po tej weryfikacji uczestnicy spełniający wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie zostaną ostatecznie uznani za zwycięzców konkursu (zwanych dalej 2

3 zwycięzcami ). Uczestnicy niespełniający warunków określonych w niniejszym regulaminie zostaną zdyskwalifikowani. EBC ani usługodawca nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania kontaktu owego ze zwycięzcami. Brak odpowiedzi ze strony zwycięzców na owe powiadomienie o wygranej w terminie określonym powyżej skutkuje unieważnieniem przyznania nagrody. Wraz z przyjęciem nagrody zwycięzca automatycznie upoważnia EBC i usługodawcę do wykorzystania w celu wysłania nagrody danych osobowych podanych w związku z udziałem w konkursie, przy czym wykorzystanie danych nie skutkuje powstaniem żadnych praw, w tym prawa do wynagrodzenia, innych niż prawo do nagrody. ARTYKUŁ 6 OPIS NAGRODY Stu (100) zwycięzców wyłonionych zgodnie z art. 5 otrzyma po jednym nowym banknocie 10 euro zatopionym w akrylu, o wartości 20 euro. Każdy zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę. EBC zastrzega sobie prawo do zastąpienia wyżej wymienionych nagród nagrodami o tej samej wartości, a od decyzji w tej sprawie nie przysługuje odwołanie. Nagrody przyjmuje się w stanie opisanym w niniejszym regulaminie. Nie podlegają one wymianie ani zwrotowi ani nie uprawniają do rekompensaty finansowej. Zwycięzcom, którzy nie chcą lub nie mogą przyjąć nagrody, nie przysługuje żadna rekompensata. Nieprzyjęta nagroda nie będzie przyznana i pozostanie własnością EBC. ARTYKUŁ 7 DORĘCZENIE NAGRODY Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy na adres pocztowy podany uprzednio usługodawcy, w ciągu około dwóch (2) miesięcy od dnia jego podania. Nagroda niedoręczona i zwrócona do EBC wskutek podania przez zwycięzcę niepełnego lub błędnego adresu nie może zostać ponownie przekazana zwycięzcy i pozostaje własnością EBC, przy czym EBC nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Podobnie nagroda nieodebrana w urzędzie pocztowym nie może zostać ponownie przekazana zwycięzcy i pozostaje własnością EBC. EBC nie odpowiada za uszkodzenie, kradzież lub utratę nagrody zaistniałe w czasie jej wysyłki i doręczenia. Ponadto EBC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia lub wypadki zaistniałe w czasie użytkowania nagród. 3

4 ARTYKUŁ 8 ZŁOŻENIE REGULAMINU Niniejszy regulamin udostępnia się uczestnikom nieodpłatnie na stronie, pod linkiem Regulamin. Regulamin jest złożony u urzędnika sądowego Maître Crussarda, o którym mowa w art. 5. EBC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania konkursu w związku ze zmianami strony i sposobu jej działania. ARTYKUŁ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Połączenie dowolnych osób ze stroną oraz udział w konkursie odbywają się na wyłączną odpowiedzialność uczestników. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia ochrony danych lub oprogramowania przechowywanych na swoim sprzęcie komputerowym przed wszelkiego rodzaju atakami. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją właściwości i ograniczeń internetu, w szczególności jeżeli chodzi o działanie techniczne, czas reakcji w odniesieniu do sprawdzania, wyszukiwania lub przekazywania informacji, ryzyko wystąpienia zakłóceń, ryzyko związane z połączeniem, brak ochrony niektórych danych przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz ryzyko zarażenia wirusami krążącymi w internecie. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. EBC i usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie komputera uczestnika i zdarzenia związane z tym komputerem. EBC i usługodawca nie ponoszą również odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego działania połączenia internetowego lub samego internetu (przerwania połączenia, usunięcia danych, słabego zasięgu) prowadzącego do uchybień w zakresie administracji konkursem, jego bezpieczeństwa, uczciwości i zgodności z zasadami lub zarządzania nim. EBC i usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za materialne i niematerialne szkody dotyczące uczestników, ich sprzętu komputerowego lub przechowywanych na nim danych oraz za bezpośrednie i pośrednie konsekwencje takich szkód, w tym konsekwencje dotyczące osobistej, zawodowej i gospodarczej działalności uczestników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwany dostęp do konkursu ze strony, ale nie podejmuje w tym względzie żadnych zobowiązań. Usługodawca może w dowolnym momencie zawiesić dostęp do strony lub konkursu, w szczególności z powodów technicznych albo w związku z aktualizacją danych lub pracami 4

5 konserwacyjnymi. EBC i usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za takie przerwy w dostępie i ich konsekwencje. EBC może w dowolnym momencie unieważnić całość lub część konkursu, jeżeli okaże się, że doszło do jakiegokolwiek oszustwa, w tym oszustwa przy użyciu środków elektronicznych w ramach udziału w konkursie lub w trakcie wyłaniania zwycięzcy lub zwycięzców. W takiej sytuacji EBC zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody osobie podejrzanej o oszustwo oraz do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom za nie odpowiedzialnym. EBC nie ponosi jednak wobec uczestników jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu takich oszustw. ARTYKUŁ 10 SIŁA WYŻSZA EBC i usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie konkursu z powodu siły wyższej lub oszustwa. EBC zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu w dowolnym momencie; odwołanie takie nie stanowi podstawy do dochodzenia przez uczestników odszkodowania lub zadośćuczynienia. ARTYKUŁ 11 DANE OSOBOWE EBC i usługodawca zbierają dane osobowe, o których mowa w art. 4 i art. 5, bezpośrednio od uczestników; podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu. Dane osobowe wykorzystuje się wyłącznie w celach określonych w art. 4 i art. 5. Uczestnicy powinni przy tym mieć na uwadze, że nazwa użytkownika i kraj jego zamieszkania pojawi się w rankingu graczy i na liście zwycięzców na stronach internetowych EBC (www.ecb.europa.eu oraz EBC i usługodawca dokładają wszelkich starań, by uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do danych lub ich ujawnienie, i stosują w tym celu procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze zmierzające do ochrony i zabezpieczenia zbieranych informacji. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez EBC i usługodawcę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Maksymalny okres przechowywania tych danych wynosi sześć miesięcy od zakończenia konkursu. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych 5

6 nieprawidłowych i uzupełnienia danych niepełnych, a także prawo do usunięcia danych; w tym celu powinni kontaktować się z usługodawcą. Wszelkie inne żądania należy kierować do EBC. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe EBC: Olivier Radelet Dział Zewnętrznych Działań Informacyjnych Dyrekcja Generalna Komunikacji Europejski Bank Centralny Sonnemannstrasse Frankfurt nad Menem Niemcy Tel Dane kontaktowe usługodawcy: Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych Laurent Lé Havas Media 29/30 quai de Dion-Bouton Puteaux CEDEX Francja Tel Faks

7 Jerome Ospitaletche CetSI (siedziba) 93/105 rue Veuve Lacroix Nanterre Francja Tel ARTYKUŁ 12 PRAWO WŁAŚCIWE Prawem właściwym dla konkursu jest prawo niemieckie. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje EBC; decyzje takie uznaje się za ostateczne. W razie sporu związanego z konkursem należy dążyć do rozwiązania polubownego. Jeżeli rozwiązanie takie nie będzie możliwe, sprawa zostanie przekazana właściwym organom. Wszelkie roszczenia muszą zostać zgłoszone w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia konkursu. 7

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT)

W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT) W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT) 1. Wejdź na naszą stronę internetową www.messichoosetobelieve.com. 2. Wyszukaj podstronę na temat Złotego Biletu Messiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Warunki rejestracji nazw domen.eu

Warunki rejestracji nazw domen.eu Warunki rejestracji nazw domen.eu 1/18 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Definicje... 3 Cel i zakres... 6 Część 1. Wymagania kwalifikacyjne... 6 Część 2. Zasada kto pierwszy, ten lepszy, wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo