ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Łódź, 10 lutego 2010

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PODSTAWOWE DEFINICJE WPROWADZENIE ZASADY OGÓLNE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY - PODSUMOWANIE IDENTYFIKACJA PROJEKTU CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł projektu Beneficjent projektu Lokalizacja projektu LOGIKA INTERWENCJI Polityka rządowa/regionalna Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Zidentyfikowane problemy Cele projektu Komplementarność z innymi działaniami/programami Produkty projektu Rezultaty projektu TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU Analiza instytucjonalna projektodawcy Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu ANALIZA PRAWNA WYKONALNOŚCI PROJEKTU ANALIZA TECHNICZNA I ANALIZA ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW AKTUALNE ZASOBY I OBIEKTY OPIS ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW, ANALIZA OPCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU RÓŻNE ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/ SEKTORA AKTUALNY PROGRAM KULTUROWY OCENA PROGRAMU KULTUROWEGO ZWIĄZANEGO Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM I OFERTY UZUPEŁNIAJĄCEJ ANALIZA FINANSOWA ANALIZA EKONOMICZNA KWANTYFIKACJA I LOGIKA WYSTĄPIENIA EFEKTÓW SPOŁECZNYCH PROJEKTU OBLICZENIE WSKAŹNIKA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 2

3 1. WSTĘP Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób, przygotowujących studia wykonalności dla projektów w zakresie infrastruktury kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (RPO WŁ). Zawiera on założenia, prezentuje parametry oraz metodologię obliczeń wykonywanych dla danego projektu w ramach studium wykonalności. Głównym celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie zasad przygotowywania studium wykonalności w ramach RPO WŁ oraz osiągnięcie efektu porównywalności projektów. Zasady mają ułatwić proces przygotowywania studiów wykonalności przez beneficjentów, ocenę formalną oraz ocenę projektów przeprowadzaną przez Komisję Konkursową. Dokument stanowi uzupełnienie Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (zwanych dalej Wytycznymi MRR). Beneficjenci powinni stosować niniejsze zasady i Wytyczne MRR łącznie PODSTAWOWE DEFINICJE PROJEKT I JEGO ELEMENTY ZADANIE wyodrębniona technicznie część projektu, która nie doprowadza do powstania rezultatów (nie jest w stanie samodzielnie istnieć), np. prace przygotowawcze, roboty ziemne, roboty budowlane itd. ETAP PROJEKTU jest technicznie i finansowo niezależny i cechuje się własną efektywnością. Jeśli aktualnie przedmiotem studium wykonalności jest jeden etap projektu i w wyniku realizacji tego etapu osiągane są zamierzone cele, studium wykonalności można przygotować tylko dla tego etapu projektu. Przykładem 3-etapowego projektu prowadzonego przez jeden podmiot jest: pierwszy etap budowa miejsc noclegowych, drugi budowa punktu gastronomicznego, trzeci budowa obiektu sportoworekreacyjnego. Każdy z nich może samodzielnie istnieć i mieć własne rezultaty, np. liczba udzielonych noclegów, liczba klientów punktu gastronomicznego, czy też liczba użytkowników sali sportowej i innych usług oferowanych w obiekcie. Z drugiej strony etap projektu różni się od projektu (dlaczego nie mielibyśmy mieć do czynienia w tym przypadku z trzema projektami?) tym, że łącznie etapy projektu dają więcej korzyści (rezultatów i oddziaływania) niż każdy etap z osobna (w niniejszym przykładzie możliwość przenocowania daje możliwość skorzystania z obiektu sportowego większej liczbie klientów, którzy zgłoszą większe zapotrzebowanie na wyżywienie, większa liczba noclegów to również większa liczba sprzedanych śniadań i innych posiłków itd.). Etapy jednego projektu muszą mieć częściowo lub całkowicie wspólne rezultaty (tu np. będzie to zwiększona liczba turystów). PROJEKT operacja zmierzająca do osiągnięcia określonych celów, posiadających sprecyzowany charakter gospodarczy i techniczny. Celem projektu nie jest np. wybudowanie obiektu kubaturowego lub innej infrastruktury, lecz osiągnięcie rezultatów związanych z programem lub usługą realizowaną na tym obiekcie. W związku z tym, jako skutki projektu rozpatrujemy użyteczność obiektu i usług oraz spełnianie potrzeb użytkowników. Jeżeli realizacji celów projektu towarzyszą inne nakłady np. inna infrastruktura lub zakup sprzętu należy je ująć w zakresie projektu. PROJEKT ZINTEGROWANY całość działań prowadzonych w różnych dziedzinach, ściśle spójnych i powiązanych ze sobą, zmierzających do rozwoju terytorialnego. Z projektem zintegrowanym mamy do czynienia, gdy projekty składowe są zlokalizowane na tym samym obszarze oddziaływania (por. definicja niżej w części EFEKTY PROJEKTU) i mają ten sam cel (mimo, że mogą przewidywać całkowicie różne zadania, np. projekt promocji regionu i projekt wybudowania obiektów turystycznych), gdy należą do ogólnego planu rozwoju dla tego obszaru, gdy są nadzorowane przez tę samą instytucję. Beneficjent Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 3

4 projektu zintegrowanego musi wówczas przygotować jedno zbiorcze studium wykonalności umożliwiające analizę każdego projektu oddzielnie minimalnie w zakresie: logiki interwencji, analizy finansowej i ekonomicznej, badania trwałości oraz analizy technicznej. Projekt 1 I Etap projektu II Etap projektu Rezultaty etapu projektu Rezultaty etapu projektu Rezultaty etapu projektu Rezultaty etapu projektu Oddziaływanie projektów Realizacja celów obszaru / sektora Projekt zintegrowany I Etap projektu II Etap projektu Projekt 2 DUŻE PROJEKTY zgodnie z zapisami art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to operacje o całkowitym koszcie przekraczającym 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku pozostałych dziedzin. EFEKTY PROJEKTU OBSZAR ODDZIAŁYWANIA obszar, w którym powstają produkty i rezultaty projektu oraz potencjalne (zakładane) oddziaływanie projektu, w szczególności obszar, który zamieszkują potencjalni użytkownicy / odbiorcy usług oferowanych przez beneficjenta / operatora w realizowanym obiekcie. Inaczej mówiąc, jest to obszar, w którym zmienia się jakakolwiek charakteryzująca go wielkość lub cecha w związku z realizacją projektu (np. długość utwardzonych dróg, liczba użytkowników, wskaźnik bezrobocia itp.). PRODUKT wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny lub niematerialny efekt działań realizowanych w projekcie mierzony konkretnymi bezwzględnymi wskaźnikami fizycznymi, np. powierzchnia wybudowanego obiektu. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 4

5 REZULTATY bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u beneficjenta pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez niego wsparcia lub u użytkowników po oddaniu infrastruktury do użytkowania. ODDZIAŁYWANIE rozumiane jako długoterminowe korzyści, które zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie dzięki realizacji grupy projektów. Oddziaływanie pojawia się po jakimś czasie od zakończenia realizacji projektu (np. po 6 miesiącach, ale może pojawić się również 2-3 lata po) i dotyczy wszystkich zmian u różnych interesariuszy projektu spowodowanych realizacją projektu. Moment oddania infrastruktury do użytkowania Rezultaty projektu Rezultaty projektu Oddziaływanie projektu Produkt Produkt Produkt Okres realizacji projektu Okres eksploatacji projektu PODMIOTY PROJEKTU BENEFICJENT osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 1 przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. WŁAŚCICIEL INFRASTRUKTURY osoba bądź podmiot, która może korzystać z infrastruktury i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób, mająca uprawnienia do posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z infrastruktury oraz faktycznego dysponowania nią, w tym przetwarzania jej, zużycia, a nawet zniszczenia. OPERATOR podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku, powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez beneficjenta umów, związanych z przeprowadzanym projektem. INTERESARIUSZ osoba bądź podmiot zainteresowany realizacją lub wynikami projektu. Interesariusz nie musi odnosić bezpośrednich korzyści z tytułu realizacji (np. może być zainteresowany jego wdrożeniem jak wójt gminy, czy też ministerstwo), ale często tak się dzieje (np. użytkownicy, mieszkańcy). Projekt może oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na interesariuszy. UŻYTKOWNIK osoba fizyczna lub prawna, przebywająca w infrastrukturze (np. w obiektach) lub z niej korzystająca w określonym celu, do którego infrastruktura ta została przygotowana, uzyskująca z tego tytułu korzyści lub zaspokajająca swoje potrzeby (w wyniku świadczonych na terenie infrastruktury usług), 1 ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 5

6 płacąca za możliwość korzystania z infrastruktury lub nie. Jeżeli chodzi jedynie o usługi, użytkownik może być nazywany odbiorcą usług. FINANSE I ANALIZY ANALIZA EKONOMICZNA analiza posługująca się wartościami ekonomicznymi, które odzwierciedlają wartości, jakie społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za określone dobro lub usługę. Analiza ekonomiczna wycenia wszystkie czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla społeczeństwa. Analiza ekonomiczna jest szczególnym rodzajem analizy kosztów i korzyści przeprowadzana jest w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. W jej wyniku następuje ustalenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu. ANALIZA FINANSOWA analiza mająca na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE, w oparciu o prognozowane przepływy pieniężne w ramach projektu. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy właściciel i operator są odrębnymi podmiotami, należy wykonać skonsolidowaną analizę finansową. Analiza finansowa wykonywana jest metodą zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (DCF). ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ (ang. cost-effectiveness analysis - CEA) metoda oceny projektów, która polega zazwyczaj na wyliczeniu jednostkowego kosztu korzyści. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest możliwość skwantyfikowania korzyści; nie jest konieczne natomiast przypisanie korzyściom konkretnej ceny pieniężnej lub ekonomicznej wartości. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (ang. cost-benefit analysis - CBA) schemat analityczny, mający na celu ustalenie, czy i w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia poprzez wycenę wszystkich efektów społecznych w wartościach pieniężnych. DYSKONTOWANIE proces dostosowywania przyszłej wartości kosztu lub korzyści do ich obecnej wartości przy użyciu stopy dyskontowej. KOSZTY OPERACYJNE koszty eksploatacji i utrzymania (np. wynagrodzenia, surowce, elektryczność), koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. Ponadto, w kosztach operacyjnych można uwzględnić podatki dochodowe i inne podatki bezpośrednie, jeżeli stanowią rzeczywisty wydatek beneficjenta/operatora. Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli pozycje takie są zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i start. Do kosztów operacyjnych nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty kapitałowe (np. odsetki od kredytów). NAKŁADY INWESTYCYJNE nakłady inwestycyjne poniesione w okresie realizacji projektu 2 (budowa, rozbudowa, przebudowa lub inne prace w projekcie, np. zakup wyposażenia, dostawy itp.). Obejmują prace przygotowawcze (studia wykonalności, prace projektowe itd.) i nakłady na rzeczowy majątek trwały (w tym wytworzenie, zakup oraz podniesienie wartości środków trwałych). NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI nakłady na środki trwałe niezbędne do eksploatacji (ruchome środki trwałe), nakłady na remonty generalne powiększające wartość środków trwałych, czyli nakłady odtworzeniowe. 2 Okres realizacji projektu należy rozumieć zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ (pkt 2.8. Okres realizacji projektu) Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 6

7 OKRES REFERENCYJNY okres, dla którego przygotowywane są analizy przepływów pieniężnych. Okres referencyjny obejmuje okres realizacji projektu (inwestycji) oraz okres życia ekonomicznego projektu. Okres życia projektu jest różny w zależności od charakteru projektu. Analizy finansowe i ekonomiczne powinny obejmować dokładnie okresy referencyjne odpowiednie dla danego rodzaju projektu. Okres ten liczymy od roku złożenia wniosku o dofinansowanie. Przepływy związane z realizacją projektu (w tym nakłady na przygotowanie projektu), poniesione przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie powinny zostać uwzględnione w analizie w pierwszym roku analizy (tzn. roku złożenia wniosku) w wartościach niezdyskontowanych. Okres referencyjny = okres realizacji projektu + okres eksploatacji projektu. OKRES EKSPLOATACJI PROJEKTU część okresu referencyjnego rozpoczynająca się w następnym roku po roku, w którym nastąpiło zakończenie realizacji projektu; w okresie eksploatacji projektu ponoszone są m.in. koszty operacyjne, naliczana jest amortyzacja środków trwałych oraz ponoszone są nakłady odtworzeniowe. PROJEKT GENERUJĄCY DOCHÓD w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 jest to projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Fundusz Spójności, którego całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujący inwestycję w infrastrukturę, korzystanie, z której podlega opłatom, ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje, pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług. STOPA DYSKONTOWA stopa, w oparciu o którą dyskontuje się przyszłe wartości do wartości bieżących. WARTOŚĆ REZYDUALNA wartość majątku objętego projektem w ostatnim roku analizy. WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO (ang. net present value - NPV) wartość uzyskana przez dyskontowanie, przy stałej stopie i oddzielnie dla każdego roku, różnic między wpływami i wydatkami pieniężnymi, powstającymi w całym okresie referencyjnym. WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU (ang. internal rate of return - IRR) stopa dyskontowa, przy której zaktualizowana wartość netto strumieni pieniężnych, wynikających z realizacji projektu równa jest 0, czyli NPV projektu przy tej stopie dyskontowej równe jest 0. WSKAŹNIK LUKI W FINANSOWANIU jest to ta część zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, która nie jest pokryta sumą zdyskontowanych dochodów projektu. POZOSTAŁE DEFINICJE EFRR MRR PPP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego partnerstwo publiczno-prywatne RPO WŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata IZ RPO WŁ Wytyczne MRR Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 7

8 2. WPROWADZENIE Głównym celem studium wykonalności jest pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym: wybór takiego rozwiązania techniczno-technologicznego, które: umożliwi realizację postawionych wcześniej celów (będzie trafne i skuteczne), przyczyni się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w danej jednostce (będzie użyteczne), będzie wykorzystywać istniejące zasoby i środki (będzie efektywne) oraz zagwarantuje trwałość wybranego rozwiązania nie tylko w okresie, w którym możliwa jest kontrola wydatkowanych środków, ale również po jego zakończeniu (będzie trwałe); określenie czy projekt może być współfinansowany: czy projekt przynosi więcej korzyści finansowych niż kosztów (jest dochodowy dla właściciela / operatora)? Jeżeli tak to NIE MOŻE być współfinansowany z EFRR, jeżeli FNPV/C < 0 projekt może być współfinansowany dotacja UE nie może przekraczać kwoty niezbędnej do zapewnienia równowagi finansowej projektu (nie można finansować w wysokości większej niż jest to potrzebne); określenie czy projekt jest warty współfinansowania: czy projekt przyczynia się do realizacji celów polityki regionalnej UE, czy sprzyja on wzrostowi gospodarczemu oraz czy przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia, jeżeli ENPV > 0, jest on korzystny dla danej społeczności (regionu/powiatu/gminy) jeżeli istnieje taka potrzeba projekt powinien otrzymać pomoc z RPO WŁ; określenie: czy projektodawca posiada zdolność instytucjonalną do realizacji projektu (doświadczenie, wcześniej realizowane projekty, właściwa struktura organizacyjna), czy projektodawca jest w stanie zagwarantować stabilność finansową projektu w perspektywie 5 lat od zakończenia projektu (3 lat w przypadku MŚP), czy projektodawca jest w stanie zapewnić środki na pokrycie kosztów operacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania projektu zgodnie z celami w w/w okresie. Zasadność ponoszonych wydatków musi dotyczyć wszystkich elementów projektu, w przypadku braku takiej zasadności dla niektórych elementów, wydatki dotyczące tej części projektu należy uznać za niekwalifikowalne. Dla realizacji celów projektu studium wykonalności wskazuje również najlepsze z możliwych rozwiązań technicznych, w szczególności dotyczących lokalizacji projektu, a także rozwiązań instytucjonalnych i finansowo-ekonomicznych. Studium wykonalności stanowi narzędzie komunikacji (informacji o projekcie) pomiędzy beneficjentem, a instytucją oceniającą projekty i jest dokumentem wyjściowym, na podstawie którego wypełniany jest wniosek o dofinansowanie. Zasady mają więc zapewnić sprawną komunikację, a także porównywalność projektów. W związku z powyższymi celami studium wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury kultury powinno zawierać między innymi informacje pozwalające na ocenę skutków finansowych projektu, opis przekazu kulturowego, analizę ilościową odbiorców usług i opis oddziaływania projektu (tzn. oprócz produktów projektu ocenie powinny podlegać również działania prowadzone przez beneficjenta na powstałej / przebudowanej / rozbudowanej / doposażonej infrastrukturze). Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 8

9 Dla projektów, które nie generują dochodów, zgodnie z zapisami art. 55 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 3, nie jest konieczne obliczanie luki finansowej. Maksymalny poziom wsparcia w ramach działania odnosi się wówczas do całości kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania ustala się wówczas przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla osi priorytetowej w decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program operacyjny lub w szczególności, przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej w regulaminie konkursu. Według Wytycznych MRR dla wszystkich projektów generujących dochód, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR i nie objętych pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 TWE, poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu [rozdz. 7.8., pkt 3 Wytycznych MRR]. Dla celów przygotowania studium wykonalności ocenę projektu należy wykonać przy założeniu, że wariantem podstawowym (bazowym) w odniesieniu, do którego oceniamy projekt jest zaniechanie realizacji (wariant alternatywny funkcjonowania projektodawcy / operatora w analizowanym okresie bez realizacji projektu). Wynik interwencji w stan aktualny, czyli wariant realizacji należy rozpatrywać względem scenariusza zaniechania realizacji. Analizę efektywności projektu sporządza się więc przy użyciu metody przyrostu, gdzie projekt jest oceniany na podstawie różnicy w kosztach i korzyściach między opcją zakładającą realizację projektu, a alternatywną opcją bez projektu. Wariant bazowy może również ujmować prognozę zmian parametrów w wyniku dekapitalizacji majątku. Wówczas projekt ma na celu zapobieganie dekapitalizacji. W przypadku zagrożeń, związanych z dekapitalizacją infrastruktury, można przyjąć prognozę spadku liczby usług w wariancie zaniechania. Analiza finansowa odnosi się do badania wszystkich strumieni pieniężnych, wynikających z realizacji projektu. W przypadku, gdy strumienie te dotyczą różnych podmiotów, analizie należy poddać przepływy skonsolidowane wokół infrastruktury (np. jeśli beneficjent ponosi nakłady inwestycyjne, a operator eksploatuje produkty projektu, analiza obejmie zarówno nakłady, jak i przepływy związane z eksploatacją). Analizę trwałości przeprowadza się poprzez ocenę przepływów finansowych po realizacji projektu (weryfikuje się, czy niezdyskontowana wartość środków pieniężnych na koniec każdego roku jest większa od zera), czyli określa się zdolność beneficjenta i operatora do realizacji i eksploatacji produktów i rezultatów projektu. Analiza finansowa uwzględnia wyłącznie przepływy z punktu widzenia wnioskodawcy/operatora, natomiast w analizie ekonomicznej należy wykazać wpływ projektu na wszystkich interesariuszy, w tym użytkowników i społeczeństwo. Efekty społeczne, trudne do oszacowania w jednostkach pieniężnych należy kwantyfikować w innych możliwych jednostkach. Ze względu na trudności z szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych (pełna analiza ekonomiczna) dla celów przygotowania studiów wykonalności analizę ekonomiczną można przeprowadzić za pomocą opisanych w tym dokumencie metod uproszczonych. Pełna analiza ekonomiczna przeprowadzona w wartościach pieniężnych wymagana jest wyłącznie dla: dużych projektów, projektów, dla których pobierane są opłaty. 3 Projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę korzystanie, z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 9

10 Dla tych projektów należy stosować Wytyczne MRR oraz Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści ZASADY OGÓLNE Wszystkie analizy powinny być wykonane w cenach stałych. Zakładamy, więc przedstawianie wielkości w ujęciu realnym zakładając zamrożenie cen (ceny stałe). Powoduje to konieczność wyrażenia oprocentowania kredytów w ujęciu realnym (zakładając aktualną inflację). Symulacje finansowe należy przedstawić dla okresu referencyjnego. Dla obiektów kubaturowych należy przyjąć 20 lat. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego stopa dyskonta, jaką należy zastosować przy dyskontowaniu strumieni pieniężnych, wynosi 5% w przypadku wykonywania analizy w cenach stałych. Stopa dyskontowa może być wyższa dla projektów partnerstwa publicznoprywatnego (PPP), gdzie włączenie funduszy prywatnych może zwiększyć koszt alternatywny kapitału. Jako rok przekazania produktów każdego etapu projektu do eksploatacji należy przyjąć rok następny po roku zakończenia budowy danego zadania. Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie przygotowywany jest dla etapu, a etap ten nie jest tożsamy z projektem (a jest jedynie elementem projektu wieloletniego), rezultaty, produkty, wydatki kwalifikowalne, należy określić oddzielnie dla wnioskowanego etapu i dla całego projektu. Studium wykonalności musi składać się z następujących rozdziałów: Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Identyfikacja projektu Charakterystyka projektu Analiza techniczna i analiza alternatywnych wariantów Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora Analiza finansowa Analiza ekonomiczna Analiza wrażliwości i ryzyka 3. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY - PODSUMOWANIE W rozdziale tym należy przedstawić skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie, dotyczących określenia m.in.: celów (oddziaływania) projektu, rezultatów projektu, produktów projektu, 4 Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, 2006, Komisja Europejska. Wytyczne, Nowy okres programowania , Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost- Benefit Analysis) Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 10

11 liczby użytkowników projektu, planowanych nakładów inwestycyjnych, trwałości instytucjonalnej i wykonalności (gotowości beneficjenta/operatora do wdrożenia projektu), trwałości finansowej, zasadności poziomu dofinansowania. Wnioski powinny być sformułowane prostym, nietechnicznym językiem. Treść podsumowania musi umożliwić osobie oceniającej odniesienie się do każdego z kryteriów oceny projektów. Dlatego należy przedstawić stopień, w jakim projekt spełnia każde z kryteriów merytorycznych ogólnych i szczegółowych oraz wskazać rozdział i stronę studium, gdzie można odnaleźć uzasadnienie i uszczegółowienie tych informacji. 4. IDENTYFIKACJA PROJEKTU W punkcie tym należy krótko opisać, co będzie przedmiotem projektu: określenie rodzaju projektu (zgodnie z pkt 14. opisu poszczególnych działań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ), określenie typu inwestycji (nowa inwestycja, rozbudowa, przebudowa, w tym modernizacja, zakup wyposażenia, sprzętu itp.), przedstawienie zarysu i ogólnego charakteru projektu (tj. prezentacja projektu wraz z opisem jego celów, całkowitym kosztem projektu 5, lokalizacją, itd.), określenie głównych działań (zadań), odniesienie do całego układu, tj. funkcjonalne i rzeczowe powiązania między danym projektem a istniejącym już układem infrastruktury, wskazanie, do którego z pojęć (etap projektu, projekt, projekt zintegrowany, duży projekt) odnosi się analiza finansowa i ekonomiczna, mając na uwadze, że zdefiniowany projekt powinien stanowić samodzielną jednostkę analizy, ustalenie na podstawie wyników analizy finansowej oraz przy uwzględnieniu wszystkich przesłanek wskazanych w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ czy projekt należy do którejś z kategorii projektów generujących dochód. 5 w celu określenia, czy analizowany projekt został uznany za projekt duży w myśl art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz czy podlega zasadom pomocy publicznej w myśl art. 87 TWE Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 11

12 5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 5.1. PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł projektu Powinien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter projektu Beneficjent projektu Należy podać nazwę i formę prawną beneficjenta projektu Lokalizacja projektu Należy podać: nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której projekt będzie realizowany, umiejscowienie infrastruktury (przedstawienie dokładnej lokalizacji zadań w projekcie, w tym podanie numerów działek, na których infrastruktura będzie zlokalizowana, można pokazać projekt na mapce poglądowej itd.), charakterystyczne cechy lokalizacji, które mają wpływ na osiąganie celów projektu LOGIKA INTERWENCJI Polityka rządowa/regionalna W tym punkcie musi pojawić się wyszczególnienie: dokumentów źródłowych/strategicznych (dokumenty sektorowe np. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury; dokumenty regionalne np. strategia rozwoju województwa, powiatu, gminy), jak również aktów prawnych, związanych z planowanym projektem. W punkcie tym należy przede wszystkim wykazać powiązanie projektu z celami wymienionymi w dokumentach źródłowych/strategicznych, poprzez wskazanie odpowiednich zapisów i uzasadnienie powiązań Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Punkt ten opisuje kluczowe (nie wszystkie) dla realizacji projektu cechy otoczenia społecznogospodarczego. W pierwszej kolejności należy określić obszar oddziaływania projektu [por. pkt 1.1]. Do obszaru oddziaływania projektu powinny odnosić się wszystkie analizy i opisy zawarte w niniejszym studium, szczególnie w tym punkcie. W razie braku danych odnoszących się do tego obszaru należy wziąć pod uwagę najmniejszy możliwy obszar, dla którego dane są dostępne. Następnie należy uzasadnić miejsce realizacji projektu z punktu widzenia rozwoju lokalnego. Należy dokonać analizy popytu na usługę (realizowaną w danej infrastrukturze) w regionie i wykazać, że projekt realizowany jest w skupisku popytu na daną usługę. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 12

13 Poza tym należy określić położenie i odległość od najbliższych placówek, prowadzących podobną działalność, zdolność do wypełniania funkcji oraz obsługi większej liczby osób (np. w okresie sezonu turystycznego). W punkcie tym powinna znaleźć się informacja o istniejącym i planowanym stanie zagospodarowania terenu (odniesienie do obowiązujących planów zagospodarowania terenu, powiązanie z istniejącymi systemami np. komunikacyjnymi). Uzasadnieniem projektu nie jest wyłącznie rozwiązywanie problemów, ale również lokalne czynniki konkurencyjności, które mogą zadecydować o jego sukcesie. Czynniki konkurencyjności również należy postrzegać wyłącznie w kontekście osiągnięcia celów projektu i projektów komplementarnych. Realizując projekt w określonym otoczeniu społeczno-gospodarczym, można wymienić specyficzne cechy terenu i jego czynniki konkurencyjności [wskazując charakterystyczne cechy lokalne należy odnieść je do średnich wojewódzkich, ewentualnie krajowych]: demograficzne: np. ile miejscowości obejmuje obszar oddziaływania projektu? jaka jest gęstość zaludnienia i rodzaj zabudowy? ilu mieszkańców go zamieszkuje? ile stanowią gospodarstw domowych? jakie jest saldo migracji? jaki jest wiek mieszkańców? jaki jest przyrost naturalny? jak kształtuje się prognoza demograficzna w okresie referencyjnym? krajobrazowe: np. jaki obszar objęty jest potencjalnym oddziaływaniem przyszłego projektu? jakie jest ukształtowanie terenu, forma krajobrazu itp.? przyrodnicze: np. jakie warunki środowiskowe, geologiczne i geotechniczne występują na danym obszarze? kulturowe: np. jakie warunki ochrony konserwatorskiej terenu występują na obszarze oddziaływania projektu? czy układ urbanistyczny, ruralistyczny lub historyczny (na którym jest projektowany obiekt budowlany) jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP 6? jakie obiekty kulturowe znajdują się na tym obszarze? oświatowe: np. jaki jest poziom wykształcenia mieszkańców? jakie obiekty oświatowe znajdują się na obszarze oddziaływania projektu? jaka jest liczba uczniów w podziale na lata, szkoły? jaka jest średnia liczba uczniów w oddziałach 7? jak wygląda wyposażenie obiektów oświatowych w komputery i dostęp do Internetu? jaka jest liczba obiektów sportowych? jakie są to obiekty? ilu użytkowników z nich korzysta? gospodarcze: jaki jest przeciętny dochód per capita w obszarze oddziaływania projektu (w tym w stosunku do średniej dla województwa i Polski)? Jaki jest udział przychodów ze źródeł socjalnych? jaki jest profil obszaru (rolniczy, przemysłowy, turystyczny, miejski itp.)? ile przedsiębiorstw znajduje się na tym terenie? jakiej wielkości? jaki jest profil przedsiębiorstw? jaki jest ich udział w tworzeniu lokalnego / regionalnego rynku pracy? jaki jest poziom bezrobocia w obszarze oddziaływania projektu? 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7 Podstawowa jednostka organizacyjna szkoły. W szkole oddział stanowi grupa uczniów pobierających naukę w tej samej klasie. Dodatkowym wyróżnikiem oddziału może być specyficzny skład grupy uczniów (oddział: specjalny, integracyjny, ogólnodostępny) lub program nauczania (oddział: dwujęzyczny, przysposabiający do pracy) [źródło: GUS] Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 13

14 Zidentyfikowane problemy Punkt ten powinien charakteryzować wszystkie grupy interesariuszy projektu, w tym użytkowników. Następnie należy przedstawić: opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich użytkowników (ale tylko w kontekście przedmiotu projektu), uzasadnienie powiązań pomiędzy problemami a badaną analizą otoczenia projektu oraz opis związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy problemami, selekcję problemów i wybór tych, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania. Należy uzasadnić: jakie są niedogodności i problemy dla użytkowników korzystających z infrastruktury kultury, dlaczego do tej pory potrzeby nie zostały zaspokojone, a problemy rozwiązane, czy i w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania negatywnych kwestii Cele projektu Należy wskazać cele bezpośrednio spójne z zapisami RPO WŁ. Należy uzasadnić zgodność projektu z celami osi priorytetowej RPO WŁ i danego działania uzasadnienie powinno wskazywać na stopień realizacji tych celów przez projekt np. poprzez odniesienie do wskaźników realizacji ujętych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i przez to pokazywać zasadność realizacji poszczególnych zadań przyczyniających się do realizacji tych celów (jedynie wydatki zasadne z tego punktu widzenia mogą zostać uznane za kwalifikowalne). Elementy projektu, niezgodne z celami osi priorytetowej, traktowane będą jak wydatki niekwalifikowalne. Przy czym należy pamiętać o tym, że o kwalifikowalności nie decyduje wyłącznie zgodność programowa z RPO WŁ, ale również zgodność z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 9. Cele należy bezpośrednio odnieść do problemów, jakie projekt rozwiąże. Należy określić, jakiej grupy społeczeństwa cele dotyczą. Określić należy obszar oddziaływania, strukturę odwiedzających (pozwalającą w szczególności na zbadanie stopnia osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów), infrastrukturę (miejscowość, województwo, region, kraj, Europa) Komplementarność z innymi działaniami/programami Należy wskazać wszystkie projekty komplementarne (niekoniecznie realizowane przez danego beneficjenta), które wraz z realizowanym projektem spowodują osiągnięcie celów, wynikających z problemów lokalnych, regionalnych i krajowych, opisanych w punkcie i oraz wskazanych w dokumentach strategicznych, określonych w punkcie Każdy komplementarny projekt powinien być opisany w tym zakresie, a także należy podać podstawowe parametry projektu (np. wartość, cel, przedmiot projektu, podstawowy skwantyfikowany rezultat, beneficjent). Dotyczy to powiązań z projektami realizowanymi przez beneficjenta i inne podmioty, finansowanymi zrówno ze środków unijnych, jak i innych środków. 8 zob. Załącznik 3. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działań 9 Zasady kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata oraz Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 14

15 Produkty projektu Produkty muszą zostać skwantyfikowane, np. liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów, kubatura budynków, powierzchnia użytkowa, liczba wybudowanych/przebudowanych instytucji kultury, liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddana ochronie, liczba wymienionych elementów, liczba miejsc parkingowych itd. Należy pokazać w szczególności produkty, które zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie (i będą podlegać monitoringowi dla nich trzeba wskazać również sposób monitoringu), ale również inne uzasadniające realizację projektu. Produkty, przedstawione we wniosku o dofinansowanie, powinny być mierzone w pierwszej kolejności, za pomocą wskaźników wymienionych w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. W przypadku braku odpowiednich wskaźników w ww. Wytycznych Beneficjent wybiera wskaźniki spośród wymienionych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Możliwe jest również umieszczenie wskaźników autorskich w uzgodnieniu z IZ RPO WŁ lub bez takiego uzgodnienia (w przypadku kiedy pochodzą one z listy wskaźników autorskich zaproponowanych na stronie internetowej Rezultaty projektu W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym np. liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego poddane ochronie, liczba odbiorców usług, korzystających z nowej jakości programu, realizowanego na infrastrukturze, liczba nowych usług, realizowanych na infrastrukturze, przyrost użytkowników parkingu, ułatwiającego dostęp do infrastruktury kulturowej itd. Rezultaty powinno podawać się w kolejnych latach narastająco. Należy przedstawić w szczególności rezultaty, które zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie (i będą podlegać monitoringowi dla nich trzeba wskazać sposób monitoringu), ale również inne, uzasadniające realizację projektu. Rezultaty, ujęte we wniosku o dofinansowanie, powinny być mierzone w pierwszej kolejności, za pomocą wskaźników wymienionych w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. W przypadku braku odpowiednich wskaźników w ww. Wytycznych Beneficjent wybiera wskaźniki spośród wymienionych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Możliwe jest również umieszczenie wskaźników autorskich w uzgodnieniu z IZ RPO WŁ lub bez takiego uzgodnienia (w przypadku kiedy pochodzą one z listy wskaźników autorskich zaproponowanych na stronie internetowej TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU Analiza instytucjonalna projektodawcy W punkcie tym należy zawrzeć informacje na temat: instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, w szczególności beneficjenta, operatora, innych użytkowników oraz wyszczególnienie zakresu zadań i odpowiedzialności, innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu, a także podmiotów, na które realizacja projektu będzie oddziaływać, ewentualnych rozwiązań związanych z udostępnieniem wybudowanej / przebudowanej / rozbudowanej i/lub doposażonej infrastruktury podmiotom trzecim, Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 15

16 umów i porozumień zawartych między instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu W punkcie tym należy opisać zakres zrealizowanych oraz planowanych prac przygotowawczych. Należy również podać opis zorganizowania procesu wdrażania projektu, przedstawiając zaangażowane w projekt organizacje, osoby, ich rolę, odpowiedzialność oraz procedury realizacji poszczególnych działań. Należy przedstawić harmonogram realizacji prac przygotowawczych i wdrożeniowych, w tym pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, przetargów itp. W szczególności należy podać szczegółowy opis wewnętrznych regulaminów, zarządzeń samorządu, pozwalających na wdrożenie rozwiązań, związanych z infrastrukturą, w tym w szczególności rozwiązania regulujące udział w systemie partnerów prywatnych (aktualnie obowiązujących i planowanych). W przypadku, gdy osiągnięcie pożądanych rezultatów wymaga zaangażowania w projekt innych instytucji poza samym beneficjentem należy podać działania, które powinny podjąć te organizacje w celu wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów projektu. Beneficjent jest również zobowiązany do utrzymania produktów i rezultatów projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa 10 są zobowiązane do utrzymania produktów i rezultatów projektu, przez co najmniej 3 lata. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu oraz ocenić zdolność operatora do sprawnej eksploatacji majątku i utrzymania efektów projektu w dłuższej perspektywie. Należy odnieść się do trwałości działań w systemie w przypadku udziału podmiotów prywatnych. Trwałość efektów nie zależy wyłącznie od infrastruktury, ale również od programu, realizowanego na infrastrukturze i zależy w znacznym stopniu od metod dotarcia do świadomości społecznej, polityki zachęt, zarządzeń, regulaminów, udziału innych podmiotów. W niniejszym punkcie należy wykazać wykonalność i trwałość programu realizowanego na infrastrukturze ANALIZA PRAWNA WYKONALNOŚCI PROJEKTU Należy opisać kwestie prawne, związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, w tym gruntów oraz urządzeń, a także dokumenty warunkujące wykonanie poszczególnych zadań w projekcie. W części tej powinna znaleźć się informacja na temat własności gruntu/obiektów gdzie będzie realizowany projekt, dostępność gruntów, mediów i inne aspekty formalno-prawne. Zlecanie realizacji zadań w ramach projektu, a więc np. robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych podlega przepisom prawa zamówień publicznych. W niniejszym punkcie można scharakteryzować (jeżeli wnioskodawca posiada już takie informacje) rodzaj i przedmiot każdej z zaplanowanych procedur udzielania zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z , str. 33 z późniejszymi zmianami; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 141 z późn. zm.) 11 Należy mieć przy tym na uwadze dyspozycję art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który zabrania dzielenia zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia procedur przetargowych oraz art. 29, który nakazuje opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 16

17 6. ANALIZA TECHNICZNA I ANALIZA ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW Analiza techniczna koncentruje się na następujących zagadnieniach: opis punktu wyjścia, tj. aktualnych rozwiązań technicznych, w szczególności odniesienie do istniejącej infrastruktury kulturowej oraz możliwości jej wykorzystania, opis proponowanych zmian, które mają przynieść rezultaty, zmierzające do osiągnięcia celów projektu, opis charakterystycznych cech technologii, uzasadnienie wyboru technologii ze względu na skuteczność osiągnięcia celu projektu. Uzasadnienie może powoływać się na: wymogi techniczne, przyjęte w postaci norm lub zaleceń, odnoszących się do danego typu systemów, kontynuację wykorzystania określonego typu technologii, innowacyjność funkcjonalną proponowanych nowych rozwiązań technologicznych AKTUALNE ZASOBY I OBIEKTY W punkcie tym należy ocenić zasoby infrastruktury względem potencjału programu kulturowego. Należy też ocenić funkcjonalność istniejących obiektów. Poza tym należy opisać rodzaje dodatkowych usług, które realizują te obiekty (biblioteka, sport i rekreacja, recepcja, gastronomia, stołówki, sklepy itp.). Należy także podać cechy fizyczne terenu/obiektów: powierzchnia terenu zabudowanego, powierzchnia budynków, kubatura budynków, powierzchnia terenów niezabudowanych, liczba miejsc dla poszczególnych usług oraz liczbę odwiedzających te obiekty osób (na dzień, sezon, rok) i maksymalną pojemność obiektu. Należy wskazać potrzeby infrastrukturalne i uzasadnić OPIS ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW, ANALIZA OPCJI Należy określić alternatywne warianty, dotyczące zarówno sposobu osiągnięcia celu (inny zakres prac, przystosowanie obiektu do innej liczby zwiedzających, inną metodę osiągnięcia celu, inne wykorzystanie obiektu). Należy określić również, jakie byłyby efekty zaniechania projektu. Należy przedstawić sposób wyłonienia najkorzystniejszego wariantu. Jeżeli analiza opcji była przedmiotem wstępnego studium wykonalności w ostatecznym studium wykonalności należy ponownie przeprowadzić analizę opcji wykorzystując bardziej szczegółowe dane o poszczególnych wariantach niż miało to miejsce we wstępnym studium. Metodę analizy opcji należy dobrać do specyfiki projektu. Do analizy opcji można zastosować np. metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Definicja DGC jest dana poniższym wzorem. t n KIt KEt t t 0 (1 i) DGC pee. t n EEt t (1 i) t 0 KI t nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku, Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 17

18 KE t zmiana kosztów eksploatacyjnych w wyniku realizacji projektu w danym roku (z uwzględnieniem nakładów odtworzeniowych), i stopa dyskontowa, t rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, funkcjonowania projektu, EE t miara rezultatu np. wzrost liczby odwiedzających. W przypadku, gdy rezultat i koszty eksploatacji są jednakowe dla poszczególnych wariantów, wystarczy porównać nakłady inwestycyjne OPIS TECHNICZNY PROJEKTU Należy przedstawić techniczne cechy, rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne: parametry techniczne, logika dostosowania budynku do poszczególnych celów. Należy opisać funkcjonalności rozwiązań technicznych i wyposażenia, sposób zasilania budynku w media, wewnętrzne sieci, rodzaj paliw, wewnętrzne i zewnętrzne systemy komunikacyjne (parkingi, korytarze), szczególnie ważne rozwiązania architektoniczne, przepustowość obiektu, liczba miejsc. Należy przedstawić uzasadnienie zakresu projektu w odniesieniu do celów projektu, w podziale na elementy, które są kosztami kwalifikowalnymi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 12 oraz elementy projektu, które nie są kosztami kwalifikowalnymi. Jeśli studium wykonalności obejmuje projekt zintegrowany, powyższe dane należy przedstawić dla wszystkich projektów składowych. 7. RÓŻNE ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/ SEKTORA 7.1. AKTUALNY PROGRAM KULTUROWY Należy podać: syntetyczny opis aktualnego programu kulturowego, czynniki wartościujące dziedzictwo kulturowe (np. czy obiekt jest wpisany na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO, do rejestru zabytków, itp.), potencjał instytucjonalny beneficjenta oraz efektywność jego dotychczasowych działań, 12 Zasady kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata oraz Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 18

19 potrzeby w zakresie optymalizacji programu kulturowego, własne osiągnięcia oraz osiągnięcia kadry OCENA PROGRAMU KULTUROWEGO ZWIĄZANEGO Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM I OFERTY UZUPEŁNIAJĄCEJ Ocena może zawierać: aktualnie realizowane działania, których jakość poprawi się dzięki nowej infrastrukturze, listę nowych usług dla ludności wraz z usługami towarzyszącymi (typu informacja i usługi gastronomii, wewnętrzny transport), opis nowego programu kulturalnego /artystycznego zaplanowanego dla ośrodka kulturalnego, poziom przygotowania kadry do nowego programu kulturowego. 8. ANALIZA FINANSOWA Analiza finansowa dotyczy badania zmian przepływów pieniężnych beneficjenta i operatora oraz trwałości finansowej projektu. Jeżeli projekt będzie realizowany również przez partnerów, ich zmiany przepływów pieniężnych (jeżeli wystąpią), należy włączyć do analizy finansowej. Generalnie rzecz ujmując, w analizie finansowej muszą pojawić się zmiany przepływów pieniężnych wynikające z realizacji projektu u wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację i/lub eksploatację tego projektu. Z drugiej strony oznacza to, że jeżeli realizacja projektu nie powoduje zmian w przepływach któregoś z podmiotów, nie trzeba wykazywać jego przepływów w analizie. Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi MRR. Powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy: 8.1. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 8.2. Źródła finansowania projektu 8.3. Program sprzedaży. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu 8.4. Kalkulacja zmiany kosztów eksploatacyjnych wywołanych realizacją projektu 8.5. Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją projektu 8.6. Kalkulacja poziomu wsparcia 8.7. Analiza trwałości finansowej projektu 9. ANALIZA EKONOMICZNA 9.1. KWANTYFIKACJA I LOGIKA WYSTĄPIENIA EFEKTÓW SPOŁECZNYCH PROJEKTU W punkcie tym należy podać efekty społeczne realizacji projektu. Główny nacisk należy położyć na oddziaływanie projektu inwestycyjnego. Na początek należy spróbować kwantyfikować efekty w pieniądzu. Należy określić: Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 19

20 koszty innych podmiotów (przy zaniechaniu i realizacji) np. mieszkańców, zazwyczaj są one równe przychodom podmiotu eksploatującego projekt; należy również wykazać koszty lokalnych dostawców, jeśli dotychczas zaspokajali oni potrzeby mieszkańców, a po projekcie potrzeby te będzie zaspokajała wybudowana infrastruktura; jeżeli projekt niesie za sobą zmianę wysokości cen dla dotychczasowych użytkowników zmianę tę również można uwzględnić, przychody innych podmiotów (przy zaniechaniu i realizacji) jeśli jakaś działalność wiąże się z systemem (przedsięwzięciem) należy skalkulować przychody (przed, po) związane z tą działalnością; należy również pamiętać, że w przypadku zaliczenia przychodów, w punkcie koszty innych podmiotów należy uwzględnić koszty tej działalności. W celu wyceny kolejnych efektów w jednostkach pieniężnych efektów społecznych można stosować kalkulację, opierającą się na różnych metodach, opisanych w podręcznikach do analizy kosztów i korzyści np.: metodzie efektów produkcyjnych, szacowaniu nakładów prewencyjnych i kosztów restytucji, szacowaniu kosztów odtworzenia, metodach hedonicznych, metodzie kosztów podróży, metodzie deklarowanych preferencji. Dla obiektów dziedzictwa kulturowego i innych o charakterze turystycznym najbardziej dostosowana jest metoda szacowania skłonności do zapłaty na podstawie kosztów podróży. W tym celu określa się średnią odległość, jaką pokonują odwiedzający (bez realizacji projektu i po realizacji projektu). Koszty turystów są miernikiem ich skłonności do zapłaty, a tym samym stanowią ekwiwalentne przychody. Większość z efektów ekonomicznych trudno jest jednak wyrazić w jednostkach pieniężnych. W przypadku, gdy efektów ekonomicznych nie można wyrazić w jednostkach pieniężnych, zastosowanie znajduje metoda uproszczona, która pozwala skwantyfikować efekty w jednostkach naturalnych. W tym celu należy przeprowadzić analizę ilościową liczby użytkowników, usług w stanie aktualnym i planowanym dla wariantu realizacji i zaniechania. Następnie należy: wyszczególnić korzyści społeczne (rezultaty i oddziaływania), przypisać im określone wartości, ale nie koniecznie wyrażone w pieniądzu; można zastosować dowolną jednostkę wartościującą zjawisko; głównym kryterium wyboru jednostki powinna być wiarygodność (logika) wyrażanego efektu społecznego, uzasadnić przedstawione korzyści i metodologię szacunków; należy wykazać związki przyczynowo-skutkowe osiągnięcia poszczególnych rezultatów i oddziaływań. Należy także określić bezpośrednie miejsca pracy, przewidywany okres pracy. Bezpośrednie miejsca pracy oznaczają miejsca stworzone bezpośrednio w produktach projektu (np. w powstałych obiektach, do utrzymania wybudowanej infrastruktury lub zakupionych środków trwałych) przez beneficjenta, operatora lub partnerów projektu w okresie realizacji projektu, albo na początku okresu eksploatacji Dla miejsc pracy w okresie realizacji należy określić liczbę etatów i czas ich trwania z tytułu realizacji projektu. Dla okresu eksploatacji należy określić liczbę trwałych etatów po realizacji projektu. Należy również określić pośrednie miejsca pracy powstałe w obszarze oddziaływania projektu i w okresie oddziaływania projektu, czyli 3-5 lat po realizacji projektu na skutek zrealizowanych zadań w projekcie, powstałych produktów i rezultatów projektu, a także wpływ projektu na rynek pracy poprzez Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury 20

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE Załącznik do uchwały nr 27/1067/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I WYPOSAŻENIA

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I WYPOSAŻENIA Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 174 /10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I WYPOSAŻENIA Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik nr VI ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 22 maja 2017 roku SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium wykonalności dokument (analiza) przedstawiająca cele projektu i sposoby ich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wytyczne dotyczące przygotowania Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Źródło: http://www.mrr.gov.pl Wytyczne yy do analiz finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ Ministerstwo Środowiska Źródła wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności ś dokumenty główne 1. Narodowe

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE Analiza potrzeb PW PP1 pomysł potrzeba analiza Analiza potrzeb regionu Promowanie swojego regionu/produktu Przydatność, funkcjonalność i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Zał. nr 1 do SWI Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej projektu inwestycyjnego Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Wyszczególnienie/Pozycja Stawka/Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Jastrzemski, JASPERS

Waldemar Jastrzemski, JASPERS Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR w latach 2007-20132013 Waldemar Jastrzemski, JASPERS Warszawa, 1 08 sierpnia 2008 Zakres prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Wytyczne do Biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA 2014-2020 7 lipca 2017 Spis treści 1. Streszczenie w języku angielskim 3 2. Zarys projektu 3 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów

Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów Wstęp: Niniejszy dokument został opracowany na potrzeby oceny i wdrażania projektów

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa

Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Wskazania do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 706/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 706/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 706/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2015 r. ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnym 1. Wnioskodawcy i promotorzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM Załącznik nr 2 do Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 4. Osi priorytetowej Regionalna

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet)

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Robert Markiewicz, NFOŚiGW 1 Projekt generujący dochód - definicja art. 55 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. (miejscowość do 20 tys. mieszkańców) 2

Projektu Modelowego. (miejscowość do 20 tys. mieszkańców) 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE GMINY (miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 Szkolenia dla wnioskodawców Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

2. Od kiedy należy liczyć wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w kontekście spełnienia kryterium C.2.2 w ramach EFRR?

2. Od kiedy należy liczyć wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w kontekście spełnienia kryterium C.2.2 w ramach EFRR? Odpowiedzi na pytania wnioskodawców Spotkanie informacyjne: 31 sierpnia 2016 roku 1. Jaka jest definicja miejsca przedszkolnego w projekcie oraz nowo utworzonego miejsca przedszkolnego powstałego w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wytyczne dotyczące przygotowywania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet V: Dyfuzja innowacji Działanie 5.1: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Szkolenie dla Wnioskodawców Działania 7.2 Kraków, luty-marzec

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZAŁĄCZNIK NR II do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 2 z 6

przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 2 z 6 I. Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności przedsięwzięcia 1. Studium Wykonalności składa się z dwóch części: opisowej i obliczeniowej. 2. Studium Wykonalności dostarczane jest w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 * ponowna ocena dotyczy przypadku konieczności dokonania powtórenej oceny w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1 Podstawowe definicje...

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Poddziałanie: n/d

Bardziej szczegółowo

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 2014-2020

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 2014-2020 Karta informacyjna dla Wnioskodawcy RPOWŚ 214-22 Wynik Oceny Merytorycznej dla Działania 4.5 RPOWŚ 214-22 WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 214-22 PRIORYTET INWESTYCYJNY:

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

KARTA PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWŚ 2014-2020

KARTA PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 KARTA PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWŚ 214-22 * ponowna ocena dotyczy przypadku konieczności dokonania powtórnej oceny w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych. (minimalny wymagany zakres)

Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych. (minimalny wymagany zakres) PROJEKT Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. (minimalny wymagany zakres)

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE Załącznik nr 3a do Uchwały nr 2075/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. pn. Kryteria merytoryczne dla działania 4.1. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do Uchwały Nr 1089/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ Łódź, 7 lipca 2009 SPIS

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA

OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 175/212/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2017 roku WYCIĄG z kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Dla ww. podmiotów przewiduje się odrębny konkurs, którego szczegóły zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Dla ww. podmiotów przewiduje się odrębny konkurs, którego szczegóły zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Lp. Treść zapytania 1 Czy otrzymana kwota dotacji w konkursie 9.8. np. w wysokości max 2,5 mln PLN przy ogólnej kwocie projektu na 5 mln PLN, zmieni się w przypadku uzyskania w wyniku przetargu niższej

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r. Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 1 Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1 E-usługi. Poddziałanie E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1 E-usługi. Poddziałanie E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Wskazania do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015)

PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015) PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015) Tytuł programu: Niskoemisyjny transport miejski Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo