L. S, Przewodniczqcy Rady Panstwa: A. Zawadzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L. S, Przewodniczqcy Rady Panstwa: A. Zawadzki"

Transkrypt

1 Dziennik Uslaw Nr 29 _ 434 _ Poz. $ KONWEMCJA (NR 87} DOTYCZACA WOLNOSCI ZWIAZKOWEJ I OCHRONY P8AW ZWIAZKOWYCHl przyje.ta w San Francisco data 9 lipca 1948 r. PizekJad, W Imieniu Polskie] Rzeczypospolite] Ludowej Au Norn de la Repubiique Populaire de Pologne RADA PA&STWA LE CONSEIL D'ETAT POLSKIEJ RZEC2YPOSPOLITEJ LUDOWEJ DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE podaje do powszechnej wiadomosci: W dniu 9 lipca 1948 r. przyj^ta zostala w SMI Francisco przez Konferencj^ Ogolnq Mi^dzynarodo\vej Orgaaizacji Pracy Konwencja (nr 87) dotyezaca wolnosci zwiazkowej i ochrony pr^w zwiqzkowych. Po zaznajomieniu si^ z powyzsz^ Konwencjq Rada Panstwa uznaia jq i uznaje za slusznq zarowno w catosci, jak I kazde z postaaowien w niej zawartychj oswiadcza, ze wyjni»iiona Konwencja jest przyji^ta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz prayrzeka, te b^dzie niezmiennie zachowywana, Na dowod czego wydany zostal Akt niniejszy, opatrzony piecz^ciq Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 4 tous ceus qui ces Presentes Lettres verront fait savoir ce qai suit: Une Convention (No 87} concernant la Liberle Syndicale et la Protection du Droit Syndical a ete adoplee par la Conference Generate de I'Organisation Internationale du Travail a San-Francisco le 9 juiiiet 1948, Apres avoir vu et examine ladite Convention le Conseil d'eiat Fa approuvee et approuve en toutes et chacu»e des dispositions qui y sont conteaaes; declare que la Convention susmentionnee est acceptee, ratiliee et confirmee et promet qu'elle sera inviolableraent observee. En Foi de Quo! les Presentes Lettres ont ete delivreea, revalues du Sceau de la Republique Populaire de Pologne. Dano w Warszawie, dais 14 grudnia 1956' r. L. S, Przewodniczqcy Rady Panstwa: A. Zawadzki Minister Spraw Zagranicznych: w z, J, Donae a Varsovie, le 14 deeembre L, S. President du Conseil d'eiat: A ZawodzJd Ministre des Affaires Etrangeres; w z. J. Winiewicz ftekst Konweneji w przekladzie polskira 1 w bramieniach oryginalaych zamieszezony jest w zala.czniku do niniejszego numeru),

2 Page 1 of6 KONWENCJA Mr 87 MI^DZYNARODOWEJ ORGAN1ZACJI PRACY dotyczajia woinosci zwia^zkowej i ochrony praw zwiajzkowych przyj^ta w San Francisco dnia 9 Hpca 1948 r. Data wejicia w 2ycie: 04:07: Sesja Konferencji:31 Konferencja Ogolna Mi^dzynarodowej Organizacji Pracy, Zwotena do San Francisco przez Rad Administracyjna. Mie.dzynarodowego Biura Pracy i zebrana tarn 17 czerwca 1948 r. na swej trzydziestej pierwszej sesji; Postanowiwszy przyjac w formie konwencji rozne wnioski dotyczqce woinosci zwiazkowej i ochrony praw zwiazkowych, ktora to sprawa stanowi siodmy punkt porzadku obrad sesji; Biorajc pod uwag, ze wstep do Konstytucji Mi^dzynarodowej Organizacji Pracy wymienia "uznanie zasady woinosci zwiazkowej" jako jeden ze srodkow mogapych polepszyc polozenie pracownikow, i zapewnic pokoj; Biorajc pod uwag, ze Deklaracja Filadelfijska stwierdzila ponownie, ze "wolnosc wypowiadania si i stowarzyszen jest niezb^dnym warunkiem utrzymania post^pu"; Biorac pod uwag, ze Mi^dzynarodowa Organizacja Pracy przyje^a na swej trzydziestej sesji jednomyslnie zasady, ktore powinny bye podstawa^ regulacji mi^dzynarodowej; Biorac pod uwagf, ze Zgromadzenie Ogolne Narodow Zjednoczonych na swej drugiej sesji potwierdzito te zasady i wezwato Mi^dzynarodowa, Organizacj^ Pracy do kontynuowania wysiikow w celu umozliwienia przyj^cia jednej!ub wi^cej konwencji mi dzynarodowych; przyjmuje dziewiatego lipca tysiac dziewi^cset czterdziestego osmego roku ponizsza^ konwencj? pod nazwa. Konwencji o woinosci zwiazkowej i ochronie praw zwiazkowych, 1948 r. CZ^SC I.WOLNOSC ZWIAZKOWA ArtykuJ 1 Kazdy Cztonek Miedzynarodowej Organizacji Pracy, dla ktorego jest w mocy niniejsza konwencja, zobowiazuje si stosowac nast^pujace postanowienia. Artykut 2 Pracownicy i pracodawcy, bez jakiegokolwiek rozroznienia, maja, prawo, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, tworzyc organizacje wedlug swego uznania, jak tez przyste.powac do tych Organizacji, z jedynym zastrzezeniem stosowania si do ich statutow.

3 Page 2 of6 Artyku* 3 1. Organizacje pracownikow i pracodawcow majav prawo opracowywania swych statutow i regulaminow wewnetrznych, swobodnego wybierania swych przedstawicieli, powofywania swego zarzadu, dziatelnosci oraz uktadania swego programu dziatenia. 2. \Madze publiczne powinny powstrzymac si od wszelkiej interwencji, ktora by ograniczala to prawo lub przeszkadzate w jego wykonywaniu zgodnie z prawem. Artykut 4 Organizacje pracownikow i pracodawcow nie moga, bye rozwiazywane lub zawieszane w drodze administracyjnej. Artykul 5 Organizacje pracownikow i pracodawcow maja^ prawo do tworzenia federacji i konfederacji, jak tez przystepowania do nich, a kazda organizacja, federacja i konfederacja ma prawo przystepowania do mi dzynarodowych organizacji pracownikow i pracodawcow, Artykul 6 Postanowienia artykutow 2, 3 i 4 stosuja^ si do federacji i konfederacji organizacji pracownikow i pracodawcow. Artykut 7 Uzyskanie osobowosci prawnej przez Organizacje pracownikow i pracodawcow oraz ich federacje i konfederacje nie moze bye uzaleznione od warunkow takich, ktore by ograniczafy stosowanie postanowieh artykutow 2, 3 i 4. Artykut 8 1. W wykonywaniu uprawnieri, ktore przyznaje im niniejsza konwencja, pracownicy, pracodawcy i ich odnosne organizacje powinni, podobnie jak inne osoby lub zorganizowane zbiorowosci, przestrzegac obowiazujacych w kraju przepisow prawnych. 2. Ustawodawstwo krajowe nie powinno naruszac gwarancji przewidzianych w niniejszej konwencji ani bye tak stosowane, aby naruszato te gwarancje. Artykut 9 1. Ustawodawstwo krajowe okresli, w jakiej mierze gwarancje przewidziane w niniejszej konwencji bed3.miafy zastosowanie do sit zbrojnych i policji. 2. Zgodnie z zasada^ wyrazona^w art Konstytucji Mie.dzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikacja niniejszej konwencji przez ktoregokolwiek

4 Page 3 of6 Cztonka nie b dzie uwazana za naruszenie jakiegokolwiek istniejacego prawa, orzeczenia, zwyczaju lub uktedu, Wore przyznaja^ cztonkom sif zbrojnych i policji gwarancje przewidziane w niniejszej konwencji. Artykut 10 W niniejszej konwencji okreslenie "organizacja" oznacza kazda^ organizacj? pracownikow lub pracodawcow, maja^ na celu popieranie i ochron interesow pracownikow lub pracodawcow. CZE.SC II.OCHRONA PRAWZWIAZKOWYCH Artykui 1 1 Kazdy Cztonek Mifdzynarodowej Organizacji Pracy, dla ktorego konwencja niniejsza jest w mocy, zobowiazuje si zastosowac wszelkie konieczne i wtesciwe srodki w celu zapewnienia pracownikom i pracodawcom swobodnego wykonywania praw zwiajzkowych. orzeczenia sa^dow CZE.SC III.POSTANOWIENIA ROZNE Artykut Jezeii chodzi o obszary wskazane w art. 35 Konstytucji Mi^dzynarodowej Organizacji Pracy w brzmieniu zmienionym przez Akt poprawki Konstytucji Miedzynarodowej Organizacji Pracy, 1946 z wytaczeniem jednak obszarow, o ktorych mowa w paragrafach 4 i 5 wspomnianego artykutu tak zmienionego, ze kazdy Cztonek Organizacji, ktory ratyfikuje niniejsza^ konwencj^, powinien przestec Dyrektorowi Generalnemu Mi^dzynarodowego Biura Pracy rownoczesnie z ratyfikacja^ aibo w mozliwie najkrotszym czasie po ratyfikacji oswiadczenie wskazujajce: a) obszary, na ktorych zobowia/uje si stosowac postanowienia konwencji bez zmian; b) obszary, na ktorych zobowiazuje si stosowac postanowienia konwencji ze zmianami i na czym te zmiany polegajaj c) obszary, na ktorych konwencja nie moze bye zastosowana, a w tych przypadkach powody, dla ktorych nie moze bye zastosowana; d) obszary, co do ktorych zastrzega sobie decyzj. 2. Zobowiazania wskazane pod punktami a) i b) paragrafu pierwszego niniejszego artykuju b da^ uwazane za cz^sc swadowq. ratyfikacji i b^da, miafy identyczne z nia^skutki. 3, Kazdy Cztonek b dzie mogt zrzec si, w drodze nowego oswiadczenia, catosci lub cz sci zastrzezeh zawartych w jego poprzednim oswiadczeniu, ztozonym zgodnie z punktami b), c) i d) paragrafu 1 artykuju niniejszego.

5 Page 4 of6 4. Kazdy Cztonek b dzie mogl w czasie, kiedy w mysl postanowien art. 16 konwencja niniejsza moze bye wypowiedziana, przesiac Dyrektorowi Generalnemu nowe oswiadezenie, zmieniajajce pod kazdym innym wzglf dem brzmienie jakiegokolwiek poprzedniego oswiadczenia i przedstawiajace sytuacjf na okreslonych obszarach. ArtykuMS 1. Jezeli sprawy objete niniejsza^ konwencja, naleza, do wtesnego zakresu dzialania wladz obszaru nie metropolitainego, Cztonek odpowiedzialny za stosunki mi^dzynarodowe tego obszaru, w porozumieniu z jego rzajdem, be_dzie mogl przestec Dyrektorowi Generalnemu Mi^dzynarodowego Biura Pracy oswiadczenie przyjmujajce, w imieniu tego obszaru, zobowiazania wynikajajce z niniejszej konwencji. 2. Oswiadczenie przyjmujajce zobowiazania niniejszej konwencji moze bye przesiane Dyrektorowi Generainemu Mif dzynarodowego Biura Pracy: a) przez dwoch lub wi^cej Czlonkow Organizacji dia obszaru poddanego ich wspolnej wladzy; b) przez wszelka^ wladz mi^dzynarodowa^ odpowiedzialny za administracj danego obszaru na mocy postanowien Karty Narodow Zjednoczonych albo na mocy kazdego innego obowiazujajcego postanowienia, w odniesieniu do tego obszaru. 3. Oswiadczenie przeslane Dyrektorowi Generalnemu Mi^dzynarodowego Biura Pracy stosownie do postanowien poprzednich paragrafow niniejszego artykutu powinno wskazywac, czy postanowienia konwencji b da, stosowane na danym obszarze ze zmianami lub bez zmian; gdy oswiadczenie stwierdza, ze postanowienia konwencji stosuje si z zastrzezeniem zmian, powinno wskazac, na czym te zmiany polegaja^, 4. Zainteresowany Cztonek, Cztonkowie albo wtedza mifdzynarodowa b da[ mogli, w drodze pozniejszego oswiadczenia, zrzec si calkowicie iub cz^sciowo prawa powoiywania si na zmian wskazana^ w jakims poprzednim oswiadczeniu. 5. Zainteresowany Cztonek, Cztonkowie albo wtedza mie.dzynarodowa b da^ mogli, w czasie kiedy konwencja moze bye wypowiedziana stosownie do postanowien art. 16, przesiac Dyrektorowi Generalnemu Mie.dzynarodowego Biura Pracy nowe oswiadczenie, zmieniajace pod kazdym innym wzgl dem brzmienie jakiegokolwiek poprzedniego oswiadczenia, przedstawiajace sytuacje. w przedmiocie stosowania niniejszej konwencji. CZ^SC IV. POSTANOWIENIA KONGO WE Artykul 14 Formalne akty ratyfikacji niniejszej konwencji zostana, przeslane Dyrektorowi Generalnemu Mi dzynarodowego Biura Pracy do zarejestrowania.

6 Page 5 of6 Artykuf Niniejsza konwencja b dzie obowiazywate tylko tych Cztonkow Miedzynarodowej Organizacji Pracy, ktorych akty ratyfikacji zostafy zarejestrowane przez Dyrektora Generainego. 2. Wejdzie ona w zycie w dwanascie miesi^cy po zarejestrowaniu przez Dyrektora Generainego aktow ratyfikacji dwoch Cztonkow. 3. Nast^pnie niniejsza konwencja wejdzie w zycie dla kazdego Cztonka w dwanascie miesieey od daty zarejestrowania jego aktu ratyfikacji. ArtykuJ Kazdy Cztonek, ktory ratyfikowal niniejsza, konwencj, moze ja^ wypowiedziec po upfywie dziesi^ciu lat od daty pierwotnego jej wejscia w zycie aktem przeslanym Dyrektorowi Generalnemu Mi dzynarodowego Biura Pracy i przezen zarejestrowanym. Takie wypowiedzenie nabierze mocy dopiero po uplywie roku od jego zarejestrowania. 2. Kazdy Czionek, ktory ratyfikowal niniejsza^ konwencj, a ktory w okresie jednego roku po uplywie dziesiecioletniego okresu wymienionego w poprzednim paragrafie nie skorzysta z prawa wypowiedzenia przewidzianego w niniejszym artykule, b^dzie zwiazany na nowy okres dziesi^cioletni, po czym b dzie mogi wypowiedziec niniejsza^ konwencj^ po uplywie kazdego okresu dziesiecioletniego w warunkach przewidzianych w niniejszym artykule. Artykul Dyrektor Generalny Miedzynarodowego Biura Pracy zakomunikuje wszystkim Cztonkom Mi^dzynarodowej Organizacji Pracy fakt zarejestrowania wszystkich aktow ratyfikacji, deklaracji i wypowiedzen, przestenych mu przez Cztonkow Organizacji. 2. Zawiadamiajap Cztonkow Organizacji o rejestracji drugiego przestenego mu aktu ratyfikacji, Dyrektor Generalny zwroci uwag Cztonkow Organizacji na dat, w ktorej niniejsza konwencja wejdzie w zycie. ArtykuMS Dyrektor Generalny Mifdzynarodowego Biura Pracy poda do wiadomosci Sekretarza Generainego Narodow Zjednoczonych w celu zarejestrowania, zgodnie z art. 102 Karty Narodow Zjednoczonych, doktedne informacje w sprawie wszystkich ratyfikacji, wszystkich oswiadczen i wszystkich aktow wypowiedzenia, zarejestrowanych przez niego zgodnie z postanowieniami artykutow poprzednich. ArtykuHQ Po upfywie kazdego okresu dziesiecioletniego, poczawszy od wejscia w zycie niniejszej konwencji, Rada Administracyjna Mi^dzynarodowego Biura Pracy powinna przedtozyc Konferencji Ogolnej sprawozdanie o stosowaniu

7 Page 6 of6 niniejszej konwencji i postanowi, czy nalezy wniesc na porzajdek obrad Konferencji sprawf calkowitej lub czesciowej rewizji konwencji. Artykul W razie gdyby Konferencja przyjeja nowa, konwencj, wprowadzajajca. caikowita^ lub cz^sciowa. rewizj niniejszej konwencji, i o ile nowa konwencja nie postanowi inaczej: a) ratyfikacja przez Cztonka nowej zrewidowanej konwencji pociajnie za soba^ z samego prawa niezwtoczne wypowiedzenie niniejszej konwencji, mimo postanowieh art. 16, pod warunkiem, ze nowa zrewidowana konwencja weszia w zycie; b) poczawszy od daty wejscia w zycie nowej zrewidowanej konwencji, niniejsza konwencja przestateby bye otwarta do ratyfikacji przez Cztonkow. 2. Konwencja niniejsza pozostalaby w kazdym razie w mocy w swej dotychczasowej formie i tresci dla Cztonkow, ktorzy ja_ ratyfikowali, a nie ratyfikowaii konwencji zrewidowanej. Artyku*21 Teksty francuski i angielski niniejszej konwencji maja, jednakowa, moc obowia^zywania.

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAśOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAśOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAśOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254)

(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254) Umowa o miedzynarodowych przewozach szybko psujacych sie artykułów zywnosciowych i o specjalnych srodkach transportu przeznaczonych do tych przewozów ATP, sporzadzona w Genewie dnia 1 wrzesnia 1970 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 166 11640 Poz. 1735 KONWENCJA NR 16. dotyczàca wydawania wieloj zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,

Dziennik Ustaw Nr 166 11640 Poz. 1735 KONWENCJA NR 16. dotyczàca wydawania wieloj zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, Dziennik Ustaw Nr 166 11640 Poz. 1735 1735 KONWENCJA NR 16 dotyczàca wydawania wieloj zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporzàdzona w Wiedniu dnia 8 wrzeênia 1976 r. W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana)

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Strasbourg, 3 May 1996 Preambuła Rządy sygnatariusze niniejszej Karty, członkowie Rady Europy, Zwa ywszy, e celem Rady

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

523. z dnia 17 lutego 1932 r.

523. z dnia 17 lutego 1932 r. 1044 Dziennik Ustaw. Poz. 522, 523 i 524. Nr. 53. Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, uznaliśmy i uznajemy ją za słuszną zarówno w całości, jak i każde z zawartych w niej postanowień; oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-85-10 Szanowny Panie Marszałku Druk nr 3303 Warszawa, 29 lipca 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DÓBR KULTURY WEDŁUG KONWENCJI PODPISANEJ W HADZE 14 MAJA 1954 ROKU

OCHRONA DÓBR KULTURY WEDŁUG KONWENCJI PODPISANEJ W HADZE 14 MAJA 1954 ROKU OCHRONA DÓBR KULTURY WEDŁUG KONWENCJI PODPISANEJ W HADZE 14 MAJA 1954 ROKU 12. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego....1 13. Regulamin Wykonawczy...12 14. Protokół...20 15.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE L 338/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki (zwane dalej Stronami ), dążąc do uregulowania stosunków

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254) Rozdział I Specjalne środki transportu.

(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254) Rozdział I Specjalne środki transportu. 15.10.2007 r. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie dnia 1 września

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 1.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 142/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH MARZEC 2010 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/1 T U E WERSJE SKONSOLIDOWANE T F U E TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ. RZĄDEM BELlZE O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ. RZĄDEM BELlZE O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM BELlZE O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Belize, pragnąc umożliwić wymianę informacji w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY II

PROTOKÓŁ DODATKOWY II 1 PROTOKÓŁ DODATKOWY II Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych Genewa, 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r.,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.11.38 1994-06-17 zm. Dz.U.95.63.326 1994-07-01 zm. Dz.U.95.63.324 1996-09-01 zm.wyn.z M.P.97.10.74 1997-07-01 zm. Dz.U.97.104.662 1999-01-01 zm. Dz.U.99.30.288 1999-07-10 zm. Dz.U.99.30.288 2000-01-01

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGATA FORYŚ POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY Wprowadzenie Osoby ubiegające

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Unia Europejska stoi przed koniecznością przeprowadzenia gruntownej reformy ustrojowej, która ma m.in. dokładnie uregulować podział kompetencji

Bardziej szczegółowo