OFERTA UBEZPIECZEN DLA SZKOt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA UBEZPIECZEN DLA SZKOt"

Transkrypt

1 OFERTA UBEZPIECZEN DLA SZKOt i Powszechny ZaWad Ubezpieczen Spolka Akcyjna S^d Rejonowy dia m.st. Warszawa, XII Wydzial Gospodarczy, K R S 9831, NIP: , kapital zaktadowy z^ wplacony w calosci, al. Jana Pawla II 24, Warszawa

2 Ubezpieczenie nastqpstw nieszczqsliwych wypadkow dzieci, mtodziezy i personelu Jest to szczegolna oferta opracowana z myslg o potrzebach prowadzonej przez Panstwa placowki. Proponujemy obj^cie ochrony ubezpieczeniowg Panstwa uczniow i personel. Ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia grupowego i to Panstwo wybieraj^ zakres ochrony i podpisujg umowq ubezpieczenia na rachunek swoich wychowankow i pracownikow. Przedmiot ubezpieczenia to nast^pstwa: nieszczqsliwego wypadku zawatu serca krwotoku srodczaszkowego obrazeh ciata, ktorych zaistnienie spowodowane zostato atakiem epilepsji albo omdieniem 0 nieustalonej przyczynie oraz smierc ubezpieczonego spowodowana sepsg smierc przedstawiciela ustawowego lub osoby, ktora ma na utrzymaniu ucznia lub studenta spowodowana nieszcz^sliwym wypadkiem Ochronq obj^te sq zdarzenia, ktorym ubezpieczony ulegt bez wzgl^du na to, gdzie w danym momencie przebywat (w kraju czy za granic^) i o ktorej godzinie doszto do wypadku (ochrona 24 h na dob^), tj. m.in. w czasie nauki/prowadzenia zaj^c, w drodze do lub ze szkoty, a takze w czasie roznych zaj^c pozalekcyjnych, w tym takze podczas uprawiania sportu (i wyczynowo, i rekreacyjnie) oraz w zyclu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje rowniez wypadki powstate podczas kolonii, obozow i zielonych szkoty a takze dziata'' podczas ferii, wakacji i dni swi^tecznych. W zwl^zku z roznorodnymi oczekiwaniami i problemami przygotowalismy kilka wariantow, aby mogli Panstwo wybrac taki, ktory najlepiej odpowlada potrzebom Panstwa instytucji. Podstawa: ogolne warunki ubezpieczenia nastqpstw nieszczqsliwyci) wypadkow dzieci, miodziezy i personelu wszkolach i innycti zakiadach ustalone uchwai^ UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r 3

3 WARIANT II Swiadczenia podstawowe w ramach skladki podstawowej w nastqpstwie: nieszczqsliwego w y p a d k u Smierc ubezpieczonego zawatu serca krwotoku srodczaszkowego % sumy ubezpieczenia ataku epilepsji sepsy Koszty nabycia koszty nabycia przedmiotow ortopedycznych i srodkow pomocniczych oraz przedmiotow k o s z t y o d b u d o w y s t o m a t o l o g i c z n e j z ^ b o w s t a t y c h ( d o z\a k a z d y z ^ b ) \o 2 5 % s u m y ortopedycznych (teren: kraj i zagranica) i ubezpieczenia (na kazde I z tych swiadczeh) i koszty przeszkolenia zawodowego koszty przeszkolenia z a w o d o w e g o o s o b n i e p e t n o s p r a w n y c h (teren: kraj) s p o w o d o w a n y zawatem serca, krwotokiem srodczaszkowym lub p o w a z n y m Trwaty uszczerbek na zdrowiu uszkodzeniem ciala - w y s o k o s c swiadczenia ustalana na podstawie orzeczenia Do % sumy lub opinii lekarskiej - s t a n o w i taki p r o c e n t s u m y u b e z p i e c z e n i a, w j a k i m ubezpieczenia ubezpieczony doznat trwalego uszczerbku. catkowita utrata wzroku w o b u oczach catkowita utrata m o w y p o r a z e n i e lub n i e d o w l a d c o najmniej d w o c h k o n c z y n ponizej 3 stopnia w skali % sumy ubezpieczenia Lovette'a s p i q c z k a t r w a j q c a d t u z e j niz 3 0d n i» calkowita utrata k o n c z y n y gornej w obr^bie barku lub ramienia 8 0 % sumy ubezpieczenia calkowita utrata k o n c z y n y dolnej w obr^bie s t a w u b i o d r o w e g o lub kosci udowej 7 5 % sumy ubezpieczenia» catkowita utrata o b u nerek calkowita utrata konczyny gornej w obrqbie lokcia lub przedramienia Trwale uszkodzenie ciafa catkowita utrata konczyny dolnej w obrqbie stawu kolanowego, podudzia lub i 6 0 % sumy ubezpieczenia stawow skokowych c a t k o w i t a u t r a t a r^ki catkowita utrata w z r o k u w j e d n y m o k u 5 0 % sumy ubezpieczenia calkowita utrata sluchu w o b u uszach catkowita utrata stopy catkowita utrata macicy 4 0 % sumy ubezpieczenia calkowita utrata jednej nerki 3 5 % sumy ubezpieczenia calkowita utrata sluchu w j e d n y m uchu 3 0 % sumy ubezpieczenia calkowita utrata kciuka 2 2 % sumy ubezpieczenia calkowita utrata jajnika lub jqdra calkowita utrata sledziony 2 0 % sumy ubezpieczenia calkowita utrata nosa 4

4 catkowita utrata palucha 1 5 % sumy ubezpieczenia calkowita utrata matzowiny usznej Trwate uszkodzenie ciata c a l k o w i t a utrata p a l c o w rqki: II, III, IV, V c a l k o w i t a utrata p a l c o w stopy: II, III, IV, V \% - z a k a z d y p a l e c 3 % - za kazdy palec 2% - za kazdy utracony w przypadku utraty do 9 z^bow stalych ; z^b s t a l y z a w s z y s t k i e u t r a c o n e z^by s t a l e - w p r z y p a d k u u t r a t y p o w y z e j 9 ZQbow s t a l y c h z l a m a n i a w obr^bie kr^goslupa - dotyczy t r z o n o w, l u k o w kr^gow I 2 0 % sumy ubezpieczenia 1 1 % sumy ubezpieczenia i z a k a z d y kr^g (z w y l ^ c z e n i e m k o s c i o g o n o w e j ) zlamania kosci u d o w e j niestabilne zlamania miednicy 1 0 % sumy ubezpieczenia zwichniecie stawu biodrowego zlamania kosci ramiennej zwichniqcie s t a w u b a r k o w e g o 7 % sumy ubezpieczenia z l a m a n i a w obrqbie kosci p o d u d z i a (jednej lub o b u ) z l a m a n i a kosci sklepienia i p o d s t a w y czaszki zwichniecie w obrqbie stawu lokciowego 5 % sumy ubezpieczenia z w i c h n i Q c i e s t a w u k o l a n o w e g o (z w y l ^ c z e n i e m z w i c h n i e c i a r z e p k i ) zlamania lopatki, obojczyka, mostka - za kazd^ kosc I 4, 5 % sumy ubezpieczenia stabilne zlamania miednicy zwichniecie w stawach skokowych zlamania w obrqbie stopy z wyl^czeniem kosci palcow Ztamania kosci lub zwichniqcia s t a w o w zlamania rzepki 4 % sumy ubezpieczenia z l a m a n i a w obr^bie kosci przedramienia (jednej lub o b u ) zlamania kosci twarzoczaszki 3, 5 % sumy ubezpieczenia zlamania kosci o g o n o w e j z l a m a n i a w o b r e b i e k o s c i rqki z w y l ^ c z e n i e m k o s c i p a l c o w z l a m a n i a w obr^bie kciuka I 3 % sumy ubezpieczenia zwichniecie kciuka zlamania w obrebie kregoslupa - dotyczy wyrostkow poprzecznych, k o l c z y s t y c h k r e g o w - z a k a z d y kr^g 2,5% sumy ubezpieczenia (na kazde z tych swiadczeh) zlamanie w obrebie palucha z l a m a n i a w obrebie kosci palcow reki: I I - V zwichniecia s t a w o w w obrebie palcow reki: I I - V zlamania w obrebie kosci palcow stopy: I I - V zlamanie zeba stalego, w przypadku zlamania do 9 zebow stalych za wszystkie z l a m a n e zeby stale, w przypadku zlamania powyzej 9 z e b o w stalych 2% sumy ubezpieczenia za kazdy palec 0, 5 % sumy ubezpieczenia z a k a z d y z l a m a n y z^b s t a l y 5 % sumy ubezpieczenia w przypadku operacyjnego leczenia z l a m a n i a lub zwichniecia d o d a t k o w e swiadczenie w wysokosci o p a r z e n i e II St. Oparzenia lub odmrozenia - o p a r z e n i e III st. - - I 2% sumy ubezpieczenia powyzej 3 0 % powierzchni ciala powyzej 1 0 % powierzchni ciala 2 0 % sumy ubezpieczenia oparzenie drog o d d e c h o w y c h leczone w szpitalu o p a r z e n i e III st. - powyzej 5 % do 1 0 % powierzchni ciala 1 0 % sumy ubezpieczenia 5

5 o p a r z e n i e II st. - p o w y z e j 1 5 % do 3 0 % powierzchni ciata 7 % sumy ubezpieczenia o d m r o z e n i e II st. a l b o w y z s z y - w i q c e j niz j e d n e g o p a i c a rqki l u b p a i c a s t o p y, Oparzenia lub odmrozenia o d m r o z e n i e nosa lub ucha o p a r z e n i e II st. p o w y z e j 1 % d o 1 5 % p o w i e r z c h n i c i a t a 1 4<Vb s u m y u b e z p i e c z e n i a o p a r z e n i e III st. d o 5 % p o w i e r z c h n i c i a l a o d m r o z e n i e II st. a l b o w y z s z y - j e d n e g o p a i c a r^ki l u b p a i c a s t o p y o p a r z e n i e II st. D o 1 % p o w i e r z c h n i c i a l a 1,5% sumy ubezpieczenia 2 dni hospitalizacji 1% sumy ubezpieczenia 3 dni hospitalizacji 2% sumy ubezpieczenia 4 dni hospitalizacji 3 % sumy ubezpieczenia Wstrzqsnienia lub podejrzenia wstrz^snienia m o z g u Pogryzienia, pogryzienia przez psa pok^sania, uk^szenia pok^sania przez inne zwierz^ta (wymagajqce hospitalizacji) Brak trwatego uszczerbku na zdrowiu 1 0 % sumy ubezpieczenia ukqszenia przez o w a d y zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porazenie pr^dem, \% s u m y u b e z p i e c z e n i a p i o r u n e m, ktore to stany w y m a g a l y hospitalizacji I lub nast^pstwo u r a z o w ciala nast^pstwo u r a z o w ciala z j e d n e g o nieszczqsliwego w y p a d k u lub zdarzenia objqtego u m o w q ubezpieczenia, ktore w y m a g a l o interwencji lekarskiej w placowce medycznej polqczonej z dalszym leczeniem i wymagaj^cej co n a j m n i e j j e d n e j w i z y t y kontrolnej, a nie z o s t a l o u m i e s z c z o n e w T a b e l a c h lub 1,5% sumy ubezpieczenia nie d a j q c e si^ z a k w a l i f i k o w a c d o definicji p o w a z n e g o u s z k o d z e n i a ciala (nie dotyczy interwencji stomatologicznej). Patrz u w a g a ponizej. UWAGA! Zakres ochrony w Wariancie II ubezpieczenia moze bye ograniczony poprzez rezygnacj^ z tego swiadczenia w zamian za obnizkq sktadki w wysokosci 309/o (na potrzeby niniejszej oferty wariant ten zostat nazwany wariantem II BIS) - szczegoty na nastqpnej stronie. 6

6 Swiadczenie typu assistance (na terytorium RP) w ramach sktadki podstawowej wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego wizyta ubezpieczonego u lekarza w placowce medycznej Pomoc medyczna t ^ c z n a k w o t a zk na kazdy nieszczqsliwy transport medyczny w i z y t a piel^gniarki w m i e j s c u p o b y t u u b e z p i e c z o n e g o transport medyczny organizacja procesu rehabilitacji Pomoc rehabilitacyjna i pielqgnacyjna d o s t a w a d r o b n e g o sprz^tu rehabilitacyjnego lub m e d y c z n e g o dostarczenie d o miejsca pobytu lekow przepisanych przez lekarza d o m o w a opieka piel^gniarska po hospitalizacji p o w y z e j 2 dni D o zk n a k a z d y D o zt n a k a z d y D o z\a k a z d y D o zt n a k a z d y Pomoc psychologa pomoc psychologa w y p a d e k dia k a z d e j o s o b y uprawnionej d o skorzystania z tej p o m o c y dia u c z n i o w s z k o l p o d s t., g i m n a z j u m o r a z s z k o l p o n a d g i m n a z j a l n y c h (z w y l ^ c z e n i e m u c z n i o w s z k o l p o l i c e a l n y c h ) - j e z e l i n a s k u t e k z a i s t n i e n i a Lekcje prywatne nieszczqsiiwego w y p a d k u uczeh nie moze ucz^szczac d o szkoiy diuzej niz 10 d n i o d dnia w y p a d k u P Z U S A o r g a n i z u j e i p o k r y w a koszty D o zt n a k a z d y nieszczqsliwy w y p a d e k indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotow (maksymalnie 2) wchodzqcych w zakres programu nauczania szkoly 7

7 Swiadczenia dodatkowe (po optaceniu dodatkowej sktadki) Zwrot kosztow leczenia poniesionych w zwi^zku z nieszcz^sliwym w y p a d k i e m lub z d a r z e n i e m do wysokosci 2 0 % objqtym ochrony na terytorium kraju i za granicq w r a m a c h kosztow sumy ubezpieczenia leczenia o d p o w i e d z i a l n o s c za koszty rehabilitacji poniesione w okresie 6 miesiqcy o d dnia nieszcz^sliwego w y p a d k u lub z d a r z e n i a obj^tego ochrony p o b y t w szpitalu w zwi^zku z nieszcz^sliwym w y p a d k i e m lub z d a r z e n i e m Dieta szpitalna w wysokosci 0,2% sumy obj^tym ochrony, platna od drugiego dnia pobytu maksymalnie przez ubezpieczenia za dzieh pobytu o k r e s 9 0 dni z tytulu j e d n e g o nieszczqsliwego w y p a d k u lub zdarzenia w szpitalu objqtego ochrony w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem ziosliwym Jednorazowe swiadczenie w p r z y p a d k u z g o n u d z i e c k a, u c z n i a l u b s t u d e n t a w w i e k u d o 2 5 lat z powodu wrodzonej w a d y serca w wysokosci zl (na kazde swiadczenie) ' w p r z y p a d k u a m p u t a c j i k o n c z y n y lub cz^sci k o n c z y n y s p o w o d o w a n e j n o w o t w o r e m z i o s l i w y m u dziecka, ucznia lub s t u d e n t a d o 25 roku zycia Smierc przedstawiciela u s t a w o w e g o lub o s o b y ktora ma na utrzymaniu smierc w nastqpstwie nieszczqsliwego w y p a d k u w w y s o k o s c i zk ucznia lub s t u d e n t a 8

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych indeks NNWS/08/05/15 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/148/2014 z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia wprowadzające... str. 1 Postanowienia ogólne.............

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży zagranicznych indeks UT/12/12/15 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I ubezpieczenia indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty stosuje się do umów generalnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenie podróży indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/409/2007

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BRE BANK SA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BRE BANK SA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BRE BANK SA Niniejsze OgólneWarunkiUbezpieczenia Twoje OCiTwojaPodróż mające zastosowanie do Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

6) ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu w podróży epilepsję, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, nowotwory;

6) ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu w podróży epilepsję, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, nowotwory; Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych: Złota, Platynowa i Infinite, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo