F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne))

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne))"

Transkrypt

1 F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne)) Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski tel. (praca): pok. 328a A-2, ul. prof. Z.Szafrana 2, Zielona Góra IT Academy Day 14 listopada 2013 WEIT, UZ, Zielona Góra V1.0 1/ 45

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Historia języka F# Książki, książki,... 2 Pierwsze kroki z F# Wyrażenia let jak szwajcarski scyzoryk do wszystkiego if, for, while czasem się przydają Typowe konstrukcje F# Rekurencja Listy Szybko i zwięźle o sortowaniu Tablice 3 F# krok dalej Klasy i obiekty Definicja nowych operatorów Zapytania LINQ Analiza wyrażeń arytmetycznych Aplikacje GUI 4 Podsumowanie Dodatkowe informacje V1.0 2/ 45

3 Historia języka F# Programowanie funkcyjne i F# Krótki rys historyczny Język F# zyskał sporą popularność od momentu pojawienia się pierwszej wersji razem ze środowiskiem Visual Studio Prace na F# rozpoczęły się już w roku Rozpoczęto wtedy prace nad adaptacją rozwiązań funkcyjnych opartych o języki z rodziny ML dla platformy.net, również w kontekście typów uogólnionych. Grupa, która zajmowała się tymi zagadnieniami, wzorowała się też na języku Ocaml. Głównym architektem jezyka F# jest Don Syme. V1.0 3/ 45

4 Historia języka F# Główne fakty o F# Główne fakty dotyczące języka F#: pierwsze produkcyjne wydanie F# pojawiło się w Visual Studio 2010, najnowsza wersja to F# 3.1 dostępny w Visual Studio 2013, istnieje kompilator Open Source, na razie wspiera wersję 3.0, programy F# a także kompilator, współpracuje z platformą Mono, co zapewnia multiplaformowość, wspiera różne paradygmaty (style) programowania, a ostatnio, w dobrym tonie jest pisanie w programów F#. V1.0 4/ 45

5 Historia języka F# Paradygmaty w języku F# Język F# jest językiem programowania wspierającego kilka paradygmatów programowania w ramach platformy.net: Uwaga F# wspiera programowanie funkcyjne, w tym stylu metody programowania podkreślają co program na zrobić, bez ścisłego określenia jak program powinien pracować, wspierane jest także programowanie obiektowe, dostępne są min. klasy abstrakcyjne, a powstałe klasy naturalnie zgodne są z modelem obiektowym dostępnym w.net, wspierana są również techniki programowania imperatywnego, co pozwala na łatwą obsługę plików, czy obsługę sieci, język F# jest językiem statycznie silnie typowalnym, co oznacza iż typ jest znany na etapie kompilacji, F# jest językiem należącym do platformy.net, działa w ramach CLI, co pozwala na wykorzystywanie możliwości platformy jak min. garbage collection, możliwy jest dostęp do zbioru klas, oraz do takich pojęć jak delegaci, zdarzenia i etc. Podsumowując, F# obejmuje głównie paradygmat obiektowy oraz funkcyjny, gdzie funkcje są funkcjami tzw. pierwszej klasy. V1.0 5/ 45

6 Książki, książki,... Literatura o języku F# Pozycja (elektroniczna) w języku polskim: Marian Mysior, Język F# w praktyce, 2012 W języku angielskim: Don Syme, Adam Granicz, Antonio Cisternino, Expert F# 3.0, Apress, 2012 Chris Smith, Programming F# 3.0, 2nd Edition, O Reilly Media, 2012 Informacje o innych książkach: V1.0 6/ 45

7 Książki, książki,... F# środowisko pracy Główne środowisko pracy to naturalnie Visual Studio wersje 2010, 2012, 2013, dostępne jest też SharpDevelop oraz MonoDevelop: V1.0 7/ 45

8 Książki, książki,... F# środowisko pracy Główne środowisko pracy to naturalnie Visual Studio wersje 2010, 2012, 2013, dostępne jest też SharpDevelop oraz MonoDevelop: V1.0 8/ 45

9 Programy w języku F#, mogą być bardzo krótkie, a nawet składać się tylko z jednej linii: let x = 2 in printfn "%d+%d=%d" x x (x+x) Naturalnie można podać wyrażenie pełniące rolę funkcji głównej: [<EntryPoint>] let main argv = printfn "Hello World!" 0 Jednakże o tym iż określony symbol pełni rolę funkcji głównej decyduje atrybut [<EntryPoint>]: [<EntryPoint>] let ZielonaGóraStacjaGłówna argv = printfn "Witaj Świecie!" 0 Uwaga Pod spinaczem, znajdują się kody źródłowe prezentowanych przykładów. V1.0 9/ 45

10 Poprawny i pełny program w F#, podobny do C#: open System [<EntryPoint>] let main (args : string[]) = if args.length <> 2 then failwith "Błąd: nie podano dwóch parametrów" let greeting, thing = args.[0], args.[1] let timeofday = DateTime.Now.ToString("hh:mm tt") printfn "%s, %s o godzinie %s" greeting thing timeofday 0 V1.0 10/ 45

11 Programy w F# wykonują się od góry do dołu: open System let rec fib = function 0 -> 0 1 -> 1 n -> fib (n - 1) + fib (n - 2) let mainfun() = Console.WriteLine("fib 5: {0}", (fib 5)) mainfun() Uwaga Jednak warto pisać programy porządnie, tzn. jawnie wskazywać funkcję główną. V1.0 11/ 45

12 Wyrażenia let jak szwajcarski scyzoryk do wszystkiego Konstrukcja let Podstawowym wyrażeniem w F# jest wiązanie symbolu z wartością za pomocą słowa kluczowego let. Wyrażenie let let symbol = wyrażenie Wiązania, symbole, zmienne Wiązania nie należy utożsamiać z przypisaniem wartości do zmiennej, jak to zwykle bywa w językach takich jak C++ czy Java, bowiem symbol powiązany z wartością nie może zostać zmieniony w lokalnej przestrzeni nazw. Operacja przypisania jest reprezentowana przez operator <-. Jeśli chcemy zmienić wartość symbolu, czyli traktować go jako tradycyjną zmienną, musimy dodać słowo mutable: Wyrażenie let z mutable let mutable x = 10 V1.0 12/ 45

13 Wyrażenia let jak szwajcarski scyzoryk do wszystkiego Konstrukcja let Przykładem let: let n = 42 let str = "Hello world!" Wyrażenie let kreuje także funkcje: let sqr v = v * v ;; albo let add20 n = n + 20 ;; Wyrażenia let mogą się zagnieżdżać jak w poniższym przykładzie obliczającym pojemność kuli: let pojemnośćkuli promień = let pi = (4.0 / 3.0) * pi * promień * promień * promień printfn "%f" (pojemnośćkuli 5.0) V1.0 13/ 45

14 if, for, while czasem się przydają Instrukcja silnego sterowania F# oferuje instrukcję sterującą ze silną kontrolą sterowania, a jest to konstrukcja if... then... else... let result = if System.DateTime.Now.Second % 2 = 0 then "tik" else "tak" printfn "%A" result Jest to bezpośredni odpowiednik następującego przykładu z match: let result = match System.DateTime.Now.Second % 2 = 0 with true -> "tik" false -> "tak" Operatory logiczne to &&,, not. V1.0 14/ 45

15 if, for, while czasem się przydają Pętla for... do Ogólny zapis instrukcji for for identifier = start [ to downto ] finish do body-expression Przykład typowej pętli for: let funexam1() = for i = 1 to 100 do printf "%d " i printfn "" Określenie wartości początkowej i końcowej: let ex1 x y = x - 2*y let ex2 x y = x + 2*y let funexam2 x y = for i = (ex1 x y) to (ex2 x y) do printf "%d " i printfn "" funexam V1.0 15/ 45

16 if, for, while czasem się przydają Pętla for... in Ogólne zapis instrukcji for... in dla przeliczalnego wyrażenia for pattern in enumerable-expression do body-expression Przeglądnięcie listy: let list1 = [ 1; 2; 4; 8; 16 ] for i in list1 do printfn "%d" i Utworzenie i przeglądnięcie sekwencji uporządkowanych par: let seq1 = seq { for i in > (i, i*i) } for (i, isqr) in seq1 do printfn "%d podniesione do kwadratu to %d" is isqr V1.0 16/ 45

17 if, for, while czasem się przydają Pętla for... in Wyświetlenie, co drugiego elementu: let funexam3() = for i in do printf "%d " i printfn "" funexam3() Konwersja liczby całkowitej na postać binarną: let BitsNum = 32 ;; let binary_of_int n = [ for i in BitsNum > if (n >>> i) % 2 = 0 then "0" else "1" ] > String.concat "" ;; let x1 = binary_of_int 1431 ;; let x2 = binary_of_int ( ) ;; Operator > to tzw. pipe-forward operator stosujący lewy argument to prawego np.: 0.5 > Math.Sin. Operator _ pozwala na zignorowanie zmiennej/wzorca w konstrukcji for: let mutable count = 0 for _ in list1 do count <- count + 1 printfn "Długość listy: %d" count V1.0 17/ 45

18 if, for, while czasem się przydają Konstrukcja pętli while Konstrukcja pętli while ma następującą postać: while test-expression do body-expression Typowy iteracyjny przykład zastosowania pętli while: open System let szukajwartości val maxval = let mutable nextiter = true let randomnumbergenerator = new Random() while nextiter do let rand = randomnumbergenerator.next( maxval ) printfn "%d " rand if rand = val then printfn "\nodgadnięto wartość %d!" value nextiter <- false szukajwartości V1.0 18/ 45

19 Typowe konstrukcje F# printfn Wyrażenie let i różne typy danych: let message = "Hello World\r\n\t!" let main() = let dir printfn "%A" message let bytes = "bytesbytesbytes"b printfn "%A" dir let xa = 0xFFy printfn "%A" bytes let xb = 0o7777un printfn "%A" xa let xc = 0b10010UL printfn "%A" xa printfn "%A" xb printfn "%A" xc main() Po wykonaniu tego programu otrzymuje się następujące rezultaty: "Hello World!" "c:\projects" [ 98uy; 121uy; 116uy; 101uy; 115uy; 98uy; 121uy; 116uy; 101uy; 115uy; 98uy; 121uy; 116uy; 101uy; 115uy ] -1y 4095un 18UL V1.0 19/ 45

20 Typowe konstrukcje F# Wcięcia są ważne Ponieważ syntaktyka F# nie stosuje np. nawiasów klamrowych do tworzenie bloków instrukcji, to wcięcia wyznaczają nowe zasięgi zmiennych. let sign v = if v > 0 then 1 else if v = 0 then 0 else -1 Poniższe wyrażenie oblicza liczbę słów w podanym zdaniu: let wordcount (text : string) = let words = text.split > Array.toList in let wordset = Set.ofList words in let numwords = words.length in numwords printfn "Liczba słów: %A" (wordcount "Ile słów jest w tym zdaniu!") V1.0 20/ 45

21 Typowe konstrukcje F# Polecenie match dopasowanie wzorca Wyrażenie match pozwala na porównywanie wartości wyrażenia ze zbiorem wzorców i wybór rezultatu jeśli wyrażenie testowe jest zgodne z jednym ze wzorców: // schemat dla match match test-expression with pattern1 [ when condition ] -> result-expression1 pattern2 [ when condition ] -> result-expression2... // schemat dla funkcji function pattern1 [ when condition ] -> result-expression1 pattern2 [ when condition ] -> result-expression2... W przypadku połączenie match z tworzeniem lambda wyrażeń (słowo fun), schemat jest następujący: fun arg -> match arg with pattern1 [ when condition ] -> result-expression1 pattern2 [ when condition ] -> result-expression2... V1.0 21/ 45

22 Typowe konstrukcje F# Przykłady z match Raz jeszcze funkcja sign, let sign2 v = match v with _ when v > 0 -> 1 _ when v = 0 -> 0 _ when v < 0 -> -1 Typowy przykład dla match: let filter123 x = match x with > printfn "Znaleziono 1, 2 lub 3" a -> printfn "%d" a filter123 3 V1.0 22/ 45

23 Typowe konstrukcje F# Aktywne wzorce Siła polecenia match to tzw. aktywne wzorce, poniżej wzorzec, który w zależności od argumentu zwraca wartość oznaczającą parzystość lub nieparzystość liczby: let ( LParzysta LNieParzysta ) wartość = if wartość % 2 = 0 then LParzysta else LNieParzysta Funkcja testująca parzystość posiada bardo czytelną postać: let TestLiczbyCałkowitej wartość = match wartość with LParzysta -> printfn "liczba %d jest p." wartość LNieParzysta -> printfn "liczba %d jest niep." wartość V1.0 23/ 45

24 Rekurencja Funkcje rekurencyjne Liczby Fibonacciego: let rec fib n = match n with 0 1 -> n _ -> fib (n - 1) + fib (n - 2) Funkcja silnia (ang. factorial): let rec factorial n = match n with 0 -> 1 1 -> 1 n -> n * factorial ( n - 1 ) printfn "(fac 5) = %i" (factorial 5) V1.0 24/ 45

25 Rekurencja Silnia imperatywnie oraz funkcyjnie Definicja funkcji silnia w podejściu funkcyjnym: let rec ffactorial n = if (n = 0) then 1 else n * ffactorial(n - 1) albo let rec ffactorial n = if (n = 0) then 1 else n * ffactorial(n - 1) Wersja imperatywna z pętlą for: let ifactorial n = let mutable ret = 1 for i = 1 to n do ret <- ret * i ret V1.0 25/ 45

26 Listy Listy ważny typ danych Trzy główne pojęcia, lista pusta: let pustalista = [] Operator :: łączy wskazane elementy w listę let lista2 = "jeden" :: "dwa" :: "trzy" :: [] albo let lista3 = ["jeden" ; "dwa" ; "trzy" ] Operator :: ma też drugie zastosowanie, bowiem pozwala na wydzielenie z listy tzw. głowy, tj. pierwszego elementu oraz tzw. ogona lista. Połączenie dwóch list to zadanie dla let lista4 = ["e1"; ["e2"; "d3"; "e5"] V1.0 26/ 45

27 Listy Przykłady z listami Rekurencja do obliczania sumy elementów na liście: let rec sumaelementówlisty L = match L with h::t -> h + sumaelementówlisty t [] -> 0 F# oferuje wiele wbudowanych funkcji np.: operację reduce: let sumaelementówlistyprzezredukcję L = List.reduce (fun x y -> x + y) L Odczytanie ostatniego elementu z listy również można zrealizować poprzez wyznaczanie ogona z listy, aż otrzymamy jeden element: let rec ostatnielementlisty L = match L with [] -> failwith "lista pusta" [v] -> v _::L -> ostatnielementlisty L V1.0 27/ 45

28 Listy Przykłady z listami Ostatni element listy w jednej linii: let ostatnielementlisty2 L = L > List.rev > List.head Poniższa konstrukcja z podanej listy wybierze tylko elementy parzyste, a następnie z wybranych elementów zostanie zbudowana nowa lista: let tylkoparzyste L = List.filter (fun x -> x % 2 = 0) L Lista może też przechowywać tzw. krotki, np. pary elementów typu ciąg znaków i liczba całkowita. let data = [("Xyaz",3); ("Aghdrgs",4); ("Abcd",2); ("Pepsntlsc",1)] let res = data > List.filter (fun (słowo, id) -> słowo.length <= 4) printfn "Krótkie wyrazy : %A" res V1.0 28/ 45

29 Listy Przykłady z listami Odwrócenie kolejności elementów na liście: let revlista = List.rev lista Łącznie list w jedną listę: let listalist = [[2; 3; 5]; [7; 11; 13]; [17; 19; 23; 29]] let rec łączenielist l = match l with głowa :: ogon -> (łączenielist ogon) [] -> [] let liczbypierwsze = łączenielist listalist printfn "%A" liczbypierwsze Zastosowanie operacji do każdego elementu na liście: let rec listmap func list = match list with head :: rest -> func head :: listmap func rest [] -> [] let x = listmap ((+) 1) [1; 2; 3] printfn "%A" x V1.0 29/ 45

30 Szybko i zwięźle o sortowaniu Sortowanie szybkie Sortowanie szybkie, to modelowy przykład stosowany do prezentacji zwięzłości programowania funkcyjnego: let rec qsort1 L = match L with [] -> [] x::xs -> let smaller = [for i in xs do if i <= x then yield i] in let larger = [for i in xs do if i > x then yield i] in qsort1 qsort1 larger;; Można to zapisać krócej bez jawnego powoływania list smaller oraz larger: let rec qsort2 = function [] -> [] x::xs -> qsort2 [for a in xs do if a < x then yield x :: qsort2 [for a in xs do if a >= x then yield a] V1.0 30/ 45

31 Szybko i zwięźle o sortowaniu Sortowanie szybkie Wersja sortowania szybkiego z operacją filtrowania listy konstrukcją List.filter: let rec quicksort l = match l with [] -> [] h::t -> quicksort (List.filter (fun x -> x < h) h :: quicksort (List.filter (fun x -> x >= h) t) V1.0 31/ 45

32 Tablice Tablice Tablice powinny być stosowane w zadaniach gdzie niezbędna jest wysoka wydajność. Definicja tablicy: let arr = [ 1.0; 1.0; 1.0 ];; Tablice mogą być ogromne : let bigarray = Array.zeroCreate<int> ;; Tablice, współpracują operator >, który znakomicie sprawdza się w sekwencyjnym przetwarzaniu tablic: [ ] > Array.filter (fun elem -> elem % 2 <> 0) > Array.choose (fun elem -> if (elem <> 7 && elem <> 13) then Some(elem*elem) else None) > Array.rev > printfn "%A" V1.0 32/ 45

33 Klasy i obiekty Bez klas się nie da F# to język programowania funkcyjnego, ale dziś wiele aplikacji jest pisanych z użyciem klas oraz obiektów. Dlatego, F# oferuje także wsparcie dla klas dostępnych w ramach platformy.net. Zapewnia to możliwość łatwej współpracy z resztą platformy.net. type Base() = member x.getfirststate() = 10 type Sub() = inherit Base() member x.getsecondstate() = 20 let myobject = new Sub() printfn "myobject.state = %i,\nmyobject.otherstate = %i" (myobject.getfirststate()) (myobject.getsecondstate()) V1.0 33/ 45

34 Klasy i obiekty Bez klas się nie da F# to język programowania funkcyjnego, ale dziś wiele aplikacji jest pisanych z użyciem klas oraz obiektów. Dlatego, F# oferuje także wsparcie dla klas dostępnych w ramach platformy.net. Zapewnia to możliwość łatwej współpracy z resztą platformy.net. open System type Vector(x: float, y : float) = member this.x = x member this.y = y static member (~-) (v : Vector) = Vector(-1.0 * v.x, -1.0 * v.y) static member (*) (v : Vector, a) = Vector(a * v.x, a * v.y) static member (*) (a, v: Vector) = Vector(a * v.x, a * v.y) override this.tostring() = this.x.tostring() + " " + this.y.tostring() V1.0 34/ 45

35 Klasy i obiekty Bez klas się nie da Użycie klasy wektor oraz zdefiniowanych operatorów: let v1 = Vector(1.0, 2.0) let v2 = v1 * 2.0 let v3 = 2.0 * v1 let v4 = - v2 printfn "%s" (v1.tostring()) printfn "%s" (v2.tostring()) printfn "%s" (v3.tostring()) printfn "%s" (v4.tostring()) Console.ReadLine() > ignore V1.0 35/ 45

36 Definicja nowych operatorów Nowy operator globalny Można też przeciążać operatory globalne, a nawet tworzyć specjalne własne operatory: let inline (+?) (x: int) (y: int) = x + 2*y printfn "%d" (10 +? 1) Inny przykład bez specjalizacji typów: let inline x y = x + x * y printfn "%d" (1 1) printfn "%f" ( ) V1.0 36/ 45

37 Zapytania LINQ Zapytania LINQ od wersji F# 3.0 Prosty przykład zapytania LINQ dla listy o trzech słowach: let słowa = ["słowo"; "marzec"; "abecadło"] Zadaniem tego zapytania jest posortowanie alfabetycznie słów w liście: let r = query { for s in słowa do sortby s select s } Rezultat możemy odczytać w następujący sposób: r > Seq.iter( fun n -> printf "%s " n ) V1.0 37/ 45

38 Zapytania LINQ Zapytania LINQ od wersji F# 3.0 Przykład, dla listy z liczbami: let liczby = [ 5; 4; 1; 3; 9; 8; 6; 7; 2; 0 ] Wyświetlamy tylko te liczby, które są większe od np. pięciu: let Liczba = 5 in query { for l in liczby do where (l < Liczba) select l; } > Seq.iter(fun n -> printf "%d " n) V1.0 38/ 45

39 Analiza wyrażeń arytmetycznych Analiza rożnego rodzaju wyrażeń, a jest to zagadnienie bardzo ważne np. w budowie interpreterów czy kompilatorów, to także domena języka F#, czy ogólnie języków funkcyjnych. open System open FParsec let chars s = pstring s >>. spaces let number = pfloat.>> spaces let numorpunctation = nextcharsatisfiesnot isletter >>. spaces let operators = new OperatorPrecedenceParser<float, unit,unit>() let expr = operators.expressionparser operators.termparser <- number < > between (chars "(") (chars ")") expr V1.0 39/ 45

40 Analiza wyrażeń arytmetycznych Głowna cześć analizatora: operators.addoperator(infixoperator("+", spaces, 1, Associativity.Left, (+))) // usunięte operatory operators.addoperator(infixoperator("^", spaces, 3, Associativity.Right, fun x y -> System.Math.Pow(x, y))) operators.addoperator(prefixoperator("-", spaces, 4, true, fun x -> -x)) operators.addoperator(prefixoperator("sin", numorpunctation, 4, true, System.Math.Sin)) // usunięte funkcje let arithexpr = spaces >>. expr.>> eof let aritheval s = run arithexpr s V1.0 40/ 45

41 Analiza wyrażeń arytmetycznych Część sterująca analizatora: let rec calctest() = printf "> " let strexpr = Console.ReadLine() match strexpr with "quit" -> () _ -> match aritheval strexpr with Success(value, _, _) -> printfn "%A" value ; calctest() Failure(msg, _, _) -> printfn "error: %A" msg do calctest() V1.0 41/ 45

42 Aplikacje GUI Aplikacje GUI Język F# pozwala także na budowanie aplikacje GUI. Niestety, jak dotąd nie ma środowiska graficznego do budowy aplikacji GUI bezpośrednio w F#, przy użyciu graficznych narzędzi jak w np.: C#. Dlatego, trzeba samodzielnie tworzyć obiekty odpowiedzialne za okno i poszczególne kontrolki. let windowsform = new Form() windowsform.text <- "Okno aplikacji okienkowej" albo let windowsform = new Form(Width= 640, Height = 480, Visible = true, Text = "tytuł") Przykład budowy menu: let mainmenu = windowsform.menu <- new MainMenu() let filemenu = windowsform.menu.menuitems.add("&plik") let quititem = new MenuItem("&Wyjście") filemenu.menuitems.add( quititem ) > ignore albo let _ = mfile.menuitems.add(menuitemquit) V1.0 42/ 45

43 Aplikacje GUI Aplikacje GUI obsługa zdarzeń Zamknięcie okna: quititem.click.add(fun _ -> windowsform.close()) Utworzenie okna dialogowego: let SaveFile file text = let dlg = new SaveFileDialog() dlg.filter <- "Pliki tekstowe *.txt *.txt Wszyst...*" dlg.filterindex <- 2 Zapis danych do pliku: if dlg.showdialog() = DialogResult.OK then let sw = new StreamWriter( dlg.filename ) sw.write( richtextbox.text:string ) sw.close( ) else None V1.0 43/ 45

44 Aplikacje GUI Aplikacje GUI obsługa zdarzeń Obsługa zapisu danych, podłączanie zdarzeń i uruchamianie programu: let clbsaveastext _ = match SaveFile filename textrichbox.text with Some file -> SetFilename file None -> () menuitemopen.click.add( clbloadtext ) > ignore menuitemsaveas.click.add( clbsaveastext ) > ignore menuitemquit.click.add( fun _ -> winform.close () ) > ignore menuitemabout.click.add( fun _ -> MessageBox.Show("Super-hyper notatnik w F#!", "O Notatniku") > ignore) > ignore [<STAThread()>] do Application.Run( winform ) V1.0 44/ 45

45 Dodatkowe informacje Zamiast uwag na koniec, spis dodatkowych materiałów w Internecie: 1 Podstawowa strona dotycząca języka F#: 2 Kod źródłowy kompilatora F# oraz najważniejszych pakietów: 3 Obszerny zbiór przykładów dla F#, które można wypróbować on-line: 4 F# PowerPack: 5 Obszerny zbiór przykładów dla F# w tym również przykładów zapytań LINQ: 6 Zbiór 99 problemów wraz z rozwiązaniami w F#: https://github.com/paks/99-fsharp-problems 7 Czasopismo o języku F#: 8 Web-blog głównego architekta F#, Don Symea: Dziękuje za uwagę!!! V1.0 45/ 45

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest skierowany przede wszystkim

Artykuł jest skierowany przede wszystkim Piszemy własny moduł PAM Andrzej Nowak Na CD: Na dołączonej do pisma płycie CD zamieszczone są wykorzystywane w artykule programy i dokumentacja. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do administratorów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Jak działa Microsoft.NET

Jak działa Microsoft.NET Łukasz Rajchel KEN Solutions 29 maja 2009 1 / 71 Abstrakt Historia.NET i C# Zasada działania.net Assembly CIL CTS CLS CLR Podstawy programowania w C# 2 / 71 Programowanie przed.net C/Win32 C++/MFC Visual

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój

Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój XV Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2009 Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój Jarosław Bąk, Czesław Jędrzejek Politechnika Poznańska jaroslaw.bak@put.poznan.pl, czeslaw.jedrzejek@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo