Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia roku REGULAMIN ZASAD, WARUNKÓW I TRYBU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ SPOSOBU POWOŁYWANIA I TRYBU DZIAŁANIA KOMISJI WERYFIKUJĄCEJ EFEKTY UCZENIA SIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Regulamin dotyczy potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów wyższych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Potwierdzanie efektów uczenia się wychodzi na przeciw potrzebom uczenia się przez całe życie. Ułatwia osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostęp do studiów wyższych oraz skraca ich czas lub zmniejsza ich intensywności poprzez zaliczenie określonych przedmiotów/modułów zajęć i przypisanie im odpowiedniej liczby punktów ECTS bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych programem i planem studiów. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz procedury postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia. Organami powołanymi do potwierdzania efektów uczenia się są Wydziałowe komisje ds. weryfikacji efektów uczenia się i Uczelniana komisja odwoławcza ds. weryfikacji efektów uczenia się. 2. Przepisy Regulaminu stosuje się do kandydatów na studia ubiegających się o potwierdzenie efektów uczenia się nabytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym, zwanych dalej wnioskodawcami. 3. Uzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia w Uczelni. Osoba, której potwierdzono efekty uczenia się podlega tym samym warunkom i trybowi rekrutacji, co pozostali kandydaci na studia w Uczelni. 4. Uczelnia z tytułu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się pobiera od wnioskodawcy opłaty w wysokości ustalonej w Zarządzeniu w sprawie wysokości opłat za świadczone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu usługi edukacyjne. 1

2 5. Z potwierdzania efektów uczenia się są wyłączone kierunki, dla których zostały określone standardy kształcenia. Warunki potwierdzania efektów uczenia się 2 1. Wykaz zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się zdobywanych w systemie pozaformalnym i nieformalnym przygotowuje dziekan raz w roku i przedkłada do akceptacji właściwej radzie wydziału do dnia 30 kwietnia, z zastrzeżeniem, że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia 30 czerwca 2015 roku. 2. Wzór wykazu zajęć, które mogą być uznane na podstawie oceny efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Potwierdzanie efektów uczenia się przysługuje kandydatom na studia spełniającym następujące warunki: 1) posiadają świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, 2) posiadają tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny) i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, 3) w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia. 4. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 5. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 2

3 Organy prowadzące postępowanie potwierdzenia efektów uczenia się 3 1. Potwierdzania efektów uczenia się dokonują w Uczelni Wydziałowe komisje ds. weryfikacji efektów uczenia się, powoływane przez dziekana oraz Uczelniana komisja odwoławcza ds. weryfikacji efektów uczenia się powoływana przez rektora. 2. W skład Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się wchodzą: 1) 1-2 samodzielnych nauczycieli akademickich reprezentujący kierunki na których są przeprowadzane procedury potwierdzania efektów uczenia się, 2) 1-2 członków zespołów rad programowych ds. danego kierunku, na których są przeprowadzane procedury potwierdzania efektów uczenia się, 3) co najmniej jeden przedstawiciel studentów reprezentujący dany kierunek studiów. 3. W pracach Komisji dodatkowo może uczestniczyć interesariusz zewnętrzny. 4. Członków Komisji, w składzie co najmniej 3 osób o których mowa w ust. 2, pkt. 1-3, powołuje dziekan wydziału na okres kadencji organów Uczelni, z zastrzeżeniem, że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia 15 lipca 2015 roku. 5. Do zadań Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się w szczególności należy: 1) formalna weryfikacja wniosku, 2) ocena możliwości potwierdzenia efektów uczenia się, wskazanych przez wnioskodawcę, 3) przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się oraz wystawienie ocen z weryfikacji efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów/modułów zajęć, 4) dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się, w tym sporządzenie protokołu z weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych w systemie pozaformalnym i nieformalnym, 6. Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza w decyzji jakie efekty uczenia się wnioskodawcy odpowiadają efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia i czy efekty te umożliwiają zaliczenie określonych przedmiotów/modułów zajęć wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS. 7. Z kandydatami przystępującymi do potwierdzania efektów uczenia się zawierana jest umowa w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się. 8. Organem odwoławczym od decyzji Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się jest Uczelniana komisja odwoławcza ds. weryfikacji efektów uczenia się, której 3

4 przewodniczy prorektor ds. kształcenia. Członków Uczelnianej komisji odwoławczej ds. weryfikowania efektów uczenia się, w składzie co najmniej 3 osób powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich, co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego. Komisja jest powoływana na okres kadencji organów Uczelni, z zastrzeżeniem, że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia 15 lipca 2015 roku. 9. Do zadań Uczelnianej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się należą m.in: 1) rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się, 2) monitorowanie procesu potwierdzania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów; 3) nadzorowanie prac Wydziałowych komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się, 4) ocena jakości prac Wydziałowych komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się, 5) proponowanie zmian do niniejszego Regulaminu. Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się 4 1. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wnioskodawcy nabyte w systemie pozaformalnym i nieformalnym, takie jak: 1) uzasadnienie merytoryczne wniosku tj. opis nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 2) poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (poświadczenia dokonuje pracownik dziekanatu na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału dokumentu), 3) poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (poświadczenia dokonuje pracownik dziekanatu na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu świadectwa), 4) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (poświadczenia dokonuje pracownik dziekanatu na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału dokumentu) lub odpis dyplomu, 4

5 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia, 5) poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectw/a pracy (poświadczenia dokonuje pracownik dziekanatu na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału dokumentu) potwierdzające zakres posiadanego doświadczenia zawodowego, 6) zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskane efekty uczenia się, 7) opis czynności i odpowiedzialności związanych z pracą wykonywaną w ramach własnej działalności gospodarczej, 8) w przypadku wniosku o zaliczenie zajęć z języka obcego certyfikaty językowe honorowane przez Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, których wykaz stanowi załącznik nr 3 lub gdy wnioskodawca nie posiada certyfikatu językowego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy, lub wydany za granicą i potwierdzony notarialnie dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości, 9) dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się. 3. Ponadto, wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się może również złożyć następujące dokumenty: 1) dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie zdobytych doświadczeń podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych, które są zbliżone z efektami kształcenia wskazanymi w opisie przedmiotów/modułów zajęć o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca; katalog przedmiotów/modułów zajęć wraz z efektami kształcenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, 2) dokumenty wskazujące na osiągnięcia sportowe lub opinię klubu sportowego, w którym jest zrzeszony, jeśli wnioskuje o zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego, 3) dokumenty wynikające z doświadczeń życiowych i zawodowych, których efekty uczenia się są zbliżone do efektów kształcenia przedmiotowego/modułowego, 5

6 4) deklarację o samokształceniu się w wybranym zakresie, którego efekty są zbliżone do efektów kształcenia wskazanych w opisie przedmiotów/modułów zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca. 4. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami składany jest przez wnioskodawcę w dziekanacie wydziału, w którym prowadzony jest kierunek kształcenia, którego efekty uczenia się dotyczą w terminie do 30 maja, z zastrzeżeniem, że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia 20 sierpnia 2015 roku. Wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym przez uprawnionego pracownika dziekanatu, jeżeli spełnia wymogi formalne przekazywany jest do Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia. 5. Procedury oceny merytorycznej: 1) Przewodniczący Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się zwołuje posiedzenie członków zespołu w celu dokonania analizy przedłożonej we wniosku dokumentacji. 2) Przewodniczący Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się, po analizie złożonych dokumentów, zarządza przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się z przedmiotów/modułów zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca w formie zgodnej z sylabusem przedmiotu (może to być egzamin pisemny, ustny, zaliczenie projektu itp.). 3) Weryfikację, o której mowa w ust. 5 przeprowadzają nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się. Postępowanie powinno zakończyć się do dnia 30 czerwca, z zastrzeżeniem, że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia 14 września 2015 roku. 4) Wynik weryfikacji oceniany jest według skali zawartej w regulaminie studiów. Nieprzystąpienie do weryfikacji skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku. 5) Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się na podstawie analizy dokumentów złożonych przez wnioskodawcę i wyniku przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się wydaje decyzję poprzedzoną protokołem z weryfikacji efektów uczenia się stanowiący załącznik nr 4. 6) W przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się z języków obcych na podstawie certyfikatów językowych, wymienionych w załączniku 3 niniejszego Regulaminu, Wydziałowa komisji ds. weryfikowania efektów uczenia się 6

7 postanawia o odstąpieniu od weryfikacji efektów uczenia się poprzez egzamin czy zaliczenie i przypisuje efektom uczenia się ocenę. Odwołania 5 1. Od decyzji Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej komisji odwoławczej ds. weryfikacji efektów uczenia się w terminie 7 dni od dostarczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia. 2. Uczelniana komisja odwoławcza ds. weryfikacji efektów uczenia się podejmuje decyzję w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Uczelniana komisja odwoławcza ds. weryfikacji efektów uczenia się kieruje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się. Skutki decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się 6 1. Wydziałowa komisji ds. weryfikacji efektów uczenia dokumentuje potwierdzenie efektów uczenia się w decyzji, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 2. Wnioskodawca po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej i uzyskaniu statusu studenta korzysta z potwierdzonych efektów uczenia się. 3. Zaliczenie zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się jest dokumentowane w protokołach egzaminu lub zaliczenia zajęć, indeksie oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta. 4. Wnioskodawca otrzymuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do przedmiotu/modułu zajęć, które zaliczył w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. 5. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będą włączone do regularnego trybu studiów. Dziekan wydziału może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS), indywidualny program studiów w tym plan studiów oraz opiekę naukową zgodnie z regulaminem studiów. 6. Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się prowadzi ewidencję zajęć zaliczonych w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się (załącznik nr 6). 7

8 7 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i ma zastosowanie do czynności związanych z tokiem studiów rozpoczynających się od roku akademickim 2015/

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Wzór wykazu zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w systemie pozaformalnym i nieformalnym Wydział... Kierunek... L.p. Nazwa przedmiotu/modułu zajęć Efekty kształcenia Jednostka odpowiedzialna za przedmiot/moduł zajęć Punkty ECTS 9

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Nr wniosku... Data wpływu... Imię i nazwisko:... Data i miejsce urodzenia... Pesel:... Adres do korespondencji:... tel. kontaktowy... Adres ... WNIOSEK o potwierdzenie efektów uczenia się w systemie pozaformalnym i nieformalnym Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się Proszę o potwierdzenie efektów uczenia oraz uznanie ich w ramach przedmiotu/ów/modułu zajęć 1 : realizowanego/realizowanych na kierunku... w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim/praktycznym na podstawie załączonych do mojego wniosku dokumentów oraz innych dowodów potwierdzających efekty uczenia się nabyte w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej odpowiadającym efektom kształcenia zdefiniowanym dla tego/tych przedmiotu/ów/modułu zajęć. 1 Wymienić nazwy przedmiotów wraz z przypisaną do nich liczbą pkt ECTS 10

11 Opis efektów uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu/ modułu zajęć 2. Nazwa przedmiotu/modułu zajęć... Tablica pokrycia efektów kształcenia przedmiotu/modułu zajęć Efekt kształcenia zdefiniowany w sylabusie przedmiotu/modułu zajęć Efekt uczenia się nabyty w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej Dowód potwierdzający osiągnięcie efektu uczenia się bądź odniesienie do doświadczenia zawodowego ze wskazaniem właściwego dokumentu. Uzasadnienie złożonego wniosku Załączniki dokumentujące uzyskanie efektów uczenia się: ( kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika...) Dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia. Potwierdzam, że wszystkie podane przeze mnie dane oraz załączone dowody potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się są prawdziwe. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się, obowiązującym w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu i akceptuję jego treść.... Data i czytelny podpis wnioskodawcy 2 Tabelę powielić odrębnie dla każdego z wnioskowanych /przedmiotów/ modułów zajęć. 11

12 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662). 12

13 Załącznik nr 3 do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Lista certyfikatów językowych honorowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu 1. Język angielski - FCE, CAE, CPE, TELC B2, TOEFL B2, TOEFL C1, IELTS B2, IELTS C1, TOEIC B2, TOEIC C1, - dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia angielska, - dyplom Matury Europejskiej (European Bacca-Laureate), 2. Język niemiecki - Zertifikat Deutsch fur Beruf (ZDfB), TestDaF, Zertifikat Deutsch Plus,TELC Deutsch Plus, Zentrale Mittelstufenprufung ZMP, B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD) OSD, PWD Prufung Wirtschaftdeutsch International, ZOP, KDS, GDS, Goethe Zertifikat B2, WiDaF - dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia germańska, - dyplom Matury kraju niemieckojęzycznego, 3. Język francuski - Diplôme d Etudes en Langue Française (DELF B2), Diplôme de Langue Française (DL) avancé (3), Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C1), Diplôme Supérieur d Études Françaises Modernes (DS) ou Diplôme Supérieur de Langue et Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C2), Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) 4. Język hiszpański - Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1, Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2 13

14 PROTOKÓŁ z weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych w systemie nieformalnym i pozaformalnym Załącznik nr 4 do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu urodzony... (imię nazwisko) data, miejscowość w dniu przed Wydziałową komisją ds. weryfikacji efektów uczenia się w składzie: przewodniczący:... członek komisji:.... członek komisji:. członek komisji:. potwierdzał efekty uczenia się osiągnięte w systemie nieformalnym i pozaformalnym dla przedmiotu/modułu zajęć (nazwa przedmiotu/modułu zajęć i liczba punktów ECTS) na kierunku:. stopniu:, profilu:.... realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się objęła: Przedmiot/moduł zajęć:... Przedmiot/moduł zajęć Opis efektów Odniesienie do uczenia się nabytych efektu kształcenia w systemie zdefiniowanego dla pozaformalnym przedmiotu/modułu i nieformalnym zajęć Metody weryfikacji efektu Ocena efektu 14

15 Biorąc pod uwagę powyższe Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się potwierdza/nie potwierdza efekty uczenia się osiągnięte przez wnioskodawcę w systemie pozaformalnym i nieforalnym dla wszystkich efektów kształcenia wnioskowanego przedmiotu/modułu zajęć. Ocena końcowa dla przedmiotu/modułu:... ( ) słownie 3. Podpis członków Komisji: Podpis Przewodniczącego Komisji:... 3 bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny 15

16 Pan(i)... PESEL... Adres... Załącznik nr 5 do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu DECYZJA Nr... w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się Na podstawie art. 170 g ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zm.) oraz Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu nr... z 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się, po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia.. w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się potwierdzam efekty uczenia się w zakresie programu kształcenia na studiach (pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim/praktycznym) na kierunku.. prowadzonym na Wydziale... Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Uzasadnienie Zgodnie z art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zm.), organizację potwierdzania efektów uczenia się określa senat, w oparciu o treść 6 ust. 1 Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się, decyzję w tej sprawie podejmuje Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się. Po zapoznaniu się z Pana/Pani wnioskiem, Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu potwierdza efekty uczenia się w odniesieniu do następujących efektów kształcenia: Uznanym efektom uczenia się przyznano. punktów ECTS. 16

17 W związku z tym orzeczono jak na wstępie. Pouczenie Od niniejszej Decyzji przysługuje Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej komisji odwoławczej ds. weryfikacji efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu..., w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w dziekanacie wydziału z zachowaniem ww. terminu. Podpis... Otrzymują: 1. Adresat 2. Dziekanat Wydziału... 17

18 Załącznik nr 6 do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Wydział... Ewidencja osób, przyjętych na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się w semestrze... w roku akademickim... Kierunek studiów profil L.p. Nazwisko i imię Przedmiot/moduł zajęć Punkty ECTS Ocena 18

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE 1 Przepisy ogólne 1. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się Regulamin potwierdzania efektów uczenia się Przepisy ogólne 1 1. Regulamin normuje organizację potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 102/15. Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 102/15. Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 102/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 86/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się, oraz tryb powoływania

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia zgodny z programem i planem studiów na danym kierunku, określa Dziekan.

1. Wykaz zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia zgodny z programem i planem studiów na danym kierunku, określa Dziekan. 1 Senat Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zatwierdza Regulamin potwierdzania efektów uczenia się, zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów. 2 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

3 Organy prowadzące postępowanie potwierdzenia efektów uczenia się 1. Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadzają wszystkie Wydziały Akademii.

3 Organy prowadzące postępowanie potwierdzenia efektów uczenia się 1. Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadzają wszystkie Wydziały Akademii. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI. Przepisy ogólne Załącznik 1 do Uchwały Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 18 czerwca 2015 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 93/XIX/15 z dn. 26 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 93/XIX/15 z dn. 26 czerwca 2015 r. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów Na podstawie: art. 170f., 170g., 98 ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Nr 25/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Nr 6 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się w WAT Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE Załącznik do Uchwały Nr 65/2014/2015 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 29.05.2015 r. PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE 1 1. Za efekty uczenia się uznaje się wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2015 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ...

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

SŁOWNIK POJĘĆ ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się stanowiące załącznik do Procedury potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych SŁOWNIK POJĘĆ 1. Efekty uczenia się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 170f ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170f oraz art. 170g ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Warszawa, maj 2015 Regulamin potwierdzania efektów uczenia się Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM Załącznik do uchwały nr 488 Senatu UZ z dn. 24.06.2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały nr 2 Senatu PJATK z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

Senat uchwala Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

Senat uchwala Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, będący załącznikiem do niniejszej uchwały. Uchwała nr 74/2014/2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3 Uchwała nr 485 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zasad organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170f, ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

Przepisy ogólne. Użyte w uchwale określenia oznaczają: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 510/06/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Nr 6/2015 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 20 lutego 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Nowy Sącz 2015 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik 1 do Uchwały nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1 Regulamin określa koncepcję i strukturę systemu potwierdzenia efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów uczenia się Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 31/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Warszawa 2015 1 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest stworzenie ujednoliconego sposobu przeprowadzania potwierdzania efektów uczenia się kandydatów, którzy posiadają

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa Uchwała nr 11/2015 Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU Włocławek, dnia 1 października 2015 r. Spis treści 1. PRZEPISY OGÓLNE 2 2. ZASADY POTWIERDZENIA EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r.

Uchwała nr 7/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r. Uchwała nr 7/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 1. Senat Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora uchwala Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Załącznik do Uchwały nr 41/2015 Senatu WSIiE TWP w Olsztynie z dnia 26.06.2015 r. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu WWSZIP Nr 15/2015 z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Załącznik do Uchwały Senatu WWSZIP Nr 15/2015 z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu WWSZIP Nr 15/2015 z dnia 17.06.2015r. REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WAŁBRZYCH 2015 Spis treści Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 Rozdział 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACJI PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 34/2015 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 10 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin normuje organizację

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POZNAŃ 2015 Na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 170e, art. 170f, 170g oraz art. 98 ust. 1 pkt 3a ustawy

Bardziej szczegółowo

1 (Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw).

1 (Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw). UWAGA - NOWOŚĆ! Na kierunku informatyka uznajemy doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej. Osobom posiadającym: kilkuletnie doświadczenie zawodowe świadectwo dojrzałości umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 70/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 70/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 70/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na podstawie art. 170f ustawy

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Procedura Systemu Zarządzania Jakością tytuł: Procedura dotycząca potwierdzania efektów uczenia się

WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Procedura Systemu Zarządzania Jakością tytuł: Procedura dotycząca potwierdzania efektów uczenia się Autor: Komisja powołana przez Senat Zaakceptowana uchwałą Senatu WSTiH nr 1/1/2014/2015 z dnia 4 grudnia 2014 r. Data wydania pierwszego 4 grudzień 2014 Nr wydania Przyczyny kolejnego wydania Data 1. Cel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2015 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/VI/2015 SENATU PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 2/VI/2015 SENATU PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 2/VI/2015 SENATU PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 170f Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz niezorganizowanego instytucjonalnie

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz niezorganizowanego instytucjonalnie Załącznik do Uchwały Nr 5 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Regulaminu dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/8/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 000-6/8/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 000-6/8/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR 34/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku UCHWAŁA NR 34/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia r.

ZARZĄDZENIE nr 19/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia r. ZARZĄDZENIE nr 19/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.10.2015 r. w sprawie: określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170 f i g ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Procedura na UAM

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Procedura na UAM POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Procedura na UAM Materiał na szkolenie WKPEU Poznań, 17 marca 2016 r. opracował: prof. UAM dr hab. Rafał Mól Podstawa prawna Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.22.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.22.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.22.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu. 1 Przepisy ogólne

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu. 1 Przepisy ogólne Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu 1 Przepisy ogólne 1. Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną, w odniesieniu do obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. Uchwała 15/2017 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik Nr1/2015 do Uchwały Senatu nr 01/06/2015 BWS im. J. Tyszkiewicza z dnia 30.06.2015r. BIELSKA WYŻSZA SZKOŁA im. J. TYSZKIEWICZA w BIELSKU BIAŁEJ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Bielsko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 15/02/2017/4 Senatu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 83 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia maja 2014 r. w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Nr XXX/250/14/15 REGULAMIN POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) studia studia wyższe, tj. studia pierwszego stopnia i drugiego

Bardziej szczegółowo

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW.

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE w WYŻSZEJ SZKOLE SZTUKI i PROJEKTOWANIA w ŁODZI w ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 wprowadzone uchwałą Nr 5 z dnia 30 maja 2016 r. Senatu WSSiP w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 28/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 28/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 28/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie Regulaminu uznawalności efektów kształcenia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

Uznawane certyfikaty zewnętrzne

Uznawane certyfikaty zewnętrzne CERTYFIKATY JĘZYK ANGIELSKI W zależności od wydziału po wpis do indeksu należy zgłosić się do jednej z niżej wymienionych osób (członków Komisji Egzaminacyjnej): Język Wydział Lektor jęz. angielski dr

Bardziej szczegółowo

III. Miejsce i terminy składania dokumentów IV. Odpłatność za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się Czynności związane

III. Miejsce i terminy składania dokumentów IV. Odpłatność za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się Czynności związane Procedura potwierdzenia efektów uczenia się (PEU) w sposób zorganizowany i niezorganizowany instytucjonalnie dla każdego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I.J.PADEREWSKIEGO W POZNANIU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I.J.PADEREWSKIEGO W POZNANIU. Postanowienia ogólne REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I.J.PADEREWSKIEGO W POZNANIU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, określa: 1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin, określa: a) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 108 UCHWAŁA NR 373 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Regulamin Studiów Podyplomowych ZARZĄDZENIE NR 2/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 10/2015 Senatu WSAP z dnia 21.11.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

PROCEDURA REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE PROCEDURA REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie postępowania związanego z procesem rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie Uchwała nr 48-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ Zasady ogólne: 1. Za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających efekty zdobyte poza edukacją formalną odpowiedzialna jest Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYDZIAŁ OGÓLNOMEDYCZNY WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYDZIAŁ OGÓLNOMEDYCZNY WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYDZIAŁ OGÓLNOMEDYCZNY WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU 1 Regulamin dotyczy potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku (zwanej

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 określają

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo