Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo"

Transkrypt

1 Nr 12/2007 (39) ISSN BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj na podobnym gruncie. W takim przypadku od razu pojawiaj si podejrzenia. Taka ju nasza, Polaków natura, e nie przychodzi nam na my l, i ró nice w wysoko ci p aconych podatków wynikaj z niedoskona ego prawa ze zmian przepisów, braku rodków bud etowych na uaktualnienie dokumentacji, czy wreszcie ze zwyk ych pomy ek. W bie cym numerze Naszej Gminy wyja niamy Pa stwu dlaczego nie wszyscy p acimy jednakowy podatek od nieruchomo ci. I chocia nasze wyja- nienia z pewno ci nie usatysfakcjonuj wszystkich, to mamy nadziej, e wszyscy zrozumiej dlaczego tak si sprawy maj., AJK Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych Nie ka dy p aci tak samo P acenie podatków dla ka dego z nas jest przykrym obowi zkiem. Nic wi c dziwnego, e wielu mieszka ców naszej gminy uwa a, i sposób opodatkowania nale cych do nich gruntów jest niesprawiedliwy. Tym bardziej, e w wielu przypadkach podatki ustalane w corocznych decyzjach podatkowych znacznie ró ni si od siebie kwotowo mimo tego, e dotycz dzia ek o zbli onym areale. Przyczyn rozbie no ci wysoko ci opodatkowania gruntów jest wiele. Przede wszystkim nale y zauwa y, e posiadane nieruchomo ci gruntowe mog by przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, le nym albo od nieruchomo ci, zró nicowanych wobec siebie zarówno sposobem obliczania, jak i wysoko ci. Na ró n wysoko p aconych podatków wp ywaj równie rozwi zania prawne, których liczne nowelizacje przyczyni y si do zagmatwania przepisów. - Do ko ca 2002 r. podatkiem rolnym opodatkowane by y grunty sklasyfikowane jako rola w prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gda skim ewidencji gruntów, z tym wszak e zastrze eniem, i ogólna ich powierzchnia przekracza a 1 ha - wyja nia Naszej Gminie Aleksandra Junosza Kisielewska, kierownik Referatu Podatków i Op at Lokalnych w Urz dzie Gminy Kolbudy. - Natomiast dzia ki rolne o powierzchni do 1 ha dok. na str 6 W numerze m.in.: Kolbudy Gminne konkursy rozstrzygni te str. 2 ZKiW Lublewo Dzie Pluszowego Misia str. 2 Z prac Rady Gminy Podatki uchwalone str. 7 Bielkówko, Pr gowo, Ostró ki Internetowy Turniej Pokole str. 7 A tak e: Szwedzi w Kolbudach, Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy, Gminne zawodu sportowe i inne. Niech zbli aj ce si wi ta Bo ego Narodzenia sp dzone w gronie najbli szych przynios Pa stwu wiele rado ci i ciep a, a nadchodz cy 2008 rok niech b dzie spe nieniem wszystkich marze

2 Kolbudy Gminne konkursy rozstrzygni te Dwudziestu sze ciu uczestników wzi o udzia w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim. Wiersze deklamowa y dzieci uczniowie klas I, II i III szkó podstawowych z terenu gminy Kolbudy, które wcze niej wygra y wst pne eliminacje w swoich klasach. Grand Prix Konkursu - radiomagnetofon ufundowany przez Wójta Gminy Kolbudy - otrzyma a Beata Rutkowska, uczennica klasy III a ZKPiG w Kolbudach) za wspania interpretacj wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa. W dniu Konkursu Recytatorskiego uhonorowano równie laureatów szóstej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego pod has em.: Mieszka cy mojej wyobra ni galeria ilustracji do poezji i prozy dzieci cej. Do biblioteki wp yn o 199 prac. Pierwsze miejsce przyznano Gabrieli Krysiak (lat 9) za prac b d c ilustracj do powie ci Astrid Lindgren Ronja, córka zbójnika, drugie miejsce zdoby a - za portret Ani z Zielonego Wzgórza -Wioletta Borkowska (lat 8), a na 3 miejscu ex-equo znalaz y si Ma gorzata Kozicka (lat 8) i Barbara Zi ba (lat 12). Gminna Biblioteka Publiczna pilotowa a równie konkursy plastyczne o charakterze ponadlokalnym. Na og oszony przez Powiatow i Miejsk Bibliotek w Pruszczu Gda skim konkurs na plakat pt. Promocja ksi ki dzieci cej z gminy Kolbudy wp yn o 30 prac. Drug nagrod w tym konkursie otrzyma a praca Pauliny Bugajskiej (lat 12) ze Szko y Podstawowej w Pr gowie. Wyró nienia przyznano Gabrieli Dziekan (lat 9) z Zespo u Kszta cenia i Wychowania w Lublewie oraz Cezaremu Kozickiemu (lat 6) z Gminnego Laureaci konkursu plastycznego w komplecie. Przedszkola w Kolbudach. Natomiast na ogólnopolski konkurs plastyczny pod has em Koty, kotki, koteczki og oszony przez Miejski Dom Kultury w Pruszczu Gda skim dotar o za po rednictwem kolbudzkiej biblioteki publicznej 11 prac dzieci z terenu gminy Kolbudy. W pruszcz skim MDK oceny 357 prac z ca ego kraju dokonano w czterech kategoriach wiekowych. W kategorii wiekowej lat I nagrod za walory kolorystyczne, spojrzenie i ciekawy charakter pracy otrzyma a Marta Sobolewska z ZKPiG w Kolbudach. ZKiW Lublewo Dzie Pluszowego Misia Laureaci VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego Klasy I 1. Micha Leszczy ski (ZKPiG Kolbudy) 2. Weronika Naderza (ZKPiG Kolbudy) 3. Kacper Patoka (ZKPiG Kolbudy) Klasy II 1. Agata Kukawka (SP Pr gowo) 2. Miko aj Sarad (ZKPiG Kolbudy) 3. Joanna Boneczko (ZKPiG Kolbudy) Klasy III 1. Kinga Syczuk (SP Lublewo) 2. Judyta Burandt (ZKPiG Kolbudy) 3. Wiktor Karp (SP Pr gowo) 2 W przedszkolu wchodz cym w sk ad Zespo u Kszta cenia i Wychowania w Lublewie uroczy cie obchodów Mi dzynarodowy Dzie Pluszowego Misia. Z tej okazji zorganizowano rodzinny konkurs pt. Mój mi, który przeprowadzi a nauczycielka przedszkola Olga Wasilewska. Dla uczestników przygotowano dyplomy, podzi kowania oraz drobne upominki. A w tym wyj tkowym dniu ka dy przyniós do przedszkola swojego misia.

3 Napisz do Wójta Wszystkie pytania i uwagi pochodz z i wys anych za pomoc formularza umieszczonego na stronie internetowej www. kolbudy.gd.pl Poranny (ok. godz. 6.30) przejazd autobusem PKS do Gda ska i powrót po godz. 16 jest horrorem! Prosz zwróci uwag na ilo osób w autobusach! A niektórzy kierowcy zabieraj wszystkich pasa erów i wtedy wr cz mdlej oni przyci ni ci innymi! Z drugiej strony w Lublewie wi kszo autobusów o tej porze nie zatrzymuje si. Jest po prostu za ma o kursów. Prosz o interwencj w tej sprawie. Autor: Mieszkaniec Kolbud Dlaczego autobusy PKS jad ce z Ko cierzyny nie zaje d aj na przystanek ko o szko y w Kolbudach? Autor: Damian Nosal Chcia bym z o y skarg na kierowców firmy PKS Gda sk. Kieruj cy pojazdami na trasie Gda sk-ko cierzyna i Gda sk-luba w stosunku do mieszka ców naszej gminy s po prostu niemili i bezczelni. Na dworcu PKS nieraz ju spotka em si z sytuacj, kiedy kierowca nie wpuszcza pasa erów z Kolbud i okolic. By o te tak, e - zacytuj tutaj kierowc - Kolbudy wsiadaj ostatnie. Prosz o pa sk interwencj w tej sprawie. Autor: Ucze III LO Dzi kuj za informacje w w/w sprawach. Poruszone przez pa stwa problemy przeka kierownictwu gda skiego PKS. Obiecywa Pan, e w Czapielsku i w innych miejscowo ciach zostan zamontowane tablice z nazwami ulic i numerami domów. Jednak jak ich nie by o, tak nie ma. Autor: Darek z Czapielska Nareszcie doczekali my si w Czapielsku tabliczek z nawami ulic. Jednak panowie, którzy je montowali nie zwracali uwagi na to, gdzie je stawiali - mi dzy drzewami, czy w po owie ulicy, a nie na skrzy owaniach. Nie podoba mi si taka fuszerka. I jeszcze pytanie: jak wygl da sprawa z numeracj budynków? Mamy sami zakupi tabliczki, czy zrobi to UG? Autor: Jan Grzyb Tablice z nazwami ulic zosta y ju zamontowane - w miejscach, które zg osili so tysi poszczególnych miejscowo ci, zgodnie z wytycznymi pracownika UG odpowiedzialnego za drogi. Je eli natomiast chodzi o tabliczki z numerami domów to obowi zek ich zakupu i zamontowania spoczywa na w a cicielach posesji. Wiele razy pisa em ju o krzakach przy drodze do Pr gowa (obok starego dworca kolejowego) Krzaki wyci to, ale jak? Po prostu partactwo! Poza tym wyci te krzaki pozostawiono na poboczu jezdni. Proponuj zrobi to jeszcze raz, a dobrze. Autor: Gruby Dzi kuje za sygna. Sprawdzimy przekazan przez pana informacj i w razie potrzeby dokonamy ponownej przecinki krzaków w przysz ym roku. Panie Wójcie! Kto odpowiada za uprz tni cie drogi gminnej zanieczyszczonej w wyniku nawo enia ziemi na prywatn posesj? Autor: Katarzyna Cyran Za uprz tni cie drogi odpowiada winny jej zanieczyszczenia (np. firma przewo- ca wir). Mieszkam przy ulicy Topolowej w Kolbudach. Ulica jest po o ona przy kanale i jako rodzic obawiam si o bezpiecze stwo dzieci, które mog wpa do kana u ze stromego nasypu. Czy gmina ma zamiar zabezpieczy doj cie do kana u - np. poprzez wybudowanie barierek? Drugie pytanie jest równie zwi zane z ulic Topolow. Czy istnieje plan modernizacji tej ulicy (nowa nawierzchnia, chodniki)? Z moich obserwacji wynika bowiem, e cz ulic w Kolbudach jest odnowiona (bruk). Jakie s kryteria wyboru ulic do takiej modernizacji? Autor: S awomir Wardzi ski Ulica Topolowa (w odcinku przylegaj cym do kana u Raduni) nie jest w asno ci gminy. Jest ona w u ytkowaniu Zak adu Elektrowni Wodnych w Straszynie i to od tego zak adu zale y, czy zabezpieczenia wnioskowane przez Pana zostan zamontowane. Ulic od kana u oddziela jednak pas zieleni, który stanowi naturalne zabezpieczenie drogi. Je- eli natomiast chodzi o kryteria wyboru ulic do modernizacji, to na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych remonty poszczególnych ulic wpisywane s do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Kiedy nasi radni i so tysi otworz si na mieszka ców? Nie mam czasu za nimi gania, a korespondencja jest w dzisiejszych czasach czym naturalnym. Mo e pomo e w tym sugestia wójta? Autor: Maria Klich Niestety, nie jestem w stanie zmusi radnych czy so tysów do komunikowania si z pa stwem za pomoc poczty elektronicznej. Mog ich tylko do tego zach ca, co te niniejszym czyni. Jak mo na by o wybudowa stacj obs ugi samochodów w le nym zak tku, nad sam Raduni? I to naprzeciwko mojej dzia ki przy ul. Le nej 17, któr kupili my z my l o spokoju i ciszy! A poza tym co z ochron rodowiska? Autor: Henryk Magier Stacja Obs ugi Samochodów zosta a wybudowana w zgodzie z przepisami dotycz cymi zagospodarowania przestrzennego. Zapewniam równie Pana, e wszystkie przepisy zwi zane z ochron rodowiska by y w tym przypadku przestrzegane. Szanowny Panie Wójcie! Chcia abym poruszy temat metalowej tabliczki z nazw ulicy Tysi clecia w Kolbudach. Jest ona zardzewia a. Czy mo na co na to poradzi? Autor: Mieszkanka ulicy Tysi clecia Dzi kuj za informacj. Przy kolejnej akcji wymiany tabliczek - w przysz ym roku - zostanie ona wymieniona. Dlaczego w kolbudzkiej szkole nie ma szafek które s u y yby do przechowywania obuwia? I dlaczego w klasach nie ma monitoringu? Autor: Arkadiusz Zybert Z informacji uzyskanych od dyrekcji ZKPiG w Kolbudach wynika, e uczniowie maj mo liwo przechowywania obuwia w zamykanych szatniach. Je eli natomiast chodzi o monitoring w klasach, to jego instalacja jest niemo liwa, gdy by aby niezgodna z obowi zuj cym prawem. Czy to prawda e Urz d Poczty Polskiej zostanie przeniesiony w inne miejsce? Dlaczego nie mo e on pozosta tam, gdzie jest? Autor: Mieszkanka Gminy Kolbudy dok. na str. 4 3

4 Napisz do Wójta dok. ze str. 3 Rzeczywi cie, urz d Poczty Polskiej zostanie przeniesiony w inne miejsce. Budynek w którym obecnie funkcjonuje jest bowiem w asno ci Urz du Gminy i miejsce to zosta o przeznaczone dla Gminnego O rodka Opieki Spo ecznej. Zakres obowi zków spoczywaj cych na GOPS jest bowiem coraz wi kszy i z tego powodu - jak równie dla wygody obs ugiwanych klientów - konieczne jest wygospodarowanie nowych pomieszcze. Dla zobrazowania przyrostu obowi zków spoczywaj cych na pracownikach GOPS wystarczy powiedzie, e w 2004 roku wyp acono nieca- e 940 tys. wiadcze, natomiast w roku 2006 kwota ta wynios a ponad 3 mln 700 tys z. GOPS ci gu ostatnich lat zmuszony jest równie obs ugiwa coraz wi cej klientów - obecnie oko o 800 wi cej ni w roku Dlatego te zwi kszenie liczby pomieszcze w których obs ugiwani s klienci GOPS jest niezb dne. Zaproponowali my dyrekcji Poczty Polskiej kilka innych lokalizacji ich placówki - ostateczna decyzja w sprawie miejsca przeniesienia poczty nale y jednak do tej instytucji. Jestem oburzona, gdy prace przy chodniku w B kowie nie zosta y dot d rozpocz te. Kiedy mo emy spodziewa si realizacji tej inwestycji? Autor: Anonim Inwestycja o której Pani pisze nie by a przewidziana do realizacji w bie cym roku. Chcia bym równie przypomnie, e budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nale y do zada jej zarz dcy, czyli do Wojewódzkiego Zarz du Dróg. W zwi zku z budow prowadzon przy ul. Starowiejskiej droga ta ca y czas jest zabrudzona. Zwracam równie uwag na parking który zrobi y sobie auta pracowników tej budowy przy ul. Pilotów. Niedawno remontowany by plac zabaw dla dzieci - a dzi wygl da tam jakby go kto zaora. Prosz o interwencj w tej sprawie. Autor: Joanna Przybylska Dzi kuj za informacj. Podejm w tej sprawie w a ciw interwencj. Szanowny Panie Wójcie! Zjazd z Lisewca do Bielkówka grozi zerwaniem resorów i zawieszenia, oraz sta ym rysowaniem samochodu przez liczne krzaki wchodz ce w pas drogowy ulic Górnej i Polnej. Dlaczego gmina nie dba o stan tych dróg chocia jest ich w a cicielem? Osoba: Mieszkaniec Bielkówka 4 Zapraszamy Pana Wójta na ulic Borówkow w celu stwierdzenia stanu naszej drogi. G bokie dziury powoduj uszkodzenia aut, a masy b ota utrudniaj dotarcie do autobusu. Autor: Mieszka cy ul. Borówkowej Panie Wójcie! Zapraszamy Pana na spacer ulic Jankowsk w Jankowie. My l, e wtedy nie mia by Pan w tpliwo ci, e jest to droga w najgorszym stanie jaki tylko mo na sobie wyobrazi Liczymy na to, e droga ta zostanie zakwalifikowana do planu remontów na 2008 rok. Autor: Renata Wo odko Zdaj sobie spraw ze stanu niektórych dróg gminnych, a szczególnie dróg gruntowych. W miar posiadanych rodków rok rocznie poprawiamy ich stan. I równie w projekcie bud etu na rok 2008 znajduj si rodki na ten cel. Zastrzegam jednak, e w pierwszej kolejno ci poprawiany b dzie stan dróg znajduj cych si w najgorszym stanie. Panie Wójcie! Tajemnic poliszynela jest fakt, e dawni rolnicy w Bielkówku maj na swoich posesjach szamba przelewowe lub spust wody kanalizacyjnej bezpo rednio z azienek na swoje posesje. Dlaczego UG nie zajmie si w ko cu tym problemem? Autor: Anonim Nie posiadamy informacji dot. poruszonego przez Pana tematu. Prosz zg osi si do UG z konkretnymi informacjami, gdy tylko wtedy b dziemy w stanie zaj si tym problemem. Dlaczego ul. Przemys owa w Kolbudach jest nieo wietlona? I dlaczego na ul. Przemys owej nie zostanie po o ona kostka brukowa? Autor: Mieszkaniec ul. Przemys owej W przysz orocznym bud ecie przewidziano budow o wietlenia ul. Przemys owej - w cz ci na s upach istniej cych, a w cz ci na nowej linii. Chcia bym dowiedzie si, kto jest odpowiedzialny za apanie bezdomnych psów. Bo na Posterunku Policji poinformowano mnie, e odpowiedzialny za to jest Urz d Gminy. Autor: Jan Odpowiedzialnym za wy apywanie bezdomnych zwierz t jest Urz d Gminy, który w tym celu podpisa odpowiednia umow z wyspecjalizowan instytucj. W godzinach pracy UG problemy z bezdomnymi zwierz tami nale y zg asza do referatu Gospodarki Komunalnej UG, natomiast w przypadku, gdy urz d jest zamkni ty, zg oszenia nale y dokona na Posterunku Policji. Doczekali my si Planetobusa w Kowalach. A kiedy b dzie zaje d a do Jankowa? Autor: Szmytkowska Niestety, nie jestem w stanie odpowiedzie na to pytanie, gdy autobusy fi rmy Planetobus realizuj swoje kursy na zasadach komercyjnych i to od tej fi rmy zale y ewentualna decyzja o wprowadzeniu kursów do Jankowa. Kilka dni temu samochód osobowy potraci moj córk wracaj c ze szko y (ko o ulicy Wojska Polskiego w Lublewie). Je li to mo liwe prosz o jak kolwiek pomoc w wykonaniu bezpiecznego doj cia do przystanku na danie w Lublewie. Autor: Waldemar Wi niewski Dostrzegam wag poruszonego przez pana problemu i dlatego w trakcie opracowywania jest projekt ci gu rowerowo - pieszego cz cego Lublewo z Kolbudami. Jakie s postanowienia w zwi zku z zawilgoceniem mieszka na ulicy Conradiego 9 w Jankowie? Czy do budynku pod w/w adresem jest pod czona kanalizacja? A je eli tak, to od kiedy? Autor: Mieszka cy Wykonywana jest obecnie ekspertyza dot. dalszych dzia a zwi zanych z budynkiem przy ul. Conradiego 9. Budynek ten zosta pod czony do kanalizacji na prze- omie pa dziernika i listopada 2007 r. Witam Serdecznie. Jestem mieszka cem B kowa i meczy mnie jeden problem. Mieszkam w budynku numer 12 i mia bym ogromn pro b o postawienie lustra naprzeciw wyjazdu z naszego bloku, gdy wyjazd w kierunku Gda ska jest obecnie bardzo utrudniony. Czy jest to mo liwe? Natomiast drugi problem to zapadni ta studzienka burzowa na tym samym zakr cie (jad c w kierunku Kolbud). Autor: Karol Ullmann Niestety, pana problemy mo e rozwi za jedynie zarz dca drogi wojewódzkiej, czyli Wojewódzki Zarz d Dróg, na której to instytucji spoczywaj wszystkie kwestie zwi zane z bezpiecze stwem w ci gu tej drogi. dok. na str. 5

5 Napisz do Wójta dok. ze str. 4 W Lisewcu zosta y postawione znaki z nazwami ulic. Jest tylko jeden szkopu w tej sprawie: dlaczego mieszka cy nie zostali oficjalnie pisemnie powiadomieni o nadaniu nazwy ulicom, co oznacza automatycznie zmian adresu? Ka dy z nas musi teraz wymieni dowody osobiste, prawa jazdy i wiele innych dokumentów, np. zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej. Kto poniesie te koszta? Ale najwa niejsze pytanie to dlaczego my, mieszka cy nie zostali my o tych istotnych zmianach poinformowani? Autor: Agnieszka Silkowska O nadaniu nazw ulicom w Lisewcu zadecydowali mieszka cy podczas Zebrania Wiejskiego. Je eli natomiast chodzi o koszty zwi zane z wymian dokumentów, to niestety ponie je musz mieszka cy. Jedyny wyj tek stanowi wymiana dowodów osobistych, która to operacja przeprowadzana jest w takim przypadku nieodp atnie. Jestem mieszkank ulicy Apollina na osiedlu Olimp. Cieszy mnie to, e powsta a nowa linia autobusowa. Dlaczego jednak p tl autobusow robi si w miejscu naszego parkingu? Niestety, nikt nas nie pyta o zdanie w tej sprawie. Nie mamy gdzie parkowa, a mietnik, który sta ko o parkingu, teraz stoi prawie pod drzwiami naszej klatki. Kiedy powstanie dla nas jaki parking? Prosz o interwencj w tej sprawie. Autor: Mieszkanka Jestem mieszkank osiedla Olimp i od niedawna pracuj w centrum handlowym Fashion House. Do pracy musz chodzi pieszo, bo na tej trasie nie kursuje aden autobus. Czy to prawda, e PKS zamierza wprowadzi takie kursy? A mo e móg by zrobi to ZKM? Autor: Mieszkanka Niestety, nic mi nie wiadomo, aby jakikolwiek przewo nik mia zamiar prowadzi kursy ul. Starowiejsk. Szanowny Panie Wójcie! Ulica Na Piaskach (w Kolbudach oczywi cie), sta a si jedn z najniebezpieczniejszych ulic w naszej wsi. Wynika to prawdopodobnie z tego, e zainstalowane na ulicy Tartacznej progi zwalniaj ce powoduj u kierowców ch odreagowania i ko czy si to prawdziwymi popisami rajdowymi na naszej ulicy. Rozwi zaniem tego problemu by oby zainstalowanie dwóch takich progów na Na Piaskach w a nie. Czy jest to mo liwe? Autor: Krzysztof P czek Niestety, na ul. Na piaskach nie ma mo liwo ci zamontowania progów zwalniaj cych, gdy nie mog by one montowane na ulicach o du ym spadku. Problemom mieszka ców Pr gowa zwi zanym z przejazdem przez teren ich miejscowo ci ci arówek ze wirem po- wiecone by o zebranie, podczas którego odpowiada em na liczne pytania zwi zane z tym zagadnieniem. Natomiast w kolejnym numerze Naszej Gminy opublikowany zostanie artyku po wi cony problemowi zwi zanemu z poruszaniem si ci arówek ze wirem po drogach po o onych na terenie gminy Kolbudy. Dlatego te pytania dot. tego tematu nie znalaz y si w rubryce Napisz do Wójta. 13 stycznia 2008 WIELKA ORKIESTRA WI TECZNEJ POMOCY zagra w Zespole Kszta cenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach Wszystkich mieszka ców du ych i ma ych Gminy Kolbudy bardzo serdecznie zapraszamy do szko y od godz Powstaj ca p tl autobusowa znajduje si na terenie nale cym do gminy, gdzie nie by y zlokalizowane wcze niej adne miejsca parkingowe. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ze autobusy rzeczywi cie zawracaj obecnie w rejonie miejsc parkingowych, jednak ten stan rzeczy b dzie mia miejsce tylko do momentu oddania budowanej p tli do u ytku. Czy na osiedlu Olimp powstanie w ko cu poczta? Autor: Mieszkaniec O powstaniu placówki Poczty Polskiej decyduje dyrekcja tej instytucji. Jednak z posiadanych przeze mnie informacji wynika, e rozwa ana jest mo liwo otwarcia placówki Poczty Polskiej na os. Olimp. W programie: wyst py orkiestry d tej pod dyrekcj Pana Wojciecha Bratka, spotkanie z bokserem Marcinem Rekowskim i strongmanem S awomirem Toczkiem, wyst py solistów oraz zespo ów tanecznych i wokalnych, loteria dla m odzie y - g ówna wygrana: kolacja z Wójtem Gminy Kolbudy i z Dyrektorem ZKPiG w Kolbudach, prezentacja Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego z Kolbud, uczestników warsztatów Terapii Zaj ciowej Caritas z apina oraz Ko a Ekologiczno - W dkarskiego, licytacja, potyczki rodzinne, konkurs karaoke, kawiarenka z ciastem, goframi i gor cymi napojami, ksi garenka, grochówka stra acka i potrawy rybne, dyskoteka dla dzieci i m odzie y z naszej gminy - wst p 3 z (odwóz dzieci i m odzie y szkolnej o 22.00, a pozosta ych o 2.00), o wiate ko do nieba oraz inne atrakcje i niespodzianki. Ca kowity dochód z imprezy b dzie przeznaczony na pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Organizatorzy: Urz d Gminy Kolbudy ZKPiG w Kolbudach 5

6 Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych Nie ka dy p aci tak samo dok. ze str 1 podlega y opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci. Podobnie uregulowano wówczas kwesti opodatkowania gruntów le nych podatkiem le nym. W tym przypadku kryterium powierzchni by o ni sze za las, w rozumieniu ustawy o lasach, reguluj cej wówczas kwestie opodatkowania podatkiem le nym, rozumiano bowiem grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty ro linno- ci le n lub zwi zany z gospodark le n. W tym przypadku area poni ej 0,10 ha, nawet sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako las, co do zasady wchodzi w sk ad u ytków rolnych i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym - je li podatnik posiada gospodarstwo rolne - lub podatkiem od nieruchomo ci. Jednak sytuacja ta z dniem 1 stycznia 2003 r. uleg a diametralnej zmianie. Od tego bowiem momentu ustawodawca zastosowa jedno kryterium przes dzaj ce o sposobie opodatkowania nieruchomo ci otó dla zakwalifikowania nieruchomo ci do przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym, le nym lub od nieruchomo ci podstawowe znaczenie ma sposób jej uj cia w ewidencji gruntów, bez wzgl du na wielko powierzchni. Po wprowadzeniu tych zmian legislacyjnych w wielu przypadkach dosz o sytuacji, e podatnik, posiadaj cy grunt o powierzchni mniejszej ni 1 ha sklasyfikowany jako rola, przesta p aci podatek od nieruchomo ci, a zacz p aci podatek rolny. Z drugiej natomiast strony nieruchomo ci gruntowe, na których wybudowano w ostatnich latach budynki mieszkalne, handlowe, czy przemys owe straci y po zako czeniu inwestycji status gruntów rolnych (o ile nie stanowi y gruntów siedliskowych) i zosta y przekwalifikowane w ewidencji gruntów z roli na szeroko rozumiane grunty budowlane. A tym samym 6 Powiatowe co roku podejmuje dzia ania zmierzaj ce do sprostowania zapisów figuruj cych w ewidencji gruntów. Z uwagi na fakt, e prowadzona przeze ewidencja obejmuje obszar ca ego powiatu gda skiego, a rodki bud etowe na ten cel s ograniczone, trudno przewidzie kiedy ewidencja nieruchomo ci le cych na terenie naszej gminy zostanie w ca o ci zweryfikowana. zacz y podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci. Wyj tkiem by y grunty na których nie prowadzono adnej budowy, lub na których proces budowlany zako czy si wiele lat temu. W wielu przypadkach tereny te nie zosta y przekwalifikowane na budowlane i w ewidencji gruntów ca y czas figuruj jako rola w zwi zku z czym podlegaj opodatkowaniu podatkiem rolnym. Mog o sta si tak, je eli w a- ciciel ko czy inwestycj w okresie sprzyjaj cych rozwi za prawnych lub po prostu zaniedba ci ce na nim obowi zki. A w takim przypadku mamy do czynienia z kuriozaln sytuacj, e s siaduj ce ze sob nieruchomo ci gruntowe, zabudowane podobnymi budynkami mieszkalnymi, u jednego z s siadów podlegaj opodatkowaniu podatkiem rolnym, w drugim natomiast wy szym podatkiem od nieruchomo ci. - Sytuacja taka nie jest prawid owa - kontynuuje swoj wypowied Aleksandra Junosza Kisielewska - Nie powinno by tak, e typowa dzia ka budowlana, zabudowana budynkiem mieszkalnym sklasyfikowana jest jako rola. Organ prowadz cy ewidencj gruntów i budynków, czyli Starosta Powiatu Gda skiego, powinien doprowadzi jej zapisy do stanu zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym. Mo e zrobi to albo z urz du, albo na wniosek w a ciciela dzia ki. Jak powiedzia a kierownik Referatu Podatków i Op at Lokalnych inicjatorami zmian powinni by przede wszystkim w a ciciele nieruchomo ci. - To g ównie w ich interesie le y prawid owe sklasyfikowanie posiadanych gruntów. Nie u wiadamiamy sobie jednak takiej potrzeby, dopóki nie jeste my zmuszeni zaci gn po yczki lub kredytu hipotecznego a wówczas bank poinformuje nas, e nieruchomo sklasyfikowana jako rola nie mo e stanowi zabezpieczenia kredytu. Problem pojawia si równie wtedy, gdy chcemy sprzeda nasz nieruchomo i okazuje si, e ceny nieruchomo ci rolnych s wielokrotnie ni sze ni ceny dzia ek budowlanych. Aleksandra Junosza Kisielewska zaznaczy a jednocze nie, e Wójt Gminy Kolbudy nie mo e zainicjowa post powania zmierzaj cego do zmiany klasyfikacji gruntów. - Tak mówi nasze prawo, na które w adze samorz dowe wp ywu nie maj. Wójt Gminy, jako organ podatkowy, wymiar corocznych podatków zobligowany jest ustala na podstawie danych wynikaj cych z ewidencji gruntów. A ewidencja ta pozostaje w wy cznym w adaniu Starosty Powiatu Gda skiego., AJK Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Nowe w adze W kolbudzkim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego odby y si wybory nowych w adz. Kadencja nowowybranego zarz du up ynie w 2010 roku. Nowym prezesem kolbudzkiego oddzia u Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego wybrany zosta Jerzy Kreft.

7 Z prac Rady Gminy Podatki uchwalone Najwa niejszymi uchwa ami podj tymi podczas X sesji Rady Gminy by y niew tpliwie uchwa y dotycz ce podatków i op at lokalnych obowi zuj cych w 2008 roku. Podczas X sesji Rady Gminy radni udzielili równie dotacji (w wys. 18 tys. z ) na prace konserwatorskie w zabytkowym ko ciele w Czapielsku. Ponadto podj to nast puj ce uchwa- y: w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty i u ytkowe lokale komunalne na terenie gminy Kolbudy w 2008 roku, op aty targowej na 2008 r., op aty od posiadania psów na 2008 r., okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych na 2008 r., okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci na 2008 r., nadania nazwy dla odcinków Obwodnicy Trójmiasta lez cych na terenie administracyjnym Gminy Kolbudy, zamiany nieruchomo ci gruntowych, oraz zmiany bud etu gminy na rok Rada gminy odrzuci a tak- e skarg na dzia alno Wójta Gminy Kolbudy. Wybrane podatki i op aty lokalne obowi zuj ce w 2008 r. Podatek od nieruchomo ci: - budynki mieszkalne lub ich cz ci od 1m 2 powierzchni u ytkowej 0.57 z - budynki lub ich cze ci zwi zane z prowadzeniem dzia alno- ci gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich cz ci zaj te na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej - od 1m 2 powierzchni u ytkowej z - gara e od 1 m 2 powierzchni uzytkowej 6.11 z - grunty zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej od 1m 2 powierzchni 0.68 z Op ata miejscowa: 1,68 z za ka dy dzie pobytu Op ata za posiadanie psa: 32 z od jednego psa Pozosta e stawki podatków i op at lokalnych mog Pa stwo znale na stronie internetowej Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urz du Gminy Kolbudy - Nr 12/2007 Bielkówko, Pr gowo, Ostró ki Internetowy Turniej Pokole Stowarzyszenie LGD Trzy Krajobrazy przyst puje do realizacji projektu pt. Internetowy Turniej Pokole (w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa). Projekt realizowany b dzie w trzech so ectwach: Bielkówku, Pr gowie i Ostró kach. Rzeczpospolita internetowa to ogólnopolski program grantowy dla spo- eczno ci lokalnych, którego celem jest budowanie spo ecze stwa informatycznego poprzez nowoczesn edukacj. Program finansowany jest przez Fundacj Grupy TP, a patronat nad nim obj Prezes Rady Ministrów wspólnie z Organizacj Narodów Zjedoczonych. Partnerami lokalnymi w realizacji projektu s : UG Kolbudy, dyrektorzy szkó w Bielkówku i Pr gowie oraz So tysi i Rady So eckie zainteresowanych wsi Projekt realizowany jest w trzech so ectwach: Bielkówku, Pr gowie i Ostró kach w obszarze tematycznym Integracja i tolerancja. W jego trakcie przeprowadzonych zostanie cykl warsztatów nauki podstaw obs ugi komputera i internetu dla seniorów - przy wspó pracy z dzie mi i m odzie. Jednym z efektów projektu, oprócz zdobycia konkretnych umiej tno ci z zakresu obs ugi komputera przez uczestników, jest utworzenie kawiarenki internetowej w wietlicy w Ostró kach, któr do tego celu adaptuje UG w Kolbudach. Wielko dofinansowania pozyskanego przez LGD Trzy Krajobrazy to 15 tys. z. Wspó praca mi dzynarodowa Szwedzi w Kolbudach Przez trzy dni w Kolbudach go cili uczniowie Sorbergeskolan - szko y publicznej o poziomie gimnazjum z miejscowo ci Timra w Szwecji. Podczas pobytu w naszej gminie opiekunowie grupy spotkali si z w adzami gminy. A w ramach wspó pracy w maju lub czerwcu do Szwecji uda si grupa uczniów z ZKPiG w Kolbudach. 7

8 ZKPiG Kolbudy Gminne Zawody Sportowe W Zespole Kszta cenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach odby y si Gminne Zawody Sportowe dla klas I III. Impreza zosta zorganizowana w ramach Programu Usportowienia Dzieci i M odzie y prowadzonego przez UKS Bryza. Kolejny numer biuletynu Nasza Gmina trafi do r k Czytelników ju 22. Stycznia 2008 roku Wa ne telefony Stra Po arna tel. alarmowy 998, Komisariat Policji tel. alarmowy 997, Pogotowie Ratunkowe tel. alarmowy 999 Urz d Gminy , , fax Gminny O rodek Zdrowia Nadle nictwo Kolbudy Urz d Pocztowy Pogotowie Gazowe Pogotowie Energetyczne Pogotowie Wod-Kan Lecznica dla zwierz t Nasza Gmina, Bezp atny Biuletyn Informacyjny Rady i Urz du Gminy w Kolbudach. Redaguje Jacek Gr ziewicz. Adres Urz du Gminy: ul. Starom y ska 1, Kolbudy telefony: , , fax Wydano i wydrukowano w Drukarni Oru skiej Sp. z o.o. ul. Zakole 7, Gda sk tel Wydano w nak adzie 2000 egz.

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2014 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

- projekt - UCHWAŁA NR... RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 11 maja 2015 roku

- projekt - UCHWAŁA NR... RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 11 maja 2015 roku - projekt - UCHWAŁA NR... RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/168/2012 RADY GMINY CZARNKÓW. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/168/2012 RADY GMINY CZARNKÓW. z dnia 26 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/168/2012 RADY GMINY CZARNKÓW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY DYWITY z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 1024 UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 4 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 1024 UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 4 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 1024 UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 6 / 14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo