Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo"

Transkrypt

1 Nr 12/2007 (39) ISSN BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj na podobnym gruncie. W takim przypadku od razu pojawiaj si podejrzenia. Taka ju nasza, Polaków natura, e nie przychodzi nam na my l, i ró nice w wysoko ci p aconych podatków wynikaj z niedoskona ego prawa ze zmian przepisów, braku rodków bud etowych na uaktualnienie dokumentacji, czy wreszcie ze zwyk ych pomy ek. W bie cym numerze Naszej Gminy wyja niamy Pa stwu dlaczego nie wszyscy p acimy jednakowy podatek od nieruchomo ci. I chocia nasze wyja- nienia z pewno ci nie usatysfakcjonuj wszystkich, to mamy nadziej, e wszyscy zrozumiej dlaczego tak si sprawy maj., AJK Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych Nie ka dy p aci tak samo P acenie podatków dla ka dego z nas jest przykrym obowi zkiem. Nic wi c dziwnego, e wielu mieszka ców naszej gminy uwa a, i sposób opodatkowania nale cych do nich gruntów jest niesprawiedliwy. Tym bardziej, e w wielu przypadkach podatki ustalane w corocznych decyzjach podatkowych znacznie ró ni si od siebie kwotowo mimo tego, e dotycz dzia ek o zbli onym areale. Przyczyn rozbie no ci wysoko ci opodatkowania gruntów jest wiele. Przede wszystkim nale y zauwa y, e posiadane nieruchomo ci gruntowe mog by przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, le nym albo od nieruchomo ci, zró nicowanych wobec siebie zarówno sposobem obliczania, jak i wysoko ci. Na ró n wysoko p aconych podatków wp ywaj równie rozwi zania prawne, których liczne nowelizacje przyczyni y si do zagmatwania przepisów. - Do ko ca 2002 r. podatkiem rolnym opodatkowane by y grunty sklasyfikowane jako rola w prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gda skim ewidencji gruntów, z tym wszak e zastrze eniem, i ogólna ich powierzchnia przekracza a 1 ha - wyja nia Naszej Gminie Aleksandra Junosza Kisielewska, kierownik Referatu Podatków i Op at Lokalnych w Urz dzie Gminy Kolbudy. - Natomiast dzia ki rolne o powierzchni do 1 ha dok. na str 6 W numerze m.in.: Kolbudy Gminne konkursy rozstrzygni te str. 2 ZKiW Lublewo Dzie Pluszowego Misia str. 2 Z prac Rady Gminy Podatki uchwalone str. 7 Bielkówko, Pr gowo, Ostró ki Internetowy Turniej Pokole str. 7 A tak e: Szwedzi w Kolbudach, Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy, Gminne zawodu sportowe i inne. Niech zbli aj ce si wi ta Bo ego Narodzenia sp dzone w gronie najbli szych przynios Pa stwu wiele rado ci i ciep a, a nadchodz cy 2008 rok niech b dzie spe nieniem wszystkich marze

2 Kolbudy Gminne konkursy rozstrzygni te Dwudziestu sze ciu uczestników wzi o udzia w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim. Wiersze deklamowa y dzieci uczniowie klas I, II i III szkó podstawowych z terenu gminy Kolbudy, które wcze niej wygra y wst pne eliminacje w swoich klasach. Grand Prix Konkursu - radiomagnetofon ufundowany przez Wójta Gminy Kolbudy - otrzyma a Beata Rutkowska, uczennica klasy III a ZKPiG w Kolbudach) za wspania interpretacj wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa. W dniu Konkursu Recytatorskiego uhonorowano równie laureatów szóstej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego pod has em.: Mieszka cy mojej wyobra ni galeria ilustracji do poezji i prozy dzieci cej. Do biblioteki wp yn o 199 prac. Pierwsze miejsce przyznano Gabrieli Krysiak (lat 9) za prac b d c ilustracj do powie ci Astrid Lindgren Ronja, córka zbójnika, drugie miejsce zdoby a - za portret Ani z Zielonego Wzgórza -Wioletta Borkowska (lat 8), a na 3 miejscu ex-equo znalaz y si Ma gorzata Kozicka (lat 8) i Barbara Zi ba (lat 12). Gminna Biblioteka Publiczna pilotowa a równie konkursy plastyczne o charakterze ponadlokalnym. Na og oszony przez Powiatow i Miejsk Bibliotek w Pruszczu Gda skim konkurs na plakat pt. Promocja ksi ki dzieci cej z gminy Kolbudy wp yn o 30 prac. Drug nagrod w tym konkursie otrzyma a praca Pauliny Bugajskiej (lat 12) ze Szko y Podstawowej w Pr gowie. Wyró nienia przyznano Gabrieli Dziekan (lat 9) z Zespo u Kszta cenia i Wychowania w Lublewie oraz Cezaremu Kozickiemu (lat 6) z Gminnego Laureaci konkursu plastycznego w komplecie. Przedszkola w Kolbudach. Natomiast na ogólnopolski konkurs plastyczny pod has em Koty, kotki, koteczki og oszony przez Miejski Dom Kultury w Pruszczu Gda skim dotar o za po rednictwem kolbudzkiej biblioteki publicznej 11 prac dzieci z terenu gminy Kolbudy. W pruszcz skim MDK oceny 357 prac z ca ego kraju dokonano w czterech kategoriach wiekowych. W kategorii wiekowej lat I nagrod za walory kolorystyczne, spojrzenie i ciekawy charakter pracy otrzyma a Marta Sobolewska z ZKPiG w Kolbudach. ZKiW Lublewo Dzie Pluszowego Misia Laureaci VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego Klasy I 1. Micha Leszczy ski (ZKPiG Kolbudy) 2. Weronika Naderza (ZKPiG Kolbudy) 3. Kacper Patoka (ZKPiG Kolbudy) Klasy II 1. Agata Kukawka (SP Pr gowo) 2. Miko aj Sarad (ZKPiG Kolbudy) 3. Joanna Boneczko (ZKPiG Kolbudy) Klasy III 1. Kinga Syczuk (SP Lublewo) 2. Judyta Burandt (ZKPiG Kolbudy) 3. Wiktor Karp (SP Pr gowo) 2 W przedszkolu wchodz cym w sk ad Zespo u Kszta cenia i Wychowania w Lublewie uroczy cie obchodów Mi dzynarodowy Dzie Pluszowego Misia. Z tej okazji zorganizowano rodzinny konkurs pt. Mój mi, który przeprowadzi a nauczycielka przedszkola Olga Wasilewska. Dla uczestników przygotowano dyplomy, podzi kowania oraz drobne upominki. A w tym wyj tkowym dniu ka dy przyniós do przedszkola swojego misia.

3 Napisz do Wójta Wszystkie pytania i uwagi pochodz z i wys anych za pomoc formularza umieszczonego na stronie internetowej www. kolbudy.gd.pl Poranny (ok. godz. 6.30) przejazd autobusem PKS do Gda ska i powrót po godz. 16 jest horrorem! Prosz zwróci uwag na ilo osób w autobusach! A niektórzy kierowcy zabieraj wszystkich pasa erów i wtedy wr cz mdlej oni przyci ni ci innymi! Z drugiej strony w Lublewie wi kszo autobusów o tej porze nie zatrzymuje si. Jest po prostu za ma o kursów. Prosz o interwencj w tej sprawie. Autor: Mieszkaniec Kolbud Dlaczego autobusy PKS jad ce z Ko cierzyny nie zaje d aj na przystanek ko o szko y w Kolbudach? Autor: Damian Nosal Chcia bym z o y skarg na kierowców firmy PKS Gda sk. Kieruj cy pojazdami na trasie Gda sk-ko cierzyna i Gda sk-luba w stosunku do mieszka ców naszej gminy s po prostu niemili i bezczelni. Na dworcu PKS nieraz ju spotka em si z sytuacj, kiedy kierowca nie wpuszcza pasa erów z Kolbud i okolic. By o te tak, e - zacytuj tutaj kierowc - Kolbudy wsiadaj ostatnie. Prosz o pa sk interwencj w tej sprawie. Autor: Ucze III LO Dzi kuj za informacje w w/w sprawach. Poruszone przez pa stwa problemy przeka kierownictwu gda skiego PKS. Obiecywa Pan, e w Czapielsku i w innych miejscowo ciach zostan zamontowane tablice z nazwami ulic i numerami domów. Jednak jak ich nie by o, tak nie ma. Autor: Darek z Czapielska Nareszcie doczekali my si w Czapielsku tabliczek z nawami ulic. Jednak panowie, którzy je montowali nie zwracali uwagi na to, gdzie je stawiali - mi dzy drzewami, czy w po owie ulicy, a nie na skrzy owaniach. Nie podoba mi si taka fuszerka. I jeszcze pytanie: jak wygl da sprawa z numeracj budynków? Mamy sami zakupi tabliczki, czy zrobi to UG? Autor: Jan Grzyb Tablice z nazwami ulic zosta y ju zamontowane - w miejscach, które zg osili so tysi poszczególnych miejscowo ci, zgodnie z wytycznymi pracownika UG odpowiedzialnego za drogi. Je eli natomiast chodzi o tabliczki z numerami domów to obowi zek ich zakupu i zamontowania spoczywa na w a cicielach posesji. Wiele razy pisa em ju o krzakach przy drodze do Pr gowa (obok starego dworca kolejowego) Krzaki wyci to, ale jak? Po prostu partactwo! Poza tym wyci te krzaki pozostawiono na poboczu jezdni. Proponuj zrobi to jeszcze raz, a dobrze. Autor: Gruby Dzi kuje za sygna. Sprawdzimy przekazan przez pana informacj i w razie potrzeby dokonamy ponownej przecinki krzaków w przysz ym roku. Panie Wójcie! Kto odpowiada za uprz tni cie drogi gminnej zanieczyszczonej w wyniku nawo enia ziemi na prywatn posesj? Autor: Katarzyna Cyran Za uprz tni cie drogi odpowiada winny jej zanieczyszczenia (np. firma przewo- ca wir). Mieszkam przy ulicy Topolowej w Kolbudach. Ulica jest po o ona przy kanale i jako rodzic obawiam si o bezpiecze stwo dzieci, które mog wpa do kana u ze stromego nasypu. Czy gmina ma zamiar zabezpieczy doj cie do kana u - np. poprzez wybudowanie barierek? Drugie pytanie jest równie zwi zane z ulic Topolow. Czy istnieje plan modernizacji tej ulicy (nowa nawierzchnia, chodniki)? Z moich obserwacji wynika bowiem, e cz ulic w Kolbudach jest odnowiona (bruk). Jakie s kryteria wyboru ulic do takiej modernizacji? Autor: S awomir Wardzi ski Ulica Topolowa (w odcinku przylegaj cym do kana u Raduni) nie jest w asno ci gminy. Jest ona w u ytkowaniu Zak adu Elektrowni Wodnych w Straszynie i to od tego zak adu zale y, czy zabezpieczenia wnioskowane przez Pana zostan zamontowane. Ulic od kana u oddziela jednak pas zieleni, który stanowi naturalne zabezpieczenie drogi. Je- eli natomiast chodzi o kryteria wyboru ulic do modernizacji, to na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych remonty poszczególnych ulic wpisywane s do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Kiedy nasi radni i so tysi otworz si na mieszka ców? Nie mam czasu za nimi gania, a korespondencja jest w dzisiejszych czasach czym naturalnym. Mo e pomo e w tym sugestia wójta? Autor: Maria Klich Niestety, nie jestem w stanie zmusi radnych czy so tysów do komunikowania si z pa stwem za pomoc poczty elektronicznej. Mog ich tylko do tego zach ca, co te niniejszym czyni. Jak mo na by o wybudowa stacj obs ugi samochodów w le nym zak tku, nad sam Raduni? I to naprzeciwko mojej dzia ki przy ul. Le nej 17, któr kupili my z my l o spokoju i ciszy! A poza tym co z ochron rodowiska? Autor: Henryk Magier Stacja Obs ugi Samochodów zosta a wybudowana w zgodzie z przepisami dotycz cymi zagospodarowania przestrzennego. Zapewniam równie Pana, e wszystkie przepisy zwi zane z ochron rodowiska by y w tym przypadku przestrzegane. Szanowny Panie Wójcie! Chcia abym poruszy temat metalowej tabliczki z nazw ulicy Tysi clecia w Kolbudach. Jest ona zardzewia a. Czy mo na co na to poradzi? Autor: Mieszkanka ulicy Tysi clecia Dzi kuj za informacj. Przy kolejnej akcji wymiany tabliczek - w przysz ym roku - zostanie ona wymieniona. Dlaczego w kolbudzkiej szkole nie ma szafek które s u y yby do przechowywania obuwia? I dlaczego w klasach nie ma monitoringu? Autor: Arkadiusz Zybert Z informacji uzyskanych od dyrekcji ZKPiG w Kolbudach wynika, e uczniowie maj mo liwo przechowywania obuwia w zamykanych szatniach. Je eli natomiast chodzi o monitoring w klasach, to jego instalacja jest niemo liwa, gdy by aby niezgodna z obowi zuj cym prawem. Czy to prawda e Urz d Poczty Polskiej zostanie przeniesiony w inne miejsce? Dlaczego nie mo e on pozosta tam, gdzie jest? Autor: Mieszkanka Gminy Kolbudy dok. na str. 4 3

4 Napisz do Wójta dok. ze str. 3 Rzeczywi cie, urz d Poczty Polskiej zostanie przeniesiony w inne miejsce. Budynek w którym obecnie funkcjonuje jest bowiem w asno ci Urz du Gminy i miejsce to zosta o przeznaczone dla Gminnego O rodka Opieki Spo ecznej. Zakres obowi zków spoczywaj cych na GOPS jest bowiem coraz wi kszy i z tego powodu - jak równie dla wygody obs ugiwanych klientów - konieczne jest wygospodarowanie nowych pomieszcze. Dla zobrazowania przyrostu obowi zków spoczywaj cych na pracownikach GOPS wystarczy powiedzie, e w 2004 roku wyp acono nieca- e 940 tys. wiadcze, natomiast w roku 2006 kwota ta wynios a ponad 3 mln 700 tys z. GOPS ci gu ostatnich lat zmuszony jest równie obs ugiwa coraz wi cej klientów - obecnie oko o 800 wi cej ni w roku Dlatego te zwi kszenie liczby pomieszcze w których obs ugiwani s klienci GOPS jest niezb dne. Zaproponowali my dyrekcji Poczty Polskiej kilka innych lokalizacji ich placówki - ostateczna decyzja w sprawie miejsca przeniesienia poczty nale y jednak do tej instytucji. Jestem oburzona, gdy prace przy chodniku w B kowie nie zosta y dot d rozpocz te. Kiedy mo emy spodziewa si realizacji tej inwestycji? Autor: Anonim Inwestycja o której Pani pisze nie by a przewidziana do realizacji w bie cym roku. Chcia bym równie przypomnie, e budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nale y do zada jej zarz dcy, czyli do Wojewódzkiego Zarz du Dróg. W zwi zku z budow prowadzon przy ul. Starowiejskiej droga ta ca y czas jest zabrudzona. Zwracam równie uwag na parking który zrobi y sobie auta pracowników tej budowy przy ul. Pilotów. Niedawno remontowany by plac zabaw dla dzieci - a dzi wygl da tam jakby go kto zaora. Prosz o interwencj w tej sprawie. Autor: Joanna Przybylska Dzi kuj za informacj. Podejm w tej sprawie w a ciw interwencj. Szanowny Panie Wójcie! Zjazd z Lisewca do Bielkówka grozi zerwaniem resorów i zawieszenia, oraz sta ym rysowaniem samochodu przez liczne krzaki wchodz ce w pas drogowy ulic Górnej i Polnej. Dlaczego gmina nie dba o stan tych dróg chocia jest ich w a cicielem? Osoba: Mieszkaniec Bielkówka 4 Zapraszamy Pana Wójta na ulic Borówkow w celu stwierdzenia stanu naszej drogi. G bokie dziury powoduj uszkodzenia aut, a masy b ota utrudniaj dotarcie do autobusu. Autor: Mieszka cy ul. Borówkowej Panie Wójcie! Zapraszamy Pana na spacer ulic Jankowsk w Jankowie. My l, e wtedy nie mia by Pan w tpliwo ci, e jest to droga w najgorszym stanie jaki tylko mo na sobie wyobrazi Liczymy na to, e droga ta zostanie zakwalifikowana do planu remontów na 2008 rok. Autor: Renata Wo odko Zdaj sobie spraw ze stanu niektórych dróg gminnych, a szczególnie dróg gruntowych. W miar posiadanych rodków rok rocznie poprawiamy ich stan. I równie w projekcie bud etu na rok 2008 znajduj si rodki na ten cel. Zastrzegam jednak, e w pierwszej kolejno ci poprawiany b dzie stan dróg znajduj cych si w najgorszym stanie. Panie Wójcie! Tajemnic poliszynela jest fakt, e dawni rolnicy w Bielkówku maj na swoich posesjach szamba przelewowe lub spust wody kanalizacyjnej bezpo rednio z azienek na swoje posesje. Dlaczego UG nie zajmie si w ko cu tym problemem? Autor: Anonim Nie posiadamy informacji dot. poruszonego przez Pana tematu. Prosz zg osi si do UG z konkretnymi informacjami, gdy tylko wtedy b dziemy w stanie zaj si tym problemem. Dlaczego ul. Przemys owa w Kolbudach jest nieo wietlona? I dlaczego na ul. Przemys owej nie zostanie po o ona kostka brukowa? Autor: Mieszkaniec ul. Przemys owej W przysz orocznym bud ecie przewidziano budow o wietlenia ul. Przemys owej - w cz ci na s upach istniej cych, a w cz ci na nowej linii. Chcia bym dowiedzie si, kto jest odpowiedzialny za apanie bezdomnych psów. Bo na Posterunku Policji poinformowano mnie, e odpowiedzialny za to jest Urz d Gminy. Autor: Jan Odpowiedzialnym za wy apywanie bezdomnych zwierz t jest Urz d Gminy, który w tym celu podpisa odpowiednia umow z wyspecjalizowan instytucj. W godzinach pracy UG problemy z bezdomnymi zwierz tami nale y zg asza do referatu Gospodarki Komunalnej UG, natomiast w przypadku, gdy urz d jest zamkni ty, zg oszenia nale y dokona na Posterunku Policji. Doczekali my si Planetobusa w Kowalach. A kiedy b dzie zaje d a do Jankowa? Autor: Szmytkowska Niestety, nie jestem w stanie odpowiedzie na to pytanie, gdy autobusy fi rmy Planetobus realizuj swoje kursy na zasadach komercyjnych i to od tej fi rmy zale y ewentualna decyzja o wprowadzeniu kursów do Jankowa. Kilka dni temu samochód osobowy potraci moj córk wracaj c ze szko y (ko o ulicy Wojska Polskiego w Lublewie). Je li to mo liwe prosz o jak kolwiek pomoc w wykonaniu bezpiecznego doj cia do przystanku na danie w Lublewie. Autor: Waldemar Wi niewski Dostrzegam wag poruszonego przez pana problemu i dlatego w trakcie opracowywania jest projekt ci gu rowerowo - pieszego cz cego Lublewo z Kolbudami. Jakie s postanowienia w zwi zku z zawilgoceniem mieszka na ulicy Conradiego 9 w Jankowie? Czy do budynku pod w/w adresem jest pod czona kanalizacja? A je eli tak, to od kiedy? Autor: Mieszka cy Wykonywana jest obecnie ekspertyza dot. dalszych dzia a zwi zanych z budynkiem przy ul. Conradiego 9. Budynek ten zosta pod czony do kanalizacji na prze- omie pa dziernika i listopada 2007 r. Witam Serdecznie. Jestem mieszka cem B kowa i meczy mnie jeden problem. Mieszkam w budynku numer 12 i mia bym ogromn pro b o postawienie lustra naprzeciw wyjazdu z naszego bloku, gdy wyjazd w kierunku Gda ska jest obecnie bardzo utrudniony. Czy jest to mo liwe? Natomiast drugi problem to zapadni ta studzienka burzowa na tym samym zakr cie (jad c w kierunku Kolbud). Autor: Karol Ullmann Niestety, pana problemy mo e rozwi za jedynie zarz dca drogi wojewódzkiej, czyli Wojewódzki Zarz d Dróg, na której to instytucji spoczywaj wszystkie kwestie zwi zane z bezpiecze stwem w ci gu tej drogi. dok. na str. 5

5 Napisz do Wójta dok. ze str. 4 W Lisewcu zosta y postawione znaki z nazwami ulic. Jest tylko jeden szkopu w tej sprawie: dlaczego mieszka cy nie zostali oficjalnie pisemnie powiadomieni o nadaniu nazwy ulicom, co oznacza automatycznie zmian adresu? Ka dy z nas musi teraz wymieni dowody osobiste, prawa jazdy i wiele innych dokumentów, np. zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej. Kto poniesie te koszta? Ale najwa niejsze pytanie to dlaczego my, mieszka cy nie zostali my o tych istotnych zmianach poinformowani? Autor: Agnieszka Silkowska O nadaniu nazw ulicom w Lisewcu zadecydowali mieszka cy podczas Zebrania Wiejskiego. Je eli natomiast chodzi o koszty zwi zane z wymian dokumentów, to niestety ponie je musz mieszka cy. Jedyny wyj tek stanowi wymiana dowodów osobistych, która to operacja przeprowadzana jest w takim przypadku nieodp atnie. Jestem mieszkank ulicy Apollina na osiedlu Olimp. Cieszy mnie to, e powsta a nowa linia autobusowa. Dlaczego jednak p tl autobusow robi si w miejscu naszego parkingu? Niestety, nikt nas nie pyta o zdanie w tej sprawie. Nie mamy gdzie parkowa, a mietnik, który sta ko o parkingu, teraz stoi prawie pod drzwiami naszej klatki. Kiedy powstanie dla nas jaki parking? Prosz o interwencj w tej sprawie. Autor: Mieszkanka Jestem mieszkank osiedla Olimp i od niedawna pracuj w centrum handlowym Fashion House. Do pracy musz chodzi pieszo, bo na tej trasie nie kursuje aden autobus. Czy to prawda, e PKS zamierza wprowadzi takie kursy? A mo e móg by zrobi to ZKM? Autor: Mieszkanka Niestety, nic mi nie wiadomo, aby jakikolwiek przewo nik mia zamiar prowadzi kursy ul. Starowiejsk. Szanowny Panie Wójcie! Ulica Na Piaskach (w Kolbudach oczywi cie), sta a si jedn z najniebezpieczniejszych ulic w naszej wsi. Wynika to prawdopodobnie z tego, e zainstalowane na ulicy Tartacznej progi zwalniaj ce powoduj u kierowców ch odreagowania i ko czy si to prawdziwymi popisami rajdowymi na naszej ulicy. Rozwi zaniem tego problemu by oby zainstalowanie dwóch takich progów na Na Piaskach w a nie. Czy jest to mo liwe? Autor: Krzysztof P czek Niestety, na ul. Na piaskach nie ma mo liwo ci zamontowania progów zwalniaj cych, gdy nie mog by one montowane na ulicach o du ym spadku. Problemom mieszka ców Pr gowa zwi zanym z przejazdem przez teren ich miejscowo ci ci arówek ze wirem po- wiecone by o zebranie, podczas którego odpowiada em na liczne pytania zwi zane z tym zagadnieniem. Natomiast w kolejnym numerze Naszej Gminy opublikowany zostanie artyku po wi cony problemowi zwi zanemu z poruszaniem si ci arówek ze wirem po drogach po o onych na terenie gminy Kolbudy. Dlatego te pytania dot. tego tematu nie znalaz y si w rubryce Napisz do Wójta. 13 stycznia 2008 WIELKA ORKIESTRA WI TECZNEJ POMOCY zagra w Zespole Kszta cenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach Wszystkich mieszka ców du ych i ma ych Gminy Kolbudy bardzo serdecznie zapraszamy do szko y od godz Powstaj ca p tl autobusowa znajduje si na terenie nale cym do gminy, gdzie nie by y zlokalizowane wcze niej adne miejsca parkingowe. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ze autobusy rzeczywi cie zawracaj obecnie w rejonie miejsc parkingowych, jednak ten stan rzeczy b dzie mia miejsce tylko do momentu oddania budowanej p tli do u ytku. Czy na osiedlu Olimp powstanie w ko cu poczta? Autor: Mieszkaniec O powstaniu placówki Poczty Polskiej decyduje dyrekcja tej instytucji. Jednak z posiadanych przeze mnie informacji wynika, e rozwa ana jest mo liwo otwarcia placówki Poczty Polskiej na os. Olimp. W programie: wyst py orkiestry d tej pod dyrekcj Pana Wojciecha Bratka, spotkanie z bokserem Marcinem Rekowskim i strongmanem S awomirem Toczkiem, wyst py solistów oraz zespo ów tanecznych i wokalnych, loteria dla m odzie y - g ówna wygrana: kolacja z Wójtem Gminy Kolbudy i z Dyrektorem ZKPiG w Kolbudach, prezentacja Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego z Kolbud, uczestników warsztatów Terapii Zaj ciowej Caritas z apina oraz Ko a Ekologiczno - W dkarskiego, licytacja, potyczki rodzinne, konkurs karaoke, kawiarenka z ciastem, goframi i gor cymi napojami, ksi garenka, grochówka stra acka i potrawy rybne, dyskoteka dla dzieci i m odzie y z naszej gminy - wst p 3 z (odwóz dzieci i m odzie y szkolnej o 22.00, a pozosta ych o 2.00), o wiate ko do nieba oraz inne atrakcje i niespodzianki. Ca kowity dochód z imprezy b dzie przeznaczony na pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Organizatorzy: Urz d Gminy Kolbudy ZKPiG w Kolbudach 5

6 Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych Nie ka dy p aci tak samo dok. ze str 1 podlega y opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci. Podobnie uregulowano wówczas kwesti opodatkowania gruntów le nych podatkiem le nym. W tym przypadku kryterium powierzchni by o ni sze za las, w rozumieniu ustawy o lasach, reguluj cej wówczas kwestie opodatkowania podatkiem le nym, rozumiano bowiem grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty ro linno- ci le n lub zwi zany z gospodark le n. W tym przypadku area poni ej 0,10 ha, nawet sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako las, co do zasady wchodzi w sk ad u ytków rolnych i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym - je li podatnik posiada gospodarstwo rolne - lub podatkiem od nieruchomo ci. Jednak sytuacja ta z dniem 1 stycznia 2003 r. uleg a diametralnej zmianie. Od tego bowiem momentu ustawodawca zastosowa jedno kryterium przes dzaj ce o sposobie opodatkowania nieruchomo ci otó dla zakwalifikowania nieruchomo ci do przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym, le nym lub od nieruchomo ci podstawowe znaczenie ma sposób jej uj cia w ewidencji gruntów, bez wzgl du na wielko powierzchni. Po wprowadzeniu tych zmian legislacyjnych w wielu przypadkach dosz o sytuacji, e podatnik, posiadaj cy grunt o powierzchni mniejszej ni 1 ha sklasyfikowany jako rola, przesta p aci podatek od nieruchomo ci, a zacz p aci podatek rolny. Z drugiej natomiast strony nieruchomo ci gruntowe, na których wybudowano w ostatnich latach budynki mieszkalne, handlowe, czy przemys owe straci y po zako czeniu inwestycji status gruntów rolnych (o ile nie stanowi y gruntów siedliskowych) i zosta y przekwalifikowane w ewidencji gruntów z roli na szeroko rozumiane grunty budowlane. A tym samym 6 Powiatowe co roku podejmuje dzia ania zmierzaj ce do sprostowania zapisów figuruj cych w ewidencji gruntów. Z uwagi na fakt, e prowadzona przeze ewidencja obejmuje obszar ca ego powiatu gda skiego, a rodki bud etowe na ten cel s ograniczone, trudno przewidzie kiedy ewidencja nieruchomo ci le cych na terenie naszej gminy zostanie w ca o ci zweryfikowana. zacz y podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci. Wyj tkiem by y grunty na których nie prowadzono adnej budowy, lub na których proces budowlany zako czy si wiele lat temu. W wielu przypadkach tereny te nie zosta y przekwalifikowane na budowlane i w ewidencji gruntów ca y czas figuruj jako rola w zwi zku z czym podlegaj opodatkowaniu podatkiem rolnym. Mog o sta si tak, je eli w a- ciciel ko czy inwestycj w okresie sprzyjaj cych rozwi za prawnych lub po prostu zaniedba ci ce na nim obowi zki. A w takim przypadku mamy do czynienia z kuriozaln sytuacj, e s siaduj ce ze sob nieruchomo ci gruntowe, zabudowane podobnymi budynkami mieszkalnymi, u jednego z s siadów podlegaj opodatkowaniu podatkiem rolnym, w drugim natomiast wy szym podatkiem od nieruchomo ci. - Sytuacja taka nie jest prawid owa - kontynuuje swoj wypowied Aleksandra Junosza Kisielewska - Nie powinno by tak, e typowa dzia ka budowlana, zabudowana budynkiem mieszkalnym sklasyfikowana jest jako rola. Organ prowadz cy ewidencj gruntów i budynków, czyli Starosta Powiatu Gda skiego, powinien doprowadzi jej zapisy do stanu zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym. Mo e zrobi to albo z urz du, albo na wniosek w a ciciela dzia ki. Jak powiedzia a kierownik Referatu Podatków i Op at Lokalnych inicjatorami zmian powinni by przede wszystkim w a ciciele nieruchomo ci. - To g ównie w ich interesie le y prawid owe sklasyfikowanie posiadanych gruntów. Nie u wiadamiamy sobie jednak takiej potrzeby, dopóki nie jeste my zmuszeni zaci gn po yczki lub kredytu hipotecznego a wówczas bank poinformuje nas, e nieruchomo sklasyfikowana jako rola nie mo e stanowi zabezpieczenia kredytu. Problem pojawia si równie wtedy, gdy chcemy sprzeda nasz nieruchomo i okazuje si, e ceny nieruchomo ci rolnych s wielokrotnie ni sze ni ceny dzia ek budowlanych. Aleksandra Junosza Kisielewska zaznaczy a jednocze nie, e Wójt Gminy Kolbudy nie mo e zainicjowa post powania zmierzaj cego do zmiany klasyfikacji gruntów. - Tak mówi nasze prawo, na które w adze samorz dowe wp ywu nie maj. Wójt Gminy, jako organ podatkowy, wymiar corocznych podatków zobligowany jest ustala na podstawie danych wynikaj cych z ewidencji gruntów. A ewidencja ta pozostaje w wy cznym w adaniu Starosty Powiatu Gda skiego., AJK Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Nowe w adze W kolbudzkim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego odby y si wybory nowych w adz. Kadencja nowowybranego zarz du up ynie w 2010 roku. Nowym prezesem kolbudzkiego oddzia u Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego wybrany zosta Jerzy Kreft.

7 Z prac Rady Gminy Podatki uchwalone Najwa niejszymi uchwa ami podj tymi podczas X sesji Rady Gminy by y niew tpliwie uchwa y dotycz ce podatków i op at lokalnych obowi zuj cych w 2008 roku. Podczas X sesji Rady Gminy radni udzielili równie dotacji (w wys. 18 tys. z ) na prace konserwatorskie w zabytkowym ko ciele w Czapielsku. Ponadto podj to nast puj ce uchwa- y: w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty i u ytkowe lokale komunalne na terenie gminy Kolbudy w 2008 roku, op aty targowej na 2008 r., op aty od posiadania psów na 2008 r., okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych na 2008 r., okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci na 2008 r., nadania nazwy dla odcinków Obwodnicy Trójmiasta lez cych na terenie administracyjnym Gminy Kolbudy, zamiany nieruchomo ci gruntowych, oraz zmiany bud etu gminy na rok Rada gminy odrzuci a tak- e skarg na dzia alno Wójta Gminy Kolbudy. Wybrane podatki i op aty lokalne obowi zuj ce w 2008 r. Podatek od nieruchomo ci: - budynki mieszkalne lub ich cz ci od 1m 2 powierzchni u ytkowej 0.57 z - budynki lub ich cze ci zwi zane z prowadzeniem dzia alno- ci gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich cz ci zaj te na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej - od 1m 2 powierzchni u ytkowej z - gara e od 1 m 2 powierzchni uzytkowej 6.11 z - grunty zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej od 1m 2 powierzchni 0.68 z Op ata miejscowa: 1,68 z za ka dy dzie pobytu Op ata za posiadanie psa: 32 z od jednego psa Pozosta e stawki podatków i op at lokalnych mog Pa stwo znale na stronie internetowej Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urz du Gminy Kolbudy - Nr 12/2007 Bielkówko, Pr gowo, Ostró ki Internetowy Turniej Pokole Stowarzyszenie LGD Trzy Krajobrazy przyst puje do realizacji projektu pt. Internetowy Turniej Pokole (w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa). Projekt realizowany b dzie w trzech so ectwach: Bielkówku, Pr gowie i Ostró kach. Rzeczpospolita internetowa to ogólnopolski program grantowy dla spo- eczno ci lokalnych, którego celem jest budowanie spo ecze stwa informatycznego poprzez nowoczesn edukacj. Program finansowany jest przez Fundacj Grupy TP, a patronat nad nim obj Prezes Rady Ministrów wspólnie z Organizacj Narodów Zjedoczonych. Partnerami lokalnymi w realizacji projektu s : UG Kolbudy, dyrektorzy szkó w Bielkówku i Pr gowie oraz So tysi i Rady So eckie zainteresowanych wsi Projekt realizowany jest w trzech so ectwach: Bielkówku, Pr gowie i Ostró kach w obszarze tematycznym Integracja i tolerancja. W jego trakcie przeprowadzonych zostanie cykl warsztatów nauki podstaw obs ugi komputera i internetu dla seniorów - przy wspó pracy z dzie mi i m odzie. Jednym z efektów projektu, oprócz zdobycia konkretnych umiej tno ci z zakresu obs ugi komputera przez uczestników, jest utworzenie kawiarenki internetowej w wietlicy w Ostró kach, któr do tego celu adaptuje UG w Kolbudach. Wielko dofinansowania pozyskanego przez LGD Trzy Krajobrazy to 15 tys. z. Wspó praca mi dzynarodowa Szwedzi w Kolbudach Przez trzy dni w Kolbudach go cili uczniowie Sorbergeskolan - szko y publicznej o poziomie gimnazjum z miejscowo ci Timra w Szwecji. Podczas pobytu w naszej gminie opiekunowie grupy spotkali si z w adzami gminy. A w ramach wspó pracy w maju lub czerwcu do Szwecji uda si grupa uczniów z ZKPiG w Kolbudach. 7

8 ZKPiG Kolbudy Gminne Zawody Sportowe W Zespole Kszta cenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach odby y si Gminne Zawody Sportowe dla klas I III. Impreza zosta zorganizowana w ramach Programu Usportowienia Dzieci i M odzie y prowadzonego przez UKS Bryza. Kolejny numer biuletynu Nasza Gmina trafi do r k Czytelników ju 22. Stycznia 2008 roku Wa ne telefony Stra Po arna tel. alarmowy 998, Komisariat Policji tel. alarmowy 997, Pogotowie Ratunkowe tel. alarmowy 999 Urz d Gminy , , fax Gminny O rodek Zdrowia Nadle nictwo Kolbudy Urz d Pocztowy Pogotowie Gazowe Pogotowie Energetyczne Pogotowie Wod-Kan Lecznica dla zwierz t Nasza Gmina, Bezp atny Biuletyn Informacyjny Rady i Urz du Gminy w Kolbudach. Redaguje Jacek Gr ziewicz. Adres Urz du Gminy: ul. Starom y ska 1, Kolbudy telefony: , , fax Wydano i wydrukowano w Drukarni Oru skiej Sp. z o.o. ul. Zakole 7, Gda sk tel Wydano w nak adzie 2000 egz.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo