SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ"

Transkrypt

1 Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013

2 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, biskupi przyjęli Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej. Nowy dokument, obowiązujący od tego czasu w polskich diecezjach i parafiach, ma stanowić pomoc dla duszpasterzy i wiernych świeckich w lepszym rozumieniu funkcji liturgicznych oraz prowadzeniu formacji osób, które je spełniają (Dyrektorium, nr 4). Formacja służby liturgicznej czerpie swoją inspirację z samej liturgii. Wprowadza w misterium zbawienia, dokonujące się pod osłoną znaków, a także uczy przeżywać liturgię jako źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego. Osoby posługujące w liturgii powinny być wzorem dla wszystkich, którzy służą Bogu i ludziom. To prawdziwi słudzy Boga. Pełnią Jego wolę przy ołtarzu i w całym swoim życiu. Dyrektorium DSL, mówiąc o formacji służby liturgicznej, najczęściej odwołuje się do słów z listu św. Piotra Apostoła: Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was otrzymał (1 P 4,10). Słowa te określają istotne elementy formacji posługujących w liturgii. Zmierza ona do okrywania powołania, osobistych talentów i służenia nimi braciom w codzienności życia, a także w liturgii, która jest szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego. Fundamentem wieloletniego procesu wychowawczego jest słowo służcie. Wprowadza ono w całą głębię ewangelicznego rozumienia służby Bogu i ludziom. Jej najdoskonalszy wzór dał nam Chrystus, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (por. Mt 20,28). Wpatrujemy się również w Maryję, Służebnicę Pańską, która zawsze wiernie wypełniała wolę Boga. Jej fiat jest inspiracją i przykładem dla wszystkich członków Kościoła, a szczególnie dla tych, którzy siebie samych nazywają sługami ( służba liturgiczna ). Kształtowanie postawy służby jest procesem trwającym przez całe życie. Ideał, dany nam przez Chrystusa, jest zaproszeniem do nieustannego przekraczania siebie. Dlatego każdy etap formacji zawiera w sobie wysiłek pogłębienia postawy służby, która w szczególny sposób wyraża się w pełnieniu woli Ojca. Spełniamy ją podejmując służbę w liturgii i czynimy to w każdej chwili naszego życia. Kolejny aspekt formacji służby liturgicznej zawarty jest w wezwaniu, aby służyć Bogu i ludziom tym darem, jaki każdy otrzymał. Wysiłek wychowawczy prowadzi do uznania, że posiadane talenty otrzymaliśmy od Boga, aby służyć nimi braciom. Szczytem tej służby jest spełnianie funkcji liturgicznych, a jej zwyczajną formą jest spełnianie na co dzień woli Ojca.

3 Te ogólne założenia formacji służby liturgicznej, opisane w Dyrektorium DSL, zostają rozwinięte w niniejszym opracowaniu. Jest to Program formacyjny przedstawiający bardziej szczegółowo tematy, które należy podjąć w poszczególnych etapach formacji oraz wymagania, jakie należy postawić członkom służby liturgicznej. Ta poprzeczka w miarę upływu lat rośnie. Im więcej człowiek umie i im bardziej dojrzale przeżywa swoją służbę, tym bardziej angażuje się w to, co robi dla Boga i ludzi. Zgodnie z programem przedstawionym w niniejszym opracowaniu zostaną przygotowane pomoce dla wszystkich grup formacyjnych. Będą to podręczniki dla prowadzących formację, a także zeszyty ćwiczeń dla uczestników spotkań. 3

4 METODA FORMACJI - MISTAGOGIA Zanim zostaną omówione kolejne etapy formacji służby liturgicznej, wydaje się konieczne zwrócenie uwagi na bardzo istotne elementy metody, którą w tej pracy wychowawczej należy stosować. Powinna to być w każdym przypadku mistagogia, a więc coś więcej niż nauczanie czy szkolenie. Mistagogia odsłania przed człowiekiem świat współpracy z Bogiem. Jest to metoda, której istotną cechą jest wprowadzenie w misterium. Chodzi przede wszystkim o misterium obecności i działania Chrystusa. Służba w liturgii jest udziałem w tym misterium, więc formacja służby liturgicznej musi mieć charakter odsłaniania przed kandydatami rzeczywistości, która kryje się poza zasłoną słów i znaków. Zaproszenie Wezwanie Powołanie Pierwszą prawdą, na którą należy zwrócić uwagę na każdym etapie formacji jest inicjatywa Boga, która poprzedza działanie człowieka. Słowa Chrystusa: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (J 15,16), na swój sposób odnoszą się do wszystkich posługujących w Kościele. To jest Kościół Chrystusa, przez Niego utworzony, zrodzony z Jego męki i zmartwychwstania, napełniony przez Niego Duchem Świętym. Wymiar powołaniowy jest istotną cechą duszpasterstwa Kościoła i należy do jego natury pisze bł. Jan Paweł II. Wynika to z faktu, że powołanie w pewnym sensie określa nie tylko działanie Kościoła, ale przede wszystkim jego najgłębszą istotę. Sama nazwa Kościoła, Ecclesia, wskazuje na jego wewnętrzny charakter powołaniowy; Kościół jest bowiem naprawdę zwołaniem, społecznością ludzi wezwanych (Adh. Pastores dabo vobis 34). Prawda ta określa pierwszy aspekt metody działania Kościoła, zwanej mistagogią. Jest to uwrażliwianie na głos Chrystusa, który zaprasza, wzywa, powołuje. Trzeba o tej prawdzie mówić od samego początku, a potem, w miarę dojrzewania, coraz uważniej wsłuchiwać się w ten głos i coraz bardziej radykalnie iść za nim. W odniesieniu do dzieci mówimy bardziej o zaproszeniu niż powołaniu, choć w tych pierwszych doświadczeniach człowieka jest już ukryty zalążek powołania. Potem to doświadczenie się wzmacnia staje się wyraźniejszym wezwaniem do pójścia za Panem. Wtedy świadomość powołania rośnie. Jednak zazwyczaj dopiero w wieku doro- 4

5 słym człowiek ma głębszą świadomość, czym jest powołanie i jak to powołanie odnosi się również do posługiwania w liturgii. Od strony praktycznej uwzględniamy tę prawdę w programie formacyjnym w taki sposób, że na początku poszczególnych etapów wzrostu i dojrzewania duchowego, przypominamy prawdę o zaproszeniu, jakie Jezus do nas kieruje, o wezwaniu do pójścia za Nim, a także o powołaniu, które nam daje. Wprowadzanie w misterium osobistej relacji z Chrystusem zawiera w sobie również rodzaj weryfikacji. Osoby pragnące służyć Bogu i ludziom muszą przyglądać się intencjom, jakie nimi kierują, gotowości spełniania wymagań, które stawia Chrystus i gorliwości w modlitwie. Proces wzrostu jest równocześnie procesem wewnętrznego oczyszczenia, które otwiera człowieka na głębsze zjednoczenie człowieka z Chrystusem i jego Kościołem. W świetle prawdy o pierwszeństwie działania Chrystusa w stosunku do naszej aktywności zrozumiałe jest również jednoznaczne wymaganie, aby każde spotkanie i każdy etap formacji rozpoczynać od modlitwy. Gdy grupa rozpoczyna nowy etap formacyjny i uczy się spełniania nowych zadań, modlitwa powinna być dłuższa i zawierać prośbę zarówno o rozeznanie Chrystusowego wezwania wobec poszczególnych osób, jak też o łaskę dobrego przygotowania się do jej spełniania. Ten pierwszy etap wprowadzenia człowieka w misterium obecności i działania Chrystusa można nazwać ewangelizacyjnym. Chodzi w nim bowiem o pierwotny akt wiary, o osobisty zwrot do Chrystusa, o usłyszenie Jego głosu, o pogłębienie motywacji, która skłania kogoś do włączenia się w grono służby liturgicznej. Trwanie Wzrastanie - Dojrzewanie Im głębiej ktoś przeżywa prawdę, że został zaproszony przez Chrystusa do czynnego zaangażowania w Jego Kościele, a więc zarówno w liturgii jak i w całości swego życia, tym bardziej zrozumiała staje się dla niego konieczność bycia w szkole Chrystusa. Być w szkole Chrystusa Apostołowie przebywali w niej trzy lata. W programie formacyjnym służby liturgicznej powracamy do tej szkoły Chrystusa w kolejnych etapach dojrzewania człowieka. Tak więc po okresie kandydatury jest to najpierw trzyletnia formacji dziecięca, potem trzyletnia formacja gimnazjalistów, następnie trzyletnia formacji młodzieżowa (także trzyletnia formacja 5

6 dorosłych, jeśli nie przeżywali jej w wieku młodzieżowym), a w końcu trzyletnia formacja do najważniejszych posług dostępnych dla wiernych świeckich, a więc posługi lektora i akolity. W ramach każdego z tych kilkuletnich cyklów formacyjnych członkowie służby liturgicznej są wprowadzani w kolejne funkcje. Każda z nich jest im ukazana w jej wielkości i pięknie, w jej znaczeniu dla całości celebracji liturgicznej i całości życia Kościoła, a także w konsekwencjach, jakie z tej funkcji wynikają dla poszczególnych osób. Chrystus, który człowieka zaprasza do podjęcia określonych zadań, otwiera przed nim zawsze perspektywę doskonalenia siebie i pełnego zjednoczenia z Nim, jako prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Dlatego z przygotowaniem do pełnienia funkcji łączy się zawsze troska o całościowy rozwój człowieka. Jest to mobilizacja i pomoc w rozwoju takich postaw jak pracowitość, punktualność, ofiarność, koleżeńskość, umiejętność przebaczenia, aktywność, rozmodlenie i inne. Trzy aspekty formacji W tej całościowej formacji wyróżniamy trzy elementy. Pierwszy jest kształtowaniem świadomości i zdobywaniem wiedzy. Członek służby liturgicznej musi być świadomym sługą. Zdobywa więc potrzebą wiedzę z tej dziedziny, w której pragnie służyć. Drugi element formacji ma charakter doskonalenia praktycznych umiejętności. One są najbardziej widoczne w spełnianym posługiwaniu. Łatwo zauważyć, czy ktoś zdobył odpowiednią sprawność w wypełnianiu zadań, które zostały mu powierzone czy to w niesieniu znaków, czy w wykonywaniu czytań czy w śpiewie. Dlatego ćwiczenia praktyczne są ważną częścią formacji członków służby liturgicznej. Trzeci aspekt prowadzonej pracy formacyjnej dotyczy kształtowania całościowej postawy człowieka. W tym wymiarze proces wychowawczy wykracza poza sferę liturgii i wchodzi w codzienne życie ministrantów i członków scholi, a potem dorosłych członków służby liturgicznej. Należy temu tematowi poświęcić odpowiednio wiele uwagi i troski wychowawczej. W każdym etapie formacji te trzy aspekty są obecne i wzajemnie się przenikają. Brak któregoś z nich w wymiarze odpowiednim dla wieku i możliwości danego kandydata oznacza, że nie można mu powierzać określonych funkcji, a w niektórych przypadkach nie można go przyjmować do grona członków służby liturgicznej. Wymagania te są najpierw przedmiotem autoweryfikacji, którą podejmuje każdy uczestnik formacji. On sam przed sobą musi odpowiedzieć na trzy pytania: Czy zna, czy potrafi oraz czy troszczy się o odpowiednią po- 6

7 stawę? Pytanie te są zamieszczone w pomocach formacyjnych przeznaczonych dla członków służby liturgicznej. Tam też każdy, kto pozytywnie odpowie na postawione pytania, składa swój podpis, który jest dla niego dodatkową mobilizacją, aby pełniej zaangażować się zarówno w formację jak też w posługiwanie. 1. Zna 2. Potrafi 3. Troszczy się o postawę Weryfikacja, jaką przeprowadzają sami członkowie służby liturgicznej, musi zostać uzupełniona przez osoby odpowiedzialne za formację. One sprawdzają wiedzę, sprawności i postawę powierzonych im osób. Jeśli weryfikacja przebiega pomyślnie, wręczają swoim podopiecznym znaczki, które można wkleić do zeszytów formacyjnych. Po trzech latach formacji każdy, kto ją pozytywnie ukończy, otrzymuje również znaczek służby liturgicznej, który może nosić na piersi. Zasady życia służby liturgicznej Pomocą w realizacji tych wymagań są również Zasady życia członków służby liturgicznej. Zapoznają się z nimi już kandydaci i na koniec swojej formacji przyjmują je jako swoistą regułę życia, którą będą się starać realizować. W następnych etapach formacji Zasady te będą przypominane i wyjaśniane odpowiednio do wieku uczestników. Zawierają one następujące wymagania: ZASADY ŻYCIA CZŁONKÓW SŁUŻBY LITURGICZNEJ Członkowie służby liturgicznej: 1. Kochają Chrystusa i Jego Kościół. 2. Regularnie się spowiadają i często przystępują do Komunii św. 3. Gorliwie się modlą i czytają Pismo Święte. 4. Chętnie wypełniają swoje zadania w liturgii i nabożeństwach. 5. Zwalczają swoje wady i kształtują chrześcijańską postawę. 6. Rozwijają swoje talenty i służą nimi ludziom. 7. Umieją pracować w zespole i słuchać opiekunów. 8. Potrafią przebaczać i dążą do zgody. 7

8 9. Kochają Ojczyznę i szanują wszystkie dary Boże. 10. Odważnie dają świadectwo swojej wiary. Różnorodność spotkań w ciągu roku formacyjnego Spotkania formacyjne członków służby liturgicznej powinny się odbywać zasadniczo co tydzień. Mają one różny charakter. Główną część programu stanowią spotkania tematyczne. Jest ich w każdym roku dwadzieścia. Te właśnie spotkania są opisane w niniejszym opracowaniu. Głównie one są coraz bardziej dojrzałym wprowadzeniem w misterium Chrystusa, uobecniane w liturgii i promieniujące na całe życie chrześcijanina. Pomocniczą, choć bardzo ważną rolę stanowią inne wspólne przeżycia, które integrują grupę, pomagają rozwijać talenty i kształtować postawy, mobilizują wszystkich do intensywniejszej pracy nad sobą. Są to przede wszystkim: - Spotkania przygotowujące do różnych wydarzeń, takich jak: obrzędy promocji i błogosławieństw członków służby liturgicznej, uroczystości roku liturgicznego, szczególnie Narodzenie Pańskie i Pascha, odpust i inne wydarzenia parafialne. - Spotkania modlitewne, np. Eucharystia z udziałem wszystkich członków służby liturgicznej, nabożeństwa dla służby liturgicznej lub prowadzone w parafii przez członków służby liturgicznej, spotkania modlitewne w małej grupie formacyjnej, - Inne wydarzenia: pielgrzymki ogólnopolskie i diecezjalne, wycieczki, spotkania o charakterze kulturalnym, sportowym i zabawowym, a dla osób starszych także udział w wydarzeniach społecznych, broniących godności człowieka i jego praw. Formacja osób, które należą do wspólnot Osoby należące do różnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych czy też gromadzących osoby dorosłe często podejmują w czasie liturgii funkcje przeznaczone dla osób świeckich. Czynią to za zgodą duszpasterzy na zasadzie wyznaczania ich do tych funkcji, co jest praktyką dopuszczaną przez Kościół. Jednak sam fakt spełniania tych świętych czynności nie włącza ich do grona członków służby liturgicznej. Jeśli chcą należeć do tego grona i nosić w czasie liturgii znaczki, będące znakiem ich służby i ich zobowiązań, muszą spełniać wymagania określone w Dyrektorium DSL. Chodzi przede 8

9 wszystkim o to, aby znali oni dobrze swoje zadania i troszczyli się nieustannie o swoją formację. Dyrektorium DSL określa te zasady w następujący sposób: Osoby należące do ruchów i innych wspólnot prowadzących własną formację, mogą w nich przygotowywać się do pełnienia funkcji liturgicznych, jeśli program formacyjny danej wspólnoty uwzględnia wymagania przedstawione w niniejszym Dyrektorium. Spełnia je formacja ruchu Światło-Życie. Osoby, które przeżywają swoją formację duchową i apostolską we wspólnotach tego ruchu mogą przyjmować błogosławieństwa do poszczególnych stopni w spełnianiu funkcji liturgicznych w parafii (DDSL 59). Posłanie Posługiwanie Świadczenie Trzyletnia szkoła Chrystusa została w życiu Apostołów uwieńczona zesłaniem na nich Ducha Świętego i posłaniem ich do świata. Przyjęcie umocnienia z wysoka było warunkiem wypełnienia misji. Chrystus zabronił im odchodzenia z Jerozolimy bez tego bezcennego daru, jakim było namaszczenie Duchem Świętym. Wszyscy otrzymują ten dar w sakramentach chrztu i bierzmowania. W dalszej drodze życia pojawiają się w życiu różnych ludzi różne obdarowania. Każdy otrzymuje dar zgodny z jego powołaniem i zadaniami, które zostały mu powierzone. Zasada ta dotyczy również, w właściwym sobie wymiarze, powierzania komuś odpowiedzialności za określone funkcje liturgiczne. Odnosimy ją do dzieci, młodzieży i dorosłych. Każda, nawet najdrobniejsza, według ziemskich kryteriów, funkcja, ma swoją miejsce w wielkim dziele zbawienia, podobnie jak każdy członek ciała ma swoją ważną rolę w funkcjonowaniu całego organizmu. Dlatego powierzanie komuś funkcji liturgicznej łączy się zawsze z wypraszaniem dla niego daru Ducha Świętego. Jest to posłanie, by służyć i świadczyć. Jest to zadanie, które człowiek wypełnia najpierw na sposób dziecięcy, a kiedy w wieku młodzieńczym lepiej to zadanie zrozumie i na nowo uświadomi sobie, że jest to misja powierzona mu przez Boga, wymagająca od niego więcej, niż wcześniej był w stanie zrozumieć, prosi ponownie Boga, aby w tym kolejnym etapie służby i dojrzewania do pełnej realizacji powołania, mógł cieszyć się pełnią darów Ducha Świętego. 9

10 10 FORMACJA KANDYDATÓW I KANDYDATEK

11 UWAGI WPROWADZAJĄCE Każda osoba, pragnąca włączyć się w grono służby liturgicznej, musi przejść odpowiednie przygotowanie. Gdy jest ono przeżywane w wieku dziecięcym, powinno trwać jeden rok, zgodnie w wymogami Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Gdy ktoś włącza się w to grono później, okres wstępnego wtajemniczenia trwa odpowiednio krócej. Włączenie się w grono członków służby liturgicznej jest czymś innym niż podjęcie jednorazowo określonej funkcji w czasie Mszy Świętej czy innej celebracji. Przez «służbę liturgiczną» należy rozumieć zespół wiernych świeckich, dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zostali włączeni do tego grona przez błogosławieństwo lub ustanowienie i spełniają wyznaczone im zadania zarówno w celebracji Eucharystii, jak i w innych zgromadzeniach liturgicznych (DDSL 54). Określając zasady formacji kandydatów i kandydatek do tego szczególnego grona członków wspólnoty parafialnej lub rektoralnej trzeba najpierw zwrócić uwagę na sposób zachęcania dzieci, młodzieży, czy dorosłych, aby się zainteresowali tym rodzajem służby. Zaproszenie do włączenie się w grono służby liturgicznej Zgodnie z podaną powyżej mistagogiczną zasadą formacji chrześcijańskiej, zaproszenie do włączenia się do grona służby liturgicznej jest czymś innym niż werbunek chętnych do różnych organizacji, szkół, czy studiów. Choć niektóre zewnętrze formy będą podobne do takich werbunkowych działań, to jednak w istocie jest to działanie ewangelizacyjne, a więc ukazujące Chrystusa, który wzywa do służby i wskazuje zadania, które trzeba wykonać. Pierwszym działaniem odpowiedzialnych za to grono osób jest modlitwa o dar powołań do grona służby liturgicznej, a w szerszym znaczeniu modlitwa o dar odkrycia przez wszystkich członków wspólnoty ofiarowanych im przez Boga talentów i służenia nimi zarówno w liturgii, jak i w codzienności życia. Bez modlitwy w tej intencji istnieje zagrożenie, że osoby zachęcające do włączenia się w to grono, będą liczyć tylko na własne zdolności werbowania i sprowadzają całą aktywność na poziom wyłącznie ludzki. Z modlitwy wyrastają działania zewnętrzne, które mają różną formę, zależnie od grona, do którego się zwracamy. W odniesieniu do dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, piękną i godną polecenia tradycją jest zachęcenie dzieci, 11

12 aby wśród postanowień, które podejmują przy okazji tego szczególnego dnia w ich życiu, zdecydowały się na włączenie się w to właśnie grono. Druga ważna droga budzenia powołań do posługiwania w świętej liturgii jest zwrócenie się do grup, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów, które działają we wspólnocie. Mogą one w swój program formacyjny włączyć również przygotowanie do pełnienia funkcji liturgicznych. Gdy zgłaszanie się chłopców do grona kandydatów na ministrantów oraz chłopców i dziewcząt do grona kandydatów do scholi następuje zaraz po przyjęciu pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, wypada zorganizować pierwsze spotkanie jeszcze przed wakacjami, a po wakacjach podjąć systematyczną formację. Miłość Boga i ludzi Wśród ważnych zasad formacji służby liturgicznej, obecnych już w pracy z kandydatami, a rozwijanych systematycznie w dalszych latach wzrostu, jest troska o jedność służenia Bogu i ludziom, co jest wyrazem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Jedno i drugie łączy się ze sobą, a jedność ta staje się widoczna w sposób szczególny w posługiwaniu służby liturgicznej. Ta święta służba jest równocześnie wyrazem miłości Boga i ludzi, jest działaniem skierowanym wprost ku Bogu, gdyż jest modlitwą, a równocześnie jest działaniem służącym człowiekowi. Modlitwa i służba stanowią tu jeden akt. Człowiek modli się służąc i służy modląc się. Prawda ta, znajdująca szczególnie czytelny wyraz z czynnościach liturgicznych, przedłuża się w codzienne życie. Tam również miłość Boga i miłość bliźniego są czymś, co przenika wszelkie formy aktywności. Służba ludziom jest wyrazem miłości Boga, a służba Bogu objawia się w służeniu człowiekowi. Takiej postawy uczymy od początku wszystkich, którzy włączają się w służbę liturgiczną. Już formacja kandydatów i kandydatek jest wprowadzaniem w głębszą zażyłość z Chrystusem i większą wrażliwość na bliźniego. 12

13 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA ROZPOCZĘCIE FORMACJI Na początku roku szkolnego należy udzielić kandydatom i kandydatkom błogosławieństwa, przewidzianego w Obrzędzie błogosławieństw służby liturgicznej. Jest to błogosławieństwo, przez które zostają oni włączeni do grona kandydatów i które wyprasza dla nich łaski potrzebne na trud formacji. W czasie błogosławieństwa każda osoba wyraża swoje pragnienie bycia ministrantem lub członkiem scholi. Wszyscy otrzymują też znaczek dla nich przeznaczony. Udzielenie błogosławieństwa należy poprzedzić odpowiednim przygotowaniem, a więc modlitwą, omówieniem przebiegu obrzędu, rozważeniem treści modlitw, a także wyjaśnieniem symboliki znaczka, który zostanie im przekazany. Wstępne spotkanie jest również okazją do ukazania kandydatom, jakie wymagania zostaną im postawione, jakie zadania ich czekają i jak będzie przebiegać formacja. Jeśli we wspólnocie praktykowane jest posiadanie przez kandydatów książeczki formacyjnej, można im wtedy tę książeczkę wręczyć. 13

14 SPOTKANIA FORMACYJNE Kandydatom i kandydatkom udzielane jest błogosławieństwo na początku ich formacyjnej drogi. W ciągu roku uczestniczą oni w dwudziestu spotkaniach tematycznych oraz w innych spotkaniach przewidzianych w parafii. Uwieńczeniem ich wysiłków formacyjnych jest błogosławieństwo, które włącza ich do grona młodszych ministrantów lub młodszych członków scholi. Być członkiem służby liturgicznej W pierwszym cyklu spotkań tematycznych akcent pada na uświadomienie kandydatom, co to znaczy posługiwać w czasie Mszy Świętej i nabożeństw oraz dlaczego służba w liturgii wymaga również odpowiedniej postawy w całym życiu. Propozycja szczegółowych tematów spotkań jest następująca: SPOTKANIE 1 PRZYGOTOWANIE DO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W czasie pierwszego spotkania prowadzący ukazuje kandydatom ogólny plan rocznych spotkań, wyjaśnia dlaczego rozpoczynają się one od udzielenia błogosławieństwa, omawia szczegółowo przebieg tego obrzędu, modlitwy, które będą odmówione i symbolikę znaczka, który wszyscy otrzymają. SPOTKANIE 2 SŁUGA CHRYSTUSA SŁUŻEBNICA CHRYSTUSA Po przyjęciu błogosławieństwa kandydaci i kandydatki poznają lepiej prawdę, że służą samemu Chrystusowi, który jest obecny we wspólnocie. Poznają lepiej cechy każdego sługi oraz odkrywają, dlaczego służyć Chrystusowi, to zaszczyt. SPOTKANIE 3 NAŚLADUJĄC ŚWIĘTYCH Kolejne spotkanie poświęcone jest postaciom świętych, którzy uczą nas służyć Bogu. Są to przede wszystkim postacie dzieci oraz ludzi młodych. Uczymy się od nich nie tylko umiłowania modlitwy i Mszy Świętej, lecz także odpowiedniej postawy w całym życiu. SPOTKANIE 4 W DOMU I W SZKOLE Jest to kontynuacja poprzedniego tematu i wyraźniejsze odniesienie go do życia rodzinnego i szkolnego. Człowiek, który służy Panu Jezusowi, 14

15 powinien być dobrym dzieckiem wobec własnych rodziców oraz solidnym uczniem w szkole. SPOTKANIE 5 ZASADY ŻYCIA SŁUŻBY LITURGICZNEJ Kandydaci poznają Zasady życia członków służby liturgicznej. Są one im przedstawione w całości, ale szczegółowe omówienie dotyczy przede wszystkich tych punktów, które były już poruszane w poprzednich spotkaniach. W czasie piątego spotkania lub też w dodatkowym spotkaniu, mającym charakter podsumowania, następuje pierwsza weryfikacja kandydatów. Przedstawione są im wymagania, które powinni podjąć na miarę swoich dziecięcych możliwości. Są one następujące: 1. Zna życie Pana Jezusa. Od Niego uczy się modlitwy oraz służenia ludziom. 2. Zna życie kilku świętych. Stara się ich naśladować i prosi ich o wstawiennictwo u Boga. 3. Uczestniczy w spotkaniach formacyjnych i przychodzi na Mszę świętą także w tygodniu w wyznaczony dzień. Dzieci, które potwierdzą także swoim podpisem w Książeczka kandydata lub w Notatniku kandydata, że przyjmują te wymagania i chcą je realizować, otrzymują znaczek Sługa Chrystusa lub Służebnica Chrystusa. Mogą je sobie wkleić w Notatniku kandydata lub Karcie formacyjnej. Umiejętność pełnienia służby Drugi etap formacji jest wprowadzaniem w podstawowe zadania, jakie będą spełniać w liturgii kandydaci i kandydatki. Są to w pewnym sensie najbardziej podstawowe funkcje liturgiczne, m.in. więc troska o chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, a także śpiew, który jest integralną częścią liturgii. SPOTKANIE 6 ZAKRYSTIA Drugi cykl spotkań kandydatów i kandydatem rozpoczyna się od wprowadzenia w jego ogólną problematykę, przedstawienia zarysu tematów oraz 15

16 ukazaniem znaczenia miejsca, z którego posługujący wychodzą do ołtarza. Dla ministrantów jest to zakrystia, a dla członków scholi jest to zazwyczaj inne miejsce. Jest to miejsce przygotowania do udziału w liturgii, a także miejsce, w którym znajdują się rzeczy potrzebne do celebracji. SPOTKANIE 7 STRÓJ LITURGICZNY Ważną rolę dla posługujących w liturgii odgrywa strój. Kandydatom ukazana jest symbolika stroju, a także szczegółowe informacje, połączone z ćwiczeniem, dotyczące miejsca przechowywania stroju, przeznaczonego dla nich, umiejętności wkładania go i zdejmowania, szacunku dla niego, a także umiejętności pomagania kapłanom, jeśli jest taka potrzeba, w ich wkładaniu stroju liturgicznego. SPOTKANIE 8 MODLITWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ Do udziału w liturgii trzeba się przygotować przez modlitwę. Kandydaci i kandydatki przypominają sobie jej znaczenie, znane z przygotowania do pierwszej Komunii Świętej. Teraz dochodzi dodatkowa modlitwa, a raczej modlitwy. Jest to wspólna dla całej służby liturgicznej modlitwa przed celebracją i po niej, a także modlitwy dla poszczególnych osób, pełniących odmienne zadania. Wszyscy analizują treść tej modlitwy i uczą się ją głębiej przeżywać. SPOTKANIE 9 PROCESJA WEJŚCIA Po modlitwie wyrusza procesja wejścia. Jej znaczenie wszyscy będą poznawać w dalszych latach formacji. Jednak już teraz poznają istotne cechy procesji wejścia, uczą się w niej iść oraz zajmować właściwe miejsce. Uczą się również rozumieć znaczenie śpiewu, który jej towarzyszy. SPOTKANIE 10 POSTAWY I GESTY LITURGICZNE W czasie Mszy Świętej i innych celebracji konieczne jest zachowanie właściwych postaw i spełnianie pełnych symboliki gestów. Członkowie służby liturgicznej powinni być wzorem dla innych uczestników liturgii i tym względzie. Poznają więc lepiej te postawy i gesty. Dotyczy to zarówno ministrantów jak i członków scholi. SPOTKANIE 11 ODPOWIEDZI W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ Kolejna umiejętność, którą powinni rozwijać w sobie członkowie służby liturgicznej to udzielanie właściwych odpowiedzi na wezwanie kapłana. Zdarza się, że posługujący przy ołtarzu ministranci lub członkowie scholi zamiast wypowiadać aklamacje świadomie i z całym zaangażowaniem, 16

17 pozostają milczący. Tymczasem udzielanie tych odpowiedzi należy do ich uczestnictwa w Eucharystii, a także jest okazją do dawania świadectwa. SPOTKANIE 12 UMIEJĘTNOŚĆ SŁUŻBY: DARY OFIARNE Wśród praktycznych umiejętności, które opanowuje ministrant, ważne miejsce zajmuje rozumienie darów chleba i wina oraz umiejętność przynoszenie tych darów na ołtarz. To podstawowe rozumienie, które będzie pogłębiane w dalszych latach formacji, a także umiejętność służby darów, to temat kolejnego spotkania. W służbie scholi jest to również poznawanie śpiewów, które są wykonywane w czasie składania darów. SPOTKANIE 13 UMIEJĘTNOŚĆ SŁUŻBY: OBMYCIA Odmienną funkcją, w stosunku do służby darów, jest posługa obmycia. W czasie Mszy Świętej przeżywana jest dwa razy. Podczas przygotowania darów jako polanie wodą rąk kapłana, a po Komunii świętej jako pomoc w oczyszczeniu naczyń. Znaczenie tych czynności i umiejętność ich spełniania jest tematem kolejnego spotkania. SPOTKANIE 14 SŁUŻBA W CZASIE NABOŻEŃSTW Ministranci oraz członkowie scholi służą także w czasie nabożeństw. Poznają więc różne nabożeństwa jakie są w parafii przeżywane oraz zadania, jakie spełnia wtedy służba liturgiczna. Jest to również okazja do poznania dzwonków i posługiwania się nimi. SPOTKANIE 15 SŁUŻBA PRZEZ ŚPIEW Służba przez śpiew dotyczy głównie scholi, ale modlitwa śpiewem jest zadaniem dla każdego. Temu tematowi poświęcone jest kolejne spotkanie. Ten etap formacji kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów i kandydatek, modlitwą nad nimi oraz wręczeniem im znaczka Sługa ołtarza lub Służebnica ołtarza, który mogą wkleić na swoją kartę formacyjną. Podsumowanie tego etapu formacji następuje w czasie ostatniego lub też podczas dodatkowego spotkania. Jest to także czas sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz okazja do rozmowy na temat postawy kandydatów i kandydatek w całym ich życiu. Omawia się wymagania, których podjęcie jest warunkiem ukończenia tego etapu drogi formacyjnej. Są one następujące: 17

18 1. Rozumienie znaczenie czynności, które spełnia przed Mszą, w czasie Mszy i po niej młodszy ministrant (młodszy członek scholi). 2. Umie spełniać te czynności w czasie Mszy Świętej oraz w czasie nabożeństw. 3. Stara się zachowywać w życiu postawę, o którą modli się w modlitwach służby liturgicznej. Dzieci, które potwierdzą także swoim podpisem w Książeczka kandydata lub w Notatniku kandydata, że przyjmują te wymagania i chcą je realizować, otrzymują znaczek Sługa Ołtarza lub Służebnica Ołtarza. Mogą je sobie wkleić w Notatniku kandydata lub Karcie formacyjnej. Kościół jako miejsce służby Ostatni etap formacji ma za zadanie przybliżyć dzieciom miejsce ich służby czyli kościół. Oto szczegółowe propozycje tematów: SPOTKANIE 16 Z HISTORII KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO Cykl spotkań poświęconych miejscu świętemu, jakim jest kościół, rozpoczynamy od krótkiego spojrzenia na historię kościoła i parafii. Chodzi nie tylko o daty i wydarzenia, lecz jeszcze bardziej o ukazanie świadków wiary, który żyli w tej wspólnocie i dzięki którym wiara została umocniona. SPOTKANIE 17 WYSTRÓJ KOŚCIOŁA I POSTAĆ PATRONA Kolejne spotkanie jest komentarzem na temat wystroju kościoła, a więc ołtarza i ambony, miejsca przewodniczenia, tabernakulum, chrzcielnicy i drogi krzyżowej, obrazów i rzeźb, fresków i witraży. Szczególną uwagę poświęcamy patronowi tego kościoła. SPOTKANIE 18 ŚWIĄTYNIA: MIESZKANIE BOGA Kolejne spotkanie ma charakter umocnienia wiary w to, że kościół jest miejscem świętym. Wyjaśnione są teksty biblijne mówiące o świętości Boga i świętości miejsc, wybranych przez Boga. Przypomniane jest znaczenie poświęcenia kościoła i główne intencje modlitwy, które wypowiadał biskup w czasie tego obrzędu. 18

19 SPOTKANIE 19 ZACHOWANIE SIĘ W MIEJSCU ŚWIĘTYM Poprzedni temat jest kontynuowany w następnym spotkaniu. Jego celem jest pogłębienie i lepsze zrozumienie wszystkich aktów, które człowiek wierzący, a szczególnie Sługa świątyni, członek służby liturgicznej, powinien w niej spełniać, a także tych zachowań, których należy unikać. Jest to najpierw świadomość przekraczania progu świątyni, przywitania z Panem Jezusem, przechodzenie z jednej strony na drugą, pożegnanie z Panem Jezusem. SPOTKANIE 20 ZASADY ŻYCIA SŁUŻBY LITURGICZNEJ W ostatnim spotkaniu tematycznym powracamy do Zasad życia służby liturgicznej. Są one omawiane bardziej szczegółowo. Kandydaci i kandydatki słyszą również pytanie, czy przyjmują te Zasady i będą się starali je wypełniać. Zostają im one wtedy wręczone, a ich przyjęcie jest jednym z warunków dopuszczenia do błogosławieństwa. Podsumowanie tego etapu formacji następuje w czasie ostatniego lub też podczas dodatkowego spotkania. Jest to także czas sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz okazja do rozmowy na temat postawy kandydatów i kandydatek w całym ich życiu. Omawia się wymagania, których podjęcie jest warunkiem ukończenia tego etapu drogi formacyjnej. Są one następujące: 1. Zna historię i symbolikę kościoła oraz wie, kto jest jego patronem. 2. Umie się zachować przy wchodzeniu do kościoła, wychodzeniu z niego oraz podczas pobytu w świątyni. 3. Przyjmuje Zasady życia członków służby liturgicznej i stara się według nich żyć. Dzieci, które potwierdzą także swoim podpisem w Książeczka kandydata lub w Notatniku kandydata, że przyjmują te wymagania i chcą je realizować, otrzymują znaczek Sługa świątyni lub Służebnica świątyni. Mogą je sobie wkleić w Notatniku kandydata lub Karcie formacyjnej. 19

20 20 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE FORMACJI Formacja kandydatów i kandydatek kończy się udzieleniem im błogosławieństwa, przez które zostają włączeni do grona młodszych członków służby liturgicznej. Wtedy też otrzymują strój i znaczek odpowiedni do stopnia ich zaangażowania w posługiwanie w czasie liturgii. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu dzieci i ich rodzin. Należy więc przygotować je z wielką starannością. Znaczenie błogosławieństwa Po okresie dość długiego jak na dzieci oczekiwania na błogosławieństwo i włączenie do grona służby liturgicznej, wreszcie ten dzień nadchodzi. Należy zatroszczyć się o to, aby mu nadać właściwe znaczenie. Przede wszystkim wskazuje ono naprawdę, że to Chrystus poprzez swój Kościół wybiera do służby i On wskazuje zadania, które człowiek powinien wykonać. Posługiwanie w liturgii nie jest sprawą prywatną jakiegoś człowieka, lecz zawsze jest czynnością świętą, w której jest obecny i działa sam Chrystus. Najważniejsza rola błogosławieństwa to wyproszenie potrzebnych łask do spełniania prawdziwej służby. Chrystus wyjaśniał swoim uczniom: Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5). Nikt nie jest w stanie spełniać prawdziwej służby Bogu inaczej jak przez zjednoczenie z Chrystusem. Nikt nie może sobie sam wziąć łaski bycia prawdziwym sługą Chrystusa. Taki dar przychodzi z góry, od Pana i jest napełnieniem człowieka Duchem Świętym. Otrzymaliśmy go już na chrzcie świętym, ale rozwój łaski chrzcielnej związany jest z otrzymywaniem kolejnych darów. Do takich darów należy również błogosławieństwo do służby, do której człowiek się przygotował, a odpowiedzialni we wspólnocie potwierdzili, że postawa danego człowieka jest właściwa. Błogosławieństwo jest równie umocnieniem człowieka na drodze formacji. Stawianie sobie wymagań i pokonywanie własnych słabości jest zawsze trudne i każdy potrzebuje pomocy. Przychodzi ona od Tego, który człowieka zaprosił do udziału w Jego zbawczym działaniu. Dodatkową pomocą z podjęciu tego nowego etapu formacji i służby jest również nowy strój. Ministranci otrzymują strój im właściwy, a członkowie scholi inny, dla nich przeznaczony. Oprócz stroju otrzymują oni również nowy znaczek, który będą nosić w czasie posługiwania. Ma on tę samą

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Teologia w Polsce 1,1 (2007), s. 87-98 Ks. Robert Ptak SCJ UKSW, Warszawa EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Biały Tydzień po Pierwszej Komunii Świętej

Biały Tydzień po Pierwszej Komunii Świętej Wprowadzenie We wstępie do adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: W sakramencie Ołtarza Pan przychodzi

Bardziej szczegółowo

uczeń potrafi stosować w życiu takie postawy, które czynią go przyjacielem Jezusa

uczeń potrafi stosować w życiu takie postawy, które czynią go przyjacielem Jezusa Lp. Temat lekcji Cele katechetyczne wymagania ogólne: Treści nauczania wymagania szczegółowe: Wiedza Umiejętności Metody i techniki Środki dydaktyczne Umiejętności z podstawy programowej 1. Spotkanie z

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele.

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele. Życie konsekrowane Życie konsekrowane jak to nam powiedział Sobór Watykański II, należy w sposób organiczny do życia i świętości Kościoła. Chociaż więc stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych,

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989)

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Część I - Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie narzeczonych do małŝeństwa WPROWADZENIE TEOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA WYDAWNICTWO KSIÊŻY SERCANÓW Tytuł oryginału Theology today: perspectives,

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

W IECZE RNIK MODLITW Y

W IECZE RNIK MODLITW Y M A L EŃKA D R O G A M I Ł OŚ C I 1 WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010 W IECZE RNIK MODLITW Y J e z u, M a r y j o k o c h a m W a s, r a t u j c i e d u s z e Pan Jezus do Siostry Konsolaty Dziś konsekruję cię

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium 1 Ks. Andrzej Muszala Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie posiada ona rangi encykliki, podającej ważne

Bardziej szczegółowo

Kto jest ważny? str. 14

Kto jest ważny? str. 14 Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 31 MAJA 2015 nr 5 (934) Kto jest ważny? str. 14 SŁOWO DLA ŻYCIA Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20) WIERSZ SPIS TREŚCI Jedenastu uczniów udało

Bardziej szczegółowo

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE Rozdział I HISTORIA 1. Obrzęd konsekracji dziewic należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Już w początkach

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI

DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI fot. Monika Biernat Pismo Parafii Św. Marcina w Słupnie Nr 5/2012 (6) maj 2012 www.swietymarcin.org.pl Nakład 500 egz. DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

W ŚWIECIE MOJEGO BOGA

W ŚWIECIE MOJEGO BOGA W ŚWIECIE MOJEGO BOGA 1 2 Przewodnik metodyczny W ŚWIECIE MOJEGO BOGA KLASA 0 Najpiękniejszym darem, jaki możesz dać dziecku, jest dar Boga. JEDNOŒÆ Kielce 2005 3 Poradnik metodyczny do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo