DENOTO WANIĘ. Jakiś człowiek", pewien człowiek", jakiś mężczyzna", pewien mężczyzna".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DENOTO WANIĘ. Jakiś człowiek", pewien człowiek", jakiś mężczyzna", pewien mężczyzna"."

Transkrypt

1 Bertrand Russell DENOTO WANIĘ Przez zwrot denotujący" rozumiem taki zwrot, jak każdy z poniższych: a man" x, some man" 2, any man" 3, all men" 4, the present King of England" 5, the present King of France" 6, the centrę of mass of the Solar System at the first instant of the twentieth century" 7, the revolution of the sun round the earth" 8. A więc zwrot jest zwrotem denotującym wyłącznie na mocy swej formy. Możemy rozróżnić trzy wypadki: (1) Zwrot może być zwrotem denotującym, a mimo to niczego nie denotować; np. the present King of France". (2) Zwrot może denotować jeden określony obiekt; np. the present King of England" denotuje pewnego mężczyznę 9. (3) Zwrot może denotować w sposób niejasny; np. a man" denotuje nie wielu ludzi, lecz jakiegoś nieokreślonego człowieka. Interpretacja takich zwrotów sprawia 1 (Jakiś) człowiek", (jakiś) mężczyzna". 2 Jakiś człowiek", pewien człowiek", jakiś mężczyzna", pewien mężczyzna". 3 Każdy człowiek", pierwszy lepszy człowiek", każdy mężczyzna", pierwszy lepszy mężczyzna". 4 Wszyscy ludzie", wszyscy mężczyźni". 5 (Ten oto) obecny król Anglii", (jedyny) obecny król Anglii". 6 (Ten oto) obecny król Francji". 7 Środek masy systemu słonecznego w pierwszej chwili dwudziestego stulecia". 8 Obrót Słońca wokół Ziemi". 9 Rozprawa ta została opublikowana po raz pierwszy w r. 1905, kiedy na tronie zasiadał król Edward VII.

2 254 Bertrand Bussell nie lada trudności; naprawdę, bardzo trudno zbudować teorię, która by nie była narażona na zarzuty formalne. Wszystkim jednak znanym mi trudnościom stawia czoło o tyle, o ile mogę się zorientować teoria, którą mam właśnie wyłożyć. Problem denotowarna ma bardzo duże znaczenie nie tylko w logice i matematyce, lecz również w teorii poznania. Wiemy np., że środek masy systemu słonecznego w określonej chwili to pewien określony punkt, i możemy o nim wypowiedzieć wiele sądów logicznych; nie jest jednak naszym udziałem bezpośrednie poznanie tego punktu, znamy go jedynie na podstawie opisu. Różnica między poznaniem bezpośrednim a wiedzą o czymś to różnica między postrzeganiem rzeczy a docieraniem do nich jedynie za pomocą zwrotów denotujących. Często się zdarza, iż wiemy, że pewien zwrot denotuje w sposób niedwuznaczny, chociaż tego, co on denotuje, nie znamy w sposób bezpośredni; tak właśnie jest w powyższym wypadku z owym środkiem masy. W percepcji zaznajamiamy się z przedmiotami percepcji, a w myśleniu z przedmiotami mającymi bardziej abstrakcyjny charakter logiczny, niekoniecznie natomiast z przedmiotami denotowanymi przez zwroty złożone ze słów, których znaczenia znamy. Żeby Avymienić bardzo ważny przykład: nie ma chyba powodu przypuszczać, że kiedykolwiek osiągamy poznanie cudzej psychiki, skoro nigdy wprost jej nie postrzegamy; to zatem, co o niej wiemy, uzyskuje się za pomocą denotowania. Wszelkie myślenie musi brać swój początek od poznania zmysłowego, następnie jednak rozwija się w myślenie o wielu rzeczach, których bezpośrednio nie znamy. Tok moich wywodów będzie następujący. Zacznę od przedstawienia teorii, za którą mam zamiar się opowiedzieć *; następnie omówię teorie Fregego i Meinonga, wykazując, czemu żadna z nich mnie nie zadowala; dalej podam argumenty na rzecz mej własnej teorii; wreszcie wskażę pokrótce jej konsekwencje filozoficzne. * Sprawę tę omawiałem w Principles of Mathematies, rozdz. V oraz 476. Teoria, której tam bronię, jest niemal zupełnie taka sama, jak Fregego, różni się zaś zupełnie od teorii, której mam bronić w następujących niżej rozważaniach.

3 Denotowanie 255 Teoria moja jest, krótko mówiąc, następująca. J&ko pod&tawowe przyjmuję pojęcie zmiennej; wyrażeniem C (%)" posługuję się dla oznaczenia sądu logicznego *, którego składnikiem jest x, zmienna zasadniczo i całkowicie nieokreślona. Możemy tedy rozważyć dwa pojęcia: C (x) jest zawsze prawdziwe' 4 oraz 0 (x) jest niekiedy prawdziwe" **. Wówczas wszystko, nic oraz coś należy rozumieć w następujący sposób: C (wszystko) C (nic) C (coś) znaczy: C (x) jest zawsze prawdziwe"; znaczy: «0 (x) jest fałszem» jest zawsze prawdziwe" ; znaczy: Meprawdą jest, że «C (x) jest fałszem» jest zawsze prawdziwe" Pojęcie C (x) jest zawsze prawdziwe" przyjęto tu jako ostateczne i nie dające się zdefiniować, pozostałe zaś definiuje się za pomocą niego. Zakłada się, że wszystko, nic oraz coś, gdy występują samodzielnie, nie mają żadnego znaczenia, natomiast przypisuje się znaczenie każdemu sądowi logicznemu, w którym słowa te figurują. Jest to zasada teorii denotowania, za którą pragnę się opowiedzieć: mianowicie że zwroty denotujące nigdy same przez się nie mają jakiegokolwiek znaczenia, lecz że każdy sąd logiczny, w którego słownym sformułowaniu występują, ma znaczenie. Wszystkie trudności związane z denotowaniem są, jak sądzę, rezultatem błędnej analizy sądów logicznych, których sformułowanie słowne zawiera zwroty denotujące. Poprawną analizę, jeśli się nie mylę, można dalej przedstawić w następujący sposób. Oto przypuśćmy, że pragniemy zinterpretować sąd logiczny: I met a man" 10. Jeśli to jest prawda, to spotkałem pewnego * Ściślej funkcji zdaniowej. ** Drugie z nich da się zdefiniować przy pomocy pierwszego, jeśli przyjmiemy, że ma ono znaczyć: Nieprawdą jest, że «C (x) jest fałszem» jest zawsze prawdziwe?" *** Niekiedy zamiast tego skomplikowanego zwrotu używać będę wyrażenia: C (x) nie jest zawsze fałszywe" lub C (x) jest niekiedy prawdziwe", jako w założeniu, na mocy definicji, znaczącego to samo, co ów skomplikowany zwrot. 10 Spotkałem (jakiegoś) człowieka", Spotkałem (jakiegoś) mężczyznę".

4 256 Bertrand Bussell bro określonego człowieka; nie to jednak stwierdzam. Według nionej przeze mnie teorii tym. co stwierdzam, jest: «Spotkałem x oraz x jest ludzkie» nie jest zawsze fałszywe". W ogóle, definiując klasę ludzi jako klasę obiektów orzecznik ludzki, mówimy, że: mających C (a man)" znaczy: «C (x) oraz x jest ludzkie» nie jest zawsze fałszywe". Pozostawia się tu samo a man", całkowicie pozbawione znaczenia, natomiast nadaje się znaczenie każdemu sądowi logicznemu, w którego sformułowaniu słownym występuje a man". Rozważmy z kolei sąd logiczny: Wszyscy ludzie są śmiertelni". Sąd ten * jest w rzeczywistości hipotetyczny i stanowi, że -jeśli coś jest człowiekiem, to jest śmiertelne. Czyli stanowi, że jeśli x jest człowiekiem, to x jest śmiertelne, bez względu na to, czym x jest. A zatem podstawiając jest ludzkie" na miejsce x jest człowiekiem", otrzymujemy: Wszyscy ludzie są śmiertelni" znaczy: «Jeżeli x jest ludzkie, to x jest śmiertelne» jest zawsze prawdziwe". To jest właśnie to, co w logice formalnej wyraża się za pomocą powiedzenia, że wszyscy ludzie są śmiertelni" znaczy: «x jest ludzkie)) implikuje, iż «x jest śmiertelne)) dla wszelkich wartości #-a". W sposób bardziej ogólny powiadamy: C (wszyscy ludzie)" znaczy: «Jeżeli x jest ludzkie, to C (x) jest prawdziwe)) jest zawsze prawdziwe". Podobnie: C (żadni ludzie)" znaczy: «Jeżeli x jest ludzkie, to C {x) jest fałszywe)) jest zawsze prawdziwe". C (niektórzy ludzie)" znaczyć będzie to samo, co: C(aman)"**, * Jak mądrze wykazał p. Bradley w Logice, Księga I, rozdz. II. ** Z psychologicznego punktu widzenia, w wyrażeniu C (a man)" tkwi sugestia, iż idzie o jednego tylko, a w wyrażeniu C (niektórzy ludzie)" że o więcej niż jednego; nam jednak wolno pominąć te sugestie w zarysie wstępnym.

5 Denotowanie 257 zaś C (a man)" znaczy: Nieprawda, że «C (x) oraz x jest ludzkie» jest zawsze fałszywe". C (każdy człowiek)" znaczyć będzie to samo, co: C (wszyscy ludzie)". Pozostaje podać interpretację zwrotów zawierających the 1 1. Są to niewątpliwie najbardziej interesujące i najtrudniejsze spośród zwrotów denotujących. Weźmy jako przykład: The father of CharlesTT was executed" 12. W zdaniu tym stwierdza się, że istniał jakiś x, który był ojcem Karola II, i że został stracony. Otóż the, użyte w sposób ścisły, pociąga za sobą jedyność; co prawda, mówimy: the son of So-and-so" 13, nawet jeśli So-and-so ma kilku synów, bardziej jednak poprawne byłoby w takim wypadku a son of So-and-so" 14. Dla naszych zatem celów przyjmujemy, że the pociąga ża~sobą jedyność. A^więc gdy powfadamy: ^TM^irrlather of Charles II" 15, to nie tylko stwierdzamy, że x pozostawał w określonym stosunku pokrewieństwa względem Karola II, lecz również, że nikt poza tym w tymże stosunku nie pozostawał. Relację, o której mowa, bez założenia jedyności i bez zwrotów denotujących, wyraża zdanie: x begat Charles II" 16. Aby otrzymać równoważnik zdania: x was the father of Charles II", musimy dodać: Jeśli y jest różny od #-a, to y nie spłodził Karola II", lub co jest równoważne Jeżeli y spłodził Karola II, to y jest tożsamy z #-em". A zatem: x jest ojcem Karola II", przechodzi w: a? spłodził Karola II; oraz «jeżeli y spłodził Karola II, to y jest tożsamy z x-em» jest zawsze prawdziwe w odniesieniu do #-a". 11 Rodzajnik, czyli przedimek określony; ten", ta", to", ci", te"; jedyny". 12 Ojciec Karola II został stracony". 13 (Ten oto) syn Takiego a takiego", (ten oto) syn Tego a tego"; (jedyny) syn Takiego a takiego", (jedyny) syn Tego a tego". 14 (Jakiś) syn Takiego a takiego, (któryś) syn Tego a tego". 16 x był ojcem Karola II". 16 x spłodził Karola II".

6 258 Bertrand Bussell A więc Ojciec Karola II został stracony" przechodzi w: Nie jest zawsze fałszem w odniesieniu do x, że x spłodził Karola II* i że x został stracony, i że «jeśli y spłodził Karola II, to y jest tożsamy z x-em» jest zawsze prawdziwe w odniesieniu do y-a". Interpretacja ta może się wydawać nieco nieprawdopodobna, ja jednak obecnie nie podaję uzasadnienia, tylko przedstawiam \ teorię. Aby podać interpretację wyrażenia C (the father of Charles II)", gdzie C zastępuje dowolną wypowiedź o nim, winniśmy tylko w powyższym podstawić C (x) zamiast x został stracony". Zauważmy, że według powyższej interpretacji, bez względu na to, jakim by C twierdzeniem być mogło, C (the father of Charles II)" implikuje: Nie jest zawsze fałszem w odniesieniu do a?, że «jeśli y spłodził Karola II, to y jest tożsamy z x-em» jest zawsze prawdziwe w odniesieniu do 2/-a", czyli to, co w zwykłym języku wyrażamy mówiąc: Charles II had one father and no more" 11. Jeśli przeto warunek ten nie jest spełniony, to każdy sąd logiczny, mający postać: C (ojciec Karola II)", staje się fałszem. Tak więc np. każdy sąd logiczny, mający kształt: C (the present King of France 1 8 )", jest fałszywy. \ Wielka to zaleta niniejszej teorii. Wykażę później, że nie sprzeciwia się to prawu sprzeczności, jak by się mogło w pierwszej chwili wydawać. Uwagi powyższe dają redukcję wszelkich sądów logicznych, w których występują zwroty dęnotnj.ące^ do sformułowań wolnych od takich zwrotów. Dlaczego koniecznie trzeba takiej redukcji dokonać, postaramy się wykazać w toku dalszej dyskusji. Świadectwem na rzecz powyższej teorii są -trudności, nieuniknione chyba, gdy zwroty denotujące, spotykane w słownych sformułowaniach sądów logicznych, traktujemy jako wyrażenia, które występują zamiast zwykłych składników tych sądów. Spośród teorii, dopuszczających takie składniki, najprostsza jest Karol II miał tylko jednego ojca". (Ten oto) obecny król Francji", (jedyny) obecny król Francji".

7 Denotowanie 259 teoria Meinonga *. Teoria ta każdy poprawny pod względem gramatycznym zwrot denotnjący uważa za wyrażenie, które występuje zamiast jakiegoś obiektu. Tak więc the present King of France", the round sąuare" 19 etc. mają to być autentyczne obiekty ^Przyznaje się, że obiekty takie nie istnieją 2 0, niemniej jednak uważa się je za obiekty. Jest to zapatrywanie, które samo w sobie kryje trudności;^główny jednak zarzut polega na tym, że takie obiekty według powszechnej opinii często naruszają prawo sprzeczności. Utrzymuje się np., jakoby (jedyny) istniejący obecny król Francji istniał, a zarazem nie istniał, jakoby (ten oto) okrągły kwadrat był okrągły, a zarazem nieokrągły, etc. To zaś jest nie do przyjęcia; jeśli więc można znaleźć jakąkolwiek teorię, która by uniknęła tego rezultatu, to na pewno trzeba jej dać pierwszeństwo. Powyższego pogwałcenia prawa sprzeczności unika teoria Fregego. Rozróżnia on w zwrocie denotującym dwa elementy, które możemy nazwać znaczeniem i denotacją **. Oto np. wyrażenie środek masy systemu słonecznego na początku dwudziestego stulecia" jest wysoce złożone pod względem znaczenia, natomiast jego denotacją to określony punkt, a więc coś prostego. System słoneczny, dwudzieste stulecie etc. są składnikami wspomnianego znaczenia; natomiast denotacją, o której mówimy, W ogóle nie ma żadnych składników ***. Jedną z zalet tego * Zobacz Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie, Leipzig 1904, pierwsze trzy artykuły (Meinonga, Amesedera i Mally'ego). ** Zob. Gottlob Frege, tlber Sinn und Bedeutung, Zeitschr. f. Philos. und Philos. Kritik", 1892 [w niniejszym tomie zob. s ]. *** Frege rozróżnia te dwa elementy, znaczenie i denotację, wszędzie, a nie tylko w złożonych zwrotach denotujących. A zatem to właśnie znaczenia składników zespołu denotującego wchodzą w skład jego znaczenia, nie zaś ich denotacją. W sądzie logicznym: Mont Blanc ma ponad 1000 m wysokości" to właśnie, zdaniem Fregego, znaczenie wyrażenia Mont Blanc", a nie faktycznie istniejąca góra, jest składnikiem znaczenia tego sądu. [W cytowanym tekście Fregego terminy znaczenie" ( Sinn") i detonacja" ( Bedeutung") oddano w przekładzie, odpowiednio, przez 'fśeits^i nominat"]. 19 (Ten oto) okrągły kwadrat. 20 Subsist" istnieją", ale w sposób zależny, niesamodzielny, niesamoistny, w przeciwieństwie do istnienia niezależnego, samodzielnego ( exist"). Logika i język 19

8 260 Bertrand Russell rozróżnienia jest to, że pokazuje ono, dlaczego nieraz warto stwierdzić identyczność^ Gdy mówimy: Scott is the author of «Waverley»" 21, stwierdzamy identyczność denotacji przy jednoczesnej różnicy znaczenia. Nie będę jednak powtarzał argumentów przemawiających za tą teorią, jako że jej twierdzenia przytoczyłem gdzie indziej (loc. cit.), a teraz idzie mi o ich przedyskutowanie. Jedna z pierwszych trudności, które stają przed nami, gdy przyjmujemy pogląd, iż zwroty denotujące wyrażają znaczenie, a denotują denotację *, wiąże się z wypadkami, kiedy owej denotacji, jak się okazuje, brak. Gdy mówimy: The King of Epgland is bald u 22, nie jest to wydawałoby się wypowiedź o złożonym znaczeniu the King of * England" 23, lecz o konkretnym człowieku, denotowanym przez to znaczenie. Ale teraz rozważmy: The King of France is bald" 24. Na podstawie paralelizmu formy to również powinno być o denotacji zwrotu the King of France". Ten jednak zwrot aczkolwiek ma znaczenie, o ile ma je the King of England" na pewno nie ma denotacji, przynajmniej w żadnym oczywistym sensie. Można by zatem myśleć, iż the King of France is bald" powinno być nonsensem; nie jest to jednak nonsens, wobec tego że jest to po prostu fałsz. Albo znów rozważmy taki oto sąd logiczny: Jeżeli u jest klasą, która ma tylko jeden element, to ten jedyny element jest elementem klasy u", czy też można to i tak sformułować If u is a unit class, the u is a u" 25. Sąd ten powinien być zawsze prawdziwy, ponieważ jegot"następnik jest prawdziwy, ilekroć prawdziwy jest poprzednik. Ale the u" to zwrot denotujący, * W teorii tej mówię będziemy, że dany zwrot denotujący wyraża znaczenie; a zarówno o owym zwrocie, jak i wspomnianym znaczeniu będziemy mówili, że denotują one denotację. Natomiast w teorii, której bronię, nie istnieje żadne znaczenie, tylko niekiedy denotacja. 21 Scott jest (jedynym) autorem «Waverleya»'\ 22 (Ten oto) król Anglii jest łysy", (jedyny obecnie) król Anglii jest łysy". 23 (Ten oto) król Anglii", (jedyny obecnie) król Anglii". 24 (Ten oto) król Francji jest łysy", (jedyny obecnie) król Francji jest łysy". 25 Jeżeli u jest klasą jednostkową, to (to oto jedyne) u jest (jakimś) u".

9 Denotowanie 261 właśnie więc o jego denotacji, nie zaś o znaczeniu powiedziano, że jest (pewnym) u. No, a jeśli u nie jest klasą jednostkową, to the u" niczego -chy-ba-niedenotuje; nasz zatem sąd logiczny wyglądałoby na to, że staje się nonsensem, skoro tylko u przestaje być klasą jednostkową. Ale przecież jest rzeczą zrozumiałą, że takie sądy logiczne nie stają się nonsensami, dlatego tylko że ich poprzedniki są fałszywe. Król w Burzy mógłby rzec: Jeśli Ferdynand nie utonął, Ferdynand jest mym jedynym synem". Otóż mój jedyny syn" to zwrot denotujący, który na pierwszy rzut oka ma denotację wtedy i tylko wtedy, gdy mam dokładnie jednego syna. Niemniej jednak powyższa wypowiedź pozostałaby prawdziwa, gdyby Ferdynand rzeczywiście utonął. A zatem musimy albo zapewnić denotację w wypadkach, gdy na pierwszy rzut oka jej brak, albo też zrezygnować z poglądu, że to właśnie o ową denotację chodzi w sądach logicznych, zawierających zwroty denotujące. Opowiadam się za drugą z tych możliwości. Pierwszą można przyjąć, tak jak to uczynił Meinong, uznając obiekty, które nie istnieją 26, a zaprze-/ czając, jakoby były one posłuszne prawu sprzeczności; tego jednak należy w miarę możności unikać. Inne wyjście w randach tejże( pierwszej możliwości (idzie ciągle o wspomnianą tu alternatywę) wybrał Frege, który definicyjnie zawarowuje pewną czysto umowną denotację, w wypadkach gdy w przeciwnym razie wcale by jej nie było. Tak więc the King of France" ma denotować klasę zerow^f^fche only son of Mr. So-and-so" 2 6 a (który to pan" ma jak się patrzy rodzinę dziesięcioosobową) ma denotować klasę wszyst^ kich jego synów, itd, Ale ta procedura, choć może i nie doprowadza ; do faktycznego błędu logicznego, to jednak jest w sposób oczywisty sztuczna i nie daje właściwej analizy naszego przedmiotu. Jeśli się więc zgodzimy, że zwroty denotujące zazwyczaj mają te dwie strony, mianowicie znaczenie i denotację, to wypadki, w których jak się zdaje nie ma żadnej denotacji, sprawiają / trudności zarówno przy założeniu, iż rzeczywiście istnieje deno- \ tacja, jak przy założeniu, iż takowej naprawdę nie ma. \ 26 26a Subsist"; zob. przypis 20, s (Ten oto) jedyny syn pana Takiego a takiego". 1 19*

10 262 Bertrand Bussell Teorię logiczną można wypróbować badając, w jakiej mierze radzi sobie ona z łamigłówkami; i zdrowy to sposób postępowania, rozmyślając nad logiką zadawać sobie do rozwiązania możliwie jak najwięcej łamigłówek, te bowiem służą podobnemu celowi, jak eksperymenty w fizyce. Dlatego podam trzy łamigłówki, które teoria dotycząca denotowania powinna móc rozwiązać; następnie zaś pokażę, że moja teoria je rozwiązuje. (1) Jeżeli a jest identyczne z 6, to cokolwiek jest prawdą o jednym z nich, jest też prawdą o drugim, oraz każde z tych dwóch można podstawić na miejsce pozostałego w dowolnym sądzie logicznym, nie zmieniając przez to prawdziwości ani fałszywości owego sądu. Otóż Jerzy IV pragnął się dowiedzieć, czy Scott jest autorem 2 7 Waverleya"; i faktycznie Scott jest autorem Waverleya". Możemy zatem podstawić Scott na miejsce autor Waverleya" 28 i tym samym dowieść, że Jerzy IV pragnął się dowiedzieć, czy Scott jest Scottem. A jednak zainteresowanie prawem identyczności trudno przypisać pierwszemu dżentelmenowi Europy. (2) Na mocy prawa wyłączonego środka musi być prawdą albo A jest B", albo A nie jest B". A zatem prawdą być musi albo: The present King of France is bald", albo: The present King of France is not bald". A jednak gdybyśmy wyliczyli rzeczy łyse, następnie zaś rzeczy niełyse, to na żadnej z tych list nie znaleźlibyśmy (jedynego) obecnego króla Francji. Hegliści, którzy kochają syntezę, wyciągną prawdopodobnie wniosek, że nosi on perukę. (3) Eozważmy sąd logiczny: A różni się od B". Jeśli to prawda, to istnieje różnica między A oraz B, co można wyrazić w postaci zdania: The difference between A and B subsists" 29. Jeśli jednak fałszem jest, iż A różni się od B, to nie ma różnicy między A oraz B, co można wyrazić w postaci zdania: The dif- 27 The author" (jedynym) autorem". 28 The author of «Waverley»" (jedyny) autor «Waverleya»". 29 (Ta, o której mowa) różnica między A oraz B istnieje" [ Subsists"; zob. przypis 20, s. 259].

11 Denotowanie 263 ference between A and B does not subsist" 30. Jakże jednak jakiś pie-byt 3 1 może być podmiotem sądu logicznego? Myślę, więc jestem" wcale nie jest bardziej oczywiste niż: Jestem podmiotem sądu logicznego, więc jestem", pod warunkiem że jestem" użyto dla stwierdzenia subzystencji, czyli bycia *, nie zaś egzystencji. Wyglądałoby więc na to, że zaprzeczenie bycia czegokolwiek musi zawsze mieć charakter wewnętrznie sprzeczny- ale widzieliśmy, w związku z Meinongiem, iż uznanie bycia także niekiedy prowadzi do sprzeczności. A zatem jeśb"""arofaz"'b nie różnią się od siebie, to zarówno mniemanie, że istnieje, jak mniemanie, że nie istnieje taki obiekt, jak the difference between A andb", wydają się jednakowo niemożliwe. Stosunek omawianego znaczenia do omawianej denotacji pociąga za sobą dosyć dziwne trudności i już one same starczą chyba za dowód, iż teoria, która do nich prowadzi, musi być błędna. Gdy pragniemy mówić o znaczeniu zwrotu denotującego, w przeciwieństwie do jegi5 denotacji, to naturalnym sposobem jest tu użycie cudzysłowów. 0 onp.mówimy: Środek masy systemu słonecznego to punkt, nie zaś zespół denotujący 32 ; N Środek masy systemu słonecznego" to zespół denotujący, nie zaś punkt. Albo też: Pierwszy wiersz Elegii" Graya jest sądem logicznym. Pierwszy wiersz «Blegii» Graya" nie jest sądem logicznym. Biorąc zatem dowolny zwrot denotujący, powiedzmy C, pragniemy rozważyć relację między C oraz C", gdzie różnica między tymi dwoma elementami ma taki charakter, jak w przytoczonych wyżej dwóch przykładach. * Używam tych słów jako synonimów [zob. przypis 20, s. 259]. 30 (Ta, o której mowa) różnica między A oraz B nie istnieje". 31 A non-entity"v- (jakiś) nie-byt", (jakaś) nicość", coś nie istniejącego", coś, co ńfe jest bytem". 32 A denoting complex".

12 264 Przede wszystkim: powiadamy, że gdy występuje C, to właśnie denotacja jest tym, o czym się mówi; gdy natomiast występuje C", to tym czymś jest znaczenie. Otóż ta relacja znaczenia i denotacji nie jest jedynie językowa w Obrębie owego iwrotu: musi tu wchodzić w grę relacja logiczna, którą wyrażamy mówiąc, że dane znaczenie 4enot^^4arnąr-denotacjęr-ffle trudiro&ć^ która przed nami staje, polega na tym, iż nie udaje nam się zarazem / zachować związku znaczenia i denotacji oraz nie dopuścić do tego, / by były one jednym i tym samym; a także na tym, iż do owego znaczenia nie można dotrzeć inaczej, jak tylko za pośrednictwem, Zwrotów denotujących. Dzieje się to w następujący sposób. /" Jeden i ten sam zwrot C miał mieć zarówno znaczenie, jak ddi notację. Ale jeśli mówimy o znaczeniu owego C" 33, daje to nanjl znaczenie odpowiedniej denotacji (o ile w ogóle jest takowe). Znaczenie pierwszego wiersza «Elegii» Graya" jest takie samo jak: Znaczenie zdania: «Wieczorny dzwon obwieszcza pogrzeb gasnącego dnia 3 4»", a nie jest takie samo jak: Znaczenie zwrotu: «pierwszy wiersz»elegii«graya»". Żeby więc uzyskać znaczenie, o które nam chodzi, musimy mówić nie o znaczeniu owego C", lecz o znaczeniu «C» 3 5, które jest identyczne z samym C". Analogicznie: TJenotMja owego C" 3 6 nie oznacza denotacji, o którą nam chodzi, lecz oznacza coś, co denotuje (o ile w ogóle denotuje), to, co jest denotowane przez denotację, o którą nam chodzi. Mech np. C" będzie to zespół denotujący, który występuje w drugim z powyższych przykładów". Wówczas C = pierwszy wiersz «Elegii» Graya", a denotacja owego C = Wieczorny dzwon obwieszcza pogrzeb gasnącego dnia. Ale tym, co myśmy chcieli mieć jako omawianą denotację, było: Pierwszy wiersz «Elegii» Graya". A zatem nie udało nam się uzyskać tego, czegośmy chcieli. Trudność.ikwiącą-JŁJiio^ęniu o znaczeniu zespołu denotują- 33 The meaning of C" znaczenie Cea". 3 4 The curfew tolls the knell of parting day" (dosłownie) Hasło do gaszenia ogni wydzwania podzwonne odchodzącemu dniu". 35 The meaning of «C»" znaczenie (zwrotu) «C»". 3 6 The denotation of C" - denotacja Cea".

13 Denotowanie 265 cego można tak scharakteryzować. W tym momencie gdy umieszczamy ów zespół -wadzielogicznym, sąd ten zaczyna być sądem o odpowiedniej denotacji; gdy więc budujemy sąd logiczny, którego podmiotem jest znaczenie owego C", to wówczas podmiot ten to znaczenie (o ile w ogóle jest takowe) odpowiedniej denotacji; a to nie było zamierzone. Skłania to nas do powiedzenia, że gdy rozróżniamy znaczenie i denotację, to musimy się zajmować takim oto znaczeniem: znaczenie to ma denotację oraz jest pewnym zespołem, i nie istnieje nic innego, poza owym znaczeniem, co można by-nazwać takim zespołem i o czym można by powiedzieć, że ma zarówno znaczenie, jak denotację. Właściwym sformułowaniem, jeśli idzie o omawiane zapatrywanie, bębędzie, iż pewne znaczenia mają denotację. To jednak sprawia tylko, że nasza trudność, tkwiąca w mówieniu o znaczeniach, staje się bardziej widoczna.tfz^julijtny bowiem, iż C jest naszym zespołem; wówczas powinniśmy powiedzieć, że C jest znaczeniem tego zespołu. Niemniej jednak, ilekroć C występuje bez cudzysłowu, tylekroć to, co się mówi, nie stosuje się do owego znaczenia, lecz tylko do odpowiedniej denotacji, tak jak wtedy, gdy powiadamy: Środek masy systemu słonecznego jest punktem. Ą więc, aby była mowa o samym O, czyli aby powstał sąd logiczny o owym znaczeniu, naszym podmiotem_ni0 może być C. tylko, coś, przez, co 0 jgstjdenoto^aae.- A z&tem 0", które jest tym właśnie^ezego używamy, gdy chcemy mówić o wspomnianym znaczeniu, musi być nie owym znaczeniem, lecz czymś, przez co owo znaczenie jest denotowane. C więc nie może być składnikiem tego zespołu (tak jak jgsttfifft w zwrocie znaczenie owego C" 3 6 a ); bo jeśli C się pojawi w tym zespole, wówczas tym, co wystąpi, będzie jego denotacją, a nie jego znaczenie, nie ma zaś żadnej drogi powrotnej od denotacji do znaczeń, ponieważ każdy obiekt może być denotowany przez nieograniczoną liczbę różnych zwrotów denotujących. Wydawałoby się przeto, że C" oraz C są różnymi bytami, takimi że 0 jest denotowane przez C"; to jednak nie może sta- 36a The meaning of C".

14 266 Bertrand Bussell nowić wytłumaczenia, pcmiawąż relacja C" względem O pozostaje całkowicie tajemnicza; i gdzie mamy natrafić na ów denotujący zespół 0", przez któryttma być denotowanef Poza tym, gdy 0 zjawia się w sądzie logicznym, wówczas tym, co występuje, jest nie tylko odpowiednia denotacja (jak zobaczymy w następnym ustępie); na razie jednak, w świetle rozważanych poglądów, C to tylko denotacja, znaczenie zaś zostaje całkowicie przesunięte do C". Jest to gmatwanina nie do rozwikłania i chyba dowodzi, że całe rozróżnienie znaczenia oraz denotacji zostało źle pomyślane. ;., :> Tego, że znaczenie jest czymś istotnym, gdy w sądzie logicznym pojawia się zwrot denotujący, formalnie dowodzi cytowana łamigłówka na temat autora Waverleya". Sąd logiczny ^Scott był autorem «Waverleya»" 3 6 b - ma własność nie przysługującą sądowi: Scott był Scottem", tę mianowicie, że Jerzy IV pragnął się dowiedzieć, czy to prawda. Te więc dwa sądy logiczne nie są identyczne; a zatem zarówno znaczenie zwrotu the author of «Waverley»", jak jego denotacja muslby^ jeżeli obstajemy przy poglądzie, któremu rozróżnienie to jest właściwe. A jednak, jakeśmy dopiero co widzieli, dopóki trzymamy się tego poglądu, jesteśmy zmuszeni twierdzić, że tylko owa denotacja może być czymś istotnym. Trzeba więc omawiany punkt widzenia odrzucić. Pozostaje pokazać, w jaki sposób wszystkie te rozważane łamigłówki rozwiązuje się przy pomocy teorii, którąśmy wyjaśniali na początku tego artykułu. Zgodnie z poglądem, którego jestem zwolennikiem, zwrot denotujący to w pierwszym rzędzie część zdania, i nie ma on, podobnie jak większość pojedynczych słów, żadnego znaczenia na własny swój rachunek. Jeśli mówię: Scott was a man" 37, to jest to wypowiedź mająca postać: a? was a man" 38 i ma ona słowo Scott" jako swój podmiot. Jeśli natomiast mówię: The author 36ł) Scott was the author of «Waverley»". Scott był (jakimś) człowiekiem", Scott był (pewnym) mężczyzną". x był (jakimś) człowiekiem", a? był (pewnym) mężczyzną".

15 Denotowanie 267 of «\Vaverley» was a man" 39, to nie jest to wypowiedź, mająca postać:,r was a man", i nie ma ona słów: The author of «Waverley>>" jako swego podmiotu. Skracając wypowiedź sformułowaną na początku tego artykułu, możemy zamiast: The author of «Waverley» was a man" powiedzieć, jak następuje: One and only one entity wrote «Waverley», and that one was a man" 40. (Nie jest to tak ściśle to, co się ma na myśli, jak w wypadku pierwszej wypowiedzi; ale łatwiej to zrozumieć). Mówiąc więc ogólnie: przyjmijmy, że pragniemy powiedzieć, iż (jedyny) autor «Waverleya» miał własność <Ź>, a wówczas to, co pragniemy powiedzieć, równoważne jest zdaniu: Jedna i tylko jedna istota napisała «Waverleya» i istota ta miała własność #". Wyjaśnienie denotacji jest teraz następujące. Każdy sąd logiczny, w którym występuje the author of «Waverley»", interpretowany jak wyżej, np. sąd Scott was the author of «Waverley»" (czyli Scott był identyczny z (jedynym) autorem «Waverleya»" 41 ) staje się sądem: One and only one entity wrote «Waverley», and Scott was identical with that one" 4 2 ; albo wracając do postaci w pełni rozwiniętej: It is not always false of x that x wrote «Waverley», that it is always true of y that if y wrote «Waverley» y is identical with x, and that Scott is identical with,r" 43. Jeśli więc C" jest zwrotem denotującym, to może się zdarzyć, że istnieje jeden byt x (nie może tu być więcej niż jeden), w odniesieniu do którego prawdziwy jest sąd logiczny x jest identyczne z C", o ile sąd ten interpretuje się jak wyżej. Możemy przeto powiedzieć, iż ów byt x to denotacją wspomnianego zwrotu C". Scott zatem jest denotacją zwrotu the author 3 9 # (Jedyny) autor «Waverleya» był (jakimś) człowiekiem", (ten oto) autor «Waverleya» był (pewnym) mężczyzną". 40 Jedna i tylko jedna istota napisała «Waverleya» i istota ta była (jakimś/pewnym) człowiekiem/mężczyzną". 41 Scott was identical with the author of «Waverley»". 42 Jedna i tylko jedna istota napisała «Waverleya» i Scott był identyczny z tą istotą". 43 Nie zawsze jest fałszem w odniesieniu do x, że x napisał «Waveiieya», gdy zawsze jest prawdą w odniesieniu do y, że jeśli y napisał «Waverleya», to y jest identyczn3 r z x, oraz że Scott jest identyczny z x".

16 268 Bertrand Bussell of «Waverley»". Owo C" w cudzysłowie będzie po prostu zwrotem, nie zaś czymś, co można by nazwać odpowiednim znaczeniem. Zwrot ten per se nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w żadnym sądzie logicznym, zawierającym go, po pełnym rozwinięciu owego sądu zwrotu tego nie będzie, rozpłynie się. Widać teraz, że łamigłówka na temat ciekawości Jerzego IV ma bardzo proste rozwiązanie. Sąd logiczny: Scott was theautfaor of «Waveriey>^L r - który- w poprzednim ustępie został napisany w postaci nieskróconej, wcale nie zawiera składnika the author of «Waverley», na którego miejsce można by podstawić Scott". Wcale to nie koliduje z prawdziwością wniosków wynikających z dokonania tego, co jest pod względem werbalnym podstawieniem Scott" na miejsce the author of «Waverley»", byle tylko the author of «Waverley»" występował w rozważanym sądzie jako zwrot w użyciu pry marnym, czyli podstawo wym. Bóżnica między^prxmaruym~ a sekundarnym, czyli wtórnym, użyciem zwrotów deaotujących jest taka oto: Gdy mówimy: Jerzy TV pragnął się dowiedzieć, czy tak a tak" lub gdy mówimy: To a to jest dziwne", czy: To a to jest prawdą" etc, owo tak a tak" bądź to a to" musi być sądem logicznym. Załóżmy teraz, iż tak a tak" czy to a to" zawiera w sobie zwrot denotujący. Możemy ów zwrot denotujący usunąć albo z obrębu podrzędnego sądu logicznego tak a tak", albo z obrębu całego tego sądu logicznego, w którym tak a tak" jest jedynie składnikiem. W zależności od tego, jak postąpimy, powstaną różne sądy. Słyszałem o pewnym drażliwym właścicielu jachtu, że gdy ktoś z gości, widząc ów jacht po raz pierwszy, zauważył: Myślałem, że twój jacht jest większy niż w rzeczywistości" 44, ten odpowiedział: Me, mój jacht nie jest większy ńiż w rzeczywistości" 45. Gość ów miał na myśli: Wymiary, które jak myślałem ma twój jacht, są większe od tych, które ma on 4 4 I thought your yacht was larger than it is" (dosłownie): Myślałem, że twój jacht jest większy, niż jest. 45 No, my yacht is not larger than it is" (dosłownie): Nie, mój jacht nie jest większy, niż jest".

17 Denotowanie 269 faktycznie"; przypisano zaś jego słowom takie znaczenie: Myślałem, że wymiary twego jachtu są większe od wymiarów twego jachtu". Żeby wrócić do Jerzego IV i Waverleya" gdy mówimy: George IV wished to know whether Scott was the author of «Waverley»" 46, to normalnie mamy na myśli: Jerzy IV pragnął się dowiedzieć, czy jeden i tylko jeden człowiek napisał «\Vaverleya» i czy Scott jest owym człowiekiem" 4 7 ; ale możemy także mieć na myśli: Jeden i tylko jeden człowiek napisał «Waverleya», a Jerzy IV pragnął się dowiedzieć, czy Scott jest owym człowiekiem" 48. Przy tej drugiej interpretacji the author of «Waverley»" ma charakter pry marny, przy pierwszej zaś sekundarny. Tę drugą interpretację można wyrazić przy pomocy zdania Jerzy IV pragnął się dowiedzieć co się tyczy tego człowieka, który faktycznie napisał «Waverleya» czy to Scott" 49. Byłaby to prawda, gdyby np. Jerzy IV zobaczył Scotta z daleka i zapytał: Czy to Scott?" Sekundarne użycie zwrotu denotującego zdefiniować można jako takie, w którym występuje on w sądzie logicznym będącym jedynie składnikiem rozważanego sądu logicznego, przy czym wspomniane zastąpienie zwrotu denotującego winno zostać dokonane w obrębie p, nie zaś w obrębie całego omawianego sądu. Takiej dwuznaczności, jak między użyciem prymarnym a sekundarnym, trudno uniknąć w języku; nie przynosi ona jednak szkody, o ile mamy się przed nią na baczności. W logice formalnej łatwo jej, rzecz jasna, uniknąć. Powyższe rozróżnienie użycia prymarnego i sekundarnego daje nam również możność rozwiązania kwestii, czy (jedyny) obecny król Francji jest łysy, czy też nie, a także w ogóle zagadnienia stanu logicznego zwrotów denotujących, które niczego nie deno- 4 6 Jerzy IV pragnął się dowiedzieć, czy Scott jest (jedynym) autorem «Waverleya»". 47 George IV wished to know whether one and only one man wrote «Waverley» and Scott was that man". 48 One and only one man wrote «Waverley» and George IV wished to know whether Scott was that man". 49 George IV wished to know, concerning the man who in fact wrote «Waverley», whether he was Scott".

18 270 Bertrand Bussell tują. Jeśli C" jest zwrotem denotującym, np. the term having the property F" 50, to wówczas: O ma własność 0" 51 znaczy*: Jeden i tylko jeden termin ma wspomnianą własność F i tenże termin ma ową własność 0 U 52. Jeśli teraz owa własność F nie przysługuje żadnemu terminowi bądź przysługuje kilku terminom, to z tego wynika, że C ma własność < " jest fałszem dla wszelkich wartości zmiennej 0. A zatem: The present King of France is bald" jest na pewno fałszywe; a the present King of France is not bald" jest fałszywe, o ile znaczy: Istnieje (jakaś) istota, która jest teraz królem Francji i nie jest łysa" 53, jest natomiast prawdziwe, o ile znaczy: Fałszem jest, że: istnieje (jakaś) istota, która jest teraz królem Francji i jest łysa" 54. To znaczy: The King of France is not bald" jest fałszem, jeśli the King of France" występuje w użyciu prymarnym, prawdą zaś jeśli w sekundarnym. Wszystkie więc sądy logiczne, w których the King of France" występuje w użyciu prymarnym, są fałszywe; zaprzeczenia takich sądów są prawdziwe, w nich jednak the King of France" występuje w użyciu sekundarnym. Tak oto uniknęliśmy wniosku, że ów król Francji ma perukę. Teraz możemy także zrozumieć, w jaki sposób zaprzeczyć, że istnieje obiekt taki, jak różnica między A oraz B, w wypadku gdy A oraz B się nie różnią. Jeśli A oraz B się różnią, to istnieje jeden i tylko jeden byt x taki, że: # jest ową różnicą między A * Jest to interpretacja skrótowa, nie zaś ściślejsza. 50 (Jedyny) termin mający (tę oto) własność F". 51 C has the property & u. 52 One and only one term has the property F, and that one has the property 0". 53 There is an entity which is no w King of France and is not bald". 54 It is false that there is an entity which is now King of France and is bald".

19 Denotowanie 271 oraz B" to sąd logiczny prawdziwy; jeżeli A oraz B się nie różnią, to taki byt x nie istnieje. Zgodnie zatem z niedawno wyjaśnionym znaczeniem denotacji, the difference between A and B" 55 ma denotację, gdy A oraz B są różne, nie ma zaś w przeciwnym razie. Bóżnica ta stosuje się w ogóle do prawdziwych i fałszywych sądów logicznych. Jeżeli &BZ>" znaczy: va pozostaje w stosunku B względem &", to gdy allb jest prawdą, wówczas istnieje taki byt, jak ów stosunek B między a oraz b; gdy arb jest fałszem, byt taki nie istnieje. Z każdego więc sądu logicznego można zrobić zwrot denotujący, który denotuje jakąś istniejącą rzecz, jeśli ów sąd jest prawdziwy, nie denotuje zaś.żadnego bytu, jeśli ów sąd jest fałszywy. Np. prawdą jest (przynajmniej będziemy tak myśleć), że Ziemia obraca się wokół Słońca, a fałszem jest, że Słońce obraca się wokół Ziemi; a zatem przez obrót Ziemi wokół Słońca" 5 6 jest denotowany jakiś byt, gdy tymczasem obrót Słońca wokół Ziemi" 5 7 nie denotuje żadnego bytu *. Można teraz w należyty sposób zająć się całym królestwem bytów nie istniejących realnie, takich jak: okrągły kwadrat", parzysta liczba pierwsza, różna od 2" 58, Apollo", Hamlet" etc. Wszystko to są zwroty denotujące, które niczego nie denotują. Sąd logiczny o Apollinie znaczy tyle, co sąd otrzymany w wyniku podstawienia tego, co według słownika klasycznego rozumie się przez Apollina, np. bóg słońca" 59. Wszystkie sądy logiczne, w których występuje Apollo, winno się interpretować wedle powyższych reguł, dotyczących zwrotów denotujących. Jeśli Apollo" występuje w użyciu prymarnym, to sąd logiczny, zawierający ten wyraz, jest fałszywy; jeśli zaś mamy użycie sekundarne, to odpowiedni sąd logiczny może być prawdziwy. Podobnie też: * Sądy logiczne, z których wywodzi się takie byty, nie są identyczne ani z tymi bytami, ani też z sądami, iż owym bytom przysługuje subzystencja. 55 (Omawiana) różnica między A oraz B". 56 The revolution of the earth round the sun". 57 The revolution of the sun round the earth". 58 The even prime other than 2" (jedyna) parzysta liczba pierwsza, różna od 2". 59 The sun-god" (jedyny) bóg słoneczny".

20 Bertrand Bussell The round sąuare is round" 6 0 znaczy: Istnieje jeden i tylko jeden byt x, który jest okrągły i kwadratowy, i byt ten jest okrągły" 61, a to sąd logiczny fałszywy, nie zaś jak utrzymuje Meinong prawdziwy. Istota najdoskonalsza odznacza się wszelkimi doskonałościami; egzystencja to doskonałość; zatem Istota najdoskonalsza istnieje" 62 przechodzi w: Jest jeden i tylko jeden byt x, który jest najdoskonalszy; byt ten odznacza się wszelkimi doskonałościami, egzystencja to doskonałość, zatem byt ów istnieje" 63. Jako dowód, nie spełnia to swego zadania na skutek braku uzasadnienia przesłanki: Istnieje jeden i tylko jeden byt x, który jest najdoskonalszy" *. Pan Mac Cali ( Mind", N. S., nr 54 oraz nr 55, s. 40.1) rozróżnia indywidua dwojakiego rodzaju: realne i nierealne; w związku z tym klasę zerową definiuje jako klasę złożoną ze wszystkich indywiduów nierealnych. Tkwi w tym założenie, iż zwroty takie, jak the present King o France", które nie denotują żadnego indywiduum realnego, niemniej jednak denotują jakieś indywiduum, tyle że nierealne.. Jest-to w zasadzie teoria Meinonga; widzieliśmy zaś powód, który każe ją odrzucić, ten mianowicie, iż koliduje ona z prawem sprzeczności. Przy pomocy naszej teorii denotowania potrafimy obronić pogląd, że nie maiadnych indy- * Można przeprowadzić rozumowanie, które by wykazało w sposób niezbity, że istnieją wszystkie elementy klasy istot najdoskonalszych; można też dowieść formalnie, że klasa ta nie może mieć więcej niż jeden element; ale, jeśli przyjąć definicję doskonałości jako posiadanie wszelkich predykatów pozytywnych, można dowieść prawie tak samo formalnie, iż klasa ta nie ma ani jednego elementu. 60 (Jedyny) okrągły kwadrat jest okrągły", (ten oto) okrągły kwadrat jest okrągły". 61 There is one and only one entity x which is round and sąuare, and that entity is round". 62 The most perfect Being has all perfections; existence is a perfection; therefore the most perfect Being exists". 63 There is one and only one entity x which is most perfect; that one has all perfections; existence is a perfection; therefore that one exists".

MIROSŁAW RUTKOWSKI * Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923

MIROSŁAW RUTKOWSKI * Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923 Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923 MIROSŁAW RUTKOWSKI * Wartość własnej śmierci Słowa kluczowe: śmierć, życie, wartość śmierci Keywords: death, life, value of death Wiemy, że życie nie trwa

Bardziej szczegółowo

PRZYPADEK, EWOLUCJA, CELOWOŚĆ

PRZYPADEK, EWOLUCJA, CELOWOŚĆ Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 1 (217) VITTORIO POSSENTI * PRZYPADEK, EWOLUCJA, CELOWOŚĆ WPROWADZENIE Jeszcze całkiem niedawno nauka nowożytna zdominowana była przez fizykę i ruch lokalny, czyli prawa

Bardziej szczegółowo

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie ETYKA 1993, NR 26 Ryszard Jadczak KAZIMIERZ TWARDOWSKI O OBIEKTYWNOŚCI I BEZWZGLĘDNOŚCI DOBRA* W Przeciw sceptycyzmowi etycznemu okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

Bardziej szczegółowo

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 2, 2014 Marek Łagosz 1 Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS STRESZCZENIE Rozważania podjęte w

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ /manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ Aleksandra Derra Język i jego problematyczne właściwości w teorii Noama Chomsky ego

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Andrzej Chmielecki. MIĘDZY MÓZGIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ Próba rozwiązania problemu psychofizycznego

Andrzej Chmielecki. MIĘDZY MÓZGIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ Próba rozwiązania problemu psychofizycznego Andrzej Chmielecki MIĘDZY MÓZGIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ Próba rozwiązania problemu psychofizycznego WSTĘP... 2 Część pierwsza. ONTOLOGICZNA KONCEPTUALIZACJA PROBLEMU PSYCHOFIZYCZNEGO... 12 Rozdział pierwszy.

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWIEDLIWOŚĆ: MIĘDZY CELOWOŚCIĄ A BEZPIECZEŃSTWEM PRAWNYM. EWOLUCJA POGLĄDÓW GUSTAWA RADBRUCHA

SPRAWIEDLIWOŚĆ: MIĘDZY CELOWOŚCIĄ A BEZPIECZEŃSTWEM PRAWNYM. EWOLUCJA POGLĄDÓW GUSTAWA RADBRUCHA STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 Tatiana Chauvin SPRAWIEDLIWOŚĆ: MIĘDZY CELOWOŚCIĄ A BEZPIECZEŃSTWEM PRAWNYM. EWOLUCJA POGLĄDÓW GUSTAWA RADBRUCHA Gustaw Lambert Radbruch urodził się w Lubece 21 listopada 1878

Bardziej szczegółowo

Siemek, dialektyka, rzeczywistość

Siemek, dialektyka, rzeczywistość niż naturalnie 2007 ROZPRAWY Marcin Miłkowski Siemek, dialektyka, rzeczywistość O transcendentalnej filozofii społecznej Marek Siemek nie należy do myślicieli mówiących wprost. Jak Hegel, ceni drogę okrężną,

Bardziej szczegółowo

ŚW. T O M ASZ Z AKWINU. S U M A T E O L O G I C Z N A T o m 1 6. ( 2-2, qu. 23-46) Przetłumaczył i objaśnieniami zaopatrzył Ks.

ŚW. T O M ASZ Z AKWINU. S U M A T E O L O G I C Z N A T o m 1 6. ( 2-2, qu. 23-46) Przetłumaczył i objaśnieniami zaopatrzył Ks. ŚW. T O M ASZ Z AKWINU S U M A T E O L O G I C Z N A T o m 1 6 MIŁOŚĆ ( 2-2, qu. 23-46) Przetłumaczył i objaśnieniami zaopatrzył Ks. Andrzej Głażewski "Jak najgoręcej pragniemy, by z każdym dniem wzrastała

Bardziej szczegółowo

CZY ŚWIAT JEST MATEMATYCZNY?

CZY ŚWIAT JEST MATEMATYCZNY? ARTYKUŁY ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XXII / 1998, s. 3 14 Michał HELLER CZY ŚWIAT JEST MATEMATYCZNY? 1. Racjonalność typu matematycznego W poprzednim artykule 1 przyjąłem wyjściową hipotezę (jak sądzę,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób istnieją rzeczy?

W jaki sposób istnieją rzeczy? Tadeusz Pabjan W jaki sposób istnieją rzeczy? Jedną z centralnych kategorii filozoficznych jest kategoria istnienia. MoŜna się o tym przekonać, zaglądając do podręczników historii filozofii: przewaŝająca

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

CZAS PRAWDZIWY [1947]

CZAS PRAWDZIWY [1947] CZAS PRAWDZIWY [1947] 25. Kazimierz Ajdukiewicz Streszczenie Dobrym zegarem może być każde zjawisko powtarzalne cyklicznie w sposób jednostajny, tzn. tak, że kolejne cykle zachodzą w równych odstępach

Bardziej szczegółowo

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński C.. Northcote Parkiinson PRAWO PARKINSONA czyli w pogoni za postępem Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński Przedmowa Ludzie bardzo młodzi, nauczyciele, a także ci, którzy piszą książki z zakresu

Bardziej szczegółowo

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1 logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108 Anna Głąb Moralność jako uwaga Słownik etyczny Iris Murdoch 1 Iris Murdoch (1919 1999), słuchaczka wykładów Ludwiga Wittgensteina, wykładowczyni filozofii w Oxfordzie,

Bardziej szczegółowo