WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN"

Transkrypt

1 WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN Materiał opracowany dzięki pomocy Samorządu Studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW Drodzy Pierwszoroczniacy! Witamy Was serdecznie w gronie studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych, z którym będziecie mieć codzienną styczność w ciągu najbliższych trzech, a być może nawet pięciu lat. Wiemy, że początki rzadko bywają łatwe. Dlatego, aby pomóc Wam odnaleźć się wśród specyficznych zasad panujących w akademickim życiu i uczynić pierwsze miesiące nauki łatwiejszymi, mamy przyjemność zaprezentować Wam najnowszą odsłonę Wstępniaka. Pozornie dość obszerny, zawierający najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące studiów, jest naprawdę warty przekartkowania i zachowania. Będziecie mogli w nim znaleźć odpowiedzi na większość pytań, które pojawią się na początku Waszej uniwersyteckiej przygody. Ważne tematy: USOS - Z CZYM TO SIĘ JE? NIEPISANE ZASADY STU- DIOWANIA LEKTORATY, WF, OGU- NY Spis treści WHO IS WHO, CZYLI KTO TU RZĄDZI? STYPENDIA AKADEMIKI NAJWAŻNIEJSZE ADRESY 2 WHO IS WHO, CZYLI KTO TU RZĄDZI? 3-5 ZASADY STUDIOWANIA 6-8 NIEPISANE ZASADY I WSKAZÓWKI 9 LEKTORATY, WF, OGUN AKADEMIKI, STYPENDIA USOS 17 1

2 Przede wszystkim - najważniejsze adresy www! ŻURAWIA 4, IV PIĘTRO - NASZA SIEDZIBA GŁÓWNA; ODBYWA SIĘ TU WIĘKSZOŚĆ ĆWICZEŃ, MAJĄ MIEJSCE DYŻURY KADRY A) - oficjalna strona Instytutu; znajdziecie na niej informacje o planach zajęć, dyżurach kadry, wiadomości od wykładowców i - o czym często studenci zapominają - sylabusy do zajęć B) - tutaj znajdziecie informacje związane z życiem całego wydziału - USOS, stypendia, najważniejsze dokumenty C) https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl - wiele wieczorów spędzicie, wpatrując się tę witrynę, bo to właśnie za pomocą systemu USOS będziecie się rejestrować na zajęcia D) - strona pełnomocnika do spraw USOS WDiNP - patrona spraw beznadziejnych E) - tu odbywać się będzie rejestracja żetonowa, dzięki której będziecie mogli zapisać się na WF, lektoraty i przedmioty ogólnouniwersyteckie F) - wszelkie informacje dotyczące działalności samorządu studenckiego UW Adresy wciąż potrzebne, ale nieco mniej wirtualne A) Żurawia 4, IV piętro - nasza siedziba główna; odbywa się tu większość ćwiczeń, mają miejsce dyżury kadry, a przy odrobinie szczęścia uda Wam się również odnaleźć pokój samorządu B) Krakowskie Przedmieście 3 (pseudonim operacyjny KP3) - siedziba naszej sekcji studenckiej z Panią Sylwią Ziółkowską na czele, dziekanatu, komisji stypendialnej i kasy C) Nowy Świat 67 - odbywają się tam ćwiczenia i wykłady D) Bednarska 2/4 - odbywają się tam niektóre ćwiczenia E) Nowy Świat 69 - siedziba biblioteki wydziałowej, odbywają się tutaj również niektóre ćwiczenia F) Krakowskie Przedmieście 26/28 - kampus główny UW, gdzie w Auditorium Maximum odbywać się będą Wasze wykłady 2

3 Who is who, czyli kto tu rządzi? Kolegium Dziekańskie WDiNP Prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Prof. UW, dr hab. Wojciech Jakubowski - Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Prof. UW, dr hab. Gertruda Uścińska - Prodziekan ds. studenckich WŁAŚCIWA HISTORIA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH ROZPOCZYNA SIĘ 1975 ROKU W NOWOUTWORZON EJ JEDNOSTCE PROWADZONO NAUCZANIE NA KIERUNKACH DZIENNIKARSTWO I NAUKI POLITYCZNE 3

4 Dyrekcja ISM Prof. dr hab. Edward Haliżak - Dyrektor ISM Dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska - Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Dr Jakub Zajączkowski - Zastępca Dyrektora ds. współpracy z zagranicą INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWY CH (ISM) ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ 1 PAŹDZIERNIKA 1976R. W RAMACH UTWORZONEGO ROK WCZEŚNIEJ WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU 4

5 Sekcja studencka Kierownikiem studiów dziennych I stopnia (licencjackich), ale również studiów II stopnia (magisterskich) jest dr Anna Wróbel Kierownikiem studiów zaocznych i wieczorowych I stopnia (licencjackich), ale również studiów II stopnia (magisterskich) jest mgr Iwona Wyciechowska Kierownikiem sekcji studenckiej dla studentów dziennych i wieczorowych jest mgr Sylwia Ziółkowska, natomiast studiami zaocznymi zajmuje się mgr Wiesława Czechowska siedziba sekcji studenckiej znajduje się na Krakowskim Przedmieściu 3 sala 206 (II piętro). Godziny pracy sekcji: poniedziałek 12:00-15:00 wtorek 11:00-14:00 środa 12:00-15:00 czwartek 9:00-12:00 piątek nieczynne 5

6 Zasady studiowania - zaliczanie przedmiotów ZAZWYCZAJ PRZYSŁUGUJĄ NAM DWIE NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOW YCH (KONWERSATOR IUM, ĆWICZENIA) Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do informowania studentów najpóźniej na drugich zajęciach o zasadach zaliczania, formie zaliczenia i formie egzaminu oraz zasadach zaliczania nieobecności i ich limicie. Zazwyczaj przysługują nam dwie nieobecności na zajęciach obow i ą z k o w y c h (konwersatorium, ćwiczenia). Nieobecność studenta może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że natychmiast po ustaniu przyczyny absencji dostarczy on prowadzącemu zajęcia usprawiedliwienie potwierdzające niemożność uczestnictwa w zajęciach. Powodem usprawiedliwienia nieobecności może być w szczególności choroba lub inne wydarzenia losowe. Choroba musi być potwierdzona zaświadczeniem od lekarza (a nie np. usprawiedliwieniem napisanym przez rodzica). CO ISTOTNE: prowadzący nie mogą sprawdzać obecności na wykładach, które z zasady są nieobowiązkowe. Student przystępujący do egzaminu lub zaliczenia na ocenę zobowiązany jest do okazania karty egzaminacyjnej i legitymacji studenckiej (lub innego dowodu tożsamości). W przypadku, gdy nazwisko studenta nie jest uwzględnione w protok o l e e g z a m i n u (zaliczenia na ocenę) prowadzący odmawia dopuszczenia do egzaminu (zaliczenia na ocenę). W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący może warunkowo dopuścić takiego studenta do udziału w egzaminie (zaliczeniu na ocenę), ale ocenę w protokole i karcie egzaminacyjnej może wpisać dopiero po potwierdzeniu prawa studenta do udziału w egzaminie (zaliczeniu na ocenę). A jeśli Wam się nie powiedzie... Jeżeli za pierwszym razem (w I terminie) nie uda nam się zdać egzaminu przysługuje nam prawo do terminu II. Prawo do egzaminu w sesji poprawkowej (II terminu) lub poprawkowego zaliczenia na ocenę mają wyłącznie stu- denci, którzy wcześniej uzyskali z danego przedmiotu ocenę negatywną (niedostateczną) lub wcześniej nie zdawali egzaminu (nie przystępowali do zaliczenia) z tego przedmiotu. 6

7 Sytuacje awaryjne Student, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu (w I i II terminie) w danym cyklu dydaktycznym, może go powtarzać: na pierwszym roku maksym a l n i e 2 przedmioty na wyższych latach nie więcej niż połowę przedmiotów w roku akademickim (ale maksymalnie 4) w wyjątkowych przypadkach mogą być to 3 przed mioty na I roku, jeśli wśród n i e z a l i c z o - nych przedmiotów znajduje się przedmiot ogólnouniwersytecki, lektorat lub WF. W przypadku przekroczenia podanych wyżej limitów Prodziekan do spraw studenckich podejmuje decyzję o powtarzaniu roku (na wniosek studenta) lub o skreśleniu z listy studentów. W wyjątkowych sytuacjach (w szczególności związanych z trudną sytuacją życiową studenta) Dziekan może wyrazić zgodę na warunkowy wpis na kolejny etap studiów, gdy liczba niezaliczonych przedmiotów przekracza ustalony limit. Egzaminy - informacje dodatkowe Liczba egzaminów nie może być większa niż 8 w ciągu roku akademickiego i nie większa niż 5 w semestrze. Student ma prawo do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną, o ile spełni wszystkie warunki dopuszczenia do egzaminu przewidziane w planie i programie studiów (na studiach niestacjonarnych wniesie ponadto wszystkie opłaty obowiązujące na danym etapie studiów) i uzyska zgodę egzaminatora. Nieobecność studenta na egzaminie może zostać usprawiedliwiona na prośbę studenta, o ile dostarczy on kierownikowi studiów zaraz po ustaniu przyczyny absencji usprawiedliwienie potwierdzające niemożność uczestnictwa w egzaminie. Powodem usprawiedliwienia nieobecności może być w szczególności choroba, wydarzenia losowe. Choroba musi być potwierdzona zaświadczeniem od lekarza. W tym przypadku studentowi przysługuje dodatkowy termin egzaminacyjny. Warto zaznaczyć, że nie pojawienie się na pierwszy terminie nie wiąże się z żadnymi innymi konsekwencjami prócz utraty pierwszego terminu. Wykonywanie pracy zarobkowej nie może być przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność na zajęciach lub egzaminie NIE POJAWIENIE SIĘ NA PIERWSZY TERMINIE NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYMI INNYMI KONSEKWENCJA MI PRÓCZ UTRATY PIERWSZEGO TERMINU 7

8 Zaliczanie etapów studiów WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZCZEGÓŁOWY CH ZASAD STUDIOWANIA ZNAJDZIECIE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów dla okresu zaliczeniowego, może zostać warunkowo wpisany na kolejny semestr lub skreślony z listy studentów Warunkowy wpis udzielany jest wyłącznie na wniosek studenta o powtarzanie zajęć dydaktycznych. Wniosek ten musi być złożony nie później niż dwa tygodnie od zakończenia sesji egzaminacyjnej lub w późniejszym terminie ustalonym przez dziekana Termin wniesienia opłaty za powtarzanie przedmiotu określa dziekan. Student zobowiązany jest również do dostarczenia w tym terminie dowodu wniesienia opłaty za powtarzanie przedmiotu do sekretariatu studiów. Złożenie wniosku o zwolnienie z niniejszej opłaty nie zwalnia z obowiązku jej uiszczenia w ustalonym terminie W przypadku braku wniosku, o którym mowa wyżej, bezpośrednio po upływie terminu sesji egzaminacyjnej student jest skreślany z listy studentów (w oparciu o 30 ust. 9 Regulaminu Studiów na UW). Od decyzji dziekana dotyczącej skreślenia studenta z listy studentów przysługuje odwołanie do rektora, ale decyzja rektora ma charakter wiążący Więcej informacji na temat szczegółowych zasad studiowania znajdziecie na stronie internetowej Wydziału 8

9 Niepisane zasady i wskazówki Podst a w o w y m źródłem wiedzy na temat planu zajęć, dyżurów, informacji bieżących itp. jest strona internetowa ISM Jeśli wydaje Ci się, ze czegoś na stronie nie ma - poszukaj jeszcze raz dokładniej Jeśli faktycznie na stronie nie ma poszukiwanej przez Ciebie informacji - zastanów sie czy nie możesz sie bez niej obejść Jeśli to czego szukasz okazuje sie być bardzo ważne, zadaj pytanie komuś ze swojego najbliższego otoczenia Jeżeli problem jest trudny i bardziej skomplikowany lub zwyczajnie potrzebna Ci pewna infor- macja zgłoś się do starosty roku lub innego członka Samorządu Studentów jesteśmy właśnie po to, by pomagać dopiero po nieuzyskaniu odpowiedzi możesz zwrócić sie do opiekuna roku celem rozwiązania problemu - nieuzasadnione zawracanie głowy sprawami mało istotnymi jest źle widziane (dotyczy to zarówno odwiedzin na dyżurach jak i setek maili z banalnymi pytaniami) Terminy egzaminów w sesji jak i terminów zerowych ustala wykładowca w porozumieniu ze starostą roku. Wszelkie sprawy dotyczące zmian tych terminów należy kierować do starosty. Wszystkie terminy egzaminów można znaleźć na stronie internetowej ISM, w zakładce Harmonogram sesji Wszelkie informacje dotyczące Waszego roku znajdziecie na grupie tematycznej na facebooku Wszelkie niepokojące sprawy dotyczące wykładowców, planu bądź toku studiów zgłaszajcie członkom Samorządu WSZELKIE NIEPOKOJĄCE SPRAWY ZGŁASZAJCIE CZŁONKOM SAMORZĄDU - JESTEŚMY PO TO, ABY WAM POMÓC! 9

10 Lektoraty Zacznijmy od radosnej wiadomości możecie uczyć się praktycznie każdego języka: czeczeński, galisyjski, kirgiski, ormiański, perski, suahili, wszystko przed Wami, o ile tylko zdecydujecie się na ich wybór i znajdziecie w sobie motywację do nauki. Oczywiście można też postawić na języki bardziej popularne jak angielski, niemiecki czy francuski. Istnieją też różne formy lektoratów: stacjonarne, internetowe i półinternetowe. Lektoraty odbywają się w różnych miejscach, większość na terenie kampusu, gdzie mieści się Szkoła Języków Obcych, ale przed rejestracją warto sprawdzić dokładną lokalizację. Żetony lektoratowe przysługują studentom studiów dziennych i wieczorowych. Pula żetonów wystarczy na wykupienie 240 godzin lektoratów czyli na 2 lata (2x120h) po 60 h (czyli dwa razy w tygodniu po 90 minut). Jeśli jednak wykorzystacie już żetony, a w dalszym ciągu zależy wam na uczestnictwie w zajęciach, możecie żetony dokupić. Stawka za godzinę zajęć wynosi 9,96 PLN, więc kurs 60- godzinny kosztuje 597,60 PLN, a kurs 120-godzinny 1195,20 PLN. Cena jest dość konkurencyjna, jednak przed podjęciem decyzji warto sprawdzić czy wybrany przez nas kurs wart jest kosztów z nim związanych. Rejestracja na zajęcia jest internetowa! MOŻECIE UCZYĆ SIĘ PRAKTYCZNIE KAŻDEGO JĘZYKA! Testy poziomujące Zanim dokonacie rejestracji na lektorat, będziecie musieli wykonać test poziomujący z wybranego języka. Mimo że wynik testu nie zobowiązuje Was do uczestniczenia w zajęciach na konkretnym poziomie zaawansowania, warto się kierować wynikiem przy wyborze grup. Testy znajdziecie na stronie jezyki.uw.edu.pl, logując się za pomocą swojego numeru PESEL, koniecznie w okienku Logowanie dla studentów UW - Centralny Serwer Uwierzytelniania UW "! Test składa się z 2 części; rozumienia słowa pisanego (pytania 1-10) i użycia języka, tj. umiejętność reagowania w określonych sytuacjach z życia codziennego, znajomość struktur gramatycznych, słownictwo (pytania 11-70). 10

11 Testy poziomujące c.d. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów, którzy chcieliby się zarejestrować na lektorat języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Test można wykonać tylko jeden raz. Nie można wracać do już wykonanych zadań. Na wykonanie całego testu przeznaczone jest 60 minut (!). Po ich przekroczeniu test zostaje wyłączony automatycznie. Rejestracja na lektorat jest możliwa dopiero wtedy, gdy wynik testu znajdzie się w systemie rejestrującym. STUDENCI ISM ZOBOWIĄZANI SĄ ZDAĆ EGZAMIN Z CO NAJMNIEJ JEDNEGO WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE NIE NIŻSZYM NIŻ B2 DO KOŃCA II ROKU STUDIÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA TERMINU DO I SEMESTRU III ROKU Lektorat języka obcego na UW kończy się zaliczeniem na ocenę. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów, każdy student jest zobowiązany wykazać się biegłością językową z jednego języka obcego na poziomie B2. W tym celu można zdać egzamin certyfikacyjny w Uniwersytecie Warszawskim lub przedstawić odpowiedni certyfikat (wykaz certyfikatów honorowych przez UW jest podany na stronie internetowej Szkoły Języków Obcych). Studenci ISM zobowiązani są zdać egzamin z co najmniej jednego wybranego przez siebie języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 do końca II roku studiów z możliwością przedłużenia terminu do I semestru III roku. Co ważne, macie również możliwość wyboru języka, z którego chcecie zdawać egzamin nie musi być to koniecznie ten język, którego uczyliście się w trakcie zajęć na UW. Właściwe jednostki przeprowadzają egzaminy dwa razy w roku w przypadku języków popularnych, a w przypadku języków mniej popularnych przynajmniej raz w roku. Dla spragnionych szczegółowych informacji obowiązkowo lektura strony 11

12 WF Sposoby uzyskania zaliczenia z zajęć WF obowiązujące na UW: uczestnictwo w kursach bezpłatnych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu uczestnictwo w zajęciach Sekcji Sportowych KU AZS UW (przed rejestracją internetową należy otrzymać zgodę trenera danej sekcji i dopiero wtedy rejestrować się przez system USOS) zaliczenie fakultetów płatnych Wasz program studiów wymaga zaliczenia 120 godzin WF! ZASADY: można zapisać się na dwa WF-y w ciągu semestru, muszą to być jednak inne zajęcia z reguły limit nieobecności wynosi 2 zajęcia w ciągu semestru, pozostałe trzeba odrabiać jeżeli student zapisał się na WF i nie chodził na zajęcia, traci żetony istnieje możliwość uzyskania dodatkowych, bezpłatnych żetonów tylko po wyczerpaniu tych wcześniej nam przysługujących (osoby, które sumiennie zaliczą wymaganą ilość semestrów zajęć sportowych bez przerw semestralnych będą nagrodzone dodatkowymi żetonami na kolejny semestr, które nie będą podlegać ocenie) w skrajnych przypadkach żetony można też dokupić (semestr zajęć kosztować nas będzie 150zł) Więcej informacji na temat zajęć WF (w tym również dotyczących samych zajęć ) znajdziecie na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WF: WASZ PROGRAM STUDIÓW WYMAGA ZALICZENIA 120 GODZIN WF! 12

13 OGUNy pod tym magicznym skrótem ukrywają się przedmioty ogólnouniwersyteckie, na które rejestrujecie się pod adresem: rejestracja.usos.uw.edu.pl według programu studiów na I roku musicie zaliczyć OGUNy o łącznej wartości 7 pkt ECTS w formie wykładów lub konwersatoriów o min. liczbie 30 godzin wybór przedmiotów jest przeogromny: począwszy od tych ściśle związanych ze stosunkami międzynarodowymi po fizykę jądrową i epigrafikę Majów Dokładniejsze informacje dotyczące rejestracji (w tym również harmonogram rejestracji) są dostępne na stronie Rejestracji żetonowej. W przypadku problemów z rejestracją polecamy również zgłosić się na dyżur do pełnomocnika dziekana do spraw USOSa mgra Macieja Dąbrowskiego więcej informacji: NA I SEMESTRZE STUDIÓW I ROKU STUDENCI NIE MUSZĄ SIĘ SAMODZIELNIE REJESTROWAĆ NA PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROGRAMIE STUDIÓW Przypominamy, że na I semestrze studiów I roku studenci nie muszą się samodzielnie rejestrować na przedmioty obowiązkowe znajdujące się w programie studiów zostaniecie podzieleni na 6 grup według alfabetycznej listy nazwisk. Należy jednak pamiętać o zarejestrowaniu samodzielnym zarejestrowaniu się na lektoraty, OGUNy oraz WF. Już od II semestru będziecie mogli całkowicie samodzielnie kształtować swój plan zajęć. 13

14 Akademiki Jeśli zdecydowaliście się na zamieszkanie w jednym z akademików UW, przemyślcie to jeszcze raz. A potem jeszcze raz. I tak dla pewności skonsultujcie decyzję z zaprawionymi w bojach ich mieszkańcami. Jeśli dalej jesteście zdecydowani na akademik, to wiedzcie, że jest ciasno, czasami głośno, zdarzają się niespodziewane imprezy i arcyciekawe debaty całonocne. Poza tym trzeba być cierpliwym, z godnością i stoickim spokojem znosić wszelkie niewygody, poranne narzekanie sprzątaczek na, czasami głośne prace robotników i przede wszystkim współlokatora. JEŚLI ZDECYDOWALIŚCIE SIĘ NA ZAMIESZKANIE W JEDNYM Z AKADEMIKÓW UW, PRZEMYŚLCIE TO JESZCZE RAZ Jeśli Was to nie zniechęca to gratulujemy, macie szansę przetrwać. Akademik jest miejscem dla Was. UW dysponuje sześcioma akademikami: Dom Studenta nr 1 "Muchomorek" ul. Żwirki i Wigury 97/99 tel./fax ; , Kierownik: Piotr Łowicki Dom Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 tel.: Portiernia Kierownik: mgr Grażyna Banaszek Dom Studenta nr 5 ul. Smyczkowa 5/7 tel Centrala , Kierownik: mgr Beata Piątkowska Dom Studenta nr 2 "Żwirek" ul. Żwirki i Wigury 95/97 tel ; Kierownik: Bożena Chilmończyk Dom Studenta nr 4 ul. L. Zamenhofa 10 a tel , Kierownik: mgr Agnieszka Matyjasiak Dom Studenta nr 6 ul. Radomska Warszawa Kierownik: mgr Wojciech Płoński Recepcja (24 godz.) ; 14

15 Zalety akademików ŻEBY OTRZYMAĆ MIEJSCE W WYMARZONYM AKADEMIKU, NALEŻY SPEŁNIĆ WARUNKI FORMALNE I ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIE PODANIE CENA: Warszawa drogim miastem jest, a cena akademików jest przystępna jak na warunki w nich panujące (szczegóły na stronie internetowej) Internet w pokojach i sieć akademicka - wejście na kartę magnetyczna bezpłatny telefon wewnętrzny w akademiku - niezawodne urządzenie do organizacji imprezy w środku nocy! wciąż modernizowane pomieszczenia wspólne, sale TV, niepowtarzalny klimat i towarzystwo dobra lokalizacja pralnia/xero/odkurzacze/inne rozrywki utrzymywana czystość w budynkach nieoficjalna możliwość przenocowania znajomych - dla chcącego nic trudnego! nikt nie zginie się z głodu - zawsze najdzie się uprzejmy sąsiad z pełną lodówką nauka opanowania i samokontroli (czekając na windę) lub ćwiczenia kondycyjne (nie czekając na windę) niezapomniana przygoda GWARANTOWANA najlepsze imprezy niepowtarzalny KLIMAT i studencka atmosfera Żeby otrzymać miejsce w wymarzonym akademiku, należy spełnić warunki formalne i złożyć odpowiednie podanie. Studenci pierwszego roku składają w swojej jednostce podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta w ciągu 7 dni od złożenia dokumentów wymaganych w czasie rekrutacji (Pkt 4 załącznika nr 2 do Regulaminu Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego). Studenci od drugiego do ostatniego roku studiów składają w swojej jednostce podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta do dnia 30 czerwca. 15

16 Stypendia Stypendium socjalne Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku student załącza odpowiednie dokumenty, a wszystko to załatwiamy drogą internetową. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesiąca stypendium socjalne wypłacane jest od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania należności za poprzednie miesiące. Stypendium przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, osiągniętego w roku podatkowym, poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Przyznawaniem wszelkich socjalnych grantów zajmuje się Komisja Stypendialna Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Patryk Słowik Instytut Polityki Społecznej). NAJLEPSI STUDENCI BĘDĄ MOGLI RÓWNIEŻ OTRZYMAĆ STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ORAZ STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Najlepsi studenci będą mogli również otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich uzyskanie zależne jest od różnorodnych czynników - podstawowym kryterium jest oczywiście uzyskanie odpowiedniej średniej z toku studiów. Dobre oceny jednak nie wystarczą. W przypadku obu stypendiów ważniejsze są dodatkowe osiągnięcia, np. publikacje, udział w konferencjach czy osiągnięcia sportowe. Więcej informacji na temat obu stypendiów możecie uzyskać na stronie Wydziału i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Sekcja Stypendialna WDiNP UW ul. Krakowskie Przedmieście 3 II piętro pokój Warszawa Godziny pracy sekcji: poniedziałek: wtorek: praca własna środa: czwartek: piątek: tel

17 USOS UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW TO PROGRAM, KTÓY MA USPRAWNIĆ I UŁATWIĆ STUDENTOM ORAZ PRACOWNIKOM NAYKOWYM FUNKCJONOWA NIE NA UW Uniwersytecki System Obsługi Studiów to program, który - przynajmniej w założeniu - ma usprawnić i ułatwić studentom oraz pracownikom naukowym funkcjonowanie na UW. Na stronie https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl załatwicie najważniejsze dla Was sprawy: zapiszecie się na zajęcia: wykłady, ćwiczenia i konwersatoria sprawdzicie Wasz plan zajęć sprawdzicie oceny dowiecie się wszystkiego o programie studiów i wymaganiach programowych znajdziecie informacje o terminach rejestracji na zajęcia znajdziecie informacje na temat wykładowców i plany ich zajęć złożycie niektóre podania (przy czym podania złożone za pomocą systemu USOS muszą również zostać wydrukowane, podpisane i dostarczone do sekcji studenckiej) Poruszanie się po stronie nie jest trudne, jednak zdecydowanie warto poświęcić trochę czasu na zaprzyjaźnienie się z USOSem. Po zalogowaniu wszystkie najważniejsze odnośniki znajdują się w górnej ramce. Login i hasło zostają automatycznie przeniesione z serwisu IRK (https://irk.uw.edu.pl). Aby zapisać się na zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, a także egzaminy z języków obcych korzystamy z serwisu Rejestracji żetonowej: Tam też znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminów rejestracji i opisy danych przedmiotów. Po migracji danych owe przedmioty ukażą się na Waszych planach w witrynie USOSweb. W tym serwisie korzystacie z tego samego loginu i hasła jak w USOSweb. 17

18 W razie problemów - Samorząd Studentów ISM Samorząd studencki tworzą wszyscy studenci. Organem wykonawczym, który ma prawo reprezentować studentów, jest Zarząd Samorządu Studentów. Członkowie ZSS są po to, aby pomóc Wam w każdej sytuacji: pomożemy w ułożeniu harmonogramu sesji egzaminacyjnej będziemy bronić Waszych praw reprezentować w kontaktach z dyrekcją ISM i władzami WDiNP informować o najważniejszych wydarzeniach z życia studenckiego (m. in. o zapisach na zajęcia, zmianach w programie, przekazywaniu do zaopiniowania planów zajęć) pomożemy w dostaniu się na stypendium zagraniczne pomożemy założyć koło naukowe SAMORZĄD STUDENCKI TWORZĄ WSZYSCY STUDENCI. ORGANEM WYKONAWCZYM, KTÓRY MA PRAWO REPREZENTOWAĆ STUDENTÓW, JEST ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW Na koniec raz jeszcze serdecznie witamy Was w gronie studentów ISM i życzymy przyjemnego studiowania! Mamy nadzieję, że lata, które spędzicie w murach budynku przy Żurawiej 4, okażą się najciekawszym i najbardziej satysfakcjonującym okresem Waszego życia! 18

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.1, 2,3, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ (wprowadzony zarządzeniem nr 10 Dziekana WPiA UŁ z dnia 9 grudnia 2013 r. ze zmianami ) A. Zakres egzaminów i zaliczeń (pkt. 1-6) B. Termin

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH ZASADY OGÓLNE 1. Wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opiekun I Roku kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Opiekun I Roku kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa Opiekun I Roku kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa dr Katarzyna Pałka opiekunkp@chem.uw.edu.pl Budynek Radiochemii (al. Żwirki i Wigury 101), pok. 223 Konta studenckie - Konieczne jest założenie kont

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady studiowania określają organizację i przebieg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem. Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzone na Radzie Wydziału Fizyki w dniu 11 czerwca 2012r. (tekst jednolity) 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Postanowienia ogólne 1 1. Zajęcia z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warszawskim są zajęciami grupowymi i odbywają

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik 4 do Uchwały Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: organizacji i warunków studiowania na studiach

Bardziej szczegółowo

SZ C Z E G Ó Ł O W E ZA S A D Y ST U D I O W A N I A

SZ C Z E G Ó Ł O W E ZA S A D Y ST U D I O W A N I A SZ C Z E G Ó Ł O W E ZA S A D Y ST U D I O W A N I A W CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytetu Warszawskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szczegółowe Zasady

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E ZASADY STUDIOWANIA

S Z C Z E G Ó Ł O W E ZASADY STUDIOWANIA S Z C Z E G Ó Ł O W E ZASADY STUDIOWANIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytetu Warszawskiego sporządzono na podstawie Załącznika do obwieszczenia nr 6 Rektora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego TEKST JEDNOLITY (zgodny z treścią Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 marca 2016 r.) Na podstawie 4 ust. 1-5, 9

Bardziej szczegółowo

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych Uchwała nr 549 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Rozdział 4 Zasady i tryb zaliczania semestru

Wyciąg z Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Rozdział 4 Zasady i tryb zaliczania semestru Wyciąg z Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Uchwała Senatu WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Rozdział 4 Zasady i tryb zaliczania semestru

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/09/2012 z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. Do użytku służbowego ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA R E G U L A M I N obowiązujący studentów Uniwersytetu Medycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczęszczających na lektoraty języka obcego w Centrum Nauczania Języków Obcych UM PRAWA I OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania w CSSTiRL

Zasady studiowania w CSSTiRL Zasady studiowania w CSSTiRL Uchwała nr 42 Rady Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Centrum Studiów Samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 113/2017 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH. z dnia 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 113/2017 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH. z dnia 31 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 113/2017 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach Uchwała nr 384 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kształcenia językowego w ramach zajęć lektoratowych

Ogólne zasady kształcenia językowego w ramach zajęć lektoratowych ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM uchwalone przez Radę CJ UJCM w dn. 16 września 2014 r. Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium

Bardziej szczegółowo

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku Frequently Asked Questions Poradnik Studenta Pierwszego Roku 1. Co oznaczają skróty na planie zajęć? Na planie zajęć pojawiają się także następujące skróty: G grupa zajęciowa C grupa ćwiczeniowa L grupa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z. (które oznaczono czcionką pogrubioną) Uwaga! Podkreślenia dodano

Wyciąg z. (które oznaczono czcionką pogrubioną) Uwaga! Podkreślenia dodano Wyciąg z REGULAMINU STUDIÓW (uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałami z dnia 31 maja 2006 r. oraz z dnia 25 kwietnia 2007 r) opracowany na potrzeby pracowników i studentów Instytut

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA REGULAMIN ZALICZANIA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć z języków obcych na studiach niestacjonarnych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 r.

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 r. UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 r. ZASADY STUDIOWANIA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NA KIERUNKU PRAWO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIAT DYDAKTYCZNY

SEKRETARIAT DYDAKTYCZNY Pierwsze kroki Jeśli nie byłeś na dniach adaptacyjnych, to pamiętaj o pierwszych krokach: 1. załóż konto meilowe na stronie internetowej UW 2. wykonaj test poziomujący dotyczy licencjatu (strona COME)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii. Studia licencjackie na kierunku chemia oraz zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe.

Wydział Chemii. Studia licencjackie na kierunku chemia oraz zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe. Wydział Chemii Studia licencjackie na kierunku chemia oraz zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe 29 września 2016 Uniwersytet Warszawski Co omówimy 1. Osoby na Chemii 2. Organizacja studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 15/2009 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2009 r.

Uchwała nr 15/2009 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2009 r. Uchwała nr 15/2009 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad i warunków zaliczania semestru (roku) na jednolitych studiach magisterskich,

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 24 czerwca 2015 Uchwała Rady Instytutu Ameryk i Europy z dnia 24 czerwca 2015 r. Na podstawie 4, 5 ust. 2 i 3, 9 ust. 6, 9, 10 i 12, 25 ust.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/06/2015 z dnia 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

A. ORGANIZACJA STUDIÓW

A. ORGANIZACJA STUDIÓW Uchwała Nr 27/2011/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów.

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów. Uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Zasady studiowania na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW Zasady studiowania na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW Część I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Zasady Studiowania stanowią uzupełnienie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji i warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 SPIS TREŚCI LP Spis Strona I Harmonogram spraw dydaktycznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 24 stycznia 2017 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Na podstawie 4 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. W Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych mogą studiować wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA wydane na podstawie ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim ( t e k s t j e d n o l i t y)

ZASADY STUDIOWANIA wydane na podstawie ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim ( t e k s t j e d n o l i t y) CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UW ZASADY STUDIOWANIA wydane na podstawie ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim ( t e k s t j e d n o l i t y) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 2/2016 z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 2/2016 z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 2/2016 z dnia 30 września 2016 r. Na podstawie 4 ust. 6, 9, ust. 6 i 12, 12, 25 ust. 6, 28 ust. 2, 30 ust. 6, 33 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin odpłatnych kursów dokształcających w zakresie języków obcych prowadzonych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Regulamin odpłatnych kursów dokształcających w zakresie języków obcych prowadzonych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Załącznik do zarządzenia nr 133 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 września 2014 r. Regulamin odpłatnych kursów dokształcających w zakresie języków obcych prowadzonych w Studium Praktycznej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. mgr Agnieszka Tynecka dyżur: wtorek budynek Centrum Języków PŁ

JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. mgr Agnieszka Tynecka dyżur: wtorek budynek Centrum Języków PŁ JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA WYDZIAŁ Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów KOORDYNATOR mgr Agnieszka Tynecka agnieszka.tynecka@p.lodz.pl dyżur: wtorek 12.15-13.45 budynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM I. Informacje ogólne 1 1. Regulamin realizacji pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego ustala

Bardziej szczegółowo

a) obowiązkowych - 60 g. (2 semestry) 11 pkt - 45 g. (1semestr) 9 pkt - 180 g. (2 semestry prawo cywilne) 22 pkt

a) obowiązkowych - 60 g. (2 semestry) 11 pkt - 45 g. (1semestr) 9 pkt - 180 g. (2 semestry prawo cywilne) 22 pkt Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 czerwca 2008 r. ze zmianami z dnia 6 października 2008 r., z dnia 24 listopada 2008 r., z dnia 29 czerwca 2009 r., z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA STUDENTÓW

ZASADY OCENIANIA STUDENTÓW ZASADY OCENIANIA STUDENTÓW SEMINARIUM WIZ, 13.03.2017 ROK Dokumenty nadrzędne: Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6.

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6. Drodzy Studenci! W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ Regulamin Studiów. Zmiany obowiązują od 1 października 2012 r. W procesie uchwalania Regulaminu Studiów aktywny

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZANIA ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

ZASADY ZALICZANIA ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 1/10 STUDIA I STOPNIA I ROK (I semestr) termin zakończenia zajęć programowych: wakacje zimowe: zimowa sesja egzaminacyjna: przerwa międzysemestralna: rozpoczęcie zajęć letniego semestru: termin zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017. Informacje dla studentów I roku studia I stopnia

Rok akademicki 2016/2017. Informacje dla studentów I roku studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Informacje dla studentów I roku studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej http://geografia.umcs.lublin.pl Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin Centrala: (81)

Bardziej szczegółowo

1) Podstawowe informacje o studiach:

1) Podstawowe informacje o studiach: 1) Podstawowe informacje o studiach: Kierunek studiów: Studia Amerykanistyczne Specjalność: Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Czas trwania (stacjonarne i niestacjonarne): 4 semestry (zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szczegółowe zasady studiowania na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (UCBS) Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 REGULAMIN ZALICZANIA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Wydany na podstawie REGULAMINU STUDIÓW PW przyjętego przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY 1. Program realizowany jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 r. wraz z poprawkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 5/2014 z dnia 1 maja 2014 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 5/2014 z dnia 1 maja 2014 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 5/2014 z dnia 1 maja 2014 r. Na podstawie 4 ust.5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do obwieszczenia nr 6 Rektora UW

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

3. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu.

3. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1 7, 8

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim Na

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZANIA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

ZASADY ZALICZANIA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 1/9 STUDIA I STOPNIA I ROK (II semestr) termin zakończenia zajęć programowych:... wakacje letnie:... letnio-jesienna sesja egzaminacyjna:... rozpoczęcie zajęć zimowego semestru roku akad....:... termin

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Executive MBA) organizowane są na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 48/d/06/2012 Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach w Uniwersytecie Wrocławskim Wprowadza się do stosowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 14 CZERWCA 2010 r.

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 14 CZERWCA 2010 r. UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 14 CZERWCA 2010 r. ZASADY STUDIOWANIA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NA KIERUNKU ADMINISTRACJA STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Bardziej szczegółowo

ZALICZENIE SEMESTRU. 2. Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów ma prawo do:

ZALICZENIE SEMESTRU. 2. Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów ma prawo do: ZALICZENIE SEMESTRU 1. Kartę okresowych osiągnięć studenta student składa w dziekanacie Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego do końca sesji zimowej/letniej. 31 1. Student przystępuje do zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 1 z 8 Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 2 z 8 TABELA OPŁAT NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZA CO ILE DO KIEDY NR KONTA OPŁATY REKRUTACYJNE JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Przepisy ogólne II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne III. Czas trwania roku akademickiego

Spis treści I. Przepisy ogólne II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne III. Czas trwania roku akademickiego Spis treści I. Przepisy ogólne... 3 II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne... 3 III. Czas trwania roku akademickiego... 5 IV. Organizacja roku akademickiego... 5 V. Zaliczenia i egzaminy...

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197. Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197. Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197 Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity z 27 kwietnia 2016 r.) Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 2/2012 z dnia 22 maja 2012 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 2/2012 z dnia 22 maja 2012 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 2/2012 z dnia 22 maja 2012 r. Na podstawie 4 ust.5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do obwieszczenia nr 6 Rektora UW

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów trwają 6 semestrów.

Studia pierwszego stopnia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów trwają 6 semestrów. Uchwała nr 146/6/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 czerwca 2015r. ze zmianami z dnia 23.05.2016r. oraz z dnia 26.06.2017r. w sprawie planu i programu studiów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów

Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów "Żeton jest to forma wirtualnego pieniądza, przy pomocy którego osoby płacą za zajęcia, w których uczestniczą. Żeton ma określony typ. Koszt zajęć, na które można

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnej na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie. 1 Zasady ogólne

Zasady organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnej na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie. 1 Zasady ogólne Zasady organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnej na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie 1 Zasady ogólne 1. Zajęcia w Uczelni kończą się zaliczeniami i egzaminami. Szczegółowe informacje dotyczące formy

Bardziej szczegółowo