WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN"

Transkrypt

1 WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN Materiał opracowany dzięki pomocy Samorządu Studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW Drodzy Pierwszoroczniacy! Witamy Was serdecznie w gronie studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych, z którym będziecie mieć codzienną styczność w ciągu najbliższych trzech, a być może nawet pięciu lat. Wiemy, że początki rzadko bywają łatwe. Dlatego, aby pomóc Wam odnaleźć się wśród specyficznych zasad panujących w akademickim życiu i uczynić pierwsze miesiące nauki łatwiejszymi, mamy przyjemność zaprezentować Wam najnowszą odsłonę Wstępniaka. Pozornie dość obszerny, zawierający najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące studiów, jest naprawdę warty przekartkowania i zachowania. Będziecie mogli w nim znaleźć odpowiedzi na większość pytań, które pojawią się na początku Waszej uniwersyteckiej przygody. Ważne tematy: USOS - Z CZYM TO SIĘ JE? NIEPISANE ZASADY STU- DIOWANIA LEKTORATY, WF, OGU- NY Spis treści WHO IS WHO, CZYLI KTO TU RZĄDZI? STYPENDIA AKADEMIKI NAJWAŻNIEJSZE ADRESY 2 WHO IS WHO, CZYLI KTO TU RZĄDZI? 3-5 ZASADY STUDIOWANIA 6-8 NIEPISANE ZASADY I WSKAZÓWKI 9 LEKTORATY, WF, OGUN AKADEMIKI, STYPENDIA USOS 17 1

2 Przede wszystkim - najważniejsze adresy www! ŻURAWIA 4, IV PIĘTRO - NASZA SIEDZIBA GŁÓWNA; ODBYWA SIĘ TU WIĘKSZOŚĆ ĆWICZEŃ, MAJĄ MIEJSCE DYŻURY KADRY A) - oficjalna strona Instytutu; znajdziecie na niej informacje o planach zajęć, dyżurach kadry, wiadomości od wykładowców i - o czym często studenci zapominają - sylabusy do zajęć B) - tutaj znajdziecie informacje związane z życiem całego wydziału - USOS, stypendia, najważniejsze dokumenty C) https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl - wiele wieczorów spędzicie, wpatrując się tę witrynę, bo to właśnie za pomocą systemu USOS będziecie się rejestrować na zajęcia D) - strona pełnomocnika do spraw USOS WDiNP - patrona spraw beznadziejnych E) - tu odbywać się będzie rejestracja żetonowa, dzięki której będziecie mogli zapisać się na WF, lektoraty i przedmioty ogólnouniwersyteckie F) - wszelkie informacje dotyczące działalności samorządu studenckiego UW Adresy wciąż potrzebne, ale nieco mniej wirtualne A) Żurawia 4, IV piętro - nasza siedziba główna; odbywa się tu większość ćwiczeń, mają miejsce dyżury kadry, a przy odrobinie szczęścia uda Wam się również odnaleźć pokój samorządu B) Krakowskie Przedmieście 3 (pseudonim operacyjny KP3) - siedziba naszej sekcji studenckiej z Panią Sylwią Ziółkowską na czele, dziekanatu, komisji stypendialnej i kasy C) Nowy Świat 67 - odbywają się tam ćwiczenia i wykłady D) Bednarska 2/4 - odbywają się tam niektóre ćwiczenia E) Nowy Świat 69 - siedziba biblioteki wydziałowej, odbywają się tutaj również niektóre ćwiczenia F) Krakowskie Przedmieście 26/28 - kampus główny UW, gdzie w Auditorium Maximum odbywać się będą Wasze wykłady 2

3 Who is who, czyli kto tu rządzi? Kolegium Dziekańskie WDiNP Prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Prof. UW, dr hab. Wojciech Jakubowski - Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Prof. UW, dr hab. Gertruda Uścińska - Prodziekan ds. studenckich WŁAŚCIWA HISTORIA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH ROZPOCZYNA SIĘ 1975 ROKU W NOWOUTWORZON EJ JEDNOSTCE PROWADZONO NAUCZANIE NA KIERUNKACH DZIENNIKARSTWO I NAUKI POLITYCZNE 3

4 Dyrekcja ISM Prof. dr hab. Edward Haliżak - Dyrektor ISM Dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska - Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Dr Jakub Zajączkowski - Zastępca Dyrektora ds. współpracy z zagranicą INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWY CH (ISM) ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ 1 PAŹDZIERNIKA 1976R. W RAMACH UTWORZONEGO ROK WCZEŚNIEJ WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU 4

5 Sekcja studencka Kierownikiem studiów dziennych I stopnia (licencjackich), ale również studiów II stopnia (magisterskich) jest dr Anna Wróbel Kierownikiem studiów zaocznych i wieczorowych I stopnia (licencjackich), ale również studiów II stopnia (magisterskich) jest mgr Iwona Wyciechowska Kierownikiem sekcji studenckiej dla studentów dziennych i wieczorowych jest mgr Sylwia Ziółkowska, natomiast studiami zaocznymi zajmuje się mgr Wiesława Czechowska siedziba sekcji studenckiej znajduje się na Krakowskim Przedmieściu 3 sala 206 (II piętro). Godziny pracy sekcji: poniedziałek 12:00-15:00 wtorek 11:00-14:00 środa 12:00-15:00 czwartek 9:00-12:00 piątek nieczynne 5

6 Zasady studiowania - zaliczanie przedmiotów ZAZWYCZAJ PRZYSŁUGUJĄ NAM DWIE NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOW YCH (KONWERSATOR IUM, ĆWICZENIA) Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do informowania studentów najpóźniej na drugich zajęciach o zasadach zaliczania, formie zaliczenia i formie egzaminu oraz zasadach zaliczania nieobecności i ich limicie. Zazwyczaj przysługują nam dwie nieobecności na zajęciach obow i ą z k o w y c h (konwersatorium, ćwiczenia). Nieobecność studenta może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że natychmiast po ustaniu przyczyny absencji dostarczy on prowadzącemu zajęcia usprawiedliwienie potwierdzające niemożność uczestnictwa w zajęciach. Powodem usprawiedliwienia nieobecności może być w szczególności choroba lub inne wydarzenia losowe. Choroba musi być potwierdzona zaświadczeniem od lekarza (a nie np. usprawiedliwieniem napisanym przez rodzica). CO ISTOTNE: prowadzący nie mogą sprawdzać obecności na wykładach, które z zasady są nieobowiązkowe. Student przystępujący do egzaminu lub zaliczenia na ocenę zobowiązany jest do okazania karty egzaminacyjnej i legitymacji studenckiej (lub innego dowodu tożsamości). W przypadku, gdy nazwisko studenta nie jest uwzględnione w protok o l e e g z a m i n u (zaliczenia na ocenę) prowadzący odmawia dopuszczenia do egzaminu (zaliczenia na ocenę). W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący może warunkowo dopuścić takiego studenta do udziału w egzaminie (zaliczeniu na ocenę), ale ocenę w protokole i karcie egzaminacyjnej może wpisać dopiero po potwierdzeniu prawa studenta do udziału w egzaminie (zaliczeniu na ocenę). A jeśli Wam się nie powiedzie... Jeżeli za pierwszym razem (w I terminie) nie uda nam się zdać egzaminu przysługuje nam prawo do terminu II. Prawo do egzaminu w sesji poprawkowej (II terminu) lub poprawkowego zaliczenia na ocenę mają wyłącznie stu- denci, którzy wcześniej uzyskali z danego przedmiotu ocenę negatywną (niedostateczną) lub wcześniej nie zdawali egzaminu (nie przystępowali do zaliczenia) z tego przedmiotu. 6

7 Sytuacje awaryjne Student, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu (w I i II terminie) w danym cyklu dydaktycznym, może go powtarzać: na pierwszym roku maksym a l n i e 2 przedmioty na wyższych latach nie więcej niż połowę przedmiotów w roku akademickim (ale maksymalnie 4) w wyjątkowych przypadkach mogą być to 3 przed mioty na I roku, jeśli wśród n i e z a l i c z o - nych przedmiotów znajduje się przedmiot ogólnouniwersytecki, lektorat lub WF. W przypadku przekroczenia podanych wyżej limitów Prodziekan do spraw studenckich podejmuje decyzję o powtarzaniu roku (na wniosek studenta) lub o skreśleniu z listy studentów. W wyjątkowych sytuacjach (w szczególności związanych z trudną sytuacją życiową studenta) Dziekan może wyrazić zgodę na warunkowy wpis na kolejny etap studiów, gdy liczba niezaliczonych przedmiotów przekracza ustalony limit. Egzaminy - informacje dodatkowe Liczba egzaminów nie może być większa niż 8 w ciągu roku akademickiego i nie większa niż 5 w semestrze. Student ma prawo do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną, o ile spełni wszystkie warunki dopuszczenia do egzaminu przewidziane w planie i programie studiów (na studiach niestacjonarnych wniesie ponadto wszystkie opłaty obowiązujące na danym etapie studiów) i uzyska zgodę egzaminatora. Nieobecność studenta na egzaminie może zostać usprawiedliwiona na prośbę studenta, o ile dostarczy on kierownikowi studiów zaraz po ustaniu przyczyny absencji usprawiedliwienie potwierdzające niemożność uczestnictwa w egzaminie. Powodem usprawiedliwienia nieobecności może być w szczególności choroba, wydarzenia losowe. Choroba musi być potwierdzona zaświadczeniem od lekarza. W tym przypadku studentowi przysługuje dodatkowy termin egzaminacyjny. Warto zaznaczyć, że nie pojawienie się na pierwszy terminie nie wiąże się z żadnymi innymi konsekwencjami prócz utraty pierwszego terminu. Wykonywanie pracy zarobkowej nie może być przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność na zajęciach lub egzaminie NIE POJAWIENIE SIĘ NA PIERWSZY TERMINIE NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYMI INNYMI KONSEKWENCJA MI PRÓCZ UTRATY PIERWSZEGO TERMINU 7

8 Zaliczanie etapów studiów WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZCZEGÓŁOWY CH ZASAD STUDIOWANIA ZNAJDZIECIE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów dla okresu zaliczeniowego, może zostać warunkowo wpisany na kolejny semestr lub skreślony z listy studentów Warunkowy wpis udzielany jest wyłącznie na wniosek studenta o powtarzanie zajęć dydaktycznych. Wniosek ten musi być złożony nie później niż dwa tygodnie od zakończenia sesji egzaminacyjnej lub w późniejszym terminie ustalonym przez dziekana Termin wniesienia opłaty za powtarzanie przedmiotu określa dziekan. Student zobowiązany jest również do dostarczenia w tym terminie dowodu wniesienia opłaty za powtarzanie przedmiotu do sekretariatu studiów. Złożenie wniosku o zwolnienie z niniejszej opłaty nie zwalnia z obowiązku jej uiszczenia w ustalonym terminie W przypadku braku wniosku, o którym mowa wyżej, bezpośrednio po upływie terminu sesji egzaminacyjnej student jest skreślany z listy studentów (w oparciu o 30 ust. 9 Regulaminu Studiów na UW). Od decyzji dziekana dotyczącej skreślenia studenta z listy studentów przysługuje odwołanie do rektora, ale decyzja rektora ma charakter wiążący Więcej informacji na temat szczegółowych zasad studiowania znajdziecie na stronie internetowej Wydziału 8

9 Niepisane zasady i wskazówki Podst a w o w y m źródłem wiedzy na temat planu zajęć, dyżurów, informacji bieżących itp. jest strona internetowa ISM Jeśli wydaje Ci się, ze czegoś na stronie nie ma - poszukaj jeszcze raz dokładniej Jeśli faktycznie na stronie nie ma poszukiwanej przez Ciebie informacji - zastanów sie czy nie możesz sie bez niej obejść Jeśli to czego szukasz okazuje sie być bardzo ważne, zadaj pytanie komuś ze swojego najbliższego otoczenia Jeżeli problem jest trudny i bardziej skomplikowany lub zwyczajnie potrzebna Ci pewna infor- macja zgłoś się do starosty roku lub innego członka Samorządu Studentów jesteśmy właśnie po to, by pomagać dopiero po nieuzyskaniu odpowiedzi możesz zwrócić sie do opiekuna roku celem rozwiązania problemu - nieuzasadnione zawracanie głowy sprawami mało istotnymi jest źle widziane (dotyczy to zarówno odwiedzin na dyżurach jak i setek maili z banalnymi pytaniami) Terminy egzaminów w sesji jak i terminów zerowych ustala wykładowca w porozumieniu ze starostą roku. Wszelkie sprawy dotyczące zmian tych terminów należy kierować do starosty. Wszystkie terminy egzaminów można znaleźć na stronie internetowej ISM, w zakładce Harmonogram sesji Wszelkie informacje dotyczące Waszego roku znajdziecie na grupie tematycznej na facebooku Wszelkie niepokojące sprawy dotyczące wykładowców, planu bądź toku studiów zgłaszajcie członkom Samorządu WSZELKIE NIEPOKOJĄCE SPRAWY ZGŁASZAJCIE CZŁONKOM SAMORZĄDU - JESTEŚMY PO TO, ABY WAM POMÓC! 9

10 Lektoraty Zacznijmy od radosnej wiadomości możecie uczyć się praktycznie każdego języka: czeczeński, galisyjski, kirgiski, ormiański, perski, suahili, wszystko przed Wami, o ile tylko zdecydujecie się na ich wybór i znajdziecie w sobie motywację do nauki. Oczywiście można też postawić na języki bardziej popularne jak angielski, niemiecki czy francuski. Istnieją też różne formy lektoratów: stacjonarne, internetowe i półinternetowe. Lektoraty odbywają się w różnych miejscach, większość na terenie kampusu, gdzie mieści się Szkoła Języków Obcych, ale przed rejestracją warto sprawdzić dokładną lokalizację. Żetony lektoratowe przysługują studentom studiów dziennych i wieczorowych. Pula żetonów wystarczy na wykupienie 240 godzin lektoratów czyli na 2 lata (2x120h) po 60 h (czyli dwa razy w tygodniu po 90 minut). Jeśli jednak wykorzystacie już żetony, a w dalszym ciągu zależy wam na uczestnictwie w zajęciach, możecie żetony dokupić. Stawka za godzinę zajęć wynosi 9,96 PLN, więc kurs 60- godzinny kosztuje 597,60 PLN, a kurs 120-godzinny 1195,20 PLN. Cena jest dość konkurencyjna, jednak przed podjęciem decyzji warto sprawdzić czy wybrany przez nas kurs wart jest kosztów z nim związanych. Rejestracja na zajęcia jest internetowa! MOŻECIE UCZYĆ SIĘ PRAKTYCZNIE KAŻDEGO JĘZYKA! Testy poziomujące Zanim dokonacie rejestracji na lektorat, będziecie musieli wykonać test poziomujący z wybranego języka. Mimo że wynik testu nie zobowiązuje Was do uczestniczenia w zajęciach na konkretnym poziomie zaawansowania, warto się kierować wynikiem przy wyborze grup. Testy znajdziecie na stronie jezyki.uw.edu.pl, logując się za pomocą swojego numeru PESEL, koniecznie w okienku Logowanie dla studentów UW - Centralny Serwer Uwierzytelniania UW "! Test składa się z 2 części; rozumienia słowa pisanego (pytania 1-10) i użycia języka, tj. umiejętność reagowania w określonych sytuacjach z życia codziennego, znajomość struktur gramatycznych, słownictwo (pytania 11-70). 10

11 Testy poziomujące c.d. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów, którzy chcieliby się zarejestrować na lektorat języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Test można wykonać tylko jeden raz. Nie można wracać do już wykonanych zadań. Na wykonanie całego testu przeznaczone jest 60 minut (!). Po ich przekroczeniu test zostaje wyłączony automatycznie. Rejestracja na lektorat jest możliwa dopiero wtedy, gdy wynik testu znajdzie się w systemie rejestrującym. STUDENCI ISM ZOBOWIĄZANI SĄ ZDAĆ EGZAMIN Z CO NAJMNIEJ JEDNEGO WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE NIE NIŻSZYM NIŻ B2 DO KOŃCA II ROKU STUDIÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA TERMINU DO I SEMESTRU III ROKU Lektorat języka obcego na UW kończy się zaliczeniem na ocenę. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów, każdy student jest zobowiązany wykazać się biegłością językową z jednego języka obcego na poziomie B2. W tym celu można zdać egzamin certyfikacyjny w Uniwersytecie Warszawskim lub przedstawić odpowiedni certyfikat (wykaz certyfikatów honorowych przez UW jest podany na stronie internetowej Szkoły Języków Obcych). Studenci ISM zobowiązani są zdać egzamin z co najmniej jednego wybranego przez siebie języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 do końca II roku studiów z możliwością przedłużenia terminu do I semestru III roku. Co ważne, macie również możliwość wyboru języka, z którego chcecie zdawać egzamin nie musi być to koniecznie ten język, którego uczyliście się w trakcie zajęć na UW. Właściwe jednostki przeprowadzają egzaminy dwa razy w roku w przypadku języków popularnych, a w przypadku języków mniej popularnych przynajmniej raz w roku. Dla spragnionych szczegółowych informacji obowiązkowo lektura strony 11

12 WF Sposoby uzyskania zaliczenia z zajęć WF obowiązujące na UW: uczestnictwo w kursach bezpłatnych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu uczestnictwo w zajęciach Sekcji Sportowych KU AZS UW (przed rejestracją internetową należy otrzymać zgodę trenera danej sekcji i dopiero wtedy rejestrować się przez system USOS) zaliczenie fakultetów płatnych Wasz program studiów wymaga zaliczenia 120 godzin WF! ZASADY: można zapisać się na dwa WF-y w ciągu semestru, muszą to być jednak inne zajęcia z reguły limit nieobecności wynosi 2 zajęcia w ciągu semestru, pozostałe trzeba odrabiać jeżeli student zapisał się na WF i nie chodził na zajęcia, traci żetony istnieje możliwość uzyskania dodatkowych, bezpłatnych żetonów tylko po wyczerpaniu tych wcześniej nam przysługujących (osoby, które sumiennie zaliczą wymaganą ilość semestrów zajęć sportowych bez przerw semestralnych będą nagrodzone dodatkowymi żetonami na kolejny semestr, które nie będą podlegać ocenie) w skrajnych przypadkach żetony można też dokupić (semestr zajęć kosztować nas będzie 150zł) Więcej informacji na temat zajęć WF (w tym również dotyczących samych zajęć ) znajdziecie na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WF: WASZ PROGRAM STUDIÓW WYMAGA ZALICZENIA 120 GODZIN WF! 12

13 OGUNy pod tym magicznym skrótem ukrywają się przedmioty ogólnouniwersyteckie, na które rejestrujecie się pod adresem: rejestracja.usos.uw.edu.pl według programu studiów na I roku musicie zaliczyć OGUNy o łącznej wartości 7 pkt ECTS w formie wykładów lub konwersatoriów o min. liczbie 30 godzin wybór przedmiotów jest przeogromny: począwszy od tych ściśle związanych ze stosunkami międzynarodowymi po fizykę jądrową i epigrafikę Majów Dokładniejsze informacje dotyczące rejestracji (w tym również harmonogram rejestracji) są dostępne na stronie Rejestracji żetonowej. W przypadku problemów z rejestracją polecamy również zgłosić się na dyżur do pełnomocnika dziekana do spraw USOSa mgra Macieja Dąbrowskiego więcej informacji: NA I SEMESTRZE STUDIÓW I ROKU STUDENCI NIE MUSZĄ SIĘ SAMODZIELNIE REJESTROWAĆ NA PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROGRAMIE STUDIÓW Przypominamy, że na I semestrze studiów I roku studenci nie muszą się samodzielnie rejestrować na przedmioty obowiązkowe znajdujące się w programie studiów zostaniecie podzieleni na 6 grup według alfabetycznej listy nazwisk. Należy jednak pamiętać o zarejestrowaniu samodzielnym zarejestrowaniu się na lektoraty, OGUNy oraz WF. Już od II semestru będziecie mogli całkowicie samodzielnie kształtować swój plan zajęć. 13

14 Akademiki Jeśli zdecydowaliście się na zamieszkanie w jednym z akademików UW, przemyślcie to jeszcze raz. A potem jeszcze raz. I tak dla pewności skonsultujcie decyzję z zaprawionymi w bojach ich mieszkańcami. Jeśli dalej jesteście zdecydowani na akademik, to wiedzcie, że jest ciasno, czasami głośno, zdarzają się niespodziewane imprezy i arcyciekawe debaty całonocne. Poza tym trzeba być cierpliwym, z godnością i stoickim spokojem znosić wszelkie niewygody, poranne narzekanie sprzątaczek na, czasami głośne prace robotników i przede wszystkim współlokatora. JEŚLI ZDECYDOWALIŚCIE SIĘ NA ZAMIESZKANIE W JEDNYM Z AKADEMIKÓW UW, PRZEMYŚLCIE TO JESZCZE RAZ Jeśli Was to nie zniechęca to gratulujemy, macie szansę przetrwać. Akademik jest miejscem dla Was. UW dysponuje sześcioma akademikami: Dom Studenta nr 1 "Muchomorek" ul. Żwirki i Wigury 97/99 tel./fax ; , Kierownik: Piotr Łowicki Dom Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 tel.: Portiernia Kierownik: mgr Grażyna Banaszek Dom Studenta nr 5 ul. Smyczkowa 5/7 tel Centrala , Kierownik: mgr Beata Piątkowska Dom Studenta nr 2 "Żwirek" ul. Żwirki i Wigury 95/97 tel ; Kierownik: Bożena Chilmończyk Dom Studenta nr 4 ul. L. Zamenhofa 10 a tel , Kierownik: mgr Agnieszka Matyjasiak Dom Studenta nr 6 ul. Radomska Warszawa Kierownik: mgr Wojciech Płoński Recepcja (24 godz.) ; 14

15 Zalety akademików ŻEBY OTRZYMAĆ MIEJSCE W WYMARZONYM AKADEMIKU, NALEŻY SPEŁNIĆ WARUNKI FORMALNE I ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIE PODANIE CENA: Warszawa drogim miastem jest, a cena akademików jest przystępna jak na warunki w nich panujące (szczegóły na stronie internetowej) Internet w pokojach i sieć akademicka - wejście na kartę magnetyczna bezpłatny telefon wewnętrzny w akademiku - niezawodne urządzenie do organizacji imprezy w środku nocy! wciąż modernizowane pomieszczenia wspólne, sale TV, niepowtarzalny klimat i towarzystwo dobra lokalizacja pralnia/xero/odkurzacze/inne rozrywki utrzymywana czystość w budynkach nieoficjalna możliwość przenocowania znajomych - dla chcącego nic trudnego! nikt nie zginie się z głodu - zawsze najdzie się uprzejmy sąsiad z pełną lodówką nauka opanowania i samokontroli (czekając na windę) lub ćwiczenia kondycyjne (nie czekając na windę) niezapomniana przygoda GWARANTOWANA najlepsze imprezy niepowtarzalny KLIMAT i studencka atmosfera Żeby otrzymać miejsce w wymarzonym akademiku, należy spełnić warunki formalne i złożyć odpowiednie podanie. Studenci pierwszego roku składają w swojej jednostce podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta w ciągu 7 dni od złożenia dokumentów wymaganych w czasie rekrutacji (Pkt 4 załącznika nr 2 do Regulaminu Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego). Studenci od drugiego do ostatniego roku studiów składają w swojej jednostce podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta do dnia 30 czerwca. 15

16 Stypendia Stypendium socjalne Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku student załącza odpowiednie dokumenty, a wszystko to załatwiamy drogą internetową. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesiąca stypendium socjalne wypłacane jest od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania należności za poprzednie miesiące. Stypendium przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, osiągniętego w roku podatkowym, poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Przyznawaniem wszelkich socjalnych grantów zajmuje się Komisja Stypendialna Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Patryk Słowik Instytut Polityki Społecznej). NAJLEPSI STUDENCI BĘDĄ MOGLI RÓWNIEŻ OTRZYMAĆ STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ORAZ STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Najlepsi studenci będą mogli również otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich uzyskanie zależne jest od różnorodnych czynników - podstawowym kryterium jest oczywiście uzyskanie odpowiedniej średniej z toku studiów. Dobre oceny jednak nie wystarczą. W przypadku obu stypendiów ważniejsze są dodatkowe osiągnięcia, np. publikacje, udział w konferencjach czy osiągnięcia sportowe. Więcej informacji na temat obu stypendiów możecie uzyskać na stronie Wydziału i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Sekcja Stypendialna WDiNP UW ul. Krakowskie Przedmieście 3 II piętro pokój Warszawa Godziny pracy sekcji: poniedziałek: wtorek: praca własna środa: czwartek: piątek: tel

17 USOS UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW TO PROGRAM, KTÓY MA USPRAWNIĆ I UŁATWIĆ STUDENTOM ORAZ PRACOWNIKOM NAYKOWYM FUNKCJONOWA NIE NA UW Uniwersytecki System Obsługi Studiów to program, który - przynajmniej w założeniu - ma usprawnić i ułatwić studentom oraz pracownikom naukowym funkcjonowanie na UW. Na stronie https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl załatwicie najważniejsze dla Was sprawy: zapiszecie się na zajęcia: wykłady, ćwiczenia i konwersatoria sprawdzicie Wasz plan zajęć sprawdzicie oceny dowiecie się wszystkiego o programie studiów i wymaganiach programowych znajdziecie informacje o terminach rejestracji na zajęcia znajdziecie informacje na temat wykładowców i plany ich zajęć złożycie niektóre podania (przy czym podania złożone za pomocą systemu USOS muszą również zostać wydrukowane, podpisane i dostarczone do sekcji studenckiej) Poruszanie się po stronie nie jest trudne, jednak zdecydowanie warto poświęcić trochę czasu na zaprzyjaźnienie się z USOSem. Po zalogowaniu wszystkie najważniejsze odnośniki znajdują się w górnej ramce. Login i hasło zostają automatycznie przeniesione z serwisu IRK (https://irk.uw.edu.pl). Aby zapisać się na zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, a także egzaminy z języków obcych korzystamy z serwisu Rejestracji żetonowej: Tam też znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminów rejestracji i opisy danych przedmiotów. Po migracji danych owe przedmioty ukażą się na Waszych planach w witrynie USOSweb. W tym serwisie korzystacie z tego samego loginu i hasła jak w USOSweb. 17

18 W razie problemów - Samorząd Studentów ISM Samorząd studencki tworzą wszyscy studenci. Organem wykonawczym, który ma prawo reprezentować studentów, jest Zarząd Samorządu Studentów. Członkowie ZSS są po to, aby pomóc Wam w każdej sytuacji: pomożemy w ułożeniu harmonogramu sesji egzaminacyjnej będziemy bronić Waszych praw reprezentować w kontaktach z dyrekcją ISM i władzami WDiNP informować o najważniejszych wydarzeniach z życia studenckiego (m. in. o zapisach na zajęcia, zmianach w programie, przekazywaniu do zaopiniowania planów zajęć) pomożemy w dostaniu się na stypendium zagraniczne pomożemy założyć koło naukowe SAMORZĄD STUDENCKI TWORZĄ WSZYSCY STUDENCI. ORGANEM WYKONAWCZYM, KTÓRY MA PRAWO REPREZENTOWAĆ STUDENTÓW, JEST ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW Na koniec raz jeszcze serdecznie witamy Was w gronie studentów ISM i życzymy przyjemnego studiowania! Mamy nadzieję, że lata, które spędzicie w murach budynku przy Żurawiej 4, okażą się najciekawszym i najbardziej satysfakcjonującym okresem Waszego życia! 18

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Ewa Kędracka Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo