Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK"

Transkrypt

1 PL Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK Nale y zachowaç niniejszà instrukcj! Po wmontowaniu nap du rurowego nale y umocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Nale y przestrzegaç nast pujàcych zasad bezpieczeƒstwa, aby zapobiec zagro eniu wobec osób i obiektów. Przy zastosowaniu rolet i markiz nale y przestrzegaç wskazówek bezpieczeƒstwa zawartych w EN , zaê przy zastosowaniu bram wskazówek zawartych w EN Uwaga! Wa ne zasady bezpieczeƒstwa! Przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: Niebezpieczeƒstwo pora enia pràdem. Przy àczenia przy sieci 230 V mo e dokonaç wy àcznie osoba z uprawnieniami. Kontrolowaç regularnie urzàdzenia (rolety, markizy) pod kàtem zu ycia lub uszkodzeƒ. Podczas przy àczania przestrzegaç wytycznych miejscowych przedsi biorstw energetycznych oraz przepisów dotyczàcych instalacji w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych wed ug VDE Stosowaç wy àcznie niezmieniane oryginalne cz Êci elero. Nie dopuszczaç osób do znajdujàcych si w ruchu urzàdzeƒ. Podczas prac przy urzàdzeniu (np. podczas konserwacji lub mycia okien) zawsze od àczyç urzàdzenia od sieci. Ruchome cz Êci nap du, znajdujàce si poni ej 2,5 m wysokoêci, muszà byç os oni te. Wyznaczona pr dkoêç obrotowa, znamionowy moment obrotowy i czas eksploatacji muszà zostaç dostosowane do wymogów produktu uruchamianego za pomocà nap du. Nale y zwróciç uwag na dane techniczne na tabliczce identyfikacyjnej. Nale y zwróciç uwag na to, e w przypadku w/w nap du (nap d rurowy typu 15) najmniejsza wewn trzna Êrednica rury wynosi 94 mm. Nap d nale y zamontowaç tak, aby by atwo dost pny i nie by wystawiony na dzia anie deszczu. Nap du nie wolno montowaç ani w otoczeniu zagro onym wybuchem ani w urzàdzeniach poruszajàcych si (np. w pojazdach). Mi dzy poruszanymi elementami a sta ymi obiektami nale y zachowaç odst p co najmniej 40 cm. Nie dopuszczaç dzieci do sterowników i zdalnych sterowaƒ. Nale y uwzgl dniç wskazówki w dokumentacji do àczonej do sterowników. Wa na wskazówka dla nap dów NHK: W przypadku obs ugi awaryjnej dozwolone jest obs ugiwanie nap du tylko za pomocà korby awaryjnej. Niedozwolone jest obs ugiwanie nap du za pomocà wiertarki lub podobnego urzàdzenia. Nie dopuszczaç osób do urzàdzenia podczas jego obs ugi manualnej. Korb awaryjnà nale y umocowaç w taki sposób, aby w razie potrzeby mo na jej by o atwo u yç. 1. Usunàç zabezpieczenie transportowe. 2. W o yç korb w otwór w nap dzie. Blokada korby musi s yszalnie zaskoczyç. Nale y zwróciç uwag na to, aby ustawione kraƒcówki nie zosta y przejechane. 3. Ze wzgl du na niebezpieczeƒstwo obra eƒ cia a lub uszkodzenia mienia nale y wyjàç korb natychmiast po uruchomieniu nap du. Wskazówka: Przed rozpocz ciem monta u nap du i os ony nale y sprawdziç wytrzyma oêç muru, Êciany itp. P ytki mocujàce nap dów rurowych typ 15 nie sà wahliwe i nale y je przymocowaç pod kàtem prostym i bez napr enia do àdanego pod o a. W przypadku nierównoêci pod o a nale y koniecznie zastosowaç p ytk mocujàcà z nr. Katalogowym Monta do rury okràg ej 1. Naciàç rur na brzegu po stronie nap du. a b Rura l A B (mm) (mm) (mm) 98 x 2 8, x 3 8, x 2 14, x 3,6 14, x XX 8, x XX 12, Wsunàç nap d wraz z odpowiednim adapterem i pierêcieniem zabierajàcym do rury, wsuwajàc przy tym krzywk pierêcienia zabierajàcego w wyci cie. Nie wbijaç nap du do rury i nie upuêciç go. 3. Przymocowaç adapter do rury za pomocà 4 Êrub M8. 4. Zamontowaç wa nawojowy oraz zabezpieczyç nap d, o ysko wspó pracujàce i rur przed przesuni ciami osiowymi. 5. Pod àczyç nap d do kabla monta owego, àczàc odpowiednie kolory i spowodowaç ruch nap du w dó, a do wy àczenia go przez kraƒcówk. Kabel monta owy mo e byç u ywany wy àcznie podczas monta u. Patrz Ustawianie kraƒcówek. 6. Zamocowaç os on na wale. Uwaga! Nie wierciç dziur w pobli u nap du rurowego! Monta do rury profilowanej Wsunàç nap d wraz z odpowiednim adapterem i pierêcieniem zabierajàcym do rury profilowanej. Kolejne kroki patrz Monta do rury okràg ej punkt 4. do 7.

2 Instrukcja monta u nap dów rurowych typu 15 i 15 NHK Przyk ad przy àczenia nap du rurowego 230V~/50Hz typ 15 i 15 NHK Kondensator Kraƒcówka ograniczajàca Sieç 230 V/50 Hz czarny bràzowy niebieski zielono/ ó ty ogranicznik temparatury NHK (tylko w przypadku typu 15 NHK) Puszka rozga êna Puszka prze àcznika Wskazówka: Z powodu napi cia zwrotnego z kondensatora nie wolno pod àczaç innych nap dów lub odbiorców równolegle. Pod àczyç jeden ryglowany prze àcznik lub przycisk czy te prze àczniki blokowane mechanicznie lub elektrycznie. W przypadku zmiany kierunku ruchu nap d musi byç pozbawiony napi cia przez conajmniej 500 ms. Nale y stosowaç odpowiednio dobrane centralki elero, np. do bram centralk DoorControl itp. Ustawianie kraƒcówek Kraƒcówki ustawiane sà fabrycznie na 8 obrotów wa u. Maksymalny zakres kraƒcówek w nap dach typu 15 wynosi 12 obrotów wa u. W przypadku zapotrzebowania na wi cej ni 8 obrotów wa u post powaç wed ug wskazówek w rozdziale Wykorzystanie ca kowitego zakresu kraƒcówek. Ustawianie ruchu góra Spowodowaç ruch nap du w kierunku dó (do koƒca), umocowaç zas on na wale i w àczyç kierunek góra kr càc przy tym Êrubà regulujàcà kraƒcówk góra w kierunku (minus), a nap d si wy àczy. Wcisnàç przycisk góra na kablu monta owym i trzymajàc przycisk wciêni ty kr ciç Êrubà regulujàcà góra w kierunku + (plus), a zostanie osiàgni ta àdana pozycja. Je eli pozycja kraƒcowa nie zosta a osiàgni ta, opuêciç zas on i powtórzyç powy sze czynnoêci. Ustawienie ruchu dó Spowodowaç ruch nap du w kierunku dó, kr càc przy tym Êrubà regulujàcà kraƒcówk dó w kierunku (minus), a nap d si wy àczy. Wcisnàç przycisk dó na kablu monta owym i trzymajàc przycisk wciêni ty kr ciç Êrubà regulujàcà dó w kierunku + (plus), a zostanie osiàgni ta àdana pozycja. Wykorzystanie ca kowitego zakresu kraƒcówek W przypadku zapotrzebowania na wi cej ni 8 obrotów wa u przed przymocowaniem zas ony spowodowaç ruch nap du w kierunku dó a do samoczynnego wy àczenia si nap du. Trzymajàc wciêni ty przycisk dó kr ciç Êrubà regulujàcà kraƒcówk dó w kierunku + (plus) tak d ugo, a nap d wykona ok. 2 obrotów osi. 2

3 Instrukcja monta u nap dów rurowych typu 15 i 15 NHK Kontrola pozycji kraƒcowych Spowodowaç ruch nap du w gór i w dó a zostanie on wy àczony w obu przypadkach przez kraƒcówk. W razie potrzeby dokonaç zmian ustawienia. Jeden obrót Êruby regulujàcej odpowiada ok. 36 obrotu wa u nawojowego. Wskazówka: Nap dy sà przystosowane do pracy krótkotrwa ej (S2 4 / 6 min.). Po przekroczeniu ustalonego czasu ogranicznik temperatury wy àcza nap d. Nale y w tym przypadku od àczyç nap d od napi cia; po och odzeniu si ogranicznik temperatury automatycznie w àcza nap d. Wy àczanie za pomocà kraƒcówek funkcjonuje tylko wtedy, gdy nap d jest wbudowany w wa nawojowy a wa jest zabezpieczony przed przesuni ciami osiowymi. Dla nap dów typu 15 ze Êrubami rade kowymi WyjÊcie kabla z ty u Âruba regulujàca kraƒcówki Œ Kierunek obrotu wa u Przy pomocy strza ek wskazujàcych kierunek ruchu ustaliç Êruby regulujàce kraƒcówk dla danego kierunku. Âruby regulujàce kraƒcówki kr cone w kierunku: minus ( ) = krótsza droga plus (+) = d u sza droga Dla nap dów typu 15 NHK ze Êrubami rade kowymi WyjÊcie kabla z ty u Âruba regulujàca kraƒcówki Œ Kierunek obrotu wa u Przy pomocy strza ek wskazujàcych kierunek ruchu ustaliç Êruby regulujàce kraƒcówk dla danego kierunku. Âruby regulujàce kraƒcówki kr cone w kierunku: minus ( ) = krótsza droga plus (+) = d u sza droga 3

4 Instrukcja monta u nap dów rurowych typu 15 NMA Obs uga przy pomocy nap du r cznego z pod o a. (NMA) Przestrzegaç instrukcji monta u wa u przegubowego, przek adni pasowej kàtowej i skrzynki KeyBox z NHK (awaryjnà korbà r cznà). Wa przegubowy z mo liwoêcià rozciàgni cia w zakresie od 1,7 m do 3,25 m Nr artyku u: x Skrzynka KeyBox ze zintegrowanà korbà awaryjnà i 50-centymetrowym szeêciokàtnym wa em àczàcym SW 10 Nr artyku u: Przek adnia kàtowa bez korby r cznej Nr artyku u: x x x Korba do przek adni pasowej kàtowej Nr artyku u: Monta wewnàtrz pomieszczenia 1. Wy àczyç urzàdzenie roz àczajàce (wy àcznik g ówny). 2. Zamontowaç przek adni pasowà kàtowà. Nale y przy tym przestrzegaç instrukcji monta u przek adni pasowej kàtowej. 3. Po àczyç nap d typ 15 i przek adni pasowà kàtowà przy pomocy wa u przegubowego. Przestrzegaç przy tym instrukcji monta u wa u przegubowego. Obs uga 1. Wy àczyç urzàdzenie roz àczajàce (wy àcznik g ówny). 2. Wetknàç korb r cznà w przek adni pasowà kàtowà i zaczàç kr ciç, w ten sposób pràd sterujàcy zostaje wy àczony. 3. Otworzyç lub zamknàç bram. 4. Powoli kr ciç korbà r cznà powoli o 1 /4 obroty do ty u; w ten sposób pràd sterujàcy zostaje ponownie w àczony. 5. Ponownie wyjàç korb r cznà. Monta wewnàtrz i na zewnàtrz 1. Wy àczyç urzàdzenie roz àczajàce (wy àcznik g ówny). 2. Zamontowaç skrzynk KeyBox. Nale y przy tym przestrzegaç instrukcji monta u skrzynki KeyBox. 3. Zamontowaç przek adni pasowà kàtowà. Nale y przy tym przestrzegaç instrukcji monta u przek adni pasowej kàtowej. 4. Po àczyç nap d typ 15 i przek adni pasowà kàtowà przy pomocy wa u przegubowego. Przestrzegaç przy tym instrukcji monta u wa u przegubowego Mo na teraz ponownie sterowaç elektrycznie bramà. 4

5 Dane techniczne i wymiary dla nap dów elero typ 15 W i Typ 15 W NHK Typ 15/12-30 W NHK 10 1) Typ 15/12-23=610 Typ 15/30=650 Typ 15/12-23 =559 Typ 15/30 = wpust pasowany 8x7x ) ,5 l l 94 l Typ 15/12-23 =640 Typ 15/30 =680 1 ) 63 Typ 15/12-23 =559 Typ 15/30 = l 94 l 60 10,5 (4x) 10,5 (4x) wymienny adapter Typ 15/12-15/30 W NHK wpust pasowany 8x7x ) kraƒcówka NHK wymienny adapter zabezpieczenie transportowe. Usunàç po zakoƒczeniu monta u 1 ) potrzebne miejsce z boku dla rolety 2 ) potrzebne miejsce z boku w przypadku zakrycia kraƒcówek przez zas on Y Y 150 l 10,5(4x) blokada Dane techniczne Typ Znamio- Pr dkoêç Zakres Napi cie Cz stotli- Pràd WydajnoÊç Tryb Zabezpiec- Najmniejsza Kontrola TÜV nowy obrotowa kraƒcówek znamiono- woêç znamiono- znamionowa pracy zenie l wewn. rury wg moment nap du we wy EN obrotowy EN Nm min 1 obrotach osi V AC Hz A W Min. IP mm 15/ , x x 15/ , x x 15/ , x x 15/ , x x 15/ , x x 5

6 Tabela udêwigu [w kg] dla nap dów do rolet elero dla jednocz Êciowych rolet i ma ych bram rolowanych Typ Moment l GruboÊç WysokoÊç bramy rolowanej/rolety do obrotowy wa u listwy 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m Nm mm mm kg kg kg kg kg kg kg / / / / / Powy sze dane dotyczà ca kowitej rolety/bramy w kg. Wzi to pod uwag 15% tarcia. Tarcie mo e wzrosnàç pod wp ywem dodatkowych uszczelnieƒ bramy, naporu wiatru itp. W tym wypadku nale y dokonaç odpowiednich poprawek. Nale y uwzgl dniç tabel Dopuszczalne obcià enie wa u. Powy sze dane sà wielkoêciami orientacyjnymi. 6

7 7

8 elero tel. (12) elero GmbH Linsenhofer Straße Telefon ( ) sp. 20z o.o. fax (12) Antriebstechnik D Beuren Telefax ( ) Zastrzega si dokonanie zmian technicznych ul. Domaga y 1 Telefon ( ) / Kraków Telefax ( )

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zastosowanie Zgodnie z europejskimi przepisami, dotyczàcymi wy àczników z funkcjà przymusowego rozwarcia styków, wy àczniki typoszeregu AZ 15/16 spe niajà

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 H 12 KN, H 16 KN EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 300 PL KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI TÁROLÓRENDSZERŰ KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS

EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 H 12 KN, H 16 KN EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 300 PL KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI TÁROLÓRENDSZERŰ KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS BOJLER GAZOWY KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI TÁROLÓRENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 300 PL EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 H 12 KN, H 16 KN INSTRUKCJE DOTYCZÑCE KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS MONTAZU

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

Samoregulujåce przewody grzejne FroStop Green FroStop Black. Prosty. Niezawodny. Uniwersalny. Dost pny

Samoregulujåce przewody grzejne FroStop Green FroStop Black. Prosty. Niezawodny. Uniwersalny. Dost pny R Samoregulujåce przewody grzejne FroStop Green FroStop Black Prosty Dobór systemu FroStop jest prosty. Przewody grzejne FroStop uk adane så na rurze prostoliniowo i przykrywane izolacjå lub wk adane wprost

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo