polski koƒ zimnokrwisty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "polski koƒ zimnokrwisty"

Transkrypt

1 Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty Warszawa 2006

2 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) , (022) faks: (022) Wszelkie prawa PZHK zastrze one. Przedruk i kopiowanie materia ów zawartych w Programie hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty zabronione. Druk i oprawa: Matrix. Nak ad 800 egz. Cena 5 z w tym 22% VAT

3 spis treêci strona 3 Wstęp Program hodowli polskich koni rasy polski koń zimnokrwisty I. Uwarunkowania ekonomiczne II. Cele hodowli III. Wzorzec rasy IV. Kierunki doskonalenia i metody kojarzeń V. Metody oceny wartości użytkowej i testy wydajności VI. Zasady wpisu do ksiąg koni rasy polski koń zimnokrwisty VII. Tryb i sposób wpisywania koni do ksiąg koni rasy polski koń zimnokrwisty VIII. Zasady oceny efektywności działania programu Załącznik I Wskaźniki liczbowe pogłowia koni wpisanych do ksiąg rasy polski koń zimnokrwisty Załącznik II I. Ogiery w wieku 2,5 3,5 lat przed wpisaniem do księgi należy poddawać obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: II. Ogiery w wieku 4-6 lat poddawać obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: Warunki techniczne próby: Próba szybkości w kłusie Próba w stępie z obciążeniem Próba siły i chęci ciągnięcia III. Klacze w wieku 2,5 4 lat zaleca się poddawać polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: 21 Załącznik III Kategoryzacja ogierów rasy polski koń zimnokrwisty

4 strona 4 Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

5 strona 5 Wstęp Konie zimnokrwiste hodowane w naszym kraju bardzo dobrze zaadaptowa y si do biotopu ziem polskich. Ogólnie mo na powiedzieç, e du à rol w tworzeniu i doskonaleniu populacji koni zimnokrwistych odegra y importowane z Europy Zachodniej konie ardeƒskie (szwedzkie, francuskie), belgijskie, jak równie bretony i bulony. Poczàtkowo by a to dzia alnoêç spontaniczna, wynikajàca z zainteresowaƒ poszczególnych hodowców, i dopiero póêniej nabiera a cech pracy zorganizowanej, prowadzonej w okreêlonych regionach naszego kraju. Wiadomo, e wytworzenie okreêlonej rasy zwierzàt zwiàzane jest bezpoêrednio z konkretnym obszarem oraz warunkujàcymi czynnikami ekonomicznymi, spo ecznymi i politycznymi. Wymienione czynniki mia y równie podstawowe znaczenie przy kszta towaniu si koni rasy zimnokrwistej. Jej powstanie zwiàzane jest z warunkami ekologicznymi poszczególnych regionów kraju. Konie zimnokrwiste sprowadzono na tereny Bia ostocczyzny i okolice sàsiednie (Grodzieƒszczyzna, Wileƒszczyzna, Nowogrodczyzna, Polesie), hodowano je na Warmii i cz Êci PowiÊla Gdaƒskiego, na Âlàsku i Pomorzu Zachodnim, w rejonie owicza, Sochaczewa i Radomia oraz wielu innych rejonach geograficznych Polski. W hodowli koni zimnokrwistych, podobnie jak w hodowli koni w Polsce w ogóle, mo na wyró niç pewne okresy historyczne, szczegó owo scharakteryzowane przez Prawocheƒskiego (1947), Pruskiego (1953, 1960), Chachu (1962, 1965), Chachu i wsp. (1989), Grabowskiego (1933), Nozdryn-P otnickiego (1966), Wadowskiego (1964), Budzyƒskiego i wsp. (1977) i wielu innych hipologów. W polskim piêmiennictwie hipologicznym, nazwa konie zimnokrwiste zosta a wprowadzona w roku 1964 wraz z wydaniem drukiem pierwszej ksi gi stadnej pt. Ksi ga Stadna Koni Zimnokrwistych i Pogrubionych, PWRiL, Warszawa Obecnie populacja koni zimnokrwistych w Polsce w stosunku do innych ras stanowi najliczniejszà grup rasowà i, obok wzrostu iloêciowego pog owia koni tej rasy, obserwuje si stale post pujàcà popraw ich cech jakoêci w odniesieniu do wskaêników biometrycznych i u ytkowych.

6 strona 6 Program hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty Program pracy hodowlanej dotyczy ca okszta tu prac zwiàzanych z doskonaleniem populacji koni zimnokrwistych hodowanych w Polsce, z okreêleniem fundamentalnych powiàzaƒ pomi dzy poszczególnymi elementami i etapami dzia alnoêci hodowlanej. I. Uwarunkowania ekonomiczne Planowanie okreêlonego poziomu produkcji i hodowli koni zimnokrwistych wynika z ogólnych warunków i bodêców ekonomicznych wyznaczajàcych cele dzia alnoêci gospodarczej produkcji zwierz cej, przy czym g ównym motywem jest op acalnoêç produkcji oraz popyt na tego typu konie. Op acalnoêç ta ustalana jest na podstawie obliczenia faktycznie poniesionych kosztów zwiàzanych z wychowem konia i porównania z jego aktualnà cenà. JednoczeÊnie nale y podkreêliç, e uwarunkowania ekonomiczne i relacje cen na konie sà ÊciÊle powiàzane ze Êrodkami niezb dnymi do realizacji celów hodowlanych oraz ewolucji rasy i ca ej populacji koni zimnokrwistych utrzymywanych w Polsce. II. Cele hodowli Hodowla koni zimnokrwistych wià e si ÊciÊle z ich produkcjà do celów u ytkowych jako ywej si y pociàgowej wykorzystywanej przy ró nego rodzaju pracach rolniczych i transportowych. Jednak ciàgle wzrastajàcy poziom mechanizacji, elektryfikacji i motoryzacji w rolnictwie wywiera olbrzymi wp yw modyfikujàcy na charakter, zakres i kierunki wykorzystania roboczego koni. Mo na przypuszczaç, e ten typ konia pociàgowego nadal b dzie mia zastosowanie gospodarcze w powiàzaniu z rozwijajàcym si rolnictwem ekologicznym, w ma ych gospodarstwach, a tak e w rejonach podmok ych, dorzeczach rzek, rejonach górskich i o skomplikowanej konfiguracji terenu, wywozie i zrywce drzewa w lasach, rozwijajàcym si sporcie zaprz gowym, agroturystyce, hipoterapii itp. JednoczeÊnie nale y podkreêliç fakt, e w ostatnich latach coraz cz Êciej odtwarzany jest dawny styl wykorzystania mi snego koni zimnokrwistych. Aktualnie ten kierunek wykorzystania koni nabra du ego znaczenia gospodarczego i niejednokrotnie stanowi podstawowe êród o dochodu dla wielu gospodarstw drobnotowarowych. Przedstawione cele hodowlane okreêlajà kierunki doskonalenia, a tak e b dà limitowaç rozwój rasy i ca- ej populacji koni zimnokrwistych. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

7 strona 7 III. Wzorzec rasy Wzorzec rasowy polskiego konia zimnokrwistego jest identyczny z wzorcem w aêciwym wszystkim koniom ci kopociàgowym (st pakom) oraz pospiesznoroboczym, uformowanym w wyniku twórczej pracy hodowlanej w XVIII i XIX wieku w krajach zachodnioeuropejskich. Cechami charakterystycznymi jest du a masa cia a, pewna limfatycznoêç konstytucji, dobra plennoêç, dobre wykorzystanie paszy, wczesnoêç dojrzewania oraz szybkie tempo wzrostu i rozwoju, co czyni je szczególnie predysponowanymi do kierunku u ytkowania mi snego. WczesnoÊç dojrzewania i szybkie tempo wzrostu nale y zachowaç, ograniczajàc do niezb dnego minimum dolew krwi póêno dojrzewajàcych zagranicznych ras koni zimnokrwistych. Cechy eksterieru i ruchu g owa: szyja: k oda: koƒczyny: kopyta: ruch w st pie i k usie: charakter: temperament: du a i ci ka; odpowiednio d uga, dobrze umi Êniona, niepo àdana szyja zbyt krótka; g boka, szeroka, dobrze o ebrowana, o prostej linii grzbietu, bardzo dobrze umi Êniony zad; niepo àdana k oda p ytka, d uga, s abo o ebrowana i wàska; prawid owo zbudowane, z p askim, szerokim i krótkim przednim nadp ciem, z dobrze umi Ênionym przedramieniem, stawy suche; o prawid owym kszta cie, wysklepione, z szerokà, zdrowà strza kà; poprawny, wydatny i elastyczny; agodny; zrównowa ony. Minimalne standardy biometryczne przy wpisie do księgi (ogiery ok. 30 miesi cy, klacze 3 lata) powinny wynosiç: ogiery: wysokoêç w k bie 155 cm, obwód klatki piersiowej 200 cm, obwód nadp cia przedniego 25 cm, klacze: wysokoêç w k bie 148 cm, obwód klatki piersiowej 190, obwód nadp cia przedniego 23 cm. Optymalne wymiary dla ogierów w wieku ok. 30 miesięcy: wysokoêç w k bie cm, obwód klatki piersiowej cm, obwód nadp cia cm.

8 strona 8 IV. Kierunki doskonalenia i metody kojarzeń W pracy hodowlanej nad doskonaleniem koni zimnokrwistych podstawowe znaczenie majà metody stosowanych kojarzeƒ. Powinny one polegaç na kojarzeniach sprawdzonych w dotychczasowej pracy hodowlanej prowadzonej w poszczególnych regionach oraz kultywowaniu ich pewnej odr bnoêci genealogicznej, a tak e w oparciu o regulamin prowadzenia ksiàg stadnych polskich koni zimnokrwistych. W miar zmniejszania si populacji koni hodowlanych nast puje coraz wi ksza integracja poszczególnych odmian genealogicznych koni tej rasy (sokólskie, sztumskie, lidzbarskie, owickie, radomskie itp.) w jednolitym kierunku, który okreêla si jako polski koƒ zimnokrwisty. V. Metody oceny wartości użytkowej i testy wydajności Bardzo wa nym elementem przy doskonaleniu zdolnoêci pracotwórczych koni sà metody oceny wartoêci u ytkowej i odpowiednie testy wydajnoêci, które umo liwiajà oszacowanie wartoêci hodowlanej wykorzystywanych reproduktorów na podstawie wyników w asnych osiàgni ç oraz osiàgni ç ich potomstwa. Kryteria selekcji, obok wskaêników biometrycznych i pokrojowych (metoda bonitacji 100 pkt), powinny w du ej mierze opieraç si na wynikach prób u ytkowych. W hodowli koni zosta y doêç dobrze poznane zwiàzki mi dzy cechami u ytkowymi i biometrycznymi u selekcjonowanych zwierzàt. Wiadomo, e niektóre cechy sà skorelowane pozytywnie, inne zaê negatywnie. Selekcja prowadzona w jednym kierunku wp ywaç mo e równie na wiele innych cech, które uchodzà naszej uwadze i sà trudne do zbadania. Mo- e si zdarzyç, e cechy, na które prowadzona jest selekcja, mogà byç wzgl dem siebie antagonistyczne. W tym przypadku odpowiednià metodà mo e byç selekcjonowanie linii m skich na jednà cech, a linii eƒskich na drugà. Nast pnie mo na przeprowadzaç krzy- owanie tych linii, przy którym niekiedy wyst puje korzystny efekt heterozji. W zwiàzku z tym powinien byç opracowany w miar jednolity program selekcyjny. W modelu pracy hodowlanej koni zimnokrwistych nale y prowadziç ni ej wymienionà trzystopniowà selekcj : I. selekcja êrebiàt i m odych koni w oparciu o wskaêniki biometryczne, eksterier, rozwój, zdrowie; II. selekcja ogierów i klaczek w wieku 2,5-3 lat oraz kwalifikacja ogierów na punkty kopulacyjne, a klaczek na remont stanu matek zarodowych; III. selekcja na podstawie wyników prób u ytkowoêci zaprz gowej (metodà polowà) i oceny w asnych osiàgni ç pracotwórczych uzyskanych w czasie testów wydajnoêci ogierów i klaczy. Wymieniony III stopieƒ selekcji nale y prowadziç na podstawie wyników prób u ytkowo- Êci ogierów i klaczy, przedstawionych z za àczniku nr. II. Próby u ytkowoêci dla klaczy nie sà warunkiem obligatoryjnym przy wpisie do ksi gi. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

9 strona 9 VI. Zasady wpisu do ksiąg koni rasy polski koń zimnokrwisty 1 1. Dla koni rasy polski koƒ zimnokrwisty prowadzi si cz Êç g ównà i wst pnà ksi gi. 2. Do cz Êci wst pnej ksi gi (W) wpisuje si klacze, które: a) sà poddawane ocenie wartoêci u ytkowej, b) wykazujà cechy charakterystyczne dla swojej rasy, c) pochodzà co najmniej po ojcu wpisanym do ksi gi koni rasy zimnokrwistej (krajowej lub zagranicznej). 3. Do cz Êci g ównej ksi gi (G) wpisuje si ogiery i klacze, które: a) sà poddawane ocenie wartoêci u ytkowej, b) wykazujà cechy charakterystyczne dla swojej rasy, c) pochodzà co najmniej od dwóch pokoleƒ przodków rasy zimnokrwistej lub ras bioràcych udzia w jej doskonaleniu, d) ogiery pochodzà po rodzicach wpisanych do ksi gi g ównej tej rasy lub zagranicznych ksiàg koni ras zimnokrwistych, uznanych za przydatne do doskonalenia koni rasy polski koƒ zimnokrwisty, e) klacze pochodzà po ojcach wpisanych do ksi gi g ównej tej rasy lub zagranicznych ksiàg koni ras zimnokrwistych, od matek z obustronnym pochodzeniem wpisanych co najmniej do cz Êci wst pnej ksi gi. 4. Numeracja koni w ksi gach jest odr bna dla ogierów i klaczy. 5. Koƒ wpisany do jednej ksi gi nie mo e byç jednoczeênie wpisany do innej ksi gi bàdê przenoszony z ksi gi do ksi gi (nie dotyczy to ksiàg zagranicznych). 6. Cz Êç g ówna ksi gi jest wydawana drukiem przez redakcj ksiàg stadnych Ogiery i klacze wpisywane do ksiàg winny: a) posiadaç typ i inne charakterystyczne dla rasy cechy okreêlone w programie hodowlanym, b) byç poddawane ocenie wartoêci u ytkowej, c) wykazaç si zdrowiem, prawid owà budowà i rozwojem, d) ogiery ukoƒczyç 30 miesi cy. Je eli ogier jest m odszy, lecz ukoƒczy ju 27 miesi cy i jest bardzo dobrze rozwini ty, tj. osiàgnà parametry wzrostu i rozwoju okreêlone w programie, mo e byç wpisany do ksi gi; e) klacze urodziç jedno êrebi lub byç pokryte, co stwierdza si na podstawie Âwiadectwa pokrycia/ unasienniania klaczy, f) uzyskaç w ocenie pokroju w skali 100-punktowej co najmniej: ogiery 77 pkt., a klacze 72 pkt., g) klacze pochodzàce od matek nie wpisanych do ksiàg muszà uzyskaç co najmniej 74 pkt. bonitacyjne, w tym za typ minimum 13 pkt. (dobry)

10 strona Ogiery i klacze sprowadzone z zagranicy powinny: a) byç przydatne dla osiàgni cia celu hodowlanego okreêlonego w programie hodowlanym. Do doskonalenia koni rasy polski koƒ zimnokrwisty dopuszcza si konie ras: ardeƒskiej, belgijskiej, bretoƒskiej, buloƒskiej, zimnokrwistej niemieckiej, perszeron oraz innych ras, które Komisja Ksi gi Stadnej ka dorazowo uzna za przydatne do doskonalenia koni rasy polski koƒ zimnokrwisty; b) byç poddane ocenie wartoêci u ytkowej. JeÊli ocena nie zosta a przeprowadzona w kraju pochodzenia, musi byç dokonana w Polsce, c) ogiery byç dopuszczone do rozrodu przez prowadzàcego ksi g w kraju pochodzenia. W przypadku sprowadzenia osobników przed uzyskaniem wpisu do ksiàg muszà one posiadaç Êwiadectwo stwierdzajàce, e pochodzà od rodziców wpisanych do ksiàg i uzyskaç w Polsce wpis do ksi gi na ogólnych zasadach, z tym e w ocenie pokroju muszà uzyskaç min. 81 pkt. bonitacyjnych. Decyzj o wpisaniu do ksi gi ogiera sprowadzonego z zagranicy podejmuje co najmniej dwóch cz onków Komisji Ksi gi Stadnej, wyznaczonych ka dorazowo przez przewodniczàcego Komisji; d) klacze byç wpisane do ksi gi w kraju pochodzenia. W przypadku sprowadzenia klaczy nie wpisanej do ksi gi, musi posiadaç Êwiadectwo stwierdzajàce, e pochodzi po rodzicach wpisanych do ksiàg i uzyskaç w Polsce wpis do ksi gi na ogólnych zasadach. 3. Do ksiàg nie mogà byç wpisane konie, u których stwierdzono: a) obustronnà Êlepot, b) nieprawid owà budow szcz ki (tzw. karpiowaty lub szczupaczy zgryz), c) jedno lub obustronne wn trostwo, d) szpat kostny, oraz konie, które uzyska y mniej ni po ow maksymalnej liczby punktów przy ocenie k ody, nóg przednich, tylnych, kopyt i ruchu. O dyskwalifikacji decyduje przyznanie mniej ni po owy punktów nawet za jeden z w/w elementów oceny. 4. Konie wpisane do ksiàg po ukoƒczeniu 5. roku ycia powinny byç poddane weryfikacji wymiarów i oceny pokroju. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

11 strona 11 VII. Tryb i sposób wpisywania koni do ksiąg koni rasy polski koń zimnokrwisty 1 1. Prowadzàcy ksi g powo uje 5-osobowà Komisj Ksi gi Stadnej koni rasy polski koƒ zimnokrwisty. Komisja reprezentuje hodowców koni tej rasy. W jej sk ad powo uje si uznane autorytety z dziedziny hodowli i u ytkowania koni rasy zimnokrwistej. Do wa noêci podejmowanych przez Komisj decyzji wymagana jest obecnoêç przynajmniej trzech jej cz onków, w tym jej przewodniczàcego. Zadaniem Komisji jest: a) kontrolowanie prawid owoêci wpisu koni do ksiàg i rozstrzyganie spornych kwestii, b) wydawanie decyzji o wpisaniu ogiera do ksi gi, c) kontrolowanie i ocena efektywnoêci dzia ania programu hodowlanego, d) w miar potrzeb wnioskowanie do ministra rolnictwa o wprowadzanie zmian w programie hodowlanym. 2. Wpisu koni do ksiàg dokonuje specjalista upowa niony przez prowadzàcego ksi g. 3. Wpisu ogierów i klaczy do ksiàg dokonuje si na pisemny wniosek hodowcy. 4. Wnioski o dopuszczenie ogierów (bàdê ich nasienia) do u ycia w rasie polski koƒ zimnokrwisty nale y sk adaç przed sezonem kopulacyjnym, najpóêniej do 30 listopada. Wnioski z o one po tym terminie b dà rozpatrywane po pokryciu przez w aêciciela kosztów pracy komisji ksi gi stadnej. 5. Przed wpisaniem konia do ksi gi nale y: a) sprawdziç to samoêç konia (identyfikacja) przez porównanie zgodnoêci danych zawartych w paszporcie konia, szczególnie opisu umaszczenia, odmian, wieku oraz innych znaków identyfikacyjnych ze stanem faktycznym. Opis maêci i odmian powinien byç przeprowadzony przed odsadzeniem êrebi cia od matki. Dla celów identyfikacji konie mogà byç znakowane za pomocà elektronicznych noêników informacji (czipów); b) sprawdziç prawid owoêç rozwoju konia i stwierdziç brak objawów chorobowych w przypadku zaistnienia wàtpliwoêci mo na za àdaç Êwiadectwa lekarza weterynarii; c) wykonaç podstawowe pomiary konia (wysokoêç w k bie, obwód klatki piersiowej, obwód nadp cia); d) przeprowadziç ocen pokroju wg skali 100-punktowej, przyznajàc za: typ do 15 pkt. g ow i szyj do 5 pkt. k od do 15 pkt. koƒczyny przednie do 10 pkt. koƒczyny tylne do 10 pkt. kopyta do 10 pkt.

12 strona 12 ruch (st p i k us) do 20 pkt. (10+10) wyglàd ogólny do 15 pkt. e) przy wpisie ogiera sprawdziç wynik próby u ytkowoêci; f) przy wpisie pokrytych klaczy sprawdziç Âwiadectwo pokrycia/unasienniania klaczy oraz wynik próby u ytkowoêci, je eli by a poddana próbie. 6. Dla konia zakwalifikowanego do ksi gi nale y za o yç kartotek i nadaç numer ksi gi. Jest to w aêciwy wpis do ksi gi, gdy sà one prowadzone systemem kartotekowym. 7. Przy wype nianiu kartoteki nale y dodatkowo sprawdziç prawid owoêç pochodzenia podanego w paszporcie konia z danymi w centralnej bazie danych dotyczàcymi jego rodziców. 8. Kartoteki muszà byç przechowywane w archiwum przez okres 25 lat. 9. Prowadzàcy ksi g wydaje hodowcy: Paszport konia, a po wpisaniu konia do ksi gi Âwiadectwo wpisania klaczy do ksi gi lub Âwiadectwo wpisania ogiera do ksi gi. 10. Âwiadectwo wpisania klaczy do ksi gi, Âwiadectwo wpisania ogiera do ksi gi oraz kartotek konia podpisuje i stawia imiennà piecz ç upowa niony przez prowadzàcego ksi g specjalista, który dokona wpisu. 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wydanych w aêcicielom dokumentów hodowlanych: Âwiadectwa wpisania klaczy do ksi gi, Âwiadectwa wpisania ogiera do ksi gi lub paszportu konia, prowadzàcy ksi g mo e wydaç na pisemny wniosek w aêciciela duplikat. Mo na wydaç tylko jeden duplikat Êwiadectwa wpisania konia do ksi gi. Wydanie duplikatu musi byç odnotowane w karcie klaczy lub ogiera oraz w centralnej bazie danych Podstawowym dokumentem stwierdzajàcym pochodzenie konia jest paszport konia, wydawany przez prowadzàcego ksi g na podstawie Âwiadectwa pokrycia/ unasienniania klaczy. 2. Od 2008 r. wszystkie ogiery przed wpisaniem do ksi gi muszà mieç potwierdzone pochodzenie na podstawie badaƒ grup krwi lub innych markerów genetycznych. Koszty badaƒ ponosi w aêciciel ogiera. 3. Od w aêciciela ka dego wpisanego konia, jak równie zg oszonego do wpisu, a tak e od ka dego zarejestrowanego êrebi cia mo e byç àdane przeprowadzenie badaƒ potwierdzajàcych pochodzenie na podstawie badaƒ grup krwi lub innych markerów genetycznych. Koszty badaƒ ponosi w aêciciel konia. W przypadku zgodnoêci pochodzenia prowadzàcy ksi g refunduje w aêcicielowi koszty badaƒ. 4. W przypadku uzasadnionych podejrzeƒ prowadzàcy ksi g mo e nakazaç badanie wszystkich koni zg aszanych do wpisu zwiàzanych z danym przypadkiem. W zale no- Êci od wyniku badaƒ ich koszty ponosi w aêciciel lub prowadzàcy ksi g. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

13 strona Nazwa nadana êrebi ciu przy wystawianiu Paszportu konia powinna zaczynaç si na pierwszà liter nazwy matki, a w przypadku potomstwa klaczy NN na pierwszà liter nazwy ojca. 6. Âwiadectwo pokrycia/unasienniania klaczy êród owy dokument hodowlany na pierwszej stronie wype niane jest przez posiadacza ogiera dopuszczonego do wykorzystania w rozrodzie lub osob dokonujàcà zabiegu sztucznego unasienniania. 7. Âwiadectwo pokrycia/unasienniania klaczy zatrzymuje si po wydaniu Paszportu konia i nale y przechowywaç je przez okres 25 lat. 8. Przy stanowieniu klaczy poza granicami kraju nale y przy opisie êrebi cia urodzonego w Polsce przedstawiç Âwiadectwo pokrycia/unasienniania klaczy, rodowód wraz z symbolem ksi gi rasowej ogiera oraz dokument stwierdzajàcy dopuszczenie ogiera do rozrodu w kraju, w którym klacz zosta a pokryta. 9. Znajdujàce si na odwrocie Âwiadectwa pokrycia/unasienniania klaczy PoÊwiadczenie urodzenia êrebi cia wype nia upowa niony przez prowadzàcego ksi g specjalista. W/w poêwiadczenie nie zast puje Paszportu konia i nie jest dokumentem uwzgl dnianym przy wpisie konia do ksi gi. 10. Klacz poddawana zabiegowi sztucznego unasienniania musi mieç przed wyêrebieniem okreêlonà grup krwi. 11. èrebi urodzone w wyniku sztucznego unasienniania musi mieç do ukoƒczenia 1 roku potwierdzone rodzicielstwo poprzez badanie grup krwi lub innych markerów genetycznych. VIII. Zasady oceny efektywności działania programu 1. Badanie liczby klaczy i ogierów wpisanych do ksi gi oraz porównanie pomiarów biometrycznych klaczy i ogierów (w cyklu trzyletnim). 2. Porównywanie wyników prób dzielnoêci klaczy i ogierów (w cyklu rocznym). 3. Badanie jakoêci potomstwa w celu wnioskowania o wartoêci hodowlanej rodziców (w cyklu rocznym). 4. Dokonywanie inwentaryzacji aktywnego pog owia i sk adanie raportu z dzia ania programu (w cyklu szeêcioletnim). EfektywnoÊç dzia ania programu ocenia Komisja Ksi gi Stadnej, w sk ad której powo uje si uznane autorytety z dziedziny hodowli i u ytkowania rasy.

14 strona 14 Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

15 strona 15 Załącznik I. Wskaźniki liczbowe pogłowia koni wpisanych do ksiąg rasy polski koń zimnokrwisty Klacze Rok Cz Êç g ówna ksi gi Cz Êç wst pn a ksi gi Ogiery wpisane do cz Êci g ównej ksi gi Rok Cz Êç g ówna ksi gi Klacze m ode wpisane do ksi gi Rok Cz Êç g ówna ksi gi Cz Êç wst pna ksi gi Ogiery m ode wpisane do cz Êci g ównej ksi gi Rok Cz Êç g ówna ksi gi Opisane klaczki spe niajàce warunki wpisu do ksiàg Rok Cz Êç g ówna ksi gi Cz Êç wst pna ksi gi Opisane ogierki spe niajàce warunki wpisu do cz Êci g ównej ksi gi Rok Cz Êç g ówna ksi gi

16 strona 16 Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

17 strona 17 Załącznik II. 1. Ogiery w wieku 2,5 3,5 lat przed wpisaniem do księgi należy poddawać obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: 1. Prób przeprowadza si w wozie konnym na ogumionych ko ach o masie kg. Ogiera zaprz gajà do wozu nie wi cej ni 3 osoby. Bat dozwolony jest tylko do kontrolowania konia, brutalne u ycie bata powoduje dyskwalifikacj. Opór uzyskuje si poprzez zastosowanie specjalnych podk adek oporowych lub innych urzàdzeƒ oporowych. Do próby nale y wybraç odcinek polnej, piaszczystej drogi o nieubitej nawierzchni lub plac o luênej strukturze pod o a. Aby nie obcià aç gwa townie konia i stworzyç mu warunki wdro enia do stopniowego zwi kszajàcego si wysi ku, najazd na wyznaczony odcinek próby odbywa si wozem bez podk adek oporowych. 2. W aêciwa próba podzielona jest na trzy odcinki, z trzema krótkimi (oko o 15 sek) przerwami mi dzy ka dà jazdà. Pierwszy odcinek próby (8-10 m) wykonuje si przy pod o onej podk adce oporowej pod jedno z tylnych kó. Po zatrzymaniu konia, wykorzystujàc przerw, pomocnik s dziego podk ada pod drugie tylne ko o drugà podk adk. Drugi odcinek próby wynosi 5-8 m. Nast pnie wyciàga si podk adki oporowe i koƒ rusza z pustym ju wozem. 3. W próbie tej nie nale y wymagaç od konia szczytowych wysi ków, a wynik jej trzeba oceniç na podstawie ch ci konia do uciàgu i jego zachowania w czasie próby. Punktuje si za sposób ciàgni cia, za ka de ruszanie z miejsca, przy czym szczególnà uwag nale y zwróciç na zachowanie si konia przy trzecim ruszaniu z pustym ju wozem. Punkty przyznaje si wed ug poni szej tabeli. 5 pkt koƒ ciàgnie ch tnie i z atwoêcià pokonuje opór, trzy razy rusza bez szarpania, spokojnie wk adajàc si w uprzà, 4 pkt koƒ ciàgnie ch tnie, ale z pewnym wysi kiem lub ciàgnie nerwowo, ale rusza bez szarpania, 3 pkt koƒ ciàgnie ch tnie, ale z pewnym szarpaniem, 2 pkt koƒ ciàgnie z szarpaniem, z du ym wysi kiem, z kilkoma próbami ruszania, przy ruszaniu z pustym wozem kr ci si i jest niespokojny, 1 pkt koƒ kilka razy przyk ada si do ciàgni cia z szarpaniem, z cechami nerwowego zachowania si i z trudem pokonuje opór wozu z pod o onà jednà podk adkà oporowà, dyskwalifikacja koƒ szarpie, skr ca na boki, skacze, nie chce przy o yç si do ciàgni cia wozu z pod o onà jednà podk adkà, ca y czas zachowuje si nerwowo.

18 strona 18 II. Ogiery w wieku 4-6 lat poddawać obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: 1. Warunki techniczne próby: a) Próba u ytkowoêci sk ada si z 3-ch cz Êci: próby szybkoêci w k usie, próby szybkoêci w st pie, próby ciàgni cia i zachowania si konia podczas ruszania i ciàgni cia. b) Do zdania próby wymagane jest wykonanie warunków we wszystkich trzech jej cz - Êciach. Koƒ, który nie wykona warunków choçby jednej cz Êci próby, podlega dyskwalifikacji i w dalszych próbach nie bierze udzia u. Ogiera zaprz gajà do wozu nie wi cej ni 2 osoby. c) Próby w st pie i k usie powinny si odbywaç na spokojnej, nieruchliwej szosie (b dàcej w dobrym stanie) na odcinku bez zakr tów i wzniesieƒ. Próba si y na równym placu lub drodze gruntowej dajàcej odpowiednie oparcie dla nóg ciàgnàcego konia. 2. Próba szybkości w kłusie. Koƒ powinien przebyç 1 km w wozie bez obcià enia, jedynie z woênicà i arbitrem. Do arbitra nale y mierzenie czasu, kontrola ruchu konia (czy nie zagalopowa ) oraz sprawdzenie, czy woênica nie u ywa bata. Punktuje si za uzyskany czas wed ug podanej poni ej tabeli. Od uzyskanych punktów odejmuje si punkty karne za przejêcie konia w galop. Punktacja za czas: Punktów Czas 7 Poni ej Dyskwalifikacja Powy ej 4 10 Punkty karne za przejêcie konia w galop: za ka de przejêcie w galop do 4 foule w àcznie 1 pkt za ka de przejêcie w galop do 8 foule w àcznie 2 pkt za ka de przejêcie w galop powy ej 8 foule w àcznie 3 pkt Uwaga: PrzejÊcie w galop nie dyskwalifikuje konia. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

19 strona Próba w stępie z obciążeniem. Koƒ musi przebyç st pem dystans 1 km w wozie z obcià eniem równym 200% ci aru konia (wraz z ci arem wozu, woênicy i s dziego). Punktacja za czas: Punktów Czas 7 poni ej Dyskwalifikacja powy ej Punkty karne za przejêcie konia w k us: za ka de przejêcie w k us do 5 kroków w àcznie 1 pkt za ka de przejêcie w k us do 10 kroków w àcznie 2 pkt za ka de przejêcie w k us powy ej 10 kroków w àcznie 3 pkt Uwaga: PrzejÊcie w k us nie dyskwalifikuje konia. 4. Próba siły i chęci ciągnięcia. Prób przeprowadza si w wozie konnym na ogumionych ko ach. Wóz powinien byç mocnej konstrukcji i mo liwie ci ki ( kg). Opór uzyskuje si poprzez zastosowanie specjalnych podk adek oporowych lub innych urzàdzeƒ oporowych. Do próby nale y wybraç odcinek polnej, piaszczystej drogi o nie ubitej nawierzchni lub plac o luênej strukturze pod o a. Aby nie obcià aç gwa townie konia i stworzyç mu warunki wdro enia do stopniowego, zwi kszajàcego si wysi ku, najazd na wyznaczony odcinek próby odbywa si nie obcià onym wozem (bez podk adek oporowych). W aêciwa próba podzielona jest na trzy odcinki z trzema krótkimi, oko o 15 sek przerwami mi dzy ka dà jazdà. Pierwszy odcinek próby (8-10 m) wykonuje si przy pod o onej podk adce oporowej pod jedno z tylnych kó. Po zatrzymaniu konia wykorzystujàc przerw pomocnik s dziego podk ada pod drugie tylne ko o drugà podk adk. W czasie pokonywania drugiego odcinka drogi (5-8 m) nale y zwróciç uwag, czy koƒ w o y w pokonanie oporu du y, mo liwie maksymalny wysi ek. Je eli koƒ wykazuje ch ç ciàgni cia i mo liwoêç pokonania wi kszego oporu, nale y ty wozu odpowiednio obcià yç (na ogó wystarcza kg) i ruszyç dalej (5-8 m).

20 strona 20 Punktuje si za jakoêç ciàgni cia, w szczególnoêci ch ç do ciàgni cia i zachowanie si konia podczas próby. Punktacja: 5 pkt koƒ ciàgnie ch tnie, pokonuje opór przy pod o onych 2 podk adkach i obcià onym tyle wozu, 3 razy rusza bez szarpania, spokojnie wk adajàc si w uprzà, 4 pkt koƒ ciàgnie ch tnie (obcià enie jak wy ej), ale z pewnym wysi kiem, lub ciàgnie nerwowo, ale rusza bez szarpania, 3 pkt koƒ ciàgnie ch tnie (obcià enie jak wy ej), ale z pewnym szarpaniem, 2 pkt koƒ ciàgnie z szarpaniem (obcià enie jak wy ej), z du ym wysi kiem, z kilkoma próbami ruszania, 1 pkt koƒ kilka razy przyk ada si do ciàgni cia z szarpaniem, z cechami nerwowego zachowania si i z trudem pokonuje opór wozu z pod o onymi dwiema podk adkami oporowymi, dyskwalifikacja koƒ szarpie, skr ca na boki, skacze, nie chce przy o yç si do ciàgni cia wozu z pod o onymi dwiema podk adkami, ca y czas zachowuje si nerwowo. Koniom, które uzyska y co najmniej 3 pkt. dodaje si dodatkowo punkty za zachowanie przy zak adaniu uprz y i zak adaniu do wozu: 2 pkt. o ile koƒ zachowuje si spokojnie, w trakcie próby i po jej zakoƒczeniu, 1 pkt. o ile koƒ zachowuje si spokojnie, lecz z pewnà (odczuwalnà) niech cià przyjmuje uprzà i zak adanie do wozu. Maksymalna iloêç punktów do zdobycia za prób uciàgu wynosi 7 pkt. Ogólny wynik próby dzielnoêci jest sumà wszystkich 3 konkurencji i okreêla si go w nast pujàcy sposób: Punkty Wynik próby wybitny b.dobry 9 13 dobry 3 8 dostateczny poni ej 3 dyskwalifikacja Bat dozwolony jest tylko do kontrolowania konia. Brutalne u ycie bata w którejkolwiek cz Êci próby powoduje dyskwalifikacj konia. Wskazana jest zach ta g osem. Ogier, który nie zda próby, mo e powtórzyç jà jeszcze raz, w okresie do jednego roku. Niezdanie próby w tym okresie spowoduje nieprzed u enie pozytywnej opinii o u ytkowaniu ogiera w punkcie kopulacyjnym, a w przypadku dalszego u ywania ogiera w rozrodzie nieuznanie potomstwa za hodowlane. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego ZT Książ

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego ZT Książ Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego ZT Książ Termin kwalifikacji Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych (małopolskiej, wielkopolskiej,

Bardziej szczegółowo

Opracował zespół w składzie: 1) prof. Zbigniew Jaworski 2) dr Ewa Jastrzębska 3) Wiesław Niewiński 4) Marek Morawiec 5) Andrzej Stasiowski 6) Henryk

Opracował zespół w składzie: 1) prof. Zbigniew Jaworski 2) dr Ewa Jastrzębska 3) Wiesław Niewiński 4) Marek Morawiec 5) Andrzej Stasiowski 6) Henryk KSIĘGA STADNA KONI RASY ARDEN POLSKI PROGRAM HODOWLI Opracował zespół w składzie: 1) prof. Zbigniew Jaworski 2) dr Ewa Jastrzębska 3) Wiesław Niewiński 4) Marek Morawiec 5) Andrzej Stasiowski 6) Henryk

Bardziej szczegółowo

Program hodowli koni. rasy. Êlàskiej

Program hodowli koni. rasy. Êlàskiej Program hodowli koni rasy Êlàskiej Warszawa 2007 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022) 628 68 79 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Program hodowli koni. rasy. wielkopolskiej

Program hodowli koni. rasy. wielkopolskiej Program hodowli koni rasy wielkopolskiej Warszawa 2005 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022) 628 68 79 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Załącznik do Zarządzenia nr 44 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii INSTRUKCJA Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI PROGRAM HODOWLI KONI ZIMNOKRWISTYCH

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI PROGRAM HODOWLI KONI ZIMNOKRWISTYCH POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI PROGRAM HODOWLI KONI ZIMNOKRWISTYCH Opracował zespół w składzie: 1. Wiesław Niewiński 2. Jerzy Gawarecki 3. Andrzej Kopczyk 4. Michał Masłowski 5. Marek Morawiec 6. Henryk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012. Warszawa: Tłumaczenia pisemne publikacji: About Polska, znak: BDG-752/18/2012 Numer ogłoszenia: 381776-2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. PROJEKT zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci i sposobu uiszczania op aty za prowadzenie oceny warto ci u ytkowej pszczó i stad

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

P RO G R A M H O D O W L I

P RO G R A M H O D O W L I Polski Związek Hodowców Koni P RO G R A M H O D O W L I KONI ZIMNOKRWISTYCH Opracował zespół w składzie: 1. Wiesław Niewiński 2. Jerzy Gawarecki 3. Andrzej Kopczyk 4. Michał Masłowski 5. Marek Morawiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm Page 1 of 5 Lublin: Zadanie I. Dostawa etykiet samoprzylepnych (w rolkach) na pojemniki z wytwarzanymi składnikami krwi oraz na próbki pilotujące wraz z taśmą barwiącą - do drukarek termotransferowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 226 11294 Poz. 1654 1654 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html Katowice: Druk offsetowy i oprawa trzech nakładów książek:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZIUA lipiec 05 publikacja bezpłatna ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

polski koƒ szlachetny pó krwi

polski koƒ szlachetny pó krwi Program hodowli koni rasy polski koƒ szlachetny pó krwi Warszawa 2005 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022)

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 104 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 104 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 17 948 Poz. 104 104 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajàcych si o uprawnienie do sporzàdzania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-10-04 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa wraz z instalacją i skonfigurowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r. 2743 ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó owego trybu post powania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeƒ oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2009-03-06 10:45 Jaraczewo: Świadczenie usług transportowych i robót ziemnych w 2009 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M HODOWLI

P R O G R A M HODOWLI P R O G R A M HODOWLI K U C Ó W I K O N I M A Ł Y C H obowiązujący od dnia 01.03.2014 r. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym Opracował zespół w składzie: 1. Prof. Ryszard Kolstrung Przewodniczący 2. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo