polski koƒ zimnokrwisty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "polski koƒ zimnokrwisty"

Transkrypt

1 Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty Warszawa 2006

2 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) , (022) faks: (022) Wszelkie prawa PZHK zastrze one. Przedruk i kopiowanie materia ów zawartych w Programie hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty zabronione. Druk i oprawa: Matrix. Nak ad 800 egz. Cena 5 z w tym 22% VAT

3 spis treêci strona 3 Wstęp Program hodowli polskich koni rasy polski koń zimnokrwisty I. Uwarunkowania ekonomiczne II. Cele hodowli III. Wzorzec rasy IV. Kierunki doskonalenia i metody kojarzeń V. Metody oceny wartości użytkowej i testy wydajności VI. Zasady wpisu do ksiąg koni rasy polski koń zimnokrwisty VII. Tryb i sposób wpisywania koni do ksiąg koni rasy polski koń zimnokrwisty VIII. Zasady oceny efektywności działania programu Załącznik I Wskaźniki liczbowe pogłowia koni wpisanych do ksiąg rasy polski koń zimnokrwisty Załącznik II I. Ogiery w wieku 2,5 3,5 lat przed wpisaniem do księgi należy poddawać obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: II. Ogiery w wieku 4-6 lat poddawać obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: Warunki techniczne próby: Próba szybkości w kłusie Próba w stępie z obciążeniem Próba siły i chęci ciągnięcia III. Klacze w wieku 2,5 4 lat zaleca się poddawać polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: 21 Załącznik III Kategoryzacja ogierów rasy polski koń zimnokrwisty

4 strona 4 Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

5 strona 5 Wstęp Konie zimnokrwiste hodowane w naszym kraju bardzo dobrze zaadaptowa y si do biotopu ziem polskich. Ogólnie mo na powiedzieç, e du à rol w tworzeniu i doskonaleniu populacji koni zimnokrwistych odegra y importowane z Europy Zachodniej konie ardeƒskie (szwedzkie, francuskie), belgijskie, jak równie bretony i bulony. Poczàtkowo by a to dzia alnoêç spontaniczna, wynikajàca z zainteresowaƒ poszczególnych hodowców, i dopiero póêniej nabiera a cech pracy zorganizowanej, prowadzonej w okreêlonych regionach naszego kraju. Wiadomo, e wytworzenie okreêlonej rasy zwierzàt zwiàzane jest bezpoêrednio z konkretnym obszarem oraz warunkujàcymi czynnikami ekonomicznymi, spo ecznymi i politycznymi. Wymienione czynniki mia y równie podstawowe znaczenie przy kszta towaniu si koni rasy zimnokrwistej. Jej powstanie zwiàzane jest z warunkami ekologicznymi poszczególnych regionów kraju. Konie zimnokrwiste sprowadzono na tereny Bia ostocczyzny i okolice sàsiednie (Grodzieƒszczyzna, Wileƒszczyzna, Nowogrodczyzna, Polesie), hodowano je na Warmii i cz Êci PowiÊla Gdaƒskiego, na Âlàsku i Pomorzu Zachodnim, w rejonie owicza, Sochaczewa i Radomia oraz wielu innych rejonach geograficznych Polski. W hodowli koni zimnokrwistych, podobnie jak w hodowli koni w Polsce w ogóle, mo na wyró niç pewne okresy historyczne, szczegó owo scharakteryzowane przez Prawocheƒskiego (1947), Pruskiego (1953, 1960), Chachu (1962, 1965), Chachu i wsp. (1989), Grabowskiego (1933), Nozdryn-P otnickiego (1966), Wadowskiego (1964), Budzyƒskiego i wsp. (1977) i wielu innych hipologów. W polskim piêmiennictwie hipologicznym, nazwa konie zimnokrwiste zosta a wprowadzona w roku 1964 wraz z wydaniem drukiem pierwszej ksi gi stadnej pt. Ksi ga Stadna Koni Zimnokrwistych i Pogrubionych, PWRiL, Warszawa Obecnie populacja koni zimnokrwistych w Polsce w stosunku do innych ras stanowi najliczniejszà grup rasowà i, obok wzrostu iloêciowego pog owia koni tej rasy, obserwuje si stale post pujàcà popraw ich cech jakoêci w odniesieniu do wskaêników biometrycznych i u ytkowych.

6 strona 6 Program hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty Program pracy hodowlanej dotyczy ca okszta tu prac zwiàzanych z doskonaleniem populacji koni zimnokrwistych hodowanych w Polsce, z okreêleniem fundamentalnych powiàzaƒ pomi dzy poszczególnymi elementami i etapami dzia alnoêci hodowlanej. I. Uwarunkowania ekonomiczne Planowanie okreêlonego poziomu produkcji i hodowli koni zimnokrwistych wynika z ogólnych warunków i bodêców ekonomicznych wyznaczajàcych cele dzia alnoêci gospodarczej produkcji zwierz cej, przy czym g ównym motywem jest op acalnoêç produkcji oraz popyt na tego typu konie. Op acalnoêç ta ustalana jest na podstawie obliczenia faktycznie poniesionych kosztów zwiàzanych z wychowem konia i porównania z jego aktualnà cenà. JednoczeÊnie nale y podkreêliç, e uwarunkowania ekonomiczne i relacje cen na konie sà ÊciÊle powiàzane ze Êrodkami niezb dnymi do realizacji celów hodowlanych oraz ewolucji rasy i ca ej populacji koni zimnokrwistych utrzymywanych w Polsce. II. Cele hodowli Hodowla koni zimnokrwistych wià e si ÊciÊle z ich produkcjà do celów u ytkowych jako ywej si y pociàgowej wykorzystywanej przy ró nego rodzaju pracach rolniczych i transportowych. Jednak ciàgle wzrastajàcy poziom mechanizacji, elektryfikacji i motoryzacji w rolnictwie wywiera olbrzymi wp yw modyfikujàcy na charakter, zakres i kierunki wykorzystania roboczego koni. Mo na przypuszczaç, e ten typ konia pociàgowego nadal b dzie mia zastosowanie gospodarcze w powiàzaniu z rozwijajàcym si rolnictwem ekologicznym, w ma ych gospodarstwach, a tak e w rejonach podmok ych, dorzeczach rzek, rejonach górskich i o skomplikowanej konfiguracji terenu, wywozie i zrywce drzewa w lasach, rozwijajàcym si sporcie zaprz gowym, agroturystyce, hipoterapii itp. JednoczeÊnie nale y podkreêliç fakt, e w ostatnich latach coraz cz Êciej odtwarzany jest dawny styl wykorzystania mi snego koni zimnokrwistych. Aktualnie ten kierunek wykorzystania koni nabra du ego znaczenia gospodarczego i niejednokrotnie stanowi podstawowe êród o dochodu dla wielu gospodarstw drobnotowarowych. Przedstawione cele hodowlane okreêlajà kierunki doskonalenia, a tak e b dà limitowaç rozwój rasy i ca- ej populacji koni zimnokrwistych. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

7 strona 7 III. Wzorzec rasy Wzorzec rasowy polskiego konia zimnokrwistego jest identyczny z wzorcem w aêciwym wszystkim koniom ci kopociàgowym (st pakom) oraz pospiesznoroboczym, uformowanym w wyniku twórczej pracy hodowlanej w XVIII i XIX wieku w krajach zachodnioeuropejskich. Cechami charakterystycznymi jest du a masa cia a, pewna limfatycznoêç konstytucji, dobra plennoêç, dobre wykorzystanie paszy, wczesnoêç dojrzewania oraz szybkie tempo wzrostu i rozwoju, co czyni je szczególnie predysponowanymi do kierunku u ytkowania mi snego. WczesnoÊç dojrzewania i szybkie tempo wzrostu nale y zachowaç, ograniczajàc do niezb dnego minimum dolew krwi póêno dojrzewajàcych zagranicznych ras koni zimnokrwistych. Cechy eksterieru i ruchu g owa: szyja: k oda: koƒczyny: kopyta: ruch w st pie i k usie: charakter: temperament: du a i ci ka; odpowiednio d uga, dobrze umi Êniona, niepo àdana szyja zbyt krótka; g boka, szeroka, dobrze o ebrowana, o prostej linii grzbietu, bardzo dobrze umi Êniony zad; niepo àdana k oda p ytka, d uga, s abo o ebrowana i wàska; prawid owo zbudowane, z p askim, szerokim i krótkim przednim nadp ciem, z dobrze umi Ênionym przedramieniem, stawy suche; o prawid owym kszta cie, wysklepione, z szerokà, zdrowà strza kà; poprawny, wydatny i elastyczny; agodny; zrównowa ony. Minimalne standardy biometryczne przy wpisie do księgi (ogiery ok. 30 miesi cy, klacze 3 lata) powinny wynosiç: ogiery: wysokoêç w k bie 155 cm, obwód klatki piersiowej 200 cm, obwód nadp cia przedniego 25 cm, klacze: wysokoêç w k bie 148 cm, obwód klatki piersiowej 190, obwód nadp cia przedniego 23 cm. Optymalne wymiary dla ogierów w wieku ok. 30 miesięcy: wysokoêç w k bie cm, obwód klatki piersiowej cm, obwód nadp cia cm.

8 strona 8 IV. Kierunki doskonalenia i metody kojarzeń W pracy hodowlanej nad doskonaleniem koni zimnokrwistych podstawowe znaczenie majà metody stosowanych kojarzeƒ. Powinny one polegaç na kojarzeniach sprawdzonych w dotychczasowej pracy hodowlanej prowadzonej w poszczególnych regionach oraz kultywowaniu ich pewnej odr bnoêci genealogicznej, a tak e w oparciu o regulamin prowadzenia ksiàg stadnych polskich koni zimnokrwistych. W miar zmniejszania si populacji koni hodowlanych nast puje coraz wi ksza integracja poszczególnych odmian genealogicznych koni tej rasy (sokólskie, sztumskie, lidzbarskie, owickie, radomskie itp.) w jednolitym kierunku, który okreêla si jako polski koƒ zimnokrwisty. V. Metody oceny wartości użytkowej i testy wydajności Bardzo wa nym elementem przy doskonaleniu zdolnoêci pracotwórczych koni sà metody oceny wartoêci u ytkowej i odpowiednie testy wydajnoêci, które umo liwiajà oszacowanie wartoêci hodowlanej wykorzystywanych reproduktorów na podstawie wyników w asnych osiàgni ç oraz osiàgni ç ich potomstwa. Kryteria selekcji, obok wskaêników biometrycznych i pokrojowych (metoda bonitacji 100 pkt), powinny w du ej mierze opieraç si na wynikach prób u ytkowych. W hodowli koni zosta y doêç dobrze poznane zwiàzki mi dzy cechami u ytkowymi i biometrycznymi u selekcjonowanych zwierzàt. Wiadomo, e niektóre cechy sà skorelowane pozytywnie, inne zaê negatywnie. Selekcja prowadzona w jednym kierunku wp ywaç mo e równie na wiele innych cech, które uchodzà naszej uwadze i sà trudne do zbadania. Mo- e si zdarzyç, e cechy, na które prowadzona jest selekcja, mogà byç wzgl dem siebie antagonistyczne. W tym przypadku odpowiednià metodà mo e byç selekcjonowanie linii m skich na jednà cech, a linii eƒskich na drugà. Nast pnie mo na przeprowadzaç krzy- owanie tych linii, przy którym niekiedy wyst puje korzystny efekt heterozji. W zwiàzku z tym powinien byç opracowany w miar jednolity program selekcyjny. W modelu pracy hodowlanej koni zimnokrwistych nale y prowadziç ni ej wymienionà trzystopniowà selekcj : I. selekcja êrebiàt i m odych koni w oparciu o wskaêniki biometryczne, eksterier, rozwój, zdrowie; II. selekcja ogierów i klaczek w wieku 2,5-3 lat oraz kwalifikacja ogierów na punkty kopulacyjne, a klaczek na remont stanu matek zarodowych; III. selekcja na podstawie wyników prób u ytkowoêci zaprz gowej (metodà polowà) i oceny w asnych osiàgni ç pracotwórczych uzyskanych w czasie testów wydajnoêci ogierów i klaczy. Wymieniony III stopieƒ selekcji nale y prowadziç na podstawie wyników prób u ytkowo- Êci ogierów i klaczy, przedstawionych z za àczniku nr. II. Próby u ytkowoêci dla klaczy nie sà warunkiem obligatoryjnym przy wpisie do ksi gi. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

9 strona 9 VI. Zasady wpisu do ksiąg koni rasy polski koń zimnokrwisty 1 1. Dla koni rasy polski koƒ zimnokrwisty prowadzi si cz Êç g ównà i wst pnà ksi gi. 2. Do cz Êci wst pnej ksi gi (W) wpisuje si klacze, które: a) sà poddawane ocenie wartoêci u ytkowej, b) wykazujà cechy charakterystyczne dla swojej rasy, c) pochodzà co najmniej po ojcu wpisanym do ksi gi koni rasy zimnokrwistej (krajowej lub zagranicznej). 3. Do cz Êci g ównej ksi gi (G) wpisuje si ogiery i klacze, które: a) sà poddawane ocenie wartoêci u ytkowej, b) wykazujà cechy charakterystyczne dla swojej rasy, c) pochodzà co najmniej od dwóch pokoleƒ przodków rasy zimnokrwistej lub ras bioràcych udzia w jej doskonaleniu, d) ogiery pochodzà po rodzicach wpisanych do ksi gi g ównej tej rasy lub zagranicznych ksiàg koni ras zimnokrwistych, uznanych za przydatne do doskonalenia koni rasy polski koƒ zimnokrwisty, e) klacze pochodzà po ojcach wpisanych do ksi gi g ównej tej rasy lub zagranicznych ksiàg koni ras zimnokrwistych, od matek z obustronnym pochodzeniem wpisanych co najmniej do cz Êci wst pnej ksi gi. 4. Numeracja koni w ksi gach jest odr bna dla ogierów i klaczy. 5. Koƒ wpisany do jednej ksi gi nie mo e byç jednoczeênie wpisany do innej ksi gi bàdê przenoszony z ksi gi do ksi gi (nie dotyczy to ksiàg zagranicznych). 6. Cz Êç g ówna ksi gi jest wydawana drukiem przez redakcj ksiàg stadnych Ogiery i klacze wpisywane do ksiàg winny: a) posiadaç typ i inne charakterystyczne dla rasy cechy okreêlone w programie hodowlanym, b) byç poddawane ocenie wartoêci u ytkowej, c) wykazaç si zdrowiem, prawid owà budowà i rozwojem, d) ogiery ukoƒczyç 30 miesi cy. Je eli ogier jest m odszy, lecz ukoƒczy ju 27 miesi cy i jest bardzo dobrze rozwini ty, tj. osiàgnà parametry wzrostu i rozwoju okreêlone w programie, mo e byç wpisany do ksi gi; e) klacze urodziç jedno êrebi lub byç pokryte, co stwierdza si na podstawie Âwiadectwa pokrycia/ unasienniania klaczy, f) uzyskaç w ocenie pokroju w skali 100-punktowej co najmniej: ogiery 77 pkt., a klacze 72 pkt., g) klacze pochodzàce od matek nie wpisanych do ksiàg muszà uzyskaç co najmniej 74 pkt. bonitacyjne, w tym za typ minimum 13 pkt. (dobry)

10 strona Ogiery i klacze sprowadzone z zagranicy powinny: a) byç przydatne dla osiàgni cia celu hodowlanego okreêlonego w programie hodowlanym. Do doskonalenia koni rasy polski koƒ zimnokrwisty dopuszcza si konie ras: ardeƒskiej, belgijskiej, bretoƒskiej, buloƒskiej, zimnokrwistej niemieckiej, perszeron oraz innych ras, które Komisja Ksi gi Stadnej ka dorazowo uzna za przydatne do doskonalenia koni rasy polski koƒ zimnokrwisty; b) byç poddane ocenie wartoêci u ytkowej. JeÊli ocena nie zosta a przeprowadzona w kraju pochodzenia, musi byç dokonana w Polsce, c) ogiery byç dopuszczone do rozrodu przez prowadzàcego ksi g w kraju pochodzenia. W przypadku sprowadzenia osobników przed uzyskaniem wpisu do ksiàg muszà one posiadaç Êwiadectwo stwierdzajàce, e pochodzà od rodziców wpisanych do ksiàg i uzyskaç w Polsce wpis do ksi gi na ogólnych zasadach, z tym e w ocenie pokroju muszà uzyskaç min. 81 pkt. bonitacyjnych. Decyzj o wpisaniu do ksi gi ogiera sprowadzonego z zagranicy podejmuje co najmniej dwóch cz onków Komisji Ksi gi Stadnej, wyznaczonych ka dorazowo przez przewodniczàcego Komisji; d) klacze byç wpisane do ksi gi w kraju pochodzenia. W przypadku sprowadzenia klaczy nie wpisanej do ksi gi, musi posiadaç Êwiadectwo stwierdzajàce, e pochodzi po rodzicach wpisanych do ksiàg i uzyskaç w Polsce wpis do ksi gi na ogólnych zasadach. 3. Do ksiàg nie mogà byç wpisane konie, u których stwierdzono: a) obustronnà Êlepot, b) nieprawid owà budow szcz ki (tzw. karpiowaty lub szczupaczy zgryz), c) jedno lub obustronne wn trostwo, d) szpat kostny, oraz konie, które uzyska y mniej ni po ow maksymalnej liczby punktów przy ocenie k ody, nóg przednich, tylnych, kopyt i ruchu. O dyskwalifikacji decyduje przyznanie mniej ni po owy punktów nawet za jeden z w/w elementów oceny. 4. Konie wpisane do ksiàg po ukoƒczeniu 5. roku ycia powinny byç poddane weryfikacji wymiarów i oceny pokroju. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

11 strona 11 VII. Tryb i sposób wpisywania koni do ksiąg koni rasy polski koń zimnokrwisty 1 1. Prowadzàcy ksi g powo uje 5-osobowà Komisj Ksi gi Stadnej koni rasy polski koƒ zimnokrwisty. Komisja reprezentuje hodowców koni tej rasy. W jej sk ad powo uje si uznane autorytety z dziedziny hodowli i u ytkowania koni rasy zimnokrwistej. Do wa noêci podejmowanych przez Komisj decyzji wymagana jest obecnoêç przynajmniej trzech jej cz onków, w tym jej przewodniczàcego. Zadaniem Komisji jest: a) kontrolowanie prawid owoêci wpisu koni do ksiàg i rozstrzyganie spornych kwestii, b) wydawanie decyzji o wpisaniu ogiera do ksi gi, c) kontrolowanie i ocena efektywnoêci dzia ania programu hodowlanego, d) w miar potrzeb wnioskowanie do ministra rolnictwa o wprowadzanie zmian w programie hodowlanym. 2. Wpisu koni do ksiàg dokonuje specjalista upowa niony przez prowadzàcego ksi g. 3. Wpisu ogierów i klaczy do ksiàg dokonuje si na pisemny wniosek hodowcy. 4. Wnioski o dopuszczenie ogierów (bàdê ich nasienia) do u ycia w rasie polski koƒ zimnokrwisty nale y sk adaç przed sezonem kopulacyjnym, najpóêniej do 30 listopada. Wnioski z o one po tym terminie b dà rozpatrywane po pokryciu przez w aêciciela kosztów pracy komisji ksi gi stadnej. 5. Przed wpisaniem konia do ksi gi nale y: a) sprawdziç to samoêç konia (identyfikacja) przez porównanie zgodnoêci danych zawartych w paszporcie konia, szczególnie opisu umaszczenia, odmian, wieku oraz innych znaków identyfikacyjnych ze stanem faktycznym. Opis maêci i odmian powinien byç przeprowadzony przed odsadzeniem êrebi cia od matki. Dla celów identyfikacji konie mogà byç znakowane za pomocà elektronicznych noêników informacji (czipów); b) sprawdziç prawid owoêç rozwoju konia i stwierdziç brak objawów chorobowych w przypadku zaistnienia wàtpliwoêci mo na za àdaç Êwiadectwa lekarza weterynarii; c) wykonaç podstawowe pomiary konia (wysokoêç w k bie, obwód klatki piersiowej, obwód nadp cia); d) przeprowadziç ocen pokroju wg skali 100-punktowej, przyznajàc za: typ do 15 pkt. g ow i szyj do 5 pkt. k od do 15 pkt. koƒczyny przednie do 10 pkt. koƒczyny tylne do 10 pkt. kopyta do 10 pkt.

12 strona 12 ruch (st p i k us) do 20 pkt. (10+10) wyglàd ogólny do 15 pkt. e) przy wpisie ogiera sprawdziç wynik próby u ytkowoêci; f) przy wpisie pokrytych klaczy sprawdziç Âwiadectwo pokrycia/unasienniania klaczy oraz wynik próby u ytkowoêci, je eli by a poddana próbie. 6. Dla konia zakwalifikowanego do ksi gi nale y za o yç kartotek i nadaç numer ksi gi. Jest to w aêciwy wpis do ksi gi, gdy sà one prowadzone systemem kartotekowym. 7. Przy wype nianiu kartoteki nale y dodatkowo sprawdziç prawid owoêç pochodzenia podanego w paszporcie konia z danymi w centralnej bazie danych dotyczàcymi jego rodziców. 8. Kartoteki muszà byç przechowywane w archiwum przez okres 25 lat. 9. Prowadzàcy ksi g wydaje hodowcy: Paszport konia, a po wpisaniu konia do ksi gi Âwiadectwo wpisania klaczy do ksi gi lub Âwiadectwo wpisania ogiera do ksi gi. 10. Âwiadectwo wpisania klaczy do ksi gi, Âwiadectwo wpisania ogiera do ksi gi oraz kartotek konia podpisuje i stawia imiennà piecz ç upowa niony przez prowadzàcego ksi g specjalista, który dokona wpisu. 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wydanych w aêcicielom dokumentów hodowlanych: Âwiadectwa wpisania klaczy do ksi gi, Âwiadectwa wpisania ogiera do ksi gi lub paszportu konia, prowadzàcy ksi g mo e wydaç na pisemny wniosek w aêciciela duplikat. Mo na wydaç tylko jeden duplikat Êwiadectwa wpisania konia do ksi gi. Wydanie duplikatu musi byç odnotowane w karcie klaczy lub ogiera oraz w centralnej bazie danych Podstawowym dokumentem stwierdzajàcym pochodzenie konia jest paszport konia, wydawany przez prowadzàcego ksi g na podstawie Âwiadectwa pokrycia/ unasienniania klaczy. 2. Od 2008 r. wszystkie ogiery przed wpisaniem do ksi gi muszà mieç potwierdzone pochodzenie na podstawie badaƒ grup krwi lub innych markerów genetycznych. Koszty badaƒ ponosi w aêciciel ogiera. 3. Od w aêciciela ka dego wpisanego konia, jak równie zg oszonego do wpisu, a tak e od ka dego zarejestrowanego êrebi cia mo e byç àdane przeprowadzenie badaƒ potwierdzajàcych pochodzenie na podstawie badaƒ grup krwi lub innych markerów genetycznych. Koszty badaƒ ponosi w aêciciel konia. W przypadku zgodnoêci pochodzenia prowadzàcy ksi g refunduje w aêcicielowi koszty badaƒ. 4. W przypadku uzasadnionych podejrzeƒ prowadzàcy ksi g mo e nakazaç badanie wszystkich koni zg aszanych do wpisu zwiàzanych z danym przypadkiem. W zale no- Êci od wyniku badaƒ ich koszty ponosi w aêciciel lub prowadzàcy ksi g. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

13 strona Nazwa nadana êrebi ciu przy wystawianiu Paszportu konia powinna zaczynaç si na pierwszà liter nazwy matki, a w przypadku potomstwa klaczy NN na pierwszà liter nazwy ojca. 6. Âwiadectwo pokrycia/unasienniania klaczy êród owy dokument hodowlany na pierwszej stronie wype niane jest przez posiadacza ogiera dopuszczonego do wykorzystania w rozrodzie lub osob dokonujàcà zabiegu sztucznego unasienniania. 7. Âwiadectwo pokrycia/unasienniania klaczy zatrzymuje si po wydaniu Paszportu konia i nale y przechowywaç je przez okres 25 lat. 8. Przy stanowieniu klaczy poza granicami kraju nale y przy opisie êrebi cia urodzonego w Polsce przedstawiç Âwiadectwo pokrycia/unasienniania klaczy, rodowód wraz z symbolem ksi gi rasowej ogiera oraz dokument stwierdzajàcy dopuszczenie ogiera do rozrodu w kraju, w którym klacz zosta a pokryta. 9. Znajdujàce si na odwrocie Âwiadectwa pokrycia/unasienniania klaczy PoÊwiadczenie urodzenia êrebi cia wype nia upowa niony przez prowadzàcego ksi g specjalista. W/w poêwiadczenie nie zast puje Paszportu konia i nie jest dokumentem uwzgl dnianym przy wpisie konia do ksi gi. 10. Klacz poddawana zabiegowi sztucznego unasienniania musi mieç przed wyêrebieniem okreêlonà grup krwi. 11. èrebi urodzone w wyniku sztucznego unasienniania musi mieç do ukoƒczenia 1 roku potwierdzone rodzicielstwo poprzez badanie grup krwi lub innych markerów genetycznych. VIII. Zasady oceny efektywności działania programu 1. Badanie liczby klaczy i ogierów wpisanych do ksi gi oraz porównanie pomiarów biometrycznych klaczy i ogierów (w cyklu trzyletnim). 2. Porównywanie wyników prób dzielnoêci klaczy i ogierów (w cyklu rocznym). 3. Badanie jakoêci potomstwa w celu wnioskowania o wartoêci hodowlanej rodziców (w cyklu rocznym). 4. Dokonywanie inwentaryzacji aktywnego pog owia i sk adanie raportu z dzia ania programu (w cyklu szeêcioletnim). EfektywnoÊç dzia ania programu ocenia Komisja Ksi gi Stadnej, w sk ad której powo uje si uznane autorytety z dziedziny hodowli i u ytkowania rasy.

14 strona 14 Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

15 strona 15 Załącznik I. Wskaźniki liczbowe pogłowia koni wpisanych do ksiąg rasy polski koń zimnokrwisty Klacze Rok Cz Êç g ówna ksi gi Cz Êç wst pn a ksi gi Ogiery wpisane do cz Êci g ównej ksi gi Rok Cz Êç g ówna ksi gi Klacze m ode wpisane do ksi gi Rok Cz Êç g ówna ksi gi Cz Êç wst pna ksi gi Ogiery m ode wpisane do cz Êci g ównej ksi gi Rok Cz Êç g ówna ksi gi Opisane klaczki spe niajàce warunki wpisu do ksiàg Rok Cz Êç g ówna ksi gi Cz Êç wst pna ksi gi Opisane ogierki spe niajàce warunki wpisu do cz Êci g ównej ksi gi Rok Cz Êç g ówna ksi gi

16 strona 16 Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

17 strona 17 Załącznik II. 1. Ogiery w wieku 2,5 3,5 lat przed wpisaniem do księgi należy poddawać obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: 1. Prób przeprowadza si w wozie konnym na ogumionych ko ach o masie kg. Ogiera zaprz gajà do wozu nie wi cej ni 3 osoby. Bat dozwolony jest tylko do kontrolowania konia, brutalne u ycie bata powoduje dyskwalifikacj. Opór uzyskuje si poprzez zastosowanie specjalnych podk adek oporowych lub innych urzàdzeƒ oporowych. Do próby nale y wybraç odcinek polnej, piaszczystej drogi o nieubitej nawierzchni lub plac o luênej strukturze pod o a. Aby nie obcià aç gwa townie konia i stworzyç mu warunki wdro enia do stopniowego zwi kszajàcego si wysi ku, najazd na wyznaczony odcinek próby odbywa si wozem bez podk adek oporowych. 2. W aêciwa próba podzielona jest na trzy odcinki, z trzema krótkimi (oko o 15 sek) przerwami mi dzy ka dà jazdà. Pierwszy odcinek próby (8-10 m) wykonuje si przy pod o onej podk adce oporowej pod jedno z tylnych kó. Po zatrzymaniu konia, wykorzystujàc przerw, pomocnik s dziego podk ada pod drugie tylne ko o drugà podk adk. Drugi odcinek próby wynosi 5-8 m. Nast pnie wyciàga si podk adki oporowe i koƒ rusza z pustym ju wozem. 3. W próbie tej nie nale y wymagaç od konia szczytowych wysi ków, a wynik jej trzeba oceniç na podstawie ch ci konia do uciàgu i jego zachowania w czasie próby. Punktuje si za sposób ciàgni cia, za ka de ruszanie z miejsca, przy czym szczególnà uwag nale y zwróciç na zachowanie si konia przy trzecim ruszaniu z pustym ju wozem. Punkty przyznaje si wed ug poni szej tabeli. 5 pkt koƒ ciàgnie ch tnie i z atwoêcià pokonuje opór, trzy razy rusza bez szarpania, spokojnie wk adajàc si w uprzà, 4 pkt koƒ ciàgnie ch tnie, ale z pewnym wysi kiem lub ciàgnie nerwowo, ale rusza bez szarpania, 3 pkt koƒ ciàgnie ch tnie, ale z pewnym szarpaniem, 2 pkt koƒ ciàgnie z szarpaniem, z du ym wysi kiem, z kilkoma próbami ruszania, przy ruszaniu z pustym wozem kr ci si i jest niespokojny, 1 pkt koƒ kilka razy przyk ada si do ciàgni cia z szarpaniem, z cechami nerwowego zachowania si i z trudem pokonuje opór wozu z pod o onà jednà podk adkà oporowà, dyskwalifikacja koƒ szarpie, skr ca na boki, skacze, nie chce przy o yç si do ciàgni cia wozu z pod o onà jednà podk adkà, ca y czas zachowuje si nerwowo.

18 strona 18 II. Ogiery w wieku 4-6 lat poddawać obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu: 1. Warunki techniczne próby: a) Próba u ytkowoêci sk ada si z 3-ch cz Êci: próby szybkoêci w k usie, próby szybkoêci w st pie, próby ciàgni cia i zachowania si konia podczas ruszania i ciàgni cia. b) Do zdania próby wymagane jest wykonanie warunków we wszystkich trzech jej cz - Êciach. Koƒ, który nie wykona warunków choçby jednej cz Êci próby, podlega dyskwalifikacji i w dalszych próbach nie bierze udzia u. Ogiera zaprz gajà do wozu nie wi cej ni 2 osoby. c) Próby w st pie i k usie powinny si odbywaç na spokojnej, nieruchliwej szosie (b dàcej w dobrym stanie) na odcinku bez zakr tów i wzniesieƒ. Próba si y na równym placu lub drodze gruntowej dajàcej odpowiednie oparcie dla nóg ciàgnàcego konia. 2. Próba szybkości w kłusie. Koƒ powinien przebyç 1 km w wozie bez obcià enia, jedynie z woênicà i arbitrem. Do arbitra nale y mierzenie czasu, kontrola ruchu konia (czy nie zagalopowa ) oraz sprawdzenie, czy woênica nie u ywa bata. Punktuje si za uzyskany czas wed ug podanej poni ej tabeli. Od uzyskanych punktów odejmuje si punkty karne za przejêcie konia w galop. Punktacja za czas: Punktów Czas 7 Poni ej Dyskwalifikacja Powy ej 4 10 Punkty karne za przejêcie konia w galop: za ka de przejêcie w galop do 4 foule w àcznie 1 pkt za ka de przejêcie w galop do 8 foule w àcznie 2 pkt za ka de przejêcie w galop powy ej 8 foule w àcznie 3 pkt Uwaga: PrzejÊcie w galop nie dyskwalifikuje konia. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

19 strona Próba w stępie z obciążeniem. Koƒ musi przebyç st pem dystans 1 km w wozie z obcià eniem równym 200% ci aru konia (wraz z ci arem wozu, woênicy i s dziego). Punktacja za czas: Punktów Czas 7 poni ej Dyskwalifikacja powy ej Punkty karne za przejêcie konia w k us: za ka de przejêcie w k us do 5 kroków w àcznie 1 pkt za ka de przejêcie w k us do 10 kroków w àcznie 2 pkt za ka de przejêcie w k us powy ej 10 kroków w àcznie 3 pkt Uwaga: PrzejÊcie w k us nie dyskwalifikuje konia. 4. Próba siły i chęci ciągnięcia. Prób przeprowadza si w wozie konnym na ogumionych ko ach. Wóz powinien byç mocnej konstrukcji i mo liwie ci ki ( kg). Opór uzyskuje si poprzez zastosowanie specjalnych podk adek oporowych lub innych urzàdzeƒ oporowych. Do próby nale y wybraç odcinek polnej, piaszczystej drogi o nie ubitej nawierzchni lub plac o luênej strukturze pod o a. Aby nie obcià aç gwa townie konia i stworzyç mu warunki wdro enia do stopniowego, zwi kszajàcego si wysi ku, najazd na wyznaczony odcinek próby odbywa si nie obcià onym wozem (bez podk adek oporowych). W aêciwa próba podzielona jest na trzy odcinki z trzema krótkimi, oko o 15 sek przerwami mi dzy ka dà jazdà. Pierwszy odcinek próby (8-10 m) wykonuje si przy pod o onej podk adce oporowej pod jedno z tylnych kó. Po zatrzymaniu konia wykorzystujàc przerw pomocnik s dziego podk ada pod drugie tylne ko o drugà podk adk. W czasie pokonywania drugiego odcinka drogi (5-8 m) nale y zwróciç uwag, czy koƒ w o y w pokonanie oporu du y, mo liwie maksymalny wysi ek. Je eli koƒ wykazuje ch ç ciàgni cia i mo liwoêç pokonania wi kszego oporu, nale y ty wozu odpowiednio obcià yç (na ogó wystarcza kg) i ruszyç dalej (5-8 m).

20 strona 20 Punktuje si za jakoêç ciàgni cia, w szczególnoêci ch ç do ciàgni cia i zachowanie si konia podczas próby. Punktacja: 5 pkt koƒ ciàgnie ch tnie, pokonuje opór przy pod o onych 2 podk adkach i obcià onym tyle wozu, 3 razy rusza bez szarpania, spokojnie wk adajàc si w uprzà, 4 pkt koƒ ciàgnie ch tnie (obcià enie jak wy ej), ale z pewnym wysi kiem, lub ciàgnie nerwowo, ale rusza bez szarpania, 3 pkt koƒ ciàgnie ch tnie (obcià enie jak wy ej), ale z pewnym szarpaniem, 2 pkt koƒ ciàgnie z szarpaniem (obcià enie jak wy ej), z du ym wysi kiem, z kilkoma próbami ruszania, 1 pkt koƒ kilka razy przyk ada si do ciàgni cia z szarpaniem, z cechami nerwowego zachowania si i z trudem pokonuje opór wozu z pod o onymi dwiema podk adkami oporowymi, dyskwalifikacja koƒ szarpie, skr ca na boki, skacze, nie chce przy o yç si do ciàgni cia wozu z pod o onymi dwiema podk adkami, ca y czas zachowuje si nerwowo. Koniom, które uzyska y co najmniej 3 pkt. dodaje si dodatkowo punkty za zachowanie przy zak adaniu uprz y i zak adaniu do wozu: 2 pkt. o ile koƒ zachowuje si spokojnie, w trakcie próby i po jej zakoƒczeniu, 1 pkt. o ile koƒ zachowuje si spokojnie, lecz z pewnà (odczuwalnà) niech cià przyjmuje uprzà i zak adanie do wozu. Maksymalna iloêç punktów do zdobycia za prób uciàgu wynosi 7 pkt. Ogólny wynik próby dzielnoêci jest sumà wszystkich 3 konkurencji i okreêla si go w nast pujàcy sposób: Punkty Wynik próby wybitny b.dobry 9 13 dobry 3 8 dostateczny poni ej 3 dyskwalifikacja Bat dozwolony jest tylko do kontrolowania konia. Brutalne u ycie bata w którejkolwiek cz Êci próby powoduje dyskwalifikacj konia. Wskazana jest zach ta g osem. Ogier, który nie zda próby, mo e powtórzyç jà jeszcze raz, w okresie do jednego roku. Niezdanie próby w tym okresie spowoduje nieprzed u enie pozytywnej opinii o u ytkowaniu ogiera w punkcie kopulacyjnym, a w przypadku dalszego u ywania ogiera w rozrodzie nieuznanie potomstwa za hodowlane. Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty

POLSKA KSIĘGA STADNA KONIKÓW POLSKICH

POLSKA KSIĘGA STADNA KONIKÓW POLSKICH POLSKA KSIĘGA STADNA KONIKÓW POLSKICH Program hodowli zachowawczej koników polskich Opracował zespół w składzie: 1. Tadeusz Jezierski Przewodniczący 2. Zbigniew Jaworski 3. Marian Kaproń 4. Stanisław Łukomski

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ.

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla cele, zasady i formy ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu. Art. 2. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 1396 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo