Spis treêci. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne"

Transkrypt

1

2 Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper 10 TM 51 Filtry PolyVent TM 52 Filtry Hepa-Cap TM oraz Hepa-Vent TM 53 Membrany filtracyjne Nieorganiczne membrany Anopore 13 Membrany Cyclopore Membrany Nuclepore TM Membrany celulozowe Membrany nylonowe 21 Membrany z PTFE 21 Akcesoria Przygotowanie próbki Fiolki filtracyjne Mini-UniPrep TM 25 Filtry strzykawkowe Puradisc 4 TM Filtry strzykawkowe Puradisc 13 TM Filtry strzykawkowe Puradisc 25 TM Filtry strzykawkowe Puradisc ZC Filtry strzykawkowe Anotop Filtry strzykawkowe Anotop Filtry strzykawkowe Anotop IC Filtry strzykawkowe Anotop LC Filtry strzykawkowe GD/X Filtry strzykawkowe GD/XP Filtry dyskowe Polydisc TM, 50mm Strzykawki filtracyjne Autovial TM 37 Fiolki filtracyjne UniPrep TM 38 Zabezpieczenia laboratoryjne Filtry Aqueous IFD TM oraz Solvent IFD TM 55 Filtry Vacu-Guard TM oraz Vacu-Guard 150 TM Filtry Carbon Cap TM 58 Bibu a laminowana Benchkote oraz Benchkote Plus TM 59 Mikrop ytki filtracyjne Mikrop ytki UniFilter TM P ytki UniPlate TM Biop ytki SPE P ytki PCR 67 P ytki UniCell TM 67 Zestawy pró niowe UniVac TM 68 Akcesoria 69 Chromatografia bibu owa Bibu y chromatograficzne Bibu y jonowymienne Dobór produktu Jak dobraç odpowiednie urzàdzenie do przygotowania próbek 74 OdpornoÊç chemiczna filtrów do przygotowania próbek 75 OdpornoÊç chemiczna membran filtracyjnych 76 Wirowanie Filtry wirówkowe VectaSpin Micro TM Filtry wirówkowe VectaSpin 3 TM Filtry wirówkowe VectaSpin 20 TM Filtracja p ynów Filtry kapsu owe Polycap TM Filtry kapsu owe AutoCup 48 Kolumienki filtracyjne 49 Te i inne produkty sà dost pne w sta ej sprzeda y u dystrybutorów firmy Whatman. 1

3 FILTRACJA Filtry z mikrow ókien szklanych Sàczki celulozowe Gilzy ekstrakcyjne 2

4 FILTRACJA Filtry z mikrow ókien szklanych Filtry z mikrow ókien szklanych Whatman wykonane sà w 100% ze szk a boro-krzemowego. Charakteryzujà si wysokà odpornoêcià chemicznà i brakiem jakichkolwiek dodatków wià àcych. Filtry te wykazujà si ma ymi oporami przy du ych przep ywach oraz wysokà skutecznoêcià filtracji drobnych czàstek (retencja od 0,7 do 2,7 µm). Filtry z w ókien szklanych nie posiadajà w asnoêci higroskopijnych. Filtry z w ókien szklanych mogà byç u ywane w temperaturach do 500 C. Sà idealnym rozwiàzaniem przy filtracji goràcych gazów oraz przy wagowych analizach materia ów lotnych. Filtry z w ókien szklanych Whatman posiadajà mikrokapilarnà struktur, dzi ki której po zwil eniu mogà zatrzymywaç du o wi ksze iloêci wody, ni podobne sàczki celulozowe. W aêciwoêci te, predysponujà je do u ycia w metodach scyntylacyjnych i mikroskopowych. Filtry z w ókien szklanych znajdujà zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach analityki laboratoryjnej i monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza. Filtracja wst pna Du a efektywnoêç filtrów szklanych powoduje, e jednym z podstawowych zastosowaƒ jest filtracja wst pna. Filtry szklane Whatman GF/B oraz GF/D ze wzgl du na bardzo niskie opory podczas filtracji sà doskona e do tego celu. Filtry Whatman Multigrade GMF 150 przeznaczone sà do filtracji wst pnej du ych obj toêci roztworów o znacznej zawartoêci zanieczyszczeƒ mechanicznych. GF/A filtr o wysokiej skutecznoêci. Przeznaczony do filtracji zawiesin w wodzie i innych rozpuszczalnikach. Stosowany równie do filtracji glonów i hodowli bakteryjnych. Bardzo szeroko u ywany w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza. GF/B grubszy ni GF/A, o wy szej odpornoêci mechanicznej oraz zwi kszonej skutecznoêci filtracji. Zalecany do zag szczania zawiesin ma ych czàstek oraz u ywania w technikach, które wymagajà absorpcji relatywnie du ych iloêci wody. GF/C mi dzynarodowy standard w oznaczaniu czàstek rozpuszczonych w wodzie, usuwaniu m tnoêci i filtracji hodowli komórkowych. Równie szeroko u ywane w biochemii, przy rozdzia ach i oznaczaniu materia u biologicznego. GF/D podstawowy filtr umo liwiajàcy wst pnà filtracj przed filtracjà membranowà. Bardzo du a efektywnoêç filtracji. GF/F filtr szklany umo liwiajàcy najdok adniejszà filtracj (retencja 0,7 µm). U ywany najcz Êciej do oczyszczania bia ek, filtracji próbek oraz rozpuszczalników do HPLC. Stosowany równie przy zliczaniu bakterii Salmonella i Pseudomonas aeroginosa. EPM 2000 filtry ze szk a boro-krzemowego specjalnie oczyszczanego, opracowane do stosowania w wysoko przep ywowym monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza, aerozoli, etc. Bardzo niska zawartoêç zwiàzków organicznych. Zgodne z metodà EPA PM10. QM-A super czyste filtry kwarcowe do najbardziej krytycznych analiz w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza. Filtry sà specjalnie oczyszczane, tak aby zawiera y pomijalnie ma e iloêci metali ci kich oraz metali ziem alkalicznych. Mogà byç u ywane w temp. do 500 C. Zgodne z normà EPA PM10. Typ 72 filtry zawierajàce w giel aktywowany. Specjalnie opracowane do oznaczania izotopów jodu w monitoringu powietrza, w pobli u instalacji nuklearnych. 934-AH filtry o g adkiej powierzchni, zalecane przy monitoringu zanieczyszczeƒ wody i powietrza, jak równie technikach biochemicznych. Filtry mogà pracowaç w temp. do 500 C. 3

5 FILTRACJA Monitoring zanieczyszczeƒ powietrza Filtry Whatman z mikrow ókien szklanych sà szeroko u ywane w rutynowych analizach monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza, jak i w specjalnym monitorowaniu wybranych zanieczyszczeƒ: mikroorganizmów, mgie olejowych, kwaênych dymów, etc.. Rekomendowane sà jako wzorcowe materia y o bardzo wysokiej skutecznoêci filtracji drobnych czàstek. Dzi ki niskim oporom przep ywu i wysokiej skutecznoêci zatrzymywania czàstek zanieczyszczeƒ, filtry szklane i kwarcowe sà idealnym rozwiàzaniem dla czu ych i dok adnych pomiarów zanieczyszczeƒ. Filtry te charakteryzujà si dodatkowo doskona ymi w aêciwoêciami optycznymi. Wiele metod pomiarów zanieczyszczeƒ powietrza wykorzystuje g stoêç optycznà (przepuszczalnoêç lub wspó czynnik odbicia) zatrzymanego py u. W innych metodach zebrane zanieczyszczenia, zostajà wymyte z filtra, a nast pnie poddane wielu specjalistycznym analizom. Równie pomiary ciàg e w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza, bardzo cz sto wykorzystujà filtry Whatman z w ókien szklanych w postaci taêmy nawini tej na rolk. Filtry te posiadajà Êwiadectwa zgodnoêci z normami EPA. Analizy zanieczyszczeƒ wody Filtry z mikrow ókien szklanych GF/A, GF/C oraz 934-AH sà bardzo cz sto stosowane w wielu krajach, jako standardowe materia y filtracyjne w monitoringu zanieczyszczeƒ wody. Ca kowita zawartoêç zawiesiny w wodzie jest oznaczana na filtrach szklanych Whatman po wst pnym wysuszeniu i zwa eniu. ZawartoÊç zwiàzków organicznych w zawiesinie ca kowitej mo e byç oznaczona poprzez wygrzanie zebranego osadu w temperaturze 500 C. Filtry szklane Whatman nie zawierajà adnych dodatków wià àcych, a tym samym nie zmieniajà swojej masy podczas wygrzewania w wysokich temperaturach. Chlorofil pochodzàcy z glonów, mo e byç oznaczany poprzez ekstrakcj acetonem lub metanolem, osadu zebranego podczas filtracji próbki wody na filtrach Whatman GF/C o Êrednicy 7 cm. St enie pigmentu mo na nast pnie oznaczaç metodami spektrofotometrycznymi. Wst pna filtracja laboratoryjna Oczyszczanie buforów i roztworów reagentów, np. przed zastosowaniem metod spektrofotometrycznych Usuwanie drobnych czàstek w gla z roztworów testowych Analiza w glowodanów, usuwanie w ókien pozosta ych po hydrolizie Filtracja roztworów u ywanych przy analizie wielkoêci czàstek Usuwanie zanieczyszczeƒ z reagentów kompleksów jonowo-asocjacyjnych Analiza wagowa wype niaczy i pigmentów Oczyszczanie roztworów bia ek przed liofilizacjà Oznaczanie osadów w produktach petrochemicznych OkreÊlanie zawartoêci olejów i t uszczów w produktach ywnoêciowych, poprzez wymycie rozpuszczalnikiem próbek umieszczonych uprzednio na filtrach Rozdzia y biochemiczne Gromadzenie stràconych bia ek, analiza grupowa, zliczanie na filtrach Badania hodowli komórkowych Zbieranie fragmentów tkanek Kontrola procesowa Pomiar czystoêci powierzchni cz Êci maszyn po myciu rozpuszczalnikami organicznymi, filtracja i obserwacja pozosta oêci na filtrze Testy kontrolne filtrów przemys owych próbki powietrza sà filtrowane przez filtry o Êrednicy 15 cm, które nast pnie sprawdzane sà na zawartoêç zanieczyszczeƒ GF/A GF/A, GF/F GF/C GF/F GF/A GF/F GF/C, GF/F GF/A GF/A GF/C GF/C GF/C GF/A GF/A 4

6 FILTRACJA Typ Zatrzymanie Wspó czynnik Gramatura Typowa Wytrzyma oêç Wytrzyma oêç czàstek* przep ywu (g/m 2 ) gruboêç na mokro na sucho (cieczy) (µm) (s/100 ml/cal 2 ) (µm) (psi) (N/15 mm) GF/A 1,6 4, ,3 5,5 GF/B 1,0 12, ,5 6,4 GF/C 1,2 6, ,3 6,6 GF/D 2,7 2, ,3 6,4 GF/F 0,7 19, ,3 8,9 934-AH 1,5 3, ,5 4,1 QM-A 2,2 6, ,5 7,3 GMF 150 1,2 3, ,4 4,2 EPM ,0 4, ,8 6,3 Grade 72-5, ,6 5,5 * Przy 98% skutecznoêci zatrzymania Typowe w aêciwoêci filtrów z mikro w ókien szklanych Ârednica GF/A GF/B GF/C GF/D GF/F Sàczki 21 mm mm mm mm mm ,5 mm mm mm mm mm mm mm * * * 110 mm * * * 125 mm * * * 150 mm * * * 185 mm * mm * * Arkusze 102 mm x 254 mm ** mm x 254 mm mm x 570 mm * * * * Filtry GF/A 60 mm sà dost pne z wzmocnionà kraw dzià, w opakowaniach po 50 szt nr kat Produkty oznaczone: * pakowane sà 25 szt./op., ** pakowane sà po 50 szt./op., wszystkie pozosta e po 100 szt./op. Ârednica GMF 150 Grade 72 EPM 2000 QM-A 934-AH Sàczki 24 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Arkusze 8 x * - Produkty oznaczone: * pakowane sà 25 szt./op., ** pakowane sà po 50 szt./op., wszystkie pozosta e po 100 szt./op. 5

7 FILTRACJA Filtry celulozowe Sàczki celulozowe dobierane sà przede wszystkim na podstawie wymaganej retencji czàstek, pr dkoêci przep ywu roztworu oraz skutecznoêci filtracji. Inne wa ne kryteria doboru to: wytrzyma oêç na mokro, odpornoêç chemiczna, czystoêç oraz zawartoêç popio u. Ârednic filtra dobiera si w zale noêci od obj toêci filtrowanego roztworu. Poni ej podajemy maksymalnà praktycznà obj toêç roztworu, dla najpopularniejszych rozmiarów sàczków (karbowanych). Ârednica Obj toêç 90 mm 15 ml 110 mm 20 ml 125 mm 35 ml 150 mm 75 ml 185 mm 135 ml 240 mm 300 ml Filtry jakoêciowe Filtry te sà u ywane w analizie jakoêciowej do oznaczania i identyfikacji sk adu chemicznego. Aby zwi kszyç wydajnoêç filtracji, stosuje si cz sto odpowiednio posk adane sàczki (karbowane). Nr 1 Êrednie zatrzymanie i Êredni przep yw przez sàczek, stosowane w rutynowych analizach, takich jak analizy gleby, testach zdolnoêci kie kowania, analizach ywnoêci, monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza i detekcji gazów. Nr 2 zatrzymujà mniejsze czàstki przy wolniejszej filtracji, ni Nr 1. Dost pne tak e jako sàczki karbowane Nr 2V. Najcz Êciej u ywane w monitoringu specyficznych zanieczyszczeƒ oraz w analizach gleby. Nr 3 grube filtry, o du ej skutecznoêci filtracji i zatrzymaniu drobnych czàstek, wzmocnione. Du a gruboêç powoduje wi kszà wytrzyma oêç na mokro, co pozwala na u ycie w lejkach Buchnera. Bibu a o du ej ch onnoêci. Nr 4 oferujà du e pr dkoêci przep ywu, przeznaczone do filtracji du ych czàstek i roztworów elowych, takich jak wodorotlenki elaza i glinu. U ywane równie do szybkiej filtracji w rutynowym oczyszczaniu roztworów biologicznych lub ekstraktów organicznych oraz do szybkiego monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza (gdy wy apanie najmniejszych czàstek nie jest parametrem krytycznym). Nr 5 najbardziej skuteczny filtr jakoêciowy. U ywany do filtracji bardzo drobnych osadów z niewielkà pr dkoêci przep ywu. Stosowane w analizach chemicznych wody i gleby. Nr 6 dwukrotnie wi ksza pr dkoêç filtracji w porównaniu do Nr 5, przy zachowaniu prawie tej samej skutecznoêci. Stosowane w analizach wody kot owej. Filtry jakoêciowe wzmocnione Filtry wzmocnione zawierajà niewielkà domieszkà ywic wzmacniajàcych ich w aêciwoêci mechaniczne. Dodatki te nie wprowadzajà znaczàcych zanieczyszczeƒ do przesàczu, a wzmacniajà zdecydowanie struktur filtra. Poniewa dodatki zawierajà zwiàzki azotowe, sàczki jakoêciowe wzmocnione nie sà zalecane przy oznaczeniach metodà Kjeldahla. Nr 91 podstawowy krepowany filtr do mniej krytycznych rutynowych analiz. Powszechnie u ywany w analizach cukru oraz w laboratorich farmaceutycznych do rutynowych filtracji. Nr 93 / Studencki powszechnie u ywany na uczelniach i w liceach do celów edukacyjnych oraz do wst pnej filtracji laboratoryjnej i przygotowania próbek. Nr 113 krepowany filtr o du ej skutecznoêci filtracji i najszybszym przep ywie wêród wszystkich filtrów jakoêciowych. Jest najgrubszym filtrem, a przez to maksymalnie wytrzyma ym. Idealnie nadaje si do filtracji osadów elowych. Dost pny jako karbowany Nr 113V. Nr 114 bardzo wytrzyma y filtr, o po ow cieƒszy ni Nr 113, z g adkà powierzchnià, umo liwiajàcà atwy odzysk osadu. Stosowany do grubokrystalicznych i elowych osadów. Dost pny jako karbowany Nr 114V. 6

8 FILTRACJA Filtry iloêciowe Filtry iloêciowe Whatman przeznaczone sà do analizy wagowej oraz do przygotowania próbek do analizy instrumentalnej. Dost pne sà w trzech podstawowych rodzajach: Bezpopio owe zawartoêç popio u maksymalnie 0,01%. Do rutynowych analiz wagowych. Niskopopio owe, utwardzone zawartoêç popio u maksimum 0,025%. Bardzo du a wytrzyma oêç na mokro. Bezpopio owe, utwardzone zawartoêç popio u maksymalnie 0,008%. Bardzo du a wytrzyma oêç na mokro. Filtry bezpopio owe Filtry bezpopio owe Whatman produkowane sà z wysokiej czystoêci w ókien bawe ny w specjalnie kontrolowanych warunkach. Te ultra czyste filtry sà idealne do stosowania w wielu najbardziej krytycznych procedurach analitycznych. Nr 40 podstawowy filtr bezpopio owy o Êredniej retencji i Êredniej pr dkoêci filtracji. Podstawowe zastosowania to: analiza wagowa, przygotowanie próbek do atomowej spektrometrii absorbcyjnej oraz monitoring zanieczyszczeƒ powietrza. Nr 41 najszybszy filtr bezpopio owy przeznaczony do analiz wymagajàcych filtracji osadów grubokrystalicznych lub elowych, takich jak wodorotlenki glinu i elaza. Równie u ywane do iloêciowych analiz zanieczyszczeƒ powietrza przy oznaczaniu sk adników gazowych, przy du ych przep ywach. Nr 42 filtr bezpopio owy do filtracji najdrobniejszych osadów z niewielkà pr dkoêcià przep ywu. Filtracja osadów siarczanu baru i innych bardzo drobnych zawiesin. Nr 43 Êrednio szybka filtracja. U ywany w analizach ywnoêci, zbieraniu czàstek w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza i analizach nieorganicznych w budownictwie, kopalniach i hutach. Nr 44 szybsza filtracja ni Nr 42, przy podobnej retencji. Ze wzgl du na najmniejszà gruboêç filtra, równie zawartoêç popio u wprowadzanego do próbki jest najmniejsza. Filtry niskopopio owe utwardzone Filtry te w procesie produkcji trawione sà w mocnych kwasach, aby uzyskaç maksymalnà odpornoêç chemicznà i wysokà wytrzyma oêç mechanicznà. G ównie przeznaczone sà do filtracji przy u yciu lejków Buchnera, a dzi ki swojej g adkiej powierzchni pozwalajà na bardzo efektywny odzysk osadu. Nr 50 najgrubszy filtr z wolnym przep ywem, przeznaczony do filtracji drobnych osadów. Utwardzona powierzchnia pozbawiona jest wszelkich niezwiàzanych w ókien. Nr 52 powszechnie stosowane filtry o Êredniej pr dkoêci filtracji i Êredniej retencji. Idealne do filtracji przy u yciu lejków Buchnera i innych zestawów do filtracji pró niowej. Nr 54 filtry przeznaczone do bardzo szybkiej filtracji osadów grubokrystalicznych i elowych. Du a wytrzyma oêç na mokro pozwala na bardzo szybkà filtracj pró niowà trudnych próbek. Filtry bezpopio owe, utwardzone Filtry utwardzone bezpopio owe sà trawione mocnymi kwasami, aby przy mo liwie najni szej zawartoêci popio u posiada y równie doskona e parametry mechaniczne. Bardzo g adka powierzchnia predysponuje te filtry do najbardziej krytycznych aplikacji. Nr 540 podstawowy filtr o Êredniej retencji i Êredniej pr dkoêci filtracji. Cz sto u ywany przy analizie wagowej metali w roztworach kwaênych lub alkalicznych. Nr 541 przeznaczone do szybkiej filtracji osadów gruboziarnistych i elowych w roztworach kwasów i zasad. Typowe zastosowania to oznaczanie bia ek, analizy cementu oraz oznaczanie w ókien w pokarmie zwierz cym. Nr 542 gwarantujà du à efektywnoêç filtracji drobnych osadów w agresywnych roztworach, które uszkadzajà konwencjonalne filtry. Wolna pr dkoêç filtracji i wysoka wytrzyma oêç mechaniczna przy jednoczesnej doskona ej odpornoêci chemicznej. Cz sto u ywane przy oznaczeniach wagowych metali. 7

9 FILTRACJA Typowe w aêciwoêci filtrów celulozowych Typ Zatrzymanie Wspó - ZawartoÊç Typowa Gramatura Wytrzyma- Wytrzyma- Wytrzymaczàstek* czynnik popio u gruboêç (g/m 2 ) oêç oêç oêç (p yn) przep ywu (%) (µm) na mokro na sucho mechaniczna (µm) (s/100ml/cal 2 ) (psi) (psi) (N/15mm) JakoÊciowe 1 11,0 10,5 0, , ,1 2 8,0 21,0 0, , ,6 3 6,0 26,0 0, , ,0 4 20,0 3,7 0, , ,4 5 2,5 94,0 0, , ,6 6 3,0 35,0 0, , ,1 JakoÊciowe wzmocnione 91 10,0 6,2 0, , , ,0 7,0 0, , , ,0 1,3 0, , , ,0 5,3 0, , ,1 IloÊciowe bezpopio owe 40 8,0 19,3 0, , , ,0 3,4 0, , ,2 42 2,5 107,0 0, , , ,0 8,9 0, , ,2 44 3,0 57,0 0, , ,4 IloÊciowe nisko-popio owe utwardzone 50 2,7 96,0 0, , ,0 52 7,0 11,4 0, , , ,0 4,2 0, , ,6 IloÊciowe bezpopio owe utwardzone 540 8,0 13,2 0, , , ,0 3,8 0, , , ,7 69,0 0, , ,6 ZawartoÊç popio u oznaczana jest przez spalenie filtra celulozowego w temperaturze 900 o C w powietrzu. * Przy retencji 98%. Ârednica Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Sàczki jakoêciowe standardowe 32 mm ,5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm sztuk w opakowaniu 8

10 FILTRACJA Ârednica Nr 91 Nr 113 Nr 114 Sàczki jakoêciowe wzmocnione 90 mm mm * mm * mm ** mm ** mm ** mm mm Pakowane po 100 sztuk w opakowaniu. * Pakowane po 4000 sztuk w opakowaniu. ** Pakowane po 1000 sztuk w opakowaniu. Ârednica Nr 2V Nr 113V Nr 114V Sàczki jakoêciowe karbowane (100 szt./op.) 125 mm mm mm mm mm mm mm Mikro sàczki Nr 1 Nr 3MM* * 3MM jest jakoêciowà wersjà bibu y 3MM Chr Ârednica IloÊç w opakowaniu Numer katalogowy 20 mm mm mm mm Wymiary IloÊç w opakowaniu Numer katalogowy Bibu y jakoêciowe w arkuszach Nr 1 26 mm x 31 mm mm x 100 mm mm x 570 mm mm x 570 mm mm x 680 mm Nr mm x 570 mm Nr mm x 570 mm Nr mm x 570 mm Nr mm x 480 mm

11 FILTRACJA Ârednica Nr IloÊç w opakowaniu Numer katalogowy Nr 93 / Studenckie 90 mm (40 x 100) mm (40 x 100) mm (10 x 100) Bezpopio owe Ârednica Nr 40 Nr 41 Nr 42 Nr 43 Nr 44 Sàczki iloêciowe 32 mm ,5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Arkusze 203 mm x 254 mm sztuk w opakowaniu Niskopopio owe utwardzone Bezpopio owe utrwardzone Ârednica Nr 50 Nr 52 Nr 54 Nr 540 Nr 541 Nr 542 Sàczki iloêciowe 55 mm mm mm mm mm mm mm mm mm sztuk w opakowaniu 10

12 FILTRACJA Gilzy ekstrakcyjne Monitoring zanieczyszczeƒ gazowych (py omierze) Aparaty Soxhleta Analizy Êladów pestycydów Bardzo szeroki wybór rozmiarów oraz mo liwoêç zastosowania gilz o podwójnej gruboêci ZgodnoÊç z najpopularniejszymi rozmiarami aparatów Soxhleta Gilzy ekstrakcyjne Whatman produkowane z celulozy lub mikrow ókien szklanych charakteryzujà si najwy szà czystoêcià analitycznà. Powszechnie u ywane sà do ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi cia sta ych. Aparaty Soxhleta sà u yteczne przy pracy z rozpuszczalnikami palnymi, trujàcymi, czy te wydzielajàcymi niemi e zapachy. Gilzy celulozowe produkowane sà z najwy szej jakoêci w ókien bawe nianych i charakteryzujà si doskona à retencjà oraz wytrzyma oêcià mechanicznà. Standardowe gilzy (o pojedynczej gruboêci) posiadajà Êcianki o gruboêci oko o 1 mm (zatrzymanie czàstek sta ych wi kszych ni 10 µm). Gilzy o podwójnych Êciankach (oko o 2 mm gruboêci) sà równie dost pne w najpopularniejszych rozmiarach. Rozwiàzanie to pozwala uzyskaç zwi kszonà sztywnoêç i wytrzyma oêç mechanicznà, przy nieco mniejszej retencji (zatrzymanie czàstek wi kszych ni 6 µm). Wysokiej czystoêci gilzy z mikrow ókien szklanych w 100% produkowane sà z wysokiej jakoêci szk a boro-krzemowego. Specjalne zastosowania tych gilz sà mo liwe dzi ki nie stosowaniu w procesie produkcyjnym adnych dodatków wià àcych oraz du ej odpornoêci na wysokie temperatury (do 500 C). Dzi ki tym cechom gilzy szklane znajdujà zastosowania w takich aplikacjach, gdzie u ycie standardowych gilz celulozowych jest niemo liwe. Gilzy z mikro w ókien szklanych równie sà powszechnie u ywane w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza (zatrzymanie czàstek sta ych wi kszych ni 0,8 µm). Dane techniczne Celuloza Mikrow ókna szklane Maksymalna temperatura pracy: 120ºC 500ºC Wewn trzna Êrednica IloÊç Numer x zewn trzna d ugoêç w opakowaniu katalogowy Gilzy celulozowe o pojedynczej gruboêci 10 mm x 50 mm mm x 55 mm mm x 90 mm mm x 80 mm mm x 80 mm mm x 100 mm mm x 60 mm mm x 80 mm mm x 100 mm mm x 120 mm mm x 80 mm mm x 100 mm mm x 80 mm mm x 94 mm mm x 100 mm mm x 118 mm mm x 130 mm mm x 123 mm mm x 123 mm mm x 180 mm Gilzy celulozowe o podwójnej gruboêci 22 mm x 80 mm mm x 80 mm Gilzy z mikrow ókien szklanych (HP-GF) 19 mm x 90 mm mm x 123 mm

13 MEMBRANY Membrany nieorganiczne Anopore Membrany Cyclopore Membrany Nuclepore TM Membrany celulozowe Membrany nylonowe Membrany z PTFE Akcesoria do filtracji membranowej 12

14 MEMBRANY Membrany nieorganiczne Anopore Filtracja i odgazowanie fazy ruchomej w HPLC Filtracja ultra czystych rozpuszczalników Analizy wagowe i filtracja lipozomów Przygotowanie próbek do skaningowej mikroskopii elektronowej Analizy bakterii metodami fluorescencyjnymi Nieorganiczne membrany Anopore sà idealnym rozwiàzaniem przy wielu trudnych filtracjach laboratoryjnych. Unikalna struktura plastra miodu powoduje, e membrany te sà bardzo sztywne i charakteryzujà si bardzo precyzyjnym odci ciem. Wszystkie wi ksze czàstki sta e pozostajà na powierzchni membrany, nie wnikajàc w jej struktur. Membrany o tak uporzàdkowanej strukturze charakteryzujà si bardzo wysokà skutecznoêcià zatrzymania czàstek. Mikroorganizmy i czàstki sta e zatrzymywane sà na samej powierzchni, co umo liwia póêniejszà wygodnà analiz pod mikroskopem elektronowym. Ze wzgl du na ca kowità przezroczystoêç po zwil eniu, membrany Anopore sà równie doskona e przy u yciu tradycyjnych mikroskopów optycznych. Membrany Anopore sà hydrofilowe i odporne na wi kszoêç popularnych rozpuszczalników organicznych oraz roztworów wodnych. W procesie produkcyjnym membran Anopore nie u ywa si adnych monomerów, plastyfikatorów, wype niaczy, klejów, zwiàzków powierzchniowo czynnych i zwil ajàcych, co eliminuje mo liwoêç kontaminacji próbki oraz zabezpiecza przed wiàzaniem bia ek. Membrany Anopore dostarczane sà w postaci filtrów membranowych Anodisc. Membrany wzmocnione sà na obrze u polipropylenowym pierêcieniem (oprócz membran o Êrednicy 13 mm), aby u atwiç u ycie w zestawach ciênieniowych lub w zestawach do filtracji pró niowej. Du a g stoêç porów i ich ÊciÊle okreêlona wielkoêç, gwarantujà wysokà precyzj membran podczas filtracji OdpornoÊç na wi kszoêç rozpuszczalników eliminuje koniecznoêç gromadzenia w laboratorium ró nych typów membran Brak dodatków w procesie produkcji eliminuje mo liwoêç zanieczyszczenia próbki podczas filtracji Bardzo niska zdolnoêç do wiàzania bia ek zapewnia minimalne straty próbek biologicznych Ca kowita przejrzystoêç zwil onej membrany czyni je idealnymi do badaƒ mikroskopowych Dane techniczne Anodisc 13 Anodisc 25 Anodisc 47 Ârednia gruboêç membrany: 60 µm 60 µm 60 µm Ârednica membrany: 13 mm 21 mm 43 mm Typ membrany: Anopore tlenek glinu Anopore tlenek glinu Anopore tlenek glinu Materia pierêcienia wzmacniajàcego: Brak Polipropylen Polipropylen Budowa pierêcienia: Brak Zgrzew termiczny Zgrzew termiczny Wiàzanie bia ek: S abe S abe S abe Wytrzyma oêç na rozerwanie: psi psi psi Maksymalna temperatura pracy: 400 C 40 C 40 C Stopieƒ porowatoêci: 25-50% 25-50% 25-50% Sterylizacja parowa: Nie Nie Nie Wspó czynnik refrakcji po zwil eniu wodà: 1,60 1,60 1,60 Membrana PorowatoÊç Ârednica HydrofilowoÊç Wiàzanie OdpornoÊç na IloÊç w Numer bia ek rozpuszczalniki opakowaniu katalogowy Anodisc 13 0,02 µm 13 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 13 0,10 µm 13 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 13 0,20 µm 13 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 25 0,02 µm 25 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 25 0,20 µm 25 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 47 0,02 µm 47 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 47 0,10 µm 47 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 47 0,20 µm 47 mm Tak S abe Bardzo dobra

15 MEMBRANY Membrany Cyclopore Monitoring zanieczyszczeƒ powietrza Przygotowanie próbek analitycznych Analiza wody i krwi Mikroskopia elektronowa i epifluorescencyjna Badania kwasów nukleinowych Hodowle tkankowe Membrany Whatman Cyclopore charakteryzujà si precyzyjnie zdefiniowanà wielkoêcià porów oraz bardzo ostrym odci ciem membrany, a tym samym niespotykanà powtarzalnoêcià mikrofiltracji. Bardzo g adka i p aska powierzchnia membrany powoduje, e zatrzymane czàstki gromadzà si dok adnie na samej powierzchni, stanowiàc doskona y obiekt badaƒ mikroskopowych. Membrany Cyclopore produkowane sà przy u yciu opatentowanej metody 1 umo liwiajàcej pe nà kontrol wielkoêci porów w wytwarzanych membranach. Produkowane z bardzo czystej polimerycznej folii, gwarantujàcej najwy szà czystoêç chemicznà produktu. Wolne sà od zanieczyszczeƒ, posiadajà niskà wag, nie absorbujà wody oraz nie wykazujà adnych zdolnoêci wià àcych bia ek. Hydrofilowe membrany poliw glanowe sà dost pne w wielu Êrednicach i w szerokim zakresie porowatoêci. Membrany poliestrowe wykazujà odpornoêç na wi kszoêç rozpuszczalników organicznych, amidów i chlorowcopochodnych w glowodorów. Du a odpornoêç chemiczna umo liwia szerokie wykorzystanie w oznaczaniu czàstek w wielu agresywnych roztworach. 1 Wynalezione przez prof. R. Legrasa i dr Y. Jongena Wysoki kontrast i doskona a widocznoêç podczas badaƒ mikroskopowych Prawdziwie powierzchniowa filtracja umo liwia atwe oznaczanie próbek i skraca czas analizy Dost pne sà membrany ca kowicie przezroczyste Brak wiàzania bia ek i adsorbcji filtrowanego roztworu Niska waga oraz niehigroskopijnoêç Ultra czystà filtracj gwarantuje ca kowity brak jakichkolwiek w ókien nie zwiàzanych z powierzchnià membrany Ca kowita inercja biologiczna (Góra: Fotografia kulek lateksowych o Êrednicy 0,42 µm zatrzymanych na membranie Cyclopore 0,4 µm. Na prawo: W ókna azbestu zatrzymane na membranie poliw glanowej Cyclopore). 14

16 MEMBRANY Typowe aplikacje Monitoring zanieczyszczeƒ powietrza pierwiastków Êladowych (chemicznych i radioaktywnych), analiza czàstek (kurzu, py ów i lotnych czàstek). Metody analityczne analiza wagowa, densytometria, spektroskopia emisyjna, fluorescencja rentgenowska i analizy w podczerwieni. Analizy wody oznaczenia AOX, bezpoêrednie zliczanie mikroorganizmów, biologia morza, analizy fosforanów, azotanów i amoniaku. Filtracja krwi i analiza sk adu usuwania leukocytów, filtracja RBC, plazmoforeza, chemotaksja, cytologia oraz hodowle komórkowe. Filtracja ogólna usuwania czàstek i bakterii, filtracja typu cross flow, przygotowanie próbek i roztworów do HPLC. Mikroskopia mikroskopia elektronowa, mikroskopia epifluorescencyjna i bezpoêrednia mikroskopia optyczna. Analizy mikroorganizmów zliczanie kolonii bakteryjnych, zat anie, frakcjonowanie, analizy dro d y, pleêni, oznaczanie mikroflory bakteryjnej. Badanie kwasów nukleinowych elucja alkaliczna i frakcjonowanie fragmentów DNA. Czarne membrany Cyclopore Czarne membrany Cyclopore doskonale nadajà si do stosowania w technikach epifluorescencyjnych i mikroskopowych, wymagajàcych kontrastowego pod o a. Po przefiltrowaniu próbki, membrana z osadem przenoszona jest bezpoêrednio do analizy. Czarna membrana daje mniejszà fluorescencj pod o a, co powoduje zwi kszenie czu oêci testu. (Powy ej: komórki dro d y na czarnej membranie Cycolpore) Dane techniczne Poliw glan Poliester Czarny Poliw glan GruboÊç: 7-20 µm 9-23 µm 7-20 µm Wytrzyma oêç: >10 psi >10 psi >10 psi Gramatura: 0,7-2,0 mg/cm 2 0,9-2,3 mg/cm 2 0,7-2,0 mg/cm 2 Maksymalna temperatura pracy: 140ºC 150ºC 140ºC PorowatoÊç: 4-20% 4-20% 4-20% ZawartoÊç popio u: 0,6 µg/cm 2 2,3 µg/cm 2 0,6 µg/cm 2 G stoêç porów: x 10 8 porów/cm x 10 8 porów/cm x 10 8 porów/cm 2 PrzezroczystoÊç: przezroczysty lub pó przezroczysty - - Sterylizacja: 30 minut w 121ºC 30 minut w 121ºC 30 minut w 121ºC G stoêç: 1,21 g/cm 3 1,39 g/cm 3 - atwopalnoêç: S aba S aba S aba Odpadanie w ókien: Nie Nie Nie Wymywanie membrany: Nie Nie Nie W aêciwoêci biologiczne: Oboj tne Oboj tne Oboj tne 15

17 MEMBRANY W aêciwoêci techniczne PorowatoÊç GruboÊç G stoêç Ârednia Próba Pr dkoêç Pr dkoêç Wytrzyma oêç nominalna porów porowatoêç p cherzykowa przep ywu przep ywu na wody 1 powietrza 2 rozerwanie (porów/cm 2 ) (%) (bar) (ml/min/cm 2 ) (l/min/cm 2 ) (bar) Poliw glanowe mikroporowate 0,1 µm 20 µm 6 x >6,9 2 1,1 >1,4 0,2 µm 20 µm 5 x ,0 17 3,5 >1 0,4 µm 20 µm 1,5 x ,2 47 8,4 >1 0,8 µm 19 µm 4 x , >1,4 1,0 µm 19 µm 2,2 x , >3,4 3,0 µm 17 µm 3 x ,15 > >3,4 5,0 µm 15 µm 4 x <0,15 > >3,4 8,0 µm 12 µm <0,15 > >3,4 10,0 µm 10 µm <0,07 > >3,4 12,0 µm 8 µm <0,07 > >3,4 Poliw glanowe przezroczyste 3,0 µm 17 µm 4 x , >4,1 Poliestrowe mikroporowate 1,0 µm 22 µm 2,2 x , >3,4 1 Poczàtkowa wartoêç pr dkoêci przep ywu w ml/min/cm 2 wody o temp. 25 o C przy ciênieniu 0,7 bara 2 Poczàtkowa wartoêç pr dkoêci przep ywu w l/min/cm 2 powietrza w temp. 25 o C przy ciênieniu 0,7 bara Membrana WielkoÊç Ârednica HydrofilowoÊç Wiàzanie OdpornoÊç IloÊç Numer porów bia ek na w katalogowy rozpuszczalniki opakowaniu Poliw glanowa 0,2 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,4 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,8 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 1,0 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 5,0 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 8,0 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,4 µm 37 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,2 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,4 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 1,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 3,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 5,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 10,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 12,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,1 µm 142 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,2 µm 142 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa przezroczysta 3,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa czarna 0,2 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa czarna 0,2 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliestrowa 1,0 µm 25 mm Tak S abe Dobra

18 MEMBRANY Membrany Nuclepore TM Membrany z mieszanych estrów celulozy Filtry Nuclepore z mieszanych estrów celulozy posiadajà otwartà i szeroko rozwini tà struktur porów. Czàstki sà wy apywane raczej w strukturze membrany, ni na jej powierzchni, jak to jest w przypadku membran typowo powierzchniowych. Membrany poliw glanowe Poliw glanowe trawione membrany Nuclepore produkowane sà z wysokiej czystoêci folii poliw glanowej. Posiadajà pory o ÊciÊle okreêlonej wielkoêci. Zapewniajà wysokie pr dkoêci filtracji oraz doskona à odpornoêç chemicznà i termicznà. Charakteryzujà si bardzo g adkà powierzchnià oraz bardzo niskà zawartoêcià ekstrahowanych zwiàzków. Mikroskopia epifluorescencyjna Analizy Êrodowiskowe Biologia komórkowa Testy EPA Testy paliw Oznaczenia biologiczne Parazytologia Analizy powietrza Mikrobiologia wody S abe wiàzanie bia ek i niska zawartoêç zwiàzków ekstrahowanych gwarantuje brak kontaminacji próbek Wysoka odpornoêç chemiczna i dobra stabilnoêç termiczna dla szerokiego spektrum próbek Niska zawartoêç popio u i niewielka masa membran Bardzo g adka powierzchnia z dobrymi parametrami optycznymi Rozbudowana powierzchnia wewn trzna zapewnia wi kszà adsorbcj Du a obcià alnoêç filtra S abe wiàzanie bia ek Oboj tnoêç biologiczna przy jednoczesnej dobrej stabilnoêci termicznej Brak dodatków powierzchniowo czynnych Wysokie pr dkoêci przep ywu Oczyszczanie i sterylizacja roztworów wodnych Analiza i usuwanie czàstek sta ych Monitoring zanieczyszczeƒ powietrza Analizy mikrobiologiczne Dane techniczne Poliw glan Mieszane estry Materia membrany: Poliw glan Azotan celulozy i octan celulozy GruboÊç: 6-11 µm µm Wytrzyma oêç: >10 psi >5 psi Gramatura: 0,6-1 mg/cm 2 4,0-5,5 mg/cm 2 G stoêç: 1,20 g/cm 3 1,4 g/cm 3 Temperatura uszczelniania: 230ºC-275ºC 175ºC-200ºC Maksymalna temperatura pracy: 140ºC 120ºC atwopalnoêç: S aba Wysoka ZawartoÊç popio u: 0.92 µg/cm µg/cm 2 PorowatoÊç: <15% 72-88% Zakres porowatoêci: 0,05-12,0 µm 0,22-5,0 µm G stoêç porów: 1x10 5-6x10 8 porów/cm 2 Powierzchnia: P aska i g adka Szorstka W aêciwoêci optyczne: Przezroczysta Nieprzezroczysta Wspó czynnik za amania: 1,584-1,625 (podwójne za amanie) 1,51 HydrofobowoÊç: Nie Nie Niezwiàzane w ókna: Brak Brak Temperatura sterylizacji: 121ºC 121ºC 17

19 MEMBRANY Oznaczenia typów membran Nuclepore AOX AP PVP przeznaczone do analizy AOX do oznaczeƒ areozoli, lekko pokryta smarem Apiezon L dla zwi kszenia adhezji wy apywanych czàstek hydrofobowe Membrana PorowatoÊç Ârednica HydrofilowoÊç Wiàzanie OdpornoÊç IloÊç Numer bia ek na roz- w katalogowy puszczalniki opakowaniu Mieszane estry 0,22 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Dobra Mieszane estry 0,45 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Dobra Mieszane estry 0,45 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Dobra * sterylne, kratkowane Mieszane estry 0,45 µm 142 mm Tak Bardzo s abe Dobra Mieszane estry 5,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Dobra Poliw glanowe 0,05 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,05 µm 76 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,1 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,1 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,1 µm 76 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe czarne 0,2 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 50 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 90 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 142 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,4 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe AOX 0,4 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,4 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe AOX 0,4 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,4 µm 50 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,4 µm 142 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,8 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,8 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe czarne 0,8 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,8 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 1,0 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 1,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 1,0 µm 142 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 2,0 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 2,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 3,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 3,0 µm 90 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 5,0 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 5,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 5,0 µm 50 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 5,0 µm 19 x 42 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 8,0 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 8,0 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe AP 8,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe PVP 8,0 µm 13 mm Nie Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe PVP 8,0 µm 25 x 80 mm Nie Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 10,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 12,0 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 12,0 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 12,0 µm 50 mm Tak Bardzo s abe Ârednia * Pakowane indywidualnie 18

20 MEMBRANY Membrany celulozowe Azotan celulozy (nitroceluloza) Membrany nitrocelulozowe Whatman sà zalecane do rutynowych filtracji laboratoryjnych, a w szczególnoêci do filtracji roztworów wodnych. Membrany te charakteryzujà si szerokim zakresem porowatoêci oraz niskà zawartoêcià ekstrahowanych zanieczyszczeƒ. Membrany sà wytrzyma e i elastyczne, dzi ki czemu bardzo dobrze znoszà przenoszenie i sterylizacj. Membrany z azotanu celulozy sà dostarczane w krà kach, arkuszach lub rolkach. Szeroki zakres porowatoêci obejmujàcy najcz Êciej stosowane odci cia filtracyjne Niska zawartoêç ekstrahowalnych zwiàzków gwarantuje brak kontaminacji próbek Przygotowanie próbek analitycznych Badania mikrobiologiczne Filtracja roztworów wodnych Octan celulozy Membrany z octanu celulozy w porównaniu z nitrocelulozà i mieszanymi estrami celulozy, wykazujà jeszcze mniejsze zdolnoêci do wiàzania bia ek i te cechy predysponujà je jako idealne do prac z materia ami pochodzenia biologicznego. Membrany te charakteryzujà si zwi kszonà odpornoêcià na rozpuszczalniki (a w szczególnoêci na alkohole o niewielkim ci arze czàsteczkowym) oraz zwi kszonà odpornoêcià termicznà. Membrany z octanu celulozy wytrzymujà wielokrotnà sterylizacj, bez utraty integralnoêci struktury membrany. Bardzo s abe wiàzanie bia ek Wysoka wytrzyma oêç mechaniczna umo liwia swobodne operowanie podczas wymagajàcych procedur laboratoryjnych (np. sterylizacja) Zwi kszona odpornoêç na rozpuszczalniki Wytrzymujà wielokrotnà sterylizacj bez utraty charakterystyki membrany Rozdzia y bakterii Gram + Membrany z mieszanych estrów celulozy Membrany z estrów celulozy Whatman sà przeznaczone do rutynowych zastosowaƒ, takich jak filtracja roztworów wodnych. W porównaniu do filtrów z czystej nitrocelulozy posiadajà bardziej g adkà i jednolità powierzchni, co gwarantuje wysoki kontrast kolorów. Ta cecha predysponuje je jako doskona e rozwiàzanie do detekcji mikroskopowej czàstek sta ych. Membrany dost pne sà równie w kolorach zielonym i czarnym, oraz jako kratkowane, aby u atwiç zliczanie wielu ró nych rodzajów czàstek. Podzia ka nadrukowana jest specjalnym nietoksycznym tuszem, ca kowicie wolnym od substancji spowalniajàcych wzrost flory bakteryjnej. Membrany zapewniajà doskona y kontrast pomi dzy koloniami bakterii, a powierzchnià filtra. Zielone membrany sà szczególnie u yteczne przy pomiarach czàstek o ciemnym zabarwieniu, gdy kontrast z bia ym t em jest bardzo m czàcy dla oczu. Sterylne membrany dla najbardziej krytycznych aplikacji Doskona y kontrast zapewniajàcy atwiejsze zliczanie czàstek Nietoksyczna podzia ka, nie wp ywajàca na wzrost bakterii Mo liwoêç powtórnej sterylizacji w przypadku wielokrotnego u ycia Badania bakteriologiczne Zliczanie czàstek w roztworach i aerozolach 19

Laboratoryjny Katalog Filtracji

Laboratoryjny Katalog Filtracji Laboratoryjny Katalog Filtracji Materiały filtracyjne w monitoringu środowiska MUNKTELL FILTER AB Rok ZałoŜenia 1987 Rok ZałoŜenia 1991 KONTROLA ZANIECZYSZCZENIA WODY FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO Filtry z

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

SĄCZKI STRZYKAWKOWE www.alfachem.pl biuro@alfachem.pl sprzedaz@alfachem.pl

SĄCZKI STRZYKAWKOWE www.alfachem.pl biuro@alfachem.pl sprzedaz@alfachem.pl SĄCZKI STRZYKAWKOWE 233 Sączki strzykawkowe MicroPore standardowe Przeznaczone do filtracji próbek w procesie ich przygotowania do dalszych analiz, np. chromatograficznych. Membrany o różnej wielkości

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY DO KLARYFIKACJI ROZPUSZCZALNIKÓW HPLC - UPLC

ZESTAWY DO KLARYFIKACJI ROZPUSZCZALNIKÓW HPLC - UPLC ZESTAW KLARYFIKACJA ZE SPIEKIEM SZKLANYM 300 ml Aparaty filtracyjne całoszklane, 4-0 mm - do filtracji próżniowej roztworów wodnych, organicznych lub żrących - w analizie zanieczyszczeń stałych lub oznaczeniach

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI Zestaw laktacyjny Sterylne, jednorazowe zestawy laktacyjne, zawierające osłonki na piersi i butelki, które pasują do większości pompek Zestawy laktacyjne Beldico umożliwiają łatwe

Bardziej szczegółowo

NAVAL. Zawory kulowe Naval

NAVAL. Zawory kulowe Naval NAVAL Zawory kulowe Naval STALOWE ZAWORY KULOWE NAVAL Zawory kulowe NAVAL stosowane sà jako zawory odcinajàce w sieciach cieplnych i instalacjach ciep owniczych oraz w instalacjach olejowych, spr onego

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Arkusz informacyjny R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Zastosowanie Rys. 1. MSV-I Zawory MSV-I/M przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ych przep ywach. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro pętelka zamknięta o wysokości 2 mm Rozmiar w cm Ciężar w gramach Do stelaża MS 420 30 x 12,5 40 MS 100 MS 421 47 x 12,5 65 MS

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

108 do cen nale y doliczyç VAT 22% Syfony do bitej Êmietany. Syfony do bitej Êmietany

108 do cen nale y doliczyç VAT 22% Syfony do bitej Êmietany. Syfony do bitej Êmietany Syfony do bitej Êmietany Syfony do bitej Êmietany Syfony pozwalajà przygotowaç bità Êmietan, kremy, sosy, musy w sposób atwy, wygodny, atrakcyjny i tani. Syfony sà idealnym rozwiàzaniem dla wszelkiego

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare Life Sciences. Kompleksowe rozwiązania do monitoringu wody

GE Healthcare Life Sciences. Kompleksowe rozwiązania do monitoringu wody GE Healthcare Life Sciences Kompleksowe rozwiązania do monitoringu wody Produkty Whatman do monitoringu wody GE Healthcare Life Sciences oferuje kompleksowe rozwiązania do monitoringu wody z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji Dziennik Ustaw Nr 110 7235 Poz. 1057 1057 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji Na podstawie art. 148 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Stanowisko testowe Opracował Tomasz Piaścik Wprowadzenie Malejące zasoby naturalne, wpływ na środowisko naturalne i ciągle rosnące potrzeby

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wstęp... 11. II. Chemiczna analiza wody i ścieków... 12

Spis treści. I. Wstęp... 11. II. Chemiczna analiza wody i ścieków... 12 Spis treści I. Wstęp... 11 II. Chemiczna analiza wody i ścieków... 12 1. Zasadowość... 12 1.1. Wprowadzenie... 12 1.2. Oznaczanie zasadowości ogólnej metodą miareczkową wobec wskaźnika metylooranżu...

Bardziej szczegółowo

Stablowicka 147 I Wroclaw Poland

Stablowicka 147 I Wroclaw Poland ZAŁĄCZNIK NR 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ A SZKŁO LABORATORYJNE CZĘŚĆ B SPRZĘT LABORATORYJNY CZĘŚĆ C ODCZYNNIKI CHEMICZNE CZĘŚĆ D MATERIAŁY CZĘŚĆ A SZKŁO LABORATORYJNE RODZAJ - SZKŁO LABORATORYJNE WYMIARY/WAGA

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru ciśnienia.

Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Każda pompownia musi być wyposażona w urządzenia do pomiaru ciśnienia. Najczęściej będą one montowane na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp oraz na przewodzie wyjściowym

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V seria HZY-ŻELOWE KONSTRUKCJA - Siatki płyt dodatnich i ujemnych odlewane są z ołowiu wapniowo-cynowego,

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent Załącznik nr 1 PAKIET NR 1 Wymagania dotyczące rękawów papierowo-foliowych bez zakładki ( bez fałdy), rękawów foliowo-papierowych z zakładką ( z fałdą) oraz torebek foliowo-papierowych płaskich: 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 283 20421 Poz. 2842 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 283 20421 Poz. 2842 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 283 20421 Poz. 2842 2842 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji Na podstawie art. 148 ust.

Bardziej szczegółowo

Stablowicka 147 I Wroclaw Poland

Stablowicka 147 I Wroclaw Poland ZAŁĄCZNIK NR 6 ZESTAWIENIE DLA ZAMÓWIENIA SZKŁA LABORATORYJNEGO. ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO LABORATORIUM W RAMACH PIERWSZEJ DOSTAWY CZĘŚĆ - A Lp. RODZAJ - SZKŁO LABORATORYJNE

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach,

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach, Pompa olejowa BFP 52E Zastosowanie Pompa BFP 52E jest przeznaczona dla palników 2-stopniowych. Pompa posiada dwa membranowe zawory regulacyjnyjne, jest wyposa- ona w zewn trzny zawór elektromagnetyczny

Bardziej szczegółowo

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje:

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: 1 ARMATURA SPOŻYWCZA DIN 11850 SMS RJT / IDF / Zoll gatunek stali: AISI 304/304L/316L / / / / / / uszczelnienie: NBR/HNBR/MVQ/EPDM/Viton

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS CosmoCONTROL 1. Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne

BIMs PLUS CosmoCONTROL 1. Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne BIMs PLUS CosmoCONTROL 1 Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne Zawory termostatyczne CosmoCONTROL 1 Zawory przeznaczone sà do pracy w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 1 Testy kontrolujące procesy sterylizacji L.p. Opis wyrobu 1. Ampułkowy wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE Wiertarki pistoletowe, kàtowe i proste ze standardowymi i bezkluczowymi uchwytami wiertarskimi. Wkr tarki pistoletowe i proste. 35 7802A oraz 7802AKC Wiertarki pistoletowe

Bardziej szczegółowo

Informacje zamieszczone w broszurze, są ważne w czasie przekazywania jej do druku. W okresie jej ważności mogą one jednak ulec zmianie.

Informacje zamieszczone w broszurze, są ważne w czasie przekazywania jej do druku. W okresie jej ważności mogą one jednak ulec zmianie. BIBUŁY, SĄCZKI I GILZY EKSTRAKCYJNE BIBUŁKI DO CZYSZCZENIA SOCZEWEK PAPIERKI I ŁÓDECZKI DO WAŻENIA PAPIERKI I PASKI WSKAŹNIKOWE BIBUŁY DO CHROMATOGRAFII www.poch.com.pl 2 Informacje zamieszczone w broszurze,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Stablowicka 147 I Wroclaw Poland

Stablowicka 147 I Wroclaw Poland ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚĆ A SZKŁO LABORATORYJNE CZĘŚĆ B SPRZĘT LABORATORYJNY CZĘŚĆ C ODCZYNNIKI CHEMICZNE CZĘŚĆ D MATERIAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ A SZKŁO LABORATORYJNE RODZAJ SZKŁO LABORATORYJNE WYMIARY/WAGA

Bardziej szczegółowo

Właściwości materii - powtórzenie

Właściwości materii - powtórzenie Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czy zjawisko

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości.

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości. Rodzaje szkła Float - jest produkowane przez wylewanie stopionej masy szklanej na płynną kąpiel cynową, następnie poddawane jest dodatkowej obróbce ogniowej. Uzyskuje się w ten sposób idealnie gładką powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Termowizyjnego

Raport Badania Termowizyjnego I n f r a - R e d T h e r m o g r a p h i c I n s p e c t i o n s Stawna 6 71-494 Szczecin / Poland Tel +48 91 885 60 02 Mobile +48 504 265 355 www.gamma-tech.pl e-mail: office@gamma-tech.pl Raport Badania

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA OPzS blok

KARTA KATALOGOWA OPzS blok Typoszereg baterii OPzS blok został zaprojektowany jako kompaktowe, rezerwowe źródło zasilania odbiorów wymagających najwyższego poziomu niezawodności zasilania. Baterie firmy BATER typu OPzS blok, dzięki

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Soczewka wewnątrzgałkowa, hydrofobowa, jednoczęściowa z filtrem UV wraz z jednorazowym. optycznej 0 stopni, - średnica optyczna - długość całkowita

Soczewka wewnątrzgałkowa, hydrofobowa, jednoczęściowa z filtrem UV wraz z jednorazowym. optycznej 0 stopni, - średnica optyczna - długość całkowita Pak 1 ok Pakiet 1 SOCZEWKI 1 L.p. ASORTYMENT Zamaw. Ilość (szt.) jedn.netto jedn.brutto Soczewka wewnątrzgałkowa, hydrofobowa, jednoczęściowa z filtrem UV wraz z jednorazowym kartridżem, - angulacja części

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE LINII PNEUMATYCZNEJ

WYPOSA ENIE LINII PNEUMATYCZNEJ WYPOSA ENIE LINII PNEUMATYCZNEJ Du a gama wyposa enia do narz dzi Ingersoll Rand w celu dopasowania ich do ka dej pracy. 63 Filtry, regulatory, smarownice Seria B Filtr po aczony z regulatorem (zaworofiltr)

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów Êciekowych.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów Êciekowych. Dziennik Ustaw Nr 134 8568 Poz. 1140 1140 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów Êciekowych. Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa FVXS-F / RXS-G ARC452A1 FVXS25,35,50FV1B RXS25,35G Stylowe wzornictwo P aski panel przedni: jest atwy do umycia, a jego stylowy wyglàd pasuje do ka dego wystroju wn trza Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW ARMATURA GAZOWA Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW 1 Spis treści SPIS TREŚCI FM FMC FGM Filtry gazu...4 M16/RMO N.A. M16/RM N.A. Zawory odcinające normalnie otwarte...8 M16/RMO N.C. M16/RM N.C. Zawory odcinające

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo