Spis treêci. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne"

Transkrypt

1

2 Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper 10 TM 51 Filtry PolyVent TM 52 Filtry Hepa-Cap TM oraz Hepa-Vent TM 53 Membrany filtracyjne Nieorganiczne membrany Anopore 13 Membrany Cyclopore Membrany Nuclepore TM Membrany celulozowe Membrany nylonowe 21 Membrany z PTFE 21 Akcesoria Przygotowanie próbki Fiolki filtracyjne Mini-UniPrep TM 25 Filtry strzykawkowe Puradisc 4 TM Filtry strzykawkowe Puradisc 13 TM Filtry strzykawkowe Puradisc 25 TM Filtry strzykawkowe Puradisc ZC Filtry strzykawkowe Anotop Filtry strzykawkowe Anotop Filtry strzykawkowe Anotop IC Filtry strzykawkowe Anotop LC Filtry strzykawkowe GD/X Filtry strzykawkowe GD/XP Filtry dyskowe Polydisc TM, 50mm Strzykawki filtracyjne Autovial TM 37 Fiolki filtracyjne UniPrep TM 38 Zabezpieczenia laboratoryjne Filtry Aqueous IFD TM oraz Solvent IFD TM 55 Filtry Vacu-Guard TM oraz Vacu-Guard 150 TM Filtry Carbon Cap TM 58 Bibu a laminowana Benchkote oraz Benchkote Plus TM 59 Mikrop ytki filtracyjne Mikrop ytki UniFilter TM P ytki UniPlate TM Biop ytki SPE P ytki PCR 67 P ytki UniCell TM 67 Zestawy pró niowe UniVac TM 68 Akcesoria 69 Chromatografia bibu owa Bibu y chromatograficzne Bibu y jonowymienne Dobór produktu Jak dobraç odpowiednie urzàdzenie do przygotowania próbek 74 OdpornoÊç chemiczna filtrów do przygotowania próbek 75 OdpornoÊç chemiczna membran filtracyjnych 76 Wirowanie Filtry wirówkowe VectaSpin Micro TM Filtry wirówkowe VectaSpin 3 TM Filtry wirówkowe VectaSpin 20 TM Filtracja p ynów Filtry kapsu owe Polycap TM Filtry kapsu owe AutoCup 48 Kolumienki filtracyjne 49 Te i inne produkty sà dost pne w sta ej sprzeda y u dystrybutorów firmy Whatman. 1

3 FILTRACJA Filtry z mikrow ókien szklanych Sàczki celulozowe Gilzy ekstrakcyjne 2

4 FILTRACJA Filtry z mikrow ókien szklanych Filtry z mikrow ókien szklanych Whatman wykonane sà w 100% ze szk a boro-krzemowego. Charakteryzujà si wysokà odpornoêcià chemicznà i brakiem jakichkolwiek dodatków wià àcych. Filtry te wykazujà si ma ymi oporami przy du ych przep ywach oraz wysokà skutecznoêcià filtracji drobnych czàstek (retencja od 0,7 do 2,7 µm). Filtry z w ókien szklanych nie posiadajà w asnoêci higroskopijnych. Filtry z w ókien szklanych mogà byç u ywane w temperaturach do 500 C. Sà idealnym rozwiàzaniem przy filtracji goràcych gazów oraz przy wagowych analizach materia ów lotnych. Filtry z w ókien szklanych Whatman posiadajà mikrokapilarnà struktur, dzi ki której po zwil eniu mogà zatrzymywaç du o wi ksze iloêci wody, ni podobne sàczki celulozowe. W aêciwoêci te, predysponujà je do u ycia w metodach scyntylacyjnych i mikroskopowych. Filtry z w ókien szklanych znajdujà zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach analityki laboratoryjnej i monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza. Filtracja wst pna Du a efektywnoêç filtrów szklanych powoduje, e jednym z podstawowych zastosowaƒ jest filtracja wst pna. Filtry szklane Whatman GF/B oraz GF/D ze wzgl du na bardzo niskie opory podczas filtracji sà doskona e do tego celu. Filtry Whatman Multigrade GMF 150 przeznaczone sà do filtracji wst pnej du ych obj toêci roztworów o znacznej zawartoêci zanieczyszczeƒ mechanicznych. GF/A filtr o wysokiej skutecznoêci. Przeznaczony do filtracji zawiesin w wodzie i innych rozpuszczalnikach. Stosowany równie do filtracji glonów i hodowli bakteryjnych. Bardzo szeroko u ywany w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza. GF/B grubszy ni GF/A, o wy szej odpornoêci mechanicznej oraz zwi kszonej skutecznoêci filtracji. Zalecany do zag szczania zawiesin ma ych czàstek oraz u ywania w technikach, które wymagajà absorpcji relatywnie du ych iloêci wody. GF/C mi dzynarodowy standard w oznaczaniu czàstek rozpuszczonych w wodzie, usuwaniu m tnoêci i filtracji hodowli komórkowych. Równie szeroko u ywane w biochemii, przy rozdzia ach i oznaczaniu materia u biologicznego. GF/D podstawowy filtr umo liwiajàcy wst pnà filtracj przed filtracjà membranowà. Bardzo du a efektywnoêç filtracji. GF/F filtr szklany umo liwiajàcy najdok adniejszà filtracj (retencja 0,7 µm). U ywany najcz Êciej do oczyszczania bia ek, filtracji próbek oraz rozpuszczalników do HPLC. Stosowany równie przy zliczaniu bakterii Salmonella i Pseudomonas aeroginosa. EPM 2000 filtry ze szk a boro-krzemowego specjalnie oczyszczanego, opracowane do stosowania w wysoko przep ywowym monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza, aerozoli, etc. Bardzo niska zawartoêç zwiàzków organicznych. Zgodne z metodà EPA PM10. QM-A super czyste filtry kwarcowe do najbardziej krytycznych analiz w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza. Filtry sà specjalnie oczyszczane, tak aby zawiera y pomijalnie ma e iloêci metali ci kich oraz metali ziem alkalicznych. Mogà byç u ywane w temp. do 500 C. Zgodne z normà EPA PM10. Typ 72 filtry zawierajàce w giel aktywowany. Specjalnie opracowane do oznaczania izotopów jodu w monitoringu powietrza, w pobli u instalacji nuklearnych. 934-AH filtry o g adkiej powierzchni, zalecane przy monitoringu zanieczyszczeƒ wody i powietrza, jak równie technikach biochemicznych. Filtry mogà pracowaç w temp. do 500 C. 3

5 FILTRACJA Monitoring zanieczyszczeƒ powietrza Filtry Whatman z mikrow ókien szklanych sà szeroko u ywane w rutynowych analizach monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza, jak i w specjalnym monitorowaniu wybranych zanieczyszczeƒ: mikroorganizmów, mgie olejowych, kwaênych dymów, etc.. Rekomendowane sà jako wzorcowe materia y o bardzo wysokiej skutecznoêci filtracji drobnych czàstek. Dzi ki niskim oporom przep ywu i wysokiej skutecznoêci zatrzymywania czàstek zanieczyszczeƒ, filtry szklane i kwarcowe sà idealnym rozwiàzaniem dla czu ych i dok adnych pomiarów zanieczyszczeƒ. Filtry te charakteryzujà si dodatkowo doskona ymi w aêciwoêciami optycznymi. Wiele metod pomiarów zanieczyszczeƒ powietrza wykorzystuje g stoêç optycznà (przepuszczalnoêç lub wspó czynnik odbicia) zatrzymanego py u. W innych metodach zebrane zanieczyszczenia, zostajà wymyte z filtra, a nast pnie poddane wielu specjalistycznym analizom. Równie pomiary ciàg e w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza, bardzo cz sto wykorzystujà filtry Whatman z w ókien szklanych w postaci taêmy nawini tej na rolk. Filtry te posiadajà Êwiadectwa zgodnoêci z normami EPA. Analizy zanieczyszczeƒ wody Filtry z mikrow ókien szklanych GF/A, GF/C oraz 934-AH sà bardzo cz sto stosowane w wielu krajach, jako standardowe materia y filtracyjne w monitoringu zanieczyszczeƒ wody. Ca kowita zawartoêç zawiesiny w wodzie jest oznaczana na filtrach szklanych Whatman po wst pnym wysuszeniu i zwa eniu. ZawartoÊç zwiàzków organicznych w zawiesinie ca kowitej mo e byç oznaczona poprzez wygrzanie zebranego osadu w temperaturze 500 C. Filtry szklane Whatman nie zawierajà adnych dodatków wià àcych, a tym samym nie zmieniajà swojej masy podczas wygrzewania w wysokich temperaturach. Chlorofil pochodzàcy z glonów, mo e byç oznaczany poprzez ekstrakcj acetonem lub metanolem, osadu zebranego podczas filtracji próbki wody na filtrach Whatman GF/C o Êrednicy 7 cm. St enie pigmentu mo na nast pnie oznaczaç metodami spektrofotometrycznymi. Wst pna filtracja laboratoryjna Oczyszczanie buforów i roztworów reagentów, np. przed zastosowaniem metod spektrofotometrycznych Usuwanie drobnych czàstek w gla z roztworów testowych Analiza w glowodanów, usuwanie w ókien pozosta ych po hydrolizie Filtracja roztworów u ywanych przy analizie wielkoêci czàstek Usuwanie zanieczyszczeƒ z reagentów kompleksów jonowo-asocjacyjnych Analiza wagowa wype niaczy i pigmentów Oczyszczanie roztworów bia ek przed liofilizacjà Oznaczanie osadów w produktach petrochemicznych OkreÊlanie zawartoêci olejów i t uszczów w produktach ywnoêciowych, poprzez wymycie rozpuszczalnikiem próbek umieszczonych uprzednio na filtrach Rozdzia y biochemiczne Gromadzenie stràconych bia ek, analiza grupowa, zliczanie na filtrach Badania hodowli komórkowych Zbieranie fragmentów tkanek Kontrola procesowa Pomiar czystoêci powierzchni cz Êci maszyn po myciu rozpuszczalnikami organicznymi, filtracja i obserwacja pozosta oêci na filtrze Testy kontrolne filtrów przemys owych próbki powietrza sà filtrowane przez filtry o Êrednicy 15 cm, które nast pnie sprawdzane sà na zawartoêç zanieczyszczeƒ GF/A GF/A, GF/F GF/C GF/F GF/A GF/F GF/C, GF/F GF/A GF/A GF/C GF/C GF/C GF/A GF/A 4

6 FILTRACJA Typ Zatrzymanie Wspó czynnik Gramatura Typowa Wytrzyma oêç Wytrzyma oêç czàstek* przep ywu (g/m 2 ) gruboêç na mokro na sucho (cieczy) (µm) (s/100 ml/cal 2 ) (µm) (psi) (N/15 mm) GF/A 1,6 4, ,3 5,5 GF/B 1,0 12, ,5 6,4 GF/C 1,2 6, ,3 6,6 GF/D 2,7 2, ,3 6,4 GF/F 0,7 19, ,3 8,9 934-AH 1,5 3, ,5 4,1 QM-A 2,2 6, ,5 7,3 GMF 150 1,2 3, ,4 4,2 EPM ,0 4, ,8 6,3 Grade 72-5, ,6 5,5 * Przy 98% skutecznoêci zatrzymania Typowe w aêciwoêci filtrów z mikro w ókien szklanych Ârednica GF/A GF/B GF/C GF/D GF/F Sàczki 21 mm mm mm mm mm ,5 mm mm mm mm mm mm mm * * * 110 mm * * * 125 mm * * * 150 mm * * * 185 mm * mm * * Arkusze 102 mm x 254 mm ** mm x 254 mm mm x 570 mm * * * * Filtry GF/A 60 mm sà dost pne z wzmocnionà kraw dzià, w opakowaniach po 50 szt nr kat Produkty oznaczone: * pakowane sà 25 szt./op., ** pakowane sà po 50 szt./op., wszystkie pozosta e po 100 szt./op. Ârednica GMF 150 Grade 72 EPM 2000 QM-A 934-AH Sàczki 24 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Arkusze 8 x * - Produkty oznaczone: * pakowane sà 25 szt./op., ** pakowane sà po 50 szt./op., wszystkie pozosta e po 100 szt./op. 5

7 FILTRACJA Filtry celulozowe Sàczki celulozowe dobierane sà przede wszystkim na podstawie wymaganej retencji czàstek, pr dkoêci przep ywu roztworu oraz skutecznoêci filtracji. Inne wa ne kryteria doboru to: wytrzyma oêç na mokro, odpornoêç chemiczna, czystoêç oraz zawartoêç popio u. Ârednic filtra dobiera si w zale noêci od obj toêci filtrowanego roztworu. Poni ej podajemy maksymalnà praktycznà obj toêç roztworu, dla najpopularniejszych rozmiarów sàczków (karbowanych). Ârednica Obj toêç 90 mm 15 ml 110 mm 20 ml 125 mm 35 ml 150 mm 75 ml 185 mm 135 ml 240 mm 300 ml Filtry jakoêciowe Filtry te sà u ywane w analizie jakoêciowej do oznaczania i identyfikacji sk adu chemicznego. Aby zwi kszyç wydajnoêç filtracji, stosuje si cz sto odpowiednio posk adane sàczki (karbowane). Nr 1 Êrednie zatrzymanie i Êredni przep yw przez sàczek, stosowane w rutynowych analizach, takich jak analizy gleby, testach zdolnoêci kie kowania, analizach ywnoêci, monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza i detekcji gazów. Nr 2 zatrzymujà mniejsze czàstki przy wolniejszej filtracji, ni Nr 1. Dost pne tak e jako sàczki karbowane Nr 2V. Najcz Êciej u ywane w monitoringu specyficznych zanieczyszczeƒ oraz w analizach gleby. Nr 3 grube filtry, o du ej skutecznoêci filtracji i zatrzymaniu drobnych czàstek, wzmocnione. Du a gruboêç powoduje wi kszà wytrzyma oêç na mokro, co pozwala na u ycie w lejkach Buchnera. Bibu a o du ej ch onnoêci. Nr 4 oferujà du e pr dkoêci przep ywu, przeznaczone do filtracji du ych czàstek i roztworów elowych, takich jak wodorotlenki elaza i glinu. U ywane równie do szybkiej filtracji w rutynowym oczyszczaniu roztworów biologicznych lub ekstraktów organicznych oraz do szybkiego monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza (gdy wy apanie najmniejszych czàstek nie jest parametrem krytycznym). Nr 5 najbardziej skuteczny filtr jakoêciowy. U ywany do filtracji bardzo drobnych osadów z niewielkà pr dkoêci przep ywu. Stosowane w analizach chemicznych wody i gleby. Nr 6 dwukrotnie wi ksza pr dkoêç filtracji w porównaniu do Nr 5, przy zachowaniu prawie tej samej skutecznoêci. Stosowane w analizach wody kot owej. Filtry jakoêciowe wzmocnione Filtry wzmocnione zawierajà niewielkà domieszkà ywic wzmacniajàcych ich w aêciwoêci mechaniczne. Dodatki te nie wprowadzajà znaczàcych zanieczyszczeƒ do przesàczu, a wzmacniajà zdecydowanie struktur filtra. Poniewa dodatki zawierajà zwiàzki azotowe, sàczki jakoêciowe wzmocnione nie sà zalecane przy oznaczeniach metodà Kjeldahla. Nr 91 podstawowy krepowany filtr do mniej krytycznych rutynowych analiz. Powszechnie u ywany w analizach cukru oraz w laboratorich farmaceutycznych do rutynowych filtracji. Nr 93 / Studencki powszechnie u ywany na uczelniach i w liceach do celów edukacyjnych oraz do wst pnej filtracji laboratoryjnej i przygotowania próbek. Nr 113 krepowany filtr o du ej skutecznoêci filtracji i najszybszym przep ywie wêród wszystkich filtrów jakoêciowych. Jest najgrubszym filtrem, a przez to maksymalnie wytrzyma ym. Idealnie nadaje si do filtracji osadów elowych. Dost pny jako karbowany Nr 113V. Nr 114 bardzo wytrzyma y filtr, o po ow cieƒszy ni Nr 113, z g adkà powierzchnià, umo liwiajàcà atwy odzysk osadu. Stosowany do grubokrystalicznych i elowych osadów. Dost pny jako karbowany Nr 114V. 6

8 FILTRACJA Filtry iloêciowe Filtry iloêciowe Whatman przeznaczone sà do analizy wagowej oraz do przygotowania próbek do analizy instrumentalnej. Dost pne sà w trzech podstawowych rodzajach: Bezpopio owe zawartoêç popio u maksymalnie 0,01%. Do rutynowych analiz wagowych. Niskopopio owe, utwardzone zawartoêç popio u maksimum 0,025%. Bardzo du a wytrzyma oêç na mokro. Bezpopio owe, utwardzone zawartoêç popio u maksymalnie 0,008%. Bardzo du a wytrzyma oêç na mokro. Filtry bezpopio owe Filtry bezpopio owe Whatman produkowane sà z wysokiej czystoêci w ókien bawe ny w specjalnie kontrolowanych warunkach. Te ultra czyste filtry sà idealne do stosowania w wielu najbardziej krytycznych procedurach analitycznych. Nr 40 podstawowy filtr bezpopio owy o Êredniej retencji i Êredniej pr dkoêci filtracji. Podstawowe zastosowania to: analiza wagowa, przygotowanie próbek do atomowej spektrometrii absorbcyjnej oraz monitoring zanieczyszczeƒ powietrza. Nr 41 najszybszy filtr bezpopio owy przeznaczony do analiz wymagajàcych filtracji osadów grubokrystalicznych lub elowych, takich jak wodorotlenki glinu i elaza. Równie u ywane do iloêciowych analiz zanieczyszczeƒ powietrza przy oznaczaniu sk adników gazowych, przy du ych przep ywach. Nr 42 filtr bezpopio owy do filtracji najdrobniejszych osadów z niewielkà pr dkoêcià przep ywu. Filtracja osadów siarczanu baru i innych bardzo drobnych zawiesin. Nr 43 Êrednio szybka filtracja. U ywany w analizach ywnoêci, zbieraniu czàstek w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza i analizach nieorganicznych w budownictwie, kopalniach i hutach. Nr 44 szybsza filtracja ni Nr 42, przy podobnej retencji. Ze wzgl du na najmniejszà gruboêç filtra, równie zawartoêç popio u wprowadzanego do próbki jest najmniejsza. Filtry niskopopio owe utwardzone Filtry te w procesie produkcji trawione sà w mocnych kwasach, aby uzyskaç maksymalnà odpornoêç chemicznà i wysokà wytrzyma oêç mechanicznà. G ównie przeznaczone sà do filtracji przy u yciu lejków Buchnera, a dzi ki swojej g adkiej powierzchni pozwalajà na bardzo efektywny odzysk osadu. Nr 50 najgrubszy filtr z wolnym przep ywem, przeznaczony do filtracji drobnych osadów. Utwardzona powierzchnia pozbawiona jest wszelkich niezwiàzanych w ókien. Nr 52 powszechnie stosowane filtry o Êredniej pr dkoêci filtracji i Êredniej retencji. Idealne do filtracji przy u yciu lejków Buchnera i innych zestawów do filtracji pró niowej. Nr 54 filtry przeznaczone do bardzo szybkiej filtracji osadów grubokrystalicznych i elowych. Du a wytrzyma oêç na mokro pozwala na bardzo szybkà filtracj pró niowà trudnych próbek. Filtry bezpopio owe, utwardzone Filtry utwardzone bezpopio owe sà trawione mocnymi kwasami, aby przy mo liwie najni szej zawartoêci popio u posiada y równie doskona e parametry mechaniczne. Bardzo g adka powierzchnia predysponuje te filtry do najbardziej krytycznych aplikacji. Nr 540 podstawowy filtr o Êredniej retencji i Êredniej pr dkoêci filtracji. Cz sto u ywany przy analizie wagowej metali w roztworach kwaênych lub alkalicznych. Nr 541 przeznaczone do szybkiej filtracji osadów gruboziarnistych i elowych w roztworach kwasów i zasad. Typowe zastosowania to oznaczanie bia ek, analizy cementu oraz oznaczanie w ókien w pokarmie zwierz cym. Nr 542 gwarantujà du à efektywnoêç filtracji drobnych osadów w agresywnych roztworach, które uszkadzajà konwencjonalne filtry. Wolna pr dkoêç filtracji i wysoka wytrzyma oêç mechaniczna przy jednoczesnej doskona ej odpornoêci chemicznej. Cz sto u ywane przy oznaczeniach wagowych metali. 7

9 FILTRACJA Typowe w aêciwoêci filtrów celulozowych Typ Zatrzymanie Wspó - ZawartoÊç Typowa Gramatura Wytrzyma- Wytrzyma- Wytrzymaczàstek* czynnik popio u gruboêç (g/m 2 ) oêç oêç oêç (p yn) przep ywu (%) (µm) na mokro na sucho mechaniczna (µm) (s/100ml/cal 2 ) (psi) (psi) (N/15mm) JakoÊciowe 1 11,0 10,5 0, , ,1 2 8,0 21,0 0, , ,6 3 6,0 26,0 0, , ,0 4 20,0 3,7 0, , ,4 5 2,5 94,0 0, , ,6 6 3,0 35,0 0, , ,1 JakoÊciowe wzmocnione 91 10,0 6,2 0, , , ,0 7,0 0, , , ,0 1,3 0, , , ,0 5,3 0, , ,1 IloÊciowe bezpopio owe 40 8,0 19,3 0, , , ,0 3,4 0, , ,2 42 2,5 107,0 0, , , ,0 8,9 0, , ,2 44 3,0 57,0 0, , ,4 IloÊciowe nisko-popio owe utwardzone 50 2,7 96,0 0, , ,0 52 7,0 11,4 0, , , ,0 4,2 0, , ,6 IloÊciowe bezpopio owe utwardzone 540 8,0 13,2 0, , , ,0 3,8 0, , , ,7 69,0 0, , ,6 ZawartoÊç popio u oznaczana jest przez spalenie filtra celulozowego w temperaturze 900 o C w powietrzu. * Przy retencji 98%. Ârednica Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Sàczki jakoêciowe standardowe 32 mm ,5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm sztuk w opakowaniu 8

10 FILTRACJA Ârednica Nr 91 Nr 113 Nr 114 Sàczki jakoêciowe wzmocnione 90 mm mm * mm * mm ** mm ** mm ** mm mm Pakowane po 100 sztuk w opakowaniu. * Pakowane po 4000 sztuk w opakowaniu. ** Pakowane po 1000 sztuk w opakowaniu. Ârednica Nr 2V Nr 113V Nr 114V Sàczki jakoêciowe karbowane (100 szt./op.) 125 mm mm mm mm mm mm mm Mikro sàczki Nr 1 Nr 3MM* * 3MM jest jakoêciowà wersjà bibu y 3MM Chr Ârednica IloÊç w opakowaniu Numer katalogowy 20 mm mm mm mm Wymiary IloÊç w opakowaniu Numer katalogowy Bibu y jakoêciowe w arkuszach Nr 1 26 mm x 31 mm mm x 100 mm mm x 570 mm mm x 570 mm mm x 680 mm Nr mm x 570 mm Nr mm x 570 mm Nr mm x 570 mm Nr mm x 480 mm

11 FILTRACJA Ârednica Nr IloÊç w opakowaniu Numer katalogowy Nr 93 / Studenckie 90 mm (40 x 100) mm (40 x 100) mm (10 x 100) Bezpopio owe Ârednica Nr 40 Nr 41 Nr 42 Nr 43 Nr 44 Sàczki iloêciowe 32 mm ,5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Arkusze 203 mm x 254 mm sztuk w opakowaniu Niskopopio owe utwardzone Bezpopio owe utrwardzone Ârednica Nr 50 Nr 52 Nr 54 Nr 540 Nr 541 Nr 542 Sàczki iloêciowe 55 mm mm mm mm mm mm mm mm mm sztuk w opakowaniu 10

12 FILTRACJA Gilzy ekstrakcyjne Monitoring zanieczyszczeƒ gazowych (py omierze) Aparaty Soxhleta Analizy Êladów pestycydów Bardzo szeroki wybór rozmiarów oraz mo liwoêç zastosowania gilz o podwójnej gruboêci ZgodnoÊç z najpopularniejszymi rozmiarami aparatów Soxhleta Gilzy ekstrakcyjne Whatman produkowane z celulozy lub mikrow ókien szklanych charakteryzujà si najwy szà czystoêcià analitycznà. Powszechnie u ywane sà do ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi cia sta ych. Aparaty Soxhleta sà u yteczne przy pracy z rozpuszczalnikami palnymi, trujàcymi, czy te wydzielajàcymi niemi e zapachy. Gilzy celulozowe produkowane sà z najwy szej jakoêci w ókien bawe nianych i charakteryzujà si doskona à retencjà oraz wytrzyma oêcià mechanicznà. Standardowe gilzy (o pojedynczej gruboêci) posiadajà Êcianki o gruboêci oko o 1 mm (zatrzymanie czàstek sta ych wi kszych ni 10 µm). Gilzy o podwójnych Êciankach (oko o 2 mm gruboêci) sà równie dost pne w najpopularniejszych rozmiarach. Rozwiàzanie to pozwala uzyskaç zwi kszonà sztywnoêç i wytrzyma oêç mechanicznà, przy nieco mniejszej retencji (zatrzymanie czàstek wi kszych ni 6 µm). Wysokiej czystoêci gilzy z mikrow ókien szklanych w 100% produkowane sà z wysokiej jakoêci szk a boro-krzemowego. Specjalne zastosowania tych gilz sà mo liwe dzi ki nie stosowaniu w procesie produkcyjnym adnych dodatków wià àcych oraz du ej odpornoêci na wysokie temperatury (do 500 C). Dzi ki tym cechom gilzy szklane znajdujà zastosowania w takich aplikacjach, gdzie u ycie standardowych gilz celulozowych jest niemo liwe. Gilzy z mikro w ókien szklanych równie sà powszechnie u ywane w monitoringu zanieczyszczeƒ powietrza (zatrzymanie czàstek sta ych wi kszych ni 0,8 µm). Dane techniczne Celuloza Mikrow ókna szklane Maksymalna temperatura pracy: 120ºC 500ºC Wewn trzna Êrednica IloÊç Numer x zewn trzna d ugoêç w opakowaniu katalogowy Gilzy celulozowe o pojedynczej gruboêci 10 mm x 50 mm mm x 55 mm mm x 90 mm mm x 80 mm mm x 80 mm mm x 100 mm mm x 60 mm mm x 80 mm mm x 100 mm mm x 120 mm mm x 80 mm mm x 100 mm mm x 80 mm mm x 94 mm mm x 100 mm mm x 118 mm mm x 130 mm mm x 123 mm mm x 123 mm mm x 180 mm Gilzy celulozowe o podwójnej gruboêci 22 mm x 80 mm mm x 80 mm Gilzy z mikrow ókien szklanych (HP-GF) 19 mm x 90 mm mm x 123 mm

13 MEMBRANY Membrany nieorganiczne Anopore Membrany Cyclopore Membrany Nuclepore TM Membrany celulozowe Membrany nylonowe Membrany z PTFE Akcesoria do filtracji membranowej 12

14 MEMBRANY Membrany nieorganiczne Anopore Filtracja i odgazowanie fazy ruchomej w HPLC Filtracja ultra czystych rozpuszczalników Analizy wagowe i filtracja lipozomów Przygotowanie próbek do skaningowej mikroskopii elektronowej Analizy bakterii metodami fluorescencyjnymi Nieorganiczne membrany Anopore sà idealnym rozwiàzaniem przy wielu trudnych filtracjach laboratoryjnych. Unikalna struktura plastra miodu powoduje, e membrany te sà bardzo sztywne i charakteryzujà si bardzo precyzyjnym odci ciem. Wszystkie wi ksze czàstki sta e pozostajà na powierzchni membrany, nie wnikajàc w jej struktur. Membrany o tak uporzàdkowanej strukturze charakteryzujà si bardzo wysokà skutecznoêcià zatrzymania czàstek. Mikroorganizmy i czàstki sta e zatrzymywane sà na samej powierzchni, co umo liwia póêniejszà wygodnà analiz pod mikroskopem elektronowym. Ze wzgl du na ca kowità przezroczystoêç po zwil eniu, membrany Anopore sà równie doskona e przy u yciu tradycyjnych mikroskopów optycznych. Membrany Anopore sà hydrofilowe i odporne na wi kszoêç popularnych rozpuszczalników organicznych oraz roztworów wodnych. W procesie produkcyjnym membran Anopore nie u ywa si adnych monomerów, plastyfikatorów, wype niaczy, klejów, zwiàzków powierzchniowo czynnych i zwil ajàcych, co eliminuje mo liwoêç kontaminacji próbki oraz zabezpiecza przed wiàzaniem bia ek. Membrany Anopore dostarczane sà w postaci filtrów membranowych Anodisc. Membrany wzmocnione sà na obrze u polipropylenowym pierêcieniem (oprócz membran o Êrednicy 13 mm), aby u atwiç u ycie w zestawach ciênieniowych lub w zestawach do filtracji pró niowej. Du a g stoêç porów i ich ÊciÊle okreêlona wielkoêç, gwarantujà wysokà precyzj membran podczas filtracji OdpornoÊç na wi kszoêç rozpuszczalników eliminuje koniecznoêç gromadzenia w laboratorium ró nych typów membran Brak dodatków w procesie produkcji eliminuje mo liwoêç zanieczyszczenia próbki podczas filtracji Bardzo niska zdolnoêç do wiàzania bia ek zapewnia minimalne straty próbek biologicznych Ca kowita przejrzystoêç zwil onej membrany czyni je idealnymi do badaƒ mikroskopowych Dane techniczne Anodisc 13 Anodisc 25 Anodisc 47 Ârednia gruboêç membrany: 60 µm 60 µm 60 µm Ârednica membrany: 13 mm 21 mm 43 mm Typ membrany: Anopore tlenek glinu Anopore tlenek glinu Anopore tlenek glinu Materia pierêcienia wzmacniajàcego: Brak Polipropylen Polipropylen Budowa pierêcienia: Brak Zgrzew termiczny Zgrzew termiczny Wiàzanie bia ek: S abe S abe S abe Wytrzyma oêç na rozerwanie: psi psi psi Maksymalna temperatura pracy: 400 C 40 C 40 C Stopieƒ porowatoêci: 25-50% 25-50% 25-50% Sterylizacja parowa: Nie Nie Nie Wspó czynnik refrakcji po zwil eniu wodà: 1,60 1,60 1,60 Membrana PorowatoÊç Ârednica HydrofilowoÊç Wiàzanie OdpornoÊç na IloÊç w Numer bia ek rozpuszczalniki opakowaniu katalogowy Anodisc 13 0,02 µm 13 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 13 0,10 µm 13 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 13 0,20 µm 13 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 25 0,02 µm 25 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 25 0,20 µm 25 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 47 0,02 µm 47 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 47 0,10 µm 47 mm Tak S abe Bardzo dobra Anodisc 47 0,20 µm 47 mm Tak S abe Bardzo dobra

15 MEMBRANY Membrany Cyclopore Monitoring zanieczyszczeƒ powietrza Przygotowanie próbek analitycznych Analiza wody i krwi Mikroskopia elektronowa i epifluorescencyjna Badania kwasów nukleinowych Hodowle tkankowe Membrany Whatman Cyclopore charakteryzujà si precyzyjnie zdefiniowanà wielkoêcià porów oraz bardzo ostrym odci ciem membrany, a tym samym niespotykanà powtarzalnoêcià mikrofiltracji. Bardzo g adka i p aska powierzchnia membrany powoduje, e zatrzymane czàstki gromadzà si dok adnie na samej powierzchni, stanowiàc doskona y obiekt badaƒ mikroskopowych. Membrany Cyclopore produkowane sà przy u yciu opatentowanej metody 1 umo liwiajàcej pe nà kontrol wielkoêci porów w wytwarzanych membranach. Produkowane z bardzo czystej polimerycznej folii, gwarantujàcej najwy szà czystoêç chemicznà produktu. Wolne sà od zanieczyszczeƒ, posiadajà niskà wag, nie absorbujà wody oraz nie wykazujà adnych zdolnoêci wià àcych bia ek. Hydrofilowe membrany poliw glanowe sà dost pne w wielu Êrednicach i w szerokim zakresie porowatoêci. Membrany poliestrowe wykazujà odpornoêç na wi kszoêç rozpuszczalników organicznych, amidów i chlorowcopochodnych w glowodorów. Du a odpornoêç chemiczna umo liwia szerokie wykorzystanie w oznaczaniu czàstek w wielu agresywnych roztworach. 1 Wynalezione przez prof. R. Legrasa i dr Y. Jongena Wysoki kontrast i doskona a widocznoêç podczas badaƒ mikroskopowych Prawdziwie powierzchniowa filtracja umo liwia atwe oznaczanie próbek i skraca czas analizy Dost pne sà membrany ca kowicie przezroczyste Brak wiàzania bia ek i adsorbcji filtrowanego roztworu Niska waga oraz niehigroskopijnoêç Ultra czystà filtracj gwarantuje ca kowity brak jakichkolwiek w ókien nie zwiàzanych z powierzchnià membrany Ca kowita inercja biologiczna (Góra: Fotografia kulek lateksowych o Êrednicy 0,42 µm zatrzymanych na membranie Cyclopore 0,4 µm. Na prawo: W ókna azbestu zatrzymane na membranie poliw glanowej Cyclopore). 14

16 MEMBRANY Typowe aplikacje Monitoring zanieczyszczeƒ powietrza pierwiastków Êladowych (chemicznych i radioaktywnych), analiza czàstek (kurzu, py ów i lotnych czàstek). Metody analityczne analiza wagowa, densytometria, spektroskopia emisyjna, fluorescencja rentgenowska i analizy w podczerwieni. Analizy wody oznaczenia AOX, bezpoêrednie zliczanie mikroorganizmów, biologia morza, analizy fosforanów, azotanów i amoniaku. Filtracja krwi i analiza sk adu usuwania leukocytów, filtracja RBC, plazmoforeza, chemotaksja, cytologia oraz hodowle komórkowe. Filtracja ogólna usuwania czàstek i bakterii, filtracja typu cross flow, przygotowanie próbek i roztworów do HPLC. Mikroskopia mikroskopia elektronowa, mikroskopia epifluorescencyjna i bezpoêrednia mikroskopia optyczna. Analizy mikroorganizmów zliczanie kolonii bakteryjnych, zat anie, frakcjonowanie, analizy dro d y, pleêni, oznaczanie mikroflory bakteryjnej. Badanie kwasów nukleinowych elucja alkaliczna i frakcjonowanie fragmentów DNA. Czarne membrany Cyclopore Czarne membrany Cyclopore doskonale nadajà si do stosowania w technikach epifluorescencyjnych i mikroskopowych, wymagajàcych kontrastowego pod o a. Po przefiltrowaniu próbki, membrana z osadem przenoszona jest bezpoêrednio do analizy. Czarna membrana daje mniejszà fluorescencj pod o a, co powoduje zwi kszenie czu oêci testu. (Powy ej: komórki dro d y na czarnej membranie Cycolpore) Dane techniczne Poliw glan Poliester Czarny Poliw glan GruboÊç: 7-20 µm 9-23 µm 7-20 µm Wytrzyma oêç: >10 psi >10 psi >10 psi Gramatura: 0,7-2,0 mg/cm 2 0,9-2,3 mg/cm 2 0,7-2,0 mg/cm 2 Maksymalna temperatura pracy: 140ºC 150ºC 140ºC PorowatoÊç: 4-20% 4-20% 4-20% ZawartoÊç popio u: 0,6 µg/cm 2 2,3 µg/cm 2 0,6 µg/cm 2 G stoêç porów: x 10 8 porów/cm x 10 8 porów/cm x 10 8 porów/cm 2 PrzezroczystoÊç: przezroczysty lub pó przezroczysty - - Sterylizacja: 30 minut w 121ºC 30 minut w 121ºC 30 minut w 121ºC G stoêç: 1,21 g/cm 3 1,39 g/cm 3 - atwopalnoêç: S aba S aba S aba Odpadanie w ókien: Nie Nie Nie Wymywanie membrany: Nie Nie Nie W aêciwoêci biologiczne: Oboj tne Oboj tne Oboj tne 15

17 MEMBRANY W aêciwoêci techniczne PorowatoÊç GruboÊç G stoêç Ârednia Próba Pr dkoêç Pr dkoêç Wytrzyma oêç nominalna porów porowatoêç p cherzykowa przep ywu przep ywu na wody 1 powietrza 2 rozerwanie (porów/cm 2 ) (%) (bar) (ml/min/cm 2 ) (l/min/cm 2 ) (bar) Poliw glanowe mikroporowate 0,1 µm 20 µm 6 x >6,9 2 1,1 >1,4 0,2 µm 20 µm 5 x ,0 17 3,5 >1 0,4 µm 20 µm 1,5 x ,2 47 8,4 >1 0,8 µm 19 µm 4 x , >1,4 1,0 µm 19 µm 2,2 x , >3,4 3,0 µm 17 µm 3 x ,15 > >3,4 5,0 µm 15 µm 4 x <0,15 > >3,4 8,0 µm 12 µm <0,15 > >3,4 10,0 µm 10 µm <0,07 > >3,4 12,0 µm 8 µm <0,07 > >3,4 Poliw glanowe przezroczyste 3,0 µm 17 µm 4 x , >4,1 Poliestrowe mikroporowate 1,0 µm 22 µm 2,2 x , >3,4 1 Poczàtkowa wartoêç pr dkoêci przep ywu w ml/min/cm 2 wody o temp. 25 o C przy ciênieniu 0,7 bara 2 Poczàtkowa wartoêç pr dkoêci przep ywu w l/min/cm 2 powietrza w temp. 25 o C przy ciênieniu 0,7 bara Membrana WielkoÊç Ârednica HydrofilowoÊç Wiàzanie OdpornoÊç IloÊç Numer porów bia ek na w katalogowy rozpuszczalniki opakowaniu Poliw glanowa 0,2 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,4 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,8 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 1,0 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 5,0 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 8,0 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,4 µm 37 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,2 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,4 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 1,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 3,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 5,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 10,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 12,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,1 µm 142 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa 0,2 µm 142 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa przezroczysta 3,0 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa czarna 0,2 µm 25 mm Tak S abe Ârednia Poliw glanowa czarna 0,2 µm 47 mm Tak S abe Ârednia Poliestrowa 1,0 µm 25 mm Tak S abe Dobra

18 MEMBRANY Membrany Nuclepore TM Membrany z mieszanych estrów celulozy Filtry Nuclepore z mieszanych estrów celulozy posiadajà otwartà i szeroko rozwini tà struktur porów. Czàstki sà wy apywane raczej w strukturze membrany, ni na jej powierzchni, jak to jest w przypadku membran typowo powierzchniowych. Membrany poliw glanowe Poliw glanowe trawione membrany Nuclepore produkowane sà z wysokiej czystoêci folii poliw glanowej. Posiadajà pory o ÊciÊle okreêlonej wielkoêci. Zapewniajà wysokie pr dkoêci filtracji oraz doskona à odpornoêç chemicznà i termicznà. Charakteryzujà si bardzo g adkà powierzchnià oraz bardzo niskà zawartoêcià ekstrahowanych zwiàzków. Mikroskopia epifluorescencyjna Analizy Êrodowiskowe Biologia komórkowa Testy EPA Testy paliw Oznaczenia biologiczne Parazytologia Analizy powietrza Mikrobiologia wody S abe wiàzanie bia ek i niska zawartoêç zwiàzków ekstrahowanych gwarantuje brak kontaminacji próbek Wysoka odpornoêç chemiczna i dobra stabilnoêç termiczna dla szerokiego spektrum próbek Niska zawartoêç popio u i niewielka masa membran Bardzo g adka powierzchnia z dobrymi parametrami optycznymi Rozbudowana powierzchnia wewn trzna zapewnia wi kszà adsorbcj Du a obcià alnoêç filtra S abe wiàzanie bia ek Oboj tnoêç biologiczna przy jednoczesnej dobrej stabilnoêci termicznej Brak dodatków powierzchniowo czynnych Wysokie pr dkoêci przep ywu Oczyszczanie i sterylizacja roztworów wodnych Analiza i usuwanie czàstek sta ych Monitoring zanieczyszczeƒ powietrza Analizy mikrobiologiczne Dane techniczne Poliw glan Mieszane estry Materia membrany: Poliw glan Azotan celulozy i octan celulozy GruboÊç: 6-11 µm µm Wytrzyma oêç: >10 psi >5 psi Gramatura: 0,6-1 mg/cm 2 4,0-5,5 mg/cm 2 G stoêç: 1,20 g/cm 3 1,4 g/cm 3 Temperatura uszczelniania: 230ºC-275ºC 175ºC-200ºC Maksymalna temperatura pracy: 140ºC 120ºC atwopalnoêç: S aba Wysoka ZawartoÊç popio u: 0.92 µg/cm µg/cm 2 PorowatoÊç: <15% 72-88% Zakres porowatoêci: 0,05-12,0 µm 0,22-5,0 µm G stoêç porów: 1x10 5-6x10 8 porów/cm 2 Powierzchnia: P aska i g adka Szorstka W aêciwoêci optyczne: Przezroczysta Nieprzezroczysta Wspó czynnik za amania: 1,584-1,625 (podwójne za amanie) 1,51 HydrofobowoÊç: Nie Nie Niezwiàzane w ókna: Brak Brak Temperatura sterylizacji: 121ºC 121ºC 17

19 MEMBRANY Oznaczenia typów membran Nuclepore AOX AP PVP przeznaczone do analizy AOX do oznaczeƒ areozoli, lekko pokryta smarem Apiezon L dla zwi kszenia adhezji wy apywanych czàstek hydrofobowe Membrana PorowatoÊç Ârednica HydrofilowoÊç Wiàzanie OdpornoÊç IloÊç Numer bia ek na roz- w katalogowy puszczalniki opakowaniu Mieszane estry 0,22 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Dobra Mieszane estry 0,45 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Dobra Mieszane estry 0,45 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Dobra * sterylne, kratkowane Mieszane estry 0,45 µm 142 mm Tak Bardzo s abe Dobra Mieszane estry 5,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Dobra Poliw glanowe 0,05 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,05 µm 76 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,1 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,1 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,1 µm 76 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe czarne 0,2 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 50 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 90 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,2 µm 142 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,4 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe AOX 0,4 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,4 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe AOX 0,4 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,4 µm 50 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,4 µm 142 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,8 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,8 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe czarne 0,8 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 0,8 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 1,0 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 1,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 1,0 µm 142 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 2,0 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 2,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 3,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 3,0 µm 90 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 5,0 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 5,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 5,0 µm 50 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 5,0 µm 19 x 42 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 8,0 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 8,0 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe AP 8,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe PVP 8,0 µm 13 mm Nie Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe PVP 8,0 µm 25 x 80 mm Nie Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 10,0 µm 47 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 12,0 µm 13 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 12,0 µm 25 mm Tak Bardzo s abe Ârednia Poliw glanowe 12,0 µm 50 mm Tak Bardzo s abe Ârednia * Pakowane indywidualnie 18

20 MEMBRANY Membrany celulozowe Azotan celulozy (nitroceluloza) Membrany nitrocelulozowe Whatman sà zalecane do rutynowych filtracji laboratoryjnych, a w szczególnoêci do filtracji roztworów wodnych. Membrany te charakteryzujà si szerokim zakresem porowatoêci oraz niskà zawartoêcià ekstrahowanych zanieczyszczeƒ. Membrany sà wytrzyma e i elastyczne, dzi ki czemu bardzo dobrze znoszà przenoszenie i sterylizacj. Membrany z azotanu celulozy sà dostarczane w krà kach, arkuszach lub rolkach. Szeroki zakres porowatoêci obejmujàcy najcz Êciej stosowane odci cia filtracyjne Niska zawartoêç ekstrahowalnych zwiàzków gwarantuje brak kontaminacji próbek Przygotowanie próbek analitycznych Badania mikrobiologiczne Filtracja roztworów wodnych Octan celulozy Membrany z octanu celulozy w porównaniu z nitrocelulozà i mieszanymi estrami celulozy, wykazujà jeszcze mniejsze zdolnoêci do wiàzania bia ek i te cechy predysponujà je jako idealne do prac z materia ami pochodzenia biologicznego. Membrany te charakteryzujà si zwi kszonà odpornoêcià na rozpuszczalniki (a w szczególnoêci na alkohole o niewielkim ci arze czàsteczkowym) oraz zwi kszonà odpornoêcià termicznà. Membrany z octanu celulozy wytrzymujà wielokrotnà sterylizacj, bez utraty integralnoêci struktury membrany. Bardzo s abe wiàzanie bia ek Wysoka wytrzyma oêç mechaniczna umo liwia swobodne operowanie podczas wymagajàcych procedur laboratoryjnych (np. sterylizacja) Zwi kszona odpornoêç na rozpuszczalniki Wytrzymujà wielokrotnà sterylizacj bez utraty charakterystyki membrany Rozdzia y bakterii Gram + Membrany z mieszanych estrów celulozy Membrany z estrów celulozy Whatman sà przeznaczone do rutynowych zastosowaƒ, takich jak filtracja roztworów wodnych. W porównaniu do filtrów z czystej nitrocelulozy posiadajà bardziej g adkà i jednolità powierzchni, co gwarantuje wysoki kontrast kolorów. Ta cecha predysponuje je jako doskona e rozwiàzanie do detekcji mikroskopowej czàstek sta ych. Membrany dost pne sà równie w kolorach zielonym i czarnym, oraz jako kratkowane, aby u atwiç zliczanie wielu ró nych rodzajów czàstek. Podzia ka nadrukowana jest specjalnym nietoksycznym tuszem, ca kowicie wolnym od substancji spowalniajàcych wzrost flory bakteryjnej. Membrany zapewniajà doskona y kontrast pomi dzy koloniami bakterii, a powierzchnià filtra. Zielone membrany sà szczególnie u yteczne przy pomiarach czàstek o ciemnym zabarwieniu, gdy kontrast z bia ym t em jest bardzo m czàcy dla oczu. Sterylne membrany dla najbardziej krytycznych aplikacji Doskona y kontrast zapewniajàcy atwiejsze zliczanie czàstek Nietoksyczna podzia ka, nie wp ywajàca na wzrost bakterii Mo liwoêç powtórnej sterylizacji w przypadku wielokrotnego u ycia Badania bakteriologiczne Zliczanie czàstek w roztworach i aerozolach 19

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur Loctite Industrial Najwy sza jako ç Elastyczno ç Maksymalna szybko ç Nowe Najwy sza odporno ç na temperatur Najwy sza wytrzyma o ç Kleje b yskawiczne PL Wprowadzenie Klejåce w ciågu sekund produkty Loctite

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów i iloêci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja KURIER Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06 Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja W numerze 3 AktualnoÊci 4 Od substancji czynnej do wytworzenia

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. kable i przewody górnicze. strona 2

Spis treści. kable i przewody górnicze. strona 2 Spis treści Wprowadzenie... 5 ROZDZIAŁ PIERWSZY Przewody elektroenergetyczne górnicze YnDY-G /7V... 8 YnDYp-G /7V... 9 YnLY-G /V... 0 YnOGY 06/ kv, -, 5- i 7- żyłowy... 2 YnOGYek / kv, 5-żyłowy... H07RN-F

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

REAKTYWNO ALKALICZNA KRUSZYW. NOWA EUROPEJSKA METODYKA BADA I OCENY

REAKTYWNO ALKALICZNA KRUSZYW. NOWA EUROPEJSKA METODYKA BADA I OCENY Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Stefan GÓRALCZYK* kruszywa, reakcje alkaliczne, badania, ocena, normy UE REAKTYWNO ALKALICZNA KRUSZYW.

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo