Jestem z gazowni, Dopalacze. Czy fotoradar dzia³a³ nielegalnie? UTON NA BASENIE W KO MINIE. Co o sobie i wsi mówi so³tys Kubiak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jestem z gazowni, Dopalacze. Czy fotoradar dzia³a³ nielegalnie? UTON NA BASENIE W KO MINIE. Co o sobie i wsi mówi so³tys Kubiak"

Transkrypt

1 Jestem z gazowni, mogê wejœæ? Uwa ajcie na oszusta, który udaje, e kontroluje instalacje gazowe! Mê czyzna chodzi³ niedawno po Parcelkach w Krotoszynie. Niektóre osoby wpuœci³y go do domu i zap³aci³y 50 z³ za rzekom¹ kontrolê. PGNiG informuje, e nie zleca³o sprawdzania szczelnoœci pieców. Jeœli ktoœ bêdzie próbowa³ was naci¹gn¹æ zadzwoñcie na policjê. My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 30 (1057) 28 lipca 2015 Od 1990 roku ISSN Indeks z³ (5% VAT) Strona nr 16 4 Borzêciczki Za s³abe ciœnienie Gdyby dosz³o do po aru w Borzêciczkach, w hydrantach mo e zabrakn¹æ wody! strona 6 Zduny Talerz od Jana Paw³a II Wyj¹tkowa pami¹tka z wizerunkiem Matki Boskiej i Dzieci¹tka Jezus trafi³a do izby muzealnej. To dar œw. Jana Paw³a II dla siostry zakonnej pochodz¹cej ze Zdun. strona 7 Gorzupia Co o sobie i wsi mówi so³tys Kubiak Dopalacze mog¹ zabiæ! Ch³opak z Krotoszyna po za yciu dopalacza w ciê kim stanie wyl¹dowa³ w szpitalu. Lekarze nie znali sk³adu specyfiku, wiêc mogli tylko p³ukaæ o³¹dek. Czy fotoradar dzia³a³ nielegalnie? Fotoradar u ywany przez krotoszyñsk¹ Stra Miejsk¹ znikn¹³ z dróg. Urz¹dzenie pracuje na czêstotliwoœciach, na które wymagane jest pozwolenie. Czy mandaty za przekroczenie prêdkoœci bêd¹ anulowane? strona 9 16 UTON NA BASENIE W KO MINIE 57-letni mê czyzna uton¹³ na basenie w KoŸminie Wlkp. Pracownik obiektu wpad³ do wody rano, przed otwarciem p³ywalni. Prokuratura zarz¹dzi³a sekcjê zw³ok. Basen tymczasowo zamkniêto. 6 Piszemy tak e o Biadkach, s. 15 Borzêciczkach, s. 6 D³ugo³êce, s. 4 Wolenice Radny Kolenda kontra wójt Dymarski Radny Dariusz Kolenda zarzuca wójtowi Rozdra ewa, e chce sprzedaæ grunt po zbyt niskiej cenie. strona 8 Krotoszyn Wulgarne napisy na murach Wulgarne napisy szpec¹ mury budynków mieszkalnych, przystanków i pustostanów. S¹ te malowid³a, które zdobi¹, jak mural na szkole na B³oniu. strona 20

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. Do 31 lipca w urzêdzie miejskim mo na sk³adaæ wnioski o dotacje na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków. STOP. Kobierno. 2 sierpnia, od godz , Kobierski Festiwal pn. 25-lecie ze Smakiem. W programie imprezy organizowanej ju po raz siódmy m.in. wystêpy zespo³ów ludowych, gry i zabawy dla dzieci oraz degustacja potraw. STOP. Krotoszyn. Do 7 sierpnia w Urzêdzie Miejskim przyjmowane bêd¹ zg³oszenia kandydatów na cz³onków obwodowych komisji wyborczych w referendum, które odbêdzie siê 6 wrzeœnia. STOP. Kobierno. 8 sierpnia, godz , zabawa taneczna dla emerytów w sali wiejskiej, koszt udzia³u: 35 z³, zapisy do 15 lipca (tel lub ). STOP. Rozdra ew. 11 sierpnia, mobilna zbiórka zu ytych opon w miejscowoœciach: D¹browa, Rozdra ewek, Dzielice, Budy i Rozdra ew. Mieszkañcy pozosta³ych wsi mog¹ dostarczyæ stare opony do wskazanych so- ³ectw. STOP. S. PA ASZ Martwy kot na ul. Konstytucji 3 Maja A kogo to obchodzi? W ub. tygodniu, podczas upa³ów przez 2 dni cia³o nie ywego kota le a³o i rozk³ada³o siê w ukropie na trawniku przy ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie. Wed³ug naszych informacji, mimo interwencji mieszkañca, Stra Miejska nie zareagowa³a. Kot najprawdopodobniej zosta³ potr¹cony przez samochód na ulicy. Na jego ciele a roi³o siê od du ych i obrzydliwych much. Wzbudza³ zainteresowanie i przera enie zarówno przechodniów, jak i mieszkañców okolicznych bloków. W pi¹tek, 24 lipca, w godzinach po- ³udniowych jeden z naszych Czytelników zadzwoni³ do Stra y Miejskiej informuj¹c o padlinie. Zg³oszenie odebra³a jakaœ pani. Do wieczora jednak nikt siê nie pojawi³, eby sprz¹tn¹æ cia- ³o. Jest gor¹co, za chwilê bêdziemy mieli jakieœ zagro enie epidemiologiczne mówi³ nam mê czyzna. Sprawdziliœmy, do zamkniêcia tego wydania RK adna ze s³u b odpowiedzialna za czystoœæ w mieœcie nie pojawi³a siê na ul. Konstytucji, by sprz¹tn¹æ martwe zwierzê. (mal) W CZYM RZECZ? Wsezonie na oszustwa, bo w wakacje mamy prawdziwy ich wysyp. Po Krotoszynie kr¹ y mê czyzna, który udaje, e przeprowadza kontrole instalacji gazowej. Rzekomo sprawdza szczelnoœæ pieców i kuchenek gazowych. Ile mieszkañ odwiedzi³, nie wiadomo. Podobnie jak tego, od ilu osób wy³udzi³ pieni¹dze. Ostrzegamy, zachowajcie czujnoœæ. Kontrolê stanu instalacji gazowej i urz¹dzeñ gazowych przeprowadzaj¹ tylko uprawnieni fachowcy na zlecenie administratora budynku wielorodzinnego, albo w przypadku domów jednorodzinnych na zlecenie jego w³aœciciela. Je eli tak¹ kontrolê zleca administrator, uprzedza lokatorów o jej terminie poprzez stosowny komunikat. Ka da niezapowiedziana wizyta kontrolera powinna byæ dla nas sygna³em ostrzegawczym. Wiêcej na temat tych oszustw piszemy na stronie 4. Podczas wyjazdów wakacyjnych równie jesteœmy nara eni. Ostrzegamy przed rezerwacj¹ noclegów za poœrednictwem strony internetowej oferuj¹cej tanie apartamenty w Ko³obrzegu, blisko pla y. Pod podanym ko³obrzeskim adresem nie ma adnych pokoi do wynajmu. Ofiar¹ oszustów pad³o ok. 190 osób, które wp³aci³y w sumie prawie 200 tys. z³ zaliczek. Na razie nikt nie zosta³ zatrzymany, a liczba poszkodowanych wci¹ roœnie. Niestety, wœród oszukanych jest tak e rodzina z Krotoszyna, która przed wyjazem na urlop wp³aci³a 100 z³. Na miejscu okaza³o siê, e pod podanym w og³oszeniu adresem nie ma adnych kwater. Nale y wiêc szczegó³owo sprawdzaæ oferty. Szukajmy w internecie, na forach dyskusyjnych, sprawdzajmy w kilku portalach, na których umieszczane s¹ opinie o pensjonatach i innych podobnych miejscach. Najlepiej wybieraæ tylko kwatery sprawdzone i polecane. Mo na te w ka dej chwili skontaktowaæ siê z Polsk¹ Izb¹ Turystyczn¹, aby dowiedzieæ siê, czy dany poœrednik dzia³a legalnie i czy konkretny pensjonat rzeczywiœcie istnieje. Wszelkie rodzaju oszustwa to prawdziwa plaga. Niektóre s¹ wyj¹tkowo wymyœlne. Krotoszyñska policja prowadzi œ³edztwo w sprawie Cyganki, która wró ¹c z rêki na ulicy pewnej starszej kobiecie, poprosi³a j¹ o zdjêcie bi uterii. Na koñcu powiedzia³a, e jeœli ta chce mieæ szczêœcie, musi szybko przejrzeæ w lustrze. Wkrêcona krotoszynianka wesz³a do sklepu, by to zrobiæ. Gdy wróci³a, nie by³o ani bi uterii, ani Cyganki. By³a strata. Sebastian Poœpiech Sulmierzyce. 15 sierpnia, stadion, miejskie uroczystoœci do ynkowe poprzedzone msz¹ œw. dziekczynn¹ za tegoroczne plony. Szczegó³y wkrótce. STOP. KoŸmin Wlkp. Do 15 sierpnia termin zg³oszeñ na zjazd z okazji 150- lecia szko³y na zamku, zaplanowany na 3 paÿdziernika. STOP. Sulmierzyce. Boisko Orlik zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w godz , a w weekendy w godz STOP. S.PA ASZ Szybka interwencja stra aków. 23 lipca tu po godz stra po arna zosta³a poinformowana o trawie p³on¹cej na terenie dawnych zak³adów miêsnych w Krotoszynie (ul. Sienkiewicza). Na miejscu stwierdzono, e pali siê konar œciêtego tam drzewa. Ugaszono go w ci¹gu kilku minut. (mal) OG OSZENIE REDAKCYJNE Paliwo i mycie auta Wznowiliœmy nasz konkurs dla kierowców. Co tydzieñ do wygrania darmowe tankowanie za 50 z³ i mycie auta! Nagrody otrzymuje w³aœciciel pojazdu z nasz¹ naklejk¹ (do odbioru w redakcji) znajduj¹c¹ siê na tylnej szybie samochodu. Jeœli zdjêcie auta uka- e siê w gazecie, zapraszamy po kupon upowa niaj¹cy do nagród do redakcji Rzeczy Krotoszyñskiej (ul. Sienkiewicza 2a, naprzeciw Lidla). (mac) Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub ARCHIWUM REKLAMA Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 24 lipca na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Intermarche, Krotoszyn 4,89 z³ 5,14 z³ 4,49 z³ Ochman, Krotoszyn 4,89 z³ 4,99 z³ 4,49 z³ 1,94 z³ Robstal, Krotoszyn 4,89 z³ 4,49 z³ 1,94 z³ Szkudlarek, Benice 4,98 z³ 4,56 z³

3 Reklama 3 Inez zosta³a Dziewczyn¹ Lata Inez Dobras-Kaczmarek z Krotoszyna wygra³a nasz plebiscyt na dziewczynê lata. Drugie miejsca zajê³a Zuzanna Grzelak z KoŸmina Wlkp., trzecie Marta Matela ze Zdun. Wszystkim laureatkom gratulujemy. Og³oszone na pocz¹tku tego miesi¹ca g³osowanie zakoñczy³o siê 24 lipca o godz SMS-y przychodzi³y do ostatniej chwili, a czo³ówka klasyfikacji zmienia³a siê kilka razy. Nagrod¹ za pierwsze miejsce jest profesjonalna sesja fotograficzna w zak³adzie Foto Sebol Sebastiana Szostaka. Dla dziewczyny, która zajê- ³a miejsce drugie, równie mamy sesjê zdjêciow¹. Laureatka trzeciej nagrody przejdzie metamorfozê. Zabiegi kosmetyczne zostan¹ wykonane w Studiu Urody Jasmin Ma³gorzaty Andrejczuk, a fryzjerskie w Salonie Glamour Ma³gorzaty Horyzy (oba przy ul. Raszkowskiej 2 w Krotoszynie). (popi) Dziewczyna Lata Wyniki w procentach 1. Inez Dobras-Kaczmarek 28,0 2. Zuzanna Grzelak 24,8 3. Marta Matela 15,8 4. Lena Olgrzymek 13,6 5. Weronika Tomczak 8,6 6. Agata Galewska 5,5 7. Oliwia Gajewska 1,8 8. Patrycja Zachwiej 1,0 9. Angelika Maciejewska 0,4 10. Zuzanna Wojciechowska 0,4 11. Sandra Szymañska 0,1

4 4 Bezpieczeñstwo Na pocz¹tku lipca po krotoszyñskich Parcelkach chodzi³ mê czyzna podaj¹cy siê za kontrolera z gazowni. Niektórzy mieszkañcy uwierzyli mu i zap³acili 50 z³ za sprawdzenie szczelnoœci instalacji gazowej. Policja apeluje o uwagê. Mieszkaniec jednej z g³ównych ulic osiedla otworzy³ drzwi mê czyÿnie, który chcia³ sprawdziæ piecyk gazowy i gazomierz. Przyk³ada³ czujnik, ale nie œwieci³a siê adna lampka, urz¹dzenie nie wydawa³o tak e adnego sygna³u dÿwiêkowego mówi. Na koniec kontroler nakaza³ wymieniæ piec na nowy, bardziej efektywny. Narzeka³ na gazowniê Przy wyjœciu mê czyzna spyta³, czy piec by³ czyszczony. Powiedzia- ³em, e tak. Pieniêdzy adnych ode mnie nie chcia³, ale s¹siad mi mówi³, e na innej ulicy wzi¹³ od jego znajomej 50 z³ za badanie opowiada krotoszynianin. Zachowanie rzekomego pracownika gazowni nie tylko z tego powodu wzbudzi³o podejrzenia: Narzeka³ na gazowniê, e ka e mu chodziæ na kontrole. Chyba w ten sposób chcia³ siê uwiarygodniæ, ale ja mu nie ufa³em. Poza tym by³ nadmiernie gadatliwy. Krewki Bu³gar uderzy³ w twarz na targu Prokuratura skierowa³a do s¹du akt oskar enia przeciwko 50- letniemu Bu³garowi, podejrzanemu o przymuszanie innego mê czyzny do zaprzestania dzia³alnoœci gospodarczej. Mia³o to miejsce 13 stycznia na krotoszyñskim targowisku. Kolizja w Smoszewie S.POŒPIECH Uwaga! Oszuœci podaj¹ siê za pracowników gazowni! Zg³osi³ policji Po wyjœciu kontrolera krotoszynianin poszed³ do zak³adu gazowniczego na ul. Osadniczej. Kierownik poinformowa³ go, e adnych kontroli nie przeprowadzaj¹. Zadzwoni³ do oddzia³u w Kaliszu pytaj¹c, czy mo- e stamt¹d zlecono kontrolê. Okaza- ³o siê, e nie. Spyta³em tego kierownika, czy zg³osz¹ policji, e ktoœ podszywa siê pod ich pracownika, ale on stwierdzi³, e ja jako poszkodowany mogê to zrobiæ wyjaœnia nasz rozmówca. Wracaj¹c do domu, spotka³ fa³szywego kontrolera na ul. Jagie³³y. Po chwili zadzwoni³ z domu na policjê. Dy urny powiedzia³, e niezw³ocznie wysy³a patrol. Kilkanaœcie minut póÿniej widzia³em przez okno radiowóz informuje mê czyzna. Patrol nie odnalaz³ tej osoby. Wy³udzi³ 50 z³ Oszust jest przebieg³y. Ju po krótkiej rozmowie na powitanie stara siê zorientowaæ, czy ma do czynienia z osob¹ ³atwowiern¹, czy podejrzliw¹. Ja by³em podejrzliwy, wiêc chyba po to, eby jakoœ wybrn¹æ z sytuacji, przeprowadzi³ kontrolê bezp³atnie uwa a nasz rozmówca. Obywatel Bu³garii dwukrotnie uderzy³ piêœci¹ w twarz mieszkañca Ostrowa Wlkp., który handlowa³ na naszym targowisku. ¹da³ od niego zaprzestania dzia³alnoœci handlowej. Poszkodowany dozna³ zwichniêcia dwóch zêbów i obrzêku wargi. Oskar ony prowadzi³ podobn¹ dzia- ³alnoœæ co poszkodowany. Poprzez swój czyn chcia³ pozbyæ siê konkurencji mówi wiceszef Prokuratury Okrêgowej w Ostrowie, Janusz Walczak. Jak podaj¹ œledczy, krewki cudzoziemiec domaga³ siê od pobitego, by ten wyniós³ siê z targowisk w Krotoszynie i Ostrowie. 9 lutego policja zatrzyma³a Bu³gara. W trakcie œledztwa zastosowano wobec niego dozór policyjny wraz z zakazem zbli ania siê do pokrzywdzonego. Za wymuszenie rozbójnicze grozi mu od 1 do 10 lat pozbawienia wolnoœci. S³awek Pa³asz JRG PSP KROTOSZYN Jak wygl¹da oszust? Ma ok. 170 cm wzrostu, ok. 30 lat, spiczasty nos, w³osy po bokach krótko ostrzy- one tak opisa³ nam go jeden z mieszkañców Parcelek. Na osiedlu móg³ odwiedziæ przynajmniej kilkadziesi¹t domów. Sprawdza³ czujnikiem licznik od gazu, ale urz¹dzenie nie œwieci³o ani nie wydawa³o adnych sygna³ów dÿwiêkowych mówi krotoszynianin 14 lipca o godz na skrzy owaniu ulic Krotoszyñskiej z Barg³owsk¹ w Smoszewie dosz³o do zdarzenia drogowego. Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Toyota Avensis, mieszkaniec Biadek, nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu kierowcy Audi A6. W wyniku zderzenia pojazdów na szczêœcie nikt nie zosta³ poszkodowany. Mê czyÿni uczestnicz¹cy w kolizji byli trzeÿwi, a sprawcê policja ukara³a mandatem w wysokoœci 300 z³. Tego samego dnia w Rozdra ewie dosz³o o kolizji forda transita i VW golfa. (mac) D³ugo³êka Po ar kombajnu w czasie niw W wyniku po aru na polu w D³ugo³êce (gm. Kobylin) spali³ siê kombajn, s³oma, œciernisko i zbo e. Do po aru dosz³o 22 lipca ok Po zg³oszeniu zdarzenia dyspozytor wys³a³ na miejsce samochody gaœnicze z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Wpuœci³am go do mieszkania, bo mówi³, e dla gazowni przeprowadza kontrole szczelnoœci, a wiadomo, e z gazem nie ma artów. Obejrza³ piecyk w ³azience i zaleci³ jego wymianê wyjaœnia kobieta, która zap³aci³a oszustowi za niby us³ugê 50 z³. Jej zdaniem by³ wiarygodny, mia³ identyfikator i w czasie rozmowy operowa³ fachow¹ terminologi¹. Inna kobieta mówi, e najpierw zapyta³, ile ma pieców gazowych. Gdy odpowiedzia³a, e dwa, stwierdzi³, i musi je sprawdziæ. Wpuœci- ³a go do domu. Zaoferowa³ mi wyczyszczenie pieca za 50 z³, ale odmówi³am i kaza³am mu wyjœæ z domu. To nie nasza kontrola! W Rejonie Dystrybucji Gazu Krotoszyn poinformowano nas, e nigdy nie wysy³a siê osób z zewn¹trz do kontrolowania szczelnoœci gazomierzy ani urz¹dzeñ zasilanych gazem. Sieci gazowe podlegaj¹ harmonogramowym kontrolom. W domach jednorodzinych sprawdzamy szczelnoœæ przy³¹cza biegn¹cego w ziemi oraz kurek g³ówny, umieszczony w œcianie budynku. Nigdy nie kontrolujemy instalacji wewnêtrznych. To sprawa w³aœciciela lokalu, choæ zaleca siê, aby sprawdza³ je raz w roku powiedzia³ nam jeden z pracowników. Jedynym odstêpstwem jest wymiana legalizacyjna gazomierza. Ale to odbywa siê bez op³at. Nigdy nie bierzemy za adn¹ kontrolê pieniêdzy zaznacza mê - czyzna. Ogieñ powsta³ z nieustalonej dot¹d przyczyny PSP z Krotoszyna oraz jednostki ochotników z Kobylina, Smolic i Baszkowa. Stra acy na pal¹cy siê kombajn zbo owy podali wodê. Po przybyciu jednostki z Krotoszyna podano równie pianê z urz¹dzenia ONE SEVEN, aby dogasiæ po ar. Polewano wod¹ równie ok. 40 m kw. zbo a i 20 m kw. Poproœ o legitymacjê Jak powiedzia³ nam m³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji, gdy w naszym mieszkaniu pojawi siê osoba podaj¹ca siê za przedstawiciela jakiejœ instytucji czy s³u by, warto poprosiæ j¹ o okazanie identyfikatora. Tam powinien byæ numer telefonu, pod który nale y zadzwoniæ, by zweryfikowaæ to samoœæ konkretnej osoby. Kiedy mamy jakieœ podejrzenia, zawsze nale y zg³osiæ to policji. Policjanci pojawi¹ siê na miejscu i oceni¹ sytuacjê mówi P. Szczepaniak. Na dywan i wró kê Grup¹ szczególnie nara on¹ na dzia³ania naci¹gaczy i oszustów s¹ osoby starsze. Spotykamy siê z poszczególnymi grupami seniorów, by informowaæ o tych zagro eniach stwierdza Szczepaniak. Policja w pow. krotoszyñskim nie zanotowa³a dot¹d telefonicznych prób oszustw na tzw. wnuczka. Znane s¹ jednak dwa inne przypadki. W pierwszym sprzedano starszej osobie dywan za ok. 1 tys. z³. Wmówiono jej, e zosta³ zamówiony przez cz³onka rodziny i trzeba za niego zap³aciæ. Przypadek drugi jest jeszcze bardziej zadziwiaj¹cy. Starsza pani zaczepiona zosta³a na ulicy przez kobietê narodowoœci romskiej, która poprosi³a o niewielk¹ sumê pieniêdzy. Kiedy otrzyma³a wiêksz¹, zadeklarowa³a, e z wdziêcznoœci mo- e powró yæ z rêki. Tak prowadzi³a rozmowê, e kobieta pos³usznie zdjê³a posiadan¹ bi uteriê. Jeœli chce pani mieæ szczêœcie, trzeba siê teraz szybko przejrzeæ w lustrze doda³a. Kobieta wesz³a wiêc do najbli szego sklepu i poszuka³a lustra. Kiedy wróci³a, ani Cyganki, ani bi- uterii nie by³o. Policja prowadzi œledztwo w tej sprawie. Sebastian Poœpiech, S³awek Pa³asz znajduj¹cego siê obok œcierniska. Po sprawdzeniu kombajnu kamer¹ termowizyjn¹ podjêto decyzjê o dalszym sch³adzaniu konstrukcji wod¹ do czasu ca³kowitego wystudzenia maszyny mówi bryg. Tomasz Niciejwski, zastêpca komendanta powiatowego stra y po arnej w Krotoszynie. (popi)

5 Bezpieczeñstwo 5 Dopalacze nios¹ spustoszenie 5 APB, PENTENDRON, a-pupp (alfa PUP) to nazwy dopalaczy, które wystêpowa³y na terenie pow. krotoszyñskiego, zanim trafi³y na urzêdow¹ listê œrodków zakazanych. Jak podkreœla m³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, narkotyki s¹ z³e, a dopalacze jeszcze gorsze. Czym s¹ dopalacze? Jak mówi rzecznik policji, to wszelkiego rodzaju chemiczne substacje odurzaj¹ce, które formalnie nie zosta³y uznane za narkotyki. Za ich posiadanie policja nie mo e karaæ. Dopalacze s¹ jednak o wiele groÿniejsze dla zdrowia ni znane narkotyki. To jedna wielka niewiadoma. Osoby zajmuj¹ce siê ich produkcj¹ i dystrybucj¹ co chwilê wprowadzaj¹ nowe sk³adniki tak, by dana substancja ró ni³a siê od wpisanych na listê œrodków odurzaj¹cych. Nigdy nie wiadomo, jak dopalacze zadzia³aj¹, aczêsto okazuj¹ siê œmiertelne. P. Szczepaniak opowiada o ch³opcu z Krotoszyna, który za y³ specyfik nazwany mieszank¹ 5 zió³. Kiedy powtórnie go przyj¹³, w mniejszej dawce, poczu³ siê znacznie gorzej iw ciê kim stanie wyl¹dowa³ w szpitalu. Nie znaj¹c szczegó³owego sk³adu za ytego œrodka, lekarze musieli siê ograniczyæ do p³ukania o³¹dka i leczenia objawowego. Na terenie naszego powiatu nie ma sklepów specjalizuj¹cych siê w sprzeda y dopalaczy. Policja na bie- Objawy psychiczne po za yciu dopalaczy apatia, euforia, halucynacje, stany depresyjne, urojenia, zmiany nastroju i samopoczucia Objawy fizyczne przekrwienie ga³ek ocznych, tachykardia (przyspieszona akcja serca), wysuszenie œluzówek, wzrost ciœnienia krwi, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia uwagi, zawroty g³owy, psychoza schizofreniczna S.PA ASZ Piotr Szczepaniak referuje, jak wygl¹daj¹ œrodki odurzaj¹ce ¹co monitoruje jednak kilkanaœcie miejsc, w zwi¹zku z którymi mamy sygna³y, e tam mo na kupiæ takie substancje mówi rzecznik. Jak podkreœla, gdy policja zatrzymuje osoby posiadaj¹ce podejrzane substancje w postaci bia³ego proszku czy tabletek, zawsze wysy³a skonfiskowane œrodki do laboratorium w Poznaniu. Zwalczanie dopalaczy przypomina walkê z wiatrakami. Poniewa producenci nieustannie zmieniaj¹ ich sk³ad, nie s¹ wykrywane przez tradycyjne narkotesty. Jak rozpoznaæ, czy ktoœ jest pod wp³ywem dopalaczy? Pierwszy sygna³ dla rodziców czy opiekunów to zmiana zachowania agresja, pobudzenie czy nieracjonalna weso³oœæ. atwiej rozpoznaæ osoby, które za- ywaj¹ tradycyjne narkotyki, g³ównie marihuanê. S³awek Pa³asz R E K L A M A

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Imieniny GZIK-a. Wspólna biesiada mieszkañców, konkurs jedzenia gziki na czas, zabawy rekreacyjne oraz wystêpy kapel muzycznych tak 18 lipca bawiona siê na dziedziñcu koÿmiñskiego oœrodka kultury. s. 18 Borzêciczki Problem z wod¹ Stra acy z Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie przeprowadzili w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczy w Borzêciczkach æwiczenia przeciwpo arowe. Stwierdzili, e ciœnienie wody w hydrantach jest ni sze ni przewiduj¹ normy. W przypadku po aru stra acy mogliby mieæ problem z poborem wody z hydrantów przy oœrodku i w jego wnêtrzu. Jak mówi bryg. Mariusz Przyby³, komendant krotoszyñskiej stra- y po arnej, tylko jeden samochód stra acki móg³by pobieraæ z sieci wodê do gaszenia. Byæ mo e problem polega na tym, e oœrodek w Borzêciczkach znajduje siê na koñcu wodoci¹gu miejskiego dodaje. Jak stwier- Mariusz Przyby³ (komendant stra y po arnej) Gdyby w przypadku ewentualnego po aru skierowano do akcji w Borzêciczkach wiêcej ni jeden wóz stra acki, by³by powa ny problem z poborem wody z hydrantów. dza, kilka tygodni temu, w trakcie kontroli z udzia³em starosty i burmistrza KoŸmina, odnotowano w³aœciwy poziom ciœnienia wody, jednak na æwiczeniach ciœnienie w hydrantach by³o za niskie. Wed³ug Stanis³awa Szczotki, starosty krotoszyñskiego, podczas wczeœniejszej, zapowiedzianej kontroli sugerowano, by zamontowaæ pompê zwiêkszaj¹c¹ ten parametr. Monta pompy nic nie da, jeœli ciœnienie wody w g³ównej sieci nie poprawi siê mówi jednak Stanis³aw Szczotka. Sekretarz gminy KoŸmin Irena Maroszek informuje, e jeszcze w tym tygodniu gmina wystosuje list w tej sprawie do spó³ki KoŸmiñskie Us³ugi Komunalne, odpowiadaj¹cej za wodoci¹gi gminne. Sprawê bêdziemy obserwowaæ. Wed³ug komendanta stra y, pod lupê w najbli szym czasie pójdzie tak e Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie. Ze wzglêdu na to, e wplacówkach tych przebywaj¹ dzieci niepe³nosprawne, musimy zrobiæ wszystko, by wype³niæ wszelkie normy przeciwpo arowe mówi. S³awek Pa³asz W basenie uton¹³ 57-letni pracownik Tragiczny wypadek na miejskim basenie 57-letni mê czyzna wpad³ do wody. Sekcja zw³ok wykaza³a, e uton¹³. P³ywalnia zosta³a natychmiast zamkniêta. 21 lipca pracownik gospodarczo-techniczny Gminnego Oœrodka Sportu w KoŸminie Wlkp. z nieustalonej przyczyny wpad³ do basenu z wod¹. Tragedia wydarzy³a siê rano, przed otwarciem p³ywalni. Pierwszej pomoc udziela³ mu pracownik obiektu. Niestety, gdy przyby³a karetka pogotowia ratunkowego, lekarz stwierdzi³ zgon mê czyzny. Na ciele denata nie by³o adnych obra eñ mówi krotoszyñska prokurator rejonowa, Maria Ko³odziejczyk. S³awomir Grucha³a, dyrektor GOS, jest wstrz¹œniêty œmierci¹ podw³adnego. Odwiedzieliœmy jego siostrê, bo to ona by³a najbli sz¹ rodzin¹ naszego pracownika. Zadeklarowaliœmy pomoc, gdyby takowa by³a potrzebna powiedzia³ nam. Basen zosta³ zamkniêty ju w dniu tragedii. Zgodnie z zalecenim Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w takich przypadkach musimy zastosowaæ podwójn¹ dawkê chloru. Jesteœmy te zobligowani do prze- L.TRAWIÑSKA Basen zosta³ zamkniêty. Zastosowano podwójn¹ dawkê chloru prowadzania po tym zabiegu badania próbek wody. Jeœli wyjdzie dobrze, mo na bêdzie otworzyæ p³ywalniê. Do weekendu jednak nie zd¹ ymy powiedzia³ nam w œrodê 22 lipca szef GOS. Wprawdzie sezon letni w pe³ni, ale wa - niejsze jest bezpieczeñstwo. Robimy, co siê da, aby przerwa trwa³a jak najkrócej doda³ w kolejnej rozmowie 23 lipca. Sebastian Poœpiech Notatnik Ku czci powstañców. 1 sierpnia o godz w ca³ej gminie w³¹czone zostan¹ syreny alarmowe. W ten sposób uczczona zostanie 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wyst¹pi¹ Brytyjczycy. 2 sierpnia o godz w kinie Mieszko wyst¹pi brytyjska grupa rockowa.victims of Circumstance. Bilety do nabycia przed koncertem w cenie 10 z³ (normalny) i 7 z³ (ulgowy). Pielgrzymka. 7 sierpnia z parafii œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika w KoŸminie wyruszy grupa czerwona kaliskiej pielgrzymki diecezjalnej na Jasn¹ Górê w Czêstochowie. W parafii trwaj¹ jeszcze zapisy. Turniej strzelecki. 9 sierpnia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbêdzie siê tradycyjny turniej strzelecki O Laur œw. Wawrzyñca. Dofinansowanie wyprawek. Jak co roku, rusza program dofinansowywania wyprawek szkolnych dla uczniów poszczególnych klas. Gdzie z³o yæ wniosek i jakie trzeba spe³niæ warunki, informuje strona internetowa L.TRAWIÑSKA Si³ownia pod chmurk¹ w Wa³kowie W Wa³kowie ludzie mog¹ zadbaæ o kondycjê i rzeÿbê swego cia³a na si- ³owni napowietrznej, która powsta³a u nich w zesz³ym tygodniu. Plac zabaw i si³ownia zewnêtrzna s¹ w pe³ni ogrodzone, wiêc bezpieczne dla najm³odszych Mieszkañcy wsi wydali na budowê si³owni 12 tys. z³ z funduszu so³eckiego. Si³ownia jest obecnie oblegana a najm³odsi z wielk¹ radoœci¹ po kolei testuj¹ ka de urz¹dzenie. Producentem wszystkich si³owni w gminie koÿmiñskiej jest firma Jotkel z Krotoszyna. Nowa atrakcja mieœci siê przy placu zabaw. Rodzice, którzy przychodz¹ tam ze swymi pociechami, ze spokojem mog¹ æwiczyæ. Teren jest ogrodzony, wiêc bezpieczny dla najm³odszych. Si³ownia wyposa ona jest w 4 urz¹dzenia, ale zamontowany zostanie jeszcze wioœlarz. Od wczesnej wiosny rada so³ecka przygotowywa³a teren pod si³owniê. Mamy, które przyprowadzaj¹ dzieci na plac zabaw, bardzo chwal¹ nowy obiekt, podkreœlaj¹c, e jest bezpieczny mówi Stanis³aw Zawodny, b. so³tys Wa³kowa. (lt) Pogorza³ki Wielkie maj¹ boisko Mieszkañcy Pogorza³ek Wielkich nie bêd¹ w te wakacje narzekaæ na nudê. W wiosce powsta³ kompleks sportowo-rekreacyjny, który w³aœnie zosta³ otwarty. W Pogorza³kach Wielkich wybudowano boisko sportowe oraz plac zabaw. Kompleks powsta³ dziêku wspólnym staraniom so³ectwa, mieszkañców i w³adz gminy. Na uroczyste otwarcie obiektu w ubieg³ym tygodniu przyby³ burmistrz KoŸmina, Maciej Bratborski, który wraz z so³tysem Pogorza³ek Wielkich, Leszkiem Wawrzyniakiem, uroczyœcie przecina³ wstêgê. Kompleks sportowo-rekreacyjny zosta³ poœwiêcony przez ks. Rados³awa S³awiñskiego, proboszcza w Borzêciczkach. Nowe boisko od razu wypróbowano, bowiem rozegrano tu turniej pi³ki no nej z udzia³em gospodarzy oraz dru yn z Borzêciczek, Tatar, Wyrêbina i Walerianowa. (lt) O unijnych dotacjach Przedstawiciele przedsiêbiorstw zainteresowani pozyskaniem dofinansowañ z programów unijnych mog¹ wzi¹æ udzia³ w szkoleniu prowadzonym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie. Odbêdzie siê ono 5 sierpnia o godz w jarociñskim starostwie. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 31 lipca (godz ) pod tel lub (spm)

7 Wieœci gminne? S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN Kuklinów, Fija³ów i Wyganów na podium 7 KOBYLIN.PL 5 lipca rozegrano w Kuklinowie turniej miasta i wsi gminy Kobylin. 11 dru yn z poszczególnych miejscowoœci walczy³o o g³ówn¹ nagrodê, jak¹ by³ betonowy stó³ do tenisa sto³owego. Ta ekipa zajê³a drugie miejsce Klasyfikacja 1. Kuklinów (68,5 pkt.), 2. Fija³ów (67,0 pkt.), 3. Raszewy (63,0 pkt.), 4. agiewniki (59,5 pkt.), 5. Smolice (58,0 pkt.), 6. Rojew (53,5 pkt.), 7. Wyganów (48,5 pkt.), 8. Kobylin (46,0 pkt.), 9. Zalesie Wielkie (43,5 pkt.), 10. Starkówiec (40,0 pkt.), 11. Zalesie Ma- ³e (35,5 pkt.). Bieg w gumofilcach, bieg z jajkiem, rzuty filcakiem, jajkiem czy ziemniakiem oraz wbijanie gwoÿdzi to tylko niektóre z zadañ, jakie czeka³y na zawodników. Ka de by³o punktowane. Turniej wygrali gospodarze, choæ ekipa z Fija³owa by- ³a gorsza jedynie o 1,5 pkt. Nagrod¹ dla pierwszego so³ectwa by³ betonowy stó³ do tenisa, dla drugiego kosa spalinowa. Miejsce trzecie zajêli reprezentanci Raszew. Otrzymali dla swojej wsi sprzêt do grillowania. Ekipa z Kobylina zajê³a 8. lokatê. Po emocjach sportowych i dekoracji zwyciêzców przyszed³ czas na czêœæ artystyczn¹. Wyst¹pi³y dzieci ze Szko³y Podstawowej w Kuklinowie, Z³ote K³osy z Bonikowa, Katarzynki ze S³upi Kapitulnej oraz smolicko-kobyliñski Eliksir. Imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna. Turniej zorganizowali: rada so³ecka Kuklinowa, stowarzyszenie KuKLINów, gmina Kobylin. (mal) KOBYLIN.PL KOBYLIN.PL Liczy³o siê zgranie zespo³u Wbijanie gwoÿdzi na czas? Aleksandra Figlak ( ZDUNY Cenny eksponat, który przywo³uje postaæ papie a 17 lipca Izba Muzealna Zdunowskiego Oœrodka Kultury wzbogaci- ³a siê o kolejny cenny eksponat. Jest nim talerz-patena z wizerunkiem Matki Boskiej i Dzieci¹tka Jezus, który pochodz¹cej ze Zdun siostrze zakonnej Maciei Roszczak sprezentowa³ œw. Jan Pawe³ II. Pami¹tkê tê przekaza³a izbie muzealnej Wanda B³aszczyk z Wroc³awia, siostrzenica siostry Maciei. Jest ona córk¹ Marii Ryby. Papieski dar jej ciocia otrzyma³a 2 lutego 1981 r. Siostra Macieja Roszczak urodzi³a siê 16 lutego 1927 w Zdunach. Maj¹c 20 lat, wst¹pi³a do Zgromadzenia Sióstr S³u ebniczek Niepokalanego Poczêcia. Wed³ug informacji zawartej na stronie internetowej archidiecezji gnieÿniejskiej, w 1954 r. zdunowianka z³o y³a œluby wieczyste. Pracowa³a w szpitalu w Pleszewie ( ), w parafiach w Poznaniu ( ) i ninie ( ), w hospicjum dla kap³anów w Warszawie ( ), domach zakonnych w Zielonej Górze ( ) i Witkowie ( ). Miêdzy 1974 a 1997 r. by³a prze³o on¹ kuchni w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie. Zatrzymywali siê tam polscy kap³ani i biskupi, którzy przyje d ali do Wiecznego Miasta. Wœród nich by³ ks. kard. Karol Wojty³a, póÿniejszy papie Jan Pawe³ II. Siostra Macieja by³a wœród osób, które egna³y kardyna³a, gdy ten udawa³ siê na pamiêtne konklawe. Wówczas podarowa³ jej pióro i zegarek. Po wyborze na papie a odwiedza³a Ojca Œwiêtego przy ró nych okazjach. Przywozi³a mu smaczne, upieczone przez siebie torty. Mo na domniemywaæ, e patena by³a wyrazem wdziêcznoœci papie a za wieloletni¹ s³u bê siostry rodem ze Zdun. Ostatnie lata swego ycia zakonnica spêdzi³a w Domu Generalnym Sióstr S³u ebniczek w Luboniu ( ) oraz w parafii w Trzemesznie ( ). Przy przekazaniu pateny Wandzie B³aszczyk towarzyszy³y jej dwie przyjació³ki. Jak powiedzia³a nam ucja D³ugiewicz-Paszek z izby muzealnej, nie by³a to pierwsza wizyta siostrzenicy siostry Maciei. W instytucji tej Wanda B³aszczyk goœci³a ju rok wczeœniej. Jan Pawe³ II znany by³ IZBA MUZEALNA ZOK Wanda B³aszczyk prezentuje cenny eksponat z przyjacielski relacji w stosunku do napotkanych przez siebie osób. Szacunkiem otacza³ tych, którzy z nim wspó³pracowali. Poprzez ofiarowane upominku wyra a³ swoj¹ pamiêæ, uznanie i wdziêcznoœæ. Pokazywa³, e pos³uga siostry zakonnej jest dla niego wa na i wyj¹tkowa. Takiego podejœcia do drugiej osoby mo emy siê od niego uczyæ. S³awek Pa³asz Studio w kaflarni Pomiêdzy 3 a 9 sierpnia w Kaflarni Zduny odbêdzie siê kolejne edycja festiwalu Studio Zduny. Wyst¹pi¹ 7 sierpnia (od 20.00) Romuald Andrzejewski, Absolute Spirit, Co S³ychaæ 8 sierpnia (od 19.30) Dyzmatronik, Bajzel, Light Skin 9 sierpnia (od 18.00) Bad Habits, Synapsa, Posoka, Kakofonikt Kaflarnia Zduny jest jednym z czo³owych partnerów tego projektu. Udostêpnia swój teren i pomieszczenia. Przedsiêwziêcie sk³ada siê z 2 zasadniczych elementów. Pierwszy to ró norakie warsztaty artystyczne, a w ramach drugiego wyst¹pi¹ zaproszone zespo³y i soliœci. W okresie pomiêdzy 3 a 7 sierpnia przewidziano warsztaty bêbniarskie, warsztaty poœwiêcone naturalnemu budownictwu oraz ekowarsztaty, a na 5 do 7 sierpnia warsztaty filmowe. Na weekend zaplanowano koncerty i wystawy, m.in. jam session, czyli wspólne muzyczne improwizowanie. 9 sierpnia o godz i bêd¹ pokazy filmowe. Szczegó³owy program festiwalu zawarty jest na stronie internetowej Imprezê organizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KodKrowa, w którym jednym z aktywnych cz³onków jest zdunowiani Maciej Mizera. Organizacja ma siedzibê we Wroc³awiu i zajmuje siê organizacj¹ koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych oraz wystaw. Wspó³organizator to fundacja Monumenta Pomerania, zajmuj¹ca siê ratowaniem gin¹cych zabytków architektury. Impreza nie jest biletowana, ka dy zainteresowana osoba mo e w niej uczestniczyæ. Zostanie zorganizowana dziêki wsparciu licznych lokalnych sponsorów. Szczegó³owych informacji udziela koordynator projektu, Maciej Mizera ( ). (spm)

8 8 Wieœci gminne? Aleksandra Figlak ( ROZDRA EW Spór o sprzeda dzia³ki w Wolenicach Jak sygnalizowaliœmy tydzieñ temu, miêdzy radnym Dariuszem Kolend¹ a wójtem Mariuszem Dymarskim wywi¹za³a siê ostra dyskusja na temat sprzeda u gruntu gminnego w Wolenicach. Radny uwa a, e wójt nie robi wszystkiego, aby sprzedaæ dzia³kê po mo liwie najwy szej cenie. 15 czerwca na wiejskim zebraniu mieszkañcy Wolenic zaaprobowali pomys³ sprzeda y dzia³ki, któr¹ gmina zamierza wydzieliæ z gruntów przy drodze krajowej biegn¹cej przez tê miejscowoœæ. Wójt Dymarski zwróci³ siê do radnych o opiniê w tej sprawie. Aby umo liwiæ wystawienie na sprzeda tego 37-metrowego pasa gruntu, konieczne jest zlecenie podzia³u geodezyjnego, nie chcia³bym nara aæ gminy na koszty nie wiedz¹c, czy radni popr¹ uchwa³ê powiedzia³ na wspólnym spotkaniu komisji Rady Gminy (15 lipca). Radny Jan Maciejewski stwierdzi³, e jeœli wieœ siê zgodzi³a, to radni równie powinni. Radny Kolenda spyta³, za ile gmina zamierza sprzedaæ wspomniany grunt o pow. ok. 4 tys. m kw. Wartoœæ dzia³ki oszacuje rzeczoznawca wyjaœni³ wójt. D. Kolenda zaproponowa³ wytyczenie na tym terenie dojazdu do drogi gminnej. Wtedy powiêkszy siê liczba potencjalnych klientów i znacz¹co wzroœnie cena dzia³ki powiedzia³. Sprzedawanie ziemi ornej bez dojazdu by³oby dla gminy niekorzystne. Po kilku nastêpnych pytaniach i uwagach radnego Kolendy wójt odpar³, e nie zamierza wytyczaæ drogi, lecz og³osiæ przetarg na zbycie dzia³ki. To, co pan proponuje, jest szukaniem sposobu, eby grunt sprzedaæ, ale nie osobie, która o sprzeda wyst¹pi³a do Dariusz Kolenda (radny gminny) Nale y zrobiæ dojazd z dzia³ki do drogi gminnej. Wtedy powiêkszy siê liczba potencjalnych klientów i znacz¹co wzroœnie cena dzia³ki. gminy doda³ w³odarz Rozdra ewa. Z wnioskiem o nabycie ziemi wyst¹pi³ bowiem do urzêdu w³aœciciel gospodarstwa z ni¹ s¹siaduj¹cego. W dyskusji radny Miros³aw Jarecki powiedzia³ radnemu Kolendzie, e mo e sam wzi¹æ u d z i a ³ w przetargu i kupiæ ziemiê, a potem sprzedaæ j¹ po wy szej cenie. Z kolei Jan Maciejewski stwierdzi³, e Kolenda móg³ uczestniczyæ w zebraniu wiejskim, tam zg³aszaj¹c uwagi i pretensje. Ty S.POŒPIECH Wójt Mariusz Dymarski zaproponowa³ przetarg na sprzeda dzia³ki przy krajowej piêtnastce jesteœ radnym, a twoja ona so³tysem, a adne z was nie by³o na zebraniu zaznaczy³ radny Maciejewski. D. Kolenda usprawiedliwi³ swoj¹ i ony nieobecnoœæ. Dawid Ba³a, radny z Trzemeszna, stwierdzi³, e dobrze by³oby w przysz³oœci odrolniæ grunt i sprzedawaæ go w czêœciach jako dzia³ki budowlane. Czy dzisiaj ludzie szukaj¹ gruntu pod budowê domu na dzia³kach przy drodze krajowej? zdziwi³ siê w³odarz gminy. Ba³a sprecyzowa³: Rzuci³em has³o dzia- ³ek budowlanych, ale mog¹ to byæ grunty inwestycyjne. Radni w wiêkszoœci zaaprobowali propozycjê podzia³u gruntu. W rozmowie z Rzecz¹ radny Kolenda tak t³umaczy³ swoje stanowisko. Dla mnie jest niezrozumia- ³e, e wójt chce wytyczyæ dzia³kê wzd³u gospodarstwa prywatnego mówi. Do sprawy wrócimy na naszych ³amach. Sebastian Poœpiech? S³awomir Pa³asz ( SULMIERZYCE Stra acy siê postawili. Urz¹d zleci³ opracowanie planu Jak powiedzia³ nam Andrzej Budny, p.o. burmistrza Sulmierzyc, tamtejszy magistrat zleci³ opracowanie wstêpnej koncepcji wraz z kosztorysem modernizacji budynku przedszkola. S.PA ASZ Przedszkole czeka modernizacja albo rozbudowa Przypomnijmy: Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra- y Po arnej w Krotoszynie stwierdzi³a podczas kontroli przedszkola nieprawid³owe zabezpieczenia przeciwpo arowe. Chodzi³o przede wszystkim o zbyt w¹sk¹ drogê ewakuacyjn¹ w korytarzu g³ównym, gdzie znajduje siê szatnia dla dzieci, brak drzwi ognioodpornych w strategicznych miejscach oraz brak hydrantów przeciwpo arowych na poszczególnych kondygnacjach. Stra acy dali miastu czas do koñca roku na likwidacjê nieprawid³owoœci. Sulmierzycki Urz¹d Miejski po konsultacjach z radnymi zdecydowa³ siê na zlecenie opracowania koncepcji niezbêdnych prac. Pierwsza wersja ma obj¹æ remont bez powiêkszania powierzchni obiektu, ale z mo liw¹ now¹ lokalizacj¹ niektórych pomieszczeñ oraz przeniesieniem szatni z korytarza. Druga wersja dotyczyæ bêdzie alternatywnej mo liwoœci, zak³adaj¹cej rozbudowê obiektu w taki sposób, by z jednej strony zrealizowaæ zalecenia stra y po arnej, z drugiej zaœ lepiej zabezpieczyæ potrzeby placówki. Projekty maj¹ byæ gotowe za 2-3 tygodnie. Wtedy zostan¹ przeanalizowane i zapadnie decyzja w sprawie dalszych dzia³añ. Jak powiedzia³ Rzeczy A. Budny, najprawdopodobniej budynek bêdzie modernizowany etapami, a w pierwszej kolejnoœci zostan¹ uwzglêdnione zalecena stra aków. (spm) Dzia³ka na sprzeda Jedn¹ z pierwszych decyzji Andrzeja Budnego, p.o burmistrza Sulmierzyc, by³o og³oszenie 27 kwietnia nieograniczego przetargu na sprzeda 2 dzia³ek miejskich na ul. Kutrzeby i Stryczyñskiego. Jedna zosta- ³a sprzedana, druga powtórnie pójdzie pod m³otek. Obie parcele s¹ niezabudowane i uzbrojone (sieæ wodoci¹gowa, kanalizacja, gazowa, elektryczna), ale nieogrodzone. Dla tego terenu miasto nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzia³ka na ul. Kutrzeby (pow. 0,1386 ha) zosta³a wyceniona na 45 tys. z³. Teren przy ul. Stryczyñskiego jest mniejszy (0,0695 ha). Cena wywo- ³awcza to 26,5 tys. z³. Przetarg odby³ siê 12 czerwca. Pierwsza dzia³ka nie znalaz³a nabywcy, o drug¹ ubiegali siê 2 potencjalni kupcy. Teren przy ul. Stryczyñskiego kupi³a za 32,5 tys. z³ Ma³gorzata Mazurek. Ponowny przetarg na drug¹ dzia³kê odbêdzie siê 28 sierpnia. Cena wywo³awcza to nadal 45 tys. z³. Minimalne post¹pienie 450 z³. (spm) Przyjedzie mammobus 19 sierpnia od godz w mammobusie przy Sulmierzyckim Domu Kultury wykonywane bêd¹ badania piersi kobiet w wieku lat, które w ostatnich 2 latach nie korzysta³y z profilaktycznej mammografii w ramach refundacji Nardowego Funduszu Zdrowia. Zainteresowane panie mog¹ siê rejestrowaæ telefonicznie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz (tel lub ). Na badanie nale y zabraæ dowód osobisty oraz dokument poœwiadczaj¹cy ubezpieczenie. Mammografiê wykona Oœrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN z Poznania. (mal)

9 Sprawy / Wieœci gminne 9 K.TALAGA Policyjne awanse nie tylko dla panów 24 lipca w sali reprezentacyjnej krotoszyñskiego ratusza odby³y siê powiatowe obchody Œwiêta Policji. Awanse otrzyma³o 28 policjantów i 6 policjantek. Insp. Wojciech Kasprowicz gratuluje m³. aspirant Teresie Walkowiak Wœród zaproszonych goœci by³ wicestarosta naszego powiatu, Pawe³ Radojewski, do niedawna tak e policjant. Rozstrzygniêto kolejn¹ edycjê konkursu na najlepszego dzielnicowego pow. krotoszyñskiego. Wygra³ go st. sier. sztab. Patryk Cepa z Krotoszyna. Jedna z nagród dla g³osuj¹cych w plebiscycie trafi do naszej Czytelniczki, Agnieszki Kulas. Mo na j¹ odebraæ w komendzie policji. Wczeœniej, bo 21 lipca, w Ostrowie Wlkp. zorganizowano wojewódzkie obchody Œwiêta Policji. Tam srebrne medale za d³ugoletni¹ s³u bê otrzymali m.in. m³. insp. Mariusz Jaœniak i asp. sztab. Robert Lewandowski. Br¹zow¹ odznakê Zas³u ony Policjant otrzyma³ asp. Rafa³ Tanaœ. Na stopieñ komisarza z podkomisarza awansowano S³awomira Dylaka. Nagrodê komendanta wojewódzkiego otrzyma³a pracownica cywilna Wies³awa Szuster. (mal) Fotoradar (na razie) zosta³ wycofany Fotoradar u ywany przez krotoszyñsk¹ Stra Miejsk¹ znikn¹³ z dróg. Urz¹dzenie pn. Multanova 6F zosta³o wycofane po interwencji Marka Walczaka ze stowarzyszenia Prawo na Drodze. ARCHIWUM Czy Stra Miejska zosta³a przy³apana na nierzetelnoœci? Marek Walczak zamieœci³ w internecie nagranie wideo, na którym widaæ stra nika miejskiego z Krotoszyna, stoj¹cego zfotoradarem na drodze w Lutogniewie. Autor nagrania uwa a, e to niezgodne z prawem. Powo³uje siê na rozporz¹dzenie ministra administracji i cyfryzacji z 12 grudnia 2014 r. w sprawie urz¹dzeñ radiowo-nadawczych, które mo na u ywaæ bez pozwolenia radiowego. Wspomniane fotoradary pracuj¹ bowiem na czêstotliwoœci 34,3 GHz, która nie zosta³a ujêta w rozporz¹dzeniu. Po interwencji Marka Walczaka municypalni wycofali 22 lipca fotoradar z krotoszyñskich dróg. Owszem, kiedy ten pan siê u nas zjawi³, wycofaliœmy fotoradar. Nie mia³am pewnoœci w sprawie rozporz¹dzenia powiedzia³a nam Monika Wasielewska, zastêpczyni komendanta Stra y Miejskiej w Krotoszynie. Nastêpnego dnia urz¹dzenie stanê³o jednak w innej wsi pod Krotoszynem. Jak wyjaœni³a M. Wasielewska, najpierw radca prawny urzêdu miejskiego stwierdzi³, e krotoszyñski fotoradar mo e byæ legalnie u ytkowany, bo rozporz¹dzenie rozszerza zakres czêstotliwoœci urz¹dzeñ radiowo-nadawczych. 24 lipca ju inaczej zinterpretowa³ przepisy. Dlatego po wnikliwej analizie ponownie zdecydowaliœmy o wycofaniu fotoradaru z naszych dróg wyjaœni³a M. Wasielewska. Fotoradar Multanova 6F pracuje na czêstotliwoœæ 34,3 GHz. Mimo wycofania urz¹dzenia zastêpczyni komendanta powiedzia³a Rzeczy: adnej decyzji dotycz¹cej zaprzestania u ytkowania jednak do tej pory nie otrzymaliœmy zurzêdu Komunikacji Elektronicznej. O to, czy krotoszyñskie urz¹dzenie rejestruj¹ce przekroczenia prêdkoœci dzia³a zgodnie z prawem, spytaliœmy w UKE. Dawid Piekarz, rzecznik tej instytucji, nie udzieli³ odpowiedzi. Musimy szczegó³owo zbadaæ sprawê. Zapytanie z³o y³o równie stowarzyszenie Prawo na Drodze. W przysz³ym tygodniu odpowiemy oznajmi³. Sebastian Poœpiech? Sebastian Poœpiech ( POGORZELA To by³y pó³kolonie z pomys³em? S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Weso³y festyn Dziêki uzyskaniu dotacji Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej w Warszawie, która wynios³a oko³o 15 tys. z³, 58 dzieci z ca³ej gminy mog³o uczestniczyæ w pó³koloniach. Oferta skierowana by³a dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat pochodz¹cych ze œrodowisk rolniczych. G³ównym wspó³organizatorem czasu wolnego w czasie trwania pó³kolonii by³ Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Pogorzeli. Te szczególne wakacje trwa³y od 13 do 24 lipca. Ka dy z uczestników zapewnione mia³ dwa posi³ki dziennie, a tak e otrzyma³ miniwyprawkê szkoln¹, tj. plecak oraz przybory szkolne. Urz¹d miejski zapewni³ autokary, a w³aœciciele Zak³adu Miêsnego Konarczak oraz restauracji Mila zasponsorowali wy ywienie. O opiekê medyczn¹ zadba³a pielêgniarka Maria Pazo³a, a w organizacji pó³kolonii pomog³a tak e firma przewozowa Andrzeja M³odziuœkiego. ARCHIWUM Dzieci podczas warsztatów, dziêki którym pozna³y tajniki produkcji pizzy oraz lodów Uk³adaj¹c program pó³kolonii, chcieliœmy zapewniæ dzieciom pe³en wachlarz przedsiêwziêæ: od wyjazdów na pla ê poprzez edukacjê kulinarn¹, muzyczn¹, teatraln¹, do gier komputerowych mówi dyrektor oœrodka Mariusz Ossowski. Z mojej strony mogê pochwaliæ wychowawców, a szczególnie dzieci, które w sposób niesamowity tworzy³y fantastyczn¹, jednolit¹ grupê kolonistów, pomagaj¹c sobie w ró nych sytuacjach. Na ka dy dzieñ zaplanowano wiele atrakcji, takich jak wycieczki, terenowe zabawy, warsztaty, a tak e zajêcia plastyczne. W sali widowiskowej MGOK urz¹dzano darmowe seanse filmowe, podczas których prezentowano najnowsze hity kina. Wyst¹pi³ tak e teatr Maska z Krakowa ze sztuk¹ Skradzione m¹droœci. Dla mi- ³oœników gier sportowych odby³y siê Mistrzostwa Pogorzeli FIFA Edyta Siama 19 lipca na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Cieszkowie odby³ siê festyn rodzinny dla dzieci z Cieszkowa. Jego organizatorem by³a rada so³ecka. Udzia³ we wspólnej zabawie by³ darmowy. Przeprowadzono wiele konkurencji sportowo-rekreacyjnych. Udzia³ w nich by³ nagradzany. Dzieci bawi³y siê te na dmuchanej R.PLUCIÑSKI Zabawy prowadzi³ sympatyczny klaun zje d alni, zamku oraz trampolinie. Puszczono równie olbrzymie bañki mydlane. Zajêcia dla dzieci prowadzi³ klaun. Mo na by³o poddaæ siê kolorowemu malowaniu twarzy. Lody, napoje, s³odkie ciastka stanowi³y kulinarne niespodzianki. Impreza odby³a siê dziêki wsparciu wielu lokalnych firm i osób prywatnych. (mal)

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka ¹kowa (ul. Staszica 26B, ) do 23 lipca apteka Alfa (ul. Bolewskiego 8a, ) od 24 do 30 lipca. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Zamów reklamê na stronie ZDROWIE Tel Tel Kobiety chc¹ siê podobaæ, ale nadmierne opalanie jest zgubne Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu twierdzono, e opalanie jest szalenie zdrowe i ³adne. Mówiono, e pod wp³ywem promieni s³onecznych dochodzi w organizmie do syntezy witaminy D, dziêki czemu szybciej goj¹ siê rany i znikaj¹ ropne wykwity. Dzisiaj specjaliœci s¹ zdania, e wylegiwanie siê na s³oñcu jest niebezpieczne. Promienie s³oneczne sk³adaj¹ siê z fal o ró nej d³ugoœci. 40 proc. to promienie œwietlne (widzialne), 59 proc. to promienie podczerwone, czyli cieplne. Natomiast 1 proc. stanowi tzw. ultrafiolet (UV), którego g³êbsze poznanie zmieni³o pogl¹dy znawców tematu. Opalanie mo e byæ nawet zabójcze, bo uporczywe wystawianie siê na s³oñce powoduje zmiany nowotworowe (bardzo groÿny czerniak), zmienia genetyczn¹ strukturê skóry, przyspiesza jej starzenie. Promienie UV uszkadzaj¹ w³ókna kolagenowe utrzymuj¹ce jêdrnoœæ i sprê ystoœæ skóry. Mog¹ powodowaæ atopowe zapalenie skóry, przebarwienia czy rogowacenie. Mocno przereklamowane jak na z³oœæ okaza³y siê zalety promieni s³onecznych w leczeniu tr¹dziku. G³ównym mechanizmem obronnym skóry przed promieniami UV jest opalenizna. Br¹zowe zabarwienie skóry zawdziêczamy melaninie, czyli specjalnemu barwnikowi, który odk³ada siê w naskórku. Nasza zdolnoœæ do bezpiecznego przyswajania pewnej dawki promieni s³onecznych zale y od poziomu zdolnoœci wytwarzania melaniny przez organizm. W zwi¹zku z tym powinniœmy wiedzieæ, do jakiego tzw. fototypu nale ymy. ARCHIWUM R E K L A M A Mo emy to oceniæ samodzielnie. Na œwiecie wyró nia siê szeœæ fototypów, z tym, e pi¹ty i szósty zarezerwowane s¹ dla osób pochodzenia azjatyckiego i czarnoskórych. W Polsce rzadko wystêpuje te jedynka, czyli typ celtycki, o jasnoró- owej skórze, jasnoblond lub rudych w³osach, jasnych oczach i du ej iloœci piegów. W tym wypadku opalanie jest ca³kowicie niedozwolone. Fototyp pó³nocnoeuropejski. Cechuje siê jasn¹ skór¹, na której czasami wystêpuj¹ piegi, w³osami blond lub jasno br¹zowymi, z niebieskimi, zielonymi lub szarymi oczami. Pod wp³ywem s³oñca skóra szybko czerwienieje i ³atwo ulega poparzeniom. Mo liwe jest zyskanie ³adnej opalenizny, ale trzeba przez d³ugi czas za ywaæ krótkich (kilkunastominutowych) k¹pieli s³onecznych. Fototyp œrodkowoeuropejski, który skórê ma jasn¹ do br¹zowej, bez piegów, oczy szare lub br¹zowe, a w³osy ciemny blond do br¹zowych. Takie osoby maj¹ stosunkowo du ¹ odpornoœæ na poparzenia. Ju niedu a dawka s³oñca wywo³uje pigmentacjê i zbr¹zowienie skóry, ale zbyt du a nadal wywo³uje oparzenia. Fototyp po³udniowoeuropejski ze skór¹ jasnobr¹zow¹ lub oliwkow¹ o ciemnych w³osach i oczach. Skóra ma du ¹ odpornoœæ na poparzenia s³oneczne, ale tak e tutaj pod wp³ywem promieniowania UV nasila siê jej starzenie. Niezale nie od okreœlonego fototypu tolerancja s³oñca zale y tak e od innych czynników, np. od wieku (po 50-tce jest znacznie mniejsza). U kobiet wra liwoœæ na s³oñce zwiêksza siê przed miesi¹czk¹ i w jej pierwszym dniu. Jeœli za ywasz jakiekolwiek lekarstwa, zanim wybierzesz siê na pla ê, nale y zapytaæ lekarza, czy mo na siê opalaæ. Niektóre preparaty antydepresyjne, antykoncepcyjne czy przeciwcukrzycowe uwra liwiaj¹ na dzia³anie s³oñca. Podobnie dzia³a dziurawiec, melisa, a nawet pietruszka i seler. Miesi¹c przed wyjazdem na urlop nie powinniœmy u ywaæ kosmetyków zawieraj¹cych kwasy, retinoidy czy witaminê A. Tolerancjê s³oñca mo na zwiêkszyæ, pij¹c na kilka tygodni przed urlopem sok marchwiowy (zawiera beta karoten) lub ewentualnie za ywaj¹c tabletki z tym sk³adnikiem. Beta karoten to naturalny barwnik, który delikatnie zmienia koloryt naszej skóry na ciemniejszy i zmniejsza ryzyko poparzenia. Do tego jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, który wy³apuj¹c wolne rodniki, zapobiega starzeniu siê skóry i zmniejsza ryzyko uszkodzenia jej komórek przez s³oñce. Oprac. (avicenna)

11 Sprawy Ju w najbli szy czwartek, 30 lipca Krotoszynianin w Sprawie dla reportera 30 lipca o godz w programie Sprawa dla reportera (TVP 1) El biety Jaworowicz przedstawiona zostanie historia 21-letniego niepe³nosprawnego krotoszynianina, Sebastiana Drygasa. K.RETTIG El bieta Jaworowicz w trakcie nagrywania reporta u w Krotoszynie Jest on uczniem Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Krotoszynie. Jego mama poprosi³a katechetê z tej placówki, Krzysztofa Rettiga, by pomóg³ jej nawi¹zaæ kontakt z programem Sprawa dla reportera. Sebastian cierpi na niedow³ad wszystkich czterech koñczyn. Ma trudnoœci z porozumiewaniem siê z innymi. Przeszed³ kilka operacji, po których, zdaniem jego mamy, stan zdrowia ch³opca nie tylko siê nie poprawi³, ale wrêcz uleg³ pogorszeniu. Wczeœniej Sebastian móg³ korzystaæ z wózka inwalidzkiego, a teraz jest to niemo liwe. 2 czerwca Krzysztof Rettig i jego ona Ewelina wys³ali a do redakcji programu, opisuj¹c sytuacjê m³odego cz³owieka. Kilkanaœcie godzin póÿniej otrzymaliœmy odpowiedÿ, e redakcja jest zainteresowana spraw¹ mówi K. Rettig. 16 czerwca El bieta Jaworowicz wraz z ekip¹ telewizyjn¹ odwiedzi³a Krotoszyn. Nagra³a reporta w domu Sebastiana. Rozmawia³a te m.in. z dyr. ZSS, Jolant¹ Szóstak. Kilkanaœcie dni póÿniej Krzysztof, mama i siostra niepe³nosprawnego ch³opca wziêli udzia³ w nagraniu programu w Warszawie. Jaki by³ jego przebieg, bêdzie mo na siê przekonaæ ju w najbli szy czwartek. Mamy nadziejê, e dziêki programowi uda siê zorganizowaæ medyczn¹, fachow¹ pomoc dla Sebastiana mówi katecheta. Przy okazji podkreœla, e duchow¹ opiekê nad chorym sprawuje ks. Marcin Nowicki, wikariusz parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Krotoszynie. S³awek Pa³asz Letnie pogwarki Z dobroci serca Czegóœ znowu tak zamyœlony, Kazik? Mómy ciep³y ranek, s³onyszko parzy, kejter ziaje, jak staro ciuchcia sprzed pó³ wieku, a ty, jak jaki filozof na rencie! Pape mosz, jak ustawiczny znak zapytania. Ruszej siê chy o, ale ju! tokowa³a Pelka niczym g³uszec w leœnym ostêpie. Zaro, mamuchna, lete, aby zadóm ci jedno pytanie: zawdy bydziesz tak siê o mnie martwiæ, nawet jak mnie zbraknie, hê? Co ci po tej bladej ³epetynie loto, utrapieñcze! Jeszczyk nie opalono, a ju udar? Kopn¹³ cie któœ w tyn pusty gornek, moja ty kochano niezgu- ³o? Opamiêtej siê, nie? Teroz to ju Pelka wygl¹da³a, jakby bó³a bli ej udaru abo zawa³u, jak kto woli. Nie, jo tak tylko na wszelki wypadek, bo wiesz, Pelciu, jeszczyk jak bó³em ma³ym knajdrem, tata opowiado³ o takim handlorzu, co to za ycia jeszczyk zanim umar³, to i z flaszki poci¹go³ czêsto, jêzor to ty mio³ niewyparzony, e kwiotki wiêd³y, nawet te najtrwalsze. A i na wadze nieroz klientów ty Ÿdziebko okrynciæ potrafió³. No i co dalij, Kazik, godej chybko, bo siê spiesze na targ b¹k³a Pelka, widaæ zainteresowana dalszym ci¹giem, choæ Kazik nadal siê jeszcze nie oblek³ i paradowa³ po izbie na boso i w galotach. I kiedy pomar³ ci¹gn¹³ Kazik jego nadobno po³owica myœla³a czêsto o nieboszczyku, czy mu tam, gdzie jegu dusza usz³a, czegu nie brakuje. O roz w czasie snu ukozo³ siê jej cheba jakowyœ litoœciwy duch i zaprowadzi³ j¹ do czyœæca. A tam jej ch³op po szyje stoi w ogniu i patrzy na ni¹ mi³osiernie. Prosi wiêc ducha, co 11 mo uczyniæ, by poprawiæ niedolê m ê a. Z³ó cie sto z³otych na biednych, to mu ul ycie w jego niedoli. Tak zrobi³a, a e zna³a ju drogê, to posz³a sprawdziæ, czy zadzia³a³o. Zadzia³a- ³o, ale tylko czêœciowo. Ch³opina sto³ w ogniu, ale aby ju do pasa. Radzi siê poczciwa kobieta ducha, co dalij mo robiæ? Duch na to: Ofiara z³o ona widaæ nie wystarczy³a, leæcie do gminy abo do jakiegoœ towarzystwa dobroczynnoœci i dejcie na tyn cel jeszczyk roz stówkê. Tak zrobi³a i rukcuk œcie ynk¹ sprawdziæ, co zacz. Postêp w ³agodzeniu czyœcowej kary bó³ widoczny. Ch³op ju tylko stoi w ogniu do kostek. To co, jeszczyk stówkê i koniec udrêki?. Dobroæ kobiety jest nieodgadniona. Myœli se kobiecisko: Zawsze mój Sylwek za ycia skar y³ siê na zimne nogi, e sama mu je roz po roz roœciera³am, abo butle z gor¹c¹ wod¹ do ³ó ka k³ad³am. To niech se ju teroz nieborok stoi, jak stoi. Bydzie mu choæby, aby w gierska ciep³o. I co z tego mo wynikaæ? nastroszy³a siê Pelka. Nic. To tylko tako opowiastka. Ale jakisiœ koniec mo, nie? nie odpuszcza³a Pelka. Cheba mo odrzek³ filozoficznie Kazik. Nastêpnego dnia pojawi³y siê na grobie Sylwka œwie e kwiaty i tak ju by³o zawsze. Jan Rosik A ludzie mówi¹... Mieszkañców Krotoszyna zapytaliœmy, gdzie chêtnie spêdzaj¹ czas ze znajomymi i czy mo na zreklasowaæ siê, nie maj¹c pieniêdzy. Tekst i zdjêcia Katarzyna Talaga Doris Sobczak (sprzedawczyni) Angelika Olszewska (sprzedawczyni) Dorota Figlak (bezrobotna) Ma³gorzata Ba³a (sprzedawczyni) Oliwia Nowak (uczennica) Czasem imprezujê w Browarze i ogólnie mo na siê tam dobrze bawiæ, jednak w³aœciciele powinni pomyœleæ nad zmian¹ pracowników ochrony, bo psuj¹ oni wizerunek i mienie lokalu. Wed³ug mnie nie da siê rozerwaæ, nie maj¹c adnych pieniêdzy. Lubiê odwiedzaæ ogródki piwne na Rynku, jest to fajne miejsce do spotkania siê ze znajomymi. Czasem chodzê do klubów, takich jak Browar czy Relax. Ciê ko jest dostarczyæ sobie rozrywki, nie maj¹c na to adnych œrodków. Czêsto chodzê do jakichœ klubów w naszym mieœcie. Uwa am, e jest niemo liwe, aby dobrze siê bawiæ, nie maj¹c pieniêdzy. Po prostu nie da siê tego zrobiæ, gdziekolwiek imprezujê ze znajomymi s¹ potrzebne pieni¹dze. Bardzo lubiê chodziæ z kole ankami do ró nych kawiarni. Moim ulubionym lokalem jest Loft na Farnej. S³ysza³am, e popularne jest tak e Centrum Bilardowe na Mickiewicza. Mo na mi³o spêdziæ czas nawet bez funduszy. Z jednej strony mo na mi³o spêdziæ czas w Krotoszynie, nie maj¹c przy sobie ani grosza, choæby na koncercie Wiêc Wiec. Mo na przyjœæ, usi¹œæ i pos³uchaæ. Jak spotykam siê z moj¹ kole ank¹, to zawsze wydajê chocia ma³¹ sumê.

12 12 Tradycja Ojciec Piotr w koœciele potrynitarskim W niedzielê 19 lipca do Krotoszyna przyjecha³ o. Piotr Graduszewski OSST, trynitarz. By³ u nas ju kilkanaœcie lat temu na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej, aby przybli yæ historiê pobytu trynitarzy w naszym mieœcie. Trynitarze, prowincje Trynitarze, czyli Zakon Przenajœwiêtszej Trójcy, pierwotnie zajmowa³ siê wykupywaniem niewolników, a obecnie jest wszêdzie tam, gdzie trzeba nieœæ pomoc przeœladowanym chrzeœcijanom. Trynitarze swoje placówki maj¹ g³ównie poza Europ¹. Najwiêcej zakonników w jednej prowincji jest obecnie na Madagaskarze (ok. 100). Hiszpania ma dwie prowincje, jest tam tak e 100 zakonników, W³ochy jedn¹, (równie ok. 100). Zakonnicy s¹ jeszcze w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, choæ w mniejszej iloœci. Prê nie za to rozwija siê ich dzia³alnoœæ w Ameryce Po³udniowej. Dwubarwny krzy Trynitarze nosz¹ bia³e habity symbolizuj¹ce Boga Ojca. Na nim uwidoczniony jest krzy z belk¹ pionow¹ czerwon¹ (symbol aru, ognia Ducha œw.) i poziom¹ niebiesk¹ (symbol Jezusa Chrystusa). W regule zakonu nie jest napisane co prawda, e ma na nim byæ krzy, raczej znak pos³ania w imiê Trójcy Œwiêtej, t³umaczy nasz goœæ. Ka da prowincja ma odrêbne zasady dzia³ania (wybór prze³o onych), jednak istot¹ wspóln¹ jest Kodeks Prawa Kanonicznego i dokumenty Soboru Watykañskiego II. ARCHIWUM Dla mnie powo³anie to dar i tajemnica twierdzi o. Piotr Œwiêty zakonu Œwiêtym trynitarzy by³ w pierwszym rzêdzie ich za³o yciel, œw. Jan de Matha, który sprawuj¹c swoj¹ pierwsz¹ mszê jako kap³an, ujrza³ rêce skute kajdanami. Odczyta³ ten znak jako zaproszenie do troski o wiêÿniów. Odda³ siê temu najpierw w sposób mniej zorganizowany, ale u schy³ku XII w. z³o y³ proœbê do papie a o zatwierdzenie zgromadzenia. W tym samym czasie takie proœby z³o yli za- ³o yciele franciszkanów i dominikanów, ale to w³aœnie trynitarze otrzymali wczeœniej od nich akredytacjê. Mimo e pierwsze domy zgromadzenia zak³adane by³y na terenach pogranicza dwóch kultur, muzu³mañskiego i chrzeœcijañskiego mówi³ w czasie kazania w koœciele œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a o. Piotr. Dwie osoby œwieckie Beatyfikowana zosta³a równie jedna z sióstr zakonnych oraz dwie osoby œwieckie. Jedna z nich, Anna Maria Taigi, y³a w XIX w. i jako zwyk³a matka i ona, która wydawa- ³oby siê niewiele mia³a do powiedzenia, ale utrzymywa³a kontakt z papie- em. Jej rad zasiêgali równie œw. Wincenty Pallotti, œw. Kacper del Bufalo. Na jej rêkach umiera³ œw. Józef Labre. Druga z nich równie by³a osob¹ œwieck¹, matk¹ i on¹. El bieta Canori Mora, beatyfikowana by³a razem z Joann¹ Beretta Molla przypomina trynitarz. Przygoda z Panem Bogiem Dla mnie moje powo³anie to dar i tajemnica opowiada zakonnik. Pierwszy kontakt mia³ z Misjonarzami Œw. Rodziny. Mimo e jeÿdzi³ na ró ne rekolekcje, po maturze do zakonu nie poszed³. Z wykszta³cenia jest historykiem archiwist¹. Na studiach pisa³em pracê magistersk¹ o rewindykacji dóbr zakonnych na terenie diecezji kujawsko-kaliskiej. Przegl¹da³em katalogi rzeczowe ró - nych zakonów, które by³y na jej terenie, tak natrafi³em na nazwê trynitarze, która mnie zaintrygowa³a wspomina. Potem znalaz³ adres domu w Budziskach k. ubnic, tam te parokrotnie jeÿdzi³. Dzisiaj jest tam prze³o onym. Zafascynowa³a go postawa jednego z ojców, który mimo swojego wykszta³cenia, w tym klasztorze na wsi, zajmowa³ siê zwyk³ymi pracami. Poci¹gnê³a go te historia zakonu. O swoim yciu mówi, e jest przygod¹ z Panem Bogiem. Teraz przebywa we wspólnocie, gdzie jest on i jeszcze jeden wspó³brat. Przedtem by³ we W³oszech. Tam wspólnoty s¹ liczniejsze, mówi na zakoñczenie. Anna Szulc Kobierska polichromia ujrzy œwiat³o dzienne W koœciele œw. Wojciecha w Kobiernie trwaj¹ prace konserwatorsko-restauratorskie nad przywróceniem œcianom i sklepieniu prezbiterium pierwotnej polichromii. Prace wykonuje Pracownia Konserwacji Dzie³ Sztuki z Ostrowa Wlkp. pod kierunkiem dyplomowanych specjalistów: Moniki Rzegociñskiej-Wi¹cek i Marka Wi¹cka. Ze wzglêdu na wielk¹ wartoœæ historyczn¹ i artystyczn¹ malowide³ podjêto decyzjê o przeprowadzeniu prac konserwatorskich. Zostan¹ one wykonane zgodnie z technik¹ orygina³u. Rekonstrukcja polega na przywróceniu pierwotnej kompozycji i kolorystyki m³odopolskiej polichromii, która kiedyœ zdobi³a wnêtrze prezbiterium. Bêdzie siê ono jawiæ w wielobarwnej, fantazyjnej kompozycji ornamentalno-figuralnej i otrzyma nowy wyraz artystyczny przez powrót do historycznych warstw. Wczeœniej œciany i sklepienie by³y niestety pokryte warstw¹ be owo-ugrowej farby, st¹d stan zachowania struktury oryginalnej jest bardzo zró nicowany. Autorem kobierskiej polichromii by³ pleszewski artysta malarz Antonin Szymañski. Mówi o tym inskrypcja pod stop¹ jednego z czterech Ewangelistów: A. Szymañski 1898 Pleszew. W koœcio³ach wielkopolskich znajduje siê wiele sakralnych obrazów Szymañskiego, ale polichromia nale y do rzadkoœci. Antonin Szymañski by³ malarzem i dekoratorem wielu wielkopolskich koœcio³ów. Urodzi³ siê w Stêszewie 12 maja 1863 jako syn m³ynarza Wawrzyñca i Serafiny z Krzy agórskich. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej uczy³ siê malarstwa, snycerstwa, sztuki zdobniczej, a tak e konserwacji zabytków. Od 1889 kierowa³ swoj¹ firm¹ zajmuj¹c¹ siê odnawianiem i aran acj¹ wnêtrz koœcielnych, konserwacj¹ sakralnych dzie³ sztuki, projektowaniem i budowaniem o³tarzy, ambon i chrzcielnic, stalli, konfesjona³ów itp. Zmar³ 11 lutego 1946 w Pleszewie i tam zosta³ pochowany. Ods³anianie polichromii Antonina REKLAMA Antonin Szymañski, Autoportret (1929) Szymañskiego jest trudnym i mozolnym zadaniem, a niektóre partie polichromii s¹ w stanie zupe³nej destrukcji. Na z³y stan orygina³u mia³y wp³yw zarówno zmiany mikroklimatu panuj¹cego w koœciele, b³êdy technologiczne wczeœniejszych prac konserwatorskich, jak równie gromadz¹cy siê kurz i brud oraz urazy mechaniczne. Równie o³tarz g³ówny zostanie poddany pracom konserwatorskim. Pochodzi on z tego samego okresu, co wystrój œcian prezbiterium, i utrzymany jest w podobnej kolorystyce, co polichromia. Planowana jest równie restauracja o³tarzy bocznych i pozosta³ego wnêtrza œwi¹tyni. Po zakoñczonych pracach wystrój kobierskiego prezbiterium stanowiæ bêdzie jedn¹ spójn¹ historycznie ca³oœæ i artystyczny zamys³ z koñca XIX w. Mariusz Marzyñski Osoby posiadaj¹ce stare fotografie zwi¹zane z parafi¹ Kobierno proszone s¹ o kontakt z autorem tekstu lub tel ). REKLAMA Odeszli do Pana œup Krystyna Damasiewicz, lat 90, Krotoszyn Ignacy Ignasiak, lat 79, Krotoszyn Eugeniusz Jankowski, lat 66, Rozdra ew Leszek Martenka, lat 73, Krotoszyn Franciszek Witek, lat 85, Krotoszyn

13 600 lat Krotoszyna 13 Oni zapisali siê w historii miasta (5) W naszym jubileuszowym cyklu przedstawiamy zwiêz³e biogramy najbardziej znanych lub wybitnych mieszkañców naszego grodu w ca³ej jego VI-wiekowej historii. Wyboru i opracowania tekstów dokonali pracownicy Muzeum Regionalnego im. Hieronima awniczaka w Krotoszynie. Franciszek Zygmunt Ga³ecki (ok ) By³ dziedzicem Krotoszyna, ale tak e genera³em wojsk królewskich, wojewod¹ inowroc³awskim, kaliskim i poznañskim. Urodzi³ siê oko³o 1645 jako syn Tomasza i Anny z domu Chlebowskiej. Wywodzi³ siê ze wsi Ga³ki na Mazowszu. Zanim sta³ siê w³aœcicielem Krotoszyna, przez wiele lat pe³ni³ s³u bê wojskow¹ w obronie Rzeczypospolitej. Bra³ udzia³ w walkach z wojskami tureckimi i tatarskimi, m.in. jako genera³ w drugiej bitwie pod Chocimiem (1673) oraz podczas odsieczy wiedeñskiej (1683). Pe³ni³ urz¹d kasztelana kaliskiego i poznañskiego, by³ bliskim wspó³pracownikiem króla Jana III Sobieskiego, a po jego œmierci stronnikiem Augusta II Wettina (Sasa), który mianowa³ go wojewod¹ inowroc³awskim ( ), kaliskim ( ) i poznañskim ( ). W latach Franciszek Ga³ecki stopniowo nabywa³ dobra krotoszyñskie. W dziejach miasta zapisa³ siê jako budowniczy nowego pa³acu barokowej rezydencji wzniesionej w latach , któr¹ kaza³ otoczyæ s³yn¹cym z wyj¹tkowej urody ogrodem w stylu w³oskim. D¹ y³ tak- e do podniesienia miasta z zapaœci gospodarczej, dlatego te w 1695 potwierdzi³ statuty 12 miejscowych cechów, a w miejscu wykarczowanych lasów wokó³ Krotoszyna za³o y³ kilka folwarków (m.in. Zmys³owo) oraz stawy rybne. Uzyskiwane z nowych inwestycji dochody mia³y zasilaæ bud et miasta i potêgowaæ jego wzrost gospodarczy oparty na handlu i rzemioœle. Gospodarcze odrodzenie Krotoszyna przerwa³ najazd Szwedów ( ), którzy w okresie wielkiej wojny pó³nocnej spustoszyli i czêœciowo spalili miasto. Wojna, wielki po ar miasta oraz bêd¹cy ich nastêpstwem pomór ludnoœci doprowadzi³y fortunê Ga³eckiego do ca³kowitej ruiny. Zmar³ 12 listopada Piotr Miko³ajczyk Daniel Szczepaniak O tym pisa³y gazety w latach 30. O pewnej (skrywanej) s³aboœci koÿminianek, napaœci na leœnika i so³tysie, który dziwnie siê t³umaczy³ Kobiety naci¹ga³ z... biedy M³ody, przystojny i elokwentny mê - czyzna przyjecha³ do KoŸmina latem 1937 r. Wynaj¹³ pokój u pani Goldbekowej. Czêsto paradowa³ po mieœcie w mundurze podchor¹ ego Wojska Polskiego. Twierdzi³, e jest ksiêciem Potulickim, posiada kilka ziemskich maj¹tków oraz spokrewniony jest z Felicjanem S³awoj Sk³adkowskim, genera³em oraz ówczesnym premierem Polski. Nic dziwnego, e ktoœ taki b³yskawicznie zrobi³ w miasteczku furorê. Jak czytamy w ówczesnej gazecie ubrany w dobrze skrojony mundur podchor¹ ych artylerii, bywa³ ozdob¹ salonów tutejszych pañ, dok¹d miejscowy high-life zaprasza³ go na kawki. Mê czyzna twierdzi³, i w wojsku jest kwatermistrzem i szuka kwater dla oficerów, bo do miasteczka ma przybyæ wojsko. Za pokoje obiecywa³ p³aciæ 10 z³ za dobê, co by³o sum¹ bardzo du ¹. Miejscowe panie z miejsca zaczê³y przygotowywaæ goœcinne mieszkania. Jednak czas p³yn¹³, a o³nierze nie przyje d ali. W koñcu parê osób skomunikowa³o siê z burmistrzem Januszem Podlewskim. Ten nic nie wiedzia³, by do KoŸmina mia³o przybyæ wojsko, a do urzêdu nie zg³osi³ siê aden kwatermistrz. Policja wszczê³a œledztwo. Oszustem okaza³ siê 25-letni pomocnik cholewkarski Karol Piaskowski. Wczeœniej mieszka³ w Grodzisku Wlkp., a tymczasowo zameldowany by³ w Poznaniu. Mundur po yczy³ od kolegi, a kobiety oszukiwa³, jak twierdzi³, z biedy. Przy czym ówczesna gazeta taktownie przemilcza³a, ile pañ i w jakich okolicznoœciach naci¹gn¹³. Krotoszyn Niezwyk³y Zuchwa³a napaœæ W nocy z 29 na 30 paÿdziernika 1931 r. drog¹ z Wró ew do Bo acina szed³ 72-letni stra nik leœny, Józef Kokot z Krotoszyna. Wówczas niespodziewanie otoczy³o go trzech mê czyzn. Jeden z nich wymierzy³ w jego pierœ broñ gotow¹ do strza³u. Drugi zabra³ mu fuzjê oraz naboje. Trzeci nic nie robi³, sta³ z boku przygl¹daj¹c siê zajœciu. Powiadomiona o napadzie policja wkrótce ujê³a sprawców napadu. Wszyscy trzej mieszkali w Bo acinie. Byli to bracia Józef i Stanis³aw Binkowie oraz Stanis³aw Wysocki. Przewieziono ich do wiêzienia S¹du Grodzkiego w Krotoszynie. Niestety gazeta nie kontynuowa³a tematu i nie wiemy, jakimi wyrokami zakoñczy³a siê sprawa napadu na stra - nika leœnego. Bra³ z wiejskiej kasy Nazywa³ siê Józef B., by³ miejscowym rolnikiem oraz so³tysem sk³adaj¹cej siê z jednej wsi gminy Orpiszew. Funkcjê tê pe³ni³ od kwietnia 1931 do kwietnia 1935 r. W tym czasie, jak czytamy w akcie oskar enia, dopuœci³ siê na szkodê gminy szeregu sprzeniewierzeñ na ³¹czn¹ kwotê 5.523,24 z³. Bior¹c pod uwagê inn¹ wartoœæ z³otego, by³a to kwota powa na, mniej wiêcej 15 razy wiêksza ni dzisiaj. W po³owie lipca 1937 r. by³y ju so³tys stan¹³ za to przed S¹dem Okrêgowym w Ostrowie podczas jego sesji wyjazdowej w Krotoszynie. Oskar ony tak jak w czasie œledztwa t³umaczy³ siê niezrêcznie, pisano w jednej z gazet. Mówi³, e jest niewinny i adnych pieniêdzy nie ukrad³. Te brakuj¹ce sumy mia³ przeznaczyæ na naprawê dróg, wyp³atê zaleg³ego wsparcia biednym i inne wydatki gminne. Przy tym powtarza³, e na to wszystko nie bra³ kwitów, a nawet jak bra³, to je gubi³. Nastêpnie przes³uchano dziewi¹tkê œwiadków. Zeznania wszystkich tych osób obci¹ a³y Józefa B. Po naradzie s¹d og³osi³ wyrok. By- ³ego so³tysa skazano na karê 1,5 roku wiêzienia z zaliczeniem pobytu w areszcie, utratê praw obywatelskich na okres 3 lat oraz pokrycie kosztów postêpowania. W uzasadnieniu sêdzia wskaza³, e oskar ony z ca³¹ œwiadomoœci¹ dopuszcza³ siê przestêpstw. Józef B. mia³ wtedy 57 lat. Na podstawie dawnych doniesieñ prasowych opracowa³ Damian Szymczak Nazywam siê Leszek Zdrach i prowadzê stronê internetow¹ Krotoszyn Niezwyk³y, na której m.in. pokazujê stare fotografie naszego miasta. Poniewa wielu z Pañstwa nie ma dostêpu do internetu, moje zdobycze prezentowaæ bêdê tak- e na ³amach Rzeczy Krotoszyñskiej. Zachêcam do przegl¹dniêcia swoich domowych archiwów, aby poszerzyæ unikatow¹ kolekcjê starych zdjêæ. Zróbmy wspólnie wszystko, aby nasza lokalna historia nie odesz³a w zapomnienie... ARCHIWUM Na zdjêciu zawodnicy i trenerzy krotoszyñskiej sekcji bokserskiej Orkan. Nie znamy roku powstania fotografii, niewiele wiemy na temat uprawiania boksu w naszym mieœcie. Mo e ktoœ z Czytelników jest stanie nam pomóc i wskazaæ nazwiska tych sportowców? Zdjêcie nades³a³ Z. Kozina.

14 14 Sprawy Oddali prawie A.PATEREK 20 litrów krwi Krew oddawa³y jak zawsze kobiety A.PATEREK Pod farê przysz³o 50 osób Do akcji poboru krwi przy krotoszyñskim koœciele farnym zg³osi³o siê 50 osób, z czego 44 mog³y oddaæ yciodajny p³yn. 19 lipca odby³a siê kolejna akcja poboru krwi, zorganizowana tym razem w auli Jana Paw³a II, w budynku naprzeciw g³ównego wejœcia do koœcio³a farnego w Krotoszynie. Akcja trwa³a od 9.30 do Zebrano ponad 19 litrów krwi. Prezes zarz¹du Polskiegi Czerwonego Krzy a w Krotoszynie, Krzysztof Kierzek, podkreœla: W okresie letnim, z powodu wiêkszej liczby wypadków, jest wiêksze zapotrzebowanie na krew. Wœród dawców by³ wikariusz Adam Kraska z parafii œw. Jana Chrzciciela. Ka da osoba oddaj¹ca krew otrzyma³a posi³ek regeneracyjny w postaci czekolady, zorganizowano równie losowanie nagród. Mo na by³o wygraæ wycieczkê do europarlamentu oraz do Brukseli. Do wygrania by³y te rowery ufundowane przez starostwo i urz¹d miasta. Pose³ Maciej Orzechowski zasponsorowa³ tablet, a wycieczkê do Warszawy senator And elika Mo d anowska, dodaj¹c do tego kolacjê z rodzin¹ w jej towarzystwie. Za naszym poœrednictwem PCK oraz Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi dziêkuj¹ wszystkim krwiodawcom i fundatorom upominków. Kolejna akcja poboru krwi odbêdzie siê 1 sierpnia w Zdunach na ul. acnowej, a potrwa od do Kasia Talaga A.AZGIER LOK dla dzieci z Biadek, Krotoszyna i Zdun Od 6 do 11 lipca zarz¹d powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie zorganizowa³ dla dzieci pozostaj¹cych w domach podczas wakacji akcjê Lato z LOK. Wziê³o w niej udzia³ 13 uczniów podstawówek z Biadek, Krotoszyna, Poznania i Zdun. Zajêcia rekreacyjne i sportowe ³¹czono z przedsiêwziêciami promuj¹cymi historiê i walory przyrodnicze naszego regionu. Odby³y siê 2 tematyczne spacery po Krotoszynie, 2 wycieczki rowerowe, turnieje sprawnoœciowe i konkursy. Nie mog³o zabrakn¹æ treningów i zawodów strzeleckich, które cieszy- ³y siê najwiêkszym zainteresowaniem wszak baz¹ akcji by³a strzelnica LOK. Dzieci uczestniczy³y te w turniejach rzutów lotkami i darta, gra³y w warcaby. Uczestniczy³y w konkursach sprawnoœciowych, tj. ó³wiej Przed Szañcem Pamiêci 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. jeÿdzie rowerem, rzutach dêtk¹ rowerow¹ oraz wieloboju sprawnoœciowym sk³adaj¹cym siê z 12 konkurencji. By³ te konkurs plastyczny pod has³em Moje wakacje. Spacerowano po Krotoszynie szlakiem pomników i tablic pami¹tkowych. Drugi spacer zwi¹zany by³ z jubileuszem 600-lecia miasta. W jego trakcie przeprowadzono konkurs historyczny na temat dziejów Krotoszyna. Nagrody ufundowa³a rada osiedla nr 1. Zostan¹ wrêczone na jej najbli - szym zebraniu. Na pierwszej wycieczce obejrzano g³az narzutowy, smoszewskie kurhany, studniê œw. Marcina, stacjê wodoci¹gów na Helenopolu i Szaniec Pamiêci 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. Druga wyprawa wiod³a przez okolice stawu Trafary, Krzy a Napoleoñskiego, rezerwatu Mszar Bogdaniec. Wycieczkowicze odwiedzili tak e Baszków, staw Wêgielnik, mogi³ê powstañców na cmentarzu w Zdunach i Szaniec Powstañczy k. Borownicy. Akcjê wsparli finansowo: krotoszyñski urz¹d miejski, piekarnia pp. Kaczyñskich i hurtownia napojów Adama Nowaka. S³awek Pa³asz A.AZGIER A.AZGIER Dzieci obejrza³y zrekonstruowany kurhan pod Smoszewem Rzuty dêtk¹ wymaga³y du ych umiejêtnoœci

15 Biadki Sprawy yjmy zdrowo i aktywnie pod takim has³em 18 lipca stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek zorganizowa³o w swojej wsi festyn rodzinny. W obecnej formule zosta³ on zorganizowany po raz czwarty. W pierwszej czêœci imprezy odby³o siê otwarcie rowerowej trasy questingowej (turystycznej) w Biadkach. Wyruszy³a na ni¹ pierwsza grupa turystów. Wœród goœci by³a wiceburmistrz Krotoszyna Joanna Król-Tr¹bka. Zorganizowano te marsz dla pasjonatów nordic walkingu. W drugiej czêœci przeprowadzono wiele zabaw i konkursów dla wszystkich pokoleñ. Dzieciaki pokonywa³y np. zabawowy tor przeszkód na czas. 15 Akcja z inicjatywy Rzeczy Krotoszyñskiej Zrobimy Wam zdjêcia z lotu ptaka! Razem z Pañstwow¹ Stra ¹ Po arn¹, stra ami ochotniczymi oraz urzêdami gmin powiatu krotoszyñskiego ruszamy z akcj¹ Do ynki z lotu ptaka. Jeœli chcesz byæ na wielkiej fotografii z rodzin¹, znajomymi, s¹siadami i innymi mieszkañcami, musisz tam byæ! W trakcie gminnych uroczystoœci do- ynkowych bêdziemy wykonywali z wysokoœci zdjêcia ich uczestników. Potem wydrukujemy je na rozk³adówce gazety. Nasza inicjatywa wpisuje siê w ogólnopolski program realizowany przez stra po arn¹ Zgaœ ryzyko, którego celem jest ograniczenie liczby ofiar po arów. Stra acy bêd¹ prezentowali na do ynkach w gminach, które s¹ partnerami naszej akcji, swój sprzêt i umiejêtnoœci oraz promowali bezpieczne zachowania w codziennym yciu. Pierwsze uroczystoœci do ynkowe w powiecie odbêd¹ siê 15 sierpnia w Sulmierzycach. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w tym œwiêcie i naszym przedsiêwziêciu. O szczegó- ³ach bêdziemy informowali na bie ¹co. (red.) S.PA ASZ Malowano buzie Ile mo e trwaæ naprawa chodnika? S.PA ASZ Ten konkurs polega³ na tym, kto pierwszy, ten lepszy! Najlepsi otrzymywali medale i s³odkie nagrody. Atrakcj¹ by³y przeja d ki na kucyku. Swoje stoisko mia³a na festynie Lokalna Grupa Dzia³ania Okno Po³udniowej Wielkopolski. Mo na tam by³o porozmawiaæ o dzia³alnoœci LGD, a tak- e zaopatrzyæ siê w ulotki dotycz¹ce marszów questingowych i foldery promocyjne. Tu obok ulokowano stoisko medyczne, a nieopodal z zabawkami. Posilano siê potrawami z grilla i ciastami. G³ównymi nagrodami w loterii fantowej by³y rower i tablet. Imprezê, prowadziono przez Mariusza Karbowiaka, so³tysa Biadek, zakoñczy³a zabawa taneczna. (mal) R E K L A M A S.POŒPIECH Uszkodzone p³yty rozebrano 6 maja, ale wyrwa w chodniku zosta³a 5 maja tego roku krotoszyñska Stra Miejska otrzyma³a zg³oszenie o powa nym uszkodzeniu chodnika przy ul. Zamkowy Folwark. Do dnia dzisiejszego wyrwa w ci¹gu pieszym nie zosta³a naprawiona. Licznik pokazuje 84 dni i krêci siê dalej. W dzieñ targowy jeden z udaj¹cych siê na targowisko mieszkañców zauwa y³ powa nie uszkodzon¹ nawierzchniê chodnika, z wyraÿnymi œladami opon biegn¹cymi w stronê serwisu urz¹dzeñ ogrodniczych, mieszcz¹cego siê przy Placu Targowym. Powiadomi³ Stra Miejsk¹, która podjê³a interwencjê i ustali³a, e uszkodzenia spowodowa³ przeje d aj¹cy przez drogê dla pieszych beczkowóz. Informacja ta zosta³a przekazana zg³aszaj¹cemu problem tego samego dnia, na zebraniu Rady Osiedla nr 9, w którego granicach le y uszkodzony chodnik. Na tym samym zebraniu zg³oszono sprawê odpowiednim s³u bom powiatowym. Nastêpnego dnia zniszczona nawierzchnia zosta³a rozebrana, a p³yty chodnikowe u³o one w pryzmê, tu obok pasa ruchu. I to wszystko. 21 lipca sytuacja siê zmieni³a. Niestety, nie naprawiono nawierzchni, ale za to p³yty chodnikowe pos³u y³y do stworzenia prowizorycznego szlabanu uniemo liwiaj¹cego wjazd samochodom na dziki parking. Samochody, owszem, nie wje d aj¹, ale piesi nadal musz¹ omijaæ dziurê, korzystaj¹c z pasa jezdni. Przechodz¹ce Zamkowym Folwarkiem osoby zastanawiaj¹ siê, jak d³ugo jeszcze potrwa ten stan rzeczy i co musi siê wydarzyæ, aby wyrwa zosta³a naprawiona, a licznik siê zatrzyma³. Dominik Trafas

16 16 Dodatek rolniczy So³tys Gorzupi: zawsze lubi³em wyzwania 61-letni Henryk Kubiak jest od 5 lat so³tysem Gorzupi. Pomimo e to nie jego rodzinna miejscowoœæ, bardzo dobrze siê w niej czuje i ma dobry kontakt z gorzupianami. Urodzi³ siê w agowie Lubuskim, gdzie spêdzi³ pierwsze 15 lat ycia. Nastêpnie przez 10 lat mieszka³ w Szczecinie, w którym ukoñczy³ technikum budowlane, a potem pracowa³ w swoim zawodzie. W latach pracowa³ jako inspektor do spraw administracji i remontu w Wojewódzkim Przedsiêbiorstwie Handlu Wewnêtrznego w Krotoszynie, obecnie nieistniej¹cym. Jest aktywny Po œlubie w 1978 r. przeprowadzi³ siê do Gorzupi, do rodzinnego domu ma³- onki Danuty. Ju drug¹ kadencjê sprawuje funkcjê so³tysa. W czasie drugich wyborów sam zg³osi³ swoj¹ kandydaturê i zosta³ poparty 80 g³osami mieszkañców. Zawsze lubi³em wyzwania i lubiê dzia³aæ, odnajdujê siê w roli so³tysa mówi. Od 8 lat nale y do Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej Pro-Agro, z funkcji prezesa zarz¹du zrezygnowa³, jednak nadal jest cz³onkiem tej grupy. Pe³ni równie funkcjê przewodnicz¹cego Spó³ki Wodnej w Krotoszynie. Wraz z dyrektork¹ Szko³y Podstawowej w Gorzupi za³o y³ istniej¹ce od zesz³ego roku stowarzyszenie Razem dla Gorzupi. Pracuje w jego zarz¹dzie. Nale y równie do Kó³ka Rolniczego. Dzia³a dla wsi Uda³o mu siê pozyskaæ finanse na ca³kowity remont gorzupskiego domu kultury. Budynek zosta³ poddany termomodernizacji, za³o ono klimatyzacjê i centralne ogrzewanie oraz nowe rynny informuje. Kolejna wa na inwestycja to na³o enie 400 m nowej nak³adki asfaltowej na ul. Leœnej. 3 lata temu odcinkami wyremontowano ul. Kobiersk¹. Inne roboty to zebranie pobocza na d³ugoœci 800 m i wykopanie rowów na d³ugoœci 500 m przy K.TALAGA Henryk Kubiak z wykszta³cenia technik budowlany, z zawodu rolnik drodze gminnej w kierunku Jasnego Pola z dofinansowaniem Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie. W planach mam równie remont ul. Promienistej, na której mieszkam informuje H. Kubiak. So³tys organizuje dwa razy w roku wiosn¹ i jesieni¹ zebrania wiejskie, na których omawia siê m.in. podzia³ funduszu so³eckiego. Oprócz tego gorzupianie mog¹ siê kontaktowaæ z nim, przychodz¹c bezpoœrednio do jego domu. So³tys na Facebooku Henryk Kubiak, który na co dzieñ prowadzi gospodarstwo rolne, jest mi³oœnikiem pokazów samolotów wojskowych i ich historii. Chêtnie s³ucha p³yt zespo³u D em. Ma d³ugie w³osy. Zawsze lubi³em nosiæ d³ugie w³osy, choæ nie jest to adna forma buntu czy pod¹ anie za ide¹. Rodzina nigdy nie mia³a nic przeciwko temu mówi. Mo na rzec, e jest so³tysem na czasie, gdy za³o y³ konto na Facebooku, gdzie umieszcza nowinki z ycia wsi. Do tego przekona³y go dzieci, które zreszt¹ pomog³y wdro yæ pomys³ w ycie. To równie forma kontaktu z jedn¹ z córek, mieszkaj¹c¹ za granic¹. 4 dzieci po studiach Kubiakowie maj¹ czworo dzieci: 36- letni¹ Beatê, która wraz z mê em mieszka w Krotoszynie, 34-letni¹ Renatê, równie mieszkaj¹c¹ z mê em w Krotoszynie, 32-letni¹ Dorotê (mieszka w Anglii) i 31-letniego Micha³a (Wroc³aw). Ca³a czwórka ukoñczy³a studia wy sze, z czego Henryk i jego ona Danuta s¹ bardzo dumni. Beata ukoñczy³a prawo, pracuje w Max-Polu w Krotoszynie. Renata, po filologii polskiej, jest zatrudniona w MAHLE Polska. Dorota ukoñczy- ³a filologiê klasyczn¹ i jest pomoc¹ nauczyciela pracuj¹cego z trudnymi dzieæmi. Od czasu do czasu organizuje w gorzupskim domu kultury zajêcia, podczas których opowiada m.in. o tym, jak wygl¹daj¹ lekcje w Anglii. Natomiast Micha³ ukoñczy³ Politechnikê Wroc³awsk¹, pracuje w firmie projektuj¹cej czêœci samolotowe. Kasia Talaga SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 24 lipca (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 4,00 z³ 5,20 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 5,30 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 3,90 z³ 5,40 5,60 z³ RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 5,30 z³ S.C. Patalas, Grêbów 3,90 z³ R E K L A M A

17 Bezpieczne niwa Dodatek rolniczy 17 Zdrowy rozs¹dek i sprawne maszyny Okres letni miêdzy lipcem a sierpniem to czas ciê - kiej pracy podczas niwnych zbiorów. W ich trakcie nale y zachowaæ szczególn¹ uwagê, aby nie naraziæ siebie lub innych na uszczerbek zdrowia czy bezpoœrednie zagro enie ycia. Z roku na rok iloœæ wypadków nieznacznie maleje, nie jest to wysoki odsetek, jednak posuwa siê w dobrym kierunku mówi Ryszard Malak, inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w Krotoszynie. Wed³ug danych KRUS œrednio jedna czwarta rolników ulega wypadkom w³aœnie w okresie niw. Przyczyn¹ niemal po³owy s¹ upadki, ok. 11 proc. to wypadki zwi¹zane z pochwyceniem i uderzeniem przez czêœci ruchome maszyn, a 12 proc. stanowi¹ zdarzenia spowodowane uderzeniem, przygnieceniem lub pogryzieniem przez zwierzêta inwentarskie. W ostatnich latach od trzech do piêciu rolników rocznie traci³o ycie podczas zbioru s³omy i siana, np. z powodu niewy³¹czenia prasy przed rozpoczêciem naprawiania, zak³adania sznurka albo usuwania zapchañ. Nowoczeœniejsze maszyny s¹ tak skonstruowane, aby z góry zapobiegaæ wypadkom. Ale s¹ rolnicy, którzy nie mog¹ sobie pozwoliæ na zakup nowszego sprzêtu i u ywaj¹ przestarza³ych modeli. Ka dy przed rozpoczêciem prac powinien sprawdziæ stan techniczny urz¹dzeñ (naprawiæ, uzupe³niæ Wypadki w gospodarstwach rolnych 2010 r. 137 wypadków 2011 r. 123 wypadków 2012 r. 121 wypadków 2013 r. 110 wypadków 2014 r. 114 wypadków 2015 r.* 55 wypadków os³ony ruchomych czêœci maszyn). W adnym wypadku nie mo - na przewoziæ osób na stogach s³omy czy siana, tym bardziej gdy jest on wysoki. Upadek mo e doprowadziæ do z³amañ, uszkodzeñ g³owy czy te powa nych st³uczeñ. Zabronione jest tak e palenie tytoniu przy obs³udze sprzêtu, maszyn i pojazdów zw³aszcza podczas zbiorów palnych p³odów rolnych, co prowadzi do po arów. Szczególn¹ ostro noœæ powinny zachowaæ osoby operuj¹ce prasami roluj¹cymi, przy takim sprzêcie nie trudno o wci¹gniêcie koñczyn górnych przez maszynê. Prasy kostkuj¹ce równie stwarzaj¹ zagro enie, gdy jest to starszy sprzêt, podczas regulacji sznurka przy aparacie wi¹ ¹cym mo- e dojœæ do wypadku mówi Ryszard Malak. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego co roku organizuje szkolenia BHP dla mieszkañców poszczególnych wsi w kontakcie z so³tysami. W pierwszym i czwartym kwartale roku szkolenia takie s¹ prowadzone w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych *(do 30 czerwca) im. Józefa Marciñca w KoŸminie dla uczniów o profilu rolniczym. Obejmuj¹ one tak e rolników przyjmuj¹cych m³ode osoby na praktyki zawodowe. Kasia Talaga Rolniku pamiêtaj uruchamiaj¹c ci¹gnik sprawdÿ, czy w pobli u nie ma dzieci wy³¹czaj pojazd podczas za³adunku i wy³adunku ³adunek zabezpiecz przed zsuwaniem siê z przyczepy (maks. wysokoœæ 4 m) nie przewoÿ osób na pomoœcie roboczym nie przewoÿ ludzi na przyczepach, b³otnikach, zaczepach, pomostach, ³adunkach i w nieprzystosowanych kabinach KP PSP KROTOSZYN 22 lipca na polu w D³ugo³êce dosz³o do po aru kombajnu R E K L A M A REKLAMA

18 18 Wydarzenia Biesiada okaza³a siê wspania³¹ okazj¹ do spotkañ i rozmów Najpierw jedli na scenie, a potem dostali nagrody Biesiada po koÿmiñsku, czyli imieniny GZIK-a Panie z kó³ gospodyñ w akcji 18 lipca na dziedziñcu koÿmiñskiego oœrodka kultury hucznie obchodzono œwiêto Gminnego Zespo³u Instytucji Kultury, nazywane imieninami GZIK-a. Biesiada po koÿmiñsku z gzik¹ w wielu ods³onach i miejscowymi artystami na scenie odby³a siê ju po raz piêtnasty. Panie z kó³ gospodyñ w Lipowcu, Starej Obrze, Szymanowie i Wa³kowie przygotowa³y gzikê w ró nych smakach, serwowan¹ z ziemniakami. Wœród wystêpuj¹cych by³ duet Ty i Ja. Po raz pierwszy na dziedziñcu odtañczono specjalny taniec gziki, którego uczy³ instruktor. Nie zabrak³o tradycyjnego konkursu jedzenia gziki na czas. Mistrzem okaza³ siê Micha³ Rado³a z Poznania, kolejne miejsca zajêli: Bart³omiej Marzêcki, Honorata Duda i Rafa³ Marciniak. Wszyscy otrzymali nagrody. Po konkursie zagra³a Kapela z Kopyta z Kazimierza Biskupiego. Autorskie, skoczne utwory bardzo przypad³y koÿminianom do gustu. Na najm³odszych czeka³ dmuchany zamek i stoisko z balonami. Imprezê zakoñczy³a potañcówka z DJ Wodzirejem. Tekst i foto Liliana Trawiñska Czterech œmia³ków rywalizowa³o w jedzeniu gziki na czas Apetyt dopisywa³ zw³aszcza wysmuk³ym paniom Trwa zabawa na dziedziñcu oœrodka kultury Jesteœmy œwiadkami specjalnego tañca

19 Trzeci koncert z cyklu Wiêc wiec Odp³yn¹³em Kultura 19 z partyzantem... Udaj¹c siê na koncert, trzeba byæ gotowym na zaskoczenie. Przyjmowaæ z zaciekawieniem to, czego jest siê œwiadkiem. Daæ siê ponieœæ, os³upieæ, odp³yn¹æ... Coœ takiego przydarzy³o mi siê w trakcie wystêpu partyzanta, zespo³u, którego liderem jest Krzysztof Toczko, gitarzysta i muzyk wspó³pracuj¹cy niegdyœ z D emem. Rodzinny duet Jednym z cz³onków zespo³u by³ syn Krzysztofa Miko³aj, tegoroczny maturzysta. Bez przesady powiedzieæ mo na, e to perkusista z niesamowitym potencja³em. Po³¹czenie tych dwóch ywio³ów artystycznych stworzy³o niezapomniane widowisko. Krzysztof Toczko do perfekcji opanowa³ unikatow¹ technikê gry na gitarze, zwan¹ tappingiem. Polega ona na wydobywaniu dÿwiêku strun jedynie A.PATEREK Micha³ azarski by³ zak¹sk¹ wieczoru na wysokoœci gryfu. Jakby tego by³o ma³o, potrafi w ten sam sposób graæ równoczeœnie na podwójnej gitarze. Poza tym tata z synem umiej¹ graæ na jednej gitarze. Miko³aj wybija muzykê dwoma o³ówkami na strunach na wysokoœci pud³a. Tata natomiast tappinguje na gryfie. Efekt jest piorunuj¹cy. P³yty w ró nej cenie Jak to siê sta³o, e zacz¹³eœ graæ na perkusji, skoro tata jest wirtuozem gitary pytamy m³odszego z Toczków. Maj¹c 5lat tata zabra³ mnie na koncert, gdzie zobaczy³em wspania³¹ grê perkusisty. Wróci³em do domu i zacz¹³em waliæ w garnki mówi³ Rzeczy Miko³aj. Po wystêpie razem z ojcem rozda- S.PA ASZ Krzysztof Toczko fascynowa³ swoj¹ gr¹ S.PA ASZ Ojciec i syn oraz jedna gitara A.PATEREK Kapela ze wsi Warszawa, choæ spóÿniona, by³a uwieñczeniem wiecowania wali autografy na przywiezionych ze sob¹ plakatach. Zespó³ sprzedawa³ równie p³yty z nagraniami utworów filmowych w swojej aran acji. Nie wyznaczono jednak ceny. My swoje p³yty sprzedajemy za tyle, ile kto nam da. Najdro ej sprzedaliœmy jeden kr¹ ek za 360 z³, najtaniej w Warszawie za 0,50 z³. Brawo dla Warszawy! wo³a³ Krzysztof w trakcie koncertu, czym wzbudzi³ potê ny aplauz publicznoœci. Pozostali wykonawcy Przed partyzantem wyst¹pi³ Marcin azarski z zespo³em, w którym zagra³ m.in. pochodz¹cy z Krotoszyna Janek Malecha. Fina³ wiecowego koncertu nale a³ natomiast do Kapeli ze wsi Warszawa, zespo³u uznanego za klasyka sceny folkowej, po raz kolejny graj¹cego w Krotoszynie. Jego poszczególne utwory w doskona³ej aran acji, ukraszone œpiewem, zapowiadane by³y z iœcie bajecznym komentarzem. A chcia³o siê s³uchaæ. Na zap³ociu Stosunkowo niewielka iloœæ publicznoœci skorzysta³a z wykupienia ogrodzonych miejsc siedz¹cych po 5 z³. Wiêkszoœæ sta³a i ywo uczestniczy³a w koncercie poza barierkami. W ten sposób na zap³ociu równie, a mo e przede wszystkim, cieszono siê z obcowania z interesuj¹c¹ muzyk¹. Po raz kolejny wiecowano. Uczestnicy spotkania wypisywali swoje postulaty dotycz¹ce kultury na tablicach. Ponownie zrobiono zdjêcie z siedz¹cymi widzami trzymaj¹cymi tablice. Na jednej z nich pojawi³ siê postulat: Likwidacja barierek zwiêkszy iloœæ ludzi na krzese³kach. Trudno jednak mieæ nadziejê, e zostanie on w tym cyklu spe³niony. S³awek Pa³asz Donosiciel kulturalny A.PATEREK Po kilku imprezach widaæ, e widzowie lubi¹ sobotnie spotkania z kultur¹ KINA Przedwioœnie lipca, W g³owie siê nie mieœci, USA, komedia animowana, dubbing, godz i (3D). Terminator: Genisys, USA, akcja/sci-fi, godz i (3D). 30 lipca, W g³owie siê nie mieœci, USA, komedia animowana, dubbing, godz i (3D). Terminator: Genisys, USA, akcja/sci- -fi, godz DKF, Combat girls, Niemcy, dramat, godz lipca-4 sierpnia, W g³owie siê nie mieœci, USA, komedia animowana, dubbing, godz i (3D). Z dala od zgie³ku, USA/ Wielka Brytania, dramat kostiumowy, godz Ted 2, USA, komedia, godz IMPREZY Krotoszyn lipca, plac przy Krotoszyñskim Oœrodku Kultury, X Plener Artystyczny Krotoszyn sierpnia, godz , Rynek, czwarty koncert z cyklu Wiêc wiec. Wyst¹pi¹: Tandeta Blues Band, Ludo ercy z innej wsi, Voo Voo. Zduny 28 lipca, godz , Izba Muzealna Zdunowskiego Oœrodka Kultury, spotkanie pn. Zduny Niemieckie... od przybycia protestantów do nowo ytnych lokacji Zdun Nowych Niemieckich. 1 sierpnia, od godz , ul. acnowa, fina³ Pogranicza Kultur W programie m.in.: kiermasz rêkodzielnictwa, konkurs na najlepszy sernik, kulinaria powiatowe. Wyst¹pi¹ zespo³y: Marciny (godz ), Sul-Jazz Band (18.00), Piano Song (19.00), kabaret Koñ Polski (20.30). WYSTAWY Krotoszyn Do 31 lipca, Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, Koniec systemu, wystawa 16 plansz z okazji 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce. Ekspozycja przygotowane przez Oœrodek Karta na zlecenie ministerstwa sprawa zagranicznych. Galeria Refektarz, wystawa prac ceramicznych Barbary Markiewicz i malarstwa Witolda Owczarka.

20 20 Sprawy Graffiti zdobi czy szpeci? W Krotoszynie nietrudno znaleÿæ na murach wulgarne napisy. S¹ jednak i malowid³a, które naprawdê zdobi¹. ARCHIWUM ObraŸliwe napisy dotycz¹ce policji umieszczane s¹ na œcianach bocznych uliczek odchodz¹cych od centrum (np. na Kaszarskiej), ale nie tylko tam. Malowid³a pojawiaj¹ siê na przystankach autobusowych, osiedlach mieszkaniowych, pustostanach, sklepach i magazynach, p³otach prywatnych posesji. Na tak¹ formê wandalizmu powinni reagowaæ stra - nicy miejscy czy policjanci, jednak aby ukaraæ sprawcê, trzeba z³apaæ go na gor¹cym uczynku. Je eli wartoœæ straty nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny. Mo na orzec obowi¹zek zap³aty równowartoœci wyrz¹dzonej szkody lub przywrócenia muru do stanu poprzedniego. Jeœli wartoœæ strat przekracza wy ej wymienion¹ granicê, mówimy o przestêpstwie (kara: od 3 miesiêcy do 5 lat). Jeœli osoba umieszczaj¹ na murach obraÿliwe napisy czy graffiti jest niepe³noletnia, mo e zostaæ zobowi¹zana do œwiadczenia prac spo³ecznych lub te zwrotu kosztów zniszczonego mienia. W kodeksie karnym s¹ te kary Uczniowie ZS nr 2 na B³oniu wykonali piêkny mural z okazji 600-lecia miasta Street art Na sztukê uliczn¹ (street art) sk³adaj¹ siê: graffiti, murale, plakaty, szablony i inne. To coraz popularniejsze zjawisko wœród artystów, animatorów kultury i mieszkañców. Nie posiada œciœle okreœlonych regu³ dzia³ania, struktur dzie³a, ani innych wyznaczników. za pomalowanie np. pomnika (grzywna lub ograniczenie wolnoœci). Karane jest te pisanie na zabytkach: od 3 miesiêcy do nawet 5 lat wiêzienia. Kary mog¹ byæ du ym obci¹ eniem dla m³odych ludzi i odstraszaæ chêtnych od wandalizmu. Na terenie Krotoszyna znajduj¹ siê równie miejsca, gdzie malunki urozmaicaj¹ bezbarwne œciany. Tak jest choæby przy kinie Przedwioœnie. PokaŸne graffiti mo na tak e zauwa- yæ na jednej ze œcian przy deptaku prowadz¹cym na B³onie. Przyk³adem godnym naœladowania jest mural na jednej ze œcian Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 2 w Krotoszynie. Malunek przedstawia ratusz (w centralnej czêœci) a wokó³ kamienice. Wa nym elementem jest d³oñ go podtrzymuj¹ca, która symbolizuje otwartoœæ wobec innych ludzi, kultur, religii i obyczajów. K.TALAGA Gimnazjaliœci wraz z nauczycielk¹ Aleksandr¹ Cerekwick¹ chcieli w ten sposób upamiêtniæ 600-lecie Krotoszyna. Wybrali formê pocztówki do wszystkich mieszkañców i wymowny cytat: S¹ ludzie, czasy i miejsca, których siê nie zapomina. Oficjalne ods³oniêcie odby³o siê 1 czerwca. Mamy nadziejê, e przyczynimy siê choæ trochê do zmniejszenie liczby aktów wandalizmu w naszym mieœcie. Poza tym dzia³ania przynios³y dobroczynny wp³yw na dzieci i m³odzie mówi Aleksandra Cerekwicka. Projekt zosta³ opisany w wydaniu specjalnym gazetki szkolnej Kurier B³onia (nr /2015). Jedno z wulgarnych hase³ kibicowskich Mural to dziedzina sztuki wyros³a na gruncie plakatu i malarstwa œciennego. Murale pe³ni¹ funkcje: dekoracyjne, informacyjne, propagandowe, reklamowe, spo³eczno-polityczne. Czêsto malowane s¹ w celu zamaskowania uszkodzeñ na budynkach. Niestety, œcienne dzie³ka sztuki nie przewa aj¹ nad bohomazami namalowanymi przez kibiców pi³karskich i obraÿliwymi has³ami. Kasia Talaga, Sebastian Poœpiech R E K L A M A

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH...

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH... WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego. 2. Nazwa firmy i adres Ubezpieczonego, je eli jest inn osob ni Ubezpieczaj cy. Je

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 1. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez: a) Komendanta Wojewódzkiego PSP b) komendanta jednostki do której należy strażak c) Związek OSP RP 2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a)

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

Warsztat 1 Sesja wymiany doświadczeń i omówienie studiów przypadków w zakresie wybranych kluczowych koncepcji KPON ONZ

Warsztat 1 Sesja wymiany doświadczeń i omówienie studiów przypadków w zakresie wybranych kluczowych koncepcji KPON ONZ Warsztat 1 Sesja wymiany doświadczeń i omówienie studiów przypadków w zakresie wybranych kluczowych koncepcji KPON ONZ Kluczowe zagadnienia: zdolność do czynności prawnych i dostępność 1 Metodologia Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 w sprawie dysponowania pomieszczeniami reprezentacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

W poszczególnych miastach i gminach sytuacja przedstawia się następująco

W poszczególnych miastach i gminach sytuacja przedstawia się następująco : Statystyka zdarzeń za rok 9 W roku 9 zanotowano ogółem 9 (9 w ) zdarzenia, w tym: a/ pożary, co stanowi, % wszystkich zdarzeń r. 9, % wszystkich zdarzeń r. 9, % wszystkich zdarzeń b/ miejscowe zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2156 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 LPO 41012-5-2007 P/07/099 Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt II Ns 3109/09 Przewodniczący: SSR Bożena Sztomber Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo