Jestem z gazowni, Dopalacze. Czy fotoradar dzia³a³ nielegalnie? UTON NA BASENIE W KO MINIE. Co o sobie i wsi mówi so³tys Kubiak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jestem z gazowni, Dopalacze. Czy fotoradar dzia³a³ nielegalnie? UTON NA BASENIE W KO MINIE. Co o sobie i wsi mówi so³tys Kubiak"

Transkrypt

1 Jestem z gazowni, mogê wejœæ? Uwa ajcie na oszusta, który udaje, e kontroluje instalacje gazowe! Mê czyzna chodzi³ niedawno po Parcelkach w Krotoszynie. Niektóre osoby wpuœci³y go do domu i zap³aci³y 50 z³ za rzekom¹ kontrolê. PGNiG informuje, e nie zleca³o sprawdzania szczelnoœci pieców. Jeœli ktoœ bêdzie próbowa³ was naci¹gn¹æ zadzwoñcie na policjê. My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 30 (1057) 28 lipca 2015 Od 1990 roku ISSN Indeks z³ (5% VAT) Strona nr 16 4 Borzêciczki Za s³abe ciœnienie Gdyby dosz³o do po aru w Borzêciczkach, w hydrantach mo e zabrakn¹æ wody! strona 6 Zduny Talerz od Jana Paw³a II Wyj¹tkowa pami¹tka z wizerunkiem Matki Boskiej i Dzieci¹tka Jezus trafi³a do izby muzealnej. To dar œw. Jana Paw³a II dla siostry zakonnej pochodz¹cej ze Zdun. strona 7 Gorzupia Co o sobie i wsi mówi so³tys Kubiak Dopalacze mog¹ zabiæ! Ch³opak z Krotoszyna po za yciu dopalacza w ciê kim stanie wyl¹dowa³ w szpitalu. Lekarze nie znali sk³adu specyfiku, wiêc mogli tylko p³ukaæ o³¹dek. Czy fotoradar dzia³a³ nielegalnie? Fotoradar u ywany przez krotoszyñsk¹ Stra Miejsk¹ znikn¹³ z dróg. Urz¹dzenie pracuje na czêstotliwoœciach, na które wymagane jest pozwolenie. Czy mandaty za przekroczenie prêdkoœci bêd¹ anulowane? strona 9 16 UTON NA BASENIE W KO MINIE 57-letni mê czyzna uton¹³ na basenie w KoŸminie Wlkp. Pracownik obiektu wpad³ do wody rano, przed otwarciem p³ywalni. Prokuratura zarz¹dzi³a sekcjê zw³ok. Basen tymczasowo zamkniêto. 6 Piszemy tak e o Biadkach, s. 15 Borzêciczkach, s. 6 D³ugo³êce, s. 4 Wolenice Radny Kolenda kontra wójt Dymarski Radny Dariusz Kolenda zarzuca wójtowi Rozdra ewa, e chce sprzedaæ grunt po zbyt niskiej cenie. strona 8 Krotoszyn Wulgarne napisy na murach Wulgarne napisy szpec¹ mury budynków mieszkalnych, przystanków i pustostanów. S¹ te malowid³a, które zdobi¹, jak mural na szkole na B³oniu. strona 20

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. Do 31 lipca w urzêdzie miejskim mo na sk³adaæ wnioski o dotacje na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków. STOP. Kobierno. 2 sierpnia, od godz , Kobierski Festiwal pn. 25-lecie ze Smakiem. W programie imprezy organizowanej ju po raz siódmy m.in. wystêpy zespo³ów ludowych, gry i zabawy dla dzieci oraz degustacja potraw. STOP. Krotoszyn. Do 7 sierpnia w Urzêdzie Miejskim przyjmowane bêd¹ zg³oszenia kandydatów na cz³onków obwodowych komisji wyborczych w referendum, które odbêdzie siê 6 wrzeœnia. STOP. Kobierno. 8 sierpnia, godz , zabawa taneczna dla emerytów w sali wiejskiej, koszt udzia³u: 35 z³, zapisy do 15 lipca (tel lub ). STOP. Rozdra ew. 11 sierpnia, mobilna zbiórka zu ytych opon w miejscowoœciach: D¹browa, Rozdra ewek, Dzielice, Budy i Rozdra ew. Mieszkañcy pozosta³ych wsi mog¹ dostarczyæ stare opony do wskazanych so- ³ectw. STOP. S. PA ASZ Martwy kot na ul. Konstytucji 3 Maja A kogo to obchodzi? W ub. tygodniu, podczas upa³ów przez 2 dni cia³o nie ywego kota le a³o i rozk³ada³o siê w ukropie na trawniku przy ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie. Wed³ug naszych informacji, mimo interwencji mieszkañca, Stra Miejska nie zareagowa³a. Kot najprawdopodobniej zosta³ potr¹cony przez samochód na ulicy. Na jego ciele a roi³o siê od du ych i obrzydliwych much. Wzbudza³ zainteresowanie i przera enie zarówno przechodniów, jak i mieszkañców okolicznych bloków. W pi¹tek, 24 lipca, w godzinach po- ³udniowych jeden z naszych Czytelników zadzwoni³ do Stra y Miejskiej informuj¹c o padlinie. Zg³oszenie odebra³a jakaœ pani. Do wieczora jednak nikt siê nie pojawi³, eby sprz¹tn¹æ cia- ³o. Jest gor¹co, za chwilê bêdziemy mieli jakieœ zagro enie epidemiologiczne mówi³ nam mê czyzna. Sprawdziliœmy, do zamkniêcia tego wydania RK adna ze s³u b odpowiedzialna za czystoœæ w mieœcie nie pojawi³a siê na ul. Konstytucji, by sprz¹tn¹æ martwe zwierzê. (mal) W CZYM RZECZ? Wsezonie na oszustwa, bo w wakacje mamy prawdziwy ich wysyp. Po Krotoszynie kr¹ y mê czyzna, który udaje, e przeprowadza kontrole instalacji gazowej. Rzekomo sprawdza szczelnoœæ pieców i kuchenek gazowych. Ile mieszkañ odwiedzi³, nie wiadomo. Podobnie jak tego, od ilu osób wy³udzi³ pieni¹dze. Ostrzegamy, zachowajcie czujnoœæ. Kontrolê stanu instalacji gazowej i urz¹dzeñ gazowych przeprowadzaj¹ tylko uprawnieni fachowcy na zlecenie administratora budynku wielorodzinnego, albo w przypadku domów jednorodzinnych na zlecenie jego w³aœciciela. Je eli tak¹ kontrolê zleca administrator, uprzedza lokatorów o jej terminie poprzez stosowny komunikat. Ka da niezapowiedziana wizyta kontrolera powinna byæ dla nas sygna³em ostrzegawczym. Wiêcej na temat tych oszustw piszemy na stronie 4. Podczas wyjazdów wakacyjnych równie jesteœmy nara eni. Ostrzegamy przed rezerwacj¹ noclegów za poœrednictwem strony internetowej oferuj¹cej tanie apartamenty w Ko³obrzegu, blisko pla y. Pod podanym ko³obrzeskim adresem nie ma adnych pokoi do wynajmu. Ofiar¹ oszustów pad³o ok. 190 osób, które wp³aci³y w sumie prawie 200 tys. z³ zaliczek. Na razie nikt nie zosta³ zatrzymany, a liczba poszkodowanych wci¹ roœnie. Niestety, wœród oszukanych jest tak e rodzina z Krotoszyna, która przed wyjazem na urlop wp³aci³a 100 z³. Na miejscu okaza³o siê, e pod podanym w og³oszeniu adresem nie ma adnych kwater. Nale y wiêc szczegó³owo sprawdzaæ oferty. Szukajmy w internecie, na forach dyskusyjnych, sprawdzajmy w kilku portalach, na których umieszczane s¹ opinie o pensjonatach i innych podobnych miejscach. Najlepiej wybieraæ tylko kwatery sprawdzone i polecane. Mo na te w ka dej chwili skontaktowaæ siê z Polsk¹ Izb¹ Turystyczn¹, aby dowiedzieæ siê, czy dany poœrednik dzia³a legalnie i czy konkretny pensjonat rzeczywiœcie istnieje. Wszelkie rodzaju oszustwa to prawdziwa plaga. Niektóre s¹ wyj¹tkowo wymyœlne. Krotoszyñska policja prowadzi œ³edztwo w sprawie Cyganki, która wró ¹c z rêki na ulicy pewnej starszej kobiecie, poprosi³a j¹ o zdjêcie bi uterii. Na koñcu powiedzia³a, e jeœli ta chce mieæ szczêœcie, musi szybko przejrzeæ w lustrze. Wkrêcona krotoszynianka wesz³a do sklepu, by to zrobiæ. Gdy wróci³a, nie by³o ani bi uterii, ani Cyganki. By³a strata. Sebastian Poœpiech Sulmierzyce. 15 sierpnia, stadion, miejskie uroczystoœci do ynkowe poprzedzone msz¹ œw. dziekczynn¹ za tegoroczne plony. Szczegó³y wkrótce. STOP. KoŸmin Wlkp. Do 15 sierpnia termin zg³oszeñ na zjazd z okazji 150- lecia szko³y na zamku, zaplanowany na 3 paÿdziernika. STOP. Sulmierzyce. Boisko Orlik zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w godz , a w weekendy w godz STOP. S.PA ASZ Szybka interwencja stra aków. 23 lipca tu po godz stra po arna zosta³a poinformowana o trawie p³on¹cej na terenie dawnych zak³adów miêsnych w Krotoszynie (ul. Sienkiewicza). Na miejscu stwierdzono, e pali siê konar œciêtego tam drzewa. Ugaszono go w ci¹gu kilku minut. (mal) OG OSZENIE REDAKCYJNE Paliwo i mycie auta Wznowiliœmy nasz konkurs dla kierowców. Co tydzieñ do wygrania darmowe tankowanie za 50 z³ i mycie auta! Nagrody otrzymuje w³aœciciel pojazdu z nasz¹ naklejk¹ (do odbioru w redakcji) znajduj¹c¹ siê na tylnej szybie samochodu. Jeœli zdjêcie auta uka- e siê w gazecie, zapraszamy po kupon upowa niaj¹cy do nagród do redakcji Rzeczy Krotoszyñskiej (ul. Sienkiewicza 2a, naprzeciw Lidla). (mac) Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub ARCHIWUM REKLAMA Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 24 lipca na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Intermarche, Krotoszyn 4,89 z³ 5,14 z³ 4,49 z³ Ochman, Krotoszyn 4,89 z³ 4,99 z³ 4,49 z³ 1,94 z³ Robstal, Krotoszyn 4,89 z³ 4,49 z³ 1,94 z³ Szkudlarek, Benice 4,98 z³ 4,56 z³

3 Reklama 3 Inez zosta³a Dziewczyn¹ Lata Inez Dobras-Kaczmarek z Krotoszyna wygra³a nasz plebiscyt na dziewczynê lata. Drugie miejsca zajê³a Zuzanna Grzelak z KoŸmina Wlkp., trzecie Marta Matela ze Zdun. Wszystkim laureatkom gratulujemy. Og³oszone na pocz¹tku tego miesi¹ca g³osowanie zakoñczy³o siê 24 lipca o godz SMS-y przychodzi³y do ostatniej chwili, a czo³ówka klasyfikacji zmienia³a siê kilka razy. Nagrod¹ za pierwsze miejsce jest profesjonalna sesja fotograficzna w zak³adzie Foto Sebol Sebastiana Szostaka. Dla dziewczyny, która zajê- ³a miejsce drugie, równie mamy sesjê zdjêciow¹. Laureatka trzeciej nagrody przejdzie metamorfozê. Zabiegi kosmetyczne zostan¹ wykonane w Studiu Urody Jasmin Ma³gorzaty Andrejczuk, a fryzjerskie w Salonie Glamour Ma³gorzaty Horyzy (oba przy ul. Raszkowskiej 2 w Krotoszynie). (popi) Dziewczyna Lata Wyniki w procentach 1. Inez Dobras-Kaczmarek 28,0 2. Zuzanna Grzelak 24,8 3. Marta Matela 15,8 4. Lena Olgrzymek 13,6 5. Weronika Tomczak 8,6 6. Agata Galewska 5,5 7. Oliwia Gajewska 1,8 8. Patrycja Zachwiej 1,0 9. Angelika Maciejewska 0,4 10. Zuzanna Wojciechowska 0,4 11. Sandra Szymañska 0,1

4 4 Bezpieczeñstwo Na pocz¹tku lipca po krotoszyñskich Parcelkach chodzi³ mê czyzna podaj¹cy siê za kontrolera z gazowni. Niektórzy mieszkañcy uwierzyli mu i zap³acili 50 z³ za sprawdzenie szczelnoœci instalacji gazowej. Policja apeluje o uwagê. Mieszkaniec jednej z g³ównych ulic osiedla otworzy³ drzwi mê czyÿnie, który chcia³ sprawdziæ piecyk gazowy i gazomierz. Przyk³ada³ czujnik, ale nie œwieci³a siê adna lampka, urz¹dzenie nie wydawa³o tak e adnego sygna³u dÿwiêkowego mówi. Na koniec kontroler nakaza³ wymieniæ piec na nowy, bardziej efektywny. Narzeka³ na gazowniê Przy wyjœciu mê czyzna spyta³, czy piec by³ czyszczony. Powiedzia- ³em, e tak. Pieniêdzy adnych ode mnie nie chcia³, ale s¹siad mi mówi³, e na innej ulicy wzi¹³ od jego znajomej 50 z³ za badanie opowiada krotoszynianin. Zachowanie rzekomego pracownika gazowni nie tylko z tego powodu wzbudzi³o podejrzenia: Narzeka³ na gazowniê, e ka e mu chodziæ na kontrole. Chyba w ten sposób chcia³ siê uwiarygodniæ, ale ja mu nie ufa³em. Poza tym by³ nadmiernie gadatliwy. Krewki Bu³gar uderzy³ w twarz na targu Prokuratura skierowa³a do s¹du akt oskar enia przeciwko 50- letniemu Bu³garowi, podejrzanemu o przymuszanie innego mê czyzny do zaprzestania dzia³alnoœci gospodarczej. Mia³o to miejsce 13 stycznia na krotoszyñskim targowisku. Kolizja w Smoszewie S.POŒPIECH Uwaga! Oszuœci podaj¹ siê za pracowników gazowni! Zg³osi³ policji Po wyjœciu kontrolera krotoszynianin poszed³ do zak³adu gazowniczego na ul. Osadniczej. Kierownik poinformowa³ go, e adnych kontroli nie przeprowadzaj¹. Zadzwoni³ do oddzia³u w Kaliszu pytaj¹c, czy mo- e stamt¹d zlecono kontrolê. Okaza- ³o siê, e nie. Spyta³em tego kierownika, czy zg³osz¹ policji, e ktoœ podszywa siê pod ich pracownika, ale on stwierdzi³, e ja jako poszkodowany mogê to zrobiæ wyjaœnia nasz rozmówca. Wracaj¹c do domu, spotka³ fa³szywego kontrolera na ul. Jagie³³y. Po chwili zadzwoni³ z domu na policjê. Dy urny powiedzia³, e niezw³ocznie wysy³a patrol. Kilkanaœcie minut póÿniej widzia³em przez okno radiowóz informuje mê czyzna. Patrol nie odnalaz³ tej osoby. Wy³udzi³ 50 z³ Oszust jest przebieg³y. Ju po krótkiej rozmowie na powitanie stara siê zorientowaæ, czy ma do czynienia z osob¹ ³atwowiern¹, czy podejrzliw¹. Ja by³em podejrzliwy, wiêc chyba po to, eby jakoœ wybrn¹æ z sytuacji, przeprowadzi³ kontrolê bezp³atnie uwa a nasz rozmówca. Obywatel Bu³garii dwukrotnie uderzy³ piêœci¹ w twarz mieszkañca Ostrowa Wlkp., który handlowa³ na naszym targowisku. ¹da³ od niego zaprzestania dzia³alnoœci handlowej. Poszkodowany dozna³ zwichniêcia dwóch zêbów i obrzêku wargi. Oskar ony prowadzi³ podobn¹ dzia- ³alnoœæ co poszkodowany. Poprzez swój czyn chcia³ pozbyæ siê konkurencji mówi wiceszef Prokuratury Okrêgowej w Ostrowie, Janusz Walczak. Jak podaj¹ œledczy, krewki cudzoziemiec domaga³ siê od pobitego, by ten wyniós³ siê z targowisk w Krotoszynie i Ostrowie. 9 lutego policja zatrzyma³a Bu³gara. W trakcie œledztwa zastosowano wobec niego dozór policyjny wraz z zakazem zbli ania siê do pokrzywdzonego. Za wymuszenie rozbójnicze grozi mu od 1 do 10 lat pozbawienia wolnoœci. S³awek Pa³asz JRG PSP KROTOSZYN Jak wygl¹da oszust? Ma ok. 170 cm wzrostu, ok. 30 lat, spiczasty nos, w³osy po bokach krótko ostrzy- one tak opisa³ nam go jeden z mieszkañców Parcelek. Na osiedlu móg³ odwiedziæ przynajmniej kilkadziesi¹t domów. Sprawdza³ czujnikiem licznik od gazu, ale urz¹dzenie nie œwieci³o ani nie wydawa³o adnych sygna³ów dÿwiêkowych mówi krotoszynianin 14 lipca o godz na skrzy owaniu ulic Krotoszyñskiej z Barg³owsk¹ w Smoszewie dosz³o do zdarzenia drogowego. Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Toyota Avensis, mieszkaniec Biadek, nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu kierowcy Audi A6. W wyniku zderzenia pojazdów na szczêœcie nikt nie zosta³ poszkodowany. Mê czyÿni uczestnicz¹cy w kolizji byli trzeÿwi, a sprawcê policja ukara³a mandatem w wysokoœci 300 z³. Tego samego dnia w Rozdra ewie dosz³o o kolizji forda transita i VW golfa. (mac) D³ugo³êka Po ar kombajnu w czasie niw W wyniku po aru na polu w D³ugo³êce (gm. Kobylin) spali³ siê kombajn, s³oma, œciernisko i zbo e. Do po aru dosz³o 22 lipca ok Po zg³oszeniu zdarzenia dyspozytor wys³a³ na miejsce samochody gaœnicze z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Wpuœci³am go do mieszkania, bo mówi³, e dla gazowni przeprowadza kontrole szczelnoœci, a wiadomo, e z gazem nie ma artów. Obejrza³ piecyk w ³azience i zaleci³ jego wymianê wyjaœnia kobieta, która zap³aci³a oszustowi za niby us³ugê 50 z³. Jej zdaniem by³ wiarygodny, mia³ identyfikator i w czasie rozmowy operowa³ fachow¹ terminologi¹. Inna kobieta mówi, e najpierw zapyta³, ile ma pieców gazowych. Gdy odpowiedzia³a, e dwa, stwierdzi³, i musi je sprawdziæ. Wpuœci- ³a go do domu. Zaoferowa³ mi wyczyszczenie pieca za 50 z³, ale odmówi³am i kaza³am mu wyjœæ z domu. To nie nasza kontrola! W Rejonie Dystrybucji Gazu Krotoszyn poinformowano nas, e nigdy nie wysy³a siê osób z zewn¹trz do kontrolowania szczelnoœci gazomierzy ani urz¹dzeñ zasilanych gazem. Sieci gazowe podlegaj¹ harmonogramowym kontrolom. W domach jednorodzinych sprawdzamy szczelnoœæ przy³¹cza biegn¹cego w ziemi oraz kurek g³ówny, umieszczony w œcianie budynku. Nigdy nie kontrolujemy instalacji wewnêtrznych. To sprawa w³aœciciela lokalu, choæ zaleca siê, aby sprawdza³ je raz w roku powiedzia³ nam jeden z pracowników. Jedynym odstêpstwem jest wymiana legalizacyjna gazomierza. Ale to odbywa siê bez op³at. Nigdy nie bierzemy za adn¹ kontrolê pieniêdzy zaznacza mê - czyzna. Ogieñ powsta³ z nieustalonej dot¹d przyczyny PSP z Krotoszyna oraz jednostki ochotników z Kobylina, Smolic i Baszkowa. Stra acy na pal¹cy siê kombajn zbo owy podali wodê. Po przybyciu jednostki z Krotoszyna podano równie pianê z urz¹dzenia ONE SEVEN, aby dogasiæ po ar. Polewano wod¹ równie ok. 40 m kw. zbo a i 20 m kw. Poproœ o legitymacjê Jak powiedzia³ nam m³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji, gdy w naszym mieszkaniu pojawi siê osoba podaj¹ca siê za przedstawiciela jakiejœ instytucji czy s³u by, warto poprosiæ j¹ o okazanie identyfikatora. Tam powinien byæ numer telefonu, pod który nale y zadzwoniæ, by zweryfikowaæ to samoœæ konkretnej osoby. Kiedy mamy jakieœ podejrzenia, zawsze nale y zg³osiæ to policji. Policjanci pojawi¹ siê na miejscu i oceni¹ sytuacjê mówi P. Szczepaniak. Na dywan i wró kê Grup¹ szczególnie nara on¹ na dzia³ania naci¹gaczy i oszustów s¹ osoby starsze. Spotykamy siê z poszczególnymi grupami seniorów, by informowaæ o tych zagro eniach stwierdza Szczepaniak. Policja w pow. krotoszyñskim nie zanotowa³a dot¹d telefonicznych prób oszustw na tzw. wnuczka. Znane s¹ jednak dwa inne przypadki. W pierwszym sprzedano starszej osobie dywan za ok. 1 tys. z³. Wmówiono jej, e zosta³ zamówiony przez cz³onka rodziny i trzeba za niego zap³aciæ. Przypadek drugi jest jeszcze bardziej zadziwiaj¹cy. Starsza pani zaczepiona zosta³a na ulicy przez kobietê narodowoœci romskiej, która poprosi³a o niewielk¹ sumê pieniêdzy. Kiedy otrzyma³a wiêksz¹, zadeklarowa³a, e z wdziêcznoœci mo- e powró yæ z rêki. Tak prowadzi³a rozmowê, e kobieta pos³usznie zdjê³a posiadan¹ bi uteriê. Jeœli chce pani mieæ szczêœcie, trzeba siê teraz szybko przejrzeæ w lustrze doda³a. Kobieta wesz³a wiêc do najbli szego sklepu i poszuka³a lustra. Kiedy wróci³a, ani Cyganki, ani bi- uterii nie by³o. Policja prowadzi œledztwo w tej sprawie. Sebastian Poœpiech, S³awek Pa³asz znajduj¹cego siê obok œcierniska. Po sprawdzeniu kombajnu kamer¹ termowizyjn¹ podjêto decyzjê o dalszym sch³adzaniu konstrukcji wod¹ do czasu ca³kowitego wystudzenia maszyny mówi bryg. Tomasz Niciejwski, zastêpca komendanta powiatowego stra y po arnej w Krotoszynie. (popi)

5 Bezpieczeñstwo 5 Dopalacze nios¹ spustoszenie 5 APB, PENTENDRON, a-pupp (alfa PUP) to nazwy dopalaczy, które wystêpowa³y na terenie pow. krotoszyñskiego, zanim trafi³y na urzêdow¹ listê œrodków zakazanych. Jak podkreœla m³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, narkotyki s¹ z³e, a dopalacze jeszcze gorsze. Czym s¹ dopalacze? Jak mówi rzecznik policji, to wszelkiego rodzaju chemiczne substacje odurzaj¹ce, które formalnie nie zosta³y uznane za narkotyki. Za ich posiadanie policja nie mo e karaæ. Dopalacze s¹ jednak o wiele groÿniejsze dla zdrowia ni znane narkotyki. To jedna wielka niewiadoma. Osoby zajmuj¹ce siê ich produkcj¹ i dystrybucj¹ co chwilê wprowadzaj¹ nowe sk³adniki tak, by dana substancja ró ni³a siê od wpisanych na listê œrodków odurzaj¹cych. Nigdy nie wiadomo, jak dopalacze zadzia³aj¹, aczêsto okazuj¹ siê œmiertelne. P. Szczepaniak opowiada o ch³opcu z Krotoszyna, który za y³ specyfik nazwany mieszank¹ 5 zió³. Kiedy powtórnie go przyj¹³, w mniejszej dawce, poczu³ siê znacznie gorzej iw ciê kim stanie wyl¹dowa³ w szpitalu. Nie znaj¹c szczegó³owego sk³adu za ytego œrodka, lekarze musieli siê ograniczyæ do p³ukania o³¹dka i leczenia objawowego. Na terenie naszego powiatu nie ma sklepów specjalizuj¹cych siê w sprzeda y dopalaczy. Policja na bie- Objawy psychiczne po za yciu dopalaczy apatia, euforia, halucynacje, stany depresyjne, urojenia, zmiany nastroju i samopoczucia Objawy fizyczne przekrwienie ga³ek ocznych, tachykardia (przyspieszona akcja serca), wysuszenie œluzówek, wzrost ciœnienia krwi, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia uwagi, zawroty g³owy, psychoza schizofreniczna S.PA ASZ Piotr Szczepaniak referuje, jak wygl¹daj¹ œrodki odurzaj¹ce ¹co monitoruje jednak kilkanaœcie miejsc, w zwi¹zku z którymi mamy sygna³y, e tam mo na kupiæ takie substancje mówi rzecznik. Jak podkreœla, gdy policja zatrzymuje osoby posiadaj¹ce podejrzane substancje w postaci bia³ego proszku czy tabletek, zawsze wysy³a skonfiskowane œrodki do laboratorium w Poznaniu. Zwalczanie dopalaczy przypomina walkê z wiatrakami. Poniewa producenci nieustannie zmieniaj¹ ich sk³ad, nie s¹ wykrywane przez tradycyjne narkotesty. Jak rozpoznaæ, czy ktoœ jest pod wp³ywem dopalaczy? Pierwszy sygna³ dla rodziców czy opiekunów to zmiana zachowania agresja, pobudzenie czy nieracjonalna weso³oœæ. atwiej rozpoznaæ osoby, które za- ywaj¹ tradycyjne narkotyki, g³ównie marihuanê. S³awek Pa³asz R E K L A M A

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Imieniny GZIK-a. Wspólna biesiada mieszkañców, konkurs jedzenia gziki na czas, zabawy rekreacyjne oraz wystêpy kapel muzycznych tak 18 lipca bawiona siê na dziedziñcu koÿmiñskiego oœrodka kultury. s. 18 Borzêciczki Problem z wod¹ Stra acy z Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie przeprowadzili w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczy w Borzêciczkach æwiczenia przeciwpo arowe. Stwierdzili, e ciœnienie wody w hydrantach jest ni sze ni przewiduj¹ normy. W przypadku po aru stra acy mogliby mieæ problem z poborem wody z hydrantów przy oœrodku i w jego wnêtrzu. Jak mówi bryg. Mariusz Przyby³, komendant krotoszyñskiej stra- y po arnej, tylko jeden samochód stra acki móg³by pobieraæ z sieci wodê do gaszenia. Byæ mo e problem polega na tym, e oœrodek w Borzêciczkach znajduje siê na koñcu wodoci¹gu miejskiego dodaje. Jak stwier- Mariusz Przyby³ (komendant stra y po arnej) Gdyby w przypadku ewentualnego po aru skierowano do akcji w Borzêciczkach wiêcej ni jeden wóz stra acki, by³by powa ny problem z poborem wody z hydrantów. dza, kilka tygodni temu, w trakcie kontroli z udzia³em starosty i burmistrza KoŸmina, odnotowano w³aœciwy poziom ciœnienia wody, jednak na æwiczeniach ciœnienie w hydrantach by³o za niskie. Wed³ug Stanis³awa Szczotki, starosty krotoszyñskiego, podczas wczeœniejszej, zapowiedzianej kontroli sugerowano, by zamontowaæ pompê zwiêkszaj¹c¹ ten parametr. Monta pompy nic nie da, jeœli ciœnienie wody w g³ównej sieci nie poprawi siê mówi jednak Stanis³aw Szczotka. Sekretarz gminy KoŸmin Irena Maroszek informuje, e jeszcze w tym tygodniu gmina wystosuje list w tej sprawie do spó³ki KoŸmiñskie Us³ugi Komunalne, odpowiadaj¹cej za wodoci¹gi gminne. Sprawê bêdziemy obserwowaæ. Wed³ug komendanta stra y, pod lupê w najbli szym czasie pójdzie tak e Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie. Ze wzglêdu na to, e wplacówkach tych przebywaj¹ dzieci niepe³nosprawne, musimy zrobiæ wszystko, by wype³niæ wszelkie normy przeciwpo arowe mówi. S³awek Pa³asz W basenie uton¹³ 57-letni pracownik Tragiczny wypadek na miejskim basenie 57-letni mê czyzna wpad³ do wody. Sekcja zw³ok wykaza³a, e uton¹³. P³ywalnia zosta³a natychmiast zamkniêta. 21 lipca pracownik gospodarczo-techniczny Gminnego Oœrodka Sportu w KoŸminie Wlkp. z nieustalonej przyczyny wpad³ do basenu z wod¹. Tragedia wydarzy³a siê rano, przed otwarciem p³ywalni. Pierwszej pomoc udziela³ mu pracownik obiektu. Niestety, gdy przyby³a karetka pogotowia ratunkowego, lekarz stwierdzi³ zgon mê czyzny. Na ciele denata nie by³o adnych obra eñ mówi krotoszyñska prokurator rejonowa, Maria Ko³odziejczyk. S³awomir Grucha³a, dyrektor GOS, jest wstrz¹œniêty œmierci¹ podw³adnego. Odwiedzieliœmy jego siostrê, bo to ona by³a najbli sz¹ rodzin¹ naszego pracownika. Zadeklarowaliœmy pomoc, gdyby takowa by³a potrzebna powiedzia³ nam. Basen zosta³ zamkniêty ju w dniu tragedii. Zgodnie z zalecenim Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w takich przypadkach musimy zastosowaæ podwójn¹ dawkê chloru. Jesteœmy te zobligowani do prze- L.TRAWIÑSKA Basen zosta³ zamkniêty. Zastosowano podwójn¹ dawkê chloru prowadzania po tym zabiegu badania próbek wody. Jeœli wyjdzie dobrze, mo na bêdzie otworzyæ p³ywalniê. Do weekendu jednak nie zd¹ ymy powiedzia³ nam w œrodê 22 lipca szef GOS. Wprawdzie sezon letni w pe³ni, ale wa - niejsze jest bezpieczeñstwo. Robimy, co siê da, aby przerwa trwa³a jak najkrócej doda³ w kolejnej rozmowie 23 lipca. Sebastian Poœpiech Notatnik Ku czci powstañców. 1 sierpnia o godz w ca³ej gminie w³¹czone zostan¹ syreny alarmowe. W ten sposób uczczona zostanie 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wyst¹pi¹ Brytyjczycy. 2 sierpnia o godz w kinie Mieszko wyst¹pi brytyjska grupa rockowa.victims of Circumstance. Bilety do nabycia przed koncertem w cenie 10 z³ (normalny) i 7 z³ (ulgowy). Pielgrzymka. 7 sierpnia z parafii œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika w KoŸminie wyruszy grupa czerwona kaliskiej pielgrzymki diecezjalnej na Jasn¹ Górê w Czêstochowie. W parafii trwaj¹ jeszcze zapisy. Turniej strzelecki. 9 sierpnia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbêdzie siê tradycyjny turniej strzelecki O Laur œw. Wawrzyñca. Dofinansowanie wyprawek. Jak co roku, rusza program dofinansowywania wyprawek szkolnych dla uczniów poszczególnych klas. Gdzie z³o yæ wniosek i jakie trzeba spe³niæ warunki, informuje strona internetowa L.TRAWIÑSKA Si³ownia pod chmurk¹ w Wa³kowie W Wa³kowie ludzie mog¹ zadbaæ o kondycjê i rzeÿbê swego cia³a na si- ³owni napowietrznej, która powsta³a u nich w zesz³ym tygodniu. Plac zabaw i si³ownia zewnêtrzna s¹ w pe³ni ogrodzone, wiêc bezpieczne dla najm³odszych Mieszkañcy wsi wydali na budowê si³owni 12 tys. z³ z funduszu so³eckiego. Si³ownia jest obecnie oblegana a najm³odsi z wielk¹ radoœci¹ po kolei testuj¹ ka de urz¹dzenie. Producentem wszystkich si³owni w gminie koÿmiñskiej jest firma Jotkel z Krotoszyna. Nowa atrakcja mieœci siê przy placu zabaw. Rodzice, którzy przychodz¹ tam ze swymi pociechami, ze spokojem mog¹ æwiczyæ. Teren jest ogrodzony, wiêc bezpieczny dla najm³odszych. Si³ownia wyposa ona jest w 4 urz¹dzenia, ale zamontowany zostanie jeszcze wioœlarz. Od wczesnej wiosny rada so³ecka przygotowywa³a teren pod si³owniê. Mamy, które przyprowadzaj¹ dzieci na plac zabaw, bardzo chwal¹ nowy obiekt, podkreœlaj¹c, e jest bezpieczny mówi Stanis³aw Zawodny, b. so³tys Wa³kowa. (lt) Pogorza³ki Wielkie maj¹ boisko Mieszkañcy Pogorza³ek Wielkich nie bêd¹ w te wakacje narzekaæ na nudê. W wiosce powsta³ kompleks sportowo-rekreacyjny, który w³aœnie zosta³ otwarty. W Pogorza³kach Wielkich wybudowano boisko sportowe oraz plac zabaw. Kompleks powsta³ dziêku wspólnym staraniom so³ectwa, mieszkañców i w³adz gminy. Na uroczyste otwarcie obiektu w ubieg³ym tygodniu przyby³ burmistrz KoŸmina, Maciej Bratborski, który wraz z so³tysem Pogorza³ek Wielkich, Leszkiem Wawrzyniakiem, uroczyœcie przecina³ wstêgê. Kompleks sportowo-rekreacyjny zosta³ poœwiêcony przez ks. Rados³awa S³awiñskiego, proboszcza w Borzêciczkach. Nowe boisko od razu wypróbowano, bowiem rozegrano tu turniej pi³ki no nej z udzia³em gospodarzy oraz dru yn z Borzêciczek, Tatar, Wyrêbina i Walerianowa. (lt) O unijnych dotacjach Przedstawiciele przedsiêbiorstw zainteresowani pozyskaniem dofinansowañ z programów unijnych mog¹ wzi¹æ udzia³ w szkoleniu prowadzonym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie. Odbêdzie siê ono 5 sierpnia o godz w jarociñskim starostwie. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 31 lipca (godz ) pod tel lub (spm)

7 Wieœci gminne? S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN Kuklinów, Fija³ów i Wyganów na podium 7 KOBYLIN.PL 5 lipca rozegrano w Kuklinowie turniej miasta i wsi gminy Kobylin. 11 dru yn z poszczególnych miejscowoœci walczy³o o g³ówn¹ nagrodê, jak¹ by³ betonowy stó³ do tenisa sto³owego. Ta ekipa zajê³a drugie miejsce Klasyfikacja 1. Kuklinów (68,5 pkt.), 2. Fija³ów (67,0 pkt.), 3. Raszewy (63,0 pkt.), 4. agiewniki (59,5 pkt.), 5. Smolice (58,0 pkt.), 6. Rojew (53,5 pkt.), 7. Wyganów (48,5 pkt.), 8. Kobylin (46,0 pkt.), 9. Zalesie Wielkie (43,5 pkt.), 10. Starkówiec (40,0 pkt.), 11. Zalesie Ma- ³e (35,5 pkt.). Bieg w gumofilcach, bieg z jajkiem, rzuty filcakiem, jajkiem czy ziemniakiem oraz wbijanie gwoÿdzi to tylko niektóre z zadañ, jakie czeka³y na zawodników. Ka de by³o punktowane. Turniej wygrali gospodarze, choæ ekipa z Fija³owa by- ³a gorsza jedynie o 1,5 pkt. Nagrod¹ dla pierwszego so³ectwa by³ betonowy stó³ do tenisa, dla drugiego kosa spalinowa. Miejsce trzecie zajêli reprezentanci Raszew. Otrzymali dla swojej wsi sprzêt do grillowania. Ekipa z Kobylina zajê³a 8. lokatê. Po emocjach sportowych i dekoracji zwyciêzców przyszed³ czas na czêœæ artystyczn¹. Wyst¹pi³y dzieci ze Szko³y Podstawowej w Kuklinowie, Z³ote K³osy z Bonikowa, Katarzynki ze S³upi Kapitulnej oraz smolicko-kobyliñski Eliksir. Imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna. Turniej zorganizowali: rada so³ecka Kuklinowa, stowarzyszenie KuKLINów, gmina Kobylin. (mal) KOBYLIN.PL KOBYLIN.PL Liczy³o siê zgranie zespo³u Wbijanie gwoÿdzi na czas? Aleksandra Figlak ( ZDUNY Cenny eksponat, który przywo³uje postaæ papie a 17 lipca Izba Muzealna Zdunowskiego Oœrodka Kultury wzbogaci- ³a siê o kolejny cenny eksponat. Jest nim talerz-patena z wizerunkiem Matki Boskiej i Dzieci¹tka Jezus, który pochodz¹cej ze Zdun siostrze zakonnej Maciei Roszczak sprezentowa³ œw. Jan Pawe³ II. Pami¹tkê tê przekaza³a izbie muzealnej Wanda B³aszczyk z Wroc³awia, siostrzenica siostry Maciei. Jest ona córk¹ Marii Ryby. Papieski dar jej ciocia otrzyma³a 2 lutego 1981 r. Siostra Macieja Roszczak urodzi³a siê 16 lutego 1927 w Zdunach. Maj¹c 20 lat, wst¹pi³a do Zgromadzenia Sióstr S³u ebniczek Niepokalanego Poczêcia. Wed³ug informacji zawartej na stronie internetowej archidiecezji gnieÿniejskiej, w 1954 r. zdunowianka z³o y³a œluby wieczyste. Pracowa³a w szpitalu w Pleszewie ( ), w parafiach w Poznaniu ( ) i ninie ( ), w hospicjum dla kap³anów w Warszawie ( ), domach zakonnych w Zielonej Górze ( ) i Witkowie ( ). Miêdzy 1974 a 1997 r. by³a prze³o on¹ kuchni w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie. Zatrzymywali siê tam polscy kap³ani i biskupi, którzy przyje d ali do Wiecznego Miasta. Wœród nich by³ ks. kard. Karol Wojty³a, póÿniejszy papie Jan Pawe³ II. Siostra Macieja by³a wœród osób, które egna³y kardyna³a, gdy ten udawa³ siê na pamiêtne konklawe. Wówczas podarowa³ jej pióro i zegarek. Po wyborze na papie a odwiedza³a Ojca Œwiêtego przy ró nych okazjach. Przywozi³a mu smaczne, upieczone przez siebie torty. Mo na domniemywaæ, e patena by³a wyrazem wdziêcznoœci papie a za wieloletni¹ s³u bê siostry rodem ze Zdun. Ostatnie lata swego ycia zakonnica spêdzi³a w Domu Generalnym Sióstr S³u ebniczek w Luboniu ( ) oraz w parafii w Trzemesznie ( ). Przy przekazaniu pateny Wandzie B³aszczyk towarzyszy³y jej dwie przyjació³ki. Jak powiedzia³a nam ucja D³ugiewicz-Paszek z izby muzealnej, nie by³a to pierwsza wizyta siostrzenicy siostry Maciei. W instytucji tej Wanda B³aszczyk goœci³a ju rok wczeœniej. Jan Pawe³ II znany by³ IZBA MUZEALNA ZOK Wanda B³aszczyk prezentuje cenny eksponat z przyjacielski relacji w stosunku do napotkanych przez siebie osób. Szacunkiem otacza³ tych, którzy z nim wspó³pracowali. Poprzez ofiarowane upominku wyra a³ swoj¹ pamiêæ, uznanie i wdziêcznoœæ. Pokazywa³, e pos³uga siostry zakonnej jest dla niego wa na i wyj¹tkowa. Takiego podejœcia do drugiej osoby mo emy siê od niego uczyæ. S³awek Pa³asz Studio w kaflarni Pomiêdzy 3 a 9 sierpnia w Kaflarni Zduny odbêdzie siê kolejne edycja festiwalu Studio Zduny. Wyst¹pi¹ 7 sierpnia (od 20.00) Romuald Andrzejewski, Absolute Spirit, Co S³ychaæ 8 sierpnia (od 19.30) Dyzmatronik, Bajzel, Light Skin 9 sierpnia (od 18.00) Bad Habits, Synapsa, Posoka, Kakofonikt Kaflarnia Zduny jest jednym z czo³owych partnerów tego projektu. Udostêpnia swój teren i pomieszczenia. Przedsiêwziêcie sk³ada siê z 2 zasadniczych elementów. Pierwszy to ró norakie warsztaty artystyczne, a w ramach drugiego wyst¹pi¹ zaproszone zespo³y i soliœci. W okresie pomiêdzy 3 a 7 sierpnia przewidziano warsztaty bêbniarskie, warsztaty poœwiêcone naturalnemu budownictwu oraz ekowarsztaty, a na 5 do 7 sierpnia warsztaty filmowe. Na weekend zaplanowano koncerty i wystawy, m.in. jam session, czyli wspólne muzyczne improwizowanie. 9 sierpnia o godz i bêd¹ pokazy filmowe. Szczegó³owy program festiwalu zawarty jest na stronie internetowej Imprezê organizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KodKrowa, w którym jednym z aktywnych cz³onków jest zdunowiani Maciej Mizera. Organizacja ma siedzibê we Wroc³awiu i zajmuje siê organizacj¹ koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych oraz wystaw. Wspó³organizator to fundacja Monumenta Pomerania, zajmuj¹ca siê ratowaniem gin¹cych zabytków architektury. Impreza nie jest biletowana, ka dy zainteresowana osoba mo e w niej uczestniczyæ. Zostanie zorganizowana dziêki wsparciu licznych lokalnych sponsorów. Szczegó³owych informacji udziela koordynator projektu, Maciej Mizera ( ). (spm)

8 8 Wieœci gminne? Aleksandra Figlak ( ROZDRA EW Spór o sprzeda dzia³ki w Wolenicach Jak sygnalizowaliœmy tydzieñ temu, miêdzy radnym Dariuszem Kolend¹ a wójtem Mariuszem Dymarskim wywi¹za³a siê ostra dyskusja na temat sprzeda u gruntu gminnego w Wolenicach. Radny uwa a, e wójt nie robi wszystkiego, aby sprzedaæ dzia³kê po mo liwie najwy szej cenie. 15 czerwca na wiejskim zebraniu mieszkañcy Wolenic zaaprobowali pomys³ sprzeda y dzia³ki, któr¹ gmina zamierza wydzieliæ z gruntów przy drodze krajowej biegn¹cej przez tê miejscowoœæ. Wójt Dymarski zwróci³ siê do radnych o opiniê w tej sprawie. Aby umo liwiæ wystawienie na sprzeda tego 37-metrowego pasa gruntu, konieczne jest zlecenie podzia³u geodezyjnego, nie chcia³bym nara aæ gminy na koszty nie wiedz¹c, czy radni popr¹ uchwa³ê powiedzia³ na wspólnym spotkaniu komisji Rady Gminy (15 lipca). Radny Jan Maciejewski stwierdzi³, e jeœli wieœ siê zgodzi³a, to radni równie powinni. Radny Kolenda spyta³, za ile gmina zamierza sprzedaæ wspomniany grunt o pow. ok. 4 tys. m kw. Wartoœæ dzia³ki oszacuje rzeczoznawca wyjaœni³ wójt. D. Kolenda zaproponowa³ wytyczenie na tym terenie dojazdu do drogi gminnej. Wtedy powiêkszy siê liczba potencjalnych klientów i znacz¹co wzroœnie cena dzia³ki powiedzia³. Sprzedawanie ziemi ornej bez dojazdu by³oby dla gminy niekorzystne. Po kilku nastêpnych pytaniach i uwagach radnego Kolendy wójt odpar³, e nie zamierza wytyczaæ drogi, lecz og³osiæ przetarg na zbycie dzia³ki. To, co pan proponuje, jest szukaniem sposobu, eby grunt sprzedaæ, ale nie osobie, która o sprzeda wyst¹pi³a do Dariusz Kolenda (radny gminny) Nale y zrobiæ dojazd z dzia³ki do drogi gminnej. Wtedy powiêkszy siê liczba potencjalnych klientów i znacz¹co wzroœnie cena dzia³ki. gminy doda³ w³odarz Rozdra ewa. Z wnioskiem o nabycie ziemi wyst¹pi³ bowiem do urzêdu w³aœciciel gospodarstwa z ni¹ s¹siaduj¹cego. W dyskusji radny Miros³aw Jarecki powiedzia³ radnemu Kolendzie, e mo e sam wzi¹æ u d z i a ³ w przetargu i kupiæ ziemiê, a potem sprzedaæ j¹ po wy szej cenie. Z kolei Jan Maciejewski stwierdzi³, e Kolenda móg³ uczestniczyæ w zebraniu wiejskim, tam zg³aszaj¹c uwagi i pretensje. Ty S.POŒPIECH Wójt Mariusz Dymarski zaproponowa³ przetarg na sprzeda dzia³ki przy krajowej piêtnastce jesteœ radnym, a twoja ona so³tysem, a adne z was nie by³o na zebraniu zaznaczy³ radny Maciejewski. D. Kolenda usprawiedliwi³ swoj¹ i ony nieobecnoœæ. Dawid Ba³a, radny z Trzemeszna, stwierdzi³, e dobrze by³oby w przysz³oœci odrolniæ grunt i sprzedawaæ go w czêœciach jako dzia³ki budowlane. Czy dzisiaj ludzie szukaj¹ gruntu pod budowê domu na dzia³kach przy drodze krajowej? zdziwi³ siê w³odarz gminy. Ba³a sprecyzowa³: Rzuci³em has³o dzia- ³ek budowlanych, ale mog¹ to byæ grunty inwestycyjne. Radni w wiêkszoœci zaaprobowali propozycjê podzia³u gruntu. W rozmowie z Rzecz¹ radny Kolenda tak t³umaczy³ swoje stanowisko. Dla mnie jest niezrozumia- ³e, e wójt chce wytyczyæ dzia³kê wzd³u gospodarstwa prywatnego mówi. Do sprawy wrócimy na naszych ³amach. Sebastian Poœpiech? S³awomir Pa³asz ( SULMIERZYCE Stra acy siê postawili. Urz¹d zleci³ opracowanie planu Jak powiedzia³ nam Andrzej Budny, p.o. burmistrza Sulmierzyc, tamtejszy magistrat zleci³ opracowanie wstêpnej koncepcji wraz z kosztorysem modernizacji budynku przedszkola. S.PA ASZ Przedszkole czeka modernizacja albo rozbudowa Przypomnijmy: Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra- y Po arnej w Krotoszynie stwierdzi³a podczas kontroli przedszkola nieprawid³owe zabezpieczenia przeciwpo arowe. Chodzi³o przede wszystkim o zbyt w¹sk¹ drogê ewakuacyjn¹ w korytarzu g³ównym, gdzie znajduje siê szatnia dla dzieci, brak drzwi ognioodpornych w strategicznych miejscach oraz brak hydrantów przeciwpo arowych na poszczególnych kondygnacjach. Stra acy dali miastu czas do koñca roku na likwidacjê nieprawid³owoœci. Sulmierzycki Urz¹d Miejski po konsultacjach z radnymi zdecydowa³ siê na zlecenie opracowania koncepcji niezbêdnych prac. Pierwsza wersja ma obj¹æ remont bez powiêkszania powierzchni obiektu, ale z mo liw¹ now¹ lokalizacj¹ niektórych pomieszczeñ oraz przeniesieniem szatni z korytarza. Druga wersja dotyczyæ bêdzie alternatywnej mo liwoœci, zak³adaj¹cej rozbudowê obiektu w taki sposób, by z jednej strony zrealizowaæ zalecenia stra y po arnej, z drugiej zaœ lepiej zabezpieczyæ potrzeby placówki. Projekty maj¹ byæ gotowe za 2-3 tygodnie. Wtedy zostan¹ przeanalizowane i zapadnie decyzja w sprawie dalszych dzia³añ. Jak powiedzia³ Rzeczy A. Budny, najprawdopodobniej budynek bêdzie modernizowany etapami, a w pierwszej kolejnoœci zostan¹ uwzglêdnione zalecena stra aków. (spm) Dzia³ka na sprzeda Jedn¹ z pierwszych decyzji Andrzeja Budnego, p.o burmistrza Sulmierzyc, by³o og³oszenie 27 kwietnia nieograniczego przetargu na sprzeda 2 dzia³ek miejskich na ul. Kutrzeby i Stryczyñskiego. Jedna zosta- ³a sprzedana, druga powtórnie pójdzie pod m³otek. Obie parcele s¹ niezabudowane i uzbrojone (sieæ wodoci¹gowa, kanalizacja, gazowa, elektryczna), ale nieogrodzone. Dla tego terenu miasto nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzia³ka na ul. Kutrzeby (pow. 0,1386 ha) zosta³a wyceniona na 45 tys. z³. Teren przy ul. Stryczyñskiego jest mniejszy (0,0695 ha). Cena wywo- ³awcza to 26,5 tys. z³. Przetarg odby³ siê 12 czerwca. Pierwsza dzia³ka nie znalaz³a nabywcy, o drug¹ ubiegali siê 2 potencjalni kupcy. Teren przy ul. Stryczyñskiego kupi³a za 32,5 tys. z³ Ma³gorzata Mazurek. Ponowny przetarg na drug¹ dzia³kê odbêdzie siê 28 sierpnia. Cena wywo³awcza to nadal 45 tys. z³. Minimalne post¹pienie 450 z³. (spm) Przyjedzie mammobus 19 sierpnia od godz w mammobusie przy Sulmierzyckim Domu Kultury wykonywane bêd¹ badania piersi kobiet w wieku lat, które w ostatnich 2 latach nie korzysta³y z profilaktycznej mammografii w ramach refundacji Nardowego Funduszu Zdrowia. Zainteresowane panie mog¹ siê rejestrowaæ telefonicznie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz (tel lub ). Na badanie nale y zabraæ dowód osobisty oraz dokument poœwiadczaj¹cy ubezpieczenie. Mammografiê wykona Oœrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN z Poznania. (mal)

9 Sprawy / Wieœci gminne 9 K.TALAGA Policyjne awanse nie tylko dla panów 24 lipca w sali reprezentacyjnej krotoszyñskiego ratusza odby³y siê powiatowe obchody Œwiêta Policji. Awanse otrzyma³o 28 policjantów i 6 policjantek. Insp. Wojciech Kasprowicz gratuluje m³. aspirant Teresie Walkowiak Wœród zaproszonych goœci by³ wicestarosta naszego powiatu, Pawe³ Radojewski, do niedawna tak e policjant. Rozstrzygniêto kolejn¹ edycjê konkursu na najlepszego dzielnicowego pow. krotoszyñskiego. Wygra³ go st. sier. sztab. Patryk Cepa z Krotoszyna. Jedna z nagród dla g³osuj¹cych w plebiscycie trafi do naszej Czytelniczki, Agnieszki Kulas. Mo na j¹ odebraæ w komendzie policji. Wczeœniej, bo 21 lipca, w Ostrowie Wlkp. zorganizowano wojewódzkie obchody Œwiêta Policji. Tam srebrne medale za d³ugoletni¹ s³u bê otrzymali m.in. m³. insp. Mariusz Jaœniak i asp. sztab. Robert Lewandowski. Br¹zow¹ odznakê Zas³u ony Policjant otrzyma³ asp. Rafa³ Tanaœ. Na stopieñ komisarza z podkomisarza awansowano S³awomira Dylaka. Nagrodê komendanta wojewódzkiego otrzyma³a pracownica cywilna Wies³awa Szuster. (mal) Fotoradar (na razie) zosta³ wycofany Fotoradar u ywany przez krotoszyñsk¹ Stra Miejsk¹ znikn¹³ z dróg. Urz¹dzenie pn. Multanova 6F zosta³o wycofane po interwencji Marka Walczaka ze stowarzyszenia Prawo na Drodze. ARCHIWUM Czy Stra Miejska zosta³a przy³apana na nierzetelnoœci? Marek Walczak zamieœci³ w internecie nagranie wideo, na którym widaæ stra nika miejskiego z Krotoszyna, stoj¹cego zfotoradarem na drodze w Lutogniewie. Autor nagrania uwa a, e to niezgodne z prawem. Powo³uje siê na rozporz¹dzenie ministra administracji i cyfryzacji z 12 grudnia 2014 r. w sprawie urz¹dzeñ radiowo-nadawczych, które mo na u ywaæ bez pozwolenia radiowego. Wspomniane fotoradary pracuj¹ bowiem na czêstotliwoœci 34,3 GHz, która nie zosta³a ujêta w rozporz¹dzeniu. Po interwencji Marka Walczaka municypalni wycofali 22 lipca fotoradar z krotoszyñskich dróg. Owszem, kiedy ten pan siê u nas zjawi³, wycofaliœmy fotoradar. Nie mia³am pewnoœci w sprawie rozporz¹dzenia powiedzia³a nam Monika Wasielewska, zastêpczyni komendanta Stra y Miejskiej w Krotoszynie. Nastêpnego dnia urz¹dzenie stanê³o jednak w innej wsi pod Krotoszynem. Jak wyjaœni³a M. Wasielewska, najpierw radca prawny urzêdu miejskiego stwierdzi³, e krotoszyñski fotoradar mo e byæ legalnie u ytkowany, bo rozporz¹dzenie rozszerza zakres czêstotliwoœci urz¹dzeñ radiowo-nadawczych. 24 lipca ju inaczej zinterpretowa³ przepisy. Dlatego po wnikliwej analizie ponownie zdecydowaliœmy o wycofaniu fotoradaru z naszych dróg wyjaœni³a M. Wasielewska. Fotoradar Multanova 6F pracuje na czêstotliwoœæ 34,3 GHz. Mimo wycofania urz¹dzenia zastêpczyni komendanta powiedzia³a Rzeczy: adnej decyzji dotycz¹cej zaprzestania u ytkowania jednak do tej pory nie otrzymaliœmy zurzêdu Komunikacji Elektronicznej. O to, czy krotoszyñskie urz¹dzenie rejestruj¹ce przekroczenia prêdkoœci dzia³a zgodnie z prawem, spytaliœmy w UKE. Dawid Piekarz, rzecznik tej instytucji, nie udzieli³ odpowiedzi. Musimy szczegó³owo zbadaæ sprawê. Zapytanie z³o y³o równie stowarzyszenie Prawo na Drodze. W przysz³ym tygodniu odpowiemy oznajmi³. Sebastian Poœpiech? Sebastian Poœpiech ( POGORZELA To by³y pó³kolonie z pomys³em? S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Weso³y festyn Dziêki uzyskaniu dotacji Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej w Warszawie, która wynios³a oko³o 15 tys. z³, 58 dzieci z ca³ej gminy mog³o uczestniczyæ w pó³koloniach. Oferta skierowana by³a dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat pochodz¹cych ze œrodowisk rolniczych. G³ównym wspó³organizatorem czasu wolnego w czasie trwania pó³kolonii by³ Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Pogorzeli. Te szczególne wakacje trwa³y od 13 do 24 lipca. Ka dy z uczestników zapewnione mia³ dwa posi³ki dziennie, a tak e otrzyma³ miniwyprawkê szkoln¹, tj. plecak oraz przybory szkolne. Urz¹d miejski zapewni³ autokary, a w³aœciciele Zak³adu Miêsnego Konarczak oraz restauracji Mila zasponsorowali wy ywienie. O opiekê medyczn¹ zadba³a pielêgniarka Maria Pazo³a, a w organizacji pó³kolonii pomog³a tak e firma przewozowa Andrzeja M³odziuœkiego. ARCHIWUM Dzieci podczas warsztatów, dziêki którym pozna³y tajniki produkcji pizzy oraz lodów Uk³adaj¹c program pó³kolonii, chcieliœmy zapewniæ dzieciom pe³en wachlarz przedsiêwziêæ: od wyjazdów na pla ê poprzez edukacjê kulinarn¹, muzyczn¹, teatraln¹, do gier komputerowych mówi dyrektor oœrodka Mariusz Ossowski. Z mojej strony mogê pochwaliæ wychowawców, a szczególnie dzieci, które w sposób niesamowity tworzy³y fantastyczn¹, jednolit¹ grupê kolonistów, pomagaj¹c sobie w ró nych sytuacjach. Na ka dy dzieñ zaplanowano wiele atrakcji, takich jak wycieczki, terenowe zabawy, warsztaty, a tak e zajêcia plastyczne. W sali widowiskowej MGOK urz¹dzano darmowe seanse filmowe, podczas których prezentowano najnowsze hity kina. Wyst¹pi³ tak e teatr Maska z Krakowa ze sztuk¹ Skradzione m¹droœci. Dla mi- ³oœników gier sportowych odby³y siê Mistrzostwa Pogorzeli FIFA Edyta Siama 19 lipca na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Cieszkowie odby³ siê festyn rodzinny dla dzieci z Cieszkowa. Jego organizatorem by³a rada so³ecka. Udzia³ we wspólnej zabawie by³ darmowy. Przeprowadzono wiele konkurencji sportowo-rekreacyjnych. Udzia³ w nich by³ nagradzany. Dzieci bawi³y siê te na dmuchanej R.PLUCIÑSKI Zabawy prowadzi³ sympatyczny klaun zje d alni, zamku oraz trampolinie. Puszczono równie olbrzymie bañki mydlane. Zajêcia dla dzieci prowadzi³ klaun. Mo na by³o poddaæ siê kolorowemu malowaniu twarzy. Lody, napoje, s³odkie ciastka stanowi³y kulinarne niespodzianki. Impreza odby³a siê dziêki wsparciu wielu lokalnych firm i osób prywatnych. (mal)

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka ¹kowa (ul. Staszica 26B, ) do 23 lipca apteka Alfa (ul. Bolewskiego 8a, ) od 24 do 30 lipca. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Zamów reklamê na stronie ZDROWIE Tel Tel Kobiety chc¹ siê podobaæ, ale nadmierne opalanie jest zgubne Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu twierdzono, e opalanie jest szalenie zdrowe i ³adne. Mówiono, e pod wp³ywem promieni s³onecznych dochodzi w organizmie do syntezy witaminy D, dziêki czemu szybciej goj¹ siê rany i znikaj¹ ropne wykwity. Dzisiaj specjaliœci s¹ zdania, e wylegiwanie siê na s³oñcu jest niebezpieczne. Promienie s³oneczne sk³adaj¹ siê z fal o ró nej d³ugoœci. 40 proc. to promienie œwietlne (widzialne), 59 proc. to promienie podczerwone, czyli cieplne. Natomiast 1 proc. stanowi tzw. ultrafiolet (UV), którego g³êbsze poznanie zmieni³o pogl¹dy znawców tematu. Opalanie mo e byæ nawet zabójcze, bo uporczywe wystawianie siê na s³oñce powoduje zmiany nowotworowe (bardzo groÿny czerniak), zmienia genetyczn¹ strukturê skóry, przyspiesza jej starzenie. Promienie UV uszkadzaj¹ w³ókna kolagenowe utrzymuj¹ce jêdrnoœæ i sprê ystoœæ skóry. Mog¹ powodowaæ atopowe zapalenie skóry, przebarwienia czy rogowacenie. Mocno przereklamowane jak na z³oœæ okaza³y siê zalety promieni s³onecznych w leczeniu tr¹dziku. G³ównym mechanizmem obronnym skóry przed promieniami UV jest opalenizna. Br¹zowe zabarwienie skóry zawdziêczamy melaninie, czyli specjalnemu barwnikowi, który odk³ada siê w naskórku. Nasza zdolnoœæ do bezpiecznego przyswajania pewnej dawki promieni s³onecznych zale y od poziomu zdolnoœci wytwarzania melaniny przez organizm. W zwi¹zku z tym powinniœmy wiedzieæ, do jakiego tzw. fototypu nale ymy. ARCHIWUM R E K L A M A Mo emy to oceniæ samodzielnie. Na œwiecie wyró nia siê szeœæ fototypów, z tym, e pi¹ty i szósty zarezerwowane s¹ dla osób pochodzenia azjatyckiego i czarnoskórych. W Polsce rzadko wystêpuje te jedynka, czyli typ celtycki, o jasnoró- owej skórze, jasnoblond lub rudych w³osach, jasnych oczach i du ej iloœci piegów. W tym wypadku opalanie jest ca³kowicie niedozwolone. Fototyp pó³nocnoeuropejski. Cechuje siê jasn¹ skór¹, na której czasami wystêpuj¹ piegi, w³osami blond lub jasno br¹zowymi, z niebieskimi, zielonymi lub szarymi oczami. Pod wp³ywem s³oñca skóra szybko czerwienieje i ³atwo ulega poparzeniom. Mo liwe jest zyskanie ³adnej opalenizny, ale trzeba przez d³ugi czas za ywaæ krótkich (kilkunastominutowych) k¹pieli s³onecznych. Fototyp œrodkowoeuropejski, który skórê ma jasn¹ do br¹zowej, bez piegów, oczy szare lub br¹zowe, a w³osy ciemny blond do br¹zowych. Takie osoby maj¹ stosunkowo du ¹ odpornoœæ na poparzenia. Ju niedu a dawka s³oñca wywo³uje pigmentacjê i zbr¹zowienie skóry, ale zbyt du a nadal wywo³uje oparzenia. Fototyp po³udniowoeuropejski ze skór¹ jasnobr¹zow¹ lub oliwkow¹ o ciemnych w³osach i oczach. Skóra ma du ¹ odpornoœæ na poparzenia s³oneczne, ale tak e tutaj pod wp³ywem promieniowania UV nasila siê jej starzenie. Niezale nie od okreœlonego fototypu tolerancja s³oñca zale y tak e od innych czynników, np. od wieku (po 50-tce jest znacznie mniejsza). U kobiet wra liwoœæ na s³oñce zwiêksza siê przed miesi¹czk¹ i w jej pierwszym dniu. Jeœli za ywasz jakiekolwiek lekarstwa, zanim wybierzesz siê na pla ê, nale y zapytaæ lekarza, czy mo na siê opalaæ. Niektóre preparaty antydepresyjne, antykoncepcyjne czy przeciwcukrzycowe uwra liwiaj¹ na dzia³anie s³oñca. Podobnie dzia³a dziurawiec, melisa, a nawet pietruszka i seler. Miesi¹c przed wyjazdem na urlop nie powinniœmy u ywaæ kosmetyków zawieraj¹cych kwasy, retinoidy czy witaminê A. Tolerancjê s³oñca mo na zwiêkszyæ, pij¹c na kilka tygodni przed urlopem sok marchwiowy (zawiera beta karoten) lub ewentualnie za ywaj¹c tabletki z tym sk³adnikiem. Beta karoten to naturalny barwnik, który delikatnie zmienia koloryt naszej skóry na ciemniejszy i zmniejsza ryzyko poparzenia. Do tego jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, który wy³apuj¹c wolne rodniki, zapobiega starzeniu siê skóry i zmniejsza ryzyko uszkodzenia jej komórek przez s³oñce. Oprac. (avicenna)

11 Sprawy Ju w najbli szy czwartek, 30 lipca Krotoszynianin w Sprawie dla reportera 30 lipca o godz w programie Sprawa dla reportera (TVP 1) El biety Jaworowicz przedstawiona zostanie historia 21-letniego niepe³nosprawnego krotoszynianina, Sebastiana Drygasa. K.RETTIG El bieta Jaworowicz w trakcie nagrywania reporta u w Krotoszynie Jest on uczniem Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Krotoszynie. Jego mama poprosi³a katechetê z tej placówki, Krzysztofa Rettiga, by pomóg³ jej nawi¹zaæ kontakt z programem Sprawa dla reportera. Sebastian cierpi na niedow³ad wszystkich czterech koñczyn. Ma trudnoœci z porozumiewaniem siê z innymi. Przeszed³ kilka operacji, po których, zdaniem jego mamy, stan zdrowia ch³opca nie tylko siê nie poprawi³, ale wrêcz uleg³ pogorszeniu. Wczeœniej Sebastian móg³ korzystaæ z wózka inwalidzkiego, a teraz jest to niemo liwe. 2 czerwca Krzysztof Rettig i jego ona Ewelina wys³ali a do redakcji programu, opisuj¹c sytuacjê m³odego cz³owieka. Kilkanaœcie godzin póÿniej otrzymaliœmy odpowiedÿ, e redakcja jest zainteresowana spraw¹ mówi K. Rettig. 16 czerwca El bieta Jaworowicz wraz z ekip¹ telewizyjn¹ odwiedzi³a Krotoszyn. Nagra³a reporta w domu Sebastiana. Rozmawia³a te m.in. z dyr. ZSS, Jolant¹ Szóstak. Kilkanaœcie dni póÿniej Krzysztof, mama i siostra niepe³nosprawnego ch³opca wziêli udzia³ w nagraniu programu w Warszawie. Jaki by³ jego przebieg, bêdzie mo na siê przekonaæ ju w najbli szy czwartek. Mamy nadziejê, e dziêki programowi uda siê zorganizowaæ medyczn¹, fachow¹ pomoc dla Sebastiana mówi katecheta. Przy okazji podkreœla, e duchow¹ opiekê nad chorym sprawuje ks. Marcin Nowicki, wikariusz parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Krotoszynie. S³awek Pa³asz Letnie pogwarki Z dobroci serca Czegóœ znowu tak zamyœlony, Kazik? Mómy ciep³y ranek, s³onyszko parzy, kejter ziaje, jak staro ciuchcia sprzed pó³ wieku, a ty, jak jaki filozof na rencie! Pape mosz, jak ustawiczny znak zapytania. Ruszej siê chy o, ale ju! tokowa³a Pelka niczym g³uszec w leœnym ostêpie. Zaro, mamuchna, lete, aby zadóm ci jedno pytanie: zawdy bydziesz tak siê o mnie martwiæ, nawet jak mnie zbraknie, hê? Co ci po tej bladej ³epetynie loto, utrapieñcze! Jeszczyk nie opalono, a ju udar? Kopn¹³ cie któœ w tyn pusty gornek, moja ty kochano niezgu- ³o? Opamiêtej siê, nie? Teroz to ju Pelka wygl¹da³a, jakby bó³a bli ej udaru abo zawa³u, jak kto woli. Nie, jo tak tylko na wszelki wypadek, bo wiesz, Pelciu, jeszczyk jak bó³em ma³ym knajdrem, tata opowiado³ o takim handlorzu, co to za ycia jeszczyk zanim umar³, to i z flaszki poci¹go³ czêsto, jêzor to ty mio³ niewyparzony, e kwiotki wiêd³y, nawet te najtrwalsze. A i na wadze nieroz klientów ty Ÿdziebko okrynciæ potrafió³. No i co dalij, Kazik, godej chybko, bo siê spiesze na targ b¹k³a Pelka, widaæ zainteresowana dalszym ci¹giem, choæ Kazik nadal siê jeszcze nie oblek³ i paradowa³ po izbie na boso i w galotach. I kiedy pomar³ ci¹gn¹³ Kazik jego nadobno po³owica myœla³a czêsto o nieboszczyku, czy mu tam, gdzie jegu dusza usz³a, czegu nie brakuje. O roz w czasie snu ukozo³ siê jej cheba jakowyœ litoœciwy duch i zaprowadzi³ j¹ do czyœæca. A tam jej ch³op po szyje stoi w ogniu i patrzy na ni¹ mi³osiernie. Prosi wiêc ducha, co 11 mo uczyniæ, by poprawiæ niedolê m ê a. Z³ó cie sto z³otych na biednych, to mu ul ycie w jego niedoli. Tak zrobi³a, a e zna³a ju drogê, to posz³a sprawdziæ, czy zadzia³a³o. Zadzia³a- ³o, ale tylko czêœciowo. Ch³opina sto³ w ogniu, ale aby ju do pasa. Radzi siê poczciwa kobieta ducha, co dalij mo robiæ? Duch na to: Ofiara z³o ona widaæ nie wystarczy³a, leæcie do gminy abo do jakiegoœ towarzystwa dobroczynnoœci i dejcie na tyn cel jeszczyk roz stówkê. Tak zrobi³a i rukcuk œcie ynk¹ sprawdziæ, co zacz. Postêp w ³agodzeniu czyœcowej kary bó³ widoczny. Ch³op ju tylko stoi w ogniu do kostek. To co, jeszczyk stówkê i koniec udrêki?. Dobroæ kobiety jest nieodgadniona. Myœli se kobiecisko: Zawsze mój Sylwek za ycia skar y³ siê na zimne nogi, e sama mu je roz po roz roœciera³am, abo butle z gor¹c¹ wod¹ do ³ó ka k³ad³am. To niech se ju teroz nieborok stoi, jak stoi. Bydzie mu choæby, aby w gierska ciep³o. I co z tego mo wynikaæ? nastroszy³a siê Pelka. Nic. To tylko tako opowiastka. Ale jakisiœ koniec mo, nie? nie odpuszcza³a Pelka. Cheba mo odrzek³ filozoficznie Kazik. Nastêpnego dnia pojawi³y siê na grobie Sylwka œwie e kwiaty i tak ju by³o zawsze. Jan Rosik A ludzie mówi¹... Mieszkañców Krotoszyna zapytaliœmy, gdzie chêtnie spêdzaj¹ czas ze znajomymi i czy mo na zreklasowaæ siê, nie maj¹c pieniêdzy. Tekst i zdjêcia Katarzyna Talaga Doris Sobczak (sprzedawczyni) Angelika Olszewska (sprzedawczyni) Dorota Figlak (bezrobotna) Ma³gorzata Ba³a (sprzedawczyni) Oliwia Nowak (uczennica) Czasem imprezujê w Browarze i ogólnie mo na siê tam dobrze bawiæ, jednak w³aœciciele powinni pomyœleæ nad zmian¹ pracowników ochrony, bo psuj¹ oni wizerunek i mienie lokalu. Wed³ug mnie nie da siê rozerwaæ, nie maj¹c adnych pieniêdzy. Lubiê odwiedzaæ ogródki piwne na Rynku, jest to fajne miejsce do spotkania siê ze znajomymi. Czasem chodzê do klubów, takich jak Browar czy Relax. Ciê ko jest dostarczyæ sobie rozrywki, nie maj¹c na to adnych œrodków. Czêsto chodzê do jakichœ klubów w naszym mieœcie. Uwa am, e jest niemo liwe, aby dobrze siê bawiæ, nie maj¹c pieniêdzy. Po prostu nie da siê tego zrobiæ, gdziekolwiek imprezujê ze znajomymi s¹ potrzebne pieni¹dze. Bardzo lubiê chodziæ z kole ankami do ró nych kawiarni. Moim ulubionym lokalem jest Loft na Farnej. S³ysza³am, e popularne jest tak e Centrum Bilardowe na Mickiewicza. Mo na mi³o spêdziæ czas nawet bez funduszy. Z jednej strony mo na mi³o spêdziæ czas w Krotoszynie, nie maj¹c przy sobie ani grosza, choæby na koncercie Wiêc Wiec. Mo na przyjœæ, usi¹œæ i pos³uchaæ. Jak spotykam siê z moj¹ kole ank¹, to zawsze wydajê chocia ma³¹ sumê.

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 22 (1049) 2 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl 4 Dwaj ch³opcy w wieku 10

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 13 (1040) 31 marca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Blokada drogi strona 8 KoŸmin Wandal wybi³ sklepowe okno Pijany

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

BUDUJ KAUFLAND. burmistrza. Zwi¹zek zarabia na nas? rewitalizacja. 23 kwietnia rozpoczyna siê Maraton czytania Biblii

BUDUJ KAUFLAND. burmistrza. Zwi¹zek zarabia na nas? rewitalizacja. 23 kwietnia rozpoczyna siê Maraton czytania Biblii Dro sza rewitalizacja 450 tys. z³ do³o ymy z bud etu do rewitalizacji rynku. A 180 tys. z³ ma kosztowaæ oœwietlenie ratusza. Trzeba te do³o yæ do robót wodoci¹gowych i drogowych. A koszt inwestycji wzroœnie

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

Pamiêci Jana Paw³a II

Pamiêci Jana Paw³a II BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 14 kwietnia 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 15 (646) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze

DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 12(259) 27 czerwca 2003 r. Cena 2 z³ z VAT Nak³ad 1400 egz. 1 DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze 2 Gruntow(n)a zamiana Niemo liwe sta³o siê mo liwe. Wysz³o na to, e

Bardziej szczegółowo

miejskiej, zatrzymuj¹ siê tu nawet pracownicy firm maj¹cych

miejskiej, zatrzymuj¹ siê tu nawet pracownicy firm maj¹cych Czy parkomaty stan¹ przy ulicy Górnej? Czy strefa p³atnego parkowania w Bytowie znów siê powiêkszy? Chc¹ tego handlarze z ul. Sikorskiego i czêœæ jej mieszkañców. To, czy przy ulicy Górnej w Bytowie stan¹

Bardziej szczegółowo

Wielki sukces oleckich policjantów s. 5.

Wielki sukces oleckich policjantów s. 5. ISSN 1505-0246 Nagroda NIKE przyznana Otrzyma³ j¹ Wies³aw Myœliwski za Traktat o ³uskaniu fasoli Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 40 (509) Nr 40 (509) 9 paÿdziernik 2007 r. Cena 1,40 z³ 16 paÿdziernika

Bardziej szczegółowo

Œmiertelny tydzieñ NA DROGACH. Sobota, Skokówko Dwie ofiary œmiertelne. O tragedniach na drogach powiatu czytaj na str.

Œmiertelny tydzieñ NA DROGACH. Sobota, Skokówko Dwie ofiary œmiertelne. O tragedniach na drogach powiatu czytaj na str. Nr 44 (374) ISSN 1508-6720 Cena 2,00 z³ (w tym 7% VAT) 3 listopada 2006 Nr indeksu 360759 e-mail: redakcja@zycie-gostynia.eu Œmiertelny tydzieñ NA DROGACH Fot. K. Kukla Sobota, Skokówko Dwie ofiary œmiertelne

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo