UDA-POIG /14-00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA-POIG.08.02.00-30-160/14-00."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Poznań, dzień Adresat:. Przedsiębiorstwo PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B realizuje Projekt pt.: Implementacja systemu B2B dla automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy Premium Pożyczki Spółka Akcyjna w ramach Umowy nr UDA-POIG / Krótki opis projektu: PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA zamierza stworzyć system elektronicznej komunikacji typu Business to Business wykorzystującej sieć Internet. Stworzone rozwiązanie informatyczne usprawni wymianę danych w ramach realizowanych wspólnie procesów biznesowych wśród grupy podmiotów gospodarczych kooperujących z Wnioskodawcą. Obecnie zarówno przedsiębiorstwo Premium Pożyczki S.A i jego partnerzy biznesowi, korzystają z różnych zasobów i typów oprogramowania w swojej działalności biznesowej. Taka sytuacja wraz ze zwiększeniem wolumenu wspólnych projektów handlowych oraz ich obsługą powoduje obniżenie jakości usług i produktów oraz wiele problemów technicznych. Celem realizacji projektu jest automatyzacja prowadzonej współpracy i wymiany danych pomiędzy partnerami w celu uzyskania wysokiej jakości obsługi klientów i organizacji pracy (w kontekście firmy Premium Pożyczki S.A, jako firmy współpracującej z partnerami w zakresie rozwiązań finansowych - sprzedażowych i marketingowych) poprzez zapewnienie dostępu do systemu za pośrednictwem platformy internetowej dla partnerów. W ramach realizowanego projektu zautomatyzowane zostaną następujące procesy: 1) procesy podstawowe (proces sprzedaży produktów finansowych, proces zarządzania informacją sprzedażową), 2) procesy administracyjne (proces obiegu dokumentów biznesowych, proces archiwizacji danych), 3) procesy specjalne (proces obsługi płatności). 1

2 Szczegółowy przedmiot zapytania: Zapytanie obejmuje zlecenie wykonania następujących zadań w zakresie: I. Wartości niematerialne i prawne W ramach systemu zostanie stworzonych 11 modułów składających się na system, odnoszących się wprost do poszczególnych procesów (modułów głównych) bądź pośrednich łączących system w spójną, prawidłowo funkcjonującą całość. 1. Moduł przyjęcia zamówienia - Moduł znacznie usprawni proces sprzedaży. Umożliwi bezpośrednie przekierowanie złożonej dyspozycji, bez konieczności ręcznego wprowadzania parametrów zamówionych usług, co do tej pory generowało wiele błędów wynikających z wysokiego udziału czynnika ludzkiego w realizowanych transakcjach. Dane dotyczące zamówień wprowadzane będą za pomocą udostępnionego portalu przez zalogowanego partnera-pośrednika. Dane zostaną zarejestrowane w systemie Wnioskodawcy i odpowiednio skategoryzowane. Moduł zostanie zaprojektowany tak, by po wpłynięciu dyspozycji została dokonana automatyczna rezerwacja i potwierdzenie dostępności narzędzia finansowego u wskazanego dostawcy. Pozytywne zweryfikowanie powyższych danych skutkuje automatycznym przekazaniem przez aplikację parametrów zamówienia usługi do dostawcy w celu realizacji zlecenia. Jednocześnie do zamawiającego zostanie wysłane potwierdzenie wejścia w etap przystąpienia do wykonania zamówienia. Podejście do każdego zamówienia jako odrębnego zlecenia, a także ciągłe zmiany w składanych zamówieniach (rezygnacje, modyfikacje, zmiany warunków, opóźnienia płatności) w dużym stopniu komplikuje proces realizacji zamówień, gdyż system musi rozdysponować poszczególne polecenia i potwierdzenia do różnych partnerów. Jednocześnie jakakolwiek informacja zwrotna w postaci braku odpowiedniej decyzji partnera nadzorującego danego klienta automatycznie wywołuje reakcję pozostałych modułów (zastosowanie odpowiedniego systemu sprzężeń w aplikacji), mającą na celu zapewnienie dopasowania narzędzia najlepiej odpowiadającego na złożone zamówienie. 2. Moduł antywyłudzeniowy - Moduł antywyłudzeniowy jest szczególnie istotny dla działalności prowadzonej w branży finansowej. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa stanowi o bezpieczeństwie finansowym jego klientów i poziomie zaufania, jakie od nich uzyskuje. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie środków poprzez zaprojektowanie i wdrożenie modułu ściśle kontrolującego próby wyłudzenia pożyczek, odpowiedzialnego za właściwy 2

3 przebieg procesu sprzedaży produktów finansowych oraz procesu zarządzania informacją sprzedażową. Moduł zostanie oparty o zaawansowaną, przeprowadzaną automatycznie analizę danych wskazywanych we wprowadzanych do systemu wnioskach pożyczkowych. Podstawą jego działania będzie algorytm sprawdzający wiarygodność klientów względem prawdziwości ich danych osobowych wprowadzanych do systemu zapobieganie zaciąganiu zobowiązań finansowych na fikcyjne osoby. 3. Moduł windykacji - Moduł windykacji służy znacznemu usprawnieniu procesów zarządzania informacją sprzedażową, obsługi płatności oraz archiwizacji danych. Moduł będzie ściśle współpracował z modułem automatycznego przetwarzania danych, analizując w tle funkcjonowania systemu wszelkie opóźnienia w płatnościach względem informacji i wytycznych zawartych w podpisanych zobowiązaniach finansowych. Moduł będzie automatycznie wyszukiwał niezgodności z zakładanym planem spłat, automatycznie wygeneruje niezbędne dokumenty, ustali listę osób koniecznych do objęcia działaniami naprawczo-windykacyjnymi. Moduł jest narzędziem niezwykle potrzebnym w działalności wszelkich firm związanych z działalnością na rynku usług finansowych. Szybka reakcja na pojawiające się zadłużenie pozwoli nie tylko usprawnić pracę firmy, zadba o jej płynność finansową, ale także pozwoli uchronić klientów ostatecznych przez niekorzystnymi dla nich rezultatami zaniedbań w spłacie zobowiązań. 4. Moduł księgowy wraz z analityką kont - Działanie modułu będzie polegać na rejestracji zadań oraz zdarzeń. Zdarzenia rozumiane są jako fakty, które zaszły w relacjach z kontrahentem. Zdarzenia/fakty będą usystematyzowane poprzez proces księgowania rozbijając go na niewielkie iteracje. Moduł będzie prowadził do częściowej automatyzacji procesu księgowania poprzez wprowadzenie jednolitej procedury. Moduł będzie umożliwiał zarządzanie zadaniami i kontaktami z kontrahentami przez Internet. Aplikacja umożliwi dwukierunkową komunikację: od Wnioskodawcy do Partnera, jak i od Partnera do Wnioskodawcy. Dzięki modułowi możliwe będzie: kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji zadań, automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do zadań, kontrola realizacji zadań, możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz zadań, ich realizacji w okresie, zmniejszenie pracochłonności procesów współpracy z partnerami poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów. 5. Moduł premii - Moduł premii ma za zadanie obsługę głównie dwóch usprawnianych w ramach projektu procesów biznesowych realizowanych z partnerami: zarządzania informacją sprzedażową oraz obsługi płatności. Moduł w zależności od wyników osiąganych w ramach 3

4 współpracy z danym partnerem, dokona przeliczeń i zaproponuje odpowiednie warunki premiowe dla partnerów- umożliwi to właściwe sterowanie prowadzoną współpracą, zachęcając jej strony do podejmowania dalszych wysiłków w ramach prowadzonych wspólnie z Wnioskodawcą działań biznesowych. Automatyczna kontrola płatności i wpływów pozwoli na zarządzanie działaniami finansowymi na wysokim poziomie (zdalne tworzenie raportów i zestawień uzyskiwanych rezultatów finansowych). 6. Moduł aplikacji B2B mobilnej dla partnerów - Stworzenie modułu aplikacji mobilnej dla partnerów umożliwi przedsiębiorcom dostęp do serwisu za pomocą urządzeń przenośnych z dostępem do Internetu. Protokół WAP zainstalowany w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym kwalifikuje to urządzenie poprzez odpowiednią aplikację do mobilnego nawiązania sesji z serwerem. W ten sposób użytkownik ma możliwość sprawowania stałej kontroli nad systemem i zdalnego zarządzania operacjami. 7. Moduł interfejsu dla partnerów - Platforma internetowa z opracowanym interfejsem stanowić będzie miejsce dostępu do systemu teleinformatycznego dla partnerów. Warunkiem skorzystania z platformy jest dostęp do Internetu przez dowolną przeglądarkę. Obszar, po jakim partner może poruszać się w zakresie platformy ustalany jest przez Wnioskodawcę w ramach modułu zarządzania użytkownikami. Każdy partner biorący udział w projekcie uzyska dostęp do tworzonej aplikacji poprzez własne, indywidualne konto. W ten sposób otrzyma możliwość wprowadzania wszelkich danych odnośnie pozyskiwanych klientów, sprzedanych produktów, czy pojawiających się w zamówieniach modyfikacji. Za pośrednictwem platformy otrzyma również możliwość generowania elektronicznych dokumentów. Jednocześnie za pośrednictwem platformy będzie otrzymywał odpowiednie komunikaty odnośnie pojawiających się nowych narzędzi finansowych i dostępności aktualnie funkcjonujących w bazie usług. Każda informacja istotna z punktu realizowanych procesów biznesowych zostanie przekazana partnerompośrednikom w ramach dostępu do aplikacji. Moduł ma za zadanie usprawnienie realizacji wszystkich procesów stanowiących przedmiot zainteresowania współpracy przedsiębiorstw w ramach przedmiotowego projektu. 8. Moduł automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta - Moduł ma za zadanie umożliwić usprawnienie procesu obiegu dokumentów pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Będzie to szczególnie ważne w przypadku powstania uchybień w wypełnianiu dokumentów, bądź powtórnym przygotowywaniu dokumentów koniecznych dla udzielenia produktów finansowych osobom i podmiotom, które już wcześniej korzystały z usług w ramach współpracy z partnerami i Wnioskodawcą. Powiązanie modułu z 4

5 bazą danych pozwoli zweryfikować możliwość przyporządkowania danego narzędzia finansowego do danej osoby, zgodnie z zapisaną w systemie historią dotychczasowej współpracy. Moduł udostępni również możliwość ręcznego uzupełniania i poprawiania wprowadzanych danych, nadając działaniom realizowanym osobiście przez pracowników rangę wyższą niż wprowadzanie informacji przez system (konieczne dla bieżącego korygowania działań systemu). Moduł będzie korzystał ze standardu elektronicznego obiegu dokumentów. 9. Moduł archiwizacji danych - Moduł archiwizacji zapewni długookresową rejestrację zmiennych procesowych. Cechować go będzie bardzo duża wydajność, która pozwoli rejestrować z maksymalną rozdzielczością zestawy liczone w dziesiątki tysięcy zmiennych. Podstawowy format zapisu danych to archiwizacja w bazie danych. Oprócz podstawowego trybu pracy tj. archiwizacji ciągłej z zadanymi kwantami rejestracji moduł będzie mógł udostępnić dodatkowe tryby: - archiwizacja warunkowa - realizowana tylko w tych okresach czasu kiedy wybrane zmienne procesowe spełniają warunek zdefiniowany przez projektanta aplikacji, - uzupełnianie danych historycznych - tryb, w którym system po usunięciu awarii w kanale łączności z obiektem automatycznie uzupełni zawartość swojego archiwum w oparciu o zapamiętane dane, - możliwość ręcznego uzupełnienia brakujących danych, - wyliczanie i archiwizowanie szeregu predefiniowanych agregatów, co radykalnie przyśpiesza analizę danych. Moduł zapewni również bezpieczne przechowywanie elektronicznych dokumentów. Każdy dokument zostanie zarchiwizowany bez żadnych modyfikacji. Moduł zagwarantuje pełne bezpieczeństwo przechowywanych materiałów. Dokumenty zostaną posegregowane w sposób umożliwiający łatwe dotarcie do każdego pliku. System w ramach modułu archiwizacji dokumentów umożliwi przeglądanie dokumentów przez większą liczbę użytkowników naraz. Poza tym zapewni niezmienność informacji, które są przesyłane przez pracowników firmy poprzez pocztę elektroniczną oraz automatycznie poprzez aplikację. Moduł jest niezbędny ze względu na ilość informacji będących przedmiotem wymiany między przedsiębiorstwami. Co więcej, dalsza współpraca warunkowana jest wcześniejszymi dokonaniami biznesowymi, które wpływają na opracowywane strategie rozwoju współpracy między firmami. Chcąc efektywnie zarządzać stosunkami biznesowymi z partnerami, koniecznym jest stworzenie archiwum dokumentującego dotychczasowe działania. Zabezpieczenia zastosowane w module odnośnie danych osobowych klientów muszą spełniać standardy wyznaczone przez GIODO w zakresie 5

6 danych osobowych, określone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Moduł archiwizacji wymaga ścisłej integracji ze wszystkimi pozostałymi modułami, co zapewni pełen dostęp do dotychczasowych danych będących przedmiotem obiegu między przedsiębiorstwami w ramach aplikacji B2B. 10. Moduł aplikacji B2B: Panel Operacyjny - Ze względu na ilość modułów systemu oraz ilość procesów biznesowych objętych wsparciem systemowym, konieczne jest wdrożenie modułu, który pozwoli w skuteczny sposób zarządzać takim systemem sprawdzać na bieżąco stan sprzętu oraz usług Moduł będzie czuwać nad wydajnością systemu, będzie monitorować jego procesy i w razie problemów będzie wysyłać powiadomienia do administratorów. Będzie pełnić także rolę monitora kondycji całego systemu. Moduł pozwoli na definiowanie procesów biznesowych odbywających się w firmie, a także na ich automatyzację. Moduł jest podstawowym komponentem usprawnienia procesu monitoringu całego systemu B2B. 11. Moduł (due monit) weryfikacji wpływu zaległości spłat na konto - Jego zadaniem jest usprawnienie procesu wewnętrznego jakim jest nadzorowanie terminowości spłat kredytu, odpowiedniej wysokości spłaty rat kredytowych i odsetkowych. Moduł będzie kontrolował wpłaty zaległych wierzytelności na konto i weryfikował czy są one dokonywane w odpowiednim terminie. W ramach modułu stosowany jest także tryb upominawczy, który będzie powiadamiał kredytobiorców o zbliżającym się terminie spłaty raty kredytowej. Jest to o tyle istotne w sytuacji nieterminowego wpływu należności z tego względu, że moduł powiadomi system o braku wpłaty i usprawni w ten sposób pracę pomiędzy Wnioskodawcą, a partnerami-pośrednikami i partnerami instytucjami finansowymi. 12. Oprogramowanie serwerów Windows Server 2 szt. Wydatek obejmuje zakup licencji na oprogramowania umożliwiające zarządzanie zakupionymi serwerami oraz sprawne wdrożenie na nich modułów informatycznych będących częścią systemu B2B. Szczegółowy opis serwerów w punkcie IV Środki trwałe. II. Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania 1. Konfiguracja i parametryzacja modułu "przyjęcia zamówienia" 2. Testy modułu przyjęcia zamówienia 3. Konfiguracja i parametryzacja modułu antywyłudzeniowego 4. Testy modułu antywyłudzeniowego 6

7 5. Konfiguracja i parametryzacja modułu windykacji 6. Testy modułu windykacji 7. Konfiguracja i parametryzacja modułu "księgowy wraz z analityką kont" 8. Testy modułu "księgowy wraz z analityką kont" 9. Konfiguracja i parametryzacja modułu "premii" 10. Testy modułu "premii" 11. Konfiguracja i parametryzacja modułu "aplikacja mobilna B2B dla partnerów" 12. Testy modułu "aplikacja mobilna B2B dla partnerów" 13. Konfiguracja i parametryzacja modułu "moduł interfejsu dla partnerów" 14. Testy modułu "moduł interfejsu dla partnerów" 15. Konfiguracja i parametryzacja modułu "automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta " 16. Testy modułu "automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta" 17. Konfiguracja i parametryzacja modułu "archiwizacji danych" 18. Testy modułu "archiwizacji danych" 19. Konfiguracja i parametryzacja modułu "Panel Operacyjny" 20. Testy modułu "Panel Operacyjny" 21. Konfiguracja i parametryzacja modułu "(due monit)- weryfikacji wpłat zaległości na konto" 22. Testy modułu "(due monit)- weryfikacji wpłat zaległości na konto" 23. Konfiguracja całego systemu. Usługa będzie miała na celu konfigurację wszystkich składowych aplikacji informatycznej B2B oraz sprzętu jako całości w celu utworzenia zintegrowanego systemu B2B. Efektem tych działań będzie automatyzacja wspólnych procesów biznesowych. 24. Testy a) wydajnościowe całego systemu. b) obciążeniowe całego systemu. Zakończony proces konfiguracji systemu będzie wymagał dokładnego przetestowania niniejszego rozwiązania, zgodnie z opracowanymi testami akceptacyjnymi. Po skonfigurowaniu i sparametryzowaniu systemu oraz zaimportowaniu rzeczywistych danych testowych, wykonywane będą testy akceptacyjne całego systemu. Testy wykonuje się na podstawie scenariuszy testowych opracowanych w celu zapewnienia objęciem testami najważniejszych procesów biznesowych oraz newralgicznych 7

8 funkcjonalności. Podczas testów badana jest również wydajność obciążeniowa całego systemu oraz ergonomia pracy na nim. Zadaniem testów jest potwierdzenie prawidłowość konfiguracji i parametryzacji całego systemu oraz prawidłowość implementacji wszystkich procesów biznesowych wraz z przygotowanymi modyfikacjami. Raport z testów ma zapewnić usunięcie wszystkich nieprawidłowości mogących zakłócić start produkcyjny systemu. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie system realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności. W ramach tego zadania opracowane zostaną procedury testowe oraz wykonany zostanie fizycznie test sprawdzający prawidłowe zachowanie systemu na wprowadzane lub pobierane dane. 25. Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwerów do obsługi aplikacji (serwer podstawowy oraz serwer do back up). Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwerów polegać będzie na prawidłowym ustawieniu środowiska pracy systemu informatycznego w zakresie serwerów sprzętowych oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania serwerowego. Wymienić tutaj należy przede wszystkim wszelkie operacje z zakresu fizycznej lokalizacji serwerów, odpowiedniego przyłącza do sieci firmy, konfiguracji sieci ze specjalnym uwzględnieniem dostępności serwerów w firmie i poza nią. Duży nacisk będzie położony na bezpieczeństwo serwerów i danych które one przechowują i przetwarzają. W zakresie konfiguracji wykonana zostanie również odpowiednia konfiguracja serwisów serwerów począwszy od dostępności ich zasobów, współdzielenia danych po konfigurację kont użytkowników i odpowiednie wydzielenie serwisów do zarządzania. III. Środki trwałe 1. Zakup serwera do obsługi aplikacji - Będzie to serwer, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu B2B. Od jego parametrów technicznych zależeć będzie jakość pracy pracowników korzystających z systemu informatycznego. Zasoby serwera takie jak pamięć oraz moc obliczeniowa muszą być tak dobrane, aby nie spowodowały że jakakolwiek rozbudowa systemu lub większe obciążenie jakie jest planowane, poprzez obsługę nowych zleceń, spowodowało uciążliwość pracy. Wnioskodawca zamierza zakupić serwer, który pozwoli wprowadzić w przedsiębiorstwie politykę działań zgodną z Green IT. Jedną z takich opcji jest wykorzystanie np. serwerów HP z linii ProLiant. 8

9 Dla prawidłowej obsługi systemu serwer będzie musiał posiadać wymaganą wydajność, o minimalnych parametrach tj.: - Procesory z rodziny Intel Xeon (8-rdzeniowy) - Liczba procesorów: 1 - Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora: 8 - Konfiguracja obudowy (pełna): 1U - Standardowa pojemność pamięci: 32 GB (4 x 8 GB) - Gniazda pamięci: 24 - Karta sieciowa Ethernet - Konfiguracja serwera zgodna z certyfikatem ENERGY STAR - Automatyczna optymalizacja zużycia energii 2. Zakup serwera back up do obsługi aplikacji - Zakup serwera, odpowiedniego co do mocy i zasobów do planowanego rozwiązania. Serwer back up jest niezbędnym podstawowym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Zakupiony serwer będzie obsługiwał planowany system B2B. Serwer będzie kluczowym i niezbędnym elementem systemu B2B. Dla prawidłowej obsługi systemu będzie musiał posiadać wymaganą wydajność, o minimalnych parametrach tj.: - Procesor z rodziny Intel Xeon (8-rdzeniowy) - Liczba procesorów: 2 - Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora: 8 - Konfiguracja obudowy (pełna): 2U - Standardowa pojemność pamięci: 24 GB (3 x 8 GB) - Gniazda pamięci: 12 gniazd - Karta sieciowa Ethernet - Konfiguracja serwera z certyfikatem ENERGY STAR 3. Zakup komputera do monitoringu i obsługi aplikacji - Zakup komputera jest niezbędny do monitorowania systemu i weryfikacji prawidłowości działania modułów. Minimalne wymagania: - Procesor: Intel Xeon E5-1650v2 - Liczba rdzeni: 6 - Częstotliwość taktowania [GHz]: Pamięć podręczna procesora: 12 MB 9

10 - Pamięć RAM (zainstalowana): 8 GB - Pamięć RAM (maksymalna): 512 GB - Czytnik kart pamięci: USB 2.0, USB Ilość dysków: 1 - Pojemność dysku HDD : 1 TB 4. Zakup szafy typu rack - Szafa umożliwi zamontowanie w niej zakupionych serwerów i zapewni im odpowiednie warunki do sprawnego funkcjonowania: Wymagania minimalne dla sprzętu: - cztery pionowe profile montażowe 19, - współczynnik ochrony: IP20 zgodne z normami PN 92/E-08106/EN /IEC 529, - zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń serwerowych, możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych. IV. Usługi doradcze i eksperckie 1. Zakup usługi eksperckiej w zakresie zagadnień technicznych i informatycznych systemu z koniecznością przygotowania jego specyfikacji technicznej. W zakresie analizy zagadnień technicznych i informatycznych (usługa będzie polegała na wykonaniu analizy dotyczącej zaprojektowania, wymagań oraz niezbędnych prac dla wdrożenia systemu B2B. Określone zostaną rozwiązania techniczne względem systemu): -żądana dokładność systemu, -szybkość i niezawodność działania, -ograniczenia dotyczące stosowanego sprzętu i oprogramowania, -szacowane harmonogramu prac technicznych, -spodziewane efekty wdrożenia. Dokument końcowy: Raport z analizy 2. Zakup usługi analizy przedwdrożeniowej dot. przygotowania specyfikacji funkcjonalnej aplikacji usługa będzie polegała na wykonaniu analizy dotyczącej zaprojektowania, wymagań oraz niezbędnych prac dla wdrożenia systemu B2B. Określone zostaną rozwiązania informatyczne względem systemu. Działanie jest niezbędne dla realizacji projektu opartego o elektroniczną wymianę dokumentów i automatyzację procesów biznesowych, przygotowując 10

11 dane i analizy konieczne dla wykonania platformy i określenia parametrów technologii i sprzętu wykorzystywanego do wykonania licencji. Usługa zostanie zlecona firmie zewnętrznej specjalizującej się w branży IT. Dokument końcowy: zalecenia wykonawcze. Wnioskodawca nie znalazł dotychczas gotowego rozwiązania, które mógłby wykorzystać, by zwiększyć konkurencyjność, ani rozwiązania komercyjnego, szytego na miarę branży. Przedsiębiorstwo Pożyczki Premium S.A zamierza zastosować nowoczesne technologie by stworzyć nową jakość na rynku B2B, udostępniając klientom niezwykłą ofertę konkurencyjną względem innych przedsiębiorstw na rynku. Nowy system pozwoli na lepsze wykorzystanie czasu pracy personelu, zaoferuje klientom ofertę lepszą od konkurencji, ograniczy koszty poprzez eliminację wielu czasochłonnych czynności, a także umożliwi uniknięcie wielu błędów wynikających z wysokiego stopnia zaangażowania czynnika ludzkiego. W związku z tym składa przedmiotowe zapytanie ofertowe. Zamawiający: PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Paczkowska 26; Poznań Tel Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu oraz zapytania ofertowego udziela: Tomasz Wysocki Ul. Paczkowska 26; Poznań Tel Uwagi: Nie dopuszcza się ofert częściowych. Oferty muszą obejmować realizację całości projektu. Termin składania ofert upływa w dniu: 30 czerwca 2014 r. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100 % ceny. 11

12 Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta datę sporządzenia termin ważności oferty podpis oferenta wraz z pieczątką firmową ceny brutto dla poszczególnych podpunktów oraz całkowitą cenę brutto zgodnie z poniższą tabelą: Harmonogram prac załączoną do Zapytania ofertowego. Harmonogram prac LP Nazwa Termin realizacji Cena brutto (zł) Etap I: 1 Zakup serwera do obsługi aplikacji 2 Zakup serwera back up do obsługi aplikacji 3 Zakup komputera do monitorowania i obsługi aplikacji Zakup usługi analizy przedwdrożeniowej dotyczącej przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej aplikacji Zakup usługi eksperckiej w zakresie zagadnień technicznych i Informatycznych Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwerów do obsługi aplikacji (serwer podstawowy oraz serwer back up) 7 Zakup licencji na aplikację informatyczną - moduł przyjęcia zamówienia 8 Oprogramowanie serwerów Windows Server 2 szt. 9 Zakup szafy typu rack 1 szt. 10 Testy modułu przyjęcia zamówienia 11 Konfiguracja i parametryzacja modułu "przyjęcia zamówienia" Suma Etap II: 1 Zakup licencji na aplikację informatyczną - moduł księgowy wraz z analityką kont 12

13 Zakup licencji na aplikację informatyczną - moduł interfejsu dla partnerów Zakup licencji na aplikację informatyczną moduł automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta Zakup licencji na aplikację typu B2B - stworzenie modułu archiwizacji danych Zakup licencji na aplikację typu B2B - stworzenie modułu (due monit) - weryfikacji wpłat zaległości na konto 6 Testy modułu "księgowy wraz z analityką kont" 7 Testy modułu "moduł interfejsu dla partnerów" 8 Testy modułu "automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta" 9 Testy modułu "archiwizacji danych" 10 Testy modułu "(due monit) weryfikacji wpłat zaległości na Konto" 11 Konfiguracja i parametryzacja modułu "księgowy wraz z analityką kont" Konfiguracja i parametryzacja modułu "moduł interfejsu dla Partnerów" Konfiguracja i parametryzacja modułu - (due monit) - weryfikacji wpłat zaległości na konto" Konfiguracja i parametryzacja modułu "automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta" 15 Konfiguracja i parametryzacja modułu "archiwizacji danych" Suma Etap III: 1 Zakup licencji B2B: moduł antywyłudzeniowy 2 Zakup licencji na aplikację informatyczną - moduł windykacji 3 Zakup licencji na aplikację B2B mobilna dla partnerów 4 Zakup licencji na aplikację B2B: panel operacyjny 13

14 5 Testy modułu antywyłudzeniowego 6 Testy modułu windykacji 7 Testy modułu "aplikacja mobilna B2B dla partnerów" 8 Testy modułu "panel operacyjny" 9 Konfiguracja i parametryzacja modułu "antywyłudzeniowy" 10 Konfiguracja i parametryzacja modułu "windykacji" 11 Konfiguracja i parametryzacja modułu "aplikacja mobilna B2B dla partnerów" 12 Konfiguracja i parametryzacja modułu "panel operacyjny" Suma Etap IV: 1 Zakup licencji na aplikację B2B: stworzenie modułu premii 2 Testy wydajnościowe całego systemu 3 Testy obciążeniowe całego systemu 4 Testy modułu premii 5 Konfiguracja całego systemu 6 Konfiguracja i parametryzacja modułu "premii" Suma Suma całkowita.. podpis 14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1 szt. GAWEŁ Zakład Produkcji Śrub Sp. z o.o. Palikówka 198, PL 36-073 Strażów NIP 5170282359; REGON 180408359; KRS 0000303322 tel. 048-(0)17-7721-386, 7721-387, tel./fax.048-(0)17-7724-385 e-mail: sruby@zps.pl,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 2 lipiec 2012r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. Innowacyjny system B2B wspomagający przetwarzanie treści - Support w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Szczecin, dnia 25/11/2014 RedSky Sp. z o.o. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin KRS: 0000209107 NIP: 6422683651 REGON: 276822679 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS. Warszawa, 14.03.2014 r. 1. Zamawiający MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA z. o. o ul. Mińska 63A, 03-828

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: Szczecin 31-10-2014 Tweetop sp. z o.o. Ul. Ludowa 24C 71-700 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: projektu Wdrożenie systemu informatycznego B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo