UDA-POIG /14-00.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA-POIG.08.02.00-30-160/14-00."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Poznań, dzień Adresat:. Przedsiębiorstwo PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B realizuje Projekt pt.: Implementacja systemu B2B dla automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy Premium Pożyczki Spółka Akcyjna w ramach Umowy nr UDA-POIG / Krótki opis projektu: PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA zamierza stworzyć system elektronicznej komunikacji typu Business to Business wykorzystującej sieć Internet. Stworzone rozwiązanie informatyczne usprawni wymianę danych w ramach realizowanych wspólnie procesów biznesowych wśród grupy podmiotów gospodarczych kooperujących z Wnioskodawcą. Obecnie zarówno przedsiębiorstwo Premium Pożyczki S.A i jego partnerzy biznesowi, korzystają z różnych zasobów i typów oprogramowania w swojej działalności biznesowej. Taka sytuacja wraz ze zwiększeniem wolumenu wspólnych projektów handlowych oraz ich obsługą powoduje obniżenie jakości usług i produktów oraz wiele problemów technicznych. Celem realizacji projektu jest automatyzacja prowadzonej współpracy i wymiany danych pomiędzy partnerami w celu uzyskania wysokiej jakości obsługi klientów i organizacji pracy (w kontekście firmy Premium Pożyczki S.A, jako firmy współpracującej z partnerami w zakresie rozwiązań finansowych - sprzedażowych i marketingowych) poprzez zapewnienie dostępu do systemu za pośrednictwem platformy internetowej dla partnerów. W ramach realizowanego projektu zautomatyzowane zostaną następujące procesy: 1) procesy podstawowe (proces sprzedaży produktów finansowych, proces zarządzania informacją sprzedażową), 2) procesy administracyjne (proces obiegu dokumentów biznesowych, proces archiwizacji danych), 3) procesy specjalne (proces obsługi płatności). 1

2 Szczegółowy przedmiot zapytania: Zapytanie obejmuje zlecenie wykonania następujących zadań w zakresie: I. Wartości niematerialne i prawne W ramach systemu zostanie stworzonych 11 modułów składających się na system, odnoszących się wprost do poszczególnych procesów (modułów głównych) bądź pośrednich łączących system w spójną, prawidłowo funkcjonującą całość. 1. Moduł przyjęcia zamówienia - Moduł znacznie usprawni proces sprzedaży. Umożliwi bezpośrednie przekierowanie złożonej dyspozycji, bez konieczności ręcznego wprowadzania parametrów zamówionych usług, co do tej pory generowało wiele błędów wynikających z wysokiego udziału czynnika ludzkiego w realizowanych transakcjach. Dane dotyczące zamówień wprowadzane będą za pomocą udostępnionego portalu przez zalogowanego partnera-pośrednika. Dane zostaną zarejestrowane w systemie Wnioskodawcy i odpowiednio skategoryzowane. Moduł zostanie zaprojektowany tak, by po wpłynięciu dyspozycji została dokonana automatyczna rezerwacja i potwierdzenie dostępności narzędzia finansowego u wskazanego dostawcy. Pozytywne zweryfikowanie powyższych danych skutkuje automatycznym przekazaniem przez aplikację parametrów zamówienia usługi do dostawcy w celu realizacji zlecenia. Jednocześnie do zamawiającego zostanie wysłane potwierdzenie wejścia w etap przystąpienia do wykonania zamówienia. Podejście do każdego zamówienia jako odrębnego zlecenia, a także ciągłe zmiany w składanych zamówieniach (rezygnacje, modyfikacje, zmiany warunków, opóźnienia płatności) w dużym stopniu komplikuje proces realizacji zamówień, gdyż system musi rozdysponować poszczególne polecenia i potwierdzenia do różnych partnerów. Jednocześnie jakakolwiek informacja zwrotna w postaci braku odpowiedniej decyzji partnera nadzorującego danego klienta automatycznie wywołuje reakcję pozostałych modułów (zastosowanie odpowiedniego systemu sprzężeń w aplikacji), mającą na celu zapewnienie dopasowania narzędzia najlepiej odpowiadającego na złożone zamówienie. 2. Moduł antywyłudzeniowy - Moduł antywyłudzeniowy jest szczególnie istotny dla działalności prowadzonej w branży finansowej. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa stanowi o bezpieczeństwie finansowym jego klientów i poziomie zaufania, jakie od nich uzyskuje. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie środków poprzez zaprojektowanie i wdrożenie modułu ściśle kontrolującego próby wyłudzenia pożyczek, odpowiedzialnego za właściwy 2

3 przebieg procesu sprzedaży produktów finansowych oraz procesu zarządzania informacją sprzedażową. Moduł zostanie oparty o zaawansowaną, przeprowadzaną automatycznie analizę danych wskazywanych we wprowadzanych do systemu wnioskach pożyczkowych. Podstawą jego działania będzie algorytm sprawdzający wiarygodność klientów względem prawdziwości ich danych osobowych wprowadzanych do systemu zapobieganie zaciąganiu zobowiązań finansowych na fikcyjne osoby. 3. Moduł windykacji - Moduł windykacji służy znacznemu usprawnieniu procesów zarządzania informacją sprzedażową, obsługi płatności oraz archiwizacji danych. Moduł będzie ściśle współpracował z modułem automatycznego przetwarzania danych, analizując w tle funkcjonowania systemu wszelkie opóźnienia w płatnościach względem informacji i wytycznych zawartych w podpisanych zobowiązaniach finansowych. Moduł będzie automatycznie wyszukiwał niezgodności z zakładanym planem spłat, automatycznie wygeneruje niezbędne dokumenty, ustali listę osób koniecznych do objęcia działaniami naprawczo-windykacyjnymi. Moduł jest narzędziem niezwykle potrzebnym w działalności wszelkich firm związanych z działalnością na rynku usług finansowych. Szybka reakcja na pojawiające się zadłużenie pozwoli nie tylko usprawnić pracę firmy, zadba o jej płynność finansową, ale także pozwoli uchronić klientów ostatecznych przez niekorzystnymi dla nich rezultatami zaniedbań w spłacie zobowiązań. 4. Moduł księgowy wraz z analityką kont - Działanie modułu będzie polegać na rejestracji zadań oraz zdarzeń. Zdarzenia rozumiane są jako fakty, które zaszły w relacjach z kontrahentem. Zdarzenia/fakty będą usystematyzowane poprzez proces księgowania rozbijając go na niewielkie iteracje. Moduł będzie prowadził do częściowej automatyzacji procesu księgowania poprzez wprowadzenie jednolitej procedury. Moduł będzie umożliwiał zarządzanie zadaniami i kontaktami z kontrahentami przez Internet. Aplikacja umożliwi dwukierunkową komunikację: od Wnioskodawcy do Partnera, jak i od Partnera do Wnioskodawcy. Dzięki modułowi możliwe będzie: kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji zadań, automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do zadań, kontrola realizacji zadań, możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz zadań, ich realizacji w okresie, zmniejszenie pracochłonności procesów współpracy z partnerami poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów. 5. Moduł premii - Moduł premii ma za zadanie obsługę głównie dwóch usprawnianych w ramach projektu procesów biznesowych realizowanych z partnerami: zarządzania informacją sprzedażową oraz obsługi płatności. Moduł w zależności od wyników osiąganych w ramach 3

4 współpracy z danym partnerem, dokona przeliczeń i zaproponuje odpowiednie warunki premiowe dla partnerów- umożliwi to właściwe sterowanie prowadzoną współpracą, zachęcając jej strony do podejmowania dalszych wysiłków w ramach prowadzonych wspólnie z Wnioskodawcą działań biznesowych. Automatyczna kontrola płatności i wpływów pozwoli na zarządzanie działaniami finansowymi na wysokim poziomie (zdalne tworzenie raportów i zestawień uzyskiwanych rezultatów finansowych). 6. Moduł aplikacji B2B mobilnej dla partnerów - Stworzenie modułu aplikacji mobilnej dla partnerów umożliwi przedsiębiorcom dostęp do serwisu za pomocą urządzeń przenośnych z dostępem do Internetu. Protokół WAP zainstalowany w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym kwalifikuje to urządzenie poprzez odpowiednią aplikację do mobilnego nawiązania sesji z serwerem. W ten sposób użytkownik ma możliwość sprawowania stałej kontroli nad systemem i zdalnego zarządzania operacjami. 7. Moduł interfejsu dla partnerów - Platforma internetowa z opracowanym interfejsem stanowić będzie miejsce dostępu do systemu teleinformatycznego dla partnerów. Warunkiem skorzystania z platformy jest dostęp do Internetu przez dowolną przeglądarkę. Obszar, po jakim partner może poruszać się w zakresie platformy ustalany jest przez Wnioskodawcę w ramach modułu zarządzania użytkownikami. Każdy partner biorący udział w projekcie uzyska dostęp do tworzonej aplikacji poprzez własne, indywidualne konto. W ten sposób otrzyma możliwość wprowadzania wszelkich danych odnośnie pozyskiwanych klientów, sprzedanych produktów, czy pojawiających się w zamówieniach modyfikacji. Za pośrednictwem platformy otrzyma również możliwość generowania elektronicznych dokumentów. Jednocześnie za pośrednictwem platformy będzie otrzymywał odpowiednie komunikaty odnośnie pojawiających się nowych narzędzi finansowych i dostępności aktualnie funkcjonujących w bazie usług. Każda informacja istotna z punktu realizowanych procesów biznesowych zostanie przekazana partnerompośrednikom w ramach dostępu do aplikacji. Moduł ma za zadanie usprawnienie realizacji wszystkich procesów stanowiących przedmiot zainteresowania współpracy przedsiębiorstw w ramach przedmiotowego projektu. 8. Moduł automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta - Moduł ma za zadanie umożliwić usprawnienie procesu obiegu dokumentów pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Będzie to szczególnie ważne w przypadku powstania uchybień w wypełnianiu dokumentów, bądź powtórnym przygotowywaniu dokumentów koniecznych dla udzielenia produktów finansowych osobom i podmiotom, które już wcześniej korzystały z usług w ramach współpracy z partnerami i Wnioskodawcą. Powiązanie modułu z 4

5 bazą danych pozwoli zweryfikować możliwość przyporządkowania danego narzędzia finansowego do danej osoby, zgodnie z zapisaną w systemie historią dotychczasowej współpracy. Moduł udostępni również możliwość ręcznego uzupełniania i poprawiania wprowadzanych danych, nadając działaniom realizowanym osobiście przez pracowników rangę wyższą niż wprowadzanie informacji przez system (konieczne dla bieżącego korygowania działań systemu). Moduł będzie korzystał ze standardu elektronicznego obiegu dokumentów. 9. Moduł archiwizacji danych - Moduł archiwizacji zapewni długookresową rejestrację zmiennych procesowych. Cechować go będzie bardzo duża wydajność, która pozwoli rejestrować z maksymalną rozdzielczością zestawy liczone w dziesiątki tysięcy zmiennych. Podstawowy format zapisu danych to archiwizacja w bazie danych. Oprócz podstawowego trybu pracy tj. archiwizacji ciągłej z zadanymi kwantami rejestracji moduł będzie mógł udostępnić dodatkowe tryby: - archiwizacja warunkowa - realizowana tylko w tych okresach czasu kiedy wybrane zmienne procesowe spełniają warunek zdefiniowany przez projektanta aplikacji, - uzupełnianie danych historycznych - tryb, w którym system po usunięciu awarii w kanale łączności z obiektem automatycznie uzupełni zawartość swojego archiwum w oparciu o zapamiętane dane, - możliwość ręcznego uzupełnienia brakujących danych, - wyliczanie i archiwizowanie szeregu predefiniowanych agregatów, co radykalnie przyśpiesza analizę danych. Moduł zapewni również bezpieczne przechowywanie elektronicznych dokumentów. Każdy dokument zostanie zarchiwizowany bez żadnych modyfikacji. Moduł zagwarantuje pełne bezpieczeństwo przechowywanych materiałów. Dokumenty zostaną posegregowane w sposób umożliwiający łatwe dotarcie do każdego pliku. System w ramach modułu archiwizacji dokumentów umożliwi przeglądanie dokumentów przez większą liczbę użytkowników naraz. Poza tym zapewni niezmienność informacji, które są przesyłane przez pracowników firmy poprzez pocztę elektroniczną oraz automatycznie poprzez aplikację. Moduł jest niezbędny ze względu na ilość informacji będących przedmiotem wymiany między przedsiębiorstwami. Co więcej, dalsza współpraca warunkowana jest wcześniejszymi dokonaniami biznesowymi, które wpływają na opracowywane strategie rozwoju współpracy między firmami. Chcąc efektywnie zarządzać stosunkami biznesowymi z partnerami, koniecznym jest stworzenie archiwum dokumentującego dotychczasowe działania. Zabezpieczenia zastosowane w module odnośnie danych osobowych klientów muszą spełniać standardy wyznaczone przez GIODO w zakresie 5

6 danych osobowych, określone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Moduł archiwizacji wymaga ścisłej integracji ze wszystkimi pozostałymi modułami, co zapewni pełen dostęp do dotychczasowych danych będących przedmiotem obiegu między przedsiębiorstwami w ramach aplikacji B2B. 10. Moduł aplikacji B2B: Panel Operacyjny - Ze względu na ilość modułów systemu oraz ilość procesów biznesowych objętych wsparciem systemowym, konieczne jest wdrożenie modułu, który pozwoli w skuteczny sposób zarządzać takim systemem sprawdzać na bieżąco stan sprzętu oraz usług Moduł będzie czuwać nad wydajnością systemu, będzie monitorować jego procesy i w razie problemów będzie wysyłać powiadomienia do administratorów. Będzie pełnić także rolę monitora kondycji całego systemu. Moduł pozwoli na definiowanie procesów biznesowych odbywających się w firmie, a także na ich automatyzację. Moduł jest podstawowym komponentem usprawnienia procesu monitoringu całego systemu B2B. 11. Moduł (due monit) weryfikacji wpływu zaległości spłat na konto - Jego zadaniem jest usprawnienie procesu wewnętrznego jakim jest nadzorowanie terminowości spłat kredytu, odpowiedniej wysokości spłaty rat kredytowych i odsetkowych. Moduł będzie kontrolował wpłaty zaległych wierzytelności na konto i weryfikował czy są one dokonywane w odpowiednim terminie. W ramach modułu stosowany jest także tryb upominawczy, który będzie powiadamiał kredytobiorców o zbliżającym się terminie spłaty raty kredytowej. Jest to o tyle istotne w sytuacji nieterminowego wpływu należności z tego względu, że moduł powiadomi system o braku wpłaty i usprawni w ten sposób pracę pomiędzy Wnioskodawcą, a partnerami-pośrednikami i partnerami instytucjami finansowymi. 12. Oprogramowanie serwerów Windows Server 2 szt. Wydatek obejmuje zakup licencji na oprogramowania umożliwiające zarządzanie zakupionymi serwerami oraz sprawne wdrożenie na nich modułów informatycznych będących częścią systemu B2B. Szczegółowy opis serwerów w punkcie IV Środki trwałe. II. Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania 1. Konfiguracja i parametryzacja modułu "przyjęcia zamówienia" 2. Testy modułu przyjęcia zamówienia 3. Konfiguracja i parametryzacja modułu antywyłudzeniowego 4. Testy modułu antywyłudzeniowego 6

7 5. Konfiguracja i parametryzacja modułu windykacji 6. Testy modułu windykacji 7. Konfiguracja i parametryzacja modułu "księgowy wraz z analityką kont" 8. Testy modułu "księgowy wraz z analityką kont" 9. Konfiguracja i parametryzacja modułu "premii" 10. Testy modułu "premii" 11. Konfiguracja i parametryzacja modułu "aplikacja mobilna B2B dla partnerów" 12. Testy modułu "aplikacja mobilna B2B dla partnerów" 13. Konfiguracja i parametryzacja modułu "moduł interfejsu dla partnerów" 14. Testy modułu "moduł interfejsu dla partnerów" 15. Konfiguracja i parametryzacja modułu "automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta " 16. Testy modułu "automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta" 17. Konfiguracja i parametryzacja modułu "archiwizacji danych" 18. Testy modułu "archiwizacji danych" 19. Konfiguracja i parametryzacja modułu "Panel Operacyjny" 20. Testy modułu "Panel Operacyjny" 21. Konfiguracja i parametryzacja modułu "(due monit)- weryfikacji wpłat zaległości na konto" 22. Testy modułu "(due monit)- weryfikacji wpłat zaległości na konto" 23. Konfiguracja całego systemu. Usługa będzie miała na celu konfigurację wszystkich składowych aplikacji informatycznej B2B oraz sprzętu jako całości w celu utworzenia zintegrowanego systemu B2B. Efektem tych działań będzie automatyzacja wspólnych procesów biznesowych. 24. Testy a) wydajnościowe całego systemu. b) obciążeniowe całego systemu. Zakończony proces konfiguracji systemu będzie wymagał dokładnego przetestowania niniejszego rozwiązania, zgodnie z opracowanymi testami akceptacyjnymi. Po skonfigurowaniu i sparametryzowaniu systemu oraz zaimportowaniu rzeczywistych danych testowych, wykonywane będą testy akceptacyjne całego systemu. Testy wykonuje się na podstawie scenariuszy testowych opracowanych w celu zapewnienia objęciem testami najważniejszych procesów biznesowych oraz newralgicznych 7

8 funkcjonalności. Podczas testów badana jest również wydajność obciążeniowa całego systemu oraz ergonomia pracy na nim. Zadaniem testów jest potwierdzenie prawidłowość konfiguracji i parametryzacji całego systemu oraz prawidłowość implementacji wszystkich procesów biznesowych wraz z przygotowanymi modyfikacjami. Raport z testów ma zapewnić usunięcie wszystkich nieprawidłowości mogących zakłócić start produkcyjny systemu. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie system realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności. W ramach tego zadania opracowane zostaną procedury testowe oraz wykonany zostanie fizycznie test sprawdzający prawidłowe zachowanie systemu na wprowadzane lub pobierane dane. 25. Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwerów do obsługi aplikacji (serwer podstawowy oraz serwer do back up). Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwerów polegać będzie na prawidłowym ustawieniu środowiska pracy systemu informatycznego w zakresie serwerów sprzętowych oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania serwerowego. Wymienić tutaj należy przede wszystkim wszelkie operacje z zakresu fizycznej lokalizacji serwerów, odpowiedniego przyłącza do sieci firmy, konfiguracji sieci ze specjalnym uwzględnieniem dostępności serwerów w firmie i poza nią. Duży nacisk będzie położony na bezpieczeństwo serwerów i danych które one przechowują i przetwarzają. W zakresie konfiguracji wykonana zostanie również odpowiednia konfiguracja serwisów serwerów począwszy od dostępności ich zasobów, współdzielenia danych po konfigurację kont użytkowników i odpowiednie wydzielenie serwisów do zarządzania. III. Środki trwałe 1. Zakup serwera do obsługi aplikacji - Będzie to serwer, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu B2B. Od jego parametrów technicznych zależeć będzie jakość pracy pracowników korzystających z systemu informatycznego. Zasoby serwera takie jak pamięć oraz moc obliczeniowa muszą być tak dobrane, aby nie spowodowały że jakakolwiek rozbudowa systemu lub większe obciążenie jakie jest planowane, poprzez obsługę nowych zleceń, spowodowało uciążliwość pracy. Wnioskodawca zamierza zakupić serwer, który pozwoli wprowadzić w przedsiębiorstwie politykę działań zgodną z Green IT. Jedną z takich opcji jest wykorzystanie np. serwerów HP z linii ProLiant. 8

9 Dla prawidłowej obsługi systemu serwer będzie musiał posiadać wymaganą wydajność, o minimalnych parametrach tj.: - Procesory z rodziny Intel Xeon (8-rdzeniowy) - Liczba procesorów: 1 - Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora: 8 - Konfiguracja obudowy (pełna): 1U - Standardowa pojemność pamięci: 32 GB (4 x 8 GB) - Gniazda pamięci: 24 - Karta sieciowa Ethernet - Konfiguracja serwera zgodna z certyfikatem ENERGY STAR - Automatyczna optymalizacja zużycia energii 2. Zakup serwera back up do obsługi aplikacji - Zakup serwera, odpowiedniego co do mocy i zasobów do planowanego rozwiązania. Serwer back up jest niezbędnym podstawowym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Zakupiony serwer będzie obsługiwał planowany system B2B. Serwer będzie kluczowym i niezbędnym elementem systemu B2B. Dla prawidłowej obsługi systemu będzie musiał posiadać wymaganą wydajność, o minimalnych parametrach tj.: - Procesor z rodziny Intel Xeon (8-rdzeniowy) - Liczba procesorów: 2 - Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora: 8 - Konfiguracja obudowy (pełna): 2U - Standardowa pojemność pamięci: 24 GB (3 x 8 GB) - Gniazda pamięci: 12 gniazd - Karta sieciowa Ethernet - Konfiguracja serwera z certyfikatem ENERGY STAR 3. Zakup komputera do monitoringu i obsługi aplikacji - Zakup komputera jest niezbędny do monitorowania systemu i weryfikacji prawidłowości działania modułów. Minimalne wymagania: - Procesor: Intel Xeon E5-1650v2 - Liczba rdzeni: 6 - Częstotliwość taktowania [GHz]: Pamięć podręczna procesora: 12 MB 9

10 - Pamięć RAM (zainstalowana): 8 GB - Pamięć RAM (maksymalna): 512 GB - Czytnik kart pamięci: USB 2.0, USB Ilość dysków: 1 - Pojemność dysku HDD : 1 TB 4. Zakup szafy typu rack - Szafa umożliwi zamontowanie w niej zakupionych serwerów i zapewni im odpowiednie warunki do sprawnego funkcjonowania: Wymagania minimalne dla sprzętu: - cztery pionowe profile montażowe 19, - współczynnik ochrony: IP20 zgodne z normami PN 92/E-08106/EN /IEC 529, - zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń serwerowych, możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych. IV. Usługi doradcze i eksperckie 1. Zakup usługi eksperckiej w zakresie zagadnień technicznych i informatycznych systemu z koniecznością przygotowania jego specyfikacji technicznej. W zakresie analizy zagadnień technicznych i informatycznych (usługa będzie polegała na wykonaniu analizy dotyczącej zaprojektowania, wymagań oraz niezbędnych prac dla wdrożenia systemu B2B. Określone zostaną rozwiązania techniczne względem systemu): -żądana dokładność systemu, -szybkość i niezawodność działania, -ograniczenia dotyczące stosowanego sprzętu i oprogramowania, -szacowane harmonogramu prac technicznych, -spodziewane efekty wdrożenia. Dokument końcowy: Raport z analizy 2. Zakup usługi analizy przedwdrożeniowej dot. przygotowania specyfikacji funkcjonalnej aplikacji usługa będzie polegała na wykonaniu analizy dotyczącej zaprojektowania, wymagań oraz niezbędnych prac dla wdrożenia systemu B2B. Określone zostaną rozwiązania informatyczne względem systemu. Działanie jest niezbędne dla realizacji projektu opartego o elektroniczną wymianę dokumentów i automatyzację procesów biznesowych, przygotowując 10

11 dane i analizy konieczne dla wykonania platformy i określenia parametrów technologii i sprzętu wykorzystywanego do wykonania licencji. Usługa zostanie zlecona firmie zewnętrznej specjalizującej się w branży IT. Dokument końcowy: zalecenia wykonawcze. Wnioskodawca nie znalazł dotychczas gotowego rozwiązania, które mógłby wykorzystać, by zwiększyć konkurencyjność, ani rozwiązania komercyjnego, szytego na miarę branży. Przedsiębiorstwo Pożyczki Premium S.A zamierza zastosować nowoczesne technologie by stworzyć nową jakość na rynku B2B, udostępniając klientom niezwykłą ofertę konkurencyjną względem innych przedsiębiorstw na rynku. Nowy system pozwoli na lepsze wykorzystanie czasu pracy personelu, zaoferuje klientom ofertę lepszą od konkurencji, ograniczy koszty poprzez eliminację wielu czasochłonnych czynności, a także umożliwi uniknięcie wielu błędów wynikających z wysokiego stopnia zaangażowania czynnika ludzkiego. W związku z tym składa przedmiotowe zapytanie ofertowe. Zamawiający: PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Paczkowska 26; Poznań Tel Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu oraz zapytania ofertowego udziela: Tomasz Wysocki Ul. Paczkowska 26; Poznań Tel Uwagi: Nie dopuszcza się ofert częściowych. Oferty muszą obejmować realizację całości projektu. Termin składania ofert upływa w dniu: 30 czerwca 2014 r. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100 % ceny. 11

12 Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta datę sporządzenia termin ważności oferty podpis oferenta wraz z pieczątką firmową ceny brutto dla poszczególnych podpunktów oraz całkowitą cenę brutto zgodnie z poniższą tabelą: Harmonogram prac załączoną do Zapytania ofertowego. Harmonogram prac LP Nazwa Termin realizacji Cena brutto (zł) Etap I: 1 Zakup serwera do obsługi aplikacji 2 Zakup serwera back up do obsługi aplikacji 3 Zakup komputera do monitorowania i obsługi aplikacji Zakup usługi analizy przedwdrożeniowej dotyczącej przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej aplikacji Zakup usługi eksperckiej w zakresie zagadnień technicznych i Informatycznych Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwerów do obsługi aplikacji (serwer podstawowy oraz serwer back up) 7 Zakup licencji na aplikację informatyczną - moduł przyjęcia zamówienia 8 Oprogramowanie serwerów Windows Server 2 szt. 9 Zakup szafy typu rack 1 szt. 10 Testy modułu przyjęcia zamówienia 11 Konfiguracja i parametryzacja modułu "przyjęcia zamówienia" Suma Etap II: 1 Zakup licencji na aplikację informatyczną - moduł księgowy wraz z analityką kont 12

13 Zakup licencji na aplikację informatyczną - moduł interfejsu dla partnerów Zakup licencji na aplikację informatyczną moduł automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta Zakup licencji na aplikację typu B2B - stworzenie modułu archiwizacji danych Zakup licencji na aplikację typu B2B - stworzenie modułu (due monit) - weryfikacji wpłat zaległości na konto 6 Testy modułu "księgowy wraz z analityką kont" 7 Testy modułu "moduł interfejsu dla partnerów" 8 Testy modułu "automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta" 9 Testy modułu "archiwizacji danych" 10 Testy modułu "(due monit) weryfikacji wpłat zaległości na Konto" 11 Konfiguracja i parametryzacja modułu "księgowy wraz z analityką kont" Konfiguracja i parametryzacja modułu "moduł interfejsu dla Partnerów" Konfiguracja i parametryzacja modułu - (due monit) - weryfikacji wpłat zaległości na konto" Konfiguracja i parametryzacja modułu "automatycznego monitorowania zgodności dostarczonych dokumentów przez klienta" 15 Konfiguracja i parametryzacja modułu "archiwizacji danych" Suma Etap III: 1 Zakup licencji B2B: moduł antywyłudzeniowy 2 Zakup licencji na aplikację informatyczną - moduł windykacji 3 Zakup licencji na aplikację B2B mobilna dla partnerów 4 Zakup licencji na aplikację B2B: panel operacyjny 13

14 5 Testy modułu antywyłudzeniowego 6 Testy modułu windykacji 7 Testy modułu "aplikacja mobilna B2B dla partnerów" 8 Testy modułu "panel operacyjny" 9 Konfiguracja i parametryzacja modułu "antywyłudzeniowy" 10 Konfiguracja i parametryzacja modułu "windykacji" 11 Konfiguracja i parametryzacja modułu "aplikacja mobilna B2B dla partnerów" 12 Konfiguracja i parametryzacja modułu "panel operacyjny" Suma Etap IV: 1 Zakup licencji na aplikację B2B: stworzenie modułu premii 2 Testy wydajnościowe całego systemu 3 Testy obciążeniowe całego systemu 4 Testy modułu premii 5 Konfiguracja całego systemu 6 Konfiguracja i parametryzacja modułu "premii" Suma Suma całkowita.. podpis 14

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE - Tytuł projektu Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami z dnia 01 lipca 2013 roku. SPECYFIKACJA Cel projektu Elementem

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Hempis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Demczyka 16-28, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-26-02-615, Regon 592255661

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo