ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU"

Transkrypt

1 Kraków, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Nr ref umowy: UDA POIG /14 Przedmiot zamówienia: Dostarczenie i instalacja 10 modułów informatycznych na potrzeby projektu Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami I. ZAMAWIAJĄCY TOP CHIP.PL Sp. z o.o. ul. św. Filipa 23/4, Kraków Tel , Fax: E mail: chip.pl Osoba kontaktowa: Tomasz Kuźniar Godziny urzędowania: Pn Pt w godzinach: II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 10 modułów informatycznych składających się na system informatyczny B2B realizowany w ramach projektu: Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami wraz z usługą instalacji zakupionych modułów informatycznych. Strona: 1

2 W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące moduły i usługi: A). Moduł zarządzania bazą danych B). Moduł automatyzacji deploymentu środowisk developerskich C). Moduł badania obciążenia rozwijanych systemów w formie SaaS D). Moduł ankietowego testowania usability E). Moduł wersjonowania F). Moduł Administracji Platformą B2B G). Moduł Repozytorium Dokumentów i Wiedzy H). Moduł wymiany danych API I). Moduł Zarządzania Zadaniami Workflow J). Moduł ewidencji pracy i rozliczeń K). Usługa informatyczna instalacji zakupywanych w ramach projektu modułów informatycznych Szczegółowa specyfikacja poszczególnych modułów i usług znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: łącznie do r. z podziałem na dwa etapy: Moduł zarządzania bazą danych Pozycja Moduł automatyzacji deploymentu środowisk developerskich Moduł badania obciążenia rozwijanych systemów w formie SaaS Moduł ankietowego testowania usability Moduł wersjonowania Moduł Administracji Platformą B2B Moduł Repozytorium Dokumentów i Wiedzy Moduł wymiany danych API Moduł Zarządzania Zadaniami Workflow Moduł ewidencji pracy i rozliczeń Usługa informatyczna instalacji zakupywanych w ramach projektu modułów informatycznych Termin realizacji Strona: 2

3 IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Nr. kryterium Warunki kryterium Cena brutto za całość Przedmiotu Zamówienia [ilość punktów wyliczana według następującego wzoru: ilość pkt. = (najniższa oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia) x 50 p. ] Realizacja minimum jednego projektu w zakresie systemów informatycznych z obszaru zarządzania projektami w ostatnich 24 miesiącach (Punktacja: kryterium spełnione: 30 punktów, kryterium niespełnione: 0 punktów. Aby kryterium uznano za spełnione, oferent powinien przedstawić na etapie składania oferty informację w postaci oświadczenia zawierającego: nazwę lub zakres projektu, datę zakończenia projektu, nazwę firmy na rzecz której zrealizowano projekt). Okres gwarancji na poprawność działania dostarczonego rozwiązania systemu B2B Maksymalna ilość punktów [Punktacja: Gwarancja minimum 3 letnia: 20 punktów, gwarancja minimum 2 letnia: 10 pkt, gwarancja minimum roczna: 5 pkt, gwarancja krótsza niż rok lub brak gwarancji: 0 pkt] 20 RAZEM 100 Ilość otrzymanych punktów obliczana będzie wg następującego wzoru: Ilość punktów = ilość pkt. w kryterium nr 1. + ilość pkt. w kryterium nr 2. + ilość pkt. w kryterium nr 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. V. OSOBA KONTAKTOWA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania: Tomasz Kuźniar, Tel.: , E mail: chip.pl Strona: 3

4 VI. OFERTA 1. Ofertę należy pod rygorem nieważności składać w formie pisemnej. 2. Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz załącznikami do zapytania na formularzu zgodnie ze wzorem z Załącznika nr Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. 5. Złożenie oferty zawierające rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 7. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Oferenta VII. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta powinna być zaadresowana na adres: oraz powinna być opisana następująco: TOP CHIP.PL Sp. z o.o. ul. św. Filipa 23/4, Kraków OFERTA NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostarczenie i instalacja 10 modułów informatycznych na potrzeby projektu Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami Nie otwierać przed dniem r. do godziny 12:00 3. Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie 12:00 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez otwierania. VIII. OTWARCIE OFERT Otwarcie ofert nastąpi: r. o godzinie 13:00. IX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w umowie: a) kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, Strona: 4

5 dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnie ze specyfikacją i innych, b) zapisów umożliwiających doprecyzowanie specyfikacji przedmiotu zamówienia, c) ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie np. weksla In blanco lub innej. 3. W przypadku nie zaakceptowania przez oferenta umowy w wersji proponowanej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty oraz złożenia propozycji zawarcia umowy oferentowi, który złożył ofertę kolejną, co do ilości punktów. X. INFROMACJE DODATKOWE 1. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z zasada jawności, konkurencyjności i efektywności a także innymi zasadami obowiązującymi przy przeprowadzaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. 3. Z powodu ważnych przyczyn Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia procedury wszczętej niniejszym zapytaniem ofertowym poprzez odpowiednie ogłoszenie na stronie internetowej: chip.pl/ ZAŁĄCZNIKI: Nr 1 do zapytania ofertowego Druk oferta (wzór) Nr 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego pod adresem chip.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego.... podpis Zamawiającego Strona: 5

6 ... dane Oferenta ZAŁĄCZNIK nr 1... miejscowość, data O F E R T A Do: TOP CHIP.PL Sp. z o.o. ul. św. Filipa 23/ Kraków Przedmiot zamówienia: Dostarczenie i instalacja 10 modułów informatycznych na potrzeby projektu Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami. Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia r. w postępowaniu na dostarczenie powyższego Przedmiotu Zamówienia JA NIŻEJ PODPISANY:... działając w imieniu i na rzecz... [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy] 1. SKŁADAM OFERTĘ na dostarczenie Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym. 2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z ww. zapytaniem ofertowym, wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego i regulaminem realizacji zapytania ofertowego oraz je akceptuję. 3. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny/a do należytej realizacji niniejszego zamówienia, tj. posiadam odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie by należycie i na warunkach określonych w ofercie zrealizować zamówienie. 4. OFERUJĘ realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę netto.. PLN (słownie złotych ), powiększoną o podatek VAT...%, co w wyniku daje cenę brutto PLN (słownie złotych...) zgodnie z poniższym zestawieniem: Strona: 6

7 lp. pozycja Cena netto [zł] Cena brutto [zł] 1. Moduł zarządzania bazą danych 2. Moduł automatyzacji deploymentu środowisk developerskich 3. Moduł badania obciążenia rozwijanych systemów w formie SaaS 4. Moduł ankietowego testowania usability 5. Moduł wersjonowania 6. Moduł Administracji Platformą B2B 7. Moduł Repozytorium Dokumentów i Wiedzy 8. Moduł wymiany danych API 9. Moduł Zarządzania Zadaniami Workflow 10. Moduł ewidencji pracy i rozliczeń 11. Usługa informatyczna instalacji zakupywanych w ramach projektu modułów informatycznych Razem: 5. OFERUJĘ gwarancję na całość przedmiotu zamówienia przez okres... lat od momentu wdrożenia całości rozwiązania. 6. OŚWIADCZAM że spełniam / nie spełniam kryterium nr ( 2 ) wyboru, na potwierdzenie czego załączam oświadczenie. 7. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do realizacji zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym. 8. UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert...., dnia podpis Oferenta Strona: 7

8 ZAŁĄCZNIK nr 2 Szczegółowa specyfikacja poszczególnych modułów i usług Przedmiot zamówienia: Dostarczenie i instalacja 10 modułów informatycznych na potrzeby projektu Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami. 1. Słownik Beneficjent, Wnioskodawca, Zamawiający TOP CHIP.PL Sp. z o.o. Partner firma współpracująca z TOP CHIP.PL Sp. z o.o. lub TOP CHIP.PL Sp. z o.o. System B2B, System, Platforma B2B, Platforma tworzony w ramach projektu system informatyczny zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie nr WND POIG /14 Wniosek, Biznes Plan dokumenty formalne opisujące projekt, wiążące TOP CHIP.PL Sp. z o.o. umową o dofinansowanie 2. Wprowadzenie w kontekst systemu B2B Tworzony system B2B będzie systemem on line, pozwalającym na centralizację procesu biznesowego prowadzenia projektów informatycznych. W jednym miejscu zgromadzone zostaną wszelkie niezbędna narzędzia potrzebne do realizacji tego procesu oraz zostaną zautomatyzowane działania które dotąd musiały być przygotowywane każdorazowo w projektach (np. provisioning środowisk rozwojowych). Do systemu będą mieli dostęp Wnioskodawca oraz partnerzy; dostęp będzie możliwy przez sieć Internet, szyfrowanym kanałem komunikacji. Takie wykorzystanie platformy B2B przyczyni się do ujednolicenia komunikacji i wymiany danych w ramach procesu prowadzenia projektami. Komunikacja i wymiana danych będzie realizowana zarówno poprzez osoby korzystające z systemu w ramach platformy, jak i będzie następowała w sposób automatyczny dzięki integracji i elektronicznej wymianie danych. Po wdrożeniu systemem objętych zostanie 3 partnerów. W przyszłości, planowany system B2B będzie mógł objąć większą ilość partnerów. Liczba ta będzie rzędu kilku, max. kilkunastu, przez co nie wpłynie znacznie na wydajność i potrzebę skalowalności rozwiązania. System został zaprojektowany tak (modularność, obiektowość), aby w przyszłości możliwe było rozbudowanie go o nowe moduły wspierające nowe procesy biznesowe, które na tym etapie jeszcze nie zachodzą. Partner oraz Wnioskodawca, logując się do systemu B2B on line, będą mieli przydzielone odpowiednie prawa dostępu (moduł administracji platformą B2B), pozwalające na kontrolowanie zasobów w kontekście prowadzonych projektów. System pozwoli na tworzenie nowych projektów, dopisywanie do nich osób kierujących i wykonujących przedsięwzięcie, Strona: 8

9 rozpisanie etapowe projektu, zaprojektowanie odpowiedniej architektury rozwiązania systemowego i uruchomienie środowiska developerskiego. Część z tych zadań będzie dostępna jedynie dla Wnioskodawcy, jako do głównego lidera prowadzonych projektów. System praw dostępu będzie oparty o przydzielane użytkownikom role (developer, tester, manager, audytor). Wszelki produkty pracy (ustalenia, dokumentacja, specyfikacje techniczne i użytkowe, kod, programy binarne) będą utrzymywane w ramach platformy (repozytorium) pozwalając na wersjonowanie i dostęp odpowiednich osób w kontekście prowadzonych działań. System umożliwi podział prowadzonych prac na etapy i zadania, co będzie prezentowane na wykresach gant'a. Prace osób zaangażowanych w realizacje projektu będą ewidencjonowane i rozliczane. Nowi użytkownicy jak i nowi partnerzy będą mogli być dodawani do systemu przez administratora (którego rolę będzie pełnił Wnioskodawca). Zarządzanie całością platformy B2B pozwoli Wnioskodawcy na pełną kontrolę nad procesem biznesowym prowadzenia projektów informatycznych prowadzonych z wykorzystaniem systemu B2B. Konfigurowanie środowisk testowych i developerskich będzie zautomatyzowane w ramach platformy. Stworzenie w systemie środowiska będzie skutkowało jego automatycznym deploymentem w infrastrukturze partnera (dokumentacja środowiska partnera: Automatyzacji będzie podlegało również rozliczanie się za zużyte zasoby, z jednej strony poprzez wyliczanie kosztów na podstawie ewidencji pracy, z drugiej strony na podstawie zużytych zasobów infrastruktury w w chmurze (IaaS). Do dyspozycji Wnioskodawcy i partnerów będzie również narzędzie testowania usability tworzonych projektów, jako niezbędnej części procesu tworzenia projektów informatycznych. Realizacja tego zadania będzie możliwa przy pomocy wbudowanego w platformę systemu ankietowania i oceny w kontekście danego projektu, pozwalając na wymianę informacji z osobami testującymi a developerami. W ramach projektu i platformy B2B powstanie również jedna usługa w formule SaaS: Badanie obciążenia systemów informatycznych, która świadczona będzie na rzecz partnerów w kontekście prowadzonych wspólnie projektów, ale również mogąca być przez nich wykorzystaną do innych projektów, nie prowadzonych wraz z Wnioskodawcą. Szczegółowy opis usługi SaaS znajduje się w dalszej części załącznika. 3. Innowacyjność rozwiązania Wdrożenie opisanego systemu B2B będzie innowacją technologiczną skutkującą wzrostem wartości przedsiębiorstwa w następujących obszarach: 1. Uzyskana zostanie możliwość całościowej kontroli nad prowadzonymi inwestycjami w kontekście finansów i zarządzania zasobami. 2. Spójne rozumienie zagadnień przez wszystkie współpracujące strony, gdyż całość dokumentacji i ustaleń będzie w jednym, wspólnym miejscu. 3. Zostanie zwiększona efektywność procesu biznesowego zarządzania projektami poprzez automatyzacje deploymentu, ulepszenie sposobów komunikacji i wymiany informacji w ramach platformy B2B. 4. Wzrost dojrzałości procesowej i jakości procesów biznesowych. Wnioskodawca wykonuje wiele istotnych Strona: 9

10 czynności związanych z codzienną pracą operacyjną w których kontaktuje się z partnerami. Takie zadania są częścią dużych procesów B2B lecz w pewnych odcinkach czasowych ograniczone są tylko do pracy z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych Wnioskodawcy. Dotychczasowe rozwiązanie informatyczne wspiera tylko pracę kierownika projektu oraz finansowe aspekty rozliczania czasu pracy. Planowane rozwiązanie B2B pozwoli poprzez automatyzacje procesów biznesowych podnieść efektywność pracy całego zespołu projektowego po stronie Wnioskodawcy i partnerów oraz na kompleksowe obsłużenie całego kontekstu realizowanego projektu i wspólną pracę nad zadaniami w ramach platformy, dając nową jakość dla obecnie realizowanego procesu zarządzania projektami. 5. Wprowadzenie spójnego repozytorium dla wszystkich dokumentów w kontekście projektów, dostępnego dla wszystkich stron pozwoli bezpośrednio na: ograniczenie utraconych informacji (redukcja liczby listów poczty elektronicznej, telefonów i dokumentów papierowych), redukcja czasu zużywanego na wyszukiwanie informacji i dokumentów ( współpraca, repozytorium dokumentów, zakres informacji dostępny dla obu współpracujących stron), ograniczenie redundancji danych (redundancja danych to zawsze zwiększenie ryzyka wystąpienia błędu lub błędnej interpretacji danych w wyniku różnej formy prezentacji) możliwość stałego monitorowania i podnoszenia jakości procesów biznesowych 4. Wymiana danych W ramach projektu udostępnione zostaną dwa sposoby wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Pierwszy z nich to funkcjonalność wspólnego repozytorium dokumentów w obrębie projektu, zapewniająca możliwość współdzielenia zbiorów dokumentów w postaci załączników dowolnego typu (możliwość konfiguracji dopuszczalnych typów), wsparcie pracy grupowej poprzez wersjonowanie. Jest to rozwiązanie skalowane ze względu na zastosowanie w kolejnych potencjalnych procesach biznesowych. Mechanizm obsługi procesów obiegu dokumentów jest uniwersalny. Repozytorium dokumentów przystosowane jest również do zarządzania zmienną liczbą użytkowników poprzez mechanizm uprawnień. Uprawnienia do dokumentów (pojedynczych załączników lub folderów) będą możliwe do nadania zarówno dla pojedynczego użytkownika jak i grupy użytkowników. Zarządzanie grupami użytkowników pozwala na skalowanie dostępu do dokumentów na poziomie globalnych ustawień systemu bez konieczności indywidualizowania ustawień na poziomie każdego dokumentu. Drugim sposobem wymiany danych będzie mechanizm API webservice XML lub JSON pozwalający na elektroniczną wymianę danych między systemem Wnioskodawcy a systemem partnera. Wymiana danych będzie dotyczyła provisioningu środowisk developerskich w ramach procesu prowadzenia projektów informatycznych, oraz danych związanych z accountingiem (naliczanie kosztów IaaS). Strona: 10

11 Zastosowanie mechanizmu automatycznej wymiany danych pozwoli na eliminację papierowego obiegu dokumentów w procesie biznesowym Prowadzenia projektów informatycznych, poprzez eliminacje zbędnej korespondencji i notatek, załączników papierowych i ustaleń grup roboczych. Materiały te będą obsługiwane w wersji elektronicznej w ramach systemu B2B. 5. Usługa w modelu SaaS Projekt przewiduje wdrożenie jednej usługi w formule SaaS: Usługa badania wydajności rozwijanych systemów w formie SaaS kierowanej do obecnych i przyszłych partnerów Wnioskodawcy. Usługa ta wykracza poza wymianę danych, dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych i dostęp do narzędzi koordynujących współpracę między przedsiębiorcami ponieważ dostarcza mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie procesu badania i wykonanie testów obciążeniowych systemów informatycznych on line, i będzie oparta o know how Wnioskodawcy zebrany w ciągu kilku lat prowadzenia projektów informatycznych i testowania wydajności tworzonych rozwiązań. Usługa będzie odpowiadała na następujące potrzeby firm tworzących/rozwijających systemy informatyczne: wprowadzane zmiany w systemach informatycznych muszą być testowane nie tylko ze zgodnością ze specyfikacją, ale również pod kątem wymagań niefunkcjonalnych, takich jak np. ilość jednoczesnych użytkowników mogących wydajnie pracować z systemem, lub też wydajność działania na różnych architekturach i konfiguracjach infrastruktury i systemów operacyjnych. Mając taką wiedzę na etapie projektowania nowego lub zmiany obecnego systemu można trafnie dobrać technologie, parametry środowiska docelowego oszczędzając tym samym na kwestii prototypowania bądź też zmiany w późnej fazie założeń projektowych możliwość precyzyjnego zaplanowania zapotrzebowania na sprzęt dla tworzonego systemu, dzięki czemu nie trzeba przeszacowywać budżetów na infrastrukturę oraz zapobiegać sytuacji braku odpowiedniej wydajności sprzętowej. Usługa pozwoli na znalezienie optymalnej konfiguracji dla infrastruktury w stosunku do założeń projektowych. możliwość badania odwrotnego dla partnera wartością dodaną planowanej usługi będzie możliwość takiego dopasowania oferty IaaS i SaaS aby parametry dla klientów końcowych były jak najbardziej optymalne. Da też możliwość klientom docelowym partnera przetestowania wydajności własnych systemów na architekturze Oktawave, a tym samym przekonania się jak będzie funkcjonować ich obecny system na platformie w chmurze. Powoduje to 2 skutki: klienci partnera automatycznie stają się klientami Wnioskodawcy oraz chętniej kupują sprawdzone rozwiązanie Partnera, które mogli wcześniej przetestować w szerszym niż gdzie indziej zakresie. 6. Moduły systemu B2B Strona: 11

12 1. Moduł automatyzacji deploymentu środowisk developerskich 1 sztuka Moduł umożliwia automatyczny provisioning i zarządzanie środowiskami developerskimi tworzonymi w ramach obsługi projektów z partnerami. Pozwala na tworzenie, usuwanie, konfigurację i wspólną obsługę instancji developerskich i testowych z jednego miejsca, dzięki czemu porządkuje, automatyzuje i usprawnia działania związane ze środowiskami developerskimi i testowymi. W ramach tych środowisk powstają wydzielone systemy zgodne z wymaganiami partnerów i klientów docelowych, a następnie w ich kontekście rozwijane są projekty. Na moduł będą składały się tzw. szablony przepisów umożliwiające natychmiastowy i automatyczny deployment wskazanego środowiska, wraz ze skonfigurowaniem wewnątrz odpowiednich parametrów opisanych w szablonach. Moduł umożliwi tzw. bootstraping środowisk, a więc inicjalizację podstawowych parametrów środowiska i umożliwienie dalszych konfiguracje w oparciu o szablony. Moduł jest niezbędny z punktu widzenia projektu gdyż poprzez automatyzację deploymentu umożliwi optymalizację i zwiększenie efektywności procesu zarządzania projektami a przez to osiągnięcie celów niniejszego projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 3 osobowego (project manager, programista systemowy, administrator systemowy) zaangażowanego przez 3 i pół miesiąca pracy (70 RBD). 2. Moduł badania obciążenia rozwijanych systemów w formie SaaS 1 sztuka Moduł umożliwi partnerom sprawdzenie wydajności rozwijanych systemów przed ich uruchomieniem produkcyjnym. Będzie działał w oparciu o model SaaS i będzie działał w kontekście niniejszego systemu B2B zarządzania projektami dając całościowo kompleksowe środowisko do rozwijania projektów informatycznych. Moduł umożliwi wykonanie wydajnościowego badania danego systemu tworzonego w ramach platformy poprzez zestawienie wielu jednoczesnych sesji w kolejnych stopniach gradacji, np.. 1, 5, 10, 50, 100, 1000 symulując wykorzystanie systemów przez użytkowników. Pozwoli to na określenie wydajności i granicy wytrzymałości tworzonego systemu już na etapie jego rozwijania, zapotrzebowanie danego systemu na zasoby i oszacowanie kosztów przyszłego utrzymania tworzonego systemu. Moduł jest niezbędny aby dostarczyć opisaną w Biznes Planie usługę SaaS. Funkcjonalność modułu z punktu widzenia projektu jest kluczowa w procesie zarządzania projektami i stanowi ważną fazę rozwijania oprogramowania, kluczową dla powodzenia przedsięwzięć i relacji B2B z partnerami. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 6 osobowego (project manager, 2x programista systemowy, programista baz danych, administrator systemowy, web developer) zaangażowanego przez 3 miesiące pracy (60 RBD). 3. Moduł ankietowego testowania usability 1 sztuka Strona: 12

13 Pozwoli na zbieranie informacji w formie statystyk z ankiet dotyczących usability rozwijanych projektów wewnątrz środowiska developerskiego, jako niezbędnej części procesu rozwijania oprogramowania. Ułatwi to komunikację pomiędzy członkami zespołu testerów i developerów pozwalając na realizację celów i założeń niniejszego projektu. Testowanie z punktu widzenia usability jest ważnym etapem w cyklu prowadzenia projektów informatycznych w procesie zarządzania projektami. Daje na wczesnym etapie feedback dotyczący projektowanych systemów z punktu widzenia użytkowników końcowych i ich odbioru projektowanego systemu, łatwości pracy i czytelności interfejsów. Moduł da możliwość zbadania i następnie analizy wyników usability, eksportu wyników do arkuszy kalkulacyjnych i ich wglądu w ramach systemu B2B. W kontekście prowadzonych projektów będzie możliwość zdefiniowania dowolnej liczby pytań w formach otwartych, zamkniętych, wielokrotnego wyboru, skali. Moduł pozwoli również na przeprowadzenie testów wśród zewnętrznych użytkowników zapraszanych z określonej grupy poprzez zaproszenia e mail bądź otwarcie ankiety na zewnątrz zarówno od strony grup docelowych partnerów jak i Wnioskodawcy. Umożliwi to łatwiejsze prowadzenie beta testów tworzonego oprogramowania i lepsze dostosowanie projektowanych systemów do wymagań użytkowników. Moduł oszczędzi czas pracy zespołów prowadzących beta testy i usprawni komunikację między zespołami projektowymi po stronie Wnioskodawcy i partnerów, tym samym umożliwi osiągnięcie celów niniejszego projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 4 osobowego (project manager, programista systemowy, programista baz danych, webdeveloper) zaangażowanego przez 2 miesiące pracy (40 RBD). 4. Moduł Zarządzania Zadaniami Workflow 1 sztuka Moduł stanowi trzon obsługi procesu biznesowego realizacji projektów. Pozwoli na odpowiednie podzielenie projektu na etapy i zadania, prezentacje postępu prac, schemat organizacji prac na wykresie ganta, umożliwi zarządzanie alokacją zasobów i koordynacje zadań w ramach prowadzonych wspólnie z partnerami projektów. Dostarczy także mechanizmy kontroli wykonywania zadań projektowych i zapewni lepszą koordynację w ramach prowadzonych projektów. Wprowadzi mechanizm zarządzania osobami współpracującymi definiowanie poziomu uprawnień do wglądu czy zmiany. Moduł istotnie wpływa na szybkość realizowania projektów w ramach współpracy biznesowej, pozwala na wielo użytkownikowy dostęp do danych i współdzielenie workflow pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekty ze strony Partnerów. Moduł umożliwia śledzenie działań innych użytkowników w zakresie realizowanych wspólnie prac oraz komunikację między osobami korzystającymi z platformy. Jest kluczowym modułem w opisywanym procesie zarządzania projektami, mającym największy wpływ na usprawnienie komunikacji, koordynację działań i kontrolę realizacji, dzięki czemu umożliwi realizację celów niniejszego projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 4 osobowego Strona: 13

14 (Project manager, programista systemowy, web developer, programista baz danych) zaangażowanego przez 3 miesiące pracy (60 RBD). 5. Moduł wersjonowania 1 sztuka Moduł pozwoli na uspójnienie repozytoriów kodu i dokumentów obecnie rozdzielonych pomiędzy Wnioskodawcę i partnerów, dając jedno wspólne, spójne miejsce z dostępem do historii wersji tworzonego wspólnie oprogramowania. Jest to kluczowe z punktu widzenia efektywności wykonywania prac, bezpieczeństwa danych i da nową jakość w organizacji procesu wspólnego prowadzenia projektu oraz na dalszym etapie utrzymania wytworzonego oprogramowania i jego rozwijania, a tym samy pozwoli osiągnąć cele biznesowe Wnioskodawcy założone w niniejszym projekcie. Moduł ułatwi pracę na plikach poprzez możliwość powrotu do poprzednich wersji, sprawdzanie różnic pomiędzy wersjami danego pliku, weryfikacji kto wprowadził dane zmiany, wyszukiwania danej treści na przestrzeni różnych wersji w określonym czasie. Operacje te bez systemu wersjonowania są trudne lub niemożliwe do wykonania, utrudniając wspólną pracę nad kodem projektowanych aplikacji. Moduł zwiększy efektywność wspólnej pracy nad rozwojem oprogramowania i da kontrolę nad całością zmian w kontekście danego projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 3 osobowego (project manager, programista systemowy, web developer) zaangażowanego przez 2 miesiące pracy (40 RBD). 6. Moduł ewidencji pracy i rozliczeń 1 sztuka Umożliwia rozliczenia z partnerami na podstawie danych z platformy B2B ewidencjonowanych w trakcie pracy. Partnerzy i ich pracownicy logują czas potrzebny na określone zadania, co następnie stanowi podstawę do automatycznego wyliczenia zaangażowania partnera w projekt i przygotowania rozliczenia. Moduł pozwoli na konfigurowanie stawek godzinowych w zależności od partnera, projektu, zaangażowanej osoby (np. stanowiska czy roli w projekcie). Mechanizm zatwierdzania prac pozwoli moderatorowi na kontrolę kosztów, dając wgląd w produkty wykonywanej pracy i umożliwiając ocenę wiarygodności zalogowanej kwoty. Moduł jest niezbędny ponieważ obsługuję istotną część procesu realizacji projektów i umożliwi kontrolę oraz uporządkowanie kwestii czasu pracy i rozliczeń, zwiększając efektywność działań Wnioskodawcy, pozwalając na osiągnięcie celów projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 5 osobowego (project manager, programista systemowy, programista baz danych, analityk procesów biznesowych i finansowych, webdeveloper) zaangażowanego przez 2 miesiące pracy (40 RBD). 7. Moduł Administracji Platformą B2B 1 sztuka Strona: 14

15 Umożliwia zarządzanie całą platformą B2B, konfigurację, nadawanie uprawnień, moderowanie, zarządzanie użytkownikami, dodawanie nowych partnerów. Jest niezbędny do funkcjonowania platformy jako całości, gdyż pozwala na konfigurację i zmiany ustawień. Przechowuje historie logowania się do systemu, czuwa nad regularną zmianą haseł i realizuje polityki dostępu i bezpieczeństwa platformy B2B. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 5 osobowego (project manager, webdeveloper, programista systemowy, programista baz danych, administrator systemowy) zaangażowanego przez 2 miesiące pracy (40 RBD). 8. Moduł Repozytorium Dokumentów i Wiedzy 1 sztuka Moduł niezbędny do optymalizacji i poszerzenia procesu wymiany wiedzy i dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą i partnerami. Moduł pozwoli na usprawnienie przepływu informacji między Wnioskodawcą a partnerami, oraz pomoże w procesie wspólnej realizacji procesów biznesowych. Obecnie brak jest usystematyzowanego, wspólnego i spójnego miejsca gdzie zbierana była by wiedza dotycząca efektów współpracy partnerów, przez co niektóre problemy i błędy z nich wynikające są powtarzane lub rozwiązywane od początku, zamiast z wykorzystaniem zgromadzonej wiedzy. Wprowadzenie Modułu usprawni proces komunikacji z partnerami i zapewni narzędzie do wymiany wiedzy w zakresie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. Moduł będzie współpracował z modułem wersjonowania dla części związanej z wytwarzanym w ramach prowadzonych projektów kodem. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 3 osobowego (project manager, programista systemowy, programista baz danych) zaangażowanego przez 3 i pół miesiąca pracy (70 RBD). 9. Moduł zarządzania bazą danych 1 sztuka Moduł administracyjny, stanowiący middleware pomiędzy platformą B2B a silnikiem bazy danych. Pozwala na procesowanie zmian w bazie, odczyt danych, operacje transakcyjne w ramach platformy. Jest powiązaniem od strony technicznej modułów platformy z systemem bazodanowym. Każdy moduł platformy musi wykorzystywać Moduł zarządzania bazą danych do prawidłowego działania i komunikacji z pozostałymi podsystemami platformy. Moduł zapewni również mechanizmy współbieżności dostępu do danych, obsługi błędów oraz niezbędne dla procesu administracji danych narzędzia pozwalające na zarządzanie serwerem baz danych. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 4 osobowego (project manager, programista systemowy, administrator systemowy, programista baz danych) zaangażowanego przez półtora miesiąca pracy (30 RBD). Strona: 15

16 10. Moduł wymiany danych API 1 sztuka Umożliwi automatyczną wymianę danych z systemami partnera z wykorzystaniem specyfiki interfejsów partnera, w oparciu o wywołania zdalnych procedur RPC poprzez webservice XML. Pozwoli to na automatyczny provisioning środowisk developerskich i testowych w oparciu o systemy informatyczne partnera. Moduł umożliwi pracę innych komponentów tworzonego systemu B2B (modułu automatyzacji deploymentu środowisk developerskich) oraz w przyszłości integrację i dołączanie nowych partnerów oraz wymianę z nimi danych w formie elektronicznej. Jest niezbędny z punktu widzenia automatycznej wymiany danych i integracji z zewnętrznymi systemami i stanowi ważny element projektowanego systemu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 3 osobowego (project manager, programista systemowy, programista baz danych) zaangażowanego przez 3 miesiące pracy (60 RBD). 7. Usługa instalacji systemu B2B Nabycie usług informatycznych instalacji zakupywanych w ramach projektu modułów informatycznych. Wdrożenie produkcyjne zakupowanych modułów informatycznych wraz z konfiguracją i migracją wymaganych danych. Pozwoli na uruchomienie w środowisku produkcyjnym zakupywanych modułów ich konfiguracje i migracje niezbędnych danych z obecnych systemów tak, aby można było przystąpić do obsługi procesów biznesowych z użyciem platformy B2B. Wynikiem usług będzie uruchomiony produkcyjnie i działający system B2B posiadający zaimportowane dane, odpowiednio skonfigurowane frameworki do działania aplikacji i skonfigurowane odpowiednio moduły informatyczne, wraz z przeprowadzonymi testami działania. Przeprowadzenie usługi zostanie dodatkowo udokumentowane raportem powdrożeniowym. Zamawiający szacuje, że do realizacji usługi potrzebny będzie zespół wdrożeniowy złożony z 4 osób po stronie wykonawcy (project manager, programista systemowy, administrator systemowy, administrator baz danych) zaangażowany do przeprowadzenia usługi w ciągu 20 roboczo dni. Strona: 16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Toruń, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 1. Zamawiajacy: TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAPOLEX SP. Z O.O. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Wybór Wykonawcy nastąpi w trybie konkursu ofert. 3. Sposób

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo