ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU"

Transkrypt

1 Kraków, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Nr ref umowy: UDA POIG /14 Przedmiot zamówienia: Dostarczenie i instalacja 10 modułów informatycznych na potrzeby projektu Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami I. ZAMAWIAJĄCY TOP CHIP.PL Sp. z o.o. ul. św. Filipa 23/4, Kraków Tel , Fax: E mail: chip.pl Osoba kontaktowa: Tomasz Kuźniar Godziny urzędowania: Pn Pt w godzinach: II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 10 modułów informatycznych składających się na system informatyczny B2B realizowany w ramach projektu: Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami wraz z usługą instalacji zakupionych modułów informatycznych. Strona: 1

2 W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące moduły i usługi: A). Moduł zarządzania bazą danych B). Moduł automatyzacji deploymentu środowisk developerskich C). Moduł badania obciążenia rozwijanych systemów w formie SaaS D). Moduł ankietowego testowania usability E). Moduł wersjonowania F). Moduł Administracji Platformą B2B G). Moduł Repozytorium Dokumentów i Wiedzy H). Moduł wymiany danych API I). Moduł Zarządzania Zadaniami Workflow J). Moduł ewidencji pracy i rozliczeń K). Usługa informatyczna instalacji zakupywanych w ramach projektu modułów informatycznych Szczegółowa specyfikacja poszczególnych modułów i usług znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: łącznie do r. z podziałem na dwa etapy: Moduł zarządzania bazą danych Pozycja Moduł automatyzacji deploymentu środowisk developerskich Moduł badania obciążenia rozwijanych systemów w formie SaaS Moduł ankietowego testowania usability Moduł wersjonowania Moduł Administracji Platformą B2B Moduł Repozytorium Dokumentów i Wiedzy Moduł wymiany danych API Moduł Zarządzania Zadaniami Workflow Moduł ewidencji pracy i rozliczeń Usługa informatyczna instalacji zakupywanych w ramach projektu modułów informatycznych Termin realizacji Strona: 2

3 IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Nr. kryterium Warunki kryterium Cena brutto za całość Przedmiotu Zamówienia [ilość punktów wyliczana według następującego wzoru: ilość pkt. = (najniższa oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia) x 50 p. ] Realizacja minimum jednego projektu w zakresie systemów informatycznych z obszaru zarządzania projektami w ostatnich 24 miesiącach (Punktacja: kryterium spełnione: 30 punktów, kryterium niespełnione: 0 punktów. Aby kryterium uznano za spełnione, oferent powinien przedstawić na etapie składania oferty informację w postaci oświadczenia zawierającego: nazwę lub zakres projektu, datę zakończenia projektu, nazwę firmy na rzecz której zrealizowano projekt). Okres gwarancji na poprawność działania dostarczonego rozwiązania systemu B2B Maksymalna ilość punktów [Punktacja: Gwarancja minimum 3 letnia: 20 punktów, gwarancja minimum 2 letnia: 10 pkt, gwarancja minimum roczna: 5 pkt, gwarancja krótsza niż rok lub brak gwarancji: 0 pkt] 20 RAZEM 100 Ilość otrzymanych punktów obliczana będzie wg następującego wzoru: Ilość punktów = ilość pkt. w kryterium nr 1. + ilość pkt. w kryterium nr 2. + ilość pkt. w kryterium nr 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. V. OSOBA KONTAKTOWA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania: Tomasz Kuźniar, Tel.: , E mail: chip.pl Strona: 3

4 VI. OFERTA 1. Ofertę należy pod rygorem nieważności składać w formie pisemnej. 2. Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz załącznikami do zapytania na formularzu zgodnie ze wzorem z Załącznika nr Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. 5. Złożenie oferty zawierające rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 7. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Oferenta VII. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta powinna być zaadresowana na adres: oraz powinna być opisana następująco: TOP CHIP.PL Sp. z o.o. ul. św. Filipa 23/4, Kraków OFERTA NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostarczenie i instalacja 10 modułów informatycznych na potrzeby projektu Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami Nie otwierać przed dniem r. do godziny 12:00 3. Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie 12:00 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez otwierania. VIII. OTWARCIE OFERT Otwarcie ofert nastąpi: r. o godzinie 13:00. IX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w umowie: a) kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, Strona: 4

5 dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnie ze specyfikacją i innych, b) zapisów umożliwiających doprecyzowanie specyfikacji przedmiotu zamówienia, c) ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie np. weksla In blanco lub innej. 3. W przypadku nie zaakceptowania przez oferenta umowy w wersji proponowanej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty oraz złożenia propozycji zawarcia umowy oferentowi, który złożył ofertę kolejną, co do ilości punktów. X. INFROMACJE DODATKOWE 1. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z zasada jawności, konkurencyjności i efektywności a także innymi zasadami obowiązującymi przy przeprowadzaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. 3. Z powodu ważnych przyczyn Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia procedury wszczętej niniejszym zapytaniem ofertowym poprzez odpowiednie ogłoszenie na stronie internetowej: chip.pl/ ZAŁĄCZNIKI: Nr 1 do zapytania ofertowego Druk oferta (wzór) Nr 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego pod adresem chip.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego.... podpis Zamawiającego Strona: 5

6 ... dane Oferenta ZAŁĄCZNIK nr 1... miejscowość, data O F E R T A Do: TOP CHIP.PL Sp. z o.o. ul. św. Filipa 23/ Kraków Przedmiot zamówienia: Dostarczenie i instalacja 10 modułów informatycznych na potrzeby projektu Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami. Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia r. w postępowaniu na dostarczenie powyższego Przedmiotu Zamówienia JA NIŻEJ PODPISANY:... działając w imieniu i na rzecz... [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy] 1. SKŁADAM OFERTĘ na dostarczenie Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym. 2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z ww. zapytaniem ofertowym, wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego i regulaminem realizacji zapytania ofertowego oraz je akceptuję. 3. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny/a do należytej realizacji niniejszego zamówienia, tj. posiadam odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie by należycie i na warunkach określonych w ofercie zrealizować zamówienie. 4. OFERUJĘ realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę netto.. PLN (słownie złotych ), powiększoną o podatek VAT...%, co w wyniku daje cenę brutto PLN (słownie złotych...) zgodnie z poniższym zestawieniem: Strona: 6

7 lp. pozycja Cena netto [zł] Cena brutto [zł] 1. Moduł zarządzania bazą danych 2. Moduł automatyzacji deploymentu środowisk developerskich 3. Moduł badania obciążenia rozwijanych systemów w formie SaaS 4. Moduł ankietowego testowania usability 5. Moduł wersjonowania 6. Moduł Administracji Platformą B2B 7. Moduł Repozytorium Dokumentów i Wiedzy 8. Moduł wymiany danych API 9. Moduł Zarządzania Zadaniami Workflow 10. Moduł ewidencji pracy i rozliczeń 11. Usługa informatyczna instalacji zakupywanych w ramach projektu modułów informatycznych Razem: 5. OFERUJĘ gwarancję na całość przedmiotu zamówienia przez okres... lat od momentu wdrożenia całości rozwiązania. 6. OŚWIADCZAM że spełniam / nie spełniam kryterium nr ( 2 ) wyboru, na potwierdzenie czego załączam oświadczenie. 7. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do realizacji zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym. 8. UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert...., dnia podpis Oferenta Strona: 7

8 ZAŁĄCZNIK nr 2 Szczegółowa specyfikacja poszczególnych modułów i usług Przedmiot zamówienia: Dostarczenie i instalacja 10 modułów informatycznych na potrzeby projektu Wdrożenie systemu B2B zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi wspólnie z partnerami. 1. Słownik Beneficjent, Wnioskodawca, Zamawiający TOP CHIP.PL Sp. z o.o. Partner firma współpracująca z TOP CHIP.PL Sp. z o.o. lub TOP CHIP.PL Sp. z o.o. System B2B, System, Platforma B2B, Platforma tworzony w ramach projektu system informatyczny zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie nr WND POIG /14 Wniosek, Biznes Plan dokumenty formalne opisujące projekt, wiążące TOP CHIP.PL Sp. z o.o. umową o dofinansowanie 2. Wprowadzenie w kontekst systemu B2B Tworzony system B2B będzie systemem on line, pozwalającym na centralizację procesu biznesowego prowadzenia projektów informatycznych. W jednym miejscu zgromadzone zostaną wszelkie niezbędna narzędzia potrzebne do realizacji tego procesu oraz zostaną zautomatyzowane działania które dotąd musiały być przygotowywane każdorazowo w projektach (np. provisioning środowisk rozwojowych). Do systemu będą mieli dostęp Wnioskodawca oraz partnerzy; dostęp będzie możliwy przez sieć Internet, szyfrowanym kanałem komunikacji. Takie wykorzystanie platformy B2B przyczyni się do ujednolicenia komunikacji i wymiany danych w ramach procesu prowadzenia projektami. Komunikacja i wymiana danych będzie realizowana zarówno poprzez osoby korzystające z systemu w ramach platformy, jak i będzie następowała w sposób automatyczny dzięki integracji i elektronicznej wymianie danych. Po wdrożeniu systemem objętych zostanie 3 partnerów. W przyszłości, planowany system B2B będzie mógł objąć większą ilość partnerów. Liczba ta będzie rzędu kilku, max. kilkunastu, przez co nie wpłynie znacznie na wydajność i potrzebę skalowalności rozwiązania. System został zaprojektowany tak (modularność, obiektowość), aby w przyszłości możliwe było rozbudowanie go o nowe moduły wspierające nowe procesy biznesowe, które na tym etapie jeszcze nie zachodzą. Partner oraz Wnioskodawca, logując się do systemu B2B on line, będą mieli przydzielone odpowiednie prawa dostępu (moduł administracji platformą B2B), pozwalające na kontrolowanie zasobów w kontekście prowadzonych projektów. System pozwoli na tworzenie nowych projektów, dopisywanie do nich osób kierujących i wykonujących przedsięwzięcie, Strona: 8

9 rozpisanie etapowe projektu, zaprojektowanie odpowiedniej architektury rozwiązania systemowego i uruchomienie środowiska developerskiego. Część z tych zadań będzie dostępna jedynie dla Wnioskodawcy, jako do głównego lidera prowadzonych projektów. System praw dostępu będzie oparty o przydzielane użytkownikom role (developer, tester, manager, audytor). Wszelki produkty pracy (ustalenia, dokumentacja, specyfikacje techniczne i użytkowe, kod, programy binarne) będą utrzymywane w ramach platformy (repozytorium) pozwalając na wersjonowanie i dostęp odpowiednich osób w kontekście prowadzonych działań. System umożliwi podział prowadzonych prac na etapy i zadania, co będzie prezentowane na wykresach gant'a. Prace osób zaangażowanych w realizacje projektu będą ewidencjonowane i rozliczane. Nowi użytkownicy jak i nowi partnerzy będą mogli być dodawani do systemu przez administratora (którego rolę będzie pełnił Wnioskodawca). Zarządzanie całością platformy B2B pozwoli Wnioskodawcy na pełną kontrolę nad procesem biznesowym prowadzenia projektów informatycznych prowadzonych z wykorzystaniem systemu B2B. Konfigurowanie środowisk testowych i developerskich będzie zautomatyzowane w ramach platformy. Stworzenie w systemie środowiska będzie skutkowało jego automatycznym deploymentem w infrastrukturze partnera (dokumentacja środowiska partnera: Automatyzacji będzie podlegało również rozliczanie się za zużyte zasoby, z jednej strony poprzez wyliczanie kosztów na podstawie ewidencji pracy, z drugiej strony na podstawie zużytych zasobów infrastruktury w w chmurze (IaaS). Do dyspozycji Wnioskodawcy i partnerów będzie również narzędzie testowania usability tworzonych projektów, jako niezbędnej części procesu tworzenia projektów informatycznych. Realizacja tego zadania będzie możliwa przy pomocy wbudowanego w platformę systemu ankietowania i oceny w kontekście danego projektu, pozwalając na wymianę informacji z osobami testującymi a developerami. W ramach projektu i platformy B2B powstanie również jedna usługa w formule SaaS: Badanie obciążenia systemów informatycznych, która świadczona będzie na rzecz partnerów w kontekście prowadzonych wspólnie projektów, ale również mogąca być przez nich wykorzystaną do innych projektów, nie prowadzonych wraz z Wnioskodawcą. Szczegółowy opis usługi SaaS znajduje się w dalszej części załącznika. 3. Innowacyjność rozwiązania Wdrożenie opisanego systemu B2B będzie innowacją technologiczną skutkującą wzrostem wartości przedsiębiorstwa w następujących obszarach: 1. Uzyskana zostanie możliwość całościowej kontroli nad prowadzonymi inwestycjami w kontekście finansów i zarządzania zasobami. 2. Spójne rozumienie zagadnień przez wszystkie współpracujące strony, gdyż całość dokumentacji i ustaleń będzie w jednym, wspólnym miejscu. 3. Zostanie zwiększona efektywność procesu biznesowego zarządzania projektami poprzez automatyzacje deploymentu, ulepszenie sposobów komunikacji i wymiany informacji w ramach platformy B2B. 4. Wzrost dojrzałości procesowej i jakości procesów biznesowych. Wnioskodawca wykonuje wiele istotnych Strona: 9

10 czynności związanych z codzienną pracą operacyjną w których kontaktuje się z partnerami. Takie zadania są częścią dużych procesów B2B lecz w pewnych odcinkach czasowych ograniczone są tylko do pracy z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych Wnioskodawcy. Dotychczasowe rozwiązanie informatyczne wspiera tylko pracę kierownika projektu oraz finansowe aspekty rozliczania czasu pracy. Planowane rozwiązanie B2B pozwoli poprzez automatyzacje procesów biznesowych podnieść efektywność pracy całego zespołu projektowego po stronie Wnioskodawcy i partnerów oraz na kompleksowe obsłużenie całego kontekstu realizowanego projektu i wspólną pracę nad zadaniami w ramach platformy, dając nową jakość dla obecnie realizowanego procesu zarządzania projektami. 5. Wprowadzenie spójnego repozytorium dla wszystkich dokumentów w kontekście projektów, dostępnego dla wszystkich stron pozwoli bezpośrednio na: ograniczenie utraconych informacji (redukcja liczby listów poczty elektronicznej, telefonów i dokumentów papierowych), redukcja czasu zużywanego na wyszukiwanie informacji i dokumentów ( współpraca, repozytorium dokumentów, zakres informacji dostępny dla obu współpracujących stron), ograniczenie redundancji danych (redundancja danych to zawsze zwiększenie ryzyka wystąpienia błędu lub błędnej interpretacji danych w wyniku różnej formy prezentacji) możliwość stałego monitorowania i podnoszenia jakości procesów biznesowych 4. Wymiana danych W ramach projektu udostępnione zostaną dwa sposoby wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Pierwszy z nich to funkcjonalność wspólnego repozytorium dokumentów w obrębie projektu, zapewniająca możliwość współdzielenia zbiorów dokumentów w postaci załączników dowolnego typu (możliwość konfiguracji dopuszczalnych typów), wsparcie pracy grupowej poprzez wersjonowanie. Jest to rozwiązanie skalowane ze względu na zastosowanie w kolejnych potencjalnych procesach biznesowych. Mechanizm obsługi procesów obiegu dokumentów jest uniwersalny. Repozytorium dokumentów przystosowane jest również do zarządzania zmienną liczbą użytkowników poprzez mechanizm uprawnień. Uprawnienia do dokumentów (pojedynczych załączników lub folderów) będą możliwe do nadania zarówno dla pojedynczego użytkownika jak i grupy użytkowników. Zarządzanie grupami użytkowników pozwala na skalowanie dostępu do dokumentów na poziomie globalnych ustawień systemu bez konieczności indywidualizowania ustawień na poziomie każdego dokumentu. Drugim sposobem wymiany danych będzie mechanizm API webservice XML lub JSON pozwalający na elektroniczną wymianę danych między systemem Wnioskodawcy a systemem partnera. Wymiana danych będzie dotyczyła provisioningu środowisk developerskich w ramach procesu prowadzenia projektów informatycznych, oraz danych związanych z accountingiem (naliczanie kosztów IaaS). Strona: 10

11 Zastosowanie mechanizmu automatycznej wymiany danych pozwoli na eliminację papierowego obiegu dokumentów w procesie biznesowym Prowadzenia projektów informatycznych, poprzez eliminacje zbędnej korespondencji i notatek, załączników papierowych i ustaleń grup roboczych. Materiały te będą obsługiwane w wersji elektronicznej w ramach systemu B2B. 5. Usługa w modelu SaaS Projekt przewiduje wdrożenie jednej usługi w formule SaaS: Usługa badania wydajności rozwijanych systemów w formie SaaS kierowanej do obecnych i przyszłych partnerów Wnioskodawcy. Usługa ta wykracza poza wymianę danych, dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych i dostęp do narzędzi koordynujących współpracę między przedsiębiorcami ponieważ dostarcza mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie procesu badania i wykonanie testów obciążeniowych systemów informatycznych on line, i będzie oparta o know how Wnioskodawcy zebrany w ciągu kilku lat prowadzenia projektów informatycznych i testowania wydajności tworzonych rozwiązań. Usługa będzie odpowiadała na następujące potrzeby firm tworzących/rozwijających systemy informatyczne: wprowadzane zmiany w systemach informatycznych muszą być testowane nie tylko ze zgodnością ze specyfikacją, ale również pod kątem wymagań niefunkcjonalnych, takich jak np. ilość jednoczesnych użytkowników mogących wydajnie pracować z systemem, lub też wydajność działania na różnych architekturach i konfiguracjach infrastruktury i systemów operacyjnych. Mając taką wiedzę na etapie projektowania nowego lub zmiany obecnego systemu można trafnie dobrać technologie, parametry środowiska docelowego oszczędzając tym samym na kwestii prototypowania bądź też zmiany w późnej fazie założeń projektowych możliwość precyzyjnego zaplanowania zapotrzebowania na sprzęt dla tworzonego systemu, dzięki czemu nie trzeba przeszacowywać budżetów na infrastrukturę oraz zapobiegać sytuacji braku odpowiedniej wydajności sprzętowej. Usługa pozwoli na znalezienie optymalnej konfiguracji dla infrastruktury w stosunku do założeń projektowych. możliwość badania odwrotnego dla partnera wartością dodaną planowanej usługi będzie możliwość takiego dopasowania oferty IaaS i SaaS aby parametry dla klientów końcowych były jak najbardziej optymalne. Da też możliwość klientom docelowym partnera przetestowania wydajności własnych systemów na architekturze Oktawave, a tym samym przekonania się jak będzie funkcjonować ich obecny system na platformie w chmurze. Powoduje to 2 skutki: klienci partnera automatycznie stają się klientami Wnioskodawcy oraz chętniej kupują sprawdzone rozwiązanie Partnera, które mogli wcześniej przetestować w szerszym niż gdzie indziej zakresie. 6. Moduły systemu B2B Strona: 11

12 1. Moduł automatyzacji deploymentu środowisk developerskich 1 sztuka Moduł umożliwia automatyczny provisioning i zarządzanie środowiskami developerskimi tworzonymi w ramach obsługi projektów z partnerami. Pozwala na tworzenie, usuwanie, konfigurację i wspólną obsługę instancji developerskich i testowych z jednego miejsca, dzięki czemu porządkuje, automatyzuje i usprawnia działania związane ze środowiskami developerskimi i testowymi. W ramach tych środowisk powstają wydzielone systemy zgodne z wymaganiami partnerów i klientów docelowych, a następnie w ich kontekście rozwijane są projekty. Na moduł będą składały się tzw. szablony przepisów umożliwiające natychmiastowy i automatyczny deployment wskazanego środowiska, wraz ze skonfigurowaniem wewnątrz odpowiednich parametrów opisanych w szablonach. Moduł umożliwi tzw. bootstraping środowisk, a więc inicjalizację podstawowych parametrów środowiska i umożliwienie dalszych konfiguracje w oparciu o szablony. Moduł jest niezbędny z punktu widzenia projektu gdyż poprzez automatyzację deploymentu umożliwi optymalizację i zwiększenie efektywności procesu zarządzania projektami a przez to osiągnięcie celów niniejszego projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 3 osobowego (project manager, programista systemowy, administrator systemowy) zaangażowanego przez 3 i pół miesiąca pracy (70 RBD). 2. Moduł badania obciążenia rozwijanych systemów w formie SaaS 1 sztuka Moduł umożliwi partnerom sprawdzenie wydajności rozwijanych systemów przed ich uruchomieniem produkcyjnym. Będzie działał w oparciu o model SaaS i będzie działał w kontekście niniejszego systemu B2B zarządzania projektami dając całościowo kompleksowe środowisko do rozwijania projektów informatycznych. Moduł umożliwi wykonanie wydajnościowego badania danego systemu tworzonego w ramach platformy poprzez zestawienie wielu jednoczesnych sesji w kolejnych stopniach gradacji, np.. 1, 5, 10, 50, 100, 1000 symulując wykorzystanie systemów przez użytkowników. Pozwoli to na określenie wydajności i granicy wytrzymałości tworzonego systemu już na etapie jego rozwijania, zapotrzebowanie danego systemu na zasoby i oszacowanie kosztów przyszłego utrzymania tworzonego systemu. Moduł jest niezbędny aby dostarczyć opisaną w Biznes Planie usługę SaaS. Funkcjonalność modułu z punktu widzenia projektu jest kluczowa w procesie zarządzania projektami i stanowi ważną fazę rozwijania oprogramowania, kluczową dla powodzenia przedsięwzięć i relacji B2B z partnerami. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 6 osobowego (project manager, 2x programista systemowy, programista baz danych, administrator systemowy, web developer) zaangażowanego przez 3 miesiące pracy (60 RBD). 3. Moduł ankietowego testowania usability 1 sztuka Strona: 12

13 Pozwoli na zbieranie informacji w formie statystyk z ankiet dotyczących usability rozwijanych projektów wewnątrz środowiska developerskiego, jako niezbędnej części procesu rozwijania oprogramowania. Ułatwi to komunikację pomiędzy członkami zespołu testerów i developerów pozwalając na realizację celów i założeń niniejszego projektu. Testowanie z punktu widzenia usability jest ważnym etapem w cyklu prowadzenia projektów informatycznych w procesie zarządzania projektami. Daje na wczesnym etapie feedback dotyczący projektowanych systemów z punktu widzenia użytkowników końcowych i ich odbioru projektowanego systemu, łatwości pracy i czytelności interfejsów. Moduł da możliwość zbadania i następnie analizy wyników usability, eksportu wyników do arkuszy kalkulacyjnych i ich wglądu w ramach systemu B2B. W kontekście prowadzonych projektów będzie możliwość zdefiniowania dowolnej liczby pytań w formach otwartych, zamkniętych, wielokrotnego wyboru, skali. Moduł pozwoli również na przeprowadzenie testów wśród zewnętrznych użytkowników zapraszanych z określonej grupy poprzez zaproszenia e mail bądź otwarcie ankiety na zewnątrz zarówno od strony grup docelowych partnerów jak i Wnioskodawcy. Umożliwi to łatwiejsze prowadzenie beta testów tworzonego oprogramowania i lepsze dostosowanie projektowanych systemów do wymagań użytkowników. Moduł oszczędzi czas pracy zespołów prowadzących beta testy i usprawni komunikację między zespołami projektowymi po stronie Wnioskodawcy i partnerów, tym samym umożliwi osiągnięcie celów niniejszego projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 4 osobowego (project manager, programista systemowy, programista baz danych, webdeveloper) zaangażowanego przez 2 miesiące pracy (40 RBD). 4. Moduł Zarządzania Zadaniami Workflow 1 sztuka Moduł stanowi trzon obsługi procesu biznesowego realizacji projektów. Pozwoli na odpowiednie podzielenie projektu na etapy i zadania, prezentacje postępu prac, schemat organizacji prac na wykresie ganta, umożliwi zarządzanie alokacją zasobów i koordynacje zadań w ramach prowadzonych wspólnie z partnerami projektów. Dostarczy także mechanizmy kontroli wykonywania zadań projektowych i zapewni lepszą koordynację w ramach prowadzonych projektów. Wprowadzi mechanizm zarządzania osobami współpracującymi definiowanie poziomu uprawnień do wglądu czy zmiany. Moduł istotnie wpływa na szybkość realizowania projektów w ramach współpracy biznesowej, pozwala na wielo użytkownikowy dostęp do danych i współdzielenie workflow pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekty ze strony Partnerów. Moduł umożliwia śledzenie działań innych użytkowników w zakresie realizowanych wspólnie prac oraz komunikację między osobami korzystającymi z platformy. Jest kluczowym modułem w opisywanym procesie zarządzania projektami, mającym największy wpływ na usprawnienie komunikacji, koordynację działań i kontrolę realizacji, dzięki czemu umożliwi realizację celów niniejszego projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 4 osobowego Strona: 13

14 (Project manager, programista systemowy, web developer, programista baz danych) zaangażowanego przez 3 miesiące pracy (60 RBD). 5. Moduł wersjonowania 1 sztuka Moduł pozwoli na uspójnienie repozytoriów kodu i dokumentów obecnie rozdzielonych pomiędzy Wnioskodawcę i partnerów, dając jedno wspólne, spójne miejsce z dostępem do historii wersji tworzonego wspólnie oprogramowania. Jest to kluczowe z punktu widzenia efektywności wykonywania prac, bezpieczeństwa danych i da nową jakość w organizacji procesu wspólnego prowadzenia projektu oraz na dalszym etapie utrzymania wytworzonego oprogramowania i jego rozwijania, a tym samy pozwoli osiągnąć cele biznesowe Wnioskodawcy założone w niniejszym projekcie. Moduł ułatwi pracę na plikach poprzez możliwość powrotu do poprzednich wersji, sprawdzanie różnic pomiędzy wersjami danego pliku, weryfikacji kto wprowadził dane zmiany, wyszukiwania danej treści na przestrzeni różnych wersji w określonym czasie. Operacje te bez systemu wersjonowania są trudne lub niemożliwe do wykonania, utrudniając wspólną pracę nad kodem projektowanych aplikacji. Moduł zwiększy efektywność wspólnej pracy nad rozwojem oprogramowania i da kontrolę nad całością zmian w kontekście danego projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 3 osobowego (project manager, programista systemowy, web developer) zaangażowanego przez 2 miesiące pracy (40 RBD). 6. Moduł ewidencji pracy i rozliczeń 1 sztuka Umożliwia rozliczenia z partnerami na podstawie danych z platformy B2B ewidencjonowanych w trakcie pracy. Partnerzy i ich pracownicy logują czas potrzebny na określone zadania, co następnie stanowi podstawę do automatycznego wyliczenia zaangażowania partnera w projekt i przygotowania rozliczenia. Moduł pozwoli na konfigurowanie stawek godzinowych w zależności od partnera, projektu, zaangażowanej osoby (np. stanowiska czy roli w projekcie). Mechanizm zatwierdzania prac pozwoli moderatorowi na kontrolę kosztów, dając wgląd w produkty wykonywanej pracy i umożliwiając ocenę wiarygodności zalogowanej kwoty. Moduł jest niezbędny ponieważ obsługuję istotną część procesu realizacji projektów i umożliwi kontrolę oraz uporządkowanie kwestii czasu pracy i rozliczeń, zwiększając efektywność działań Wnioskodawcy, pozwalając na osiągnięcie celów projektu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 5 osobowego (project manager, programista systemowy, programista baz danych, analityk procesów biznesowych i finansowych, webdeveloper) zaangażowanego przez 2 miesiące pracy (40 RBD). 7. Moduł Administracji Platformą B2B 1 sztuka Strona: 14

15 Umożliwia zarządzanie całą platformą B2B, konfigurację, nadawanie uprawnień, moderowanie, zarządzanie użytkownikami, dodawanie nowych partnerów. Jest niezbędny do funkcjonowania platformy jako całości, gdyż pozwala na konfigurację i zmiany ustawień. Przechowuje historie logowania się do systemu, czuwa nad regularną zmianą haseł i realizuje polityki dostępu i bezpieczeństwa platformy B2B. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 5 osobowego (project manager, webdeveloper, programista systemowy, programista baz danych, administrator systemowy) zaangażowanego przez 2 miesiące pracy (40 RBD). 8. Moduł Repozytorium Dokumentów i Wiedzy 1 sztuka Moduł niezbędny do optymalizacji i poszerzenia procesu wymiany wiedzy i dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą i partnerami. Moduł pozwoli na usprawnienie przepływu informacji między Wnioskodawcą a partnerami, oraz pomoże w procesie wspólnej realizacji procesów biznesowych. Obecnie brak jest usystematyzowanego, wspólnego i spójnego miejsca gdzie zbierana była by wiedza dotycząca efektów współpracy partnerów, przez co niektóre problemy i błędy z nich wynikające są powtarzane lub rozwiązywane od początku, zamiast z wykorzystaniem zgromadzonej wiedzy. Wprowadzenie Modułu usprawni proces komunikacji z partnerami i zapewni narzędzie do wymiany wiedzy w zakresie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. Moduł będzie współpracował z modułem wersjonowania dla części związanej z wytwarzanym w ramach prowadzonych projektów kodem. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 3 osobowego (project manager, programista systemowy, programista baz danych) zaangażowanego przez 3 i pół miesiąca pracy (70 RBD). 9. Moduł zarządzania bazą danych 1 sztuka Moduł administracyjny, stanowiący middleware pomiędzy platformą B2B a silnikiem bazy danych. Pozwala na procesowanie zmian w bazie, odczyt danych, operacje transakcyjne w ramach platformy. Jest powiązaniem od strony technicznej modułów platformy z systemem bazodanowym. Każdy moduł platformy musi wykorzystywać Moduł zarządzania bazą danych do prawidłowego działania i komunikacji z pozostałymi podsystemami platformy. Moduł zapewni również mechanizmy współbieżności dostępu do danych, obsługi błędów oraz niezbędne dla procesu administracji danych narzędzia pozwalające na zarządzanie serwerem baz danych. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 4 osobowego (project manager, programista systemowy, administrator systemowy, programista baz danych) zaangażowanego przez półtora miesiąca pracy (30 RBD). Strona: 15

16 10. Moduł wymiany danych API 1 sztuka Umożliwi automatyczną wymianę danych z systemami partnera z wykorzystaniem specyfiki interfejsów partnera, w oparciu o wywołania zdalnych procedur RPC poprzez webservice XML. Pozwoli to na automatyczny provisioning środowisk developerskich i testowych w oparciu o systemy informatyczne partnera. Moduł umożliwi pracę innych komponentów tworzonego systemu B2B (modułu automatyzacji deploymentu środowisk developerskich) oraz w przyszłości integrację i dołączanie nowych partnerów oraz wymianę z nimi danych w formie elektronicznej. Jest niezbędny z punktu widzenia automatycznej wymiany danych i integracji z zewnętrznymi systemami i stanowi ważny element projektowanego systemu. Zamawiający szacuje, że do opracowania modułu potrzebne będą zasoby w postaci zespołu 3 osobowego (project manager, programista systemowy, programista baz danych) zaangażowanego przez 3 miesiące pracy (60 RBD). 7. Usługa instalacji systemu B2B Nabycie usług informatycznych instalacji zakupywanych w ramach projektu modułów informatycznych. Wdrożenie produkcyjne zakupowanych modułów informatycznych wraz z konfiguracją i migracją wymaganych danych. Pozwoli na uruchomienie w środowisku produkcyjnym zakupywanych modułów ich konfiguracje i migracje niezbędnych danych z obecnych systemów tak, aby można było przystąpić do obsługi procesów biznesowych z użyciem platformy B2B. Wynikiem usług będzie uruchomiony produkcyjnie i działający system B2B posiadający zaimportowane dane, odpowiednio skonfigurowane frameworki do działania aplikacji i skonfigurowane odpowiednio moduły informatyczne, wraz z przeprowadzonymi testami działania. Przeprowadzenie usługi zostanie dodatkowo udokumentowane raportem powdrożeniowym. Zamawiający szacuje, że do realizacji usługi potrzebny będzie zespół wdrożeniowy złożony z 4 osób po stronie wykonawcy (project manager, programista systemowy, administrator systemowy, administrator baz danych) zaangażowany do przeprowadzenia usługi w ciągu 20 roboczo dni. Strona: 16

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający: Opis przedmiotu zamówienia: Warszawa, 14 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania modułu do przenoszenia i rozliczania usług świadczonych między Spółką a Partnerami oraz zewnętrzną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 Kutno, dnia 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 1. Zamawiający MEDIA DISTRIBUTION Jolanta Sulińska Ul. Jagiełły 7/19 99-300 Kutno 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. I. Przedmiot zamówienia specyfikacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

Zapytanie ofertowe. I. Przedmiot zamówienia specyfikacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania e-muzyka S.A. Warszawa, dn. 07.12.2010r ul. Zwycięzców 18 03-941 Warszawa Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, zwracamy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL Zielonka, 11.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie dodatkowych zajęć z autoprezentacji na użytek projektu Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. Bydgoszcz, dnia 18-10-2013 MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/13 85-638 Bydgoszcz Tel. 52 346 03 37 Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-1

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-1 Łódź, 05.01.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-1 Dotyczy Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach działania 8.2 PO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.2 Radom, dnia 20.04.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. Opracowanie algorytmów i prototypu oprogramowania inteligentnego modułu zdalnej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 03.01.2013. na:

Zapytanie ofertowe. z dnia 03.01.2013. na: Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2013. na: Zakup zewnętrznych usług eksperckich, informatycznych i technicznych oraz wartości niematerialnej i prawnej 1. Informacje ogólne 1.1 Dane Zamawiającego: FORUM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17.

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Orkanika Sp. z o.o. Lublin, 01.07.2017. 21-007 Mełgiew Minkowice Kolonia 53 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu nr RPLU.03.07.00-06-0363/16 pt. Sieć Europejskich

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Kraków, 31.07.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości "Dagoba" s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska-

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. (UDA-POIG.08.02.00-14-206/13-00) Warszawa, 8 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania projektu funkcjonalnego dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 01.05.2015, Opole ITDESK SP.Z O.O. 45-710 OPOLE UL.NIEMODLIŃSKA 19B/7 NIP 7541872117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma ITDESK SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na dostawę licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość Z.P.H.U Alsecco Sp. z o.o. NIP 7531608850 Nysa, dnia 18.09.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 26.11.2014 r. Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy:

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy: Zabajka, 02.01.2014 r. MEBLOSYSTEM SP. Z O.O. 36-060 Głogów Małopolski, Zabajka 365 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy: 1. Licencja na system B2B z modułami 2. System połączeń EDI - 1 licencja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE 02.01.2012, Ciechanów ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Achtel Sp. z o. o. projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Berolina Polska Sp. z o. o. ul Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP 5213035120

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 30.06.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej

Bardziej szczegółowo