ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ogłoszone w związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy, zwanego dalej Projektem finansowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POIG /14-00 Zamawiający: Fabryka e-biznesu sp. z o.o. Ul. Słowackiego 24/17, Rzeszów NIP: REGON: KRS: ) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne wchodzące w skład harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Zapytanie ofertowe przygotowane w formie zbiorczej, dla wszystkich wymienionych poniżej usług podyktowane jest wyrazem dbałości Zamawiającego o zachowanie spójności funkcjonalnej oraz technologicznej wszystkich elementów Projektu, poprzez realizację ich przez jednego Wykonawcę. Usługi informatyczne objęte niniejszym zapytaniem ofertowym: 1. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Pulpit Użytkownika 2. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Makietowanie 3. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Briefing 4. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Graphics Collaboration 5. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Text Collaboration 6. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CSMS (Customer Satisfaction Measurement Services) 7. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CMS 8. Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem księgowym 9. Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem do monitorowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych 10. Instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Publikacja pełnych opisów oraz oczekiwanych specyfikacji ww. usług naruszałaby dobra intelektualne Zamawiającego, ponieważ informacje w nich zawarte to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.).

2 W związku z powyższym podmioty przystępujące do postępowania ofertowego zobligowane są do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie posiadanych opisów i specyfikacji usług wyłącznie do celów sporządzenia oferty. Podmioty występujące o wgląd do ww. dokumentacji zobligowane są do zachowania ujawnionych informacji w tajemnicy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Podmioty, które w ustalonym terminie postępowania ofertowego złożą oferty, bez wglądu do dokumentacji i specyfikacji projektu, zostaną zdyskwalifikowane w świetle przyjętych kryteriów formalnych. Do zadań Wykonawcy ww. usług należeć będzie: - realizacja całości działań informatycznych w zakresie usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z planem i zakresem funkcjonalnym określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu, oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej Projektu przekazanej przez Zamawiającego. Dopuszczalna jest realizacja przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem technologii innych niż wskazywane w specyfikacji z uwagi na dobro projektu. - bieżące doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania technologii informatycznych służących do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - optymalizacja pracy poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia - wdrożenie wszystkich elementów w ramach przedmiotu zamówienia na serwer udostępniony przez Zamawiającego w wersji beta serwisu internetowego Projektu - Gruntowne przetestowanie oraz optymalizacja wersji beta usług informatycznych w celu identyfikacji oraz eliminacji wszelkich występujących problemów i usterek - Ciągła współpraca z osobą reprezentującą Zamawiającego. Współpraca obejmować będzie realizację wspólnych działań planistycznych, ustalanie harmonogramu prac i wdrożeń oraz przepływ informacji dotyczących realizacji projektu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, a także konsultacje w obszarach merytorycznych realizowanego przedmiotu zamówienia. 2) Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji usług: r r. 3) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie wymaga realizacji całości przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji projektu, gdyż poszczególne elementy będą możliwe do wykonania i przetestowania w miejscu pracy (siedzibie) Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji niektórych elementów zadania w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej pod adresem ul. Słowackiego 24/ Rzeszów. Elementy, których realizacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego to część elementów planistycznych oraz konsultacyjnych prowadzonych na rzecz przedstawicieli Zamawiającego. O konieczności realizacji tych elementów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem oraz indywidualnie ustalany będzie termin dogodny dla obu stron. 4) Warunki realizacji zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca: Wykonawca zobowiązany jest do: - posiadania wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia w realizacji rozbudowanych systemów B2B oraz e-usług oraz posiadania odpowiedniego zaplecza lub bazy podwykonawców zdolnych realizować prace w obszarze przedmiotu zamówienia - prowadzenia bieżących konsultacji na temat przedmiotu zamówienia z przedstawicielem Zamawiającego oraz informowanie o możliwych ograniczeniach programistycznych wynikających z przyjętego środowiska programistycznego i API i związaną z tym koniecznością stosowania innych technologii niż te, które zostały opisane w dokumentacji oraz specyfikacji Projektu.

3 - konieczność wykonania rzetelnej analizy dokumentacji oraz dostarczonych przez Zamawiającego opisów i specyfikacji Projektu pod kątem wykorzystania alternatywnych technologii mogących mieć istotny wpływ na dobro realizowanego projektu pod kątem funkcjonalnym, wydajnościowym, merytorycznym lub wizualnym. 5) Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia. Na dokumentację składa się: - protokół z realizacji składników częściowych przedmiotu zamówienia oraz zbiorczy protokół realizacji zawierające listę wykonywanych działań w obszarze realizacji przedmiotu zamówienia 6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium a) Kryterium oceny ofert: KRYTERIUM CENY b) Sposób oceny ofert Kryterium ceny poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za całkowitą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia, obliczone wg wzoru: najniższa oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia C = cena oferty badanej netto za realizację przedmiotu zamówienia x 100 pkt. Wynikiem oceny ww. kryterium będzie wartość punktowa, która zostanie porównana dla wszystkich Oferentów dopuszczonych do postępowania ofertowego. c) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3), którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona wg podanych kryteriów wyboru jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów C. d) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. e) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 7) Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na druku FORMULARZ OFERTOWY (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Do Formularza Ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:

4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 8) Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: a) Zamówienie udzielane jest w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty (przetarg). Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu), spełniają pozostałe wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą - czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 9) Zastrzeżenie dotyczące możliwości sprawdzenia wiarygodności Oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 10) Informacje dotyczące wyboru oferty a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które przesłały oferty. b. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 11) Przesłanki odrzucenia oferty Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, b. zostanie złożona po terminie składania ofert,

5 c. oferent przed złożeniem oferty nie zgłosi się uprzednio do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji i specyfikacji Projektu oraz usług będących przedmiotem zamówienia d. jeżeli oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 12) Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 13) Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu: Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej w siedzibie Zamawiającego: Fabryka e-biznesu sp. z o.o. Ul. Słowackiego 24/17, Rzeszów NIP: REGON: KRS: w nieprzekraczalnym terminie do: 24 października 2014 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi 27 października 2014 r. o godz Telefon do kontaktu z Wykonawcami: Sekretariat firmy Fabryka e-biznesu: (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

6 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.. Miejscowość, data... pieczęć firmowa OFERTA WYKONAWCY Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: Nazwa:. Adres siedziby:.. Nr telefonu:. NIP:. REGON:. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r. ogłoszone w związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy, finansowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka składam/y następującą ofertę cenową realizacji przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w zapytaniu ofertowym: Przedmiot zamówienia usługa i opis usługi cena netto (w zł) Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Pulpit Użytkownika Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Makietowanie Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Briefing Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Graphics Collaboration Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Text Collaboration Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CSMS (Customer Satisfaction Measurement Services) Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CMS Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem księgowym Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem do monitorowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych Instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego CENA CAŁKOWITA (suma poszczególnych elementów):

7 OŚWIADCZENIE Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego Zamawiającego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń Oświadczam/y, że otrzymaliśmy od Zamawiającego kompletne i wyczerpujące dokumenty zawierające opisy, wstępne plany oraz specyfikację Projektu i usług będących przedmiotem zamówienia, które były wystarczające do prawidłowego i rzetelnego oszacowania wartości niniejszej oferty. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia (stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) i w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.. podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

8 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy. Miejscowość, data... pieczęć firmowa OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: Nazwa: Adres siedziby:. Oświadczam/y, że: - posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub bazą potencjalnych podwykonawców zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia - znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie została otwarta w stosunku do mnie/nas likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także, że nie zalegam/y z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu), - spełniam/y pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym.. podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

9 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta w Rzeszowie dnia. roku pomiędzy: UMOWA NA REALIZACJE USŁUG INFORMATYCZNYCH Fabryka e-biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 24/ Rzeszów, NIP: , REGON: , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Mateusz Zych, PREZES ZARZĄDU (imię i nazwisko, stanowisko) Maciej Zagórowski, WICEPREZES ZARZĄDU (imię i nazwisko, stanowisko) który oświadcza, iż posiada zdolność prawną do reprezentowania Zamawiającego w sprawie realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, a.., z siedzibą w. przy.,.-.., NIP:, REGON:., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:... (imię i nazwisko, stanowisko) zwanymi łącznie Stronami oraz każda z nich Stroną. 1. SŁOWNIK DEFINICJI 1.1. Na potrzeby niniejszej Umowy oraz w celu wyjaśnienia używanych w Umowie pojęć, Strony ustalają następujące definicje: Zespół projektowy osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w realizację Projektu Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy, finansowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /14-00 Usługi informatyczne w ramach Projektu ogół prac informatycznych, planistycznych i konsultacyjnych prowadzących do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia r. będącym podstawą niniejszej umowy. Usługi informatyczne to zbiorcza nazwa kompletnego dzieła informatycznego realizującego wszystkie założenia funkcjonalne projektu Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy określone we wniosku o dofinansowanie Projektu, oraz dokumentacji oraz specyfikacji. 2. PRZEDMIOT UMOWY 2.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę serwisu internetowego na zlecenie Zamawiającego, zgodnie z założeniami Projektu pt.: Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy finansowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /14-00, zwanego dalej Projektem 2.2. Wykonanie przez Wykonawcę usług informatycznych obejmuje realizację następujących usług w korespondencji do treści zapytania ofertowego, które jest podstawą niniejszej umowy: 1. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Pulpit Użytkownika 2. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Makietowanie 3. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Briefing 4. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Graphics Collaboration 5. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Text Collaboration 6. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CSMS (Customer Satisfaction Measurement Services) 7. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CMS

10 8. Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem księgowym 9. Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem do monitorowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych 10. Instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego Do zadań Wykonawcy ww. usług należeć będzie: - realizacja całości działań informatycznych w zakresie usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z planem i zakresem funkcjonalnym określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu, oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej Projektu przekazanej przez Zamawiającego. Dopuszczalna jest realizacja przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem technologii innych niż wskazywane w specyfikacji z uwagi na dobro projektu. - bieżące doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania technologii informatycznych służących do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - optymalizacja pracy poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia - wdrożenie wszystkich elementów w ramach przedmiotu zamówienia na serwer udostępniony przez Zamawiającego w wersji beta serwisu internetowego Projektu - Gruntowne przetestowanie oraz optymalizacja wersji beta usług informatycznych w celu identyfikacji oraz eliminacji wszelkich występujących problemów i usterek - Ciągła współpraca z osobą reprezentującą Zamawiającego. Współpraca obejmować będzie realizację wspólnych działań planistycznych, ustalanie harmonogramu prac i wdrożeń oraz przepływ informacji dotyczących realizacji projektu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, a także konsultacje w obszarach merytorycznych realizowanego przedmiotu zamówienia. 3. ZASADY WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 3.1. Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za koordynowanie prawidłowości przebiegu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (koordynatorów). Strony upoważniają koordynatorów do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji poszczególnych etapów prac będących przedmiotem niniejszej umowy Każda ze stron ma prawo do zmiany koordynatora prac za uprzednim pisemnym powiadomieniem drugiej ze stron Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich materiałów oraz informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności: - posiadanej dokumentacji Projektu, wniosku o dofinansowanie Projektu, treści analizy przedwdrożeniowej Projektu oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją działań koncepcyjnych i planistycznych wytworzonych we wcześniejszych etapach pracy nad Projektem 3.4. Wszystkie materiały oraz informacje przygotowane zgodnie z pkt. 3.3, Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przez Wykonawcę etapu prac, w którym materiały te będą wykorzystane lub w sytuacji, gdy w trakcie prac realizacyjnych potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje Zamawiający dostarczy je w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania prośby o takie materiały przez Wykonawcę. W przypadku nie dostarczenia przez Zamawiającego kompletu materiałów w ww. terminach, termin realizacji przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o czas opóźnienia. 4. WYKONANIE USŁUG PRZEZ WYKONAWCĘ 4.1. Wykonanie aplikacji realizowane będzie etapami zgodnie z postępem prac koncepcyjnych realizowanych przez członków Zespołu Projektowego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 kwietnia 2015 roku. Harmonogram realizacji podzielony będzie na dwa główne bloki: - Termin realizacji głównych działań programistycznych oraz wdrożenia wersji beta serwisu: r r Realizacja głównych działań programistycznych rozłożona będzie na trzy etapy. Plan realizacji działań w obrębie każdego z etapów przedstawiony jest w Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 4.3. Dopuszcza się możliwość aneksowania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy jego realizacja w pierwotnym kształcie okaże się niemożliwa lub nieefektywna z punktu widzenia wymagań informatycznych oraz wymagań dotyczących harmonogramu Projektu W przypadku wydłużenia się terminów realizacji aplikacji z powodu okoliczności nie zawinionych przez Wykonawcę nie ponosi on z tego tytułu odpowiedzialności. O wystąpieniu takich okoliczności Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i strony ustalą nowy termin realizacji prac Członkowie Zespołu Projektowego mają prawo do przesłania Wykonawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o zakończeniu poszczególnego etapu prac, uwag, dotyczących danego etapu prac. Uwagi i wszelkiego rodzaju poprawki muszą być zgodne z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi poprzednich etapów prac Uwagi i poprawki mogą wpłynąć na przesunięcie terminów realizacji innych etapów realizacji prac, jeśli są z nimi technicznie lub funkcjonalnie związane. O konieczności wydłużenia czasu realizacji wykonania aplikacji Wykonawca powiadomi Członków Zespołu Projektowego za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie dwóch dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca będzie potrzebował akceptacji prac częściowych, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania akceptacji, niezbędnych informacji lub sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania o tym fakcie. Zwłoka Zamawiającego w akceptacji będzie skutkowała odpowiednim wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy.

11 4.8. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy 5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 5.1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania umowy za przedmiot zamówienia wynosi. PLN netto (słownie: ) + VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktur VAT Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy rozłożona będzie na trzy części związane z harmonogramem wykonania usługi będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy Każda część wynagrodzenia wypłacona będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego poprawność realizacji prac poprzez podpisanie częściowego protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT po zakończeniu każdego etapu realizacji oraz przygotowania częściowego protokołu odbioru do zatwierdzenia przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się uregulować należności wobec Wykonawcy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności, chyba że widnieje na niej dłuższy termin płatności z zastrzeżeniem konieczności akceptacji zrealizowanych działań poprzez podpisanie częściowego protokołu odbioru. Faktury będą wystawiane w następujący sposób: a) faktura VAT obejmująca wynagrodzenie za pierwszy etap realizacji usług,, to jest PLN netto (słownie: ) wystawiona do ostatniego dnia miesiąca grudnia 2014 r. b) faktura VAT obejmująca wynagrodzenie za drugi etap realizacji usług, to jest PLN netto (słownie: ) wystawiona do ostatniego dnia miesiąca lutego 2015 r. c) faktura VAT obejmująca wynagrodzenie za trzeci etap realizacji usług, to jest PLN netto (słownie: ) wystawiona do ostatniego dnia miesiąca kwietnia 2015 r., to jest do końca terminu realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy Należne kwoty za wykonanie przedmiotu zamówienia będą przelewane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT Po zakończeniu okresu realizacji umowy zrealizowane prace zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego w formie podpisania końcowego protokołu odbioru Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 6.1. Wykonawca oświadcza, iż w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, posiada pełnię praw autorskich do wykorzystanych przy tworzeniu przedmiotu niniejszej umowy wytworów własności intelektualnej 6.2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania ze wskazanych w umowie wytworów własności intelektualnej w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy W momencie uiszczenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek części wynagrodzenia, o której mowa w punkcie 5.1., Wykonawca przenosi na Zamawiającego powstałe w ramach realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy do dnia zapłaty, całość lub odpowiednią część autorskich praw majątkowych do przedmiotu niniejszej umowy na wskazanych poniżej polach eksploatacji wg Ustawy o Prawie autorskim i Prawach Pokrewnych: a) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcja b) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym medium elektronicznym; c) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworów dowolną techniką i w dowolnej ilości; d) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny niż określony powyżej publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak albumy oraz broszury; e) wykorzystanie i rozpowszechnianie przedmiotu umowy w celu realizacji i eksploatacji obiektów ją urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć. 6.4 Wykonawca z chwilą przekazania Utworu zezwala Zamawiającemu nieodwołalnie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich przeróbek Utworu, jego tłumaczeń, adaptacji, transpozycji, opracowań i zmian bez względu na ich formę i treść, a także rozporządzania oraz korzystania z powstałych w ten sposób utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie. 6.5 Wykonawca oświadcza, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu, o którym mowa w niniejszej umowie nie jest ograniczone pod względem czasowym, ilościowym lub terytorialnym. 6.6 Wykonawca z chwilą przekazania Utworu zezwala Zamawiającemu na wykonywania osobistych praw autorskich, w tym do oznaczania przekazanego mu Utworu nazwą Zamawiającego oraz Wykonawca zrzeka się uprawnienia związanego z obowiązkiem umieszczenia nazwy twórcy i tytułu Utworu pierwotnego na wszystkich egzemplarzach Utworu. 6.7 W przypadku powstania nowego, nieznanego w chwili zawarcia niniejszej umowy, pola eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów na takim nowym polu eksploatacji w terminie 14 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 Umowy. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 7.1 Poza innymi zobowiązaniami opisanymi w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązuje się: a) utrzymywać w tajemnicy wszelkie poufne informacje dotyczące działalności Zamawiającego oraz Projektu w skład, którego wejdą realizowane przez Wykonawcę usługi, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu,

12 b) przekazać na pisemne życzenie Zamawiającego, wszelkie dokumenty otrzymane uprzednio od Zamawiającego o ile prośba o zwrot materiałów wpłynie do zamawiającego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy. c) nie przekazywać w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu materiałów obejmujących zakres działalności Zamawiającego osobom trzecim lub też użycia ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 8 CZAS TRWANIA UMOWY 8.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem terminów określonych w punkcie Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem złożonym drugiej Stronie na piśmie. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się z końcem miesiąca, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do drugiej Strony Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku nieterminowej lub nierzetelnej realizacji przedmiotu umowy stwierdzonej przez Zespół Projektowy. W takim wypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłączenie za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego. Zamawiający nabywa także całość autorskich praw majątkowych do tych prac. 9 KARA UMOWNA 9.1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej realizacji działań ujętych w załączniku nr 1 niniejszej umowy określonych dla okresu r r. w zakresie niezbędnym do pozytywnego zakończenia realizowanych prac W przypadku nierzetelnego lub niewłaściwego wykonania prac w okresie określonym w punkcie 9.1., które poskutkuje opóźnieniem w realizacji harmonogramu Projektu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 25% wartości wynagrodzenia określonego w punkcie 5.1. niniejszej umowy tj kwoty.zł netto (słownie:..) 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, muszą mieć formę pisemną Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozwiązywały polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe strony poddadzą je rozstrzygnięciu dla sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Wykonawcy Strony oświadczają, że jest ich celem rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonywania niniejszej Umowy w drodze polubownej W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Strony oświadczają, że z chwilą zawarcia niniejszej umowy tracą ważność wszelkie postanowienia ustne lub zawarte w innych umowach sprzeczne z niniejszą umową. Strony nie będą mogły powoływać się na istnienie tychże postanowień w trakcie i zakresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, że osoba reprezentująca jest uprawniona do podpisania umowy zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiedniego dokumenty rejestrowego lub posiadanego pełnomocnictwa. W innym przypadku osoba podpisująca dokument, przejmuje wszelkie zobowiązania wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ważne są tylko parafowane strony umowy i jej załączników. Podpis i pieczęć Zamawiającego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Podpis i pieczęć Wykonawcy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NA REALIZACJĘ USŁUG INFORMATYCZNYCH z dnia.. zwanej dalej Umową HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Niniejszy harmonogram określa umowny podział działań zmierzających do realizacji przedmiotu umowy, w sposób, który swoim zakresem odpowiada podziałowi na trzy części. Podział został zdefiniowany przez Członków Zespołu Projektowego. Etap Okres Zakres działań Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Pulpit Użytkownika Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Briefing Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Graphics Collaboration Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Text Collaboration Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CSMS (Customer Satisfaction Measurement Services) Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Makietowanie Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CMS Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem księgowym Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem do monitorowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych Instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego Zgodnie z punktem 4.3 Umowy dopuszcza się możliwość aneksowania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy jego realizacja w pierwotnym kształcie okaże się niemożliwa lub nieefektywna z punktu widzenia wymagań informatycznych oraz wymagań dotyczących harmonogramy Projektu. Podpis i pieczęć Zamawiającego XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Podpis i pieczęć Wykonawcy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX... Oświadczam, że zapoznałem/liśmy się z obowiązującym wzorem umowy wraz z załącznikami przygotowanej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Nie zgłaszam/y żadnych uwag co do treści ww. dokumentów... Podpis Wykonawcy

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VALUE BASED ADVISORS SPÓŁKA Z O.O. Siedziba: ul. Połabian 35, 52-339 Wrocław Biuro: ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE W imieniu Value Based Advisors Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)

TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) Ti POLSKA ENERG TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) Nr postępowania: 2012/TPE/TPE1/01043/L zadanie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77Nr Sprawy: DP/2310/ 19 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Gmach, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail: zampub@itc.pw.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN ~L ~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 8/WILiŚ/2014, CRZP 53/002/U/14 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo