ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ogłoszone w związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy, zwanego dalej Projektem finansowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POIG /14-00 Zamawiający: Fabryka e-biznesu sp. z o.o. Ul. Słowackiego 24/17, Rzeszów NIP: REGON: KRS: ) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne wchodzące w skład harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Zapytanie ofertowe przygotowane w formie zbiorczej, dla wszystkich wymienionych poniżej usług podyktowane jest wyrazem dbałości Zamawiającego o zachowanie spójności funkcjonalnej oraz technologicznej wszystkich elementów Projektu, poprzez realizację ich przez jednego Wykonawcę. Usługi informatyczne objęte niniejszym zapytaniem ofertowym: 1. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Pulpit Użytkownika 2. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Makietowanie 3. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Briefing 4. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Graphics Collaboration 5. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Text Collaboration 6. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CSMS (Customer Satisfaction Measurement Services) 7. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CMS 8. Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem księgowym 9. Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem do monitorowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych 10. Instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Publikacja pełnych opisów oraz oczekiwanych specyfikacji ww. usług naruszałaby dobra intelektualne Zamawiającego, ponieważ informacje w nich zawarte to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.).

2 W związku z powyższym podmioty przystępujące do postępowania ofertowego zobligowane są do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie posiadanych opisów i specyfikacji usług wyłącznie do celów sporządzenia oferty. Podmioty występujące o wgląd do ww. dokumentacji zobligowane są do zachowania ujawnionych informacji w tajemnicy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Podmioty, które w ustalonym terminie postępowania ofertowego złożą oferty, bez wglądu do dokumentacji i specyfikacji projektu, zostaną zdyskwalifikowane w świetle przyjętych kryteriów formalnych. Do zadań Wykonawcy ww. usług należeć będzie: - realizacja całości działań informatycznych w zakresie usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z planem i zakresem funkcjonalnym określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu, oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej Projektu przekazanej przez Zamawiającego. Dopuszczalna jest realizacja przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem technologii innych niż wskazywane w specyfikacji z uwagi na dobro projektu. - bieżące doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania technologii informatycznych służących do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - optymalizacja pracy poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia - wdrożenie wszystkich elementów w ramach przedmiotu zamówienia na serwer udostępniony przez Zamawiającego w wersji beta serwisu internetowego Projektu - Gruntowne przetestowanie oraz optymalizacja wersji beta usług informatycznych w celu identyfikacji oraz eliminacji wszelkich występujących problemów i usterek - Ciągła współpraca z osobą reprezentującą Zamawiającego. Współpraca obejmować będzie realizację wspólnych działań planistycznych, ustalanie harmonogramu prac i wdrożeń oraz przepływ informacji dotyczących realizacji projektu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, a także konsultacje w obszarach merytorycznych realizowanego przedmiotu zamówienia. 2) Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji usług: r r. 3) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie wymaga realizacji całości przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji projektu, gdyż poszczególne elementy będą możliwe do wykonania i przetestowania w miejscu pracy (siedzibie) Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji niektórych elementów zadania w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej pod adresem ul. Słowackiego 24/ Rzeszów. Elementy, których realizacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego to część elementów planistycznych oraz konsultacyjnych prowadzonych na rzecz przedstawicieli Zamawiającego. O konieczności realizacji tych elementów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem oraz indywidualnie ustalany będzie termin dogodny dla obu stron. 4) Warunki realizacji zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca: Wykonawca zobowiązany jest do: - posiadania wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia w realizacji rozbudowanych systemów B2B oraz e-usług oraz posiadania odpowiedniego zaplecza lub bazy podwykonawców zdolnych realizować prace w obszarze przedmiotu zamówienia - prowadzenia bieżących konsultacji na temat przedmiotu zamówienia z przedstawicielem Zamawiającego oraz informowanie o możliwych ograniczeniach programistycznych wynikających z przyjętego środowiska programistycznego i API i związaną z tym koniecznością stosowania innych technologii niż te, które zostały opisane w dokumentacji oraz specyfikacji Projektu.

3 - konieczność wykonania rzetelnej analizy dokumentacji oraz dostarczonych przez Zamawiającego opisów i specyfikacji Projektu pod kątem wykorzystania alternatywnych technologii mogących mieć istotny wpływ na dobro realizowanego projektu pod kątem funkcjonalnym, wydajnościowym, merytorycznym lub wizualnym. 5) Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia. Na dokumentację składa się: - protokół z realizacji składników częściowych przedmiotu zamówienia oraz zbiorczy protokół realizacji zawierające listę wykonywanych działań w obszarze realizacji przedmiotu zamówienia 6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium a) Kryterium oceny ofert: KRYTERIUM CENY b) Sposób oceny ofert Kryterium ceny poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za całkowitą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia, obliczone wg wzoru: najniższa oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia C = cena oferty badanej netto za realizację przedmiotu zamówienia x 100 pkt. Wynikiem oceny ww. kryterium będzie wartość punktowa, która zostanie porównana dla wszystkich Oferentów dopuszczonych do postępowania ofertowego. c) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3), którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona wg podanych kryteriów wyboru jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów C. d) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. e) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 7) Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na druku FORMULARZ OFERTOWY (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Do Formularza Ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:

4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 8) Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: a) Zamówienie udzielane jest w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty (przetarg). Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu), spełniają pozostałe wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą - czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 9) Zastrzeżenie dotyczące możliwości sprawdzenia wiarygodności Oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 10) Informacje dotyczące wyboru oferty a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które przesłały oferty. b. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 11) Przesłanki odrzucenia oferty Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, b. zostanie złożona po terminie składania ofert,

5 c. oferent przed złożeniem oferty nie zgłosi się uprzednio do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji i specyfikacji Projektu oraz usług będących przedmiotem zamówienia d. jeżeli oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 12) Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 13) Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu: Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej w siedzibie Zamawiającego: Fabryka e-biznesu sp. z o.o. Ul. Słowackiego 24/17, Rzeszów NIP: REGON: KRS: w nieprzekraczalnym terminie do: 24 października 2014 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi 27 października 2014 r. o godz Telefon do kontaktu z Wykonawcami: Sekretariat firmy Fabryka e-biznesu: (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

6 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.. Miejscowość, data... pieczęć firmowa OFERTA WYKONAWCY Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: Nazwa:. Adres siedziby:.. Nr telefonu:. NIP:. REGON:. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r. ogłoszone w związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy, finansowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka składam/y następującą ofertę cenową realizacji przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w zapytaniu ofertowym: Przedmiot zamówienia usługa i opis usługi cena netto (w zł) Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Pulpit Użytkownika Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Makietowanie Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Briefing Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Graphics Collaboration Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Text Collaboration Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CSMS (Customer Satisfaction Measurement Services) Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CMS Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem księgowym Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem do monitorowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych Instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego CENA CAŁKOWITA (suma poszczególnych elementów):

7 OŚWIADCZENIE Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego Zamawiającego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń Oświadczam/y, że otrzymaliśmy od Zamawiającego kompletne i wyczerpujące dokumenty zawierające opisy, wstępne plany oraz specyfikację Projektu i usług będących przedmiotem zamówienia, które były wystarczające do prawidłowego i rzetelnego oszacowania wartości niniejszej oferty. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia (stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) i w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.. podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

8 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy. Miejscowość, data... pieczęć firmowa OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: Nazwa: Adres siedziby:. Oświadczam/y, że: - posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub bazą potencjalnych podwykonawców zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia - znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie została otwarta w stosunku do mnie/nas likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także, że nie zalegam/y z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu), - spełniam/y pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym.. podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

9 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta w Rzeszowie dnia. roku pomiędzy: UMOWA NA REALIZACJE USŁUG INFORMATYCZNYCH Fabryka e-biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 24/ Rzeszów, NIP: , REGON: , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Mateusz Zych, PREZES ZARZĄDU (imię i nazwisko, stanowisko) Maciej Zagórowski, WICEPREZES ZARZĄDU (imię i nazwisko, stanowisko) który oświadcza, iż posiada zdolność prawną do reprezentowania Zamawiającego w sprawie realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, a.., z siedzibą w. przy.,.-.., NIP:, REGON:., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:... (imię i nazwisko, stanowisko) zwanymi łącznie Stronami oraz każda z nich Stroną. 1. SŁOWNIK DEFINICJI 1.1. Na potrzeby niniejszej Umowy oraz w celu wyjaśnienia używanych w Umowie pojęć, Strony ustalają następujące definicje: Zespół projektowy osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w realizację Projektu Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy, finansowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /14-00 Usługi informatyczne w ramach Projektu ogół prac informatycznych, planistycznych i konsultacyjnych prowadzących do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia r. będącym podstawą niniejszej umowy. Usługi informatyczne to zbiorcza nazwa kompletnego dzieła informatycznego realizującego wszystkie założenia funkcjonalne projektu Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy określone we wniosku o dofinansowanie Projektu, oraz dokumentacji oraz specyfikacji. 2. PRZEDMIOT UMOWY 2.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę serwisu internetowego na zlecenie Zamawiającego, zgodnie z założeniami Projektu pt.: Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy finansowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /14-00, zwanego dalej Projektem 2.2. Wykonanie przez Wykonawcę usług informatycznych obejmuje realizację następujących usług w korespondencji do treści zapytania ofertowego, które jest podstawą niniejszej umowy: 1. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Pulpit Użytkownika 2. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Makietowanie 3. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Briefing 4. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Graphics Collaboration 5. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Text Collaboration 6. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CSMS (Customer Satisfaction Measurement Services) 7. Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CMS

10 8. Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem księgowym 9. Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem do monitorowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych 10. Instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego Do zadań Wykonawcy ww. usług należeć będzie: - realizacja całości działań informatycznych w zakresie usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z planem i zakresem funkcjonalnym określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu, oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej Projektu przekazanej przez Zamawiającego. Dopuszczalna jest realizacja przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem technologii innych niż wskazywane w specyfikacji z uwagi na dobro projektu. - bieżące doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania technologii informatycznych służących do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - optymalizacja pracy poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia - wdrożenie wszystkich elementów w ramach przedmiotu zamówienia na serwer udostępniony przez Zamawiającego w wersji beta serwisu internetowego Projektu - Gruntowne przetestowanie oraz optymalizacja wersji beta usług informatycznych w celu identyfikacji oraz eliminacji wszelkich występujących problemów i usterek - Ciągła współpraca z osobą reprezentującą Zamawiającego. Współpraca obejmować będzie realizację wspólnych działań planistycznych, ustalanie harmonogramu prac i wdrożeń oraz przepływ informacji dotyczących realizacji projektu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, a także konsultacje w obszarach merytorycznych realizowanego przedmiotu zamówienia. 3. ZASADY WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 3.1. Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za koordynowanie prawidłowości przebiegu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (koordynatorów). Strony upoważniają koordynatorów do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji poszczególnych etapów prac będących przedmiotem niniejszej umowy Każda ze stron ma prawo do zmiany koordynatora prac za uprzednim pisemnym powiadomieniem drugiej ze stron Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich materiałów oraz informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności: - posiadanej dokumentacji Projektu, wniosku o dofinansowanie Projektu, treści analizy przedwdrożeniowej Projektu oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją działań koncepcyjnych i planistycznych wytworzonych we wcześniejszych etapach pracy nad Projektem 3.4. Wszystkie materiały oraz informacje przygotowane zgodnie z pkt. 3.3, Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przez Wykonawcę etapu prac, w którym materiały te będą wykorzystane lub w sytuacji, gdy w trakcie prac realizacyjnych potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje Zamawiający dostarczy je w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania prośby o takie materiały przez Wykonawcę. W przypadku nie dostarczenia przez Zamawiającego kompletu materiałów w ww. terminach, termin realizacji przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o czas opóźnienia. 4. WYKONANIE USŁUG PRZEZ WYKONAWCĘ 4.1. Wykonanie aplikacji realizowane będzie etapami zgodnie z postępem prac koncepcyjnych realizowanych przez członków Zespołu Projektowego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 kwietnia 2015 roku. Harmonogram realizacji podzielony będzie na dwa główne bloki: - Termin realizacji głównych działań programistycznych oraz wdrożenia wersji beta serwisu: r r Realizacja głównych działań programistycznych rozłożona będzie na trzy etapy. Plan realizacji działań w obrębie każdego z etapów przedstawiony jest w Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 4.3. Dopuszcza się możliwość aneksowania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy jego realizacja w pierwotnym kształcie okaże się niemożliwa lub nieefektywna z punktu widzenia wymagań informatycznych oraz wymagań dotyczących harmonogramu Projektu W przypadku wydłużenia się terminów realizacji aplikacji z powodu okoliczności nie zawinionych przez Wykonawcę nie ponosi on z tego tytułu odpowiedzialności. O wystąpieniu takich okoliczności Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i strony ustalą nowy termin realizacji prac Członkowie Zespołu Projektowego mają prawo do przesłania Wykonawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o zakończeniu poszczególnego etapu prac, uwag, dotyczących danego etapu prac. Uwagi i wszelkiego rodzaju poprawki muszą być zgodne z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi poprzednich etapów prac Uwagi i poprawki mogą wpłynąć na przesunięcie terminów realizacji innych etapów realizacji prac, jeśli są z nimi technicznie lub funkcjonalnie związane. O konieczności wydłużenia czasu realizacji wykonania aplikacji Wykonawca powiadomi Członków Zespołu Projektowego za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie dwóch dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca będzie potrzebował akceptacji prac częściowych, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania akceptacji, niezbędnych informacji lub sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania o tym fakcie. Zwłoka Zamawiającego w akceptacji będzie skutkowała odpowiednim wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy.

11 4.8. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy 5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 5.1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania umowy za przedmiot zamówienia wynosi. PLN netto (słownie: ) + VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktur VAT Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy rozłożona będzie na trzy części związane z harmonogramem wykonania usługi będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy Każda część wynagrodzenia wypłacona będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego poprawność realizacji prac poprzez podpisanie częściowego protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT po zakończeniu każdego etapu realizacji oraz przygotowania częściowego protokołu odbioru do zatwierdzenia przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się uregulować należności wobec Wykonawcy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności, chyba że widnieje na niej dłuższy termin płatności z zastrzeżeniem konieczności akceptacji zrealizowanych działań poprzez podpisanie częściowego protokołu odbioru. Faktury będą wystawiane w następujący sposób: a) faktura VAT obejmująca wynagrodzenie za pierwszy etap realizacji usług,, to jest PLN netto (słownie: ) wystawiona do ostatniego dnia miesiąca grudnia 2014 r. b) faktura VAT obejmująca wynagrodzenie za drugi etap realizacji usług, to jest PLN netto (słownie: ) wystawiona do ostatniego dnia miesiąca lutego 2015 r. c) faktura VAT obejmująca wynagrodzenie za trzeci etap realizacji usług, to jest PLN netto (słownie: ) wystawiona do ostatniego dnia miesiąca kwietnia 2015 r., to jest do końca terminu realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy Należne kwoty za wykonanie przedmiotu zamówienia będą przelewane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT Po zakończeniu okresu realizacji umowy zrealizowane prace zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego w formie podpisania końcowego protokołu odbioru Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 6.1. Wykonawca oświadcza, iż w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, posiada pełnię praw autorskich do wykorzystanych przy tworzeniu przedmiotu niniejszej umowy wytworów własności intelektualnej 6.2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania ze wskazanych w umowie wytworów własności intelektualnej w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy W momencie uiszczenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek części wynagrodzenia, o której mowa w punkcie 5.1., Wykonawca przenosi na Zamawiającego powstałe w ramach realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy do dnia zapłaty, całość lub odpowiednią część autorskich praw majątkowych do przedmiotu niniejszej umowy na wskazanych poniżej polach eksploatacji wg Ustawy o Prawie autorskim i Prawach Pokrewnych: a) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcja b) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym medium elektronicznym; c) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworów dowolną techniką i w dowolnej ilości; d) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny niż określony powyżej publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak albumy oraz broszury; e) wykorzystanie i rozpowszechnianie przedmiotu umowy w celu realizacji i eksploatacji obiektów ją urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć. 6.4 Wykonawca z chwilą przekazania Utworu zezwala Zamawiającemu nieodwołalnie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich przeróbek Utworu, jego tłumaczeń, adaptacji, transpozycji, opracowań i zmian bez względu na ich formę i treść, a także rozporządzania oraz korzystania z powstałych w ten sposób utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie. 6.5 Wykonawca oświadcza, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu, o którym mowa w niniejszej umowie nie jest ograniczone pod względem czasowym, ilościowym lub terytorialnym. 6.6 Wykonawca z chwilą przekazania Utworu zezwala Zamawiającemu na wykonywania osobistych praw autorskich, w tym do oznaczania przekazanego mu Utworu nazwą Zamawiającego oraz Wykonawca zrzeka się uprawnienia związanego z obowiązkiem umieszczenia nazwy twórcy i tytułu Utworu pierwotnego na wszystkich egzemplarzach Utworu. 6.7 W przypadku powstania nowego, nieznanego w chwili zawarcia niniejszej umowy, pola eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów na takim nowym polu eksploatacji w terminie 14 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 Umowy. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 7.1 Poza innymi zobowiązaniami opisanymi w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązuje się: a) utrzymywać w tajemnicy wszelkie poufne informacje dotyczące działalności Zamawiającego oraz Projektu w skład, którego wejdą realizowane przez Wykonawcę usługi, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu,

12 b) przekazać na pisemne życzenie Zamawiającego, wszelkie dokumenty otrzymane uprzednio od Zamawiającego o ile prośba o zwrot materiałów wpłynie do zamawiającego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy. c) nie przekazywać w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu materiałów obejmujących zakres działalności Zamawiającego osobom trzecim lub też użycia ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 8 CZAS TRWANIA UMOWY 8.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem terminów określonych w punkcie Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem złożonym drugiej Stronie na piśmie. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się z końcem miesiąca, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do drugiej Strony Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku nieterminowej lub nierzetelnej realizacji przedmiotu umowy stwierdzonej przez Zespół Projektowy. W takim wypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłączenie za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego. Zamawiający nabywa także całość autorskich praw majątkowych do tych prac. 9 KARA UMOWNA 9.1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej realizacji działań ujętych w załączniku nr 1 niniejszej umowy określonych dla okresu r r. w zakresie niezbędnym do pozytywnego zakończenia realizowanych prac W przypadku nierzetelnego lub niewłaściwego wykonania prac w okresie określonym w punkcie 9.1., które poskutkuje opóźnieniem w realizacji harmonogramu Projektu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 25% wartości wynagrodzenia określonego w punkcie 5.1. niniejszej umowy tj kwoty.zł netto (słownie:..) 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, muszą mieć formę pisemną Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozwiązywały polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe strony poddadzą je rozstrzygnięciu dla sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Wykonawcy Strony oświadczają, że jest ich celem rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonywania niniejszej Umowy w drodze polubownej W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Strony oświadczają, że z chwilą zawarcia niniejszej umowy tracą ważność wszelkie postanowienia ustne lub zawarte w innych umowach sprzeczne z niniejszą umową. Strony nie będą mogły powoływać się na istnienie tychże postanowień w trakcie i zakresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, że osoba reprezentująca jest uprawniona do podpisania umowy zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiedniego dokumenty rejestrowego lub posiadanego pełnomocnictwa. W innym przypadku osoba podpisująca dokument, przejmuje wszelkie zobowiązania wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ważne są tylko parafowane strony umowy i jej załączników. Podpis i pieczęć Zamawiającego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Podpis i pieczęć Wykonawcy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NA REALIZACJĘ USŁUG INFORMATYCZNYCH z dnia.. zwanej dalej Umową HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Niniejszy harmonogram określa umowny podział działań zmierzających do realizacji przedmiotu umowy, w sposób, który swoim zakresem odpowiada podziałowi na trzy części. Podział został zdefiniowany przez Członków Zespołu Projektowego. Etap Okres Zakres działań Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Pulpit Użytkownika Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Briefing Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Graphics Collaboration Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Text Collaboration Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CSMS (Customer Satisfaction Measurement Services) Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: Makietowanie Wykonanie i wdrożenie modułu systemu feb.b2b: CMS Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem księgowym Integracja systemu feb.b2b z oprogramowaniem do monitorowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych Instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego Zgodnie z punktem 4.3 Umowy dopuszcza się możliwość aneksowania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy jego realizacja w pierwotnym kształcie okaże się niemożliwa lub nieefektywna z punktu widzenia wymagań informatycznych oraz wymagań dotyczących harmonogramy Projektu. Podpis i pieczęć Zamawiającego XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Podpis i pieczęć Wykonawcy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX... Oświadczam, że zapoznałem/liśmy się z obowiązującym wzorem umowy wraz z załącznikami przygotowanej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Nie zgłaszam/y żadnych uwag co do treści ww. dokumentów... Podpis Wykonawcy

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJE USŁUG WZÓR

UMOWA NA REALIZACJE USŁUG WZÓR Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 06.05.2016 r. UMOWA NA REALIZACJE USŁUG WZÓR zawarta w Rzeszowie dnia. roku pomiędzy: Fabryka e-biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

na publikację w prasie branżowej lub lokalnej tekstu dotyczącego sortowania śmieci i recyklingu, promującego działania proekologiczne

na publikację w prasie branżowej lub lokalnej tekstu dotyczącego sortowania śmieci i recyklingu, promującego działania proekologiczne Kraśnik 13.02.2017 Zapytanie ofertowe nr 01/AKPOL/2017 na publikację w prasie branżowej lub lokalnej tekstu dotyczącego sortowania śmieci i recyklingu, promującego działania proekologiczne I. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /../2016. W dniu. roku w.. pomiędzy następującymi stronami:

UMOWA nr /../2016. W dniu. roku w.. pomiędzy następującymi stronami: UMOWA nr /../2016 W dniu. roku w.. pomiędzy następującymi stronami: SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ "PIAST" WE WROCŁAWIU z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10B pod numerem KRS 0000064406, REGON..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych w ramach realizacji projektu pn. - "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 09.11.2012 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA PEŁNIENI NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ ROZLICZENIOWĄ INWESTYCJI I DOTACJI ZARZĄDZANIE PROJEKTEM PN Budowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o wykonanie pracy naukowo-badawczej

UMOWA NR o wykonanie pracy naukowo-badawczej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2017/07/1 UMOWA NR o wykonanie pracy naukowo-badawczej zawarta w dniu..., pomiędzy: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, ul Głogowska 35, 45-315 Opole reprezentowaną/ym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.4.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 17 maja 2016 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: Paliwo l.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: Paliwo l. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2017 na zakup: Paliwo 30 720 l. 1. Nazwa Zamawiającego 3N SOLUTIONS Spółka z o.o. ul. Złota 61/100 00-819 Warszawa NIP: 5213388077 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2016 r., pomiędzy: Spółką pod firmą o numerze NIP:...,REGON..., reprezentowaną przez... zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a Spółką pod firmą:., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 reprezentowaną przez: Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 20 kwietnia 2012

Szczecin, 20 kwietnia 2012 Szczecin, 20 kwietnia 2012 Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin tel. 91/4211535, 91/4316511; fax 91/4225473 sekretariat@irr.szczecin.pl www.irr.szczecin.pl. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza Przychodnia s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz ul. Paderewskiego 3B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel: 22 775 55 87 Fax: 22 775 55 87 Nowy Dwór

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 1. Nazwa Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.08.2017 r. na zakup usługi doradczej HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Przemysłowa 1 38-200 Jasło NIP: 6852208438 2.Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą.

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą. PROJEKT UMOWA O DZIEŁO Nr.. zawarta w dniu...2016 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym przez: 1... -.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WYKONAWCA

O F E R T A WYKONAWCA O F E R T A Załącznik nr 1 WYKONAWCA Nazwa firmy... Adres firmy... REGON... NIP... Tel... Fax... W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą E-rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ Good Relations dla programistów poziom zaawansowany ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ Good Relations dla programistów poziom zaawansowany ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ Good Relations dla programistów poziom zaawansowany ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO - wzór. Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a... NIP:, REGON:., nr KRS.

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO - wzór. Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a... NIP:, REGON:., nr KRS. UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO - wzór Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a... NIP:, REGON:., nr KRS. reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy warunkowej Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w... pomiędzy: EKOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą..; NIP: ; reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: usług badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: usług badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18-02-2016 na zakup: usług badawczych 1. Nazwa Zamawiającego IN4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Boya-Żeleńskiego 17 35-105 Rzeszów 2. Postanowienia ogólne Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Stowarzyszenie LGD KORONA SĄDECKA, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

I. Zamawiający: Stowarzyszenie LGD KORONA SĄDECKA, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec ZAPYTANIE OFERTOWE Na nagranie płyt CD z muzyką regionalną W ramach realizacji projektu pn. Perły Korony Beskidu Sądeckiego Kraina, która łączy w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA 1.. a firmą : reprezentowaną przez: Właściciel zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

UMOWA 1.. a firmą : reprezentowaną przez: Właściciel zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu. 2016 roku pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 20.11.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP WÓZKÓW WIDŁOWYCH KOD CPV: 4241511 Działanie Działanie I.3 Wspieranie innowacji Tytuł projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pod nazwą.: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Fundusz Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusz Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej IVENDO Bartosz Kućmin ul. Lubawska 3 14-200 Iława Iława 22.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO RPW - 2.1-02/2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci FTTH przez firmę

Bardziej szczegółowo

Sokołów Podlaski, dnia r.

Sokołów Podlaski, dnia r. Zamawiający: Powiat Sokołowski siedziba: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23 tel. 25 781 74 94, e-mail: efs@powiat-sokolowski.pl adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sokolowski.pl Sokołów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015 Warszawa, 05.05.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015 I. Przedmiot zamówienia Usługi dotyczące promocji na rynku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo