Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie systemu B2B w ramach projektu pt.: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaży elektronarzędzi, narzędzi i osprzętu, maszyn i urządzeń przemysłowych dzięki wdrożeniu systemu B2B Warszawa,

2 I. Zamawiający DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, Warszawa NIP REGON II. Szczegółowy opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu B2B składającego się z następujących modułów: 1. Moduł logistyczny. Moduł związany jest z procesem integracji systemu logistycznego Zamawiającego z systemem zamówień na usługi transportowe Partnerów. Celem tego modułu powinno być usprawnienie procesu dostaw towarów do klienta. Na chwilę obecną proces ten odbywa się ręcznie. Moduł powinien posiadać funkcję generowania listu przewozowego. Proces ten powinien opierać się na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI lub analogicznym i eliminować obieg dokumentów papierowych. Termin wykonania zamówienia: do Moduł księgowości. Moduł ten związany jest z integracją procesu fakturowania Zamawiającego z procesem odbioru faktur w systemie Partnera. Funkcją tego modułu jest automatyczne wystawianie i księgowanie faktur. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po akceptacji cyfrowym podpisem. Faktury powinny być generowane i wysyłane przez system pocztą elektroniczną do współpracującego przedsiębiorcy. Moduł ten powinien opierać się na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI lub analogicznym i eliminować obieg dokumentów papierowych. Termin wykonania zamówienia: do Moduł magazynowy.

3 Moduł związany z integracją systemu magazynu wirtualnego Zamawiającego z systemem zamówień Partnera. Funkcjonalnością tego modułu powinno być automatyczne przyjmowanie zamówień na towary firmy. Powinien powstać wirtualny magazyn, który będzie przechowywał dane na temat dostępności określonych towarów oferowanych przez firmę wraz z podaniem ceny i dostępnej ilości. Klienci powinni mieć możliwość składania zamówień poprzez system. System automatycznie ustali cenę sprzedaży. Moduł będzie automatyzował stępujące elementy procesu: Automatyczne śledzenie zmian stanów w wirtualnym magazynie Automatyczne zmiany w cenniku Modyfikowanie zmian na stronie internetowej Zamawiającego Proces ten powinien opierać się na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI lub analogicznej i eliminować obieg dokumentów papierowych Termin wykonania zamówienia: do Moduł składania zamówień i ustalania cen. Moduł związany jest z procesem integracji zamówień Zamawiającego z systemem zamówień Partnera (dostawcy). Funkcją tego modułu powinno być składanie zamówień do dostawców. Dzięki procesowi ustalania cen, zapytanie ofertowe będzie kierowane do potencjalnych oferentów umożliwiając porównanie cen oferowanych na rynku. Proces powinien opierać się na algorytmie negocjacji cen. Dzięki takiemu procesowi towar zostanie zakupiony na korzystnych warunkach. Proces ten powinien opierać się na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI lub analogicznym i eleminowac obieg dokumentów papierowych Termin wykonania zamówienia: do Moduł platformy Saas. Moduł związany jest z procesem platformy Saas ustalania cen. Moduł ten jest niezbędny do sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania systemu B2B. Moduł ten będzie odpowiedzialny za testy nowo powstałego systemu B2B w zakresie zarówno integracji poszczególnych modułów systemu u Zamawiającego, jak i szeroko pojętych testach

4 integracji systemów pomiędzy Zamawiającym a Partnerami. Termin wykonania zamówienia: do Oferowany system B2B powinien posiadać następujące funkcjonalności wymóg konieczny: Elektroniczna Wymiana Danych w standardzie EDI lub równoważnym; Podpis elektroniczny; Platforma Saas; Zapewnienie połączenia wdrożonego systemu B2B z systemem kontrahentów Zamawiającego (minimum 7 partnerów). Zadaniem Wykonawcy będzie zintegrowanie się z systemami partnerów w tym szczególności zintegrowanie się z zewnętrznymi systemami partnerów pod kątem merytorycznym, organizacyjnym oraz technicznym. Niespełnienie powyższych wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty. Oraz wymogi dodatkowe: Modułowość systemu, Skalowalność systemu; Funkcjonalności modułów muszą być rozszerzalne; System musi pozwalać na łączenie ze sobą modułów w celu uzyskania pożądanych funkcjonalności. Poszczególne moduły mają stanowić integralną część całego system; Każdy moduł i funkcjonalność musi posiadać ustawienia parametrów domyślnych; Otwartość interfejsów i usług WWW umożliwiająca lepszą łączność i współpracę z innymi aplikacjami; Zapewnienie bezpieczeństwa systemu; Wykonywanie zapasowych kopii danych i ich przywracanie. Zapewnienie ciągłości pracy Systemu; Automatyzacja procesów biznesowych w firmie; Współkontrola systemu nad procesami biznesowymi pomiędzy Partnerami a Zamawiającym; Koordynacja działań między poszczególnymi użytkownikami; Integrowanie i automatyzacja procesu fakturowania miedzy Zamawiajacym a Partnerami; Automatyczne określanie stanów magazynowych; Automatyzacja procesu ustalania cen z dostawcami i klientami;

5 Optymalizacja nakładów pracy i wymiany informacji z użytkownikami systemu B2B Zapewnianie użyteczności i dostępności systemu dla różnych grup użytkowników Zapewniać testowanie systemu Umożliwiać sekwencyjność wykonywanych procesów Wspierać zarządzanie wiedzą Automatyzować wprowadzanie danych Synchronizować działania wewnątrz poszczególnych działów Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

6 III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki brzegowe dotyczące: a) Zdobytego doświadczenia - Firma składająca ofertę powinna dysponować, co najmniej 5 letnim doświadczeniem w dziedzinie wdrożeń projektów o charakterze B2B na rynku polskim lub zagranicznym. Firma powinna posiadać doświadczenie z realizacji co najmniej 5 wdrożeń aplikacji B2B zintegrowanych z systemami klasy ERP z czego co najmniej 3 z realizowanych aplikacji powinny być finansowane ze środków unijnych. b) Stosowanych standardów i technologii - Firma składająca ofertę powinna stosować najnowsze standardy dotyczące technologii, metodyki realizacji projektu, użyteczności, dostępności, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności w dziedzinie wdrożeń projektów o charakterze B2B na rynku polskim lub zagranicznym. c) Gwarancji bezpieczeństwa i stabilności systemu Okres gwarancji oraz wsparcia technicznego na wszelki wady i udoskonalanie systemu powinien obejmować okres, co najmniej 36 miesięcy liczone od daty zakończenia projektu potwierdzonego stosownym dokumentem odbioru. d) Uzyskanych referencji - Oferent powinien dostarczyć, co najmniej 5 referencji w zakresie wdrożenia projektów o charakterze B2B na rynku polskim lub zagranicznym. Dostarczone referencje powinny być możliwe do weryfikacji telefonicznej e) Kwalifikacji zespołu wdrożeniowego o Po stronie wykonawcy powinni znajdować się wykwalifikowani specjaliści; Project Menagerowie z dziedziny zarządzania projektami dysponującymi doświadczeniem nie mniejszym niż 3 lata we wdrażaniu systemów informatycznych o Po stronie wykonawcy powinien znajdować się przynajmniej jeden doświadczony analityk (doświadczenie nie mniejsze niż 3 lata), którego wgląd w potrzeby firmy zamawiającego pozwoli w pełniejszym stopniu wykorzystać wprowadzane usprawnienia związane z wdrożeniem system B2B o Po stronie wykonawcy powinien znajdować się przynajmniej jeden zespół 3 doświadczonych programistów/architektów systemowych z

7 minimum trzyletnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów informatycznych. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków brzegowych, o których mowa w pkt. 1, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; - Oświadczenie, iż Wykonawca nie jest podmiotem wykluczonym z postępowania o udzielenie zamówienia stanowiące załącznik do SIWZ; Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; - Potencjalny Wykonawca powinien dostarczyć również zestaw Case studies obrazujący jego doświadczenie w zakresie realizacji B2B. Dodatkowym atutem będzie dołączenie listów referencyjnych potwierdzających zakończenie projektu z sukcesem. Dokumenty te posłużą dodatkowej ocenie doświadczenia poszczególnych oferentów; Wykaz osób zaangażowanych w projekt wraz z opisem posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia w zakresie wdrażanych systemów. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w płatnościach składek wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przez sporządzeniem oferty. Jeżeli Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

8 Opis proponowanej metodyki prowadzenia projektu z określeniem poszczególnych etapów realizacji ( Implementacja, Testy, Wdrożenie, Stabilizacja) ; Szczegółowy opis elementów procesu zarządzania projektem; Opis środowiska pracy; Ogólny schemat budowy proponowanego system realizowanego w ramach projektu b2b Niespełnienie powyższych założeń może być przyczyną wykluczenia z konkursu ofert. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 6. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. IV. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku sporządzenia oferty w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszycie, bindowanie). Koperta powinna posiadać oznaczenie: UWAGA oferta na wdrożenie systemu B2B w ramach projektu pt.: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaży elektronarzędzi,

9 narzędzi i osprzętu, maszyn i urządzeń przemysłowych dzięki wdrożeniu systemu B2B. Nie otwierać przed dniem r., przed godziną 12:00 4. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. 5. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. 6. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. V. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: ul. Trakt Lubelski 414, Warszawa, do dnia g. 12:00. VI. Sposób oceny ofert Cena za wykonanie zamawianego 40% projektu Doświadczenie Oferenta: 30% Metodyka realizacji projektu 30% Szczegółowe kryteria wyboru oferty: Cena za wykonanie zamawianego projektu - 40 % Cena = cena za zamówienie przedstawiona w ofercie

10 Cena oferty za zamówienie, musi być podana cyfrowo w kwocie netto do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem podatku VAT. Doświadczenie Oferenta - 30% W szczególności ocenie podlegać będą: Doświadczenie oferenta wyrażające się kryterium projekty zrealizowane w ramach projektów unijnych. Punkty przydzielane będą tylko tym firmom, które spełniają warunek brzegowy ustalony na minimum 3 wdrożenia projektów zrealizowane w ramach projektów unijnych. Doświadczenie oferenta wyrażające się kryterium Liczba lat doświadczenia Oferenta w zakresie wdrożeń projektów o charakterze B2B na rynku polskim i zagranicznym. Punkty przydzielane będą tylko tym firmom, które spełniają warunek brzegowy ustalony na minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń projektów o charakterze B2B na rynku polskim i zagranicznym. Doświadczenie oferenta wyrażane ilością wdrożeń aplikacji B2B zintegrowanych z systemami klasy ERP. Punkty przydzielane będą tylko tym firmom, które spełniają warunek brzegowy ustalony na minimum 5 wdrożeń aplikacji B2B zintegrowanych z systemami klasy ERP. Referencje przedstawione zamawiającemu w zakresie wdrożenia projektów o charakterze B2B z możliwością ich telefonicznego potwierdzenia. Punkty przydzielane będą tylko tym firmom, które spełniają warunek brzegowy ustalony na minimum 5 referencji. Metodyka realizacji projektu - 30% W szczególności ocenie podlegać będą: Proponowaną metodykę prowadzenia projektu opis poszczególnych etapów realizacji ( Implementacja, Testy, Wdrożenie, Stabilizacja); Elementy procesu zarządzania projektem; Opis zakresu ról planowanych w projekcie oraz wykaz osób dedykowanych do realizacji wraz z załączonymi CV; Opis środowiska pracy; Szczegółowy opis elementów procesu zarządzania projektem; Warunki gwarancyjne i serwisowe poszerzone o cennik prac rozwojowych - Oferent zaprezentuje usystematyzowane procedury opieki serwisowej oraz gwarancji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Oceniana będzie między innymi organizacja procesu zgłaszania CR, błędów oraz ilość oferowanych

11 dodatkowych miesięcy, wychodząca poza warunki brzegowe ustalone na minimum 36 miesięcy. Sposób punktowania ofert wg wag podanych w niniejszym zapytaniu: Liczba punktów przypadająca na ofertę = 0,4 x liczba punktów za kryterium 1 + 0,3 x liczba punktów za kryterium 2 + 0,3 x liczba punktów za kryterium 3 Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny. Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. VI. Ogłoszenie wyników przetargu i tryb składania odwołań. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w dnia na stronie oraz w siedzibie i przed siedzibą firmy. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w przetargu, otrzyma informację drogą elektroniczną (na wskazany przez oferenta adres poczty elektronicznej). VII. Osoba do kontaktu: Dariusz Kempa, (022) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego. VIII. Informacje uzupełniające Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.2 POIG -

12 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Blizne Łaszczyńskiego, 10-02-2014 r. berolina Polska Sp. z o. o. Mała 3,05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP: 5213035120 ; REGON:016102159 Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Bartnik Bogusław BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Staroźreby 2013-01-10 ul. Mostowa 4, 09-440 Staroźreby NIP 7741687413 REGON - 611015862

Bartnik Bogusław BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Staroźreby 2013-01-10 ul. Mostowa 4, 09-440 Staroźreby NIP 7741687413 REGON - 611015862 Bartnik Bogusław BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Staroźreby 2013-01-10 ul. Mostowa 4, 09-440 Staroźreby NIP 7741687413 REGON - 611015862 Firma Bartnik Bogusław BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Firma Milatrans Sp z o.o pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część I Instrukcja dla oferentów 1. Nazwa i adres Zamawiającego : "INTELPC" NATALIA WRÓBEL ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część I Instrukcja dla oferentów 1. Nazwa i adres Zamawiającego : Zarząd i Administracja Nieruchomości Dagoba s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska- Kukucz ul.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:237982-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asysta techniczna Systemu Finansowo-Księgowo-Płacowo-Kadrowego oraz Systemu Obsługi Pożyczek

Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asysta techniczna Systemu Finansowo-Księgowo-Płacowo-Kadrowego oraz Systemu Obsługi Pożyczek Olsztyn, dn. 25.06.2013 r. Nr ref.: ZP/RFP.2.28.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - modyfikacja z dnia 25.06.2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część I Instrukcja dla oferentów 1. Nazwa i adres Zamawiającego :... 2. Tryb udzielenia zamówienia Firma... pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2015-07-07

Warszawa dn. 2015-07-07 Warszawa dn. 2015-07-07 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo