Modbus RTU Slave. Inicjalizacja oraz obsługa protokołu Modbus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modbus RTU Slave. Inicjalizacja oraz obsługa protokołu Modbus."

Transkrypt

1 Sterowniki SIMATIC S7-200 są dedykowane dla producentów maszyn oraz do budowy zdecentralizowanych struktur sterowania, budowanych w oparciu o przemysłowe sieci Ethernet, PROFIBUS, AS-Interface, Modbus RTU. W niniejszym dokumencie zostały omówione biblioteki Modbus RTU Master i Modbus RTU Slave. Następnie opisano przykładowe zastosowania powyŝszych bibliotek: komunikacja z przepływomierzem SITRANS F M MAGFLO MAG 6000 firmy Siemens, gdzie sterownik SIMATIC S7-200 pełni rolę Mastera sieci Modbus RTU oraz komunikacja pomiędzy dwoma sterownikami S7-200, gdzie jeden jest Masterem, a drugi Slave em sieci Modbus RTU. Modbus RTU Slave Biblioteka Modbus RTU Slave zawiera niezbędne komponenty pozwalające sterownikowi SIMATIC S7-200, poprzez zintegrowane łącze komunikacyjne, komunikować się w protokole Modbus RTU w trybie Slave. Biblioteka Modbus RTU Slave sprzedawana jest oddzielnie i dostarczana na CD jako STEP 7-Micro/Win Add (numer katalogowy: 6ES BC00-0YX0). Wymagania protokołu Modbus Slave: Protokół Modbus Slave domyślnie współpracuje z portem 0 sterownika SIMATIC S7-200 JeŜeli Port 0 wykorzystywany jest do komunikacji z protokołem Modbus Slave wtedy nie moŝna uŝyć go do innych celów, dotyczy to równieŝ programowania STEP7-Micro/Win. Instrukcja MBUS_INIT pozwala na sterowanie parametrami Portu 0 pozwalając na programową zmianę trybu pracy Portu 0 z protokołu Modbus Slave na PPI. Innym sposobem przełączenia Portu 0 do trybu PPI, jest przełączenie przełącznika RUN/STOP w połoŝenie STOP. Wtedy automatycznie Port 0, przełączany jest na protokół PPI. Instrukcje protokołu Modbus Slave wykorzystują rejestry systemowe SM związane z obsługą komunikacji w trybie swobodnym (Freeport) dla Portu 0. Do protokołu Modbus Slave uŝywa 3 podprogramy i 2 przerwania. Instrukcje Modbus Slave zajmują 1857 bajtów w przestrzeni programu. Zmienne obsługi protokołu Modbus Slave, rezerwują dodatkowe 779 bajtów pamięci V. Adres początkowy tego obszaru definiowany jest przez uŝytkownika i jest on zarezerwowany dla zmiennych protokołu Modbus. Inicjalizacja oraz obsługa protokołu Modbus. Komunikacja Modbus wykorzystuje sumę kontrolną (CRC - Cyclic Redundancy Check) w celu zapewnienia spójności przesyłanych danych. Protokół Modbus Slave wykorzystuje metodę gotowej tabeli z wyliczonymi wstępnie wartościami sumy, co pozwala na znaczne obniŝenie czasu obsługi protokołu. Inicjalizacja tabeli CRC wymaga 425 milisekund i odbywa się w procedurze MBUS_INIT. Generalnie wykonywana jest ona przy pierwszym cyklu programowym po załączeniu sterownika w tryb pracy RUN. Musimy zadbać jednak o to, aby wykasować czas kontroli cyklu programu tzw. Watchdog. Czas cyklu programu wydłuŝa się, gdy instrukcja MBUS_SLAVE obsługuje zapytania. Powoduje to, Ŝe duŝo czasu poświęcane jest na obliczanie sumy CRC, co wydłuŝa cykl o około 650 µs dla kaŝdego bajtu (dla zapytania i odpowiedzi). Maksymalnie, akcja zapytanie-odpowiedź (czytanie i zapis 120 słów) wydłuŝa cykl programu o około 165 milisekund. Doradztwo techniczne: 1

2 Adresacja w protokole Modus RTU Slave Adresy w protokole Modbus są zapisywane jako 5-cio lub 6-cio znakowe wartości, zawierające typ danych i offset. Pierwszy lub dwa kolejne znaki określają typ danych, natomiast cztery ostatnie wybierają odpowiednią wartość danego typu. Urządzenie Modbus Master mapuje adresy dla odpowiedniej funkcji. Następujące adresy są obsługiwane przez instrukcje Modbus RTU Slave: do obsługują wyjścia dyskretne dla Q0.0 Q do obsługują wejścia dyskretne dla I0.0 I do obsługują rejestry wejść analogowych od AIW0 do AIW do 04xxxx obsługują rejestry z przestrzeni pamięci V. Mapa adresów Modbus dla S7-200: Adres Modbus Adres S Q Q Q Q Q I I I I I AIW AIW AIW AIW HoldStart HoldStart HoldStart+4 04xxxx HoldStart+2 x (xxxx-1) Instrukcja MBUS_INIT Instrukcja MBUS_INIT wykorzystywana jest do ustawiania i inicjalizacji lub blokowania komunikacji Modbus. Przed wywołaniem instrukcji MBUS_SLAVE naleŝy wykonać instrukcję MBUS_INIT oraz funkcja ta musi zakończyć się bez błędów. Po poprawnym zakończeniu instrukcji MBUS_INIT ustawiane jest wyjście Done i program przechodzi do kolejnej instrukcji. Instrukcja wykonywana jest w kaŝdym cyklu w momencie, gdy wejście EN jest aktywne. Instrukcja MBUS_INIT powinna zostać wykonana tylko raz po załączeniu zasilania sterownika (np. za pomocą bitu SM0.1). Doradztwo techniczne: 2

3 Biblioteka Modbus Slave wymaga ustalenia obszaru pamięci danych V, z którego będzie korzystała przy komunikacji w protokole Modbus. UŜytkownik musi ustalić adres startowy obszaru pamięci V tak, aby nie był on w konflikcie z innymi danymi korzystającymi z pamięci V. Aby przydzielić obszar pamięci V naleŝy prawym klawiszem myszy kliknąć Program Block i z menu kontekstowego wybrać polecenie Library Memory: W okienku, które się otworzy naleŝy wskazać początkowy adres pamięci lub skorzystać z przycisku Suggest Address (rysunek poniŝej), dzięki czemu obszar pamięci zostanie automatycznie przydzielony. Po naciśnięciu przycisku OK wrócimy do okna programu. PowyŜsze przydzielenie pamięci V moŝna wykonać zaraz po wstawieniu do programu bloku inicjującego MBUS_INIT. Jednak ze względu na moŝliwość wystąpienia konfliktów z uŝytymi w programie adresami pamięci V zaleca się przydzielanie tej pamięci po napisaniu całego programu. Doradztwo techniczne: 3

4 W programie, w którym chcemy skonfigurować komunikację w protokole Modbus RTU Slave naleŝy wstawić blok inicjujący MBUS_INIT oraz blok MBS_SLAVE. Wejście Mode określa protokół komunikacyjny: wartość 1 ustawia Port 0 na obsługę protokołu Modbus, natomiast wartość 0 ustawia ponownie Port 0 na protokół PPI i blokuje protokół Modbus. Parametr Baud ustawia prędkość transmisji na 1200, 2400, 4800, 9600, 38400, lub Prędkości oraz obsługiwane są tylko przez CPU z wersją firmware u V1.2 i późniejszymi Parametr Addr ustawia adres z zakresu 1 do 247 stacji Slave Modbus. Parametr Parity określa parzystość protokołu Modbus. Wszystkie ustawienia uŝywają jeden bit stopu. Dopuszczalne wartości tego parametru to: - 0 bez parzystości - 1 parzystość odd - 2 parzystość even Parametr Delay rozszerza standardowy czas przerwy po zakończeniu nadawania przez dodanie określonej liczby milisekund do standardowego czasu timeout. Typowo wartość ta ustawiana jest na 0 dla połączeń kablowych. Jednak przy połączeniu przez modemy z korekcją błędów naleŝy ustawić wartość opóźnienia od 50 do 100 milisekund. Stosując połączenia radiowe naleŝy ustawić czas ten w zakresie od 10 do 100 milisekund. Dopuszczalne wartości tego parametru mieszczą się w zakresie milisekund. Doradztwo techniczne: 4

5 Protokół Modbus Slave pozwala na ograniczenie ilości wejść i wyjść binarnych, wejść analogowych i rejestrów V dostępnych dla Mastera Modbus. Parametr MaxIQ ustawia ilość dostępnych wejść (I) i wyjść (Q) dla adresów Modbus 00xxxx oraz 01xxxx przez podanie wartości liczbowej z zakresu 0 do 128. Wartość 0 blokuje odczyt i zapis z wejść i na wyjścia. Sugerowana wartość to 128, która obejmuje zakres wszystkich wejść (I) i wyjść (Q) w sterownikach S Parametr MaxAI ustawia ilość dostępnych słów wejść analogowych (AI) dla adresów Modbus 03xxxx przez podanie wartości liczbowej z zakresu 0 do 32. Wartość 0 blokuje odczyt wejść analogowych. Sugerowana wartość MaxAI, pozwalająca na odczyt wszystkich wejść analogowych w sterownikach S7-200, wynosi: - 0 dla CPU dla CPU dla CPU 224, CPU 224XP oraz CPU 226 Parametr MaxHold ustawia ilość rejestrów (słów) w obszarze pamięci V dostępnych dla adresów 04xxxx. Np., aby udostępnić Masterowi 2000 bajtów pamięci V naleŝy ustawić MaxHold na wartość 1000 słów (rejestrów buforujących). Parametr HoldStart ustawia adres początkowy rejestrów (słów) w obszarze pamięci V. Wartość ta zasadniczo ustawiana jest na VB0, tak więc parametr HoldStart ustawiany jest na &VB0 (adres VB0). RównieŜ inne adresy obszaru V moŝna wyspecyfikować jako adres początkowy. Master ma dostęp do ilości rejestrów (słów) podanej w MaxHold od adresu początkowego HoldStart. Po zakończeniu instrukcji MBUS_INIT ustawiane jest wyjście Done. Wyjście bajtowe Error zawiera rezultat wykonania instrukcji. Tabela poniŝej definiuje warunki wygenerowania błędu przy wykonywaniu instrukcji. Kod błędu Opis 0 Bez błędu 1 Błąd zakresu pamięci 2 Błędna prędkość transmisji lub parzystość 3 Błąd adres Slave 4 Błąd wartości parametrów Modbus 5 Rejestry pokrywają się z symbolami Modbus Slave 6 Odbiór błąd parzystości 7 Odbiór błąd CRC 8 Błędna funkcja/funkcja nie obsługiwana 9 Błędny adres w zapytaniu 10 Funkcja nie dostępna w Slave Doradztwo techniczne: 5

6 Instrukcja MBUS_SLAVE Instrukcja MBUS_SLAVE uŝywana jest do obsługi zapytań od Mastera Modbus i musi być wykonywana w kaŝdym cyklu, aby zapewnić poprawność odpowiedzi. Instrukcja wykonywana jest w kaŝdym cyklu, gdy aktywne jest wejście EN i nie ma parametrów wejściowych. Wyjście Done ustawiane jest w momencie wykonania odpowiedzi na zapytanie stacji Master. Natomiast wyjście to ma stan niski, jeŝeli nie było obsługiwane Ŝadne zapytanie. Wyjście bajtowe Error zawiera rezultat wykonania instrukcji. Wyjście to jest waŝne tylko w momencie, gdy wyjście Done jest ustawione. W przeciwnym wypadku parametr ten nie jest zmieniany. MoŜliwe wartości parametru Error są identyczne jak dla instrukcji MBUS_INIT. Modbus RTU Master Firma Siemens przygotowała bibliotekę, która pozwala poprzez zintegrowane złącze komunikacyjne sterownika SIMATIC S7-200 komunikować się w protokole Modbus RTU Master z jednym lub wieloma urządzeniami pracującymi jako Modbus RTU Slave. Wymagania biblioteki Modbus Master Protokół Modbus Master odwołuje się do Portu 0 lub Portu 1 sterownika S W przypadku, gdy Port 0 jest wykorzystany do komunikacji w Modbus Master, port ten nie moŝe być uŝyty do innych celów włącznie z obsługą programu narzędziowego STEP7- Micro/Win. Funkcja MBUS_CTRL przyporządkowuje Port 0 do protokołu Modbus Master lub PPI Biblioteka Modbus Master odwołuje się do bajtów systemowych SM przyporządkowując tryb Free Port do Portu 0 sterownika SIMATIC S7-200 Biblioteka Modbus Master wykorzystuje 3 podprogramy oraz 1 program przerwania Biblioteka Modbus Master zajmuje ok bajtów pamięci programu sterownika SIMATIC S7-200 Biblioteka Modbus Master zajmuje 284 bajtów pamięci danych V. Istnieje moŝliwość wyboru adresu początkowego dla zmiennych SIMATIC S7-200 CPU musi posiadać wersję firmware 2.00 lub wyŝszą w celu obsługi protokołu Modbus Master (CPU o numerach katalogowych: 6ES7 21x-2xx23-0XB0). Doradztwo techniczne: 6

7 Przerwania, które są wykorzystywane w bibliotece Modbus Master, nie mogą być wyłączone przez program uŝytkownika Czasy wykonywania instrukcji w protokole Modbus Master Protokół Modbus Master wymaga krótkich czasów wykonywania instrukcji. Czas wykonania instrukcji protokołu Modbus Master wynosi około 1.11 ms w przypadku gdy instrukcja MBUS_CTRL inicjalizuje komunikację (pierwszy cykl pracy) oraz 0.41 ms w kolejnych cyklach pracy sterownika SIMATIC S Czas wydłuŝa się w przypadku gdy wykonywana jest instrukcja MBUS_MSG. Większość tego czasu jest uŝywana na obsługę korekcji błędów CRC (Cyclic Redundancy Check) związaną z zapytaniem i odpowiedzią sterownika. Czas cyklu jest wydłuŝany do 1.85 ms dla kaŝdego słowa w zapytaniu i odpowiedzi. Maksymalny czas zapytania i odpowiedzi (odczyt/zapis 120 słów) wydłuŝa czas cyklu do 222 ms. Adresowanie w protokole Modbus Adresy w protokole Modbus są zapisywane jako 5 znakowe wartości zawierające typ danych oraz przesuniecie offset. Pierwszy znak definiuje typ danych zaś kolejne cztery wartość z uwzględnieniem typu danej. Instrukcje protokołu Modbus Master w zaleŝności od zakresu adresu odwołują się do odpowiednich rejestrów sterownika pracującego w trybie Slave. Protokół Modbus Master obsługuje następujące zakresy adresów: do wyjścia binarne (cewki) do wejścia binarne (styki) do wejściowe rejestry (generalnie wejścia analogowe) do rejestry pamięci. Zakres dostępnych adresów jest uzaleŝniony od typu konkretnego urządzenia Slave. RóŜne urządzenia Slave obsługują róŝne typy danych oraz róŝne zakresy adresów. Instrukcja MBUS_CTRL Instrukcja MBUS_CTRL (MBUS_CTRL_P1) słuŝy do inicjalizacji, monitorowania lub wyłączenia komunikacji Modbus i powinna być wywoływana w kaŝdym cyklu pracy sterownika. Zanim instrukcja MBUS_MSG zostanie uŝyta, instrukcja MBUS_CTRL musi zostać wykonana bezbłędnie, tzn. po jej wykonaniu powinien być ustawiony bit Done. Instrukcja jest przetwarzana za kaŝdym cyklem o ile jest aktywny bit EN. Biblioteka Modbus Master wymaga ustalenia obszaru pamięci danych V, z którego będzie korzystała przy komunikacji w protokole Modbus. UŜytkownik musi ustalić adres startowy obszaru pamięci V tak, aby nie był on w konflikcie z innymi danymi korzystającymi z pamięci V. Aby przydzielić obszar pamięci V naleŝy po napisaniu programu prawym klawiszem myszy kliknąć Program Block i z menu kontekstowego wybrać polecenie Library Memory: Doradztwo techniczne: 7

8 W okienku, które się otworzy naleŝy wskazać początkowy adres pamięci lub skorzystać z przycisku Suggest Address (rysunek poniŝej), dzięki czemu obszar pamięci zostanie automatycznie przydzielony. Po naciśnięciu przycisku OK wrócimy do okna programu. PowyŜsze przydzielenie pamięci V moŝna wykonać zaraz po wstawieniu do programu bloku inicjującego MBUS_CTRL (dla portu 0) lub MBUS_CTRL_P1 (dla portu 1). Jednak ze względu na moŝliwość wystąpienia konfliktów z uŝytymi w programie adresami pamięci V zaleca się przydzielanie tej pamięci po napisaniu całego programu. W programie, w którym chcemy skonfigurować komunikację w protokole Modbus RTU Master naleŝy wstawić blok inicjujący MBUS_CTRL lub MBUS_CTRL_P1 (w zaleŝności od portu, na którym chcemy uŝywać protokołu Modbus RTU Master) oraz blok MBUS_MSG (MBUS_MSG_P1 dla portu 1) słuŝący do odpytywania urządzenia Slave. Doradztwo techniczne: 8

9 Wartość na wejściu Mode dokonuje wyboru protokołu komunikacyjnego. Wartość 1 przyporządkowuje dla portu 0 protokół Modbus. Wartość 0 ustala na porcie 0 protokół PPI, tym samym wyłącza Modbus. Parametr Baud ustala prędkość komunikacji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, lub bitów/s. Parametr Parity ustala kontrolę parzystości dla urządzenia Slave. Sztywno jest ustalony jeden bit startu oraz jeden bit stopu. Dla parametru Parity dostępne są następujące wartości: - 0 bez kontroli parzystości - 1 parzystość - 2 nieparzystość Parametr Timeout jest odpowiedzialny za ustawienie czasu odpowiedzi (w milisekundach) od urządzenia typu Slave. Parametr moŝe być ustawiany w zakresie od 1 do milisekund. Wartość standardowa to 1000 milisekund (1 sekunda). Parametr Timeout naleŝy ustalić tak, aby urządzenie typu Slave zdąŝyło odpowiedzieć na zapytanie, przy ustalonej prędkości komunikacyjnej. Wyjście Error zawiera informację o wystąpieniu błędu w przetwarzaniu instrukcji MBUS_CTRL. MoŜliwe są następujące wartości parametru Error: Kod błędu Opis 0 Bez błędu 1 Błąd parzystości 2 Błąd wyboru prędkości komunikacji 3 Błąd czasu odpowiedzi Timeout 4 Błąd wyboru trybu pracy Uwaga! Parametry Baud, Parity i Timeout powinny mieć taką samą wartość w ustawieniach urządzenia Slave i w powyŝszej instrukcji. Doradztwo techniczne: 9

10 Instrukcja MBUS_MSG Instrukcja MBUS_MSG inicjuje zapytanie oraz odpowiedź z urządzenia Slave. Instrukcja MBUS_MSG wykonuje proces zapytania do urządzenia Slave, jeŝeli na obu wejściach EN oraz First podana jest jedynka logiczna. Proces wysłania i oczekiwania na odpowiedź wymaga wykonania kilku cykli programu. Wejście EN musi być aktywne aŝ do momentu, gdy wyjście Done zostanie ustawione. W danym momencie moŝe być aktywna tylko jedna instrukcja MBUS_MSG. JeŜeli będą uruchomione inne instrukcje to tylko pierwsza z nich zostanie wykonana, pozostałe zwrócą błędy wykonania (kod błędu 6 zajęty kanał komunikacyjny). Parametr First powinien być aktywny tylko przez jeden cykl pracy, najlepiej do tego celu wykorzystać instrukcje wykrywania zbocza narastającego. Parametr Slave określa adres urządzenia Slave. Dostępne są adresy od 0 do 247. Adres 0 jest adresem rozgłoszeniowym i moŝe być uŝyty do celów zapisu. Nie wszystkie urządzenia typu Slave obsługują adresy rozgłoszeniowe. Biblioteka Modbus Slave dla SIMATIC S7-200 nie obsługuje adresów rozgłoszeniowych. Uwaga! W ustawieniach urządzenia Slave naleŝy ustawić taki sam adres urządzenia jak w powyŝszej instrukcji. Parametr RW ustala czy zapytanie ma słuŝyć do odczytu (wartość 0) czy teŝ do zapisu (wartość 1). Wyjścia binarne (cewki) oraz rejestry obsługują oba zapytania - zapis i odczyt. Wejścia binarne (styki) oraz wejściowe rejestry obsługują tylko odczyt. Parametr Addr jest adresem startowym. Dostępne są następujące zakresy adresów: do dla wyjść (cewki) do dla wejść (styki) do dla rejestrów wejściowych do dla rejestrów pamięci Doradztwo techniczne: 10

11 Parametr Count określa liczbę danych do odczytu lub zapisu. Parametr Count będzie ilością bitów dla danych typu bitowego oraz ilością słów dla danych typu Word: - Adres 0xxxx Count jest liczbą bitów do odczytu lub zapisu - Adres 1xxxx Count jest liczbą bitów do odczytu - Adres 3xxxx Count jest liczbą rejestrów wejściowych do odczytu - Adres 4xxxx Count jest liczbą rejestrów pamięci do odczytu lub zapisu. Instrukcja MBUS_MSG moŝe odczytać lub zapisać max. 120 słów lub 1920 bitów (240 bajty danych). Ograniczeniem na liczbę podawaną w parametrze Count są ograniczenia wnoszone przez samo urządzenie typu Slave. Parametr DataPtr jest wskaźnikiem do adresu obszaru danych V sterownika SIMATIC S7-200 związanego z obsługą zapisu lub odczytu. Dla odczytu DataPtr wskazuje początek obszaru pamięci w sterowniku SIMATIC S7-200, gdzie dane odczytane z urządzenia Slave, będą zapisane w pamięci sterownika. Dla zapisu DataPtr wskazuje początek obszaru pamięci w SIMATIC S7-200, skąd dane będą pobierane do wysłania do urządzenia Slave. Parametr DataPtr jest wskaźnikiem, więc przykładowo, jeŝeli dane do przesłania do urządzenia Slave są umiejscowione od adresu VW200, wartość wskaźnika naleŝy podać jako &VB200. Wskaźnik musi być formatu VB nawet, jeśli wskazuje na daną typu Word. Rejestry pamięci (adres 4xxxx) oraz rejestry wejściowe (adres 3xxxx) są wartościami typu Word (2 bajty lub 16 bitów). Format zmiennej word zdefiniowany w sterowniku SIMATIC S7-200 jest taki sam jak rejestrów Modbus. Parametr Done instrukcji MBUS_MSG przyjmuje wartość zero, gdy zostało wysłane zapytanie lub oczekiwany jest odbiór danych z urządzenia Slave. Jest on ustawiany na jeden, gdy dane zostały poprawnie odebrane lub gdy instrukcja MBUS_MSG wygenerowała błąd komunikacji. Parametr Error jest ustawiany tylko, gdy bit Done jest jedynką. Tabela poniŝej opisuje moŝliwe do wystąpienia wartości oznaczające odpowiednie błędy komunikacji. Numery błędów od 1 do 8 opisują błędy, które są wykryte przez instrukcję MBUS_MSG. Błędy te informują o problemie z parametrami wejściowymi na wejściu instrukcji MBUS_MSG lub opisują problemy z odbiorem danych od urządzenia Slave. Błędy parzystości oraz CRC informują, Ŝe nastąpił odbiór danych, jednakŝe dane nie są odebrane właściwie - przewaŝnie jest to problem elektryczny (np. złe połączenie przewodowe). Błędy od 101 są błędami przychodzącymi od urządzenia Slave. Oznaczają one, Ŝe urządzenie Slave nie obsługuje wymaganej funkcji lub, Ŝe wymagany adres nie jest osiągalny w urządzeniu Slave. Kod błędu Opis 0 Brak błędów Błąd parzystości w zapytaniu. Jest to moŝliwe tylko wtedy, gdy został 1 ustawiony parametr kontroli parzystości even lub odd. Jest to przewaŝnie problem z połączeniami kablowymi lub zakłóceniami w transmisji danych. 2 NieuŜywane Przekroczony czas odpowiedzi Timeout. Brak odpowiedzi z urządzenia Slave. MoŜliwe przyczyny wystąpienia błędu to błędy łączeniowe kabli, róŝne 3 nastawione prędkości w Masterze oraz Slave, inne nastawy korekcji błędów parzystości lub niewłaściwy adres urządzenia Slave. Jeden lub więcej parametrów (Slave, RW, Addr, Count) jest ustawiony na 4 niewłaściwą wartość. NaleŜy sprawdzić w dokumentacji wymagane nastawy dla tych parametrów. Doradztwo techniczne: 11

12 Modbus Master nie jest załączony do pracy. NaleŜy uruchomić instrukcje MBUS_CTRL i przetwarzać ją w kaŝdym cyklu pracy sterownika. Zajęty kanał komunikacyjny. Tylko jedna instrukcja MBUS_MSG moŝe być aktywna w ustalonym czasie. Błąd dostępu. Odbiornik nie odpowiada na zapytania. MoŜliwe przyczyna to uszkodzenie urządzenia Slave lub odpowiedź przyszła od niewłaściwego urządzenia Slave. Błąd sumy kontrolnej CRC w zapytaniu. Nastąpiło zakłócenie transmisji i odebrano niewłaściwe dane. Przyczyną mogą być połączenia kablowe lub zakłócenia elektryczne. 101 Urządzenie Slave nie obsługuje wymaganej funkcji. Urządzenie Slave nie obsługuje zadeklarowanego adresu danych. 102 Zdefiniowany zakres adresu Addr oraz liczba danych Count znajdują się poza dostępnym zakresem dla urządzenia Slave. 103 Urządzenie Slave nie obsługuje tego typu danych. Typ adresu zadeklarowany w Addr nie jest obsługiwany przez wybrane urządzenie Slave. 104 Uszkodzone urządzenie Slave. Urządzenie Slave akceptuje meldunek, ale opóźniona jest odpowiedź. 105 Powoduje to generację błędu w instrukcji MBUS_MSG. Program uŝytkownika powinien ponownie wysłać zapytanie w czasie późniejszym. 106 Urządzenie Slave jest zajęte i zapytanie zostało odrzucone. NaleŜy ponowić to zapytanie w późniejszym czasie. 107 Urządzenie odrzuca zapytanie z nieznanej przyczyny 108 Błąd parzystości pamięci urządzenia Slave. Wykryto wadę w urządzeniu Slave. Komunikacja w protokole Modbus RTU Master na przykładzie komunikacji sterownika S7-200 z przepływomierzem SITRANS F M MAGFLO MAG 6000 Wymagane komponenty: Sterownik SIMATIC S7-200 z dwoma portami RS485 (CPU 224XP lub CPU 226) Do komunikacji pomiędzy komputerem a sterownikiem (jedna z poniŝszych opcji): Doradztwo techniczne: 12

13 - PC/PPI MultiMaster (nr kat. 6ES DB30-0XA0) - PC Adapter USB (nr kat. 6ES CB20-0XA0) - CP karta PCMCIA (nr kat. 6GK AA00) i kabel MPI - 6ES BF00-0AA0 - CP karta PCI (nr kat. 6GK AA01) i kabel MPI - 6ES BF00-0AA0 Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem STEP 7-Micro/Win od wersji SP5 (z bibliotekami Modbus Master) Przepływomierz SITRANS F M MAGFLO MAG 6000 (nr kat. 7ME6920-1AA10-1AA0) wraz z modułem MODBUS RTU RS 485 (nr kat. FDK-085U0234) i symulatorem Do komunikacji pomiędzy przepływomierzem a sterownikiem S7-200: kabel PROFIBUS (nr kat. 6XV EH10) wraz z wtyczką (np. nr kat. 6ES BB50-0XA0) W przykładowym zastosowaniu przepływomierz (z zainstalowaną kartą Modbus) wraz z symulatorem został podłączony za pomocą kabla PROFIBUS do sterownika S7-200 (CPU 224XP) do portu 0. Do portu 1 za pomocą kabla PC/PPI (USB) został podłączony komputer PC (programator). PoŜądanym działaniem programu był odczyt dwóch wartości z przepływomierza: aktualnego poziomu przepływu oraz wartości licznika całkowitego przepływu. W ustawieniach karty Modbus przepływomierza zostały wprowadzone następujące parametry: - Adres Slave a w sieci Modbus: 4 - Prędkość transmisji: 9600 baud - Parzystość: brak parzystości, 1 bit stopu - Maksymalny czas odpowiedzi: 0,5 s - Czas opóźnienia: 0,1 s PowyŜsze ustawienia naleŝy uwzględnić podczas parametryzowania instrukcji MBUS_CTRL i MBUS_MSG. Doradztwo techniczne: 13

14 W programie umieszczono 3 instrukcje związane z protokołem Modbus Master. Pierwsza z nich MBUS_CTRL inicjuje protokół i jest wywoływana w kaŝdym cyklu programu (rysunek poniŝej). Parametry Baud, Parity i Timeout (w milisekundach) zostały ustawione zgodnie z wcześniejszymi nastawami przepływomierza. Błędy są zapisywane do pamięci MB1, a prawidłowa inicjalizacja protokołu jest sygnalizowana stanem wysokim bitu M0.0. NaleŜy uwzględnić odpowiednie opóźnienie czasowe pomiędzy wysyłanymi wiadomościami, dzięki któremu sterownik będzie miał czas na odebranie odpowiedzi na wysłane zapytanie. W przykładowym programie wartość opóźnienia została zaprogramowana na 6 sekund za pomocą dwóch liczników (T37 i T38), dzięki czemu moŝliwy był wystarczająco płynny odczyt poŝądanych wartości i brak błędów transmisji. Doradztwo techniczne: 14

15 Pierwsza wysyłana wiadomość MBUS_MSG ma za zadanie odczytać wartość aktualnego przepływu (rysunek poniŝej). Parametr Slave ustawiony na 4 określa adres Slave a przepływomierza w sieci Modbus, który wcześniej został ustawiony w przepływomierzu. Parametr RW ustawiony na 0 oznacza odczyt wartości. Parametr Addr jest ustawiony zgodnie z adresem rejestru Modbus register, do którego zapisywana jest wartość aktualnego przepływu. W parametrze Count wpisano wartość 4, poniewaŝ zgodnie z danymi technicznymi karty Modbus przepływomierza właśnie w tylu bajtach zapisywane są informacje o przepływie. W parametrze DataPtr wpisano wskaźnik do pamięci w sterowniku S7-200, który wskazuje początek obszaru pamięci sterownika, do którego mają być zapisywane wartości przepływu przesłane z przepływomierza. Błędy są zapisywane do pamięci MB3, a prawidłowa inicjalizacja protokołu jest sygnalizowana stanem wysokim bitu M0.1. Doradztwo techniczne: 15

16 Kolejna przesyłana wiadomość (rysunek poniŝej) ma za zadanie odczytać wartość licznika całkowitego przepływu. Jedyne róŝnice w porównaniu do wcześniej przesyłanej wiadomości to adres rejestru Modbus (parametr Addr), z którego odczytywane będą aktualne wartości całkowitego przepływu na liczniku oraz wskaźnik do pamięci sterownika S7-200 (parametr DataPtr), w której będą zapisywane odczytane wartości. Po wprowadzeniu programu do sterownika uzyskano moŝliwość podglądu aktualnego poziomu przepływu (pamięć VD200) oraz wartości licznika całkowitego przepływu (pamięć VD204). Wartości te moŝliwe były do odczytania w oknie Status Chart (patrz: rysunek poniŝej) w programie STEP 7-Micro/Win po wprowadzeniu w kolumnie Address powyŝszych adresów pamięci oraz zmianie formatu wyświetlanych wartości na Floating Point. Dodatkowo, aby wartości wyświetlane były w identycznych jednostkach jak na wyświetlaczu przepływomierza, przemnoŝono je przez 1000 za pomocą instrukcji MUL_R i przepisano do pamięci odpowiednio VD300 i VD304. Doradztwo techniczne: 16

17 Komunikacja w protokole Modbus RTU Slave na przykładzie komunikacji pomiędzy dwoma sterownikami S7-200 Wymagane komponenty: 2 sterowniki SIMATIC S7-200 z dwoma portami RS485 (CPU 224XP lub CPU 226) Do komunikacji pomiędzy komputerem a sterownikiem (jedna z poniŝszych opcji): - PC/PPI MultiMaster (nr kat. 6ES DB30-0XA0) - PC Adapter USB (nr kat. 6ES CB20-0XA0) - CP karta PCMCIA (nr kat. 6GK AA00) i kabel MPI - 6ES BF00-0AA0 - CP karta PCI (nr kat. 6GK AA01) i kabel MPI - 6ES BF00-0AA0 Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem STEP 7-Micro/Win od wersji SP5 (z bibliotekami Modbus Master) Do komunikacji pomiędzy sterownikami S7-200: kabel PROFIBUS (nr kat. 6XV EH10) wraz z wtyczkami (np. nr kat. 6ES BB50-0XA0) Doradztwo techniczne: 17

18 W poniŝszym przykładzie jeden sterownik S7-200 pełnił rolę Mastera, a drugi Slave a w sieci Modbus RTU. Sterownik S7-200 w trybie Slave działa tylko na porcie 0, tak więc kabel PROFIBUS został podłączony właśnie do tego portu. W przypadku sterownika działającego jako Master numer portu jest dowolny, jednak w zaleŝności od tego, do którego portu podłączymy kabel PROFIBUS naleŝy uŝywać odpowiednich funkcji: MBUS_CTRL i MBUS_MSG dla portu 0 lub MBUS_CTRL_P1 i MBUS_MSG_P1 dla portu 1. Program Slave a W programie sterownika działającego jako Slave sieci parametr Mode ustawiono na 1 przypisanie portu 0 do protokołu Modbus. Slave owi przydzielono adres 4 w sieci parametr Addr równy 4, a prędkość transmisji ustawiono na Parametr Parity ustawiony na 0 oznacza brak parzystości. Program sterownika działającego jako Slave dopuszczał odczyt wszystkich wejść/wyjść binarnych i wejść analogowych, dlatego teŝ w instrukcji MBUS_INIT parametry MaxIQ i MaxAI zostały ustawione na maksymalną dopuszczalną wartość, a parametr MaxHold ustawiono na 1000, dzięki czemu Master miał dostęp do 1000 słów w pamięci V. Dostęp początkowy od adresu VD0 uzyskano poprzez wpisanie wskaźnika &VB0 w parametrze HoldStart. Prawidłowe zainicjowanie protokołu jest sygnalizowane w bicie M0.0, a błędy w pamięci MB1. Instrukcja ta jest inicjowana przy pierwszym uruchomieniu programu za pomocą bitu specjalnego SM0.1. Instrukcja MBUS_SLAVE jest inicjowana w kaŝdym cyklu programu, a prawidłowy jej przebieg jest sygnalizowany bitem M0.1. Ewentualne błędy sygnalizowane są w pamięci MB3. Doradztwo techniczne: 18

19 Program Master a W programie działającym jako Master w instrukcji MBUS_CTRL parametr Mode w kaŝdym cyklu programu jest ustawiany na 1 za pomocą bitu SM0.0, co przypisuje port 0 do protokołu Modbus. Prędkość ustawiono na 9600 (parametr Baud), przy braku parzystości (Parity ustawione na 0) i opóźnieniu 5 sekund (Timeout równe 5000). Prawidłowe zainicjowanie instrukcji MBUS_CTRL jest sygnalizowane w bicie M0.0, a błędy w pamięci MB1. Instrukcja MBUS_MSG jest inicjowana równieŝ w kaŝdym cyklu programu, jednak zapytanie jest wysyłane w co drugim przejściu programu parametr First inicjowany jest bitem SM0.5. Parametr Slave ustawiony na 4 oznacza odpytywanie Slave, który ma przypisany 4-ty adres w sieci. RW ustawione na 0 umoŝliwia odczytywanie danych ze Slave a. Parametr Addr oznaczający adres w rejestrze Slave a był ustawiony na 10003, co umoŝliwiło odczyt stanu wejścia I0.2 zmienianego w Slave ie za pomocą przełącznika symulacyjnego wejść. Count ustawiony na 4 oznacza ilość odczytywanych bajtów. Odczytywane dane były zapisywane do pamięci o adresie VD200 w parametrze DataPtr ustawiono wskaźnik na ten adres &VB200. Prawidłowe wysłanie i odebranie wiadomości jest sygnalizowane ustawieniem bitu M0.2, a ewentualne błędy są raportowane w pamięci MB3. Doradztwo techniczne: 19

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win Sieć MPI pozwala na komunikację w trybie master/slave, gdzie S7-300/S7-400 pracuje w trybie master, natomiast S7-200 w trybie slave. Urządzenia w sieci MPI komunikują się wykorzystując oddzielne logiczne

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master CM-180-3 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master Spis treści: Konwerter ModBus RTU slave - ModBus RTU master - CM-180-3 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do SIMATIC S7200, panele operatorskie i moŝliwości ich konfiguracji FAQ: 489998/PL Data: 7/08/2007 Sterownik S7200 umoŝliwia podłączenie róŝnego typu paneli, przy uŝyciu wybranej sieci komunikacyjnej z określoną

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sterowników Horner APG do pracy w trybie Modbus RTU Master

Konfiguracja sterowników Horner APG do pracy w trybie Modbus RTU Master INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 10 -- grudzień 2008 Konfiguracja sterowników Horner APG do pracy w trybie Modbus RTU Master Konfiguracja sterownika MASTER Konfiguracja sterowniki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster *

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster * W zaleŝności od portów dostępnych w danym panelu operatorskim (RS232, RS422 lub USB), program moŝna wgrać za pomocą czterech rodzajów kabla: Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel)

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi symulatora linii produkcyjnej Komunikacja Modbus RTU (sterowniki PSW, Beckhoff)

Instrukcja obsługi symulatora linii produkcyjnej Komunikacja Modbus RTU (sterowniki PSW, Beckhoff) Instrukcja obsługi symulatora linii produkcyjnej Komunikacja Modbus RTU (sterowniki PSW, Beckhoff) 1 3.2. Obsługa programu Zaraz po uruchomieniu programu, jest on gotowy do pracy. Symulator został podzielony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komunikacji w sterownikach Horner APG w sieci CsCAN

Konfiguracja komunikacji w sterownikach Horner APG w sieci CsCAN INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 13 -- grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji w sterownikach Horner APG w sieci CsCAN Sieć CsCAN dostępna we wszystkich sterownikach firmy Horner APG

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

IV - INSTRUKCJE SIECIOWE SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2. 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5

IV - INSTRUKCJE SIECIOWE SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2. 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5 SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5 3. Parametry magistrali sieciowej wykorzystującej protokół PPI...6 4. Charakterystyka instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI... 2 str. 2. Charakterystyka interfejsu MPI... 4 str.

SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI... 2 str. 2. Charakterystyka interfejsu MPI... 4 str. SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI... 2 str. 2. Charakterystyka interfejsu MPI... 4 str. 3. Parametry magistrali sieciowej wykorzystującej protokół PPI... 5 str. 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Zawartość: 1. Konfiguracja sterownika (STEP-7) 2. Definicja połączenia (STEP-7)

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400 w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci MPI i usługi komunikacyjnej Danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Merz OPC Server AS511 i oprogramowania InTouch do komunikacji ze sterownikiem Siemens Simatic S5

Konfiguracja programu Merz OPC Server AS511 i oprogramowania InTouch do komunikacji ze sterownikiem Siemens Simatic S5 Informator Techniczny nr 30 19-06-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja programu Merz OPC Server AS511 i oprogramowania InTouch do komunikacji ze sterownikiem Siemens Simatic S5 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Język FBD w systemie Concept

Język FBD w systemie Concept Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 2 -- Grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity Komunikacja w sieci GPRS

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 02.01.2002 Data aktualizacji 28.02.2006 Korekta 3 Il. stron 7

Data utworzenia 02.01.2002 Data aktualizacji 28.02.2006 Korekta 3 Il. stron 7 Uwaga: Poniższy opis dotyczy oprogramowania sterownika dla wersji 2v24 oraz późniejszych. Opis protokołu dla wcześniejszych wersji zawarty jest w dokumencie Opis protokołu Modbus RTU sterownika układu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania IRSC OPEN

Instrukcja programowania IRSC OPEN Instrukcja programowania IRSC OPEN Zennio IRSC OPEN (ZN1CL-IRSC) I. UWAGI WSTĘPNE Urządzenie IRSC OPEN umoŝliwia wykorzystanie w systemie KNX komend róŝnych pilotów zdalnego sterowania do obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

1. Wymagane komponenty:

1. Wymagane komponenty: OPC (z ang. OLE for Process Control) jest otwartym standardem komunikacji przemysłowej stworzonym przez producentów maszyn i urządzeń oraz oprogramowania we współpracy z firmą Microsoft. Dzięki OPC moŝliwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Adres komunikacji... 4 Prędkość transmisji danych... 4 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master

CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master AN-CM-180-26-1-v1_03 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-26-1-v1_03 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus Interfejs Modbus KNX/EIB Interfejs Modbus BACnet/IP Interfejs Modbus M-Bus Interfejs Modbus LON Interfejs Modbus TCP Modbus RTU Interfejs Modbus Mitsubishi City Multi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP)

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS SIC184 Protokół MODBUS-RTU (v1.10) Spis treści 1. Informacje wstępne... 1 2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS... 1 3. Opis rejestrów i funkcji... 2 3.1 Odczyt stanu wejść/wyjść... 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia: Sieć Profibus DP (Decentralized Perhipals) Opracowali: Dr inż. Jarosław Tarnawski Dr

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 Dokumentacja przygotowana przez firmę Gryftec w oparciu o oryginalną dokumentację dostarczoną przez firmę Westline GRYFTEC 1 / 12 1. Przegląd Kontrolery

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27 Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sterowników Horner APG do pracy w trybie Modbus RTU Master

Konfiguracja sterowników Horner APG do pracy w trybie Modbus RTU Master Konfiguracja sterowników Horner APG do pracy w trybie Modbus RTU Master Konfiguracja sterowniki do pracy w trybie Modbus RTU Master pozwala na cykliczne odpytywanie urządzeń pracujących jako Slave i może

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 1. Wstęp...3 2. Pierwsze uruchomienie....3 3. Wybór aplikacji i komunikacji...4 4. Sterowanie...6

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Wyjście do drukarki Centronix

Wyjście do drukarki Centronix Wyjście do drukarki Centronix Model M-0 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-1 Instrukcja uŝytkowania Copyright 2007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka

Bardziej szczegółowo

Komunikacja master-slave w protokole PROFIBUS DP z wykorzystaniem kart komunikacyjnych CP 342-5

Komunikacja master-slave w protokole PROFIBUS DP z wykorzystaniem kart komunikacyjnych CP 342-5 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP 7 w celu ustanowienia komunikacji, pomiędzy dwoma jednostkami CPU S7-300, z wykorzystaniem sieci PROFIBUS oraz procesorów komunikacyjnych CP342-5.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja między sterownikami przez protokół ADS

Komunikacja między sterownikami przez protokół ADS Komunikacja między sterownikami przez protokół ADS Poziom trudności: łatwy Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 20.03.2015 Beckhoff Automation Sp. z o. o. Spis treści 1. Komunikacja ADS... 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bit 11 pierwszego słowa komunikacji acyklicznej ustawny jest na wartość 0 i nie podlega modyfikacji.

Bit 11 pierwszego słowa komunikacji acyklicznej ustawny jest na wartość 0 i nie podlega modyfikacji. 1 2 Posługując się komunikacją acykliczną do dyspozycji mamy 4 słowa za pomocą których przesyłamy identyfikację żądania, numer parametru jego indeks oraz wartość. Pierwsze słowo PKE zawiera informację

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sterownikach Horner APG w sieci CsCAN

Komunikacja w sterownikach Horner APG w sieci CsCAN Komunikacja w sterownikach Horner APG w sieci CsCAN Sieć CsCAN dostępna we wszystkich sterownikach firmy Horner APG może zostać wykorzystana do przesyłania danych pomiędzy sterownikami oraz do programowana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4060 Wersja: 05-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tworzenie projektu z protokołem Modbus TCP w S7-1200 PLC

Spis treści. Tworzenie projektu z protokołem Modbus TCP w S7-1200 PLC Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie 2 2 Komunikacja Modbus TCP 3 3 Wstęp do nowego projektu.. 4 3.1 Nowy projekt... 3 3.2 Dodanie nowego urządzenia. 5 4 Modbus Serwer. 6 4.1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie)

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie) MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 2 wrzesień 2012 r. 1 DTR 1. Koncepcja i podłączenie 2 2. Sterowanie siłownikiem Sterowanie siłownika poprzez interfejs MODBUS można dokonać na dwa sposoby: 1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom SZYMAŃSKI 93-623 ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) 645 92 66 Tel./fax. (042) 250 50 52 Kom. 0 604 938 830 INSTRUKCJA WSAŹNIKA POŁOŻEŃ PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TYPU WNZT 25a Opracował: Edward Szymański

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja sterownika PLC Fatek jako master w protokole ModBus RTU

Komunikacja sterownika PLC Fatek jako master w protokole ModBus RTU Komunikacja sterownika PLC Fatek jako master w protokole ModBus RTU 1. Konfiguracja portu komunikacyjnego - dokonuje się tego w oprogramowaniu narzędziowym WinProladder, z menu PLC->Setting->Port Parameter:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji przemienników częstotliwości Astraada Drive. Oprogramowanie narzędziowe HCM

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji przemienników częstotliwości Astraada Drive. Oprogramowanie narzędziowe HCM Oprogramowanie narzędziowe HCM Oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji przemienników częstotliwości Astraada Drive Instrukcja obsługi Wersja programu 2.1 beta PL Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Składniki

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo