Wzór umowy nr / na stworzenia dedykowanej platformy B2B, instalację infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór umowy nr / na stworzenia dedykowanej platformy B2B, instalację infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE SYSTEMU B2B z dnia r. Wzór umowy nr / na stworzenia dedykowanej platformy B2B, instalację infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach zamówienia realizowanego ze środków UE w ramach Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata , Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych w dniu r. w Poznaniu, pomiędzy stronami : Jacek Gutowski Lemon Art z siedzibą w miejscowości Poznań, Poznań, ul. Mickiewicza 20/8 NIP: REGON: reprezentowanej przez Jacka Gutowskiego zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM", a.. z siedzibą ul...., - _..., NIP: , KRS... reprezentowaną, (zgodnie z ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym zasadami reprezentacji), przez... Członka Zarządu Spółki/ Prezesa Zarządu/Właściciela, zwanym w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ" - łącznie ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA zwani "STRONAMI" została - na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, zawarta umowa o następującej treści: DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 1 z 13

2 Przedmiot umowy 1 Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Stworzenie dedykowanej platformy B2B zintegrowanej z systemem teleinformatycznym Zamawiającego, automatyzującej procesy biznesowe między Zamawiającym a partnerami biznesowymi. Instalację infrastruktury technicznej i oprogramowania Przeprowadzenie szkolenia pracowników nt obsługi platformy realizowanych w ramach projektu Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest zawarty w załączniku nr 1 do umowy - Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu B2B z dnia Czas obowiązywania Umowy i terminy wykonania umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do...., przy czym umowa wykonanie przedmiot umowy następować będzie w następujących etapach: a) Etap I - Zakup licencji na oprogramowanie systemu B2B- moduł zamówień nie dłużej niż do dnia b) Etap II - Zakup licencji na oprogramowanie systemu B2B- moduł sprzedaży hurtowej nie dłużej niż do dnia c) Etap III - Zakup licencji na oprogramowanie systemu B2B- moduł analitycznostatystyczny nie dłużej niż do dnia d) Etap IV - Przeprowadzenie szkolenia pracowników związane z wdrożeniem systemu B2B nie dłużej niż do dnia e) Etap V - Instalacja infrastruktury technicznej i oprogramowania B2B nie dłużej niż do dnia 2. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ogólnym i szczegółowym harmonogramem realizacji zadania wynikającym również z zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z PARP jak i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Wynagrodzenie 3 1. Łączna wartość brutto przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zwana Dalej Wynagrodzeniem Wykonawcy nie przekroczy:... zł. (słownie:....) brutto, w tym należny podatek VAT. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 2 z 13

3 2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w należnych częściach, po wykonaniu i dostarczeniu wyników poszczególnych Etapów prac, wskazanych w 2 ust. 1 a-e umowy oraz po podpisaniu, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru Etapu/- ów, za które należne jest Wynagrodzenie, w następujących wysokościach: 1) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników I Etapu projektu...zł.(słownie.. ) brutto. 2) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników II Etapu projektu...zł.( słownie : ) brutto 3) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników II Etapu projektu...zł.( słownie : ) brutto 4) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników II Etapu projektu...zł.( słownie : ) brutto 5) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników II Etapu projektu...zł.( słownie : ) brutto 3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (w przypadku wytworzenia na potrzeby projektu utworów) zawiera się w należnym, wskazanym w ust. 2 wynagrodzeniu za ostatni Etap przedmiotu umowy (projektu) i zostanie wypłacone po jego zakończeniu i odbiorze. 4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 i ust. 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi, na polach wskazanych w 9 ust Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich (w przypadku wytworzonych tylko na potrzeby projektu, o którym mowa w 1 utworów) nieograniczonych w czasie i dla nieograniczonej liczby użytkowników administratorów systemy B2B. 6. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zmianą lub rozszerzeniem składu zespołu osób realizujących przedmiot Umowy. 7. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy za realizację danego Etapu (Etapów) prac nastąpi przelewem na rachunek Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do podpisania bez zastrzeżeń protokołu będą/będzie: Zapłata nastąpi terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za realizację tego Etapu DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 3 z 13

4 (Etapów) prac. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4 Klauzula poufności 1. Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań i praktyk sprzecznych z dobrymi obyczajami lub noszącymi znamiona nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn.zm.), do których należy w szczególności wykorzystywanie przez Wykonawcę informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, uzyskanych przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy w celach innych niż realizacja Umowy. 2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie procedury wyboru oferty. 3. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia użytku i nieujawniania żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji uzyskiwanych w trakcie wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie operacji finansowych, informatycznych, przygotowywanych i realizowanych przedsięwzięć oraz treści ewentualnych negocjacji prowadzonych pomiędzy Stronami, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to z obowiązku ujawnienia przewidzianego przepisami prawa lub gdy informacja ta jest ogólnie dostępna. 5. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-4 zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej lub odszkodowania na zasadach ogólnych, jak też do rozwiązania Umowy w zakresie niezaakceptowanych jeszcze prac. 6. Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) spoczywa także na Zamawiającym. 5 Zasady współpracy przy wykonaniu Umowy 1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Wykonawcy, związane z realizacją Umowy, w tym do dokumentów finansowych, a Wykonawca wyraża na to zgodę. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez wgląd do dokumentacji drugiej strony Umowy. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 4 z 13

5 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym posiada: a) zaplecze techniczne b) kwalifikacje zawodowe 4. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy będzie działać z należytą starannością w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mając na celu profesjonalny charakter prowadzonej działalności Wykonawcy, a także zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 5. Umowa będzie wykonywana zgodnie z założeniami realizacyjnymi, zawartymi w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 6. Wszelka dokumentacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą musi być sporządzana w języku polskim. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania opracowań, dokumentów, materiałów przekazanych i powstałych w ramach niniejszej Umowy wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad informacji i promocji na wszystkich opracowanych przez siebie materiałach i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem zgodnie z wymogami dla projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, w szczególności z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Celem usprawnienia współpracy strony wskazują, że z ramienia Wykonawcy uprawnionym do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową będą: Osoba 1: Imię i nazwisko: kom:... a ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową będzie/będą Osoba 1: Imię i nazwisko: kom:... Podwykonawcy 6 1. Wykonawca może przy wykonywaniu przedmiotu umowy posłużyć się podwykonawcami, którym może zostać powierzone wykonanie zamówienia w całości/ części dotyczącej (zapis zostanie uzupełniony zgodnie z treścią oferty Wykonawcy). DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 5 z 13

6 2. Na zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu go o kompetencjach i doświadczeniu zawodowym podwykonawcy. 3. Jeżeli ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dacie zawarcia Umowy Wykonawca uzna, że zachodzi konieczność zmiany zakresu części przedmiotu Umowy powierzanej podwykonawcom, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie przez podwykonawcę określonych prac. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia uzasadnienie potwierdzające konieczność powierzenia podwykonawcy tego zakresu prac. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców. 7 Kontrola sposobu wykonywania Umowy 1. Zamawiającemu oraz wyznaczonym przez niego osobom trzecim, jak i innym uprawnionym podmiotom, w szczególności przez PARP, jej pracowników lub wyznaczone przez nią osoby trzecie; przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania Umowy, zaś Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie realizowanego przedmiotu Umowy, a także do współpracy z osobami przeprowadzającymi kontrolę. 2. Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli niezwłocznie informacji, co do stanu zaawansowania wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielać wszelkich odpowiedzi i wyjaśnień na żądanie Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbywania spotkań z przedstawicielami Zamawiającego oraz osobami trzecimi, nie częściej jednak niż raz na tydzień. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie spotkania przynajmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania. Spotkania muszą odbywać się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy albo nie będzie uwzględniał zaleceń Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 15 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Za wadliwe wykonywanie umowy uznaje się w szczególności jej nieterminowe wykonanie oraz nieprzestrzeganie warunków przedłożonej oferty. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za Etapy prac, które nie zostały zakończone i odebrane. 8 Wykonanie oraz odbiór przedmiotu Umowy DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 6 z 13

7 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki prac poszczególnych etapów w terminach określonych w 2 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionej wersji zgodnie z pisemnie uzgodnionymi z Zamawiającym terminami. Termin wykonania poprawek nie może być krótszy niż 7 i dłuższy niż 14 dni. 3. Dopuszcza się jednokrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych wersji przez Wykonawcę. Po jej wyczerpaniu, ponowne przekazanie przez Wykonawcę nie poprawionych wyników prac lub zawierających nową treść, w stosunku do której Zamawiający zgłosił uwagi, może być uznane jako nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy i stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 4. Za datę zakończenia realizacji danego Etapu prac przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołów o których mowa w 3 ust. 2. Wzór protokołu odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 9 Prawa autorskie 1. Z chwilą zapłaty Wykonawcy należności za zrealizowany i odebrany przedmiot Umowy, następuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanego przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że: a.a) opracowania oraz wyniki prac, wynikające z realizacji przedmiotu Umowy, dostarczone Zamawiającemu nie będą naruszać praw osób trzecich; a.b) przekaże Zamawiającemu wszystkie wyniki prac, powstałych w związku z wykonaniem Umowy, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a.c) Zamawiający będzie mógł swobodnie dysponować wynikami prac oraz związanymi z nimi prawami, bez uzyskiwania zgody osób trzecich. 3. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi Zamawiającemu zastrzeżenia lub roszczenia z tytułu naruszenia praw, a w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, czy licencji tej osoby trzeciej lub zgłosi żądanie zaprzestania używania utworów przez Zamawiającego z powodu naruszenia praw osoby trzeciej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej okoliczności niezwłocznie na piśmie, a Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do: a.a) podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich prawem dozwolonych środków ochrony Zamawiającego, zmierzających do oddalenia takich zarzutów lub żądań, a.b) pokrycia Zamawiającemu wszelkich strat i zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych z tego tytułu, a także rekompensaty utraconych korzyści, które mógłby osiągnąć oraz a.c) zapewnienia Zamawiającemu niezakłóconego używania utworów zgodnie z niniejszą umową. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie działań (wszystkich lub niektórych) DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 7 z 13

8 spośród wyżej wymienionych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz żądania zwrotu wszelkich kwot uprzednio zapłaconych wraz z odsetkami w wysokości podwójnych odsetek ustawowych liczonych od dnia dokonania zapłaty. 5. Z chwilą dokonania zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 4, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie majątkowe do nieograniczonego wykorzystywania opracowań (co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy), wykonanych na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym poprzez wykonywanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych; b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy; c) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań; między innymi na stronach internetowych, d) wykorzystywanie całości lub części, jako założeń do innych prac, np. przy tworzeniu programów szkoleniowych, materiałów szkoleniowych i prowadzenia szkoleń oraz ich rozpowszechniania na wszelkich polach eksploatacji, jak i łączenia dzieła w całości lub w części z materiałami szkoleniowymi lub innymi dokumentami oraz ich opracowywania; e) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego; f) udzielanie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z dzieła. 6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych. 7. Utrwalone wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 8. Bazy danych Wykonawcy podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych. 10 Gwarancja jakości 1. Strony ustalają, że w ramach Wynagrodzenia Wykonawca udziela amawiającemu Gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy. 11 Serwis 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, przez okres.. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, usług Serwisu Systemu, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest do: a) Przyjmowania i obsługi Zgłoszeń; b) Uruchomienia i udostępnienia Zamawiającemu Portalu Serwisowego DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 8 z 13

9 służącego do przyjmowania Zgłoszeń oraz stałego utrzymywania tego Portalu; c) Prowadzenia działań prewencyjnych mających na celu wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy Systemu B2B ; d) Odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku nieprawidłowości wykonania i funkcjonowania przedmiotu umowy - Systemu B2B; e) Aktualizacji Systemu B2B ze względu na mające wpływ na pracę Systemu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz będące konsekwencją tych zmian zmiany wewnętrznych regulacji Zamawiającego mające na celu dostosowanie się do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących; f) Monitorowania funkcjonowania Systemu B2B oraz okresowego przeglądu funkcjonowania Systemu B2B, nie rzadziej niż...; g) Wydawania rekomendacji dotyczących przeprowadzenia zmian oraz modernizacji w Systemie B2B (przedmiocie umowy); 2. Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi Wykonawca dokonał modyfikacji Systemu B2B jest on zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację oraz złożyć do repozytorium, na zasadach określonych. 3. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez czas trwania zobowiązań z niniejszej Umowy, w tym zobowiązań gwarancyjnych niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na korzystanie z Portalu Serwisowego, w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania rezultatów prac. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację oraz instrukcję umożliwiającą korzystanie z Portalu Serwisowego. Wykonawca Zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego oraz wyznaczonych przez niego pracowników oraz Użytkowników z zasadami funkcjonowania Portalu Serwisowego. 5. Wykonawca zapewni funkcjonowanie Portalu Serwisowego w sposób ciągły, przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku (w systemie pracy 24h/7/365). 6. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego Wady Upoważniony dokona Zgłoszenia Wady oraz nada mu odpowiednią kategorię. 7. Zgłoszenia mogą być składane za pośrednictwem: a) Telefonu na numer (.); b) Poczty elektronicznej na adres (..); 8. O ewentualnej zmianie w/w adresów Wykonawca poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 5 Dni Roboczych przed zmianą tych danych. Zmiana powyższych danych dokonywana jest jednostronnym zawiadomieniem dokonanym przez Wykonawcę na dane kontaktowe Koordynatora Zamawiającego. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 9 z 13

10 9. Wykonawca zobowiązywany jest przyjmować oraz rejestrować Zgłoszenia składane przez Zamawiającego w godzinach Jeżeli Zamawiający zamieści w Portalu Serwisowym lub prześle do Zamawiającego Zgłoszenie Wady poza godzinami wskazanymi w ust. 9 wówczas uznaje się, że Zgłoszenie Wady nastąpiło w pierwszej Godzinie Naprawy następującej po godzinie Zgłoszenia. 11.Wszystkie Zgłoszenia bez względu na sposób ich złożenia powinny być rejestrowane i prezentowane w Portalu Serwisowym. 12.Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia, poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości W razie otrzymania przez Wykonawcę Zgłoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o wystąpieniu Wady z innego źródła niż Zgłoszenie wady przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do naprawy. 14.Jeżeli Wada została wykryta przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu Wady oraz nada Wadzie odpowiednią kategorię z tym zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja odnośnie kategorii wady należy do Zamawiającego. 15.W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie uznane przez Wykonawcę za niezasadne lub w przypadku uznania, iż Zamawiający w sposób nieprawidłowy określił kategorię wady, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wyniku analizy Zgłoszenia, przy czym ostateczna decyzja co do realizacji usługi Serwisu oraz co do kwalifikacji określonej wady należy do Zamawiającego. 16.Jeśli Wykonawca stwierdzi w trakcie działań naprawczych, że dla dokonania naprawy niezbędne jest podjęcie przez Zamawiającego określonych czynności, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego o wykonanie odpowiednich czynności. Wszelkie koszty powstałe po stronie Zamawiającego w związku z podjęciem czynności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obciążają Wykonawcę. 17. Usunięcie wady nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, do utraty danych lub wpływać negatywnie na funkcjonowanie Systemu lub innych składników infrastruktury zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do Naprawy Wad w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonanie usługi Serwisu wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do Naprawy. 18. Po weryfikacji dokonania naprawy Zamawiający niezwłocznie potwierdzi skuteczność lub stwierdzi nieskuteczność dokonanych czynności. Naprawa, co do którego Wykonawca poinformował o jej/jego wykonaniu, a która/które zostało odrzucone przez Zamawiającego ze względu na fakt, iż testy przeprowadzone przez Zamawiającego wykazują, że określona Wada nadal istnieje, trwa do czasu DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 10 z 13

11 jej/jego skutecznego wykonania. 12 Kary umowne i odpowiedzialność 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu danego Etapu prac -w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego za dany Etap prac, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu realizacji danego Etapu prac, zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem określonym 2 ust. 1 umowy. Termin wykonania danego Etapu prac liczony jest od dnia sporządzenia protokołu odbioru; b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w 3 ust 1; c) za naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania zawartego w 4 umowy w wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust 1; 2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość wynagrodzenia wraz z zastrzeżonymi na jego rzecz karami umownymi, określonymi w ust Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną swoimi działaniami, w tym w szczególności szkodę, jaką poniesie Zamawiający wskutek nieprawidłowych założeń, wyliczeń, analiz, dokumentacji itp. sporządzonych w ramach wykonywania niniejszej umowy. Odstąpienie od Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: a) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowę w sposób nienależyty lub sprzeczny z Umową, pomimo wezwania przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu jej wykonania i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu odpowiedniego terminu; b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; c) zostanie wydany nakaz zajęcia egzekucyjnego większej niż połowa majątku Wykonawcy, d) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem któregokolwiek z Etapów Umowy, a opóźnienie przekracza... dni. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za Etapy prac, których należyte wykonanie potwierdzone zostało protokołem, o którym mowa w 8 ust. 4, z zastrzeżeniem. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 11 z 13

12 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie wraz ze wskazaniem terminu odstąpienia. 14. Siła wyższa 1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej zaistniałej w okresie trwania Umowy. 2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, które jest poza kontrolą Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, w szczególności klęska żywiołowa i wojna. Nie stanowi siły wyższej awaria sprzętu, systemu telekomunikacyjnego i sieci energetycznej. 3. Strona może się powołać na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, kiedy poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni kalendarzowych od jej zaistnienia, chyba że siła wyższa uniemożliwia udzielenie informacji, wtedy informacja o jej wystąpieniu musi zostać udzielona w ciągu 3 dni od ustąpienia siły wyższej. 4. Każda ze stron jest obowiązana do działania z należytą starannością w celu ograniczenia skutków działania siły wyższej. 5. Okoliczności wystąpienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nią powołuje. 15. Zmiana umowy 1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnego aneksu. 2. Zmiany są inicjowane poprzez złożenie -w formie pisemnej -przez jedną ze Stron, wniosku określającego zakres zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania i szacunkowym określeniem wpływu zmiany na wartość wynagrodzenia, czasu wykonania umowy i konieczności wykonania dodatkowych prac. 3. Na wykonanie dodatkowych prac konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 16. Prawo właściwe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem Umowy, a w szczególności: przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo wekslowe, Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. 2. odpowiednie uregulowania wynikające z dokumentów programowych Programu Operacyjnego. 3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 12 z 13

13 17 ZAŁĄCZNIKI Strony ustalają, że integralną częścią niniejszej umowy będą następujące załączniki: 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu B2B z dnia r. 2. Oferta wykonawcy 3. Wzór protokołu odbioru 4. Minimalne warunki gwarancji oraz szczegółowe warunki gwarancji Postanowienia końcowe Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 2. Wykonawcy, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, nie przysługuje prawo do dokonania cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy PODPISY STRON ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 13 z 13

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ W Z Ó R U M O W Y U M O W A N R / M C S /.. / 1 3 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Umowie oznacza to niniejszą umowę na świadczenie Usług do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:... O KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE, PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH OCEANOGRAFICZNYCH

UMOWA NR:... O KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE, PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH OCEANOGRAFICZNYCH PROJEKT UMOWY (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia, przedstawiciela Instytutu) Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR:... O KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE, PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 28 fax: 48 367 36 73.... Nazwa Zamawiającego CPD-ZP-263-64/2015 Oznaczenie sprawy Radom, dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo