Wzór umowy nr / na stworzenia dedykowanej platformy B2B, instalację infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór umowy nr / na stworzenia dedykowanej platformy B2B, instalację infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE SYSTEMU B2B z dnia r. Wzór umowy nr / na stworzenia dedykowanej platformy B2B, instalację infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach zamówienia realizowanego ze środków UE w ramach Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata , Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych w dniu r. w Poznaniu, pomiędzy stronami : Jacek Gutowski Lemon Art z siedzibą w miejscowości Poznań, Poznań, ul. Mickiewicza 20/8 NIP: REGON: reprezentowanej przez Jacka Gutowskiego zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM", a.. z siedzibą ul...., - _..., NIP: , KRS... reprezentowaną, (zgodnie z ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym zasadami reprezentacji), przez... Członka Zarządu Spółki/ Prezesa Zarządu/Właściciela, zwanym w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ" - łącznie ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA zwani "STRONAMI" została - na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, zawarta umowa o następującej treści: DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 1 z 13

2 Przedmiot umowy 1 Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Stworzenie dedykowanej platformy B2B zintegrowanej z systemem teleinformatycznym Zamawiającego, automatyzującej procesy biznesowe między Zamawiającym a partnerami biznesowymi. Instalację infrastruktury technicznej i oprogramowania Przeprowadzenie szkolenia pracowników nt obsługi platformy realizowanych w ramach projektu Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest zawarty w załączniku nr 1 do umowy - Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu B2B z dnia Czas obowiązywania Umowy i terminy wykonania umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do...., przy czym umowa wykonanie przedmiot umowy następować będzie w następujących etapach: a) Etap I - Zakup licencji na oprogramowanie systemu B2B- moduł zamówień nie dłużej niż do dnia b) Etap II - Zakup licencji na oprogramowanie systemu B2B- moduł sprzedaży hurtowej nie dłużej niż do dnia c) Etap III - Zakup licencji na oprogramowanie systemu B2B- moduł analitycznostatystyczny nie dłużej niż do dnia d) Etap IV - Przeprowadzenie szkolenia pracowników związane z wdrożeniem systemu B2B nie dłużej niż do dnia e) Etap V - Instalacja infrastruktury technicznej i oprogramowania B2B nie dłużej niż do dnia 2. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ogólnym i szczegółowym harmonogramem realizacji zadania wynikającym również z zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z PARP jak i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Wynagrodzenie 3 1. Łączna wartość brutto przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zwana Dalej Wynagrodzeniem Wykonawcy nie przekroczy:... zł. (słownie:....) brutto, w tym należny podatek VAT. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 2 z 13

3 2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w należnych częściach, po wykonaniu i dostarczeniu wyników poszczególnych Etapów prac, wskazanych w 2 ust. 1 a-e umowy oraz po podpisaniu, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru Etapu/- ów, za które należne jest Wynagrodzenie, w następujących wysokościach: 1) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników I Etapu projektu...zł.(słownie.. ) brutto. 2) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników II Etapu projektu...zł.( słownie : ) brutto 3) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników II Etapu projektu...zł.( słownie : ) brutto 4) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników II Etapu projektu...zł.( słownie : ) brutto 5) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników II Etapu projektu...zł.( słownie : ) brutto 3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (w przypadku wytworzenia na potrzeby projektu utworów) zawiera się w należnym, wskazanym w ust. 2 wynagrodzeniu za ostatni Etap przedmiotu umowy (projektu) i zostanie wypłacone po jego zakończeniu i odbiorze. 4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 i ust. 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi, na polach wskazanych w 9 ust Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich (w przypadku wytworzonych tylko na potrzeby projektu, o którym mowa w 1 utworów) nieograniczonych w czasie i dla nieograniczonej liczby użytkowników administratorów systemy B2B. 6. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zmianą lub rozszerzeniem składu zespołu osób realizujących przedmiot Umowy. 7. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy za realizację danego Etapu (Etapów) prac nastąpi przelewem na rachunek Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do podpisania bez zastrzeżeń protokołu będą/będzie: Zapłata nastąpi terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za realizację tego Etapu DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 3 z 13

4 (Etapów) prac. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4 Klauzula poufności 1. Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań i praktyk sprzecznych z dobrymi obyczajami lub noszącymi znamiona nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn.zm.), do których należy w szczególności wykorzystywanie przez Wykonawcę informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, uzyskanych przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy w celach innych niż realizacja Umowy. 2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie procedury wyboru oferty. 3. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia użytku i nieujawniania żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji uzyskiwanych w trakcie wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie operacji finansowych, informatycznych, przygotowywanych i realizowanych przedsięwzięć oraz treści ewentualnych negocjacji prowadzonych pomiędzy Stronami, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to z obowiązku ujawnienia przewidzianego przepisami prawa lub gdy informacja ta jest ogólnie dostępna. 5. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-4 zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej lub odszkodowania na zasadach ogólnych, jak też do rozwiązania Umowy w zakresie niezaakceptowanych jeszcze prac. 6. Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) spoczywa także na Zamawiającym. 5 Zasady współpracy przy wykonaniu Umowy 1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Wykonawcy, związane z realizacją Umowy, w tym do dokumentów finansowych, a Wykonawca wyraża na to zgodę. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez wgląd do dokumentacji drugiej strony Umowy. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 4 z 13

5 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym posiada: a) zaplecze techniczne b) kwalifikacje zawodowe 4. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy będzie działać z należytą starannością w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mając na celu profesjonalny charakter prowadzonej działalności Wykonawcy, a także zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 5. Umowa będzie wykonywana zgodnie z założeniami realizacyjnymi, zawartymi w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 6. Wszelka dokumentacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą musi być sporządzana w języku polskim. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania opracowań, dokumentów, materiałów przekazanych i powstałych w ramach niniejszej Umowy wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad informacji i promocji na wszystkich opracowanych przez siebie materiałach i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem zgodnie z wymogami dla projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, w szczególności z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Celem usprawnienia współpracy strony wskazują, że z ramienia Wykonawcy uprawnionym do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową będą: Osoba 1: Imię i nazwisko: kom:... a ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową będzie/będą Osoba 1: Imię i nazwisko: kom:... Podwykonawcy 6 1. Wykonawca może przy wykonywaniu przedmiotu umowy posłużyć się podwykonawcami, którym może zostać powierzone wykonanie zamówienia w całości/ części dotyczącej (zapis zostanie uzupełniony zgodnie z treścią oferty Wykonawcy). DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 5 z 13

6 2. Na zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu go o kompetencjach i doświadczeniu zawodowym podwykonawcy. 3. Jeżeli ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dacie zawarcia Umowy Wykonawca uzna, że zachodzi konieczność zmiany zakresu części przedmiotu Umowy powierzanej podwykonawcom, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie przez podwykonawcę określonych prac. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia uzasadnienie potwierdzające konieczność powierzenia podwykonawcy tego zakresu prac. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców. 7 Kontrola sposobu wykonywania Umowy 1. Zamawiającemu oraz wyznaczonym przez niego osobom trzecim, jak i innym uprawnionym podmiotom, w szczególności przez PARP, jej pracowników lub wyznaczone przez nią osoby trzecie; przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania Umowy, zaś Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie realizowanego przedmiotu Umowy, a także do współpracy z osobami przeprowadzającymi kontrolę. 2. Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli niezwłocznie informacji, co do stanu zaawansowania wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielać wszelkich odpowiedzi i wyjaśnień na żądanie Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbywania spotkań z przedstawicielami Zamawiającego oraz osobami trzecimi, nie częściej jednak niż raz na tydzień. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie spotkania przynajmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania. Spotkania muszą odbywać się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy albo nie będzie uwzględniał zaleceń Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 15 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Za wadliwe wykonywanie umowy uznaje się w szczególności jej nieterminowe wykonanie oraz nieprzestrzeganie warunków przedłożonej oferty. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za Etapy prac, które nie zostały zakończone i odebrane. 8 Wykonanie oraz odbiór przedmiotu Umowy DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 6 z 13

7 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki prac poszczególnych etapów w terminach określonych w 2 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionej wersji zgodnie z pisemnie uzgodnionymi z Zamawiającym terminami. Termin wykonania poprawek nie może być krótszy niż 7 i dłuższy niż 14 dni. 3. Dopuszcza się jednokrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych wersji przez Wykonawcę. Po jej wyczerpaniu, ponowne przekazanie przez Wykonawcę nie poprawionych wyników prac lub zawierających nową treść, w stosunku do której Zamawiający zgłosił uwagi, może być uznane jako nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy i stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 4. Za datę zakończenia realizacji danego Etapu prac przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołów o których mowa w 3 ust. 2. Wzór protokołu odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 9 Prawa autorskie 1. Z chwilą zapłaty Wykonawcy należności za zrealizowany i odebrany przedmiot Umowy, następuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanego przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że: a.a) opracowania oraz wyniki prac, wynikające z realizacji przedmiotu Umowy, dostarczone Zamawiającemu nie będą naruszać praw osób trzecich; a.b) przekaże Zamawiającemu wszystkie wyniki prac, powstałych w związku z wykonaniem Umowy, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a.c) Zamawiający będzie mógł swobodnie dysponować wynikami prac oraz związanymi z nimi prawami, bez uzyskiwania zgody osób trzecich. 3. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi Zamawiającemu zastrzeżenia lub roszczenia z tytułu naruszenia praw, a w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, czy licencji tej osoby trzeciej lub zgłosi żądanie zaprzestania używania utworów przez Zamawiającego z powodu naruszenia praw osoby trzeciej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej okoliczności niezwłocznie na piśmie, a Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do: a.a) podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich prawem dozwolonych środków ochrony Zamawiającego, zmierzających do oddalenia takich zarzutów lub żądań, a.b) pokrycia Zamawiającemu wszelkich strat i zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych z tego tytułu, a także rekompensaty utraconych korzyści, które mógłby osiągnąć oraz a.c) zapewnienia Zamawiającemu niezakłóconego używania utworów zgodnie z niniejszą umową. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie działań (wszystkich lub niektórych) DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 7 z 13

8 spośród wyżej wymienionych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz żądania zwrotu wszelkich kwot uprzednio zapłaconych wraz z odsetkami w wysokości podwójnych odsetek ustawowych liczonych od dnia dokonania zapłaty. 5. Z chwilą dokonania zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 4, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie majątkowe do nieograniczonego wykorzystywania opracowań (co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy), wykonanych na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym poprzez wykonywanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych; b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy; c) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań; między innymi na stronach internetowych, d) wykorzystywanie całości lub części, jako założeń do innych prac, np. przy tworzeniu programów szkoleniowych, materiałów szkoleniowych i prowadzenia szkoleń oraz ich rozpowszechniania na wszelkich polach eksploatacji, jak i łączenia dzieła w całości lub w części z materiałami szkoleniowymi lub innymi dokumentami oraz ich opracowywania; e) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego; f) udzielanie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z dzieła. 6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych. 7. Utrwalone wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 8. Bazy danych Wykonawcy podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych. 10 Gwarancja jakości 1. Strony ustalają, że w ramach Wynagrodzenia Wykonawca udziela amawiającemu Gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy. 11 Serwis 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, przez okres.. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, usług Serwisu Systemu, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest do: a) Przyjmowania i obsługi Zgłoszeń; b) Uruchomienia i udostępnienia Zamawiającemu Portalu Serwisowego DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 8 z 13

9 służącego do przyjmowania Zgłoszeń oraz stałego utrzymywania tego Portalu; c) Prowadzenia działań prewencyjnych mających na celu wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy Systemu B2B ; d) Odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku nieprawidłowości wykonania i funkcjonowania przedmiotu umowy - Systemu B2B; e) Aktualizacji Systemu B2B ze względu na mające wpływ na pracę Systemu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz będące konsekwencją tych zmian zmiany wewnętrznych regulacji Zamawiającego mające na celu dostosowanie się do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących; f) Monitorowania funkcjonowania Systemu B2B oraz okresowego przeglądu funkcjonowania Systemu B2B, nie rzadziej niż...; g) Wydawania rekomendacji dotyczących przeprowadzenia zmian oraz modernizacji w Systemie B2B (przedmiocie umowy); 2. Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi Wykonawca dokonał modyfikacji Systemu B2B jest on zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację oraz złożyć do repozytorium, na zasadach określonych. 3. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez czas trwania zobowiązań z niniejszej Umowy, w tym zobowiązań gwarancyjnych niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na korzystanie z Portalu Serwisowego, w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania rezultatów prac. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację oraz instrukcję umożliwiającą korzystanie z Portalu Serwisowego. Wykonawca Zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego oraz wyznaczonych przez niego pracowników oraz Użytkowników z zasadami funkcjonowania Portalu Serwisowego. 5. Wykonawca zapewni funkcjonowanie Portalu Serwisowego w sposób ciągły, przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku (w systemie pracy 24h/7/365). 6. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego Wady Upoważniony dokona Zgłoszenia Wady oraz nada mu odpowiednią kategorię. 7. Zgłoszenia mogą być składane za pośrednictwem: a) Telefonu na numer (.); b) Poczty elektronicznej na adres (..); 8. O ewentualnej zmianie w/w adresów Wykonawca poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 5 Dni Roboczych przed zmianą tych danych. Zmiana powyższych danych dokonywana jest jednostronnym zawiadomieniem dokonanym przez Wykonawcę na dane kontaktowe Koordynatora Zamawiającego. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 9 z 13

10 9. Wykonawca zobowiązywany jest przyjmować oraz rejestrować Zgłoszenia składane przez Zamawiającego w godzinach Jeżeli Zamawiający zamieści w Portalu Serwisowym lub prześle do Zamawiającego Zgłoszenie Wady poza godzinami wskazanymi w ust. 9 wówczas uznaje się, że Zgłoszenie Wady nastąpiło w pierwszej Godzinie Naprawy następującej po godzinie Zgłoszenia. 11.Wszystkie Zgłoszenia bez względu na sposób ich złożenia powinny być rejestrowane i prezentowane w Portalu Serwisowym. 12.Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia, poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości W razie otrzymania przez Wykonawcę Zgłoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o wystąpieniu Wady z innego źródła niż Zgłoszenie wady przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do naprawy. 14.Jeżeli Wada została wykryta przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu Wady oraz nada Wadzie odpowiednią kategorię z tym zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja odnośnie kategorii wady należy do Zamawiającego. 15.W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie uznane przez Wykonawcę za niezasadne lub w przypadku uznania, iż Zamawiający w sposób nieprawidłowy określił kategorię wady, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wyniku analizy Zgłoszenia, przy czym ostateczna decyzja co do realizacji usługi Serwisu oraz co do kwalifikacji określonej wady należy do Zamawiającego. 16.Jeśli Wykonawca stwierdzi w trakcie działań naprawczych, że dla dokonania naprawy niezbędne jest podjęcie przez Zamawiającego określonych czynności, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego o wykonanie odpowiednich czynności. Wszelkie koszty powstałe po stronie Zamawiającego w związku z podjęciem czynności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obciążają Wykonawcę. 17. Usunięcie wady nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, do utraty danych lub wpływać negatywnie na funkcjonowanie Systemu lub innych składników infrastruktury zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do Naprawy Wad w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonanie usługi Serwisu wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do Naprawy. 18. Po weryfikacji dokonania naprawy Zamawiający niezwłocznie potwierdzi skuteczność lub stwierdzi nieskuteczność dokonanych czynności. Naprawa, co do którego Wykonawca poinformował o jej/jego wykonaniu, a która/które zostało odrzucone przez Zamawiającego ze względu na fakt, iż testy przeprowadzone przez Zamawiającego wykazują, że określona Wada nadal istnieje, trwa do czasu DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 10 z 13

11 jej/jego skutecznego wykonania. 12 Kary umowne i odpowiedzialność 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu danego Etapu prac -w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego za dany Etap prac, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu realizacji danego Etapu prac, zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem określonym 2 ust. 1 umowy. Termin wykonania danego Etapu prac liczony jest od dnia sporządzenia protokołu odbioru; b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w 3 ust 1; c) za naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania zawartego w 4 umowy w wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust 1; 2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość wynagrodzenia wraz z zastrzeżonymi na jego rzecz karami umownymi, określonymi w ust Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną swoimi działaniami, w tym w szczególności szkodę, jaką poniesie Zamawiający wskutek nieprawidłowych założeń, wyliczeń, analiz, dokumentacji itp. sporządzonych w ramach wykonywania niniejszej umowy. Odstąpienie od Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: a) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowę w sposób nienależyty lub sprzeczny z Umową, pomimo wezwania przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu jej wykonania i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu odpowiedniego terminu; b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; c) zostanie wydany nakaz zajęcia egzekucyjnego większej niż połowa majątku Wykonawcy, d) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem któregokolwiek z Etapów Umowy, a opóźnienie przekracza... dni. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za Etapy prac, których należyte wykonanie potwierdzone zostało protokołem, o którym mowa w 8 ust. 4, z zastrzeżeniem. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 11 z 13

12 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie wraz ze wskazaniem terminu odstąpienia. 14. Siła wyższa 1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej zaistniałej w okresie trwania Umowy. 2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, które jest poza kontrolą Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, w szczególności klęska żywiołowa i wojna. Nie stanowi siły wyższej awaria sprzętu, systemu telekomunikacyjnego i sieci energetycznej. 3. Strona może się powołać na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, kiedy poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni kalendarzowych od jej zaistnienia, chyba że siła wyższa uniemożliwia udzielenie informacji, wtedy informacja o jej wystąpieniu musi zostać udzielona w ciągu 3 dni od ustąpienia siły wyższej. 4. Każda ze stron jest obowiązana do działania z należytą starannością w celu ograniczenia skutków działania siły wyższej. 5. Okoliczności wystąpienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nią powołuje. 15. Zmiana umowy 1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnego aneksu. 2. Zmiany są inicjowane poprzez złożenie -w formie pisemnej -przez jedną ze Stron, wniosku określającego zakres zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania i szacunkowym określeniem wpływu zmiany na wartość wynagrodzenia, czasu wykonania umowy i konieczności wykonania dodatkowych prac. 3. Na wykonanie dodatkowych prac konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 16. Prawo właściwe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem Umowy, a w szczególności: przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo wekslowe, Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. 2. odpowiednie uregulowania wynikające z dokumentów programowych Programu Operacyjnego. 3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 12 z 13

13 17 ZAŁĄCZNIKI Strony ustalają, że integralną częścią niniejszej umowy będą następujące załączniki: 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu B2B z dnia r. 2. Oferta wykonawcy 3. Wzór protokołu odbioru 4. Minimalne warunki gwarancji oraz szczegółowe warunki gwarancji Postanowienia końcowe Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 2. Wykonawcy, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, nie przysługuje prawo do dokonania cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy PODPISY STRON ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Strona 13 z 13

na opracowanie i wykonanie platformy B2B

na opracowanie i wykonanie platformy B2B Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE SYSTEMU B2B z dnia 28.08.2014 r. Umowa nr / na opracowanie i wykonanie platformy B2B w ramach zamówienia realizowanego ze środków UE w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. 1 Przedmiot Umowy. 1. Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji

Wzór umowy nr. 1 Przedmiot Umowy. 1. Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy nr na: opracowanie i wykonanie kompleksowej funkcjonalności do automatyzacji procesów zamawiania i dostarczania nagród w programach lojalnościowych i B2B. Zamówienie jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE SYSTEMU IPOT24.pl Interaktywna Platforma Obsługi Telekomunikacji z dnia 10.04.2014 r.

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE SYSTEMU IPOT24.pl Interaktywna Platforma Obsługi Telekomunikacji z dnia 10.04.2014 r. Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE SYSTEMU IPOT24.pl Interaktywna Platforma Obsługi Telekomunikacji z dnia 10.04.2014 r. Umowa nr 1/2014 na wykonanie projektu stworzenia interaktywnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7b do SIWZ

Załącznik nr 7b do SIWZ Załącznik nr 7b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY, Znak postępowania: 2/PPH/2014 (dotyczy II części zamówienia) Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA Nr.../NZ-28-10/16 - WZÓR o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: audyt użyteczności wraz z przeprowadzeniem benchmarkingu, 2) Zadanie 2: warsztaty eksperckie - ogólna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI MIKRO SIŁOWNI WIATROWEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo