Wzór umowy nr. 1 Przedmiot Umowy. 1. Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór umowy nr. 1 Przedmiot Umowy. 1. Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy nr na: opracowanie i wykonanie kompleksowej funkcjonalności do automatyzacji procesów zamawiania i dostarczania nagród w programach lojalnościowych i B2B. Zamówienie jest realizowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA, OŚ PRIORYTETOWA SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI DZIAŁANIE 8.2 WSPARCIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B. Nr projektu: WND-POIG /12-00 W dniu roku w Warszawie, pomiędzy: PRO DUCT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. JANKOWSKA 10, REGON: , NIP: reprezentowanym przez: zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a z siedzibą w wpisanym do, pod numerem, NIP, REGON, reprezentowanym przez ; zwanym w dalszej części umowy odpowiednio WYKONAWCĄ, łącznie dalej zwanymi STRONAMI, została zawarta umowa - na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)/zwana dalej Ustawą/, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia w wysokości: I etap (od 05-10/2013) wartość projektu ,00 netto II etap (od 11-04/2014) wartość projektu ,00 netto. 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie realizacji

2 Zadania: Opracowanie i wykonania kompleksowej funkcjonalności do automatyzacji procesów zamawiania i dostarczania nagród w programach lojalnościowych i motywacyjnych B2B zwanego dalej System B2B. Zamówienie jest realizowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA, OŚ PRIORYTETOWA SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI DZIAŁANIE 8.2 WSPARCIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B. Nr projektu: WND-POIG / Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompleksowego Systemu B2B. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest zawarty w załączniku nr 2 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wyżej wskazanego opracowania i utworów, w przypadku ich wytworzenia na potrzeby powyższego projektu. 2 Czas obowiązywania Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 10 miesięcy od dnia jej podpisania. 2. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Ogólnym i szczegółowym harmonogramem realizacji zadania, ofertą Wykonawcy. 3 Terminy wykonania Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy, obejmujący poszczególne etapy Umowy, w terminach określonych w Ogólnym harmonogramie realizacji zadania stanowiącym załącznik Nr 3 do Umowy. 2. Przed rozpoczęciem prac wchodzących w zakres danego Etapu prac, z wyłączeniem realizacji prac w Etapie I, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu zamiar rozpoczęcia prac objętych danym Etapem prac i uzyskać jego pisemną zgodę na możliwość rozpoczęcia prac danego Etapu. Brak zgody zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania prac objętych danym Etapem prac. 4

3 Wynagrodzenie 1. Łączna wartość brutto przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zwana dalej Wynagrodzeniem Wykonawcy nie przekroczy:..zł. (słownie:. ) brutto, w tym należny podatek VAT i obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych (w przypadku wytworzenia na potrzeby projektu utworów) w wysokości.. zł. (słownie:... ) brutto. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w należnych częściach, po wykonaniu i dostarczeniu wyników poszczególnych wskazanych Etapów prac oraz szkoleń i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru Etapu/-ów za które należne jest Wynagrodzenie, zgodnie ze Szczegółowym harmonogramem realizacji zadania, o którym mowa w 3 ust. 3, w następujących wysokościach: 1) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników I Etapu projektu Wynagrodzenia Wykonawcy; tj... zł ( słownie : ) brutto 2) po zakończeniu i zaakceptowaniu wyników II Etapu projektu Wynagrodzenia Wykonawcy; tj... zł ( słownie : ) brutto. Przy czym 10 % ceny całkowitej oferty zawierającej podatek VAT, będzie ostatecznym rozliczeniem kosztów projektu po podpisaniu protokołu odbioru i występuje jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (w przypadku wytworzenia na potrzeby projektu utworów) zawiera się w należnym, wskazanym w ust. 2 wynagrodzeniu za ostatni Etap przedmiotu umowy (projektu) i zostanie wypłacone po jego zakończeniu i odbiorze. 4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 i ust. 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi, na polach wskazanych w 9 ust Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich (w przypadku wytworzonych na potrzeby projektu utworów) nieograniczonych w czasie i dla nieograniczonej liczby użytkowników administratorów systemy B2B. 6. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zmianą lub rozszerzeniem składu zespołu osób realizujących przedmiot Umowy, o których mowa w 5 ust Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy za realizację danego Etapu (Etapów) prac nastąpi

4 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za realizację tego Etapu (Etapów) prac. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu, stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy. 8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5 Zasady współpracy przy wykonaniu Umowy 1. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Wykonawcy, związane z realizacją Umowy, w tym do dokumentów finansowych. 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 4. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy będzie działać z należytą starannością w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mając na celu profesjonalny charakter prowadzonej działalności Wykonawcy, a także zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 5. Umowa będzie wykonywana zgodnie z założeniami realizacyjnymi, zawartymi w Ogólnym harmonogramie realizacji zadania, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy przy udziale osób wskazanych w załączniku nr 5 do Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 7. Każda zmiana osoby/osób, spośród wskazanych w załączniku nr 5 do Umowy, w trakcie wykonywania Umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę uzasadnienia na piśmie. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą co najmniej na takim poziomie, jaki osoby która ma być zastąpiona. 8. Wykonawca jest uprawniony do rozszerzenia składu zespołu osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do wykazu osób, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, o dodatkowe osoby, wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania zmian w składzie zespołu osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli osoby te będą wykonywały przedmiot Umowy w sposób nienależyty, bądź odbiegający od dokonanych uzgodnień pomiędzy stronami umowy. 10. W przypadkach o których mowa w ust. 7, ust. 8 i ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia konieczności jej dokonania. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany zatwierdzi zmianę lub przedstawi Wykonawcy zastrzeżenia do przedstawionej propozycji zmiany. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego i przekazania poprawionej propozycji zmiany osoby w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionej propozycji zmiany lub odmówi akceptacji i dokona odrzucenia propozycji w celu ponownej weryfikacji przez Wykonawcę. 11.Jakiekolwiek zawieszenie w wykonywaniu Umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy. 12.Skierowanie do wykonania Umowy innych osób, niż wskazane w załączniku nr 5 do Umowy lub dodatkowych osób bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zmiany personalne w składzie zespołu realizującego przedmiot Umowy nie wymagają zmiany postanowień Umowy. 14.Wszelka dokumentacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą winna być sporządzana w języku polskim. 15.Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania opracowań, dokumentów, materiałów przekazanych i powstałych w ramach niniejszej Umowy wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy. 16.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad informacji i promocji na wszystkich opracowanych przez siebie materiałach i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem zgodnie z wymogami dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w szczególności z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA.

6 6 Podwykonawcy 1. Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie zamówienia w całości/ części dotyczącej ( zapis zostanie uzupełniony zgodnie z treścią oferty Wykonawcy). 2. Jeżeli ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dacie zawarcia Umowy Wykonawca uzna, że zachodzi konieczność zmiany zakresu części przedmiotu Umowy powierzanej podwykonawcom, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie przez podwykonawcę określonych prac. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia uzasadnienie potwierdzające konieczność powierzenia podwykonawcy tego zakresu prac. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców. 7 Kontrola sposobu wykonywania Umowy 1. Zamawiającemu oraz wyznaczonym przez niego osobom trzecim, jak i innym uprawnionym podmiotom, w szczególności przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), jej pracowników lub wyznaczone przez nią osoby trzecie; przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania Umowy, zaś Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie realizowanego przedmiotu Umowy, a także do współpracy z osobami przeprowadzającymi kontrolę, w szczególności poprzez: 1) przechowywanie całej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.; 2) umożliwiania przeprowadzenia kontroli (kontroli merytorycznej i finansowej, kontroli w miejscu realizacji Umowy oraz audytu) w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy ; 3) zapewnienia kontrolującym wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu Umowy (w tym także dokumenty finansowe), bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane. 2. Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli informacji, co do stanu zaawansowania wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielać wszelkich odpowiedzi i wyjaśnień na żądanie Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbywania spotkań z przedstawicielami Zamawiającego oraz osobami trzecimi, nie częściej jednak niż raz na tydzień. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie spotkania przynajmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.

7 3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami Umowy albo nie będzie uwzględniał zaleceń Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za Etapy prac, które nie zostały zakończone i odebrane. 8 Wykonanie oraz odbiór przedmiotu Umowy 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki prac poszczególnych etapów w terminach określonych w 3 ust. 1 Umowy, po uprzednim uzyskaniu - przekazanych przez Zamawiającego - danych wejściowych w dniu podpisania umowy. 2. Zamawiający, w terminach uzgodnionych w Szczegółowym harmonogramie realizacji zadania, o którym mowa w 3 ust. 3, dokona akceptacji wyników prac, dokona ich weryfikacji i zatwierdzenia, lub zwróci z uwagami. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionej wersji zgodnie z terminami uzgodnionymi w Szczegółowym harmonogramie realizacji zadania, który winien zawierać m.in. terminy na akceptację, weryfikację i poprawę wykonanych prac o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 3. Dopuszcza się jednokrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych wersji przez Wykonawcę. Po jej wyczerpaniu, ponowne przekazanie przez Wykonawcę nie poprawionych wyników prac lub zawierających nową treść, w stosunku do której Zamawiający zgłosił uwagi, może być uznane jako nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy i stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 4. Za datę zakończenia realizacji danego Etapu prac przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń tego Etapu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 9 Prawa autorskie

8 1. Zamawiający nabywa majątkowe prawo autorskie do efektów prac będących przedmiotem Umowy, łącznie z prawem ich publikacji w dowolnej formie i zakresie. 2. Z chwilą zapłaty Wykonawcy należności za zrealizowany i odebrany przedmiot Umowy, następuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanego przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że: 1) opracowania oraz wyniki prac, wynikające z realizacji przedmiotu Umowy, dostarczone Zamawiającemu nie będą naruszać praw osób trzecich; 2) przekaże Zamawiającemu wszystkie wyniki prac, powstałych w związku z wykonaniem Umowy, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, 3) Zamawiający będzie mógł swobodnie dysponować wynikami prac oraz związanymi z nimi prawami, bez uzyskiwania zgody osób trzecich. 4. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi Zamawiającemu zastrzeżenia lub roszczenia z tytułu naruszenia praw, a w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, czy licencji tej osoby trzeciej lub zgłosi żądanie zaprzestania używania utworów przez Zamawiającego z powodu naruszenia praw osoby trzeciej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej okoliczności niezwłocznie na piśmie, a Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do: 1) podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich prawem dozwolonych środków ochrony Zamawiającego, zmierzających do oddalenia takich zarzutów lub żądań, 2) pokrycia Zamawiającemu wszelkich strat i zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych z tego tytułu, a także rekompensaty utraconych korzyści, które mógłby osiągnąć oraz 3) zapewnienia Zamawiającemu niezakłóconego używania utworów zgodnie z niniejszą umową. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie działań (wszystkich lub niektórych) spośród wyżej wymienionych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz żądania zwrotu wszelkich kwot uprzednio zapłaconych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia zapłaty. 6. Żądania Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie po otrzymaniu pierwszego pisemnego wezwania Zamawiającego. 7. Z chwilą dokonania zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 3, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie majątkowe do nieograniczonego wykorzystywania opracowań (co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy), wykonanych

9 w ramach danego Etapu, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym poprzez wykonywanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych; 2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy; 3) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań; między innymi na stronach internetowych, 4) rozpowszechnianie w inny sposób, niż określony w pkt 2 i 3 - poprzez publiczną prezentację, w szczególności ekspozycję, wystawianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie oraz publiczne oraz niepubliczne udostępnianie osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, poprzez artykuły prasowe, foldery, plakaty, ulotki, itp.; 5) wykorzystywanie całości lub części, jako założeń do innych prac, np. przy tworzeniu programów szkoleniowych, materiałów szkoleniowych i prowadzenia szkoleń oraz ich rozpowszechniania na wszelkich polach eksploatacji, jak i łączenia dzieła w całości lub w części z materiałami szkoleniowymi lub innymi dokumentami oraz ich opracowywania; 6) dokonywania opracowań założeń programowych, planów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych; 7) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego; 8) korzystanie i rozporządzanie opracowaniem, w szczególności przeróbką, adaptacją, tłumaczeniem, itp.; 9) udzielanie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z dzieła. 8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych. 9. Utrwalone wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 10 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej oferty

10 zawierającej podatek VAT, będzie ostateczne rozliczenie kosztów projektu po podpisaniu protokołu odbioru. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie rozliczone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy. Zostanie wypłacone Wykonawcy albo zatrzymane w całości lub odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 4. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia na inną na zasadach określonych w przepisach art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana taka nie powoduje konieczności zmiany umowy. 11 Kary umowne i odpowiedzialność 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu danego Etapu prac - w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego za dany Etap prac, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu realizacji danego Etapu prac, zgodnie z przyjętym przez Strony Szczegółowym harmonogramem realizacji zadania. Termin wykonania danego Etapu prac liczony jest od dnia sporządzenia protokołu odbioru; 2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w 4 ust 1; 3) za naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania zawartego w 13 - w wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 4 ust Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość wynagrodzenia wraz z zastrzeżonymi na jego rzecz karami umownymi, określonymi w ust Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną swoimi działaniami, w tym w szczególności szkodę, jaką poniesie Zamawiający wskutek nieprawidłowych założeń,

11 wyliczeń, analiz, dokumentacji itp., sporządzonych w ramach wykonania Umowy. 12. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowę w sposób nienależyty lub sprzeczny z Umową, pomimo wezwania przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu jej wykonania i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu odpowiedniego terminu; 2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 3) zostanie wydany nakaz zajęcia jakiejkolwiek części majątku Wykonawcy; 4) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem któregokolwiek z Etapów Umowy, a opóźnienie przekracza 14 dni. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za Etapy prac, których należyte wykonanie potwierdzone zostało protokołem, o którym mowa w 8 ust. 4, z zastrzeżeniem. 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie wraz ze wskazaniem terminu odstąpienia. 13. Klauzula poufności 1. Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań i praktyk sprzecznych z dobrymi obyczajami lub noszącymi znamiona nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), do których należy w szczególności wykorzystywanie przez Wykonawcę informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, uzyskanych przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy w celach innych niż realizacja Umowy. 2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić

12 podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy oraz informacje podlegające udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz z późn. zm.). 3. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia użytku i nieujawniania żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji uzyskiwanych w trakcie wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie operacji finansowych, informatycznych, przygotowywanych i realizowanych przedsięwzięć oraz treści dokumentacji przetargowych i umów podpisanych lub negocjowanych przez Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to z obowiązku ujawnienia nałożonego na Wykonawcę przez obowiązujące przepisy prawa lub gdy informacja ta jest ogólnie dostępna. W przypadku konieczności ujawnienia powyższych informacji Wykonawca zobowiązuje się uprzednio poinformować o tym Zamawiającego. Wykonawca może udostępniać powyższe informacje podwykonawcy pod warunkiem, że robi to w celu wykonania Umowy oraz jednocześnie uzyska pisemne zobowiązanie podwykonawcy do wykorzystywania tych informacji jedynie w zakresie zgodnym z ust. 1 oraz zachowania tych informacji w poufności na zasadach przewidzianych w ust W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-4 zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej lub odszkodowania na zasadach ogólnych, jak też do rozwiązania Umowy w zakresie niezaakceptowanych jeszcze prac. 14. Siła wyższa 1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej zaistniałej w okresie trwania Umowy. 2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, które jest poza kontrolą Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. 3. Strona może się powołać na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, kiedy poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni kalendarzowych od jej zaistnienia, chyba że siła wyższa

13 uniemożliwiła również pisemne poinformowanie drugiej strony w powyższym terminie. W takim przypadku termin na powiadomienie biegnie od dnia ustania działania siły wyższej, w sposób umożliwiający komunikację między stronami umowy. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje. 4. Każda ze stron jest obowiązana do działania z należytą starannością w celu ograniczenia skutków działania siły wyższej. 15. Zmiana Umowy 1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnego aneksu. 2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy (np. zmiany wytycznych i dokumentów programowych regulujących zasady realizacji Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA, ), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji przedmiotu Umowy; 2) w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania, gdyby wykonanie Umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się takich zdarzeń lub okoliczności, które przy uwzględnieniu przedmiotu Umowy, powinny być przez Wykonawcę normalnie brane pod uwagę; 3) konieczności zmiany terminu umownego lub Ogólnego harmonogramu realizacji zadania albo Szczegółowego harmonogramu realizacji zadania, z zastrzeżeniem 3 Umowy, z powodu: a) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. b) zmiany przepisów, które skutkują zmianą sposobu realizacji zamówienia, c) konieczności wykonania prac lub innych okoliczności wynikających z zaleceń organów uprawnionych; 4) w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu zdarzeń, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. 3. Zmiany są inicjowane poprzez złożenie - w formie pisemnej - przez jedną ze Stron, wniosku o zmianę Umowy wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania

14 zmiany. 4. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie. 16. Prawo właściwe W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem Umowy, a w szczególności: 1) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 2) odpowiednie uregulowania wynikające z dokumentów programowych Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA, Klauzula prorogacyjna Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 18. Przedstawiciele Stron 1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy są: a.. tel.. b.. tel.. c.. tel.. 2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją umowy są: a. tel. b. tel. c. tel. 3. Strony zobowiązują się do powiadomienia na piśmie w przypadku wszelkich zmian danych określonych w ust. 1 i 2.

15 4. Zmiana danych określonych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany treści umowy. 5. Wszystkie informacje przekazywane w ramach realizacji Umowy będą przesyłane pisemnie lub drogą elektroniczną. Informacje przekazywane pisemnie należy przesyłać do Zamawiającego na adres: Pro Duct Sp. z o.o., ul. Jankowska 10. Warszawa W przypadku zmiany adresu do doręczeń powyższych zawiadomień, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne. 19 Postanowienia końcowe 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 2. Wykonawcy, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, nie przysługuje prawo do dokonania cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 3. Załączniki od 1 do 5 do mowy stanowią jej integralną część: a) Załącznik nr 1 - Oferta; b) Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; c) Załącznik nr 3 - Ogólny harmonogram realizacji zadania; d) Załącznik nr 4 - Wzór protokołu odbioru etapu, e) Załącznik nr 5 - Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zadania. 4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

16 Załącznik nr 1 do Umowy OFERTA (zostanie załączony do umowy w brzmieniu zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Oferta ).

17 Załącznik nr 2 do Umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zostanie załączony do umowy w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ).

18 Załącznik nr 3 do Umowy Ogólny harmonogram realizacji zadania Opracowanie i wykonanie kompleksowej funkcjonalności do automatyzacji procesów zamawiania i dostarczania nagród w programach lojalnościowych i motywacyjnych B2B ETAPY ETAP 1 ETAP 2 Termin zakończenia realizacji zadania CZAS TRWANIA ETAPU Do 5 miesięcy od daty podpisania umowy Do 10 miesięcy od daty podpisania umowy Do 10 miesięcy od podpisania umowy

19 Załącznik nr 4 do umowy WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU ETAPU 1. PRZEKAZANIE Na podstawie umowy z dnia.. potwierdzamy odbiór Etapu nr / nie dokonujemy odbioru *,.. UWAGI / ZALECENIA / WNIOSKI:.... Data:. Ze strony Zamawiającego: Ze strony Wykonawcy: AKCEPTACJA Na podstawie umowy.z dnia... akceptujemy / nie akceptujemy * Data:. Ze strony Zamawiającego: Ze strony Wykonawcy: *) niepotrzebne skreślić

20 Załącznik nr 5 do Umowy Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zadania (zostanie załączony do umowy w brzmieniu zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zadania ).

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 Oznaczenie sprawy IPS.4011-3-1/13 zał. do SIWZ część 1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 zawarta w Opolu, w dniu... 2013 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce, NIP 959 182 42 45, REGON: 260096530, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

na opracowanie i wykonanie platformy B2B

na opracowanie i wykonanie platformy B2B Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE SYSTEMU B2B z dnia 28.08.2014 r. Umowa nr / na opracowanie i wykonanie platformy B2B w ramach zamówienia realizowanego ze środków UE w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do specyfikacji. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 do specyfikacji. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 do specyfikacji UMOWA (wzór) Znak Generalnego Rejestru Umów I Zleceń zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA zawarta w dniu.. 2011 r. w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 reprezentowaną przez: Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7b do SIWZ

Załącznik nr 7b do SIWZ Załącznik nr 7b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY, Znak postępowania: 2/PPH/2014 (dotyczy II części zamówienia) Zawarta

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: audyt użyteczności wraz z przeprowadzeniem benchmarkingu, 2) Zadanie 2: warsztaty eksperckie - ogólna

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo