SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B"

Transkrypt

1 KONGRES WINDYKACYJNY 2013 III EDYCJA Sekcja tematyczna: SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B - praktyczne rozwiązania września 2013 r. Warszawa, Hotel Sheraton Skuteczność rozmowy z klientem w sprawie niespłaconych należności plusy i minusy Windykacja kluczowych klientów B2B duże sieci handlowe Znaczenie i rola współpracy z Działem Handlowym w procesie skutecznego zarządzania należnościami kluczowych klientów Budowanie strategii postępowań sądowych i egzekucyjnych Skuteczna windykacja: dłużnik, a B2B jednoosobowe działalności gospodarcze, wpływ ustawy o ochronie danych osobowych i jak z takim dłużnikiem skutecznie negocjować? Limity kredytowe - Zasady oceny ryzyka, przyznanie limitu kredytowego Wpływ factoringu na spływ należności w przypadku klientów ze złą moralnością płatniczą Powiązanie factoringu z ubezpieczeniem należności Strategie windykacji klienta biznesowego z perspektywy Banku Case studies: Bacardi-Martini Polska, Bakalland, Amica Wronki, Bank Pekao, Rovese, ARMADA Polska, Kancelaria EULEO SPONSOR: PATRONI MEDIALNI:

2 Drodzy Państwo już po raz trzeci podczas Kongresu Windykacyjnego spotkamy się w gronie wieloletnich praktyków oraz wybitnych ekspertów z dziedziny windykacji sektora B2B. Specjalnie na Państwa życzenie zorganizowaliśmy kolejny raz sekcję tematyczną poświęconą w całości zagadnieniom skutecznej windykacji sektora B2B. Tym razem swoimi doświadczeniami popartymi case studies podzielą się z nami przedstawiciele działów windykacji firm takich jak: Bacardi-Martini Polska, Bakalland, Amica Wronki, Bank Pekao, ARMADA Polska, Kancelaria EULEO, Rovese (dawniej Cersanit). Zgodnie z Państwa życzeniem po raz kolejny forma spotkania przybierze warsztatową formułę. Podczas Kongresu nie zabraknie wielu dyskusji, debat, case studies oraz inspirujących prelekcji. Spotkanie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w branży windykacyjnej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz wyborem odpowiedniej ścieżki tematycznej. Nasze spotkania to przede wszystkim platforma wymiany doświadczeń umożliwiająca poszerzenie relacji biznesowych, umocnienie wizerunku firmy, jak i pogłębienie swojej wiedzy bez presji czasu, procedur oraz służbowych obowiązków. Potwierdzić to mogą nasi uczestnicy, którzy biorą udział w cyklicznie w każdej edycji organizowanych przez BMS Polska spotkań windykacyjnych. Wybrane referencje: W dniach luty 2013r. byłem uczestnikiem konferencji "Skuteczna windykacja w sektorze B2B zorganizowanej przez formę BMS w hotelu Sheraton w Warszawie. O samej konferencji mogę sie wypowiadać w samych superlatywach, zarówno jeżeli chodzi o jej sprawna i profesjonalną organizację jak i poziom biorących w niej udział uczestników, prelegentów i zwłaszcza moderatorów tej dyskusji. Na szczególna pochwałę i uznanie zasługuję fakt iż w jednym miejscu "zebrano" praktyków zajmujących się na co dzień problematyka windykacyjną z różnych dziedzin biznesowych - począwszy od branży spożywczej, budowlanej, dystrybucyjnej i na wielu innych skończywszy, dzięki czemu to spotkanie nie ograniczyło się tylko uczestnictwa w czysto akademickiej dyskusji. Powyższe zapewniło mi możliwość wymiany praktycznych poglądów z ludźmi "z branży", przyjrzeć się z bliska procesom i rozwiązaniom windykacyjno- prawnym funkcjonującym w dość odległych biznesowo od siebie branżach i co jest szczególnie bezcenne pozwoliło mi już wdrożyć cześć prostych rozwiązań windykacyjnych ( np. welcome pack) w mojej codziennej pracy na obecnym stanowisku Konrad Burza, Dyrektor Departamentu Windykacyjnego - Whirlpool SPOTKANIE DEDYKOWANE BRANŻOM: FMCG Transportowej Logistycznej Farmacji Budowlanej Motoryzacyjnej Energetycznej Chemicznej Windykacyjnej B2B REPREZENTOWANYM PRZEZ: Dyrektorów działów windykacji/należności/wierzytelności Dyrektorów ds. kontroli kredytowej Kierowników działów windykacji Credit Managerów Dyrektorów finansowych Kierowników działów księgowości

3 Wtorek, 17 września 9:15 Rejestracja, poranna kawa, wr czanie materia ów, przywitanie uczestników 12:15 Lunch 9:45 Rozpocz cie, przedstawienie si uczestników 10:00 Windykacja kluczowych klientów B2B du e sieci handlowe (nowoczesny kana sprzeda y) Umowa handlowa jak podstawowe ród o wiedzy na temat sposobu i zasad p atno ci klientów Termin zap aty za faktur jak ustala i jak kontrolowa? Struktura przeterminowanych nale no ci Znaczenie i rola wspó pracy z Dzia em Handlowym oraz Dzia em Obs ugi Klienta w procesie skutecznego zarz dzania nale no ciami kluczowych klientów Wybór strategii windykacyjnej, czyli dlaczego czasem warto si u miecha i by mi ym, a dlaczego czasem nale y wstrzyma bie ce dostawy do klienta. Dodatkowe sposoby pozwalaj ce na uzyskanie wcze niejszej zap aty upust za skrócenie terminu p atno ci i factoring Wp yw fuzji i przej w sieciach handlowych na windykacj nale no ci Bart omiej Korbel, Credit Controller - Bacardi-Martini Polska 11:00 Przerwa na kaw 11:15 Skuteczno rozmowy z klientem w sprawie niesp aconych nale no ci spotkanie czy rozmowa telefoniczna (plusy i minusy) Analiza sytuacji d u nika (pozyskanie niezb dnych informacji dotycz cych klienta) Wybór metody dochodzenia nale no ci (rozmowa telefoniczna lub/i/czy spotkanie) Analiza zebranych informacji i dostosowanie scenariusza dzia a (cechy które decyduj o efektach rozmowy z klientem) Wypracowanie dogodnego rozwi zania z d u nikiem satysfakcjonuj ce obie strony i zgodne z polityk reprezentowanej rmy, Podsumowanie: spotkanie vs rozmowa telefoniczna (s abe i mocne strony) 13:15 Strategie windykacji klienta biznesowego z perspektywy Banku - przyk ady Micro SME Klient Korporacyjny Perspektywy rozwoju i wyzwania Marek Rechci ski, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego (klienci SME) Bank Pekao S.A 14:20 Przerwa kawowa 14:35 Zale no pomi dzy ubezpieczeniem nale no ci, a factoringiem i ich wp yw na p atno ci w przypadku klientów ze z moralno ci p atnicz Znaczenie ubezpieczenia nale no ci dla pewno ci transakcji Powi zanie factoringu z ubezpieczeniem nale no ci Wp yw factoringu na sp yw nale no ci w przypadku klientów ze z moralno ci p atnicz Agnieszka Kelma Koczorowska, Koordynator ds. Nale no ci i Zobowi za AMICA Wronki S.A 15:45 Planowane zako czenie I dnia spotkania Katarzyna Misztal, Koordynator ds. kluczowych klientów - ROVESE (dawniej Cersanit) Z przyjemnością polecam usługi firmy Business Media Solutions, która w dniach lutego 2013r organizowała II Edycję Kongresu Windykacyjnego. Spotkanie zostało zorganizowane profesjonalnie i stało na wysokim poziomie merytorycznym. Prelegenci zaprezentowali dużą wiedzę z zakresu finansów i windykacji, zachęcali uczestników do aktywnego uczestnictwa w dyskusji i wymiany doświadczeń, dodatkowo w kuluarach była możliwość nawiązania kontaktów, jak również uzyskania odpowiedzi i rozwiązań na wiele pytań i problemów dotyczących aktualnej sytuacji na rynku. Warto było pojawić się na tym spotkaniu. Patrycja Belka - 3M Poland Sp.z.o.o

4 Środa, 18 września 9:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa i przywitanie 12:15 Lunch 10:00 Windykacja klientów kana u tradycyjnego B2B: terminy p atno ci, limity kredytowe Zasady oceny ryzyka, przyznanie limitu kredytowego klienta tradycyjnego kana u B2B Raport handlowy pomocny w ryzyku tak czy nie? Termin p atno ci, umowa handlowa dla klienta kana u tradycyjnego Dorota Kowalska, Kierownik ds. Windykacji 11:00 Przerwa kawowa 11:15 Skuteczna windykacja d u nik a B2B jednoosobowe dzia alno ci gospodarcze, wp yw ustawy o ochronie danych osobowych i jak z takim d u nikiem skutecznie negocjowa? Markus Marcinkiewicz, Wiceprezes Zarz du, Centrum Kreacji i Bada Rozwoju Procesów - ARMADA Polska Bakalland Polska Ochrona danych osobowych w B2B Jak odnale d u nika podlegaj cego ochronie danych osobowych? Czy d u nika B2B podlegaj cego ochronie danych osobowych nale y obs ugiwa w standardach B2B? Jak negocjowa gdy typowe sankcje B2B nie robi na d u niku wra enia? 13:15 Wybrane aspekty strategii post powa s dowych i egzekucyjnych Zarz dzanie czasem prowadzenia post powania Ustanowienie rozdzielno ci maj tkowej ma onków Wst pienie w prawa i roszczenia d u nika - prowadzenie post powania s dowego w imieniu d u nika Wniosek wierzyciela o og oszenie upad o ci d u nika i sprawy o zakazanie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Rola "skargi paulia skiej" w strategii post powa Dawid Olszewski, Radca Prawny Kancelaria EULEO 14:15 Przerwa kawowa 14:30 Panel dyskusyjny podsumowuj cy spotkanie 15:30 Przewidywane zako czenie Kongresu wr czenie certy katów W dniach luty 2013 uczestniczyłam wraz z Panią Agnieszką Rzymyszkiewicz w Kongresie Windykacyjnym w Warszawie. Temat spotkania odpowiedni dla wykonywanej pracy pozwolił z innej, praktycznej strony porównać doświadczenia różnych firm w tym temacie. Obsługa spotkania na bardzo wysokim poziomie. Miła i sympatyczna atmosfera sprzyjała wymianie poglądów. Doświadczenia z innych branż już dziś nasunęły pomysły na wprowadzenie zmian i udoskonalenie programów obsługujących windykację. Elżbieta Kulińska, Agnieszka Rzymyszkiewicz - Przewozy Regionalne Sp.z.o.o. Z przyjemnością polecam usługi firmy Business Media Solutions, która w dniach września organizowała Kongres Windykacyjny. Temat kongresu w pełni odpowiadał moim oczekiwaniom. Doskonale dobrani prelegenci wykazali się pełnym profesjonalizmem, kompetencją i niezwykle pozytywną energią. Otrzymałam praktyczną wiedzę z zakresu motywowania pracowników oraz miałam możliwość poznania różnych ciekawych rozwiązań. Nabyta podczas spotkania wiedza z pewnością będzie przydatna w mojej pracy zawodowej. Kongres windykacyjny polecam, jako prestiżowe wydarzenie branży windykacyjnej, które jest doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy i nawiązania kontaktów. Doceniam profesjonalną organizację oraz przygotowanie imprezy zarówno dla uczestników, jaki i wykładowców. Dorota Spyra, Alektum Inkasso Sp. z o.o.

5 Katarzyna Misztal, Koordynator ds. kluczowych klientów ROVESE (dawniej Cersanit) Katarzyna Misztal: od lat zawodowo związana jest z windykacją, a od 6 lat pracuje w Grupie Rovese S.A. (dawny Cersanit S.A) na stanowisku Koordynatora ds. Kluczowych Klientów w Dziale Kontroli Należności i Ubezpieczeń. Wykształcenie ekonomiczne kierunek: ubezpieczenia Politechnika Świętokrzyska. Główne zadania na zajmowanym stanowisku to koordynowanie procesem zarządzania należnościami handlowymi oraz ubezpieczeniami w spółkach należących do Grupy Rovese S.A. zlokalizowanych w Polsce oraz za granicą (Rosja, Ukraina, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania). Katarzyna Misztal zajmuje się przede wszystkim monitoringiem płatności i kontrolą należności klientów: bieżącymi działaniami pre-windykacyjnymi, prowadzeniem windykacji pośredniej i bezpośredniej (twarda miękka), prowadzeniem negocjacji polubownych z dłużnikiem, mediacji, nadzorowaniem transakcji handlowych w zakresie ryzyka handlowego jak również pozyskiwaniem zabezpieczeń -hipoteka, weksel, zastaw rejestrowy. Celem pracy jest skuteczne działanie zmierzające do rozwiązania powstałego problemu, jakim jest zadłużenie. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje się wszelkie dostępne i prawnie dozwolone środki dyscyplinujące dłużnika i skłaniające go do uregulowania zobowiązań. Bart omiej Korbel, Credit Controller - Bacardi-Martini Polska Od września 2011 pracując na stanowisku Credit Controller odpowiada za proces zarządania należnościami i limitami kredytowymi w Bacardi-Martini Polska. Wcześniej, przez blisko 2 lata zdobywał doświadczenie na analogicznym stanowisku w Nutricia Polska. Posiada bogatą wiedzę w obszarze monitoringu należności kluczowych klientów. Zdecydowany przeciwnik stereotypowego postrzegania procesu windykacji należności oraz gorący zwolennik strategii bazujących na dobrych relacjach interpersonalnych. Marek Rechci ski, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego (klienci SME) Bank Pekao S.A Z wykształcenia Prawnik, trener i doradca z ponad 13 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC. Następnie jako Dyrektor Windykacji w Spółce COFACE. Prowadził szereg seminariów w ramach Gazeli Biznesu pod patronatem Pulsu Biznesu. Ponadto wielokrotnie prowadził audyty i szkolenia i usługi doradcze dedykowane dla pracowników działów windykacji. Następnie podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy, poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. Wielokrotnie prowadził szkolenia wewnętrzne w ramach tzw. Consumer Credit dla innych jednostek Banku celem lepszego zrozumienia cyklu kredytowego i przygotowania kadry pracowniczej do ewentualnej rotacji wewnątrz organizacji. W ramach pracy w Banku prowadził również gościnnie szkolenia zewnętrzne organizowane przez Business Consulting Group jako trener w zakresie Upadłości konsumenckiej w Polsce i na świecie. Markus Marcinkiewicz, Dyrektor Departamentu Operacyjnego - Centrum Kreacji i Bada Rozwoju Procesów Z wykształcenia dziennikarz, zawodowo menedżer windykacji z 10-letnim doświadczeniem. Pracował na stanowiskach menedżerskich w największych wrocławskich, komercyjnych bankach, a także tworzył, restrukturyzował i optymalizował call centra w wiodących firmach windykacyjnych. Ekspert technik perswazji, wywierania wpływu, psychologii i manipulacji. Jako dziennikarz i publicysta pracował dla największych koncernów wydawniczych w Polsce i prowadził portale internetowe. Obecnie Wiceprezes Zarządu ARMADA Polska - firma windykacyjna, a także filantrop. Prywatnie pasjonat gier i muzyki elektronicznej. Agnieszka Kelma Koczorowska, Koordynator ds. Nale no ci i Zobowi za - Amica Wronki S.A. W Amica Wronki pracuje od stycznia 2013 roku na stanowisku Koordynatora ds. Należności i Zobowiązań. Wcześniej przez 2 lata była Dyrektorem ds. Windykacji i Kontroli w Składy VOX Sp.z o.o. S.K.A. Posiada doświadczenie w zarządzaniu polisą dotyczącą ubezpieczenia należności oraz stosowaniem procedur windykacyjnych zarówno w zakresie miękkiej jak i twardej windykacji. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo. Dawid Olszewski, Radca Prawny - Kancelaria EULEO Wspólnik w Kancelarii EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni sp.k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w sektorze B2B jak i obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Od 7 lat związany z EULEO. Dorota Kowalska, Kierownik ds. Windykacji - Bakalland

SKUTECZNA WINDYKACJA SEKTORA B2B

SKUTECZNA WINDYKACJA SEKTORA B2B KONGRES WINDYKACYJNY 2013 Sekcja tematyczna: SKUTECZNA WINDYKACJA SEKTORA B2B - praktyczne rozwiązania 12-13 lutego 2013 r., Warszawa, Windykacja kluczowych klientów B2B case studies Agros-Nova Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów o BTE, wątpliwości interpretacyjne i orzecznictwo Dochodzenie należności przez banki po likwidacji BTE Bartosz Sierakowski,

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016. Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00) Masz pytania odnośne

Bardziej szczegółowo

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa Due Diligence w procesie wyceny Warszawa, 13-14 lutego 2018 Czynniki oceny efektywności biznesu Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJE- ASPEKTY MIĘKKIE I PRAWNE

WINDYKACJE- ASPEKTY MIĘKKIE I PRAWNE WINDYKACJE- ASPEKTY MIĘKKIE I PRAWNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1101 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 138,38

Bardziej szczegółowo

windykacji sądowej Praktyczne aspekty i egzekucyjnej 15 września Warszawa i skutecznego zaspokojenia wierzyciela z przyjętych PARTNERZY

windykacji sądowej Praktyczne aspekty i egzekucyjnej 15 września Warszawa i skutecznego zaspokojenia wierzyciela z przyjętych PARTNERZY Praktyczne aspekty windykacji sądowej i egzekucyjnej 2016 Zarządzane windykacją prawną Dochodzenie roszczeń za granicą Czynności nieegzekucyjne komornika sądowego: doręczanie korespondencji i protokół

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia:

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: (wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: Żyjemy i funkcjonujemy biznesowo w trudnym czasie, zwanym w mediach często kryzysem. W wielu

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Omówienie zadań i scenariuszy

Omówienie zadań i scenariuszy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Omówienie zadań i scenariuszy Przygotowanie do negocjacji Budowanie modelu kluczowych zależności Sytuacje konfliktowe gracze i plan gry Rozmowy przy stołach

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA SPOTKANIE Z KOMORNIKAMI

WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA SPOTKANIE Z KOMORNIKAMI WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA SPOTKANIE Z KOMORNIKAMI ZMIANY, PERSPEKTYWY, SKUTECZNE ROZWIĄZANIA V EDYCJA 16-17 Września 2015r. Warszawa Hotel Sheraton DYSKUSJA KOMORNIKÓW Z CAŁEJ POLSKI! INFORMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B:

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów Zaproszenie do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: budowanie strategii utrzymania kluczowego klienta biznesowego 10-11 grudnia 2013,

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Miejsce: Warszawa Termin: 26-27.06.2017, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

{ Prowadzimy szkolenia, organizujemy konferencje... } Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzimy szkolenia, konferencje, organzujemy śniadania biznesowe dedykowane przede wszystkim dla

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Bezpieczeństwo prawne przy kontraktowaniu i realizacji usług transportowych EKSPERT: Piotr Sabat Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus?

Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus? Organizator: Patron honorowy: Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus? Praktyczne podejście do zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla GDZIE I

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B:

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów Zaproszenie do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: budowanie strategii utrzymania kluczowego klienta biznesowego 10-11 grudnia 2013,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe z pozycji zakupowej

Umowy handlowe z pozycji zakupowej Umowy handlowe z pozycji zakupowej Terminy szkolenia 20 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 24 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 25 styczeń 2016r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 25 października 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower NOWE PRAWO WODNE PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PATRON MEDIALNY WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Trener Wewnętrzny

PROJEKT Trener Wewnętrzny PROJEKT Trener Wewnętrzny Gdańsk, 2016 1 Opis Usługi Projekt Trener Wwenętrzny skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia dla kilku grup

Bardziej szczegółowo

Prawo Restrukturyzacyjne

Prawo Restrukturyzacyjne Prawo Restrukturyzacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/06/5674/9075 Cena netto 690,00 zł Cena brutto 848,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Terminy szkolenia 12-13 październik 2015r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 11-12 kwiecień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress

Bardziej szczegółowo

SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego

SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/08/8671/23013 Cena netto 1 440,00 zł Cena brutto 1 440,00 zł Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Rozmowa handlowa od A(nalizy) przez S(przedaż), aż do W(indykacji) czyli wszystko, co warto wiedzieć o rozmowach handlowych

Rozmowa handlowa od A(nalizy) przez S(przedaż), aż do W(indykacji) czyli wszystko, co warto wiedzieć o rozmowach handlowych Szkolenie: Rozmowa handlowa od A(nalizy) przez S(przedaż), aż do W(indykacji) czyli wszystko, co warto wiedzieć o rozmowach handlowych Szanowni Państwo, Handlowanie to gra. Minęły już bezpowrotnie czasy,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki Warszawa, 7-8 grudnia 2015 r. Hotel Mercure Centrum sala Etiuda, ul. Złota 48/54 Partnerem merytorycznym seminarium

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ 2017 FLOW CENTRUM KOMPETENCJI WINDYKACYJNYCH PRPOZYCJA SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA W OBSZARACH WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

KATALOG SZKOLEŃ 2017 FLOW CENTRUM KOMPETENCJI WINDYKACYJNYCH PRPOZYCJA SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA W OBSZARACH WINDYKACJI NALEŻNOŚCI FLOW CENTRUM KOMPETENCJI WINDYKACYJNYCH KATALOG SZKOLEŃ 2017 PRPOZYCJA SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA W OBSZARACH WINDYKACJI NALEŻNOŚCI O NAS Windykacja to najczęściej rywalizacja pomiędzy kilkoma

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DZIAŁEM PRAWNYM 2013

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DZIAŁEM PRAWNYM 2013 SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DZIAŁEM PRAWNYM 2013 15-16 Maja 2013 r., Warszawa, Hotel Sheraton III EDYCJA OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W DZIALE PRAWNYM - sprawdzone rozwi zania w praktyce O CO CHODZI Z TYMI KOSZTAMI?

Bardziej szczegółowo

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW

KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW 18-19 września 2012 r., Warszawa, Hotel Jan III Sobieski DWIE RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE >>>>

Bardziej szczegółowo

SGN - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SGN - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne SGN - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/08/8671/23052 Cena netto 1 280,00 zł Cena brutto 1 280,00 zł Cena netto za godzinę 80,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

KONGRES WINDYKACYJNY platforma wymiany doświadczeń praktyków VII EDYCJA. 18-19 Marca, Warszawa Hotel Sheraton. dwie równoległe sekcje tematyczne

KONGRES WINDYKACYJNY platforma wymiany doświadczeń praktyków VII EDYCJA. 18-19 Marca, Warszawa Hotel Sheraton. dwie równoległe sekcje tematyczne KONGRES WINDYKACYJNY platforma wymiany doświadczeń praktyków 18-19 Marca, Warszawa Hotel Sheraton VII EDYCJA dwie równoległe sekcje tematyczne Proces obsługi zewnętrznej - czy da się uszyć go na miarę?

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym LondonSAM Polska, Kraków 2013 Opis szkolenia Windykacja należności jest istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 fax sekr. +48 (22) 489 34 50 www.panfil.pl Kancelaria Prawnicza Maciej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy Bezpieczeństwo w sektorze paliwowo-energetycznym Patronat Honorowy 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków www.dga.pl/konferencja Główne tematy konferencji Jeśli potrzebujesz wsparcia w

Bardziej szczegółowo

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce Dwie równoległe sekcje tematyczne do wyboru Dopasuj temat do swoich zainteresowań! VI EDYCJA 26-27 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton DIALOG PRAKTYKÓW

Bardziej szczegółowo

AUDYT I INSPEKCJA DPD - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? podejście praktyczne

AUDYT I INSPEKCJA DPD - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? podejście praktyczne I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 8 marca 2017r., Warszawa podejście praktyczne Uprawnienia inspektorów, sporządzanie raportów i działań następczych w oparciu o znowelizowaną

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych W imieniu KANCELARII SADKOWSKI I WSPÓLNICY Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych Data spotkania:

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Radca prawny dr Paweł Bojarski Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski Wrocław, dn. 4 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności

Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/7118/1333 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 138,38

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju kompetencji dla badaczy i użytkowników badań.

Program rozwoju kompetencji dla badaczy i użytkowników badań. Program rozwoju kompetencji dla badaczy i użytkowników badań. Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii od ponad 20 lat dostarcza praktyczną wiedzę potrzebną do rozumienia zachowań konsumenckich. Przeszkoliliśmy

Bardziej szczegółowo

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE ZAGADNIENIA GŁÓWNE System negocjacyjny mechanizmy Przygotowanie do negocjacji W konflikcie gracze i plan gry Kluczowe czynniki negocjacji Rozmowy przy stołach negocjacyjnych i "za kotarą" Skuteczność w

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego Warszawa, 15-16 czerwca 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Ballada. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych Seminarium portalu TaxFin.pl Podatek VAT w transakcjach zagranicznych 27 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Przedmiotem niniejszego seminarium będzie omówienie

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia otwartego

Oferta szkolenia otwartego Oferta szkolenia otwartego Skuteczna windykacja jak odzyskać należność, nie tracąc Klienta? TORUŃ, 9 CZERWCA, 09:00-16:00 KIM JESTEŚMY? PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE Jesteśmy grupą kapitałową, w skład

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA OFERTA SZKOLENIOWA AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 30 32 w.62, 783 121 073. NIP: 821 21 02 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Mazovia to skierowana do przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa instrukcja windykacji wewnętrznej

Wzorcowa instrukcja windykacji wewnętrznej Rafał Mroczkowski Wzorcowa instrukcja windykacji wewnętrznej Sprawdzone czynności windykacyjne Instruktaż działania Wzory Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Wstęp...............................................................4

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Cele szkolenia Przekonanie dłużnika, żeby spłacił swój dług często zmienia się w "grę", która ma swoje reguły. Umiejętne wykorzystywanie technik

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 24 września 2013 temat: IT Contracting 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli branży

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY OUTSOURCING USŁUG WINDYKACYJNYCH - część II vs. SKUTECZNE FORMY ZABEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI - w praktyce

SKUTECZNY OUTSOURCING USŁUG WINDYKACYJNYCH - część II vs. SKUTECZNE FORMY ZABEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI - w praktyce KONGRES WINDYKACYJNY V edycja - najważniejsze spotkanie dla praktyków windykacji SKUTECZNY OUTSOURCING USŁUG WINDYKACYJNYCH - część II vs. SKUTECZNE FORMY ZABEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI - w praktyce 21-22 Maj

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie Organizator: Patron honorowy: Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie GDZIE I KIEDY: 24-25 sierpnia 2011 r., Pałacyk Otrębusy, Otrębusy k. Warszawy, ul. Warszawska 2 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm.

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. 20.10.2015 r., Warszawa Cel szkolenia: Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm

MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm 17 maja Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 18 maja Kraków Valley Golf Club & Country Club, Paczółtowice

Bardziej szczegółowo

23-24 PRAWNIK JAKO NEGOCJATOR PAŹDZIERNIKA WARSZAWA. Strategie, narzędzia i umiejętności WARSZTATY

23-24 PRAWNIK JAKO NEGOCJATOR PAŹDZIERNIKA WARSZAWA. Strategie, narzędzia i umiejętności WARSZTATY 23-24 PAŹDZIERNIKA WARSZAWA WARSZTATY Strategie, narzędzia i umiejętności Rozwiń systemowe rozumienie negocjacji Podnieś swoją świadomość na temat własnych mocnych i słabych stron jako negocjatora Dowiedz

Bardziej szczegółowo

III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE. 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton

III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE. 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton O Kongresie III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG Od 2011 roku firma doradcza KPMG jest inicjatorem

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016 NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS Październik 2016 IDEA KONKURSU Prezentacja najciekawszych pomysłów ubezpieczeniowych dla TOP Managerów z branży Umożliwienie nawiązania kontaktu i pozyskania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków Bezpieczeństwo w sektorze paliwowo-energetycznym 17-18 kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków Główne tematy konferencji Jeśli potrzebujesz wsparcia w nieustannej walce o bezpieczeństwo informacji,

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Logistyczna obsługa klienta z elementami postępowania w zakresie reklamacji

Logistyczna obsługa klienta z elementami postępowania w zakresie reklamacji Logistyczna obsługa klienta z elementami postępowania w zakresie reklamacji Terminy szkolenia 21-22 luty 2013r., Katowice - Hotel Novotel 3-4 czerwiec 2013r., Sopot - Hotel Haffner Cele szkolenia zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Twoja Kariera" w Małopolsce

Twoja Kariera w Małopolsce Twoja Kariera" w Małopolsce Za nami krakowska konferencja, która odbyła się 11 marca br. w hotelu Qubus, inaugurując ogólnopolski cykl otwartych konferencji biznesowych. h K bnferencja Twoja Kariera" zostazaplanowana

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy Wspólnicy Kancelarii Paweł Wójcik - doradca podatkowy - obsługa prawna inwestycji kapitałowych i transakcji kapitałowych - obsługa prawna inwestycji budowlanych i zastępstwo procesowe w sporach sądowych

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta Warsztaty DORADCA KLIENTA Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ Szkolenia Audyty Konsulting Nasza oferta to ponad 40 rodzajów praktycznych szkoleń, kursów i warsztatów To także audyty, przeglądy i konsulting funkcjonowania organizacji Nasi trenerzy to wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Zawieranie i zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym

Zawieranie i zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zawieranie i zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym 17-18 grudnia 2015 r., Warszawa Centrum Ekspert: radca prawny

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Program konferencji AGENDA Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Zaproszenie www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Szanowni Państwo, W dniach 10 12 czerwca 2015r. w Sopocie, w hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Forum. Hasło tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL SZKOLEŃ PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL SZKOLEŃ PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL SZKOLEŃ PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/09/5795/9152 Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 783,50 zł Cena netto za godzinę 65,91 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE . Alfa Group ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE JAK PRAKTYCZNIE WERYFIKOWAĆ DANE KLIENTÓW? SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ORAZ POJĘCIE PODPISU, PEŁNOMOCNICTWA I PROKURY "ZNACZENIE I ZASADY PRAWIDŁOWEGO CZYTANIA DANYCH WPISANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Firma Windykacyjna DELEGAT

Firma Windykacyjna DELEGAT Oferta Firmy DELEGAT. MATERIAŁ POUFNY str. 1 SPIS TREŚCI Oświadczenie o zachowaniu poufności Str. 3 Kilka słów o Firmie DELEGAT Str. 4 Windykacja Polubowna Str. 5 Propozycja cenowa w zakresie windykacji

Bardziej szczegółowo

Tel

Tel 1 PROGRAM SZKOLENIA Więcej samodzielności mniej stresu, czyli zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy Szkolenie warsztatowe 2-dniowe adresowane w szczególności do kuratorów d.s. karnych oraz d.s.

Bardziej szczegółowo