SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B"

Transkrypt

1 KONGRES WINDYKACYJNY 2013 III EDYCJA Sekcja tematyczna: SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B - praktyczne rozwiązania września 2013 r. Warszawa, Hotel Sheraton Skuteczność rozmowy z klientem w sprawie niespłaconych należności plusy i minusy Windykacja kluczowych klientów B2B duże sieci handlowe Znaczenie i rola współpracy z Działem Handlowym w procesie skutecznego zarządzania należnościami kluczowych klientów Budowanie strategii postępowań sądowych i egzekucyjnych Skuteczna windykacja: dłużnik, a B2B jednoosobowe działalności gospodarcze, wpływ ustawy o ochronie danych osobowych i jak z takim dłużnikiem skutecznie negocjować? Limity kredytowe - Zasady oceny ryzyka, przyznanie limitu kredytowego Wpływ factoringu na spływ należności w przypadku klientów ze złą moralnością płatniczą Powiązanie factoringu z ubezpieczeniem należności Strategie windykacji klienta biznesowego z perspektywy Banku Case studies: Bacardi-Martini Polska, Bakalland, Amica Wronki, Bank Pekao, Rovese, ARMADA Polska, Kancelaria EULEO SPONSOR: PATRONI MEDIALNI:

2 Drodzy Państwo już po raz trzeci podczas Kongresu Windykacyjnego spotkamy się w gronie wieloletnich praktyków oraz wybitnych ekspertów z dziedziny windykacji sektora B2B. Specjalnie na Państwa życzenie zorganizowaliśmy kolejny raz sekcję tematyczną poświęconą w całości zagadnieniom skutecznej windykacji sektora B2B. Tym razem swoimi doświadczeniami popartymi case studies podzielą się z nami przedstawiciele działów windykacji firm takich jak: Bacardi-Martini Polska, Bakalland, Amica Wronki, Bank Pekao, ARMADA Polska, Kancelaria EULEO, Rovese (dawniej Cersanit). Zgodnie z Państwa życzeniem po raz kolejny forma spotkania przybierze warsztatową formułę. Podczas Kongresu nie zabraknie wielu dyskusji, debat, case studies oraz inspirujących prelekcji. Spotkanie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w branży windykacyjnej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz wyborem odpowiedniej ścieżki tematycznej. Nasze spotkania to przede wszystkim platforma wymiany doświadczeń umożliwiająca poszerzenie relacji biznesowych, umocnienie wizerunku firmy, jak i pogłębienie swojej wiedzy bez presji czasu, procedur oraz służbowych obowiązków. Potwierdzić to mogą nasi uczestnicy, którzy biorą udział w cyklicznie w każdej edycji organizowanych przez BMS Polska spotkań windykacyjnych. Wybrane referencje: W dniach luty 2013r. byłem uczestnikiem konferencji "Skuteczna windykacja w sektorze B2B zorganizowanej przez formę BMS w hotelu Sheraton w Warszawie. O samej konferencji mogę sie wypowiadać w samych superlatywach, zarówno jeżeli chodzi o jej sprawna i profesjonalną organizację jak i poziom biorących w niej udział uczestników, prelegentów i zwłaszcza moderatorów tej dyskusji. Na szczególna pochwałę i uznanie zasługuję fakt iż w jednym miejscu "zebrano" praktyków zajmujących się na co dzień problematyka windykacyjną z różnych dziedzin biznesowych - począwszy od branży spożywczej, budowlanej, dystrybucyjnej i na wielu innych skończywszy, dzięki czemu to spotkanie nie ograniczyło się tylko uczestnictwa w czysto akademickiej dyskusji. Powyższe zapewniło mi możliwość wymiany praktycznych poglądów z ludźmi "z branży", przyjrzeć się z bliska procesom i rozwiązaniom windykacyjno- prawnym funkcjonującym w dość odległych biznesowo od siebie branżach i co jest szczególnie bezcenne pozwoliło mi już wdrożyć cześć prostych rozwiązań windykacyjnych ( np. welcome pack) w mojej codziennej pracy na obecnym stanowisku Konrad Burza, Dyrektor Departamentu Windykacyjnego - Whirlpool SPOTKANIE DEDYKOWANE BRANŻOM: FMCG Transportowej Logistycznej Farmacji Budowlanej Motoryzacyjnej Energetycznej Chemicznej Windykacyjnej B2B REPREZENTOWANYM PRZEZ: Dyrektorów działów windykacji/należności/wierzytelności Dyrektorów ds. kontroli kredytowej Kierowników działów windykacji Credit Managerów Dyrektorów finansowych Kierowników działów księgowości

3 Wtorek, 17 września 9:15 Rejestracja, poranna kawa, wr czanie materia ów, przywitanie uczestników 12:15 Lunch 9:45 Rozpocz cie, przedstawienie si uczestników 10:00 Windykacja kluczowych klientów B2B du e sieci handlowe (nowoczesny kana sprzeda y) Umowa handlowa jak podstawowe ród o wiedzy na temat sposobu i zasad p atno ci klientów Termin zap aty za faktur jak ustala i jak kontrolowa? Struktura przeterminowanych nale no ci Znaczenie i rola wspó pracy z Dzia em Handlowym oraz Dzia em Obs ugi Klienta w procesie skutecznego zarz dzania nale no ciami kluczowych klientów Wybór strategii windykacyjnej, czyli dlaczego czasem warto si u miecha i by mi ym, a dlaczego czasem nale y wstrzyma bie ce dostawy do klienta. Dodatkowe sposoby pozwalaj ce na uzyskanie wcze niejszej zap aty upust za skrócenie terminu p atno ci i factoring Wp yw fuzji i przej w sieciach handlowych na windykacj nale no ci Bart omiej Korbel, Credit Controller - Bacardi-Martini Polska 11:00 Przerwa na kaw 11:15 Skuteczno rozmowy z klientem w sprawie niesp aconych nale no ci spotkanie czy rozmowa telefoniczna (plusy i minusy) Analiza sytuacji d u nika (pozyskanie niezb dnych informacji dotycz cych klienta) Wybór metody dochodzenia nale no ci (rozmowa telefoniczna lub/i/czy spotkanie) Analiza zebranych informacji i dostosowanie scenariusza dzia a (cechy które decyduj o efektach rozmowy z klientem) Wypracowanie dogodnego rozwi zania z d u nikiem satysfakcjonuj ce obie strony i zgodne z polityk reprezentowanej rmy, Podsumowanie: spotkanie vs rozmowa telefoniczna (s abe i mocne strony) 13:15 Strategie windykacji klienta biznesowego z perspektywy Banku - przyk ady Micro SME Klient Korporacyjny Perspektywy rozwoju i wyzwania Marek Rechci ski, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego (klienci SME) Bank Pekao S.A 14:20 Przerwa kawowa 14:35 Zale no pomi dzy ubezpieczeniem nale no ci, a factoringiem i ich wp yw na p atno ci w przypadku klientów ze z moralno ci p atnicz Znaczenie ubezpieczenia nale no ci dla pewno ci transakcji Powi zanie factoringu z ubezpieczeniem nale no ci Wp yw factoringu na sp yw nale no ci w przypadku klientów ze z moralno ci p atnicz Agnieszka Kelma Koczorowska, Koordynator ds. Nale no ci i Zobowi za AMICA Wronki S.A 15:45 Planowane zako czenie I dnia spotkania Katarzyna Misztal, Koordynator ds. kluczowych klientów - ROVESE (dawniej Cersanit) Z przyjemnością polecam usługi firmy Business Media Solutions, która w dniach lutego 2013r organizowała II Edycję Kongresu Windykacyjnego. Spotkanie zostało zorganizowane profesjonalnie i stało na wysokim poziomie merytorycznym. Prelegenci zaprezentowali dużą wiedzę z zakresu finansów i windykacji, zachęcali uczestników do aktywnego uczestnictwa w dyskusji i wymiany doświadczeń, dodatkowo w kuluarach była możliwość nawiązania kontaktów, jak również uzyskania odpowiedzi i rozwiązań na wiele pytań i problemów dotyczących aktualnej sytuacji na rynku. Warto było pojawić się na tym spotkaniu. Patrycja Belka - 3M Poland Sp.z.o.o

4 Środa, 18 września 9:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa i przywitanie 12:15 Lunch 10:00 Windykacja klientów kana u tradycyjnego B2B: terminy p atno ci, limity kredytowe Zasady oceny ryzyka, przyznanie limitu kredytowego klienta tradycyjnego kana u B2B Raport handlowy pomocny w ryzyku tak czy nie? Termin p atno ci, umowa handlowa dla klienta kana u tradycyjnego Dorota Kowalska, Kierownik ds. Windykacji 11:00 Przerwa kawowa 11:15 Skuteczna windykacja d u nik a B2B jednoosobowe dzia alno ci gospodarcze, wp yw ustawy o ochronie danych osobowych i jak z takim d u nikiem skutecznie negocjowa? Markus Marcinkiewicz, Wiceprezes Zarz du, Centrum Kreacji i Bada Rozwoju Procesów - ARMADA Polska Bakalland Polska Ochrona danych osobowych w B2B Jak odnale d u nika podlegaj cego ochronie danych osobowych? Czy d u nika B2B podlegaj cego ochronie danych osobowych nale y obs ugiwa w standardach B2B? Jak negocjowa gdy typowe sankcje B2B nie robi na d u niku wra enia? 13:15 Wybrane aspekty strategii post powa s dowych i egzekucyjnych Zarz dzanie czasem prowadzenia post powania Ustanowienie rozdzielno ci maj tkowej ma onków Wst pienie w prawa i roszczenia d u nika - prowadzenie post powania s dowego w imieniu d u nika Wniosek wierzyciela o og oszenie upad o ci d u nika i sprawy o zakazanie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Rola "skargi paulia skiej" w strategii post powa Dawid Olszewski, Radca Prawny Kancelaria EULEO 14:15 Przerwa kawowa 14:30 Panel dyskusyjny podsumowuj cy spotkanie 15:30 Przewidywane zako czenie Kongresu wr czenie certy katów W dniach luty 2013 uczestniczyłam wraz z Panią Agnieszką Rzymyszkiewicz w Kongresie Windykacyjnym w Warszawie. Temat spotkania odpowiedni dla wykonywanej pracy pozwolił z innej, praktycznej strony porównać doświadczenia różnych firm w tym temacie. Obsługa spotkania na bardzo wysokim poziomie. Miła i sympatyczna atmosfera sprzyjała wymianie poglądów. Doświadczenia z innych branż już dziś nasunęły pomysły na wprowadzenie zmian i udoskonalenie programów obsługujących windykację. Elżbieta Kulińska, Agnieszka Rzymyszkiewicz - Przewozy Regionalne Sp.z.o.o. Z przyjemnością polecam usługi firmy Business Media Solutions, która w dniach września organizowała Kongres Windykacyjny. Temat kongresu w pełni odpowiadał moim oczekiwaniom. Doskonale dobrani prelegenci wykazali się pełnym profesjonalizmem, kompetencją i niezwykle pozytywną energią. Otrzymałam praktyczną wiedzę z zakresu motywowania pracowników oraz miałam możliwość poznania różnych ciekawych rozwiązań. Nabyta podczas spotkania wiedza z pewnością będzie przydatna w mojej pracy zawodowej. Kongres windykacyjny polecam, jako prestiżowe wydarzenie branży windykacyjnej, które jest doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy i nawiązania kontaktów. Doceniam profesjonalną organizację oraz przygotowanie imprezy zarówno dla uczestników, jaki i wykładowców. Dorota Spyra, Alektum Inkasso Sp. z o.o.

5 Katarzyna Misztal, Koordynator ds. kluczowych klientów ROVESE (dawniej Cersanit) Katarzyna Misztal: od lat zawodowo związana jest z windykacją, a od 6 lat pracuje w Grupie Rovese S.A. (dawny Cersanit S.A) na stanowisku Koordynatora ds. Kluczowych Klientów w Dziale Kontroli Należności i Ubezpieczeń. Wykształcenie ekonomiczne kierunek: ubezpieczenia Politechnika Świętokrzyska. Główne zadania na zajmowanym stanowisku to koordynowanie procesem zarządzania należnościami handlowymi oraz ubezpieczeniami w spółkach należących do Grupy Rovese S.A. zlokalizowanych w Polsce oraz za granicą (Rosja, Ukraina, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania). Katarzyna Misztal zajmuje się przede wszystkim monitoringiem płatności i kontrolą należności klientów: bieżącymi działaniami pre-windykacyjnymi, prowadzeniem windykacji pośredniej i bezpośredniej (twarda miękka), prowadzeniem negocjacji polubownych z dłużnikiem, mediacji, nadzorowaniem transakcji handlowych w zakresie ryzyka handlowego jak również pozyskiwaniem zabezpieczeń -hipoteka, weksel, zastaw rejestrowy. Celem pracy jest skuteczne działanie zmierzające do rozwiązania powstałego problemu, jakim jest zadłużenie. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje się wszelkie dostępne i prawnie dozwolone środki dyscyplinujące dłużnika i skłaniające go do uregulowania zobowiązań. Bart omiej Korbel, Credit Controller - Bacardi-Martini Polska Od września 2011 pracując na stanowisku Credit Controller odpowiada za proces zarządania należnościami i limitami kredytowymi w Bacardi-Martini Polska. Wcześniej, przez blisko 2 lata zdobywał doświadczenie na analogicznym stanowisku w Nutricia Polska. Posiada bogatą wiedzę w obszarze monitoringu należności kluczowych klientów. Zdecydowany przeciwnik stereotypowego postrzegania procesu windykacji należności oraz gorący zwolennik strategii bazujących na dobrych relacjach interpersonalnych. Marek Rechci ski, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego (klienci SME) Bank Pekao S.A Z wykształcenia Prawnik, trener i doradca z ponad 13 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC. Następnie jako Dyrektor Windykacji w Spółce COFACE. Prowadził szereg seminariów w ramach Gazeli Biznesu pod patronatem Pulsu Biznesu. Ponadto wielokrotnie prowadził audyty i szkolenia i usługi doradcze dedykowane dla pracowników działów windykacji. Następnie podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy, poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. Wielokrotnie prowadził szkolenia wewnętrzne w ramach tzw. Consumer Credit dla innych jednostek Banku celem lepszego zrozumienia cyklu kredytowego i przygotowania kadry pracowniczej do ewentualnej rotacji wewnątrz organizacji. W ramach pracy w Banku prowadził również gościnnie szkolenia zewnętrzne organizowane przez Business Consulting Group jako trener w zakresie Upadłości konsumenckiej w Polsce i na świecie. Markus Marcinkiewicz, Dyrektor Departamentu Operacyjnego - Centrum Kreacji i Bada Rozwoju Procesów Z wykształcenia dziennikarz, zawodowo menedżer windykacji z 10-letnim doświadczeniem. Pracował na stanowiskach menedżerskich w największych wrocławskich, komercyjnych bankach, a także tworzył, restrukturyzował i optymalizował call centra w wiodących firmach windykacyjnych. Ekspert technik perswazji, wywierania wpływu, psychologii i manipulacji. Jako dziennikarz i publicysta pracował dla największych koncernów wydawniczych w Polsce i prowadził portale internetowe. Obecnie Wiceprezes Zarządu ARMADA Polska - firma windykacyjna, a także filantrop. Prywatnie pasjonat gier i muzyki elektronicznej. Agnieszka Kelma Koczorowska, Koordynator ds. Nale no ci i Zobowi za - Amica Wronki S.A. W Amica Wronki pracuje od stycznia 2013 roku na stanowisku Koordynatora ds. Należności i Zobowiązań. Wcześniej przez 2 lata była Dyrektorem ds. Windykacji i Kontroli w Składy VOX Sp.z o.o. S.K.A. Posiada doświadczenie w zarządzaniu polisą dotyczącą ubezpieczenia należności oraz stosowaniem procedur windykacyjnych zarówno w zakresie miękkiej jak i twardej windykacji. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo. Dawid Olszewski, Radca Prawny - Kancelaria EULEO Wspólnik w Kancelarii EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni sp.k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w sektorze B2B jak i obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Od 7 lat związany z EULEO. Dorota Kowalska, Kierownik ds. Windykacji - Bakalland

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce Dwie równoległe sekcje tematyczne do wyboru Dopasuj temat do swoich zainteresowań! VI EDYCJA 26-27 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton DIALOG PRAKTYKÓW

Bardziej szczegółowo

KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW

KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW 18-19 września 2012 r., Warszawa, Hotel Jan III Sobieski DWIE RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE >>>>

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MOTYWACYJNE W CC: pozafinansowe vs. finansowe

SYSTEMY MOTYWACYJNE W CC: pozafinansowe vs. finansowe KONGRES CONTACT PROFIT CENTER 2013 Sekcja tematyczna: SYSTEMY MOTYWACYJNE W CC: pozafinansowe vs. finansowe 26-27 lutego 2013 r., Warszawa Hotel Sheraton Zmotywowany zespół - jak to osiągnąć? case study

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W CALL/CONTACT CENTER

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W CALL/CONTACT CENTER KONGRES CONTACT PROFIT CENTER 2013 Sekcja tematyczna: OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W CALL/CONTACT CENTER 26-27 lutego 2013 r., Warszawa Hotel Sheraton Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MOTYWACYJNE W CC: pozafinansowe vs. finansowe

SYSTEMY MOTYWACYJNE W CC: pozafinansowe vs. finansowe KONGRES CONTACT PROFIT CENTER 2013 Sekcja tematyczna: SYSTEMY MOTYWACYJNE W CC: pozafinansowe vs. finansowe 26-27 lutego 2013 r., Warszawa Zmotywowany zespół - jak to osiągnąć? case study Aviva Pozafinansowe

Bardziej szczegółowo

forumwindykacji.nf.pl

forumwindykacji.nf.pl GOŚĆ SPECJALNY TIM PAULSEN GŁÓWNY MÓWCA Z KANADY AUTOR PUBLIKACJI Z ZAKRESU PROFESJONALNYCH TECHNIK EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI PARTNER SPONSOR SYMULATOR ROZMOWY WINDYKACYJNEJ LIVE! Z GŁOSOWANIEM PRZEBIEGU

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI KONGRES HR 2013 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 18-19 WRZEŚNIA, WARSZAWA HOTEL SHERATON VII EDYCJA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI KONGRES HR 2013 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 18-19 WRZEŚNIA, WARSZAWA HOTEL SHERATON VII EDYCJA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja produktów leczniczych

Dystrybucja produktów leczniczych Doroczne spotkanie dla ekspertów z sektora farmaceutycznego zainteresowanych dystrybucją Kluczowe tematy spotkania: Nowe regulacje prawne mają ogromne znaczenie dla każdego podmiotu rynku farmaceutycznego:

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Opinie uczestników wcześniejszych edycji forum:

Szanowni Państwo. Opinie uczestników wcześniejszych edycji forum: Szanowni Państwo Biuro obsługi organów spółki to nie tylko wewnętrzny organ wsparcia, ale jednocześnie system wczesnego ostrzegania dla kluczowych menedżerów. Rola osób wspierających zarządy i rady nadzorcze

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia Strona Główne Zagadnienia Dotychczasowe doświadczenia i praktyki EPU Planowane zmiany w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego Plany wprowadzenia e-bte i perspektywy rozwoju e-bte Prawne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Amerykański partner Praktyczny charakter studiów FRANKLIN UNIVERSITY

studia mba Zajęcia w języku polskim Amerykański partner Praktyczny charakter studiów FRANKLIN UNIVERSITY FRANKLIN UNIVERSITY 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Amerykański partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Masterclass NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Partnerem konferencji jest: IMI Hydronic Engineering IMI Hydronic Engineering jest częścią międzynarodowego koncernu inżynieryjnego IMI

Bardziej szczegółowo

PERFORMANCE INSPIRACJE LIDERÓW SPRZEDAŻY. Dyrektor Wsparcia Sprzedaży RAIFFEISEN-LEASING POLSKA. Zastępca Dyrektora, Pion Sprzedaży DSM SPORTOWY

PERFORMANCE INSPIRACJE LIDERÓW SPRZEDAŻY. Dyrektor Wsparcia Sprzedaży RAIFFEISEN-LEASING POLSKA. Zastępca Dyrektora, Pion Sprzedaży DSM SPORTOWY 10-11 PAŹDZIERNIKA 2013, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA SALES V KONFERENCJA PERFORMANCE INSPIRACJE LIDERÓW SPRZEDAŻY WŚRÓD INSPIRATORÓW M.IN.: Kinga Baranowska Marcin Ludwicki Krystian Kulczycki

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Dla kogo Konferencja?

Dla kogo Konferencja? Dla kogo Konferencja? Dyrektorów Szpitali Właścicieli Prywatnych Centrów Medycznych Zarządów Spółek Medycznych Właścicieli Klinik Stomatologicznych Kierowników działów: IT, Jakości, RUM, Organizacji i

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo