POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI INFORMATOR"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI INFORMATOR DLA STUDENTÓW KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2009/2010

2 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 2 Wydawca: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 tel.: (48-58) fax: (48-58) Opracowanie redakcyjne: dr hab. inż. Dariusz Świsulski, mgr Mirosława Kamonciak

3 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE Kierunek Elektrotechnika Sylwetka absolwenta Organizacja studiów PROGRAM STUDIÓW Plan studiów kierunku Elektrotechnika Treści programowe przedmiotów semestru I Treści programowe przedmiotów semestru II Treści programowe przedmiotów semestru III Treści programowe przedmiotów semestru IV Treści programowe przedmiotów semestru V Treści programowe przedmiotów semestru VI Treści programowe przedmiotów semestru VII Praktyka zawodowa REGULAMIN STUDIÓW ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I STOPNIA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS ORGANIZACJE STUDENCKIE Wydziałowa Rada Studentów Elektrotechniki i Automatyki Wydziałowa Komisja Stypendialna Naukowe Koło Studentów Automatyki Naukowe Koło Studentów Elektryków Studenckie Koło Inżynierii Pomiarowej Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich PG... 74

4 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Kierunek Elektrotechnika Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (WEiA PG) prowadzone są studia na trzech kierunkach: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Energetyka. Ostatni z wymienionych jest kierunkiem międzywydziałowym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziałem Mechanicznym. Zgodnie z Procesem Bolońskim, przyjęto trzystopniowy system studiów: studia pierwszego stopnia zakończone tytułem inżyniera, studia drugiego stopnia zakończone tytułem magistra oraz studia doktoranckie. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym (zajęcia od poniedziałku do piątku) oraz w systemie niestacjonarnym (zajęcia w trakcie zjazdów w piątki, soboty i niedziele). Studia na kierunku Elektrotechnika na WEiA PG prowadzone są jako: studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie), studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie (ostatni rocznik zakończy te studia w 2011 roku), stacjonarne studia doktoranckie, oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia i niestacjonarne studia drugiego stopnia. Informator ten dotyczy tylko studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika. Elektrotechnika jest dziedziną nauki i techniki obejmującą: wytwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, oraz jej przetwarzanie (w energię elektryczną o zmienionych parametrach lub w inne rodzaje energii) i użytkowanie. Na kierunku Elektrotechnika studenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności praktyczne ze wszystkich wymienionych powyżej zagadnień w szerokim powiązaniu z informatyką i technikami komputerowymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Inżynierowie elektrycy po tym kierunku są dobrze przygotowani zarówno do pracy zawodowej jak i do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika lub pokrewnym Sylwetka absolwenta Zgodnie ze Standardami kształcenia dla kierunku Elektrotechnika dla studiów pierwszego stopnia Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w podstawowym zakresie językiem zawodowym. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kwalifikacje absolwentów kierunku Elektrotechnika na WEiA PG odpowiadają wymaganiom sformułowanym w Standardach. Absolwenci tego kierunku pracują głównie w: biurach badawczych i projektowych przy projektowaniu i oprogramowywaniu urządzeń i układów energoelektronicznych, firmach produkujących urządzenia elektryczne, osprzęt elektryczny i elektroniczny oraz sprzęt oświetleniowy, koncernach energetycznych i firmach

5 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 5 dystrybucyjnych, firmach budowy obiektów elektroenergetycznych, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki, przy projektowaniu, programowaniu i uruchamianiu układów zasilania i sterowania obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, firmach zajmujących się automatyką napędu elektrycznego, elektroniką i/lub informatyką przemysłową Organizacja studiów Studia pierwszego stopnia niestacjonarne na kierunku Elektrotechnika trwają 7 semestrów, obejmując łącznie 1510 godzin zajęć prowadzonych w formie: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych i seminariów. Wszystkie przedmioty podzielone są na cztery grupy: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe. Do przedmiotów kształcenia ogólnego należą przedmioty humanistyczne, Technologie informacyjne, Rachunek ekonomiczny w elektrotechnice, Język obcy (zajęcia przez cztery semestry). W ramach przedmiotów podstawowych prowadzone są zajęcia z: Matematyki, Fizyki, Informatyki, Inżynierii materiałowej, Geometrii i grafiki inżynierskiej oraz Metod numerycznych. Do przedmiotów kierunkowych należą m.in.: Obwody elektryczne, Mechanika, Elektrodynamika, Metrologia, Maszyny elektryczne, Elektronika, Energoelektronika, Technologie wytwarzania energii elektrycznej, Elektroenergetyka, Systemy elektroenergetyczne, Technika wysokich napięć, Urządzenia elektryczne, Inżynieria elektryczna w transporcie, Techniki mikroprocesorowe, Podstawy automatyki, Napęd elektryczny, Sygnały i systemy dynamiczne, Sterowniki programowalne, Instalacje elektryczne i technika oświetleniowa, Przemysłowe sieci informatyczne, Budynek inteligentny, Inżynieria systemów alarmowych. Studia pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika są prowadzone bez podziału na specjalności. W trakcie studiowania na tym kierunku studenci zdobywają szeroką wiedzę między innymi z zakresu: instalacji elektrycznych, osprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu oświetleniowego, urządzeń i aparatów elektrycznych, techniki wysokich napięć, elektrowni i stacji elektroenergetycznych, sieci i systemów elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej, energetyki niekonwencjonalnej, maszyn i napędu elektrycznego, energoelektroniki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, sterowania układami napędowymi o zasilaniu przekształtnikowym, pojazdów elektrycznych, elektrotechniki w transporcie, projektowania urządzeń energoelektronicznych i układów elektromechanicznych, sterowników programowalnych, budynków inteligentnych i przemysłowych sieci informatycznych, programowania obiektowego i technik komputerowo wspomaganego projektowania. Pomimo braku podziału na specjalności ukierunkowanie zainteresowań każdego studenta jest możliwe m in. poprzez odpowiedni dobór przedmiotów obieralnych, wybór miejsca odbywania praktyki zawodowej oraz odpowiedni wybór tematu pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego). Przedmioty obieralne w wymiarze 220 godzin są realizowane w semestrach piątym, szóstym i siódmym. Po semestrze szóstym studenci odbywają sześciotygodniową praktykę zawodową. W trakcie semestru siódmego studenci wykonują pracę dyplomową (projekt dyplomowy), a na zakończenie studiów zdają egzamin dyplomowy. Absolwent kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł inżyniera i może rozpocząć studia drugiego stopnia.

6 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 6 2. PROGRAM STUDIÓW 2.1. Plan studiów kierunku Elektrotechnika

7 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe semestru I Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS dr inż. M. Michna Technologie informacyjne 2 2 dr C. Mrozicki Propedeutyka matematyki dr C. Mrozicki Matematyka 2 E 2 6 dr K. Trzebiatowski Fizyka 3 E 2 6 dr inż. M. Palacz Geometria i grafika inżynierska dr inż. A. Skiba Obwody elektryczne 1 E 1 4 prof. dr hab. inż. M. Krawczuk Mechanika Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Kod: Semestr: I Godziny: 2W Punkty: 2 Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Dr inż Michał Michna zaliczenia: Zaliczenie Technologie informacyjne jako część dziedziny techniki i wiedzy. Środki techniczne (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) oraz zakres ich stosowania w technologiach informacyjnych. Istota programowania strukturalnego i obiektowego w informatyce, telekomunikacji i nauce o informacji. Zasady przetwarzania informacji w ujęciu strukturalnym i obiektowym. Techniki informacyjne w multimediach. Informacje ogólne na temat komputerowego modelowania 3D obiektów wirtualnych. Sposoby przekazywania informacji w trójwymiarowej grafice komputerowej. Omówienie zagadnień komputerowej animacji i wirtualnych narzędzi stosowanych przy tworzeniu prezentacji multimedialnych. Sposoby przetwarzania i przekazywania informacji przy wykorzystaniu animacji komputerowej. Bazy danych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji. Obiekty baz danych. Zasady zarządzania bazą danych. Struktura bazy danych. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Podstawy transmisji, protokoły, warstwowy model OSI (open systems interconnections). Technologie sieci lokalnych. Infrastruktura, okablowanie i podstawowy osprzęt sieciowy. Internet. Pojęcie domeny, nazwy sieciowe (adresy URL, technika DNS ), protokół TCP/IP adresacja. Bezpieczeństwo w sieci i mechanizmy zabezpieczające.

8 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 8 Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Wilk A., Michna M., Trybull A.: Wprowadzenie do IT - wykłady. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Poznanie ogólnych zasad i możliwości zastosowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w informatyce i nauce o informacji. przedmiotu: PROPEDEUTYKA MATEMATYKI Kod: Semestr: I Godziny: 2W 2Ć Punkty: 5 Jednostka: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Dr Cezary Mrozicki zaliczenia: Zaliczenie Zbiór liczb rzeczywistych. Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej i jej własności. Funkcje jednej zmiennej, podstawowe własności, funkcje złożone i odwrotne. Przegląd funkcji elementarnych: liniowe, kwadratowe, potęgowe, wielomiany, wymierne, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, cyklometryczne, hiperboliczne. Równania i nierówności różnych typów, układy równań i nierówności. Macierze i wyznaczniki. Układy równań liniowych. Ciągi liczbowe granica ciągu, arytmetyka granic. Ciąg arytmetyczny i geometryczny. Liczba e. Liczby zespolone postać algebraiczna, trygonometryczna, wykładnicza, działania, potęgowanie (wzór Moivre'a), pierwiastkowanie liczb zespolonych. Elementy geometrii analitycznej linia prosta na płaszczyźnie, okrąg, elipsa, parabola, hiperbola. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni. Pr. zb.: Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej. Gdańsk: Wyd. PG, Leksiński W., Macukow B., Żakowski W.: Matematyka w zadaniach cz. I i II. Warszawa, WNT przedmiotu: MATEMATYKA Kod: Semestr: I Godziny: 2W 2Ć Punkty: 6 Jednostka: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Dr Cezary Mrozicki zaliczenia: Egzamin Granica i ciągłość funkcji. Własności funkcji ciągłych. Pochodna funkcji. Pochodne funkcji elementarnych. Zastosowania pochodnych twierdzenie Taylora, reguła de l'hospitala, monotoniczność, ekstrema, wypukłość, asymptoty, badanie przebiegu zmienności funkcji. Całka nieoznaczona podstawowe wzory, całkowanie przez części, całkowanie przez podstawienie. Całkowanie funkcji wymiernych, trygonometrycznych. Całka oznaczona Riemanna twierdzenie Newtona Leibniza, całki niewłaściwe, zastosowania geometryczne. Wektory na płaszczyźnie i w przestrzeni. Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany.

9 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 9 Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 1. Wrocław: GiS, Jurewicz T, Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Wrocław: GiS, Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I. Warszawa: PWN, Lassak M.: Matematyka dla studiów technicznych. Warszawa: Supremum, Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski W.: Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania. Warszawa: WNT, przedmiotu: FIZYKA Kod: Semestr: I Godziny: 3W 2Ć Punkty: 6 Fizyki Ciała Stałego Dr Konrad Trzebiatowski zaliczenia: Egzamin Elementy matematyki w fizyce. Rachunek wektorowy i różniczkowy. Układ jednostek SI. Ruch i energia. Równania ruchu punktu materialnego. Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny. Zasady dynamiki. Praca. Moc. Energia. Dynamika ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej. Ruch drgający. Drgania tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy i akustyka. Rozchodzenie się fal w różnych ośrodkach. Własności mechaniczne ciał. Ultradźwięki. Ciepło. Elementy fizyki molekularnej. Pojęcie temperatury i pomiar temperatury. Przemiany gazowe. Gaz doskonały i rzeczywisty. Stan krytyczny. Przemiany fazowe. Zasady termodynamiki. Pole elektryczne i magnetyczne. Własności elektryczne i magnetyczne ciał. Ruch ładunku w polu elektrycznym i magnetycznym. Wektor natężenia pola elektrycznego i magnetycznego. Ferromagnetyki, diamagnetyki, paramagnetyki, nadprzewodniki. : Resnick R., Halliday D.: Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych t. 1 i 2. Warszawa: PWN, przedmiotu: GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA Kod: Semestr: I Godziny: 1 W 1L Punkty: 3 Robotyki i Systemów Mechatroniki Dr inż. Magdalena Palacz zaliczenia: Zaliczenie Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie, teorii zapisu złożonych konstrukcji technicznych oraz metod komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych, elektromechanicznych i elektrycznych. Przedmiot umożliwi poznanie zagadnień odwzorowań obiektów technicznych na płaszczyźnie. Studenci zapoznają się również z komputerowymi narzędziami niezbędnymi do realizacji w/w celów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na komputerowy proces tworzenia dokumentacji rysunkowej, a w szczególności na powiązania między doborem cech konstrukcji a sporządzaniem dokumentacji rysunkowej w warunkach wspomagania komputerowego.

10 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 10 Omówione zostaną takie zagadnienia jak graficzne odwzorowanie elementów przestrzennych na płaszczyźnie, w tym rzutowanie, odwzorowania przestrzenne w rzutach prostokątnych. W dalszej kolejności omówione zostaną pojęcia podstawowe dotyczące konstrukcji i zasad jej zapisu, rodzajów zapisu konstrukcji, formatów arkuszy i podziałek rysunkowych. Następnie przedstawione zostaną metody odwzorowania graficznego zapisu postaci konstrukcyjnej i układu wymiarów, graficzny zapis połączeń konstrukcyjnych, połączenia rozłączne i nierozłączne, rysunki złożeniowe i wykonawcze. Końcowa część wykładu będzie poświęcona komputerowemu zapisowi konstrukcji, komputerowym metodom odwzorowań graficznych, komputerowemu zapisowi układów elektrycznych oraz przedstawieniu wybranych symboli graficznych stosowanych w mechanice, elektrotechnice, automatyce i elektroenergetyce. Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r. Pikoń A. AutocCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r. Poradnik inżyniera elektryka. WNT przedmiotu: OBWODY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: I Godziny: 1 W 1Ć Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż Andrzej Skiba zaliczenia: Egzamin Wiadomości wstępne: wielkości fizyczne i ich jednostki (ładunek, potencjał, napięcie, prąd, energia, moc), liniowe i nieliniowe elementy obwodów elektrycznych (zależności między prądem i napięciem dla elementów R, L i C), prawa Kirchhoffa, sygnały elektryczne (klasyfikacja i wielkości charakterystyczne). Obwody prądu stałego: podstawowe połączenia elementów obwodu elektrycznego, opis obwodu równaniami wynikającymi z praw Kirchhoffa, metoda potencjałów węzłowych analizy obwodów, twierdzenie Thevenina o zastępczym źródle napięciowym, element nieliniowy w obwodzie prądu stałego (punkt pracy, linearyzacja elementy nieliniowego), bilansowanie mocy w obwodach elektrycznych. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. Warszawa: WNT, Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. Warszawa: WNT, Cichocki A. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. Warszawa: PWN, Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. Warszawa: PWN, Horiszny J. i in. : Obwody elektryczne w stanie ustalonym. Zbiór zadań. Gdańsk: Wyd. PG, Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozumienie zagadnień z zakresu układów elektrycznych. Umiejętność tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego. Analiza obwodów prądu stałego w stanie ustalonym.

11 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 11 przedmiotu: MECHANIKA Kod: Semestr: I Godziny: 2W 1Ć Punkty: 4 Robotyki i Systemów Mechatroniki Prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk zaliczenia: Zaliczenie Pojęcia podstawowe. Aksjomaty statyki. Pojęcia pierwotne Siła jako wektor. Dwójka zerowa.twierdzenie o przesuwaniu siły wzdłuż prostej działania. Wypadkowa dwóch sił nierównoległych na płaszczyźnie. Rozkład siły na dwie składowe o danych kierunkach działania. Zasada akcji i reakcji. Rodzaje więzów. Równowaga zbieżnego układu sił. Układy sił. Analityczna reprezentacja siły. Wektor główny. Warunki równowagi zbieżnego płaskiego i przestrzennego układu sił. Twierdzenie o trzech siłach. Para sił. Moment pary sił. Składanie dwóch sił równoległych. Para sił. Moment pary sił. Twierdzenie o parach sił. Składanie par sił w jednej płaszczyźnie. Moment siły względem punktu i osi. Moment siły względem punktu (bieguna). Moment siły względem osi. Twierdzenie o równoległym przesuwaniu siły. Równowaga płaskiego, dowolnego i przestrzennego układu sił. Redukcja płaskiego i przestrzennego, dowolnego układu sił. Przypadki redukcji płaskiego i przestrzennego. Dowolnego układu sił. Warunki równowagi płaskiego i przestrzennego, dowolnego układu sił. Środki ciężkości. Środek sił równoległych. Środek ciężkości brył, figur płaskich, linii. Tarcie. Tarcie statyczne. Siła tarcia statycznego. Tarcie kinetyczne. Tarcie cięgien. Tarcie toczenia. Podstawowe założenia i hipotezy wytrzymałościowe. Rodzaje obciążeń. Odkształcenia. Naprężenia. Elementy teorii sprężystości. Podział obciążeń. Zasada de Saint-Venanta. Podstawy projektowania konstrukcji. Momenty bezwładności figur. Rozciąganie i ściskanie prętów prostych. Ścinanie technologiczne. Skręcanie prętów. Zginanie. Wytrzymałość. Zginanie z rozciąganiem lub ściskaniem. Zginanie ze skręcaniem. Wytrzymałość zmęczeniowa. Podstawowe pojęcia wytrzymałości zmęczeniowej. Wytrzymałość zmęczeniowa przy cyklach symetrycznych i niesymetrycznych. Czynniki wpływające na zmianę wytrzymałości zmęczeniowej. Krawczuk M.: Mechanika ciała stałego wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących wyznaczania reakcji oraz stanu naprężeń i odkształceń ciała stałego dla układów sił zbieżnych i dowolnych.

12 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe przedmiotów semestru II Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS Język angielski 2 1 dr C. Mrozicki Matematyka 3 E 3 7 dr inż M. Wołoszyn Metody numeryczne mgr inż. M. Kostrzewski Informatyka dr inż. A. Skiba Obwody elektryczne 2 E 2 6 dr inż. A. Skiba Laboratorium podstaw elektrotechniki 2 2 dr inż. M. Wołoszyk Metrologia 2 E 3 dr inż. A. Augusiak Technologie wytwarzania energii elektrycznej 1 2 Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod: Semestr: II Godziny: 2Ć Punkty: 1 Jednostka: Centrum Języków Obcych Dyrektor Studium zaliczenia: Zaliczenie Hobbies and interests; Verb form reviews; Applying for a job; CV; Application letter; Interview; Negatives and questions; Saying no; Autograph hunters; Time adverbials; Collectors; Talking about collections; What clauses; Expressions with thing; Wildlife; Present habits; Describing personality; Adjectives (character); Animal rights; Verb idioms; Expressing opinions; Pets and their owners; Past habits; Strong reactions; Working animals; Be/Get used to; collocations with get; Fashion statements; Compound adjectives; Writing a composition; Dress style; Expressions with look; Defining and non-defining relative clauses; Mirror images; Participle clauses; Model behavior; Functional language: addition; Fears and phobias; Word building; Explaining reasons (so that, in order to, in case ); Gladiators; Present perfect and past simple; Discussing assertiveness; Human rights; Freedom; Equality; Southern snakes; Present perfect simple and continuous. Straightforward Upper Intermediate, Philip Kerr and Ceri Jones, Macmillan, SB&WB

13 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 13 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Opanowanie języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, według skali CEF: poziom B2 przedmiotu: MATEMATYKA Kod: Semestr: II Godziny: 3W 3Ć Punkty: 7 Jednostka: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Dr Cezary Mrozicki zaliczenia: Egzamin Macierze i wyznaczniki. Układy równań liniowych. Wektory na płaszczyźnie i w przestrzeni. Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni. Szeregi liczbowe, potęgowe, Taylora, Fouriera. Funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, zastosowania. Całka podwójna, zastosowania. Równania różniczkowe zwyczajne zmiennych rozdzielonych i do nich sprowadzalne, równania liniowe pierwszego rzędu. Transformata Laplace'a i jej zastosowania. K. Jankowska, T. Jankowski, Zbiór zadań z matematyki. K. Jankowska, T. Jankowski, Zadania z matematyki wyższej. K. Jankowska, T. Jankowski, Funkcje wielu zmiennych. Całki wielokrotne. Geometria analityczna. przedmiotu: METODY NUMERYCZNE Kod: Semestr: II Godziny: 1W 1L Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Mirosław Wołoszyn zaliczenia: Zaliczenie Układy równań liniowych. Metody rozwiązywania: eliminacji Gaussa, Jordana, obliczanie macierz odwrotnej, metoda LU, metody iteracyjne. Interpolacja: wielomiany Lagrange a, funkcje sklejane. Aproksymacja: średniokwadratowa. Równania nieliniowe: metoda bisekcji, siecznych i Newtona. Całkowanie numeryczne: kwadratury Newtona-Cotesa, metoda Romberga, kwadratury Gaussa. Rozwiązywanie zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych: metody wielokrokowe jawne i niejawne, zbieżność i stabilność metody, metody typu predyktor- korektor, kontrola błędu obliczeń. Metody Rungego-Kutty. Chua L.O., Pen-Min Lin: Komputerowa analiza układów elektronicznych. Warszawa: WNT, Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne. Warszawa: WNT, 1982.

14 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 14 przedmiotu: INFORMATYKA Kod: Semestr: II Godziny: 1W 2L Punkty: 5 Automatyki Mgr inż. Marian Kostrzewski zaliczenia: Zaliczenie Podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych. Klasy urządzeń zewnętrznych komputerów, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi. Algorytmy (własności, przykłady, sposób zapisu), złożoność obliczeniowa algorytmu. Elementy języka C: funkcja main, stałe, wbudowane typy danych języka C (int, char, float, double, void), operatory w języku C (składnia, priorytet wykonania), wyrażenia w języku C, konstrukcje programowe języka C (if, for, while, do while, goto, switch). Funkcje w języku C (definiowanie, wywołanie, przekazywanie parametrów, zwrot wartości). Typy abstrakcyjne (definiowane przez operatora) wektory, macierze, struktury, unie; typy abstrakcyjne jako parametry funkcji i rezultaty działania funkcji. Zakres widzialności obiektów (zmiennych, funkcji) w języku C. Program laboratorium: Wstęp do algorytmów. Wstęp do języka C. Struktura programu. Wbudowane typy proste (char, int, float, double, void). Modyfikatory typów (long, short, signed, unsigned). Podstawowe operacje I/O. Formatowanie informacji wyjściowej. Tablice jedno- i dwuwymiarowe. Stałe w języku C. Struktury programowe (instrukcje strukturalne). Arytmetyka liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych. Arytmetyka bitowa. Operatory relacji. Operatory logiczne. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT Drozdek A., Simon D. L.: Struktury danych w języku C, WNT Kerninghan B., Ritchie D.: Język ANSI C, WNT Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion Zalewski A.: Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem Borland C++, BUM przedmiotu: OBWODY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: II Godziny: 2 W 2Ć Punkty: 6 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Andrzej Skiba zaliczenia: Egzamin Jednofazowe obwody prądu przemiennego w stanie ustalonym: liczby zespolone w analizie obwodów prądu przemiennego, wykresy fazorowe napięć i prądów, analiza dwójników z elementami RLC (połączenia szeregowe, równoległe i mieszane), moc czynna, bierna i pozorna, współczynnik mocy, trójkąt mocy, analiza obwodów prądu przemiennego, bilansowanie mocy, rezonans w obwodach elektrycznych, sprzężenie magnetyczne, indukcyjność wzajemna, czwórniki (parametry łańcuchowe, impedancja charakterystyczna czwórnika symetrycznego), filtry reaktancyjne typu k, obwody elektryczne przy okresowych niesinusoidalnych przebiegach napięciowo prądowych. Trójfazowe obwody prądu przemiennego w stanie ustalonym: obwody trójfazowe symetryczne i niesymetryczne, odbiornik trójfazowy gwiazdowy i trójkątowy, składowe symetryczne napięć i prądów trójfazowych.

15 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 15 Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa. Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. WNT Warszawa. Cichocki A. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. PWN Warszawa. Horiszny J. i in. : Obwody elektryczne w stanie ustalonym. Zbiór zadań. Wydawnictwo PG. Gdańsk 2005 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozumienie zagadnień z zakresu układów elektrycznych. Umiejętność tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego. Analiza obwodów prądu przemiennego w stanie ustalonym. LABORATORIUM przedmiotu: Kod: PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Semestr: II Godziny: 2 L Punkty: 2 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Andrzej Skiba zaliczenia: Zaliczenie Obwody liniowe prądu stałego. Obwody z elementami nieliniowymi. Obwody z elementami liniowymi RLC. Rezonans w obwodach elektrycznych. Badanie obwodu trójfazowego symetrycznego. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa. Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. WNT Warszawa. Cichocki A. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. PWN Warszawa. Horiszny J. i in. : Obwody elektryczne w stanie ustalonym. Zbiór zadań. Wydawnictwo PG. Gdańsk 2005 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozumienie zagadnień z zakresu układów elektrycznych. Umiejętność tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego. Analiza obwodów prądu przemiennego w stanie ustalonym.

16 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 16 przedmiotu: METROLOGIA Kod: Semestr: II Godziny: 2 W Punkty: 3 Metrologii i Systemów Informacyjnych Dr inż. Marek Wołoszyk zaliczenia: Egzamin Rola i zadania metrologii. Służba miar. Jednostki miary. Opracowywanie wyników badań doświadczalnych. Teoria błędów. Niedokładność systematyczna, przypadkowa i od nieczułości. Klasy dokładności. Analiza statystyczna wyników pomiarów. Określanie niepewności pomiaru. Mierniki analogowe. Wzorce i kalibratory. Rozszerzanie zakresów pomiarowych przy prądzie stałym i przemiennym. Mostki stało- i przemienno-prądowe. Pomiary parametrów RLC. Pomiary kompensacyjne. Pomiary mocy 1 i 3 fazowej w układach elektroenergetycznych. Pomiary mocy biernej. Pomiary energii elektrycznej. Elektroniczne układy pomiarowe analogowe i cyfrowe. Podstawy przetwarzania analogowocyfrowego i cyfrowo-analogowego. Kompensacja i eliminacja zakłóceń. Klasyfikacja metod pomiarowych. Pomiary cyfrowe napięcia, częstotliwości i czasu. Multimetry cyfrowe. Oscyloskopy elektroniczne. Rejestracja danych pomiarowych. Przemysłowe przetworniki pomiarowe. Statyczne i dynamiczne właściwości przetworników. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Stabrowski M.: Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Prawidłowe stosowanie jednostek miar, systemów miar oraz wzorców podstawowych wielkości mierzalnych. Umiejętność doboru narzędzi i metod pomiarowych stosownych do zadania pomiarowego w określonych warunkach zewnętrznych, a także doboru narzędzi i metod do kontroli podstawowych urządzeń pomiarowych. Przygotowanie do projektowania i konstrukcji układów pomiarowych. Umiejętności opracowania wyników pomiarowych, oceny błędów i niepewności pomiaru. Przygotowanie do udziału w zajęciach laboratoryjnych z metrologii oraz dalszej części wykładów realizowane w sem. III. TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ENERGII przedmiotu: Kod: ELEKTRYCZNEJ Semestr: II Godziny: 1W Punkty: 2 Elektroenergetyki Dr inż. Andrzej Augusiak zaliczenia: Zaliczenie Postacie i nośniki energii. Sprawność i efektywność przemian energetycznych. Zapotrzebowanie na energię elektryczną i jego struktura. Klasyfikacja elektrowni. Podstawy fizyczne przemian energetycznych. Przemiany energetyczne w klasycznych elektrowniach parowych. Sprawność urządzeń energetycznych i sprawność całkowita elektrowni. Podstawy fizyczne wykorzystania energii wodnej. Parametry i sprawność w elektrowni wodnych. Podstawy fizyczne wykorzystania energii jądrowej. Zasady działania oraz klasyfikacja reaktorów jądrowych. Niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej. Możliwości wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, geotermicznej oraz energii biomasy. Oddziaływanie energetyki na środowisko.

17 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 17 Marecki J.: Podstawy przemian energetycznych. Warszawa: WNT, Szargut J., Ziębik A.: Podstawy energetyki cieplnej. Warszawa: PWN, Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera elektryka, t III. Warszawa: WNT1997. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: WNT Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Zdobycie umiejętności w zakresie wyznaczania podstawowych wskaźników techniczno eksploatacyjnych różnych rodzajów elektrowni; badania warunków pracy prostych układów wytwarzania energii elektrycznej.

18 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe przedmiotów semestru III Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS Język angielski 2 1 mgr inż. M. Kostrzewski Informatyka dr inż. H. Boryń, doc. PG Inżynieria materiałowa dr inż. A. Skiba Obwody elektryczne 1 E 1 4 dr hab. inż. P. Chrzan Elektronika 2 E 2 5 dr inż. M. Wołoszyk Metrologia 2 3 dr hab. inż. W. Matulewicz Maszyny elektryczne 2 E 2 5 dr inż. A. Skiba Elektrodynamika Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod: Semestr: III Godziny: 2Ć Punkty: 1 Jednostka: Centrum Języków Obcych Kierownik Studium zaliczenia: Zaliczenie Art.; Narrative tenses; Dependent prepositions; Writing a review; Evaluating; -ever words; A good read; Discussing a painting; Past perfect continuous; Bookworm; Discussing reading preferences; Phrasal verbs; Politics at the polls; Real and unreal conditions; Women in politics; I wish & If only; Elections; Politically incorrect; Should have; Embarrassment; Politically correct; Asking for and giving clarification; Job interview; Green issues; Vocabulary: the environment; Writing an ; Green houses; Futures review; Expressions with make; Home improvements; Lifestyle changes; Future perfect and future continuous; Life-coaching; Trends; Nouns and prepositions; Future predictions; Health; Idioms; Symptoms; Modals of speculation; Alternative therapies; Modals (permission, obligation & prohibition); Back pain; Phrasal verbs with objects; Changing the subject. Straightforward Upper Intermediate, Philip Kerr and Ceri Jones, Macmillan, SB&WB Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Opanowanie języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, według skali CEF: poziom B2

19 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 19 przedmiotu: INFORMATYKA Kod: Semestr: III Godziny: 1W 2P Punkty: 4 Automatyki Mgr inż. Marian Kostrzewski zaliczenia: Zaliczenie Operacje na plikach w języku C (pliki o dostępie sekwencyjnym i swobodnym). Podstawowe informacje o programowaniu proceduralnym, strukturalnym i obiektowym. Elementy języka C++ (definicja klasy, znaczenie modyfikatorów public, private, protected, dziedziczenie; deklaracja egzemplarzy klasy; klasyczny strumień operacji I/O). Elementy relacyjnych baz danych (relacja zależności 1:1, 1:N, N:M; postacie normalne bazy relacyjnej; operatory relacyjne). Podstawowe konstrukcje języka SQL. Tematyka projektu: Opracowanie aplikacji (projekt danych, interfejsu, raportów) do ewidencji związanej z jakimś obszarem ludzkiej aktywności. J.L.Harrington SQL dla każdego, Mikom W.Harris Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu, WNT H.Schildt Programowanie C++, ReadMe M.Whitehorn, B.Marklyn Relacyjne bazy danych, Helion A.Zalewski (Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem) Borland C++, BUM Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Umiejętność programowania w języku algorytmicznym. Projektowanie i podstawowa obsługa relacyjnych baz danych. przedmiotu: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Kod: Semestr: III Godziny: 1W 1L Punkty: 4 Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Dr inż. Henryk Boryń, doc. PG zaliczenia: Zaliczenie Materiały przewodzące. Fizyczne podstawy przewodnictwa elektrycznego. Miedź i aluminium - porównanie własności. Styki. Materiały oporowe metaliczne i niemetaliczne, kryteria doboru. Półprzewodniki w elektrotechnice silnoprądowej. Materiały magnetyczne. Magnetyki anizotropowe, izotropowe, amorficzne, nanokrystaliki. Kształtowanie obwodów magnetycznych. Magnetyki twarde. Materiały elektroizolacyjne. Mechanizmy przewodnictwa i polaryzacji dielektryków. Materiały stałe nieorganiczne. Szkło, mika i ich przetwory. Ceramika elektrotechniczna. Materiały stałe organiczne. Papiery elektrotechniczne. Materiały stałe. Termoplasty i duroplasty. Tworzywa warstwowe. Elastomery. Materiały izolacyjne ciekłe i gazowe. Lakiery izolacyjne, impregnacja uzwojeń. Celiński Z.: Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Warszawa: Oficyna Wyd. PW Boryń H., Tłustochowicz Ł.: Laboratorium materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Wyd. Politechniki Gdańskiej ( w przygotowaniu)

20 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 20 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych właściwości fizycznych i technicznych materiałów elektrotechnicznych, zasad doboru materiałów do wykorzystania w konstrukcji urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia oraz mechanizmów determinujących prawidłową eksploatację urządzeń. przedmiotu: OBWODY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: III Godziny: 1W 1Ć Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Andrzej Skiba zaliczenia: Egzamin Obwody elektryczne przy okresowych niesinusoidalnych przebiegach napięciowo prądowych: szereg Fouriera, metoda superpozycji, analiza obwodów; moc w obwodach z przebiegami napięcia prądu odkształconego. Wiadomości wstępne dotyczące stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych. Fizyczne prawa prowadzące do warunków ciągłości ładunku i strumienia magnetycznego. Stany nieustalone w obwodach I rzędu (RC i RL) bez wymuszeń oraz z wymuszeniami stałymi, sinusoidalnymi i wykładniczymi. Stany nieustalone w obwodach II rzędu (RLC i LC) bez wymuszeń oraz z wymuszeniami stałymi i sinusoidalnymi. Stan quasiustalony w obwodach I i II rzędu. Obwody o parametrach rozłożonych - równania linii długiej, stan ustalony i nieustalony w linii bezstratnej, odbicie sygnału od końca linii. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa. Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. WNT Warszawa. Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. PWN Warszawa. przedmiotu: ELEKTRONIKA Kod: Semestr: III Godziny: 2W 2L Punkty: 5 Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Dr hab. inż. Piotr Chrzan zaliczenia: Egzamin Aparatura pomiarowa: multimetry analogowe i cyfrowe, oscyloskopy analogowe i cyfrowe, zasilacze, generatory. Elementy elektroniczne bierne: rezystory, kondensatory, elementy indukcyjne. Półprzewodniki: budowa krystaliczna, nośniki ładunku elektrycznego, półprzewodniki, domieszkowane, wpływ czynników fizycznych na właściwości półprzewodników: termistory, warystory. Niejednorodne struktury półprzewodnikowe: złącze p-n, złącze m-s, struktura MOS, główne zjawiska elektryczne, technologia wytwarzania. Diody półprzewodnikowe: przełączające, impulsowe, prostownicze, szybkie, Zenera, Schottky ego, pojemnościowe, tunelowe. Elementy optoelektroniczne: fotodiody, transoptory, diody świecące, diody emitujące podczerwień, diody laserowe, wyświetlacze LCD, ogniwa słoneczne budowa i zastosowania. Tranzystory bipolarne i unipolarne: budowa, zasada działania, główne właściwości elektryczne, podstawowe parametry i charakterystyki, parametry małosygnałowe. Wzmacniacze elektroniczne: pojęcia ogólne, budowa i zasada działania, podstawowe parametry i charakterystyki, sprzężenie zwrotne,

21 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 21 jednostopniowy wzmacniacz z tranzystorem w układzie ze wspólnym emiterem, tranzystorowy wzmacniacz różnicowy, wzmacniacz operacyjny idealny i rzeczywisty w zakresie pracy liniowej i nieliniowej, wzmacniacze mocy. Filtry: klasyfikacja, charakterystyki częstotliwościowe, filtry bierne RLC, selektywne, aktywne Generatory sygnałów elektrycznych: Zasada działania, generacja sygnałów sinusoidalnych, generacja sygnałów impulsowych, generatory kwarcowe. Elementy techniki cyfrowej: podstawowe układy logiczne TTL, CMOS, sprzęgi układów cyfrowych, cyfrowe bloki funkcjonalne. Wybrane zastosowania układów elektronicznych: w technice analogowej i cyfrowej, przetworniki AC i CA, elementy logiki programowalnej, interfejsy komunikacyjne, systemy pomiarowe. Opolski A.: Elektronika dla elektryków. Wydawnictwo PG. Gdańsk Jaczewski l., Opolski A. Stolz l.: Podstawy elektroniki i energoelektroniki. WNT Warszawa Baranowski J., Czajkowski G.: Układy elektroniczne. Część II - Układy analogowe nieliniowe i impulsowe. WNT Warszawa Nosal Z., Baranowski J.: Układy elektroniczne. Część I - Układy analogowe. WNT Warszawa Baranowski J., Kalinowski B., Nosal Z.: Układy elektroniczne. Część III - Układy i systemy cyfrowe. WNT Warszawa Filipkowski A.: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT Warszawa Hennel J.: Podstawy elektroniki półprzewodnikowej. Warszawa: WNT Warszawa Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Uzyskanie inżynierskich umiejętności i kompetencji w zakresie analizy i projektowania prostych układów elektronicznych, zastosowań elektroniki, roli i perspektyw przemysłu elektronicznego przedmiotu: METROLOGIA Kod: Semestr: III Godziny: 2L Punkty: 3 Metrologii i Systemów Informacyjnych Dr inż. Marek Wołoszyk zaliczenia: Zaliczenie Błędy i ich rodzaje, mechanizmy powstawania i sposoby wyznaczania. Opracowanie wyników badań doświadczalnych. Zasady pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych (prądu, napięcia, mocy, energii i parametrów RLC). Pomiary wartości stało- i przemiennoprądowych. Metody mostkowe i kompensacyjne. Pomiary mocy i energii w obwodach 3-fazowych. Pomiary parametrów uziemień i pętli zwarciowej. Podstawowe pomiary magnetyczne. Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych: Analiza statystyczna wyników pomiarów, Sprawdzanie i rozszerzanie zakresów pomiarowych mierników, Mostki prądu stałego, Kompensatory prądu stałego, Pomiary wartości skutecznej sygnałów przemiennych, Pomiar mocy w układach trójfazowych, Pomiary rezystancji uziemienia i impedancji pętli zwarciowej, Pomiar stratności magnetycznej blach stalowych aparatem Epsteina 50 cm.

22 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 22 Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Kupras K.: Pomiary w elektroenergetyce do 1 kv. COSiW SEP, Warszawa, Roskosz R. i inni: Miernictwo elektryczne - Laboratorium. Wyd. PG, Gdańsk, przedmiotu: MASZYNY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: III Godziny: 2W 2L Punkty: 5 Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Dr hab. inż. Wacław Matulewicz zaliczenia: Egzamin Wprowadzenie. Definicje. Sposoby wytwarzania pola magnetycznego: stałe, wirujące i pulsujące. Indukcja i moment elektromagnetyczny. Napięcia indukowane rotacji i transformacji. Klasyfikacja maszyn elektrycznych. Transformatory. Konstrukcja i zasada działania. Stan jałowy i obciążenia. Stan zwarcia. Model obwodowy, wykresy wektorowe. Układy połączeń transformatorów trójfazowych. Praca równoległa. Maszyny asynchroniczne. Rodzaje, budowa i zasada działania. Schemat zastępczy i wykres wektorowy. Bilans energetyczny. Moment elektromagnetyczny. Stan jałowy i zwarcia. Regulacja prędkości kątowej. Maszyny synchroniczne. Zasada działania. Oddziaływanie twornika. Model maszyny obciążonej. Wykresy wektorowe. Schemat zastępczy. Próby i charakterystyki pracy ustalonej. Praca z siecią sztywną. Maszyny prądu stałego. Budowa i zasada działania. Oddziaływanie twornika. Moment elektromagnetyczny. Prądnice prądu stałego. Samowzbudzanie. Charakterystyki zewnętrzne. Silniki prądu stałego. Charakterystyki mechaniczne. Regulacja prędkości kątowej. Mikromaszyny. Silniki jednofazowe asynchroniczne i komutatorowe, silniki wykonawcze, silniki krokowe-budowa, sposoby regulacji. Matulewicz W.: Maszyny Elektryczne. Podstawy: Gdańsk: Wyd. P. Gdańsk, Matulewicz W.: Maszyny elektryczne w elektroenergetyce. Warszawa: PWN Plamitzer A.: Maszyny elektryczne. Warszawa: WNT 1982 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Umiejętność stosowania podstawowych typów maszyn elektrycznych oraz transformatorów jako elementów systemu energetycznego lub napędowego

23 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 23 przedmiotu: ELEKTRODYNAMIKA Kod: Semestr: III Godziny: 2W 1L Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż Andrzej Skiba zaliczenia: Zaliczenie Elementy analizy wektorowej. Układy współrzędnych przestrzennych. Wektory i skalary. Działania na wektorach. Gradient wielkości skalarnej. Dywergencja i rotacja wielkości wektorowej. Twierdzenie Gaussa. Twierdzenie Stokesa. Pole elektromagnetyczne. Definicja pola. Równania Maxwella w postaci różniczkowej i całkowej. Prawo zachowania ładunku. Pole elektrostatyczne. Prawo Coulomba. Prawo Gaussa. Obliczanie rozkładu pola metodą superpozycji. Pojemność elektryczna. Kondensatory. Pole przepływowe prądu stałego. Rezystancja przewodników o zmiennych przekrojach. Uziemienia. Pole magnetyczne stacjonarne. Prawo przepływu. Prawo Biota-Savarta. Obliczanie rozkładu pola metodą superpozycji. Siła elektrodynamicznego oddziaływania prądów. Indukcyjność własna i wzajemna. Prawo Faradaya. Własności magnetyczne materii. Obwody magnetyczne. Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna. Tom 2. Pole elektromagnetyczne WNT Matusiak R.: Elektrotechnika teoretyczna. Tom 2. Teoria pola elektromagnetycznego. WNT 1982.

24 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe przedmiotów semestru IV Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS Język angielski 2 1 dr inż A. Lewicki Podstawy automatyki dr inż K. Iwan Energoelektronika 1 E 1 3 dr inż. H. Boryń, doc. PG Technika wysokich napięć 1 E 1 3 dr inż R. Małkowski Elektroenergetyka 2 E 1 5 dr inż. A. Cichowski Techniki mikroprocesorowe dr inż. M. Morawiec Napęd elektryczny dr inż. M. Dąbkowski Podstawy robotyki 2 3 dr inż. Z. Giętkowski, doc. PG Inżynieria elektryczna w transporcie Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod: Semestr: IV Godziny: 2Ć Punkty: 1 Jednostka: Centrum Języków Obcych Kierownik Studium zaliczenia: Zaliczenie Celebrity heeroes; Adjective order; Local Hero; Adjectives with prepositions; Crimes; Adjectives and modifying adverbs; Job survey; compound nouns (jobs); Discusing annoying situations; Altruism; Reflexive verbs; Reporting; Collocations with give; Aid worker; Reporting verbs and patterns; Job responsibilities; A good job; Job interviews; Globetrotting; the & geographical names; Geographical features; Places; Maps; Binominals; Vague language; Writing a report; Positive psychology; Articles; Describing landscape; So & such; Film; Loot; Treasure; Passives review; Money; Passive reporting structures; Reporting a news story; Scam; Causative; Phrasal verbs; Money; Credit cards; US & UK English; Generalizing. Straightforward Upper Intermediate, Philip Kerr and Ceri Jones, Macmillan, SB&WB Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Opanowanie języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, według skali CEF: poziom B2

25 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 25 przedmiotu: PODSTAWY AUTOMATYKI Kod: Semestr: IV Godziny: 2W 1Ć Punkty: 4 Automatyki Napędu Elektrycznego Dr inż. Arkadiusz Lewicki zaliczenia: Zaliczenie Wprowadzenie, układ regulacji i jego elementy, sprzężenie zwrotne. Pojęcie transmitancji Przekształcenie Laplace a, transmitancja operatorowa. Schematy blokowe, łączenie elementów automatyki. Charakterystyki czasowe: pomiar i obliczanie dla zadanej transmitancji. Charakterystyki częstotliwościowe: pomiar i obliczanie dla zadanej transmitancji. Elementy automatyki: inercyjny pierwszego rzędu i wyższych rzędów, różniczkujący, oscylacyjny, opóźniający itd., Regulatory, Charakterystyki typowych regulatorów: P, I, PI, PD, PID. Dynamika obiektów regulacji: równania różniczkowe i ich linearyzacja. Stabilność liniowych układów regulacji, kryteria stabilności. Kryteria stabilności Lagunowa. Wskaźniki procesu regulacji wynikające z czasowego przebiegu regulacji dla skokowej zmiany zakłócenia i charakterystyki częstotliwościowej zamkniętego układu regulacji. Dobór parametrów regulatora. Przykłady typowych układów regulacji M. Żelazny Podstawy automatyki, PWN. M. Ferenc Podstawy automatyki, Skrypt A.Urbaniak - Podstawy automatyki, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001 R.H. Bishop - Modern control systems, Dorf R.C., Addison-Wesley Publ. Co., 1995 J.Kowal, - Podstawy automatyki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH Markowski, J. Kostro, A. Lewandowski - Automatyka w pytaniach i odpowiedziach,, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa K. Rumatowski Podstawy Automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2004 W. Greblicki Podstawy Automatyki D. Horla Podstawy Automatyki Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Znajomość podstaw automatyki w zakresie metod opisu i analizy układów liniowych bądź zbliżonych do liniowych (możliwych do linearyzacji. Umiejętność określania własności obiektów regulacji lub sterowania oraz znajomość charakterystyk typowych elementów automatyki. Znajomość zasad określania stabilności układów automatyki oraz umiejętność doboru elementów korekcyjnych. Umiejętność doboru regulatora do obiektu. Umiejętność określenia jakości układu regulacji oraz występujących w nim błędów. Umiejętność zaprojektowania prostego układu regulacji bądź umiejętność przeprowadzenia analizy i wyznaczenia przebiegu wielkości fizycznych układu istniejącego.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 3 Standardy nauczania dla kierunku studiów: elektrotechnika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku elektrotechnika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów).

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia NZ I stopnia (dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2012) SEMESTR 1 SEMESTR 2 Prawo inżynierskie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: wszystkie Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MASZYNY I NAPĘD ELEKTRYCZNY Electric Machinery and Drive Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Wykaz zagadnień - egzamin dyplomowy inżynierski 2013 r. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Robotyka i mechatronika I. Matematyka

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Automatyka przemysłowa

Opis modułu kształcenia Automatyka przemysłowa Opis modułu kształcenia Automatyka przemysłowa Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 008/009 St. Stacjonarne: Semestr III - 45 h wykłady, 5h ćwicz. audytor., 5h ćwicz. lab. St.

Bardziej szczegółowo

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures.

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. Algorytmy i struktury danych. Metody numeryczne ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. dzienne magisterskie Numerical methods. (Part 2. Numerical methods)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-VkC7-2013-S Pozycja planu: C7 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Maszyny elektryczne 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Elektrotechnika 4

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy termodynamiki Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.0.206 Dla rocznika: 205/206 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Cel zajęć: Program zajęć:

Cel zajęć: Program zajęć: KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA I stopień NAZWA PRZEDMIOTU: NAPĘD ELEKTRYCZNY (dzienne: 30h - wykład, 0h - ćwiczenia rachunkowe, 30h - laboratorium) Semestr: W Ć L P S VI 2 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok

Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1. Pojęcia podstawowe, układ

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo