Podstawowy schemat bazy danych Schemat bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowy schemat bazy danych Schemat bazy danych"

Transkrypt

1 Organizacja bazy danych LOGICZNA FIZYCZNA Baza Danych ORACLE Przestrzeń Tabel Plik Danych Wiele elementów SQL Segment "Rób wszystko tak prosto jak to tylko możliwe, ale nie prościej" Ekstent Albert Einstein Blok Danych Blok Danych Systemu Operacyjnego Podstawowy schemat bazy danych Schemat bazy danych 1

2 Typ Opis Typy danych Typy danych cd VARCHAR2(rozmiar) NVARCHAR2(rozmiar) NUMBER(p,s) LONG Ciąg znaków o zmiennej długości. Maksymalna długośc : 4000 znaków, minimalna - 1 znak. Specyfikacja maksymalnej długości jest niezbędna. Ciąg znaków o zmiennej długości. Maksymalna długośc jest reprezentowana przez ilośc bajtów niezbędną do reprezentacji pojedynczego znaku.maksymalna długośc : 4000 znaków. Specyfikacja maksymalnej długości jest niezbędna. Liczba mająca p miejsc calkowitych i s miejsc po przecinku Ciąg znaków o zmiennej długości. Maksymalna długośc 2 GB CLOB NCLOB BLOB Obiekt zawierający duże ilości tekstu (do 4 GB) gdzie jeden znak jest reprezentowany przez jeden bajt. Obiekt zawierający duże ilości tekstu (do 4 GB) gdzie jeden znak jest reprezentowany przez kilka bajtów. Duży binarny plik o maksymalnym rozmiarze 4 GB. DATE RAW(rozmiar) LONG RAW Data od 1 stycznia 4712 p.n.e do 31 grudnia 9999 n.e Czyste dane o dlugości równej ilości bajtów. Maksymalna długośc: 4000 bajtów Czyste dane o dlugości równej ilości bajtów. Maksymalna długośc: 2 GB BFILE Zawiera lokację binarnego pliku przechowywanego na zewnątrz bazy danych.maksymalny rozmiar 4 GB ROWID UROWID CHAR(rozmiar) NCHAR(rozmiar) Szestnastkowy ciag reprezentujący logiczny adres krotki zorganizowanej w indeks. Minimalny rozmiar - 1 bajt. Szestnastkowy ciag reprezentujący logiczny adres krotki zorganizowanej w indeks. Maksymalny (i defaultowy) rozmiar bajtów. Ciąg o stałej długości. Maksymalny rozmiar bajtów. Standardowy - 1 bajt. Ciąg o stałej długości. Maksymalny rozmiar określony ilością bajtów na znak bajtów. Standardowy - 1 bajt. Zapytania wybierające Składnia podstawowa Zapytania wybierające Przykłady podstawowe Wyświetlenie trzech wybranych pól z tabeli SELECT pola FROM relacja WHERE warunek GROUP BY pola HAVING warunek ORDER BY pola SELECT Nazwisko, Imie, RokUrodz FROM Osoby; Wyświetlenie wszystkich pól z tabeli SELECT * FROM Osoby; 2

3 Zapytania wybierające Wyrażenia i Aliasy Wyświetlenie iloczynu dwóch pól SELECT RokUrodz*wzrost AS Iloczyn FROM Osoby; Wyświetlenie łączne Imienia i Nazwiska SELECT Nazwisko ' ' Imie AS Osoba FROM Osoby; SELECT Nazwisko CHR(9) Imie AS Osoba FROM Osoby; Zapytania wybierające Wyrażenia i Aliasy w sortowaniu Sortowanie wg wyrażenia SELECT RokUrodz*wzrost AS Iloczyn FROM Osoby ORDER BY RokUrodz*wzrost; Sortowanie wg aliasu SELECT RokUrodz*wzrost AS Iloczyn FROM Osoby ORDER BY Iloczyn; Zapytania wybierające Operatory Zapytania wybierające Sortowanie Algebraiczne + dodawanie - odejmowanie * mnożenie / dzielenie % modulo Logiczne & iloczyn bitowy (AND) suma bitowa (OR) ^ (XOR) ~ przeczenie bitowe (NOT) Sortowanie według pojedynczego pola - rosnąco SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby ORDER BY RokUrodz; Sortowanie według pojedynczego pola - rosnąco Konaktacja łańcucha SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby ORDER BY RokUrodz ASC; 3

4 Zapytania wybierające Sortowanie Sortowanie według pojedynczego pola - malejąco SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby ORDER BY RokUrodz DESC; Sortowanie według dwóch pól SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby ORDER BY RokUrodz ASC, Wzrost DESC; Zapytania wybierające Filtrowanie Filtrowanie wg wyrażenia algebraicznego SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz >1960; Filtrowanie wg wyrażenia logicznego SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz >1960 AND RokUrodz <1988; Zapytania wybierające Zapytania wybierające Operatory algebraiczne Operatory logiczne = równe < mniejsze niż <= mniejsze niż lub równe > większe niż >= większe niż lub równe <> różne!= nie równe AND TRUE TRUE TRUE NOT negacja OR suma logiczna AND iloczyn logiczny FALSE NULL OR FALSE NULL TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE NULL FALSE FALSE NULL FALSE NULL FALSE FALSE FALSE NULL FALSE NULL TRUE FALSE FALSE NULL NULL NULL 4

5 BETWEEN IN LIKE ANY SOME ALL EXISTS Zapytania wybierające Operatory specjalne przedział dwustronnie domknięty lista podobny do wzorca prawda jeśli jedna pozycja na liście prawdziwa prawda jeśli kilka pozycji na liście prawdziwych prawda jeśli wszystkie pozycje na liście prawdziwe prawda jeśli zapytanie zwraca rekordy Zapytania wybierające Filtrowanie - BETWEEN SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz BETWEEN 1960 AND 1980; Równoważne zapytanie SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz >=1960 AND RokUrodz <=1980; Zapytania wybierające Filtrowanie IN Zapytania wybierające Filtrowanie IN SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz IN (1960, 1970, 1980); Równoważne zapytanie SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz = 1960 OR RokUrodz = 1970 OR RokUrodz = 1980); SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko IN ('Kowalski', 'Nowak'); Równoważne zapytanie SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko = 'Kowalski' OR Nazwisko= 'Nowak' 5

6 Zapytania wybierające Filtrowanie LIKE SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE 'KOW'; Równoważne zapytanie SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko = 'KOW'; Zapytania wybierające Operator LIKE - znaki specjalne % dowolny ciąg znaków (w tym ciąg pusty) _ dokładnie jeden znak ESCAPE definiuje znak po którym znaki specjalne są traktowane dosłownie Zapytania wybierające Operator LIKE - znaki specjalne przykłady Nazwiska rozpoczynające się od frazy KOW Nazwiska kończące się frazą KOW SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE 'KOW%'; SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE '%KOW'; Nazwiska posiadające w środku frazę KOW SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE '%KOW%'; Zapytania wybierające Operator LIKE - znaki specjalne przykłady cd Nazwiska rozpoczynające się od litery K a kończące literą I SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE 'K%I'; Nazwiska w których na trzeciej pozycji występuje litera W SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE ' W%; Nazwiska w których występuje znak % SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE '%\%%' ESCAPE'\'; 6

7 Zapytania wybierające Grupowanie Wyznaczenie funkcji agregującej dla grupy (dla każdej osoby) SELECT IdOsoby, SUM(Brutto) AS Razem FROM Zarobki GROUP BY IdOsoby; Wyznaczenie funkcji agregującej dla całej tabeli (wszystkie osoby) SELECT SUM(Brutto) AS Razem FROM Zarobki; AVG SUM MAX MIN Zapytania wybierające Funkcje agregujące wartość średnia suma maksimum minimum STDDEV odchylenie standardowe VARIANCE wariacja COUNT zlicz n n 2 ( x) 2 x n( n 1) 2 ( x) 2 x n( n 1) Zapytanie z CASE oraz filtrem na liczbę kolumn SELECT Nazwisko, RokUrodz, CASE WHEN RokUrodz >=1980 THEN 'Młody' WHEN RokUrodz >=1970 AND RokUrodz <1980 THEN 'Dość młody' WHEN RokUrodz >=1960 AND RokUrodz <1970 THEN 'Średni' WHEN RokUrodz <1960 THEN 'Stary' ELSE 'Nie wiem!!!' END FROM Osoby WHERE ROWNUM <20 Zapytanie z CASE oraz filtrem na liczbę kolumn Ponieważ po pierwszym poprawnym warunku kończone jest sprawdzanie poniższe jest równoważne poprzedniemu SELECT Nazwisko, RokUrodz, CASE WHEN RokUrodz >=1980 THEN 'Młody' WHEN RokUrodz >=1970 THEN 'Dość młody' WHEN RokUrodz >=1960 THEN 'Średni' WHEN RokUrodz <1960 THEN 'Stary' ELSE 'Nie wiem!!!' END FROM Osoby WHERE ROWNUM <20; Dopuszczalne są wszystkie operatory i funkcje np. BETWEEN, LIKE, IN... 7

8 Zastosowanie ROWNUM do wyboru n-tego wiersza Warunek = może być użyty tylko dla wartości 1 SELECT Nazwisko FROM ( SELECT Nazwisko From Nazwiska WHERE ROWNUM <=6 ORDER BY ROWNUM DESC ) WHERE ROWNUM =1; Zapytania wybierające Złączenia w oparciu o klauzulę WHERE SELECT Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki SELECT Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki WHERE Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby SELECT Opis, Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki, Dzialy WHERE Osoby.IdOsoby = Zarobki.IdOsoby AND Dzialy.IdDzialu = Osoby.IdDzialu Zapytania wybierające Złączenia w oparciu o operator JOIN SELECT Nazwisko, Brutto FROM Zarobki JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby SELECT Opis, Nazwisko, Brutto FROM Zarobki JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby = Zarobki.IdOsoby JOIN Dzialy ON Dzialy.IdDzialu = Osoby.IdDzialu INNER Zapytania wybierające Złączenia w oparciu o operator JOIN cd SELECT Nazwisko, Brutto FROM Zarobki RIGHT JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby SELECT Nazwisko, Brutto FROM Zarobki LEFT JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby SELECT Nazwisko, Brutto FROM Zarobki FULL JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby 8

9 Zapytania wybierające Złączenie prawostronne w oparciu o klauzulę WHERE SELECT Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki WHERE Osoby.IdOsoby (+)= Zarobki.IdOsoby Złączenie lewostronne w oparciu o klauzulę WHERE SELECT Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki WHERE Osoby.IdOsoby = Zarobki.IdOsoby (+) Zamieniając stronami pola również zmieniamy kierunek złączenia Zapytania wybierające SELECT Nazwisko, Brutto FROM OSOBY JOIN ZAROBKI USING (IDOSOBY); Złączenie typu naturalnego SELECT Nazwisko, Brutto FROM OSOBY NATURAL JOIN ZAROBKI; SELECT Nazwisko, Brutto FROM OSOBY CROSS JOIN ZAROBKI; Zapytania wybierające Podzapytania Podzapytanie jako lista dla operatora IN SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko IN (SELECT Nazwisko FROM ttt); Zapytania wybierające Podzapytania Podzapytanie jako lista dla operatora IN (BŁĄD) SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko IN (SELECT Nazwisko FROM ttt) AND imie IN (SELECT ImieFROM ttt); Kowalski Osoby Jan TTT Kowalski Karol Nowak Jan 9

10 Zapytania wybierające Podzapytania Podzapytanie jako lista dla operatora IN (POPRAWNIE) SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko Imie IN (SELECT Nazwisko Imie FROM ttt) Zapytania wybierające Podzapytania Podzapytanie jako lista dla operatora IN (POPRAWNIE - Lista z wieloma polami) SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE (Nazwisko, Imie) IN (SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt) Osoby TTT Osoby TTT Kowalski Jan Kowalski Nowak Karol Jan Kowalski Jan Kowalski Nowak Karol Jan Zapytania wybierające Dziwne Złączenia w oparciu o operator JOIN SELECT Osoby.Nazwisko, Osoby.Imie, Osoby.RokUrodz, ttt.nazwisko, ttt.imie, ttt.rokurodz FROM Osoby JOIN ttt ON Osoby.Nazwisko= ttt.nazwisko AND Osoby.Imie= ttt.imie AND Osoby.RokUrodz= ttt.rokurodz; Wielokrotne złączenie na polach niekluczowych (Osoby ttt) Zapytania wybierające Dziwne Złączenia w oparciu o operator JOIN SELECT Osoby.Nazwisko, Osoby.Imie, Osoby.RokUrodz, ttt.nazwisko, ttt.imie, ttt.rokurodz FROM Osoby LEFT JOIN ttt ON Osoby.Nazwisko= ttt.nazwisko AND Osoby.Imie= ttt.imie AND Osoby.RokUrodz= ttt.rokurodz WHERE ttt.nazwisko IS NULL AND ttt.imie IS NULL AND ttt.rokurodz IS NULL ; Należące do Osoby i nie należące do ttt (OSOBY-ttt) 10

11 Zapytania wybierające Podzapytania SELECT Idosoby, Brutto FROM Zarobki Podzapytanie skalarne WHERE Brutto > (SELECT AVG(Brutto) FROM Zarobki) Podzapytania z operatorem ANY(SOME) oraz ALL SELECT Idosoby, Brutto FROM Zarobki WHERE Brutto > ANY (SELECT AVG(Brutto) FROM Zarobki JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY IdDzialu) Zapytania wybierające moda (wartość modalna, oczekiwana, najczęściej występująca) SELECT RokUrodz AS rok FROM Osoby GROUP BY RokUrodz HAVING COUNT(RokUrodz)= (SELECT MAX(rok) FROM (SELECT COUNT(RokUrodz) as rok FROM Osoby GROUP BY RokUrodz) xxx ) SELECT Idosoby, Brutto FROM Zarobki WHERE Brutto > ALL (SELECT AVG(Brutto) FROM Zarobki JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY IdDzialu) Średnia pomijająca p=50% procent rekordów z góry i z dołu (MEDIANA, wartość środkowa) SELECT 0.5 AS Wspoczynnik, AVG(rokurodz) AS SredniaZprocentObciętych FROM Osoby a WHERE (SELECT COUNT(*) FROM osoby aa WHERE aa.rokurodz <= a.rokurodz) >= (SELECT 0.5*COUNT(*) FROM Osoby) AND (SELECT COUNT(*) FROM Osoby bb WHERE bb.rokurodz >= a.rokurodz) >= (SELECT 0.5*COUNT(*) FROM Osoby); MEDIANA (wartość środkowa) wariant wydajniejszy SELECT 0.5 AS Wspolczynnik, SUM(RokUrodz*wsp)/sum(wsp) AS Mediana FROM ( SELECT a.rokurodz, COUNT(*) AS wsp FROM Osoby a CROSS JOIN Osoby b GROUP BY a.rokurodz HAVING SUM(CASE WHEN b.rokurodz <= a.rokurodz THEN 1 ELSE 0 END) >= 0.5*COUNT(*) AND SUM(CASE WHEN b.rokurodz >= a. RokUrodz THEN 1 ELSE 0 END) >= 0.5*COUNT(*) ) x1; 11

12 Grupowanie i numerowanie rekordów w grupie SELECT DECODE(ROWNUM-min_sno,0,a.iddzialu,NULL) iddzialu, DECODE(ROWNUM-min_sno,0,1,rownum+1-min_sno) sno, a.idosoby, nazwisko FROM (SELECT * FROM osoby ORDER BY iddzialu, idosoby ) a, ( SELECT iddzialu, MIN(ROWNUM) min_sno FROM ( SELECT * FROM osoby ORDER BY iddzialu, idosoby ) GROUP BY iddzialu ) b WHERE a.iddzialu = b.iddzialu; IDDZIALU SNO IDOSOBY NAZWISKO KOWALSKI 2 2 NOWAK 3 10 NOWIK NOWACKI 2 6 KOW 3 7 JAKOW KOWALIK 2 8 ADAMIAK 3 9 KOWALSKI 4 11 XXX WILK 2 12 YY GROUP BY ROLLUP/CUBE Dodatkowe podsumowania dla działów SELECT IdDzialu, Osoby.IdOsoby, SUM(Brutto) AS Razem FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY ROLLUP (IdDzialu, Osoby.IdOsoby); Dodatkowe podsumowania dla działów po sumach pracowników SELECT IdDzialu, Osoby.IdOsoby, SUM(Brutto) AS Razem FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY CUBE (IdDzialu, Osoby.IdOsoby); NAZWA Dyrekcja Dyrekcja Handlowy Handlowy Techniczny Techniczny Techniczny Administracja Administracja Administracja SUM(BRUTTO)... GROUP BY ROLLUP NAZWISKO Kowalski Nowicki Kow Kowalczyk Janik Nowak RAZEM NAZWA Dyrekcja Dyrekcja Handlowy Handlowy Techniczny Techniczny Techniczny Administracja Administracja Administracja NAZWISKO Kow Janik Nowak Nowicki Kowalski Kowalczyk Kowalski Nowicki Kow Kowalczyk Janik Nowak RAZEM SUM(BRUTTO)... GROUP BY CUBE 12

13 GROUP BY GROUPING SETS Dodatkowe podsumowania dla działów po sumach pracowników (nie są powtarzane podsumowania dla wewnętrznej grupy) SELECT IdDzialu, Osoby.IdOsoby, SUM(Brutto) AS Razem FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY GROUPING SETS (IdDzialu, Osoby.IdOsoby); SUM(BRUTTO)... GROUP BY GROUPING SETS NAZWA Administracja Dyrekcja Handlowy Techniczny NAZWISKO Janik Kow Kowalczyk Kowalski Nowak Nowicki RAZEM GROUP BY GROUPING SETS Dodatkowe podsumowania dla działów po sumach pracowników (nie są powtarzane podsumowania dla wewnętrznej grupy) SELECT Nazwa, Nazwisko, SUM(Brutto) FROM Dzialy JOIN Osoby USING(IdDzialu) JOIN Zarobki USING(IdOsoby) GROUP BY GROUPING SETS (Nazwa, Nazwisko, IdOsoby); Użycie klauzuli WITH Aby nie powielać zapytań z agregacją można użyć klauzuli WITH WITH MojaSuma AS ( SELECT Opis, Sum(Brutto) AS Razem FROM Dzialy, Osoby, Zarobki WHERE Dzialy.IdDzialu = Osoby.IdDzialu AND Osoby.IdOsoby = Zarobki.IdOsoby GROUP BY Opis) SELECT Opis, Razem FROM MojaSuma WHERE Razem > ( SELECT SUM (Razem) * 1/12 FROM MojaSuma) ORDER BY Razem; 13

14 FIRST_VALUE LAST_VALUE VAR_SAMP VAR_POP STDDEV_SAMP STDDEV_POP COVAR_SAMP COVAR_POP Funkcje AGREGUJĄCE REGR_SLOPE REGR_INTERCEPT REGR_R2 REGR_AVGX REGR_AVGY REGR_COUNT REGR_SXX REGR_SXY REGR_SYY. RANK () oblicza ranking każdego wiersza zwracanego przez zapytanie zgodnie z klauzulą ORDER BY(jeśli dwie pozycje mają taką samą wartość następny rank jest o zwiększany o liczbę powtórzeń pozycje równe traktowane są tak samo) SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, RANK() OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC ) "Rank" FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; SELECT RANK(250) WITHIN GROUP (ORDER BY Brutto DESC) "Powyżej 250" FROM Zarobki; SELECT RANK(250) WITHIN GROUP (ORDER BY Brutto ASC) "Poniżej 250" FROM Zarobki; NULLS LAST NULLS FIRST Sposób umieszczenia wartości NULL na liście Liczba wypłat powyżej/poniżej progu DENSE_RANK () oblicza ranking każdego wiersza zwracanego przez zapytanie zgodnie z klauzulą ORDER BY (jeśli dwie pozycje mają taką samą wartość następny rank jest o 1 większy pozycje równe traktowane są tak samo) SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC ) "Rank" FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; SELECT DENSE_RANK(250) WITHIN GROUP (ORDER BY Brutto DESC) "Powyżej 250" FROM Zarobki; NULLS LAST NULLS FIRST Sposób umieszczenia wartości NULL na liście PERCENT_RANK () oblicza ranking każdego wiersza zwracanego przez zapytanie zgodnie z klauzulą ORDER BY (w zakresie od (0,1>) SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, PERCENT_RANK () OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC ) "Rank" FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; Przy tym kierunku sortowania: Max -> 0 Min->1 NULLS LAST NULLS FIRST Sposób umieszczenia wartości NULL na liście 14

15 Okienkowanie funkcji agregujących SELECT IdOsoby, Brutto FROM Zarobki ORDER BY IdOsoby; IDOSOBY AGREGATE IDOSOBY BRUTTO SELECT IdOsoby, SUM(Brutto) OVER (ORDER BY IdOsoby ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) Agregate FROM Zarobki; Okienkowanie funkcji agregujących SELECT IdOsoby, Brutto FROM Zarobki ORDER BY IdOsoby; IDOSOBY AGREGATE IDOSOBY BRUTTO SELECT IdOsoby, SUM(Brutto) OVER (PARTITION BY IdOsoby ORDER BY IdOsoby ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) Agregate FROM Zarobki; Okienkowanie funkcji agregujących SELECT IdDzialu, Nazwisko, SUM(Brutto), AVG(SUM(Brutto)) OVER () "Srednia wszystkich", AVG(SUM(Brutto)) OVER (PARTITION BY IdDzialu) "Srednia sumy dla Dzialu", RATIO_TO_REPORT(SUM(Brutto)) OVER () "Procent z całosci", RATIO_TO_REPORT(SUM(Brutto)) OVER (PARTITION BY IdDzialu) "Procent w Dziale" FROM Osoby JOIN Zarobki USING (IdOsoby) GROUP BY iddzialu, Nazwisko, IdOsoby; IdDzialu Nazwisko SUM (Brutto) Srednia wszystkich Srednia sumy dla Dzialu Procent z całosci Procent w dziale 1 Kowalski , , Janik , ,123 0,372 2 Nowak , ,138 0,418 2 Zieliński , ,069 0,209 3 Kow , ,1 0,382 3 Kowalczyk , ,153 0,588 3 Pawlak , ,007 0,029 4 Nowicki , , Kowal , ,084 1 LAG(), LEAD() SELECT SUM(Brutto), LAG(SUM(Brutto)) OVER (ORDER BY DataWyp ) "Poprzedni rekord wg DataWyp", LEAD(SUM(Brutto)) OVER (ORDER BY DataWyp ) "Następny rekord wg DataWyp" FROM Zarobki GROUP BY DataWyp ORDER BY DataWyp; 15

16 CUME_DIST () oblicza relatywną (względną) pozycję wartości w obrębie grupy rekordów zwraca wartość (0,1> SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, CUME_DIST() OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC) "Ułamkowy rozkład " FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; SELECT CUME_DIST(250) WITHIN GROUP (ORDER BY Brutto DESC) "Jaki ułamek powyżej 250" FROM Zarobki; ROW_NUMBER(), NTILE() SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC) "NUMER", NTILE(4) OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC) "Zakresowy rozkład " FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; IDDZIALU NAZWISKO BRUTTO NUMER Zakresowy rozkład 1 Kowalski Kowalski Kowalski Kowalski Kowalski Zieliński Janik Nowak Nowak Janik Nowak Janik Kow Kowalczyk Kowalczyk FIRST_VALUE(), LAST_VALUE() SELECT IdDzialu, Nazwisko, RokUrodz, FIRST_VALUE(Nazwisko) OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY RokUrodz ASC) AS Najstarszy FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; SELECT IdDzialu, Nazwisko, RokUrodz, FIRST_VALUE(Nazwisko) OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY RokUrodz DESC) AS Najmłodszy FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, LAST_VALUE(Nazwisko) OVER (PARTITION BY IdDzialu ) AS Najmłodszy FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; VAR_SAMP(), VAR_POP (), STDDEV_POP (), STDDEV_SAMP () SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, VAR_SAMP(RokUrodz) OVER (PARTITION BY IdDzialu ) AS Warjancja FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, VAR_POP(RokUrodz) OVER (PARTITION BY IdDzialu ) AS WarjancjaPopulacji FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, STDDEV_SAMP(RokUrodz) OVER (PARTITION BY IdDzialu ) AS OdchylenieStand FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; 2 σ 2 σ pop σ = n 1 xi n n n i= 1 i= 1 SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, n n STDDEV_POP(RokUrodz) OVER 1 xi (PARTITION BY IdDzialu ) AS OdchylenieStandPopulacji i= 1 n i= σ = FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; pop ( n 1) 2 xi 1 2 xi 16

17 COVAR_SAMP(), COVAR_POP działają jak zwykłe funkcje agregujące SELECT IdDzialu, COVAR_SAMP(RokUrodz,wzrost) AS Kowariancja FROM Osoby GROUP BY IdDzialu; SELECT IdDzialu, COVAR_POP(RokUrodz,wzrost) AS KowariancjaPopulacji FROM Osoby GROUP BY IdDzialu; l k 1 1 cxy = xi y j kl j= 1 i= 1 kl c xy 1 = kl l k 1 x k l ( ) xi k i= 1 1 x y j= 1 i i j j= 1 i= 1 k i= 1 l j= 1 l y j y j a = REGR_SLOPE (), REGR_INTERCEPT(), REGR_R2(), REGR_AVGX(), REGR_AVGY(), REGR_COUNT() działają jak zwykłe funkcje agregujące SELECT IdDzialu, REGR_SLOPE(RokUrodz,Wzrost) AS RegresjaLiniowa_A, REGR_INTERCEPT (RokUrodz,wzrost) AS RegresjaLiniowa_B FROM Osoby GROUP BY IdDzialu; n 1 x n n 1 x y n i i= 1 i= 1 i i i i= 1 i= 1 i= 1 2 n n 1 x n xi b n yi y = ax + b n a = x y i i i i= 1 i= 1 i= 1 n n 2 2 xi xi i= 1 i= 1 n n n 1 yi a x i n i= 1 i= 1 = n n x n y i REGR_SXX (),REGR_SYY (), REGR_SXY () działają jak zwykłe funkcje agregujące Mediana i wartość modalna (od wersji 10) REGR_SXX: REGR_SYY: REGR_SXY: Rodzaj Statystyki Adjusted R2 Błąd standardowy Suma kwadratów Regresja sumy kwadratów Residuum sumy kwadratóws t statistic for slope t statistic for y-intercept REGR_COUNT(e1,e2) * VAR_POP(e2) REGR_COUNT(e1,e2) * VAR_POP(e1) REGR_COUNT(e1,e2) * COVAR_POP(e1, e2) Wyrażenie 1-((1 - REGR_R2)*((REGR_COUNT-1)/(REGR_COUNT-2))) SQRT((REGR_SYY- (POWER(REGR_SXY,2)/REGR_SXX))/(REGR_COUNT-2)) REGR_SYY POWER(REGR_SXY,2) / REGR_SXX REGR_SYY -(POWER(REGR_SXY,2)/REGR_SXX) REGR_SLOPE * SQRT(REGR_SXX) / (Błąd standardowy) REGR_INTERCEPT / ((Błąd standardowy) * SQRT((1/REGR_COUNT) + (POWER(REGR_AVGX,2)/REGR_SXX)) SELECT IdOsoby, MEDIAN(Brutto) FROM Zarobki GROUP BY IdOsoby; SELECT IdOsoby, STATS_MODE(Brutto) FROM Zarobki GROUP BY IdOsoby; 17

18 Raportowanie SET PAGES 33 TTITLE 'Tytuł Druga Linia' BTITLE 'STOPKA DRUGA LINIA' BREAK ON Osoba SKIP 1 ON REPORT PAGE COMPUTE SUM AVG OF Brutto ON Osoba COMPUTE SUM OF Brutto ON REPORT COLUMN Osoba format A25 heading 'Nazwisko Imię' justify left COLUMN Wzrost format heading 'Wysokość' justify right COLUMN BRUTTO format heading 'Zarobki' justify center SELECT Nazwisko ' ' Imie AS Osoba, Wzrost, Brutto FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.Idosoby=Zarobki.IdOsoby; CLEAR BREAKS CLEAR COMPUTES CLEAR COLUMNS Zapytania wybierające UNIA Suma dwóch zapytań z eliminacją powtarzających się rekordów SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby UNION SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt; Suma dwóch zapytań SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby UNION ALL SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt; Zapytania wybierające Różnica Różnica dwóch zapytań (Osoby-ttt) SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby MINUS SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt; Iloczyn dwóch zapytań Zapytania wybierające Część wspólna SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby INTERSECT SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt; Różnica dwóch zapytań (ttt-osoby) SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt MINUS SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby; 18

19 Hierarchia (nie obsługuje grafów cyklicznych) BREAK ON LEVEL SKIP 1 SELECT LEVEL, Idosoby, Stanowisko, IdSzefa FROM Osoby CONNECT BY PRIOR IdOsoby=IdSzefa START WITH IdSzefa IS NULL ORDER BY LEVEL; Przy odwrotnym połączeniu zwrócony zostanie tylko jeden rekord IdSzefa= PRIOR IdOsoby Hierarchia z formatowaniem SELECT LEVEL, ' ' SUBSTR(' ',1,2* LEVEL) Nazwisko AS Kto FROM Osoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR IdOsoby = IdSzefa; równoważne!! SELECT LEVEL, Idosoby, Stanowisko, IdSzefa FROM Osoby CONNECT BY PRIOR IdSzefa=IdOsoby START WITH IdSzefa IS NULL ORDER BY LEVEL; Hierarchia z formatowaniem Uzupełnij do długości znakami SELECT LEVEL, RPAD(' ', 2*LEVEL, '-') Nazwisko AS Kto,IdSzefa FROM Osoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR IdOsoby = IdSzefa; Hierarchia z sumowaniem SELECT LEVEL, SUM (Brutto) FROM Osoby JOIN Zarobki ON Zarobki.IdOsoby=Osoby.IdOsoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR Osoby.IdOsoby = IdSzefa GROUP BY LEVEL; LEVEL SUM(BRUTTO)

20 Hierarchia z poziomem wyższym SELECT LEVEL, Nazwisko, IdSzefa, PRIOR Nazwisko AS Szef FROM Osoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR IdOsoby = IdSzefa; LEVEL NAZWISKO IDSZEFA SZEF 1 Kowalski 2 Nowak 1 Kowalski 3 Janik 2 Nowak 4 Kowalski 4 Janik 4 Kowal 4 Janik 4 Jasiński 4 Janik 4 Bury 4 Janik 4 Wilk 4 Janik 4 Raczyński 4 Janik 4 Lew 4 Janik 3 Pawlak 2 Nowak 3 Gawlik 2 Nowak 2 Kow 1 Kowalski Hierarchia z poziomem wyższym SELECT Poziom, Prac, Osoby.IdSzefa, Osoby.Nazwisko AS Szef FROM Osoby RIGHT JOIN (SELECT LEVEL AS Poziom, Nazwisko AS Prac, IdSzefa FROM Osoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR IdOsoby = IdSzefa) xxx ON Osoby.IdOsoby=xxx.IdSzefa; LEVEL NAZWISKO IDSZEFA SZEF 1 Kowalski 2 Nowak 1 Kowalski 3 Janik 2 Nowak 4 Kowalski 4 Janik 4 Kowal 4 Janik 4 Jasiński 4 Janik 4 Bury 4 Janik 4 Wilk 4 Janik 4 Raczyński 4 Janik 4 Lew 4 Janik Zapytanie z parametrem (tylko SQL PLUS) Żąda podania wartości przy każdym wywołaniu SELECT Nazwisko, Wzrost FROM Osoby WHERE Wzrost > &minimum; Żąda podania wartości przy pierwszym wywołaniu SELECT Nazwisko, Wzrost FROM Osoby WHERE Wzrost > &&minimum; Zrzut zawartości tabeli do ograniczonego pliku ASCII 1) SET HEADER OFF SET PAGESIZE 0 SET FEEDBACK OFF SET TRIMSPOOL ON 2) SPOOL file_name.txt <SQL statement> 3) SPOOL OFF Przejście do poprzedniej postaci &minimum nie zmienia działania 4) Dla tabel gdzie długość każdego rekordu jest większa niż 80, nie zapomnij ustawić odpowiednio dużej wartości LINESIZE. W innym wypadku Oracle będzie przerywać linie co 80 znaków, czyniąc plik trudnym do odczytu przez inne aplikacje. 20

21 Zapytania modyfikujące Wstawianie danych INSERT INTO Nowa VALUES ('KOWAL', 'JAN', 1966); INSERT INTO Nowa(Nazwisko, Imie) VALUES ('NOWAK','KAROL'); Zapytania modyfikujące Wstawianie danych z istniejącej tabeli INSERT INTO Nowa SELECT Nazwisko, Imie, RokUrodz FROM Osoby WHERE RokUrodz >1960 ORDER BY Nazwisko; INSERT INTO Nowa(Imie, Nazwisko) SELECT Imie, Nazwisko FROM Osoby WHERE RokUrodz <1960 ORDER BY Nazwisko DESC; Zapytania modyfikujące Modyfikacja danych UPDATE Nowa SET RokUrodz = 0 WHERE RokUrodz IS NULL; UPDATE Nowa SET Nazwisko = UPPER(Nazwisko), Imie = UPPER(Imie); Zapytania modyfikujące usuwanie danych DELETE FROM Nowa WHERE RokUrodz IS NULL; DELETE FROM Nowa; TRUNCATE TABLE Nowa; TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli [DROP STORAGE REUSE STORAGE] ; DROP STORAGE REUSE STORAGE zwalnia wszystkie przydzielone tabeli extenty powyżej wartości MINEXTENTS. Przy tym kasowany jest znacznik wysokiej wody i ustawiany na pierwszy blok tabeli; jest to klauzula domyślna usuwa dane, natomiast przestrzeń zarezerwowana dla tej tabeli pozostaje, również znacznik wysokiej wody nie zmienia swojego położenia. 21

22 Zapytania tworzące tabelę Proste CREATE TABLE Nowa (Nazwisko varchar2(15), Imie varchar2(15), RokUrodz number(3)); Ograniczenia przy tworzeniu tabeli: Nazwa pola tabeli nie może przekraczać 30 znaków. Ilość kolumn w ramach jednej tabeli nie może przekroczyć Rodzaje więzów (ograniczeń) NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY FOREIGN KEY CHECK Integralność danych może być wymuszona przy pomocy: więzów integralności (więzy statyczne jawne) wyzwalaczy (więzy dynamiczny niejawne) uniezależniają utrzymanie integralności od narzędzi wykorzystywanych do edycji danych Zapytania tworzące tabelę CREATE TABLE Dzialy ( IdDzialu NUMBER(10) NOT NULL PRIMARY KEY, Opis VARCHAR2(20) NULL, kod CHAR(1) NULL ); Zapytania tworzące tabelę Klucz główny złożony DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (Nazwisko varchar2(15), Imie varchar2(15), CONSTRAINT klucz PRIMARY KEY (Nazwisko,Imie)); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','JAN'); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','KAROL'); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','JAN'); SELECT * FROM Nowa; 22

23 Zapytania tworzące tabelę UNIQUE DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (Nazwisko varchar2(15), Imie varchar2(15), CONSTRAINT spr UNIQUE (Nazwisko,Imie)); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','JAN'); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','KAROL'); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','JAN'); SELECT * FROM Nowa; Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak', m_v number(3) CHECK (m_v>10)); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v) VALUES(1,'KOWAL','JAN',20); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, m_v) VALUES(2,'KOWAL',30); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v) VALUES(3,'KOWAL','JAN',4); SELECT * FROM Nowa; Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia cd DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak', m_v number(3) CHECK (m_v>10), mm_v number(3) CHECK (mm_v<300)); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v, mm_v) VALUES(1,'KOWAL','JAN',20,50); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, m_v,mm_v) VALUES(2,'KOWAL',30,100); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v,mm_v) VALUES(3,'KOWAL','JAN',4,100); Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia cd DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak', m_v number(3) CHECK (m_v>10), mm_v number(3) CHECK (mm_v<300), CONSTRAINT spr CHECK(m_v <mm_v)); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v, mm_v) VALUES(1,'KOWAL','JAN',20,50); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, m_v,mm_v) VALUES(2,'KOWAL',30,100); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m v,mm v) 23

24 Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia cd DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, IdDzialu number(3), CONSTRAINT fk FOREIGN KEY(IdDzialu) REFERENCES Dzialy(IdDzialu), Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak'); INSERT INTO Nowa(nr, IdDzialu, Nazwisko, Imie) VALUES(1,1,'KOWAL','JAN'); INSERT INTO Nowa(nr, IdDzialu, Nazwisko) VALUES(2,33,'KOWAL'); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko) VALUES(3,'KOWAL'); SELECT * FROM Nowa; Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia cd DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, IdDzialu number(3) NOT NULL, CONSTRAINT fk FOREIGN KEY(IdDzialu) REFERENCES Dzialy(IdDzialu) ON DELETE CASCADE, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak' ); INSERT INTO Nowa(nr, IdDzialu, Nazwisko, Imie) VALUES(1,1,'KOWAL','JAN'); INSERT INTO Nowa(nr, IdDzialu, Nazwisko) VALUES(2,33,'KOWAL'); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko) VALUES(3,'KOWAL'); SELECT * FROM Nowa; Zapytania tworzące tabelę Kolejność ograniczeń zawsze pierwsze DEFAULT (jeśli jest) pozostałe dowolnie DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, IdDzialu number(3) NOT NULL, CONSTRAINT fk FOREIGN KEY(IdDzialu) REFERENCES Dzialy(IdDzialu) ON DELETE CASCADE, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak' NOT NULL UNIQUE CHECK(Imie LIKE '%') ); Zapytania tworzące tabelę DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Data date DEFAULT Sysdate ); w DEFAULT można odwołać się do funkcj daty (nieudokumentowane) DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Data date DEFAULT Sysdate CONSTRAINT spr CHECK(date = sysdate) ); w CHECK nie można odwołać się do funkcji daty (funkcji niedeterministycznych) oraz funkcji użytkownika oraz podzapytań 24

25 Tworzenie tabeli na bazie innej tabeli CREATE TABLE nazwa_tabeli AS SELECT [pole1, pole2,... *] FROM nazwa_tabeli_źródłowej ; Usuwanie tabeli DROP TABLE nazwa_tabeli [CASCADE CONSTRAINTS]; Opcja CASCADE CONSTRAINTS umożliwia usunięcie tabeli, do której odnoszą się ograniczenia integralnościowe. (FOREIGN KEY) Struktura bazy (SQL) CREATE TABLE Dzialy ( IdDzialu int NOT NULL PRIMARY KEY, Opis varchar2(20) NULL, kod char(1) NULL ); CREATE TABLE Osoby ( IdOsoby int NOT NULL PRIMARY KEY, IdDzialu int NULL, Nazwisko varchar2(30) NULL, Imie varchar2(20) NULL, RokUrodz int NULL, Wzrost float NULL, Data date NULL IdSzefa int ); CREATE TABLE Zarobki ( IdZarobku int NOT NULL PRIMARY KEY, IdOsoby int NULL, Brutto number(15,4) NULL ); Zapytania modyfikujące tabelę ALTER ALTER TABLE wys_tab ADD nr number(3); SELECT * FROM wys_tab; ALTER TABLE wys_tab MODIFY nr number(5); INSERT INTO wys_tab(nr) VALUES('aaa'); SELECT * FROM wys_tab; Aby zmienić typ np. z number(3) na char(3) kolumna musi być pusta. To samo dotyczy próby skrócenia pola jeśli dane są dłuższe niż ograniczenie docelowe 25

26 Zapytania modyfikujące tabelę ALTER ALTER TABLE Dzialy MODIFY kod NOT NULL; ALTER TABLE Dzialy SET UNUSED (kod); ALTER TABLE DZIALY DROP UNUSED COLUMNS; ALTER TABLE Dzialy DROP COLUMN kod CASCADE CONSTRAINTS; Usuwanie kolumny razem z więzami integralności Usuwanie kolumny przez jej wstępne blokowanie Zapytania modyfikujące tabelę ALTER cd DROP TABLE Nowa; CREATE table Nowa (nr number(3), Nazwisko varchar2(15) NULL, CONSTRAINT kl PRIMARY KEY(nr)); INSERT INTO Nowa(nr,nazwisko) VALUES(1,'KOWAL'); INSERT INTO Nowa(nr) values(2); ALTER TABLE Nowa DROP COLUMN nr; Kolumna jest usuwana nawet gdy ma zdefiniowane ograniczenia SELECT * FROM Nowa; Zapytania modyfikujące tabelę ALTER cd 1 ALTER TABLE wys_tab DROP COLUMN nr; SELECT * FROM wys_tab; ALTER TABLE Nowa DROP CONSTRAINT spr; INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, m_v, mm_v) VALUES(2,'KOWAL',30,20); SELECT * FROM Nowa; ALTER TABLE test DROP COLUMN idtest CASCADE CONSTRAINTS CHECKPOINT 1000; Usuwanie kolumn ALTER TABLE test DROP COLUMNS CONTINUE; ALTER TABLE test SET UNUSED COLUMN opis; ALTER TABLE test DROP UNUSED COLUMNS; SELECT * FROM USER_PARTIAL_DROP_TABS; SELECT * FROM USER_UNUSED_COL_TABS; Konieczne jeśli istnieją powiązane kolumny w tabelach podrzędnych Wymuszenie punktu kontrolnego co 1000 przetworzonych wierszy Konieczne gdy usuwanie nie zostało zakończone - awaria Blokowanie kolumn (przydatne gdy usuwamy wiele kolumn) poprawa wydajności Usuwanie nieużywanych kolumn Wyświetlenie częściowo usuniętych i zablokowanych kolumn (USER, ALL, DBA) 26

27 Usuwanie kolumny ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP COLUMN nazwa_kolumny [CASCADE CONSTRAINTS][CHECKPOINT ilość]; CASCADE CONSTRAINTS CHECKPOINT usuwa jednocześnie więzy integralnościowe, które zostały określone na usuwanych kolumnach określenie częstotliwości wykonywania punktów kontrolnych W momencie usuwania kolumn status tabeli jest ustawiony na INVALID. Podczas awarii instancji status ten zostaje zachowany. Po usunięciu awarii operacja może znowu zostać dokończona poleceniem: ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP COLUMNS CONTINUE; Zaznaczenie kolumny jako nieużywanej ALTER TABLE nazwa_tabeli SET UNUSED COLUMN nazwa_kolumny CASCADE CONSTRAINTS; Usunięcie kolumn zaznaczonych jako nieużywane Usuwanie kolumn ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP UNUSED COLUMNS [CHECKPOINT ilość]; Znalezienie tabel posiadających kolumny nieużywane SELECT * FROM DBA_UNUSED_COL_TABS. Nie można usunąć kolumny z tabeli zagnieżdżonej, kolumny, która wchodzi w skład klucza obcego czy klucza partycjonowania, usunąć wszystkich kolumn z tabeli. Nie można również usunąć kolumny z tabeli słownika danych. Znacznik wysokiej wody (high water mark) Wskaźnik ostatniego bloku jaki był kiedykolwiek wykorzystywany do przechowywania danych tabeli. Wartość wskaźnika nie ulega zmianie przy usuwaniu rekordów z tabeli. Zwolnienie nieużywanej w segmencie przestrzeni powyżej znacznika wysokiej wody ALTER TABLE nazwa_tabeli DEALLOCATE UNUSED [KEEP rozm K/M]; Klauzula KEEP określa liczbę bajtów, jaka ma być zostawiona powyżej znacznika wysokiej wody. Zapytania modyfikujące tabelę ALTER cd 1 ALTER Table Nowa ADD CONSTRAINT kl PRIMARY KEY (nr); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko) VALUES(2,'KOWAL'); SELECT * FROM Nowa; RENAME Nowa TO Inna 27

28 Zapytania modyfikujące tabelę - CONSTRAINTS ALTER TABLE Zarobki ADD CONSTRAINT Fk1 FOREIGN KEY(IdOsoby) REFERENCES Osoby(IdOsoby) ON DELETE CASCADE; ALTER TABLE Zarobki ADD CONSTRAINT Fk1 FOREIGN KEY(IdOsoby) REFERENCES Osoby(IdOsoby) ON DELETE SET NULL; Identyfikator wiersza SELECT ROWID FROM Dzialy; ROWID AAAMVhAAKAAAAAyAAA AAAMVhAAKAAAAAyAAB AAAMVhAAKAAAAAyAAC AAAMVhAAKAAAAAyAAD AAAMVhAAKAAAAAyAAE AAAMVhAAKAAAAAyAAF AAAMVhAAKAAAAAyAAG AAAMVhAAKAAAAAyAAH AAAMVh AAK AAAAAy AAA Identyfikator obiektu (tabeli) Względny numer pliku Numer bloku w ramach pliku Numer wiersza w tabeli Parametry składowania Alokacja ekstentu tabeli ALTER TABLE ttt PCTFREE 10 PCTUSED 40 STORAGE ( NEXT 100K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 5 PCTINCREASE 0) Procent utrzymywanej wolnej powierzchni bloku Procent zajętości powierzchni bloku poniżej której jest traktowany jako wolny ponowne zapisy Rozmiar następnego przydzielanego ekstentu Minimalna liczba ekstentów Maksymalna liczba ekstentów Procent o który jest powiększany każdy nowy (począwszy od trzeciego) ekstent ALTER TABLE test ALLOCATE EXTENT (SIZE 500K DATAFILE 'E:\ORA\ORADATA\ORCL\AP.ORA') ALTER TABLE test MOVE TABLESPACE inna; 28

29 Tworzenie tabeli tymczasowej DROP TABLE temp; / CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp (nr NUMBER, opis VARCHAR2(11) ) ON COMMIT PRESERVE ROWS; ON COMMIT DELETE ROWS (domyślnie) Tabela jest trwała natomiast czas życia jej zawartości jest zależny od dyrektywy ON COMMIT. Zawartość jest zawsze usuwana z zamknięciem sesji. Każda z sesji widzi tylko swoje dane. Tworzenie tabel CREATE TABLE Osoby_Kopia AS SELECT * FROM Osoby WHERE 1 = 0; ENABLE [[NO]VALIDATE] PRIMARY KEY opcje ENABLE [[NO]VALIDATE] [UNIQUE] (kolumna) opcje ENABLE [[NO]VALIDATE] CONSTRAINT constraint_name opcje ENABLE ALL TRIGGERS DISABLE [[NO]VALIDATE] PRIMARY KEY opcje [CASCADE] DISABLE [[NO]VALIDATE] [UNIQUE] (kolumna) opcje [CASCADE] DISABLE [[NO]VALIDATE] CONSTRAINT constraint_name opcje [CASCADE] DISABLE ALL TRIGGERS ALTER TABLE Osoby ENABLE PRIMARY KEY; ALTER TABLE Dzialy ADD CONSTRAINT Uni UNIQUE(Opis) DISABLE VALIDATE; ALTER TABLE Dzialy ENABLE VALIDATE UNIQUE(opis) ; ALTER TABLE Osoby DISABLE PRIMARY KEY CASCADE; Tworzenie tabel walidacja natychmiastowa i odłożona Domyślnie constraint jest typu (non deferrable) czyli oracle sprawdza zgodność natychmiast kiedy naruszone zostaną ograniczenia (constraint violation) Ustawiając ograniczenie na deferrable, oracle sprawdza zgodność w punkcie zatwierdzenia transakcji (commit) tzn. na zakończenie transakcji CREATE TABLE Osoba (Id number, imie varchar2(10), CONSTRAINT pk primary key (Id)); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Jan'); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Karol'); (Błąd zwracany przez oracle) ORA-00001: naruszono więzy unikatowe (AP.PK) Nie można wpisać takich samych wartości do kolumny ze względu na klucz podstawowy Spróbujmy zmienić walidacje na odroczoną (DEFERRED) SET CONSTRAINT pk DEFERRED; (Błąd zwracany przez oracle) ORA-02447: nie można odroczyć więzów, które nie dają możliwości odraczania Ponieważ w definicji tabeli klucz nie jest typu deferrable, nie możemy więc odroczyć jego walidacji Tworzenie tabel walidacja natychmiastowa i odroczona CREATE TABLE Osoba (Id number, imie varchar2(10), CONSTRAINT pk primary key (Id) DEFERRABLE); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Jan'); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Karol'); (W dalszym ciągu oracle zwraca błąd) ORA-00001: naruszono więzy unikatowe (AP.PK) Ale teraz możemy zmienić walidację na odroczoną (deferrable ) SET CONSTRAINT pk DEFERRED; Więzy zostały określone. INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Jan'); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Karol'); 1 wiersz został utworzony. 1 wiersz został utworzony. COMMIT; (Dopiero teraz oracle zwraca) ORA-02091: transakcja została wycofana ORA-00001: naruszono więzy unikatowe (AP.PK1) Teraz ORACLE zwraca błąd naruszenia więzów dopiero przy próbie zatwierdzenia transakcji (COMMIT) jednocześnie ją wycofując. 29

30 Tworzenie tabel walidacja natychmiastowa i odroczona Możliwe jest sprawdzanie więzów constraints przed zatwierdzeniem transakcji SET CONSTRAINT ALL IMMEDIATE; Zmienione zostaną tylko te więzy, dla których ustawiono (DEFERRABLE ), nie są generowane komunikaty o błędach jeśli istnieje ograniczenie z nieustawionym (DEFERRABLE ) Rodzaj danych Wpływ więzów na dane DISABLE NOVALIDATE Stan w jakim znajdują się więzy DISABLE VALIDATE ENABLE NOVALIDATE ENABLE VALIDATE SET CONSTRAINT pk IMMEDIATE; Aby w ten sposób zmienić miejsce sprawdzania wierszy ograniczenie musi również być typu (DEFERRABLE ) teraz każdy ze wstawianych wierszy, który nie spełnia ograniczeń generuje błąd i tylko ten wiersz jest wycofywany Deferrable jest użyteczny wtedy gdy chcemy mieć pewność, że na skutek błędu walidacji więzów ograniczeń ma być wycofana cała transakcja, a nie tylko wiersze, które nie spełniają ograniczenia (domyślny stan ograniczeń jest no deferrable). Istniejące Wprowadzane mogą nie spełniać ograniczenia mogą nie spełniać ograniczenia nie są dozwolone operacje UPDATE, DELETE nie jest dozwolona operacja INSERT mogą nie spełniać ograniczenia muszą spełniać muszą spełniać muszą spełniać Przełączanie trybu pracy więzów (ograniczeń) ALTER SESSION SET CONSTRAINTS = {IMMEDIATE DEFERRED DEFAULT}; SET CONSTRAINTS {nazwa_więzu_1, nazwa_więzu_2,... ALL} {IMMEDIATE DEFERRED}; Opóźnione (DEFERRABLE) Natychmiastowe (NONDEFERRABLE) weryfikacja wykonywana jest na końcu transakcji. W przypadku wykrycia niezgodności cała transakcja jest wycofywana. Dotyczy to głównie sytuacji, w której jednocześnie wstawiany jest rekord nadrzędny ipodrzędny, weryfikacja wykonywana jest końcu każdego polecenia DML. Oznacza to, że najpierw musi zaistnieć w bazie rekord nadrzędny a dopiero potem podrzędny. Więzy zdefiniowane jako natychmiastowe nie mogą być przestawione w stan opóźnienia. Sekwencja AAA CREATE SEQUENCE Licznik INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 1.0E28 MINVALUE 1 CYCLE CACHE 20 NOORDER DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) DEFAULT 3, Nazwisko varchar2(15)); SELECT Licznik.CURRVAL FROM SYS.DUAL INSERT INTO Nowa VALUES(Licznik.NEXTVAL,'NOWAK'); INSERT INTO Nowa Values(Licznik.Nextval,'KOWAL'); SELECT * FROM Nowa WHERE ROWNUM<2; 30

31 Perspektywa Perspektywa CREATE OR REPLACE VIEW mlodzi AS SELECT Idosoby, RokUrodz FROM Osoby WHERE RokUrodz>1970 CREATE OR REPLACE VIEW mlodzi AS SELECT Idosoby, RokUrodz FROM Osoby WHERE RokUrodz>1970 WITH READ ONLY INSERT INTO mlodzi VALUES(11,1980); INSERT INTO mlodzi VALUES(12,1960); SELECT * FROM mlodzi; SELECT * FROM Osoby; INSERT INTO mlodzi VALUES(11,1980); INSERT INTO mlodzi VALUES(12,1960); SELECT * FROM mlodzi; SELECT * FROM Osoby; Perspektywa CREATE OR REPLACE VIEW mlodzi AS SELECT Idosoby, RokUrodz FROM Osoby WHERE RokUrodz>1970 WITH CHECK OPTION INSERT INTO mlodzi VALUES(11,1980); INSERT INTO mlodzi VALUES(12,1960); SELECT * FROM mlodzi; SELECT * FROM Osoby; Tabele systemowe COLUMN object_name FORMAT A25; SELECT object_name, object_type FROM user_objects; COLUMN object_name FORMAT A25; SELECT owner, object_name, object_type FROM all_objects; COLUMN object_name FORMAT A25; SELECT owner, object_name, object_type FROM dba_objects; DBA_objects (wszystkie obiekty) ALL_objects (obiekty dostępne dla użytkownika) USER_objects (obiekty będące własnością użytkownika) 31

32 Perspektywy systemowe SELECT * FROM DICTIONARY; TABLE_NAME COMMENTS Informacja o słowniku danych i perspektywach wydajności ALL_ALL_TABLES Description of all object and relational tables accessible to the user USER_AUDIT_SESSION All audit trail records concerning CONNECT and DISCONNECT USER_AUDIT_STATEMENT Audit trail records concerning grant, revoke, audit, noaudit and alter system Perspektywy systemowe Informacja o kolumnach w słowniku danych i perspektywach wydajności SELECT * FROM DICT_COLUMNS; TABLE_NAME COLUMN_NAME COMMENTS ALL_ALL_TABLES TABLESPACE_NAME Name of the tablespace containing the table ALL_ALL_TABLES CLUSTER_NAME Name of the cluster, if any, to which the table belongs ALL_ALL_TABLES IOT_NAME Name of the index-only table, if any, to which the overflow or mapping table entry belongs Pespektywy słownika danych Informacje o obiektach SELECT * FROM USER_TABLES; SELECT * FROM USER_INDEXES; SELECT * FROM USER_TAB_COLUMNS; SELECT * FROM USER_CONSTRAINTS; SELECT * FROM USER_VIEWS; SELECT * FROM USER_PROCEDURES; SELECT * FROM USER_TRIGGERS; DBA_xxx (wszystkie obiekty) ALL_xxx (obiekty dostępne dla użytkownika) USER_xxx (obiekty będące własnością użytkownika) Pespektywy słownika danych Informacje o wykorzystaniu miejsca alokacji danych SELECT * FROM USER_SEGMENTS; SELECT * FROM USER_EXTENTS; Informacje o strukturze bazy danych SELECT * FROM USER_TABLESPACES; SELECT * FROM DBA_DATA_FILES; Istnieje tylko dla DBA DBA_xxx (wszystkie obiekty) ALL_xxx (obiekty dostępne dla użytkownika) USER_xxx (obiekty będące własnością użytkownika) 32

33 Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_ALL_TABLES Description of all object and relational tables owned by the user's USER_AUDIT_SESSION All audit trail records concerning CONNECT and DISCONNECT USER_AUDIT_STATEMENT Audit trail records concerning grant, revoke, audit, noaudit and alter system USER_AUDIT_TRAIL Audit trail entries relevant to the user USER_CATALOG Tables, Views, Synonyms and Sequences owned by the user USER_CLUSTERS Descriptions of user's own clusters USER_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS Hash functions for the user's hash clusters USER_CLU_COLUMNS Mapping of table columns to cluster columns USER_COLL_TYPES Description of the user's own named collection types USER_COL_COMMENTS Comments on columns of user's tables and views USER_COL_PRIVS Grants on columns for which the user is the owner, grantor or grantee USER_COL_PRIVS_MADE All grants on columns of objects owned by the user USER_COL_PRIVS_RECD Grants on columns for which the user is the grantee USER_CONSTRAINTS Constraint definitions on user's own tables USER_CONS_COLUMNS Information about accessible columns in constraint definitions USER_CONS_OBJ_COLUMNS List of types an object column or attribute is constrained to in the tables owned by the user Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_DB_LINKS Database links owned by the user USER_DEPENDENCIES Dependencies to and from a users objects USER_ERRORS Current errors on stored objects owned by the user USER_FREE_SPACE Free extents in tablespaces accessible to the user USER_INDEXES Description of the user's own indexes USER_INDEXTYPES All user indextypes USER_INDEXTYPE_COMMENTS Comments for user-defined indextypes USER_INDEXTYPE_OPERATORS All user indextype operators USER_IND_COLUMNS COLUMNs comprising user's INDEXes and INDEXes on user's TABLES USER_IND_EXPRESSIONS Functional index expressions in user's indexes and indexes on user's tables USER_INTERNAL_TRIGGERS Description of the internal triggers on the user's own tables USER_JOIN_IND_COLUMNS Join Index columns comprising the join conditions USER_LIBRARIES Description of the user's own libraries USER_LOBS Description of the user's own LOBs contained in the user's own tables USER_LOB_PARTITIONS USER_LOB_SUBPARTITIONS USER_LOG_GROUPS Log group definitions on user's own tables USER_LOG_GROUP_COLUMNS Information about columns in log group definitions USER_NESTED_TABLES Description of nested tables contained in the user's own tables USER_IND_PARTITIONS USER IND SUBPARTITIONS Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_OBJECTS Objects owned by the user USER_OBJECT_SIZE Sizes, in bytes, of various pl/sql objects USER_OBJECT_TABLES Description of the user's own object tables USER_OBJ_COLATTRS Description of object columns and attributes contained in tables owned by the user USER_OPANCILLARY All ancillary opertors defined by user USER_OPARGUMENTS All operator arguments of operators defined by user USER_PASSWORD_LIMITS Display password limits of the user USER_PENDING_CONV_TABLES All user's tables which are not upgraded to the latest type version USER_PROCEDURES Description of the users own procedures USER_ROLE_PRIVS Roles granted to current user USER_RULES Rules owned by the user USER_RULESETS Rulesets owned by the user: maintained for backward compatibility USER_RULE_SETS Rule sets owned by the user USER_RULE_SET_RULES Rules in user rule sets USER_SEGMENTS Storage allocated for all database segments USER_SEQUENCES Description of the user's own SEQUENCEs USER_SOURCE Source of stored objects accessible to the user USER_SOURCE_TABLES USER_SOURCE_TAB_COLUMNS USER_STORED_SETTINGS Parameter settings for objects owned by the user Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_SUMMARIES Description of the summaries created by the user USER_SYNONYMS The user's private synonyms USER_SYS_PRIVS System privileges granted to current user USER_TABLES Description of the user's own relational tables USER_TABLESPACES Description of accessible tablespaces USER_TAB_COLS Columns of user's tables, views and clusters USER_TAB_COLUMNS Columns of user's tables, views and clusters USER_TAB_COL_STATISTICS Columns of user's tables, views and clusters USER_TAB_COMMENTS Comments on the tables and views owned by the user USER_TAB_HISTOGRAMS Histograms on columns of user's tables USER_TAB_MODIFICATIONS Information regarding modifications to tables USER_TAB_PARTITIONS USER_TAB_PRIVS Grants on objects for which the user is the owner, grantor or grantee USER_TAB_PRIVS_MADE All grants on objects owned by the user USER_TAB_PRIVS_RECD Grants on objects for which the user is the grantee USER_TAB_SUBPARTITIONS USER_TRIGGERS Triggers owned by the user USER_TRIGGER_COLS Column usage in user's triggers USER_TS_QUOTAS Tablespace quotas for the user USER_TYPES Description of the user's own types 33

34 Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_TYPE_ATTRS Description of attributes of the user's own types USER_TYPE_METHODS Description of methods of the user's own types USER_TYPE_VERSIONS Description of each version of the user's types USER_UNUSED_COL_TABS User tables with unused columns USER_UPDATABLE_COLUMNS Description of updatable columns USER_USERS Information about the current user USER_USTATS All statistics on tables or indexes owned by the user USER_VARRAYS Description of varrays contained in the user's own tables USER_VIEWS Description of the user's own views USER_WORKSPACES DESC V$INSTANCE; SELECT * FROM V$VERSION; Perspektywy systemowe V$... DESC V$SESSION_CONNECT_INFO; SELECT * FROM V$CONTROLFILE; SELECT * FROM V$LOGFILE; INSTANCE_NUMBER INSTANCE_NAME HOST_NAME VERSION STARTUP_TIME STATUS... BANNER Oracle9i Enterprise Edition Release Production PL/SQL Release Production CORE Production TNS for 32-bit Windows: Version Production NLSRTL Version Production SID AUTHENTICATION_TYPE OSUSER NETWORK_SERVICE_BANNER NAME C:\ORACLE\ORADATA\ORACLE\CONTROL01.CTL C:\ORACLE\ORADATA\ORACLE\CONTROL02.CTL C:\ORACLE\ORADATA\ORACLE\CONTROL03.CTL Perspektywy systemowe DBA_xxx DESC DBA_FREE_SPACE; SELECT * FROM DBA_SEGMENTS WHERE TABLESPACE_NAME='AP'; SELECT username, password, account_status, default_tablespace, created FROM DBA_USERS; TABLESPACE_NAME FILE_ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS RELATIVE_FNO OWNER SEGMENT_NAME PARTITION_NAME SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME AP NOWA TABLE AP AP KLUCZ1 INDEX AP AP KLUCZ7 INDEX AP USERNAME PASSWORD ACCOUNT_STATUS DEFAULT_TABLESPACE CREATED SYS DAF52805F OPEN SYSTEM 02/05/12 SYSTEM 970BAA5B81930A40 OPEN SYSTEM 02/05/12 Dynamiczne perspektywy wydajności (dynamic performance views). Większość tych perspektyw posiada nazwy zaczynające się od V$. Domyślnie dynamiczne perspektywy wydajności dostępne są dla użytkownika SYS oraz dla użytkowników o uprawnieniu SYSDBA lub użytkowników mających uprawnienie SELECT ANY TABLE. Perspektywa V$FIXED_TABLE wyświetla nazwy wszystkich dynamicznych perspektyw wydajności. 34

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Oracle i DB2 zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia Źródła: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=bazy_danych

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM 1 Które ze sformułowań są prawdziwe w modelu relacyjnym: [ ] wartości w kolumnie są przechowywane w kolejności posortowanej [ ] wiersze nie powtarzają się [ ] kolejność kolumn jest nieistotna [ ] wiersze

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie

Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie ISSN 1641-2117 Wydawca: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, Warszawa, ul. Sienna 75 Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie Materiały konferencyjne

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

sqlplus [ użytkownik [ / hasło ] ]

sqlplus [ użytkownik [ / hasło ] ] Uruchomienie SQL*Plus: sqlplus [ użytkownik [ / hasło ] ] Zasady wpisywania komend PL/SQL: komendy mogą być wieloliniowe nie można skracać słów kluczowych można oddzielać słowa spacjami lub tabulacją słowa

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych.

Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych. Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji Treść wykładu Rola procesu sekretarza dziennika (LGWR) w rejestrowaniu i zatwierdzaniu transakcji w plikach dziennika powtórzeń. Identyfikowanie i składników

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

Ogólne SQL. 1.Instrukcja SELECT służy do: a)sprowadzania rekordów z bazy danych. 2.Instrukcja INSERT służy do: b)wstawiania rekordów do bazy danych

Ogólne SQL. 1.Instrukcja SELECT służy do: a)sprowadzania rekordów z bazy danych. 2.Instrukcja INSERT służy do: b)wstawiania rekordów do bazy danych Ogólne SQL 1.Instrukcja SELECT służy do: a)sprowadzania rekordów z bazy danych 2.Instrukcja INSERT służy do: b)wstawiania rekordów do bazy danych 3.Instrukcja DELETE służy do: c)usuwania rekordów z bazy

Bardziej szczegółowo

DDL. Data Definition Language Definiowanie obiektów pomocniczych: domeny, sekwencje, ograniczenia, widoki

DDL. Data Definition Language Definiowanie obiektów pomocniczych: domeny, sekwencje, ograniczenia, widoki DDL Data Definition Language 1 Bazy Danych Wykład p.t. DDL Data Definition Language Definiowanie obiektów pomocniczych: domeny, sekwencje, ograniczenia, widoki Antoni Ligęza ligeza@agh.edu.pl http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ligeza

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer i Oracle Form Builder

Oracle Designer i Oracle Form Builder Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do CASE*Method...4 Wprowadzenie do Form Builder...9 Uruchamianie i obsługa aplikacji utworzonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo