Spis treœci. ä 2. Anatomia po³o nicza Mariola Ropacka ä 3. Cykl miesi¹czkowy Jana Skrzypczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. ä 2. Anatomia po³o nicza Mariola Ropacka... 026. ä 3. Cykl miesi¹czkowy Jana Skrzypczak... 041"

Transkrypt

1 Spis treœci ä 1. Zasady organizacji opieki w czasie ci¹ y, porodu i po³ogu w Polsce 000 Grzegorz H. Brêborowicz, Janusz Gadzinowski, Ma³gorzata Piêt Zasady organizacji trójpoziomowej opieki perinatalnej Specyfika opieki zdrowotnej nad matk¹ i dzieckiem Opieka w czasie ci¹ y Opieka nad noworodkiem Ocena stanu organizacji opieki perinatalnej w Polsce Historyczne i wspó³czesne aspekty zawodu po³o nej Nauczanie zawodu po³o nej Przyk³ad organizacji oddzia³u porodowego ä 2. Anatomia po³o nicza Mariola Ropacka Miednica kostna Budowa kana³u kostnego Typy miednic Miêœnie i wiêzad³a miednicy mniejszej Narz¹dy p³ciowe zewnêtrzne Narz¹dy p³ciowe wewnêtrzne Pochwa Macica Jajowód Jajnik Stosunki otrzewnowe miednicy mniejszej ä 3. Cykl miesi¹czkowy Jana Skrzypczak Fizjologia cyklu miesi¹czkowego Podwzgórze Przysadka Jajnik Dojrzewanie oocytów

2 3.3. Owulacja Cia³ko ó³te Macica Fazy cyklu w endometrium ä 4. Od ywianie kobiety ciê arnej Mariola Ropacka Wprowadzenie do ywienia kobiet ciê arnych Metabolizm oraz ywienie kobiet w okresie oko³oporodowym Ogólne zmiany w metabolizmie kobiety ciê arnej Zapotrzebowanie energetyczne w czasie ci¹ y Przyczyny zwiêkszonego zapotrzebowania energetycznego w ci¹ y G³ówne sk³adniki pokarmowe T³uszcze Bia³ko Wêglowodany Witaminy Suplementacja ywienia w ci¹ y ä 5. Ci¹ a o przebiegu niepowik³anym Pierwszy trymestr ci¹ y Jana Skrzypczak, Jakub Kornacki Zap³odnienie i zagnie d enie Rozwój p³odu Uk³ad kr¹ enia Uk³ad oddechowy Uk³ad nerwowy Uk³ad endokrynny Uk³ad pokarmowy Uk³ad miêœniowo-szkieletowy Uk³ad rozrodczy Uk³ad moczowy Uk³ad immunologiczny Diagnostyka prenatalna Badania nieinwazyjne Badania inwazyjne Rozpoznanie ci¹ y Znaczenie ultrasonografii w rozpoznawaniu wczesnej ci¹ y Okreœlanie terminu porodu Drugi i trzeci trymestr ci¹ y Joanna Kempiak Rozwój p³odu Uk³ad kr¹ enia p³odu Rozwój p³uc p³odu Pop³ód o ysko B³ony p³odowe poza³o yskowe Pêpowina P³yn owodniowy Objêtoœæ p³ynu owodniowego Zmiany w narz¹dach p³ciowych w drugim i trzecim trymestrze ci¹ y

3 Zmiany w obrêbie miêœnia macicy Zmiany w unaczynieniu macicy Czynnoœæ skurczowa miêœnia macicy w czasie ci¹ y Zmiany w obrêbie gruczo³u sutkowego Opieka nad kobiet¹ ciê arn¹ w drugim i trzecim trymestrze ci¹ y Rozpoznawanie ci¹ y Wizyty kontrolne Zapotrzebowanie kaloryczne Badanie kliniczne Monitorowanie stanu p³odu Ogólne zasady zachowania siê ciê arnej Standardy opieki po³o niczej w ci¹ y Ma³gorzata Piêt, El bieta 000 Che³kowska, Tomasz Opala Definicja Standardy opieki po³o niczej w ci¹ y o przebiegu niepowik³anym. 103 ä 6. Poród Poród prawid³owy Mariola Ropacka Badanie i postêpowanie wstêpne Czynniki zwiastuj¹ce poród Ocena sytuacji po³o niczej Badanie po³o nicze rodz¹cej Przebieg porodu fizjologicznego Poród nieprawid³owy Mariola Ropacka Poród przed³u ony nieprawid³owoœci pierwszego okresu porodu Przed³u enie utajonej fazy porodu Przed³u enie aktywnej fazy porodu Nieprawid³owoœci drugiego okresu porodu Nieprawid³owoœci trzeciego okresu porodu Niewspó³miernoœæ porodowa Nieprawid³owe po³o enie p³odu Zaburzenia topografii i mechanizmu porodowego p³odu Przodowanie oraz wypadniêcie.... pêpowiny Przodowanie i wypadniêcie.. r¹czki Operacyjne ukoñczenie porodu Andrzej Skrêt Operacje w drugim okresie porodu Naciêcie krocza i pochwy Operacje w trzecim okresie porodu Szycie naciêtego krocza Zabiegi opró niaj¹ce macicê Leczenie obra eñ dróg rodnych Hamowanie krwotoków poporodowych Operacje wspomagaj¹ce lub zastêpuj¹ce si³y porodowe Operacje w po³o eniach miednicowych Porody instrumentalne Wskazania pozapo³o nicze do porodów instrumentalnych i ciêcia 000 cesarskiego Wskazania po³o nicze do porodów instrumentalnych

4 Operacja kleszczowa Wyci¹gacz pró niowy Zabiegi w dystocji barkowej Ciêcie cesarskie Wskazania do ciêcia cesarskiego Etapy ciêcia cesarskiego Powik³ania ciêcia cesarskiego Standardy postêpowania pielêgniarskiego w czasie porodu 000 Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska, Tomasz Opala Poród prawid³owy Poród o przebiegu nieprawid³owym ä 7. Po³óg Przebieg po³ogu El bieta Ronin-Walknowska Prawid³owy przebieg po³ogu Procesy inwolucyjne w po³ogu Odchody po³ogowe Zmiany w obrêbie szyjki macicy, w pochwie i kroczu Zmiany ogólnoustrojowe w po³ogu Zmiany hormonalne Uk³ad moczowy i równowaga wodno-elektrolitowa Uk³ad kr¹ enia, sk³adniki krwi i uk³adu krzepniêcia Uk³ad pokarmowy Wyczerpanie fizyczne Powik³ania po³ogu Krwawienie poporodowe Zaka enia w po³ogu Zapalenie b³ony œluzowej macicy Zaka enia dróg moczowych Rzucawka po³ogowa Prowadzenie po³ogu Temperatura Têtno Ciœnienie têtnicze krwi Uruchomienie wypoczynek Inne obserwacje Piersi Pow³oki brzuszne, jama brzuszna, macica Odchody Krocze ylaki, zakrzepowe zapalenie y³ Rozejœcie spojenia ³onowego Reakcje emocjonalne Przygnêbienie poporodowe, depresja i psychozy poporodowe Uwagi koñcowe Standardy postêpowania pielêgniarskiego w czasie po³ogu 000 Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska, Tomasz Opala

5 ä 8. Patofizjologia ci¹ y Krwawienie we wczesnej ci¹ y Jana Skrzypczak Poronienie Etiopatogeneza poronieñ Postacie poronienia Czynniki rokownicze Zapobieganie Ci¹ a ektopowa Etiologia i ró nicowanie Umiejscowienie ci¹ y ektopowej Metody diagnozowania Leczenie Ci¹ owa choroba trofoblastyczna Poród przedwczesny Wies³aw Markwitz Etiopatogeneza Rozpoznanie Profilaktyka Postêpowanie Sposób ukoñczenia porodu przedwczesnego Krwotoki w drugiej po³owie ci¹ y Grzegorz H. Brêborowicz, 000 Zbigniew S³omko o ysko przoduj¹ce Klasyfikacja Rozpoznanie Postêpowanie lecznicze Powik³ania Rokowanie Przedwczesne oddzielenie ³o yska Etiopatogeneza Klasyfikacja Rozpoznanie Postêpowanie lecznicze Powik³ania Rokowanie Ci¹ a wielop³odowa Joanna Kempiak Czêstoœæ wystêpowania Przyczyny powstawania Rozpoznawanie ci¹ y wielop³odowej Zagro enie dla p³odu i matki w przebiegu ci¹ y wielop³odowej Prowadzenie ci¹ y wielop³odowej Prowadzenie porodu w ci¹ y wielop³odowej Ograniczenie wzrastania.... p³odu.. Grzegorz... H.. Brêborowicz Etiopatogeneza Rozpoznanie Postêpowanie Rokowanie

6 8.6. Przedwczesne pêkniêcie b³on p³odowych Krzysztof Drews, 000 Emilia Brzeziñska Etiologia Rozpoznanie Powik³ania Postêpowanie Postêpowanie zachowawcze Postêpowanie aktywne Postêpowanie czynne (inwazyjne) Taktyka postêpowania Prowadzenie porodu Okres poporodowy Standardy postêpowania pielêgniarskiego w ci¹ y o przebiegu nie- 000 prawid³owym Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska, Tomasz Opala ä 9. Choroby matki wik³aj¹ce przebieg ci¹ y Nadciœnienie têtnicze Grzegorz H. Brêborowicz Klasyfikacja zaburzeñ w ci¹ y zwi¹zanych z nadciœnieniem têtniczym Kryteria diagnostyczne Nadciœnienie têtnicze indukowane ci¹ ¹ Etiopatogeneza Rozpoznanie Zmiany narz¹dowe Nadzór nad matk¹ i p³odem Leczenie Ograniczenie aktywnoœci fizycznej Dieta Leczenie farmakologiczne Postêpowanie przeciwdrgawkowe Sposób ukoñczenia ci¹ y Rokowanie Rzucawka Rozpoznanie ró nicowe Leczenie Rokowanie Nadciœnienie têtnicze przewlek³e Zasady postêpowania Cukrzyca a ci¹ a Ma³gorzata Sobczak, Jan Wilczyñski Klasyfikacja Cukrzyca typu Cukrzyca typu Cukrzyca ciê arnych Metabolizm w okresie ci¹ y Ci¹ a jako czynnik diabetogenny Wp³yw ci¹ y na przebieg cukrzycy Wp³yw cukrzycy na powik³ania po³o nicze Hiperglikemia Hipoglikemia

7 Ketoza i ketonuria a ci¹ a Powik³ania w przebiegu ci¹ y powik³anej cukrzyc¹ Powik³ania u noworodków matek chorych na cukrzycê Model opieki nad ciê arnymi z cukrzyc¹ Choroby nerek Wies³aw Markwitz Zmiany czynnoœci nerek w przebiegu ci¹ y Zaka enia dróg moczowych Bakteriomocz bezobjawowy Ostre zapalenie pêcherza moczowego Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek Przewlek³e choroby nerek Przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek Nowotwory Andrzej Skrêt Nowotwory a ci¹ a Wp³yw ci¹ y na proces nowotworowy Wp³yw choroby nowotworowej na ci¹ ê Wp³yw badañ diagnostycznych i terapii nowotworowej na p³ód Ogólne zasady prowadzenia ciê arnej z nowotworem Wybrane postacie nowotworów a ci¹ a Rak szyjki macicy Rak jajnika Rak endometrium Rak sromu Rak pochwy Rak jelita grubego i odbytnicy Rak sutka Czerniak Rak tarczycy Zaka enia i zara enia u kobiet ciê arnych Dorota Nowakow- 000 ska, Jan Wilczyñski Zaka enia bakteriami Ki³a Borelioza Listerioza Rze ¹czka Bakteryjne zaka enie pochwy Zaka enie chlamydiami Zaka enie paciorkowcami grupy B Zaka enie mykoplazmami Zaka enie wirusami u kobiet ciê arnych Zaka enie Herpesviridae Ospa wietrzna/pó³pasiec Cytomegalia Ró yczka Parwowiroza Wirusowe zapalenie w¹troby typu B Wirusowe zapalenie w¹troby typu C Zaka enie wirusem nabytego upoœledzenia odpornoœci (HIV)

8 Zaka enia innymi wirusami Zara enia pierwotniakami Toksoplazmoza Zara enie rzêsistkiem pochwowym Zara enia grzybami Zaburzenia endokrynologiczne w ci¹ y Krzysztof Drews, 000 Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz Choroby tarczycy Stê enie hormonów tarczycy podczas ci¹ y oraz w okresie oko³o- 000 porodowym Nadczynnoœæ tarczycy Niedoczynnoœæ tarczycy Wole nietoksyczne w ci¹ y Poporodowe zapalenie tarczycy Guzki tarczycy u ciê arnych Wrodzona niedoczynnoœæ tarczycy Choroby przysadki Akromegalia Niewydolnoœæ przysadki Gruczolak przysadki produkuj¹cy prolaktynê Moczówka prosta Choroby nadnerczy Niedoczynnoœæ kory nadnerczy (choroba Addisona) Nadczynnoœæ kory nadnerczy (choroba i zespó³ Cushinga) Zespó³ nadnerczowo-p³ciowy Guz chromoch³onny nadnerczy Choroby uk³adu oddechowego w ci¹ y Mariola Ropacka Astma Etiopatogeneza Rozpoznanie Wp³yw ci¹ y na astmê Wp³yw astmy na ci¹ ê Postêpowanie Postêpowanie po³o nicze GruŸlica Definicja i etiopatogeneza Rozpoznanie Postêpowanie Leczenie czynnej gruÿlicy w ci¹ y Zapalenie p³uc Bakteryjne zapalenie p³uc Etiopatogeneza Rozpoznanie Leczenie Bakteryjne zapalenie p³uc a ci¹ a Wirusowe zapalenie p³uc Etiopatogeneza Rozpoznanie

9 Leczenie Wirusowe zapalenie p³uc a ci¹ a Aspiracyjne zapalenie p³uc Etiopatogeneza Rozpoznanie Zapobieganie Postêpowanie Zespó³ ostrej niewydolnoœci oddechowej u doros³ych (ARDS) Definicja i etiopatogeneza Rozpoznanie Postêpowanie Sarkoidoza Definicja i etiopatogeneza Rozpoznanie Postêpowanie Standardy opieki pielêgniarskiej w ci¹ y powik³anej chorob¹ 000 matki Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska ä 10. Ocena stanu p³odu w czasie ci¹ y i porodu Grzegorz H. Brêborowicz, 000 Mariusz Dubiel, Wies³aw Markwitz, Mariola Ropacka, Marek Spaczyñski Ocena aktywnoœci p³odu Kardiotokografia Elektrokardiografia p³odowa Ultrasonografia Ultrasonografia dopplerowska Pulsoksymetria p³odowa Echokardiografia Weryfikacja badañ biofizycznych za pomoc¹ oceny parametrów 000 równowagi kwasowo-zasadowej ä 11. Resuscytacja noworodka Marta Szymankiewicz Rozpoznawanie stanów zagro enia ycia p³odu i noworodka Zapobieganie stanom zagro enia ycia p³odu i noworodka Podjêcie czynnoœci resuscytacyjnej Farmakoterapia resuscytacji ä 12. Zasady pielêgnacji noworodka Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska ä 13. Szko³a rodzenia Iwona S³omko Skorowidz

Przedmowa... 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik...

Przedmowa... 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik... SPIS TREŚCI Przedmowa............................ 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik.......... 17 1.1. Wst

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI BIULETYN OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Nr 2 KWARTALNIK 2013 ISSN 1426-9929 LEOPOLD STAFF CAPRI Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr, Jeno e Morskie Oko, miast w œrodku, jest wko³o I miast smreczków,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1. Zagadnienia ogólne.......... 1 1.1. Rozwój ginekologii od empirii do nauki Zbigniew Słomko, Edmund Waszyński... 1 1.1.1. Cel i zakres informacji............ 1 1.1.2. Ginekologia u zarania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w Zak³adzie Radiologii PAM, w formie seminariów, wyk³adów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Zapoznanie z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

Bardziej szczegółowo

Część 1, rozdział 1, s. 1 PRZEWODNIK. Spis treœci. Higiena w placówkach opieki medycznej 1.1. SPIS TREŚCI

Część 1, rozdział 1, s. 1 PRZEWODNIK. Spis treœci. Higiena w placówkach opieki medycznej 1.1. SPIS TREŚCI PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 1 Spis treœci 1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treści 1.2. Wykaz autorów 1.3. Objaśnienia piktogramów 1.4. Skorowidz 2. AKTUALNOŚCI 2.1. Przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodzin pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek

Informator dla rodzin pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek Informator dla rodzin pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek Opracowanie: Prof. dr hab. med. Alicja Dêbska-Œlizieñ Konsultacja: Prof. dr hab. Boles³aw Rutkowski Wydanie V poprawione Gdañsk 2007 Wstêp Przeszczepienie

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Autor:. Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej , 97-104 97 Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej II Ogólnopolska Konferencja, Poznañ 13-14 IX 1996 W dniach 13-14 wrzeœnia 1996 roku odby³a siê w Poznaniu, w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Za³¹cznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków. TABELA oceny trwałego uszczerbku wskutek nieszczęśliwego wypadku SPIS TREŒCI Rozdzia³ Strony I. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA

FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA 17,14 Fervex (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas) Sk³ad: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg oraz m.in. sacharoza

Bardziej szczegółowo

PRACE POGL DOWE. Hiperkalciuria. Hypercalciuria

PRACE POGL DOWE. Hiperkalciuria. Hypercalciuria PRACE POGL DOWE Tomasz WRÓBLEWSKI 1 Antoni WYSTRYCHOWSKI 2 Hiperkalciuria Hypercalciuria 1 Oddzia³ Nefrologiczny i Chorób Wewnêtrznych, Szpital Powiatowy w Chrzanowie Ordynator: Dr n. med. Maciej Kiersztejn

Bardziej szczegółowo

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk ABORCJA W POSCE I NA WIECIE Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk 1 Spis tre ci 1. Wst p: Co to jest aborcja? Metody aborcji. Aborcja farmakologiczna.

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

g Per³y Medycyny 2008 g Serca nie oszukasz g Zdarzenia niepo ¹dane g Budzimy do ycia S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹

g Per³y Medycyny 2008 g Serca nie oszukasz g Zdarzenia niepo ¹dane g Budzimy do ycia S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ ISSN 1731-9749 Nr 19, luty 2009 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Per³y Medycyny 2008 g Serca nie oszukasz g Zdarzenia niepo ¹dane g Budzimy do

Bardziej szczegółowo

The National Academy of Clinical Biochemistry

The National Academy of Clinical Biochemistry wontroba.qxd 01-12-28 12:50 Page 1 The National Academy of Clinical Biochemistry Presents LABORATORY MEDICINE PRACTICE GUIDELINES WYTYCZNE LABORATORYJNE DOTYCZ CE BADAÑ PRZESIEWOWYCH, ROZPOZNAWANIA I MONITOROWANIA

Bardziej szczegółowo

Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS)

Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS) Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS) Synonimy: zespó³ nasilonego chrapania, ang. heavy snorer. Definicja: Jest to zwê enie górnych dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!!

PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!! 2010 Poznañ, 12 14 marca Centrum Kongresowe Miêdzynarodowych Targów Poznañskich pawilon 15 PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!! Od pi¹tku 12 marca (od godz. 14.00) do niedzieli 14 marca (do godz. 14.00) wyk³ady

Bardziej szczegółowo

Badanie MR w obrazowaniu wad oœrodkowego uk³adu nerwowego p³odu

Badanie MR w obrazowaniu wad oœrodkowego uk³adu nerwowego p³odu ARTYKU REDAKCYJNY Izabela HERMAN-SUCHARSKA Andrzej URBANIK Badanie MR w obrazowaniu wad oœrodkowego uk³adu nerwowego p³odu MRI of fetal Central Nervous System malformations Katedra Radiologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Alina Grzeszczuk, Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka.

Bardziej szczegółowo

o bezsennoœci Herbata jak lek g Otrzymaliœmy Per³ê Medycyny g Akredytacja po raz trzeci g Nasze rady:

o bezsennoœci Herbata jak lek g Otrzymaliœmy Per³ê Medycyny g Akredytacja po raz trzeci g Nasze rady: ISSN 1731-9749 Nr 15, styczeñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Otrzymaliœmy Per³ê Medycyny g Akredytacja po raz trzeci g Nasze rady: S³ów

Bardziej szczegółowo

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZATOR XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Kobieta XXI wieku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 41-100 Tychy, ul. Edukacji 102 Tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Chil, Józef Starzewski, Agnieszka Radowicz-Chil, Renata Dembowska

Arkadiusz Chil, Józef Starzewski, Agnieszka Radowicz-Chil, Renata Dembowska Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 2 Kielce 2004 Arkadiusz Chil, Józef Starzewski, Agnieszka Radowicz-Chil, Renata Dembowska Zak³ad Onkologii, Terapii i Opieki Paliatywnej Instytutu Kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 7, numer 2(20) grudzieñ 2009 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Awers Sztandaru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Czas Bo ego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

siê za ga³k¹ oczn¹, powoduj¹c niesymetryczny

siê za ga³k¹ oczn¹, powoduj¹c niesymetryczny Zgodnie z zapowiedzi¹ rozpoczynamy publikacjê cyklu, w którym lekarze z Kliniki Onkologii i Hematologii Dzieciêcej we Wroc³awiu mówiæ bêd¹ o ró nych rodzajach chorób nowotworowych u dzieci. Uwaga rak O

Bardziej szczegółowo