Spis treœci. ä 2. Anatomia po³o nicza Mariola Ropacka ä 3. Cykl miesi¹czkowy Jana Skrzypczak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. ä 2. Anatomia po³o nicza Mariola Ropacka... 026. ä 3. Cykl miesi¹czkowy Jana Skrzypczak... 041"

Transkrypt

1 Spis treœci ä 1. Zasady organizacji opieki w czasie ci¹ y, porodu i po³ogu w Polsce 000 Grzegorz H. Brêborowicz, Janusz Gadzinowski, Ma³gorzata Piêt Zasady organizacji trójpoziomowej opieki perinatalnej Specyfika opieki zdrowotnej nad matk¹ i dzieckiem Opieka w czasie ci¹ y Opieka nad noworodkiem Ocena stanu organizacji opieki perinatalnej w Polsce Historyczne i wspó³czesne aspekty zawodu po³o nej Nauczanie zawodu po³o nej Przyk³ad organizacji oddzia³u porodowego ä 2. Anatomia po³o nicza Mariola Ropacka Miednica kostna Budowa kana³u kostnego Typy miednic Miêœnie i wiêzad³a miednicy mniejszej Narz¹dy p³ciowe zewnêtrzne Narz¹dy p³ciowe wewnêtrzne Pochwa Macica Jajowód Jajnik Stosunki otrzewnowe miednicy mniejszej ä 3. Cykl miesi¹czkowy Jana Skrzypczak Fizjologia cyklu miesi¹czkowego Podwzgórze Przysadka Jajnik Dojrzewanie oocytów

2 3.3. Owulacja Cia³ko ó³te Macica Fazy cyklu w endometrium ä 4. Od ywianie kobiety ciê arnej Mariola Ropacka Wprowadzenie do ywienia kobiet ciê arnych Metabolizm oraz ywienie kobiet w okresie oko³oporodowym Ogólne zmiany w metabolizmie kobiety ciê arnej Zapotrzebowanie energetyczne w czasie ci¹ y Przyczyny zwiêkszonego zapotrzebowania energetycznego w ci¹ y G³ówne sk³adniki pokarmowe T³uszcze Bia³ko Wêglowodany Witaminy Suplementacja ywienia w ci¹ y ä 5. Ci¹ a o przebiegu niepowik³anym Pierwszy trymestr ci¹ y Jana Skrzypczak, Jakub Kornacki Zap³odnienie i zagnie d enie Rozwój p³odu Uk³ad kr¹ enia Uk³ad oddechowy Uk³ad nerwowy Uk³ad endokrynny Uk³ad pokarmowy Uk³ad miêœniowo-szkieletowy Uk³ad rozrodczy Uk³ad moczowy Uk³ad immunologiczny Diagnostyka prenatalna Badania nieinwazyjne Badania inwazyjne Rozpoznanie ci¹ y Znaczenie ultrasonografii w rozpoznawaniu wczesnej ci¹ y Okreœlanie terminu porodu Drugi i trzeci trymestr ci¹ y Joanna Kempiak Rozwój p³odu Uk³ad kr¹ enia p³odu Rozwój p³uc p³odu Pop³ód o ysko B³ony p³odowe poza³o yskowe Pêpowina P³yn owodniowy Objêtoœæ p³ynu owodniowego Zmiany w narz¹dach p³ciowych w drugim i trzecim trymestrze ci¹ y

3 Zmiany w obrêbie miêœnia macicy Zmiany w unaczynieniu macicy Czynnoœæ skurczowa miêœnia macicy w czasie ci¹ y Zmiany w obrêbie gruczo³u sutkowego Opieka nad kobiet¹ ciê arn¹ w drugim i trzecim trymestrze ci¹ y Rozpoznawanie ci¹ y Wizyty kontrolne Zapotrzebowanie kaloryczne Badanie kliniczne Monitorowanie stanu p³odu Ogólne zasady zachowania siê ciê arnej Standardy opieki po³o niczej w ci¹ y Ma³gorzata Piêt, El bieta 000 Che³kowska, Tomasz Opala Definicja Standardy opieki po³o niczej w ci¹ y o przebiegu niepowik³anym. 103 ä 6. Poród Poród prawid³owy Mariola Ropacka Badanie i postêpowanie wstêpne Czynniki zwiastuj¹ce poród Ocena sytuacji po³o niczej Badanie po³o nicze rodz¹cej Przebieg porodu fizjologicznego Poród nieprawid³owy Mariola Ropacka Poród przed³u ony nieprawid³owoœci pierwszego okresu porodu Przed³u enie utajonej fazy porodu Przed³u enie aktywnej fazy porodu Nieprawid³owoœci drugiego okresu porodu Nieprawid³owoœci trzeciego okresu porodu Niewspó³miernoœæ porodowa Nieprawid³owe po³o enie p³odu Zaburzenia topografii i mechanizmu porodowego p³odu Przodowanie oraz wypadniêcie.... pêpowiny Przodowanie i wypadniêcie.. r¹czki Operacyjne ukoñczenie porodu Andrzej Skrêt Operacje w drugim okresie porodu Naciêcie krocza i pochwy Operacje w trzecim okresie porodu Szycie naciêtego krocza Zabiegi opró niaj¹ce macicê Leczenie obra eñ dróg rodnych Hamowanie krwotoków poporodowych Operacje wspomagaj¹ce lub zastêpuj¹ce si³y porodowe Operacje w po³o eniach miednicowych Porody instrumentalne Wskazania pozapo³o nicze do porodów instrumentalnych i ciêcia 000 cesarskiego Wskazania po³o nicze do porodów instrumentalnych

4 Operacja kleszczowa Wyci¹gacz pró niowy Zabiegi w dystocji barkowej Ciêcie cesarskie Wskazania do ciêcia cesarskiego Etapy ciêcia cesarskiego Powik³ania ciêcia cesarskiego Standardy postêpowania pielêgniarskiego w czasie porodu 000 Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska, Tomasz Opala Poród prawid³owy Poród o przebiegu nieprawid³owym ä 7. Po³óg Przebieg po³ogu El bieta Ronin-Walknowska Prawid³owy przebieg po³ogu Procesy inwolucyjne w po³ogu Odchody po³ogowe Zmiany w obrêbie szyjki macicy, w pochwie i kroczu Zmiany ogólnoustrojowe w po³ogu Zmiany hormonalne Uk³ad moczowy i równowaga wodno-elektrolitowa Uk³ad kr¹ enia, sk³adniki krwi i uk³adu krzepniêcia Uk³ad pokarmowy Wyczerpanie fizyczne Powik³ania po³ogu Krwawienie poporodowe Zaka enia w po³ogu Zapalenie b³ony œluzowej macicy Zaka enia dróg moczowych Rzucawka po³ogowa Prowadzenie po³ogu Temperatura Têtno Ciœnienie têtnicze krwi Uruchomienie wypoczynek Inne obserwacje Piersi Pow³oki brzuszne, jama brzuszna, macica Odchody Krocze ylaki, zakrzepowe zapalenie y³ Rozejœcie spojenia ³onowego Reakcje emocjonalne Przygnêbienie poporodowe, depresja i psychozy poporodowe Uwagi koñcowe Standardy postêpowania pielêgniarskiego w czasie po³ogu 000 Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska, Tomasz Opala

5 ä 8. Patofizjologia ci¹ y Krwawienie we wczesnej ci¹ y Jana Skrzypczak Poronienie Etiopatogeneza poronieñ Postacie poronienia Czynniki rokownicze Zapobieganie Ci¹ a ektopowa Etiologia i ró nicowanie Umiejscowienie ci¹ y ektopowej Metody diagnozowania Leczenie Ci¹ owa choroba trofoblastyczna Poród przedwczesny Wies³aw Markwitz Etiopatogeneza Rozpoznanie Profilaktyka Postêpowanie Sposób ukoñczenia porodu przedwczesnego Krwotoki w drugiej po³owie ci¹ y Grzegorz H. Brêborowicz, 000 Zbigniew S³omko o ysko przoduj¹ce Klasyfikacja Rozpoznanie Postêpowanie lecznicze Powik³ania Rokowanie Przedwczesne oddzielenie ³o yska Etiopatogeneza Klasyfikacja Rozpoznanie Postêpowanie lecznicze Powik³ania Rokowanie Ci¹ a wielop³odowa Joanna Kempiak Czêstoœæ wystêpowania Przyczyny powstawania Rozpoznawanie ci¹ y wielop³odowej Zagro enie dla p³odu i matki w przebiegu ci¹ y wielop³odowej Prowadzenie ci¹ y wielop³odowej Prowadzenie porodu w ci¹ y wielop³odowej Ograniczenie wzrastania.... p³odu.. Grzegorz... H.. Brêborowicz Etiopatogeneza Rozpoznanie Postêpowanie Rokowanie

6 8.6. Przedwczesne pêkniêcie b³on p³odowych Krzysztof Drews, 000 Emilia Brzeziñska Etiologia Rozpoznanie Powik³ania Postêpowanie Postêpowanie zachowawcze Postêpowanie aktywne Postêpowanie czynne (inwazyjne) Taktyka postêpowania Prowadzenie porodu Okres poporodowy Standardy postêpowania pielêgniarskiego w ci¹ y o przebiegu nie- 000 prawid³owym Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska, Tomasz Opala ä 9. Choroby matki wik³aj¹ce przebieg ci¹ y Nadciœnienie têtnicze Grzegorz H. Brêborowicz Klasyfikacja zaburzeñ w ci¹ y zwi¹zanych z nadciœnieniem têtniczym Kryteria diagnostyczne Nadciœnienie têtnicze indukowane ci¹ ¹ Etiopatogeneza Rozpoznanie Zmiany narz¹dowe Nadzór nad matk¹ i p³odem Leczenie Ograniczenie aktywnoœci fizycznej Dieta Leczenie farmakologiczne Postêpowanie przeciwdrgawkowe Sposób ukoñczenia ci¹ y Rokowanie Rzucawka Rozpoznanie ró nicowe Leczenie Rokowanie Nadciœnienie têtnicze przewlek³e Zasady postêpowania Cukrzyca a ci¹ a Ma³gorzata Sobczak, Jan Wilczyñski Klasyfikacja Cukrzyca typu Cukrzyca typu Cukrzyca ciê arnych Metabolizm w okresie ci¹ y Ci¹ a jako czynnik diabetogenny Wp³yw ci¹ y na przebieg cukrzycy Wp³yw cukrzycy na powik³ania po³o nicze Hiperglikemia Hipoglikemia

7 Ketoza i ketonuria a ci¹ a Powik³ania w przebiegu ci¹ y powik³anej cukrzyc¹ Powik³ania u noworodków matek chorych na cukrzycê Model opieki nad ciê arnymi z cukrzyc¹ Choroby nerek Wies³aw Markwitz Zmiany czynnoœci nerek w przebiegu ci¹ y Zaka enia dróg moczowych Bakteriomocz bezobjawowy Ostre zapalenie pêcherza moczowego Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek Przewlek³e choroby nerek Przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek Nowotwory Andrzej Skrêt Nowotwory a ci¹ a Wp³yw ci¹ y na proces nowotworowy Wp³yw choroby nowotworowej na ci¹ ê Wp³yw badañ diagnostycznych i terapii nowotworowej na p³ód Ogólne zasady prowadzenia ciê arnej z nowotworem Wybrane postacie nowotworów a ci¹ a Rak szyjki macicy Rak jajnika Rak endometrium Rak sromu Rak pochwy Rak jelita grubego i odbytnicy Rak sutka Czerniak Rak tarczycy Zaka enia i zara enia u kobiet ciê arnych Dorota Nowakow- 000 ska, Jan Wilczyñski Zaka enia bakteriami Ki³a Borelioza Listerioza Rze ¹czka Bakteryjne zaka enie pochwy Zaka enie chlamydiami Zaka enie paciorkowcami grupy B Zaka enie mykoplazmami Zaka enie wirusami u kobiet ciê arnych Zaka enie Herpesviridae Ospa wietrzna/pó³pasiec Cytomegalia Ró yczka Parwowiroza Wirusowe zapalenie w¹troby typu B Wirusowe zapalenie w¹troby typu C Zaka enie wirusem nabytego upoœledzenia odpornoœci (HIV)

8 Zaka enia innymi wirusami Zara enia pierwotniakami Toksoplazmoza Zara enie rzêsistkiem pochwowym Zara enia grzybami Zaburzenia endokrynologiczne w ci¹ y Krzysztof Drews, 000 Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz Choroby tarczycy Stê enie hormonów tarczycy podczas ci¹ y oraz w okresie oko³o- 000 porodowym Nadczynnoœæ tarczycy Niedoczynnoœæ tarczycy Wole nietoksyczne w ci¹ y Poporodowe zapalenie tarczycy Guzki tarczycy u ciê arnych Wrodzona niedoczynnoœæ tarczycy Choroby przysadki Akromegalia Niewydolnoœæ przysadki Gruczolak przysadki produkuj¹cy prolaktynê Moczówka prosta Choroby nadnerczy Niedoczynnoœæ kory nadnerczy (choroba Addisona) Nadczynnoœæ kory nadnerczy (choroba i zespó³ Cushinga) Zespó³ nadnerczowo-p³ciowy Guz chromoch³onny nadnerczy Choroby uk³adu oddechowego w ci¹ y Mariola Ropacka Astma Etiopatogeneza Rozpoznanie Wp³yw ci¹ y na astmê Wp³yw astmy na ci¹ ê Postêpowanie Postêpowanie po³o nicze GruŸlica Definicja i etiopatogeneza Rozpoznanie Postêpowanie Leczenie czynnej gruÿlicy w ci¹ y Zapalenie p³uc Bakteryjne zapalenie p³uc Etiopatogeneza Rozpoznanie Leczenie Bakteryjne zapalenie p³uc a ci¹ a Wirusowe zapalenie p³uc Etiopatogeneza Rozpoznanie

9 Leczenie Wirusowe zapalenie p³uc a ci¹ a Aspiracyjne zapalenie p³uc Etiopatogeneza Rozpoznanie Zapobieganie Postêpowanie Zespó³ ostrej niewydolnoœci oddechowej u doros³ych (ARDS) Definicja i etiopatogeneza Rozpoznanie Postêpowanie Sarkoidoza Definicja i etiopatogeneza Rozpoznanie Postêpowanie Standardy opieki pielêgniarskiej w ci¹ y powik³anej chorob¹ 000 matki Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska ä 10. Ocena stanu p³odu w czasie ci¹ y i porodu Grzegorz H. Brêborowicz, 000 Mariusz Dubiel, Wies³aw Markwitz, Mariola Ropacka, Marek Spaczyñski Ocena aktywnoœci p³odu Kardiotokografia Elektrokardiografia p³odowa Ultrasonografia Ultrasonografia dopplerowska Pulsoksymetria p³odowa Echokardiografia Weryfikacja badañ biofizycznych za pomoc¹ oceny parametrów 000 równowagi kwasowo-zasadowej ä 11. Resuscytacja noworodka Marta Szymankiewicz Rozpoznawanie stanów zagro enia ycia p³odu i noworodka Zapobieganie stanom zagro enia ycia p³odu i noworodka Podjêcie czynnoœci resuscytacyjnej Farmakoterapia resuscytacji ä 12. Zasady pielêgnacji noworodka Ma³gorzata Piêt, El bieta Che³kowska ä 13. Szko³a rodzenia Iwona S³omko Skorowidz

1. Mianownictwo i podzia krwotoków po o niczych Zbigniew S omko, Krzysztof Drews Klasyfikacja przyczynowa... 16

1. Mianownictwo i podzia krwotoków po o niczych Zbigniew S omko, Krzysztof Drews Klasyfikacja przyczynowa... 16 Spis treêci 1. Mianownictwo i podzia krwotoków po o niczych Zbigniew S omko, Krzysztof Drews.................... 15 1.1. Klasyfikacja przyczynowa.............. 16 2. Aspekt historyczny krwotoków po o niczych

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1 Fizjologia... 1. 2 Rozpoznanie cià y... 16. 3 Opieka przedporodowa... 18

Spis treêci. 1 Fizjologia... 1. 2 Rozpoznanie cià y... 16. 3 Opieka przedporodowa... 18 1 Fizjologia................................................... 1 1.1 Dojrza e o ysko............................................... 5 1.1.1 Budowa, czynnoêç..............................................

Bardziej szczegółowo

Iloœæ stron. Rodzaj pod³o a J.m. Papier offset. Format druku. szt. 16 A 5 KARTA CI Y. Nazwisko... Imiê... Data urodzenia... PESEL... Adres...

Iloœæ stron. Rodzaj pod³o a J.m. Papier offset. Format druku. szt. 16 A 5 KARTA CI Y. Nazwisko... Imiê... Data urodzenia... PESEL... Adres... Format druku A 5 Rodzaj pod³o a J.m. Papier offset Iloœæ stron szt. 16 Nr karty rejestr.... piecz¹tka zak³adu KARTA CI Y zg³oszenia do...... Nazwisko... Imiê... urodzenia... PESEL... Adres... Miejsce pracy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Rozdział 1

Spis treści. Spis treści. Rozdział 1 Spis treści Rozdział 1 Definicje, terminologia, zasady organizacji opieki nad noworodkiem Janusz Gadzinowski, Marcin Kêsiak................................. 1 1.1. Wczeœniactwo..............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Ci a o przebiegu prawid owym... 3

Spis treści. 1. Ci a o przebiegu prawid owym... 3 Spis treści Po o nictwo 1. Ci a o przebiegu prawid owym... 3 1.1. Zap odnienie Leszek Pawelczyk, Monika Serdyńska-Szuster... 3 1.1.1. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia...... 3 1.1.2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1 Fizjologia... 1. 2 Rozpoznanie cià y... 16. 3 Opieka przedporodowa... 18

Spis treêci. 1 Fizjologia... 1. 2 Rozpoznanie cià y... 16. 3 Opieka przedporodowa... 18 1 Fizjologia... 1 1.1 Dojrza e o ysko... 5 1.1.1 Budowa, czynnoêç... 5 1.1.2 o ysko jako gruczo wydzielania wewn trznego: HCG, HPL, progesteron, estrogeny... 8 1.2 P yn owodniowy... 11 1.3 Rozwój zarodka

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. http://d-nb.info/1046600230 WIADOMOŚCI PODSTAWOWE I PLAN BADANIA. 4.2.2. Wirylizacja żeńskich narządów rozrodczych 21 CZĘSCI

Spis treści VII. http://d-nb.info/1046600230 WIADOMOŚCI PODSTAWOWE I PLAN BADANIA. 4.2.2. Wirylizacja żeńskich narządów rozrodczych 21 CZĘSCI CZĘSCI WIADOMOŚCI PODSTAWOWE I PLAN BADANIA 1. Praktyczne aspekty anatomi i i fizjologii narządów płciowych 3 1.1. Zewnętrzne narządy płciowe 3 1.1.1. Szpara sromowa 3 *1.2. Łechtaczka 4 1.1.3. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. XX Przedmowa. XXV

Wykaz skrótów. XX Przedmowa. XXV Spis treści Wykaz skrótów XX Przedmowa XXV Fizjologia wydzielania wewnętrznego w ciąży 1 Wpływ chorób endokrynologicznych na płodność kobiety Błażej Męczekalski, Adam Czyżyk, Agnieszka Podfigurna-Stopa,

Bardziej szczegółowo

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia CRASH COURSE Redaktor serii Daniel Horton-Szar Położnictwo i ginekologia Nick Panay, Ruma Dutta, Audrey Ryan, J. A. Mark Broadbent Wydanie pierwsze polskie pod redakcją Jerzego Florjańskiego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA PO O NICTWA I GINEKOLOGII DLA V I VI ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA PO O NICTWA I GINEKOLOGII DLA V I VI ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA PO O NICTWA I GINEKOLOGII DLA V I VI ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia z po³o nictwa i ginekologii odbywaj¹ siê w: Klinice Rozrodczoœci i Ginekologii, Katedrze i Klinice Ginekologii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGONU MATKI W OKRESIE CIĄŻY, PORODU I POŁOGU

ANALIZA ZGONU MATKI W OKRESIE CIĄŻY, PORODU I POŁOGU Pieczęć oddziału/kliniki adres, tel./fax Miejscowość, dnia. ANALIZA ZGONU MATKI W OKRESIE CIĄŻY, PORODU I POŁOGU I. DANE OGÓLNE: 1. Imię i nazwisko m atki:... 2. Data urodzenia:...w iek:... 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Ostsopor za PZWL PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY. Edward Czerwiński. Redakcja naukowa. Prof. dr hab. med.

Ostsopor za PZWL PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY. Edward Czerwiński. Redakcja naukowa. Prof. dr hab. med. Ostsopor za PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY Redakcja naukowa Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński PZWL Spis treści Słowo wstępne... 11 1. Osteoporoza pierwotna - J.E. Badurski, N.A. N ow ak... 13 1.1. Istota,

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Zmiany ogniskowe w nerkach torbielowate łagodne guzy lite złośliwe guzy lite Torbielowate Torbiel prosta (niepowikłana) 50% populacji powyżej 50 r.ż.

Bardziej szczegółowo

Badania dla przyszłych matek i małych dzieci

Badania dla przyszłych matek i małych dzieci Badania dla przyszłych matek i małych dzieci W ramach realizacji projektu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego Miejski Szpital Zespolony organizuje bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zdrowie i płodność kobiety. Cele operacyjne rozdziału Celina Łepecka-Klusek... 45

Spis treści. Zdrowie i płodność kobiety. Cele operacyjne rozdziału Celina Łepecka-Klusek... 45 Rozdział I Zdrowie i płodność kobiety Cele operacyjne rozdziału Celina Łepecka-Klusek... 1 1. Okresy życia kobiety Michał Bokiniec... 2 1.1. Okres dojrzewania, pokwitania... 2 1.2. Okres dojrzałości płciowej...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 21 Przedmowa sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiciela NRA w EuroPharm Forum................

Bardziej szczegółowo

Hormony płciowe. Macica

Hormony płciowe. Macica Hormony płciowe Macica 1 Estrogeny Działanie estrogenów Działanie na układ rozrodczy (macica, endometrium, pochwa) Owulacja Libido Przyspieszenie metabolizmu Zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 INTENSYWNA TERAPIA STANU ASTMATYCZNEGO 1. Definicja... 13 2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 3. Obraz kliniczny... 17 3.1. Rozpoznanie... 17 3.2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: Tematy wykładów: 1. Badania laboratoryjne w medycynie prewencyjnej. dr hab. Bogdan Solnica, prof. UJ 2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê)

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê) Pieczêæ szpitala Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY L. ks. g³. oddz. Nazwisko Imiê Adres Miejsce i data urodzenia P³eæ M.. *) stan cywilny Nazwa i rodzaj zak³adu pracy Adres rodziny chorego lub osoby

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, w tym badaƒ przesiewowych, oraz okresów, w których

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 201/201 (1) Nazwa przedmiotu Patologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA FARMAKOLOGII I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ DLA III, IV, V ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA FARMAKOLOGII I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ DLA III, IV, V ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA FARMAKOLOGII I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ DLA III, IV, V ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaja siê w formie wyk³adów, æwiczeñ i seminariów oraz tzw. symulacji sytuacji klinicznych.

Bardziej szczegółowo

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman...

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman... Spis treêci Wst p Jerzy Kruszewski....................... 15 PiÊmiennictwo........................... 18 Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman.....................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA CHORÓB DZIECI DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA CHORÓB DZIECI DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA CHORÓB DZIECI DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w II Klinice Chorób Dzieci w formie seminariów, wyk³adów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Podstawowym celem jest po³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

PROPEDEUTYKA POŁOŻNICTWA ROK V

PROPEDEUTYKA POŁOŻNICTWA ROK V PROPEDEUTYKA POŁOŻNICTWA ROK V 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UMB 2. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz Kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii Katedra Perinatologii i Ginekologii

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz Kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii Katedra Perinatologii i Ginekologii Pracownia Dydaktyczna Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33 Poznań, dnia 21.06.2011r. Prof. dr hab. Ryszard MARCINIAK Dziekan

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja wewnątrzmaciczna płodu

Resuscytacja wewnątrzmaciczna płodu Resuscytacja wewnątrzmaciczna płodu Prof. zw. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak diagnoza pojawienie się nieprawidłowych cech w zapisie kardiotokograficznym. zmiana pozycji rodzącej, zmniejszenie czynności

Bardziej szczegółowo

CIĄŻA I PORÓD W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ POLSKIEGO STANDARDU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

CIĄŻA I PORÓD W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ POLSKIEGO STANDARDU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ CIĄŻA I PORÓD W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ POLSKIEGO STANDARDU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ Dr n. med. GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS 1 Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych WPiNoZ Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2013

Bardziej szczegółowo

Pułapki (bardzo) wczesnej diagnostyki nowotworów układu rozrodczego

Pułapki (bardzo) wczesnej diagnostyki nowotworów układu rozrodczego Pułapki (bardzo) wczesnej diagnostyki nowotworów układu rozrodczego Radosław Mądry i Janina Markowska Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 17-10-2014

Bardziej szczegółowo

POŁOŻNICTWO I OPIEKA POŁOŻNICZA

POŁOŻNICTWO I OPIEKA POŁOŻNICZA Regulamin przedmiotu POŁOŻNICTWO I OPIEKA POŁOŻNICZA dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Położnictwo, rok akademicki 2015/2016 Punkty ECTS: 12 Zajęcia dydaktyczne mają formę:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI DLA KIERUNKU

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI DLA KIERUNKU ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO rok akademicki 2012/2013 GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 1. Psychoterapia 1. Psychoterapia specjalistyczna, kwalifikowana i podstawowa - różnicowanie.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie trzeciego semestru z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego.

Zaawansowany. Zaliczenie trzeciego semestru z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego. Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

12. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych w Polsce Jerzy E. Tyczyñski. 017

12. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych w Polsce Jerzy E. Tyczyñski. 017 Spis treœci CZÊŒÆ OGÓLNA 11. Podstawy nauczania onkologii w Polsce Andrzej Ku³akowski... 015 12. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych w Polsce Jerzy E. Tyczyñski. 017 Zmiany w umieralnoœci... 017 Zagro

Bardziej szczegółowo

Budowa i czynnoœæ uk³adu nerwowego Piotr Krutki, Jan Celichowski Komórki glejowe

Budowa i czynnoœæ uk³adu nerwowego Piotr Krutki, Jan Celichowski Komórki glejowe SPIS TREŒCI 1. UK AD NERWOWY 8............................... 013 Budowa i czynnoœæ uk³adu nerwowego Piotr Krutki, Jan Celichowski... 013 Komórki glejowe.............................. 014 Neuron....................................

Bardziej szczegółowo

Mamo Tato jesteście gotowi na to - Konstantynowska szkoła rodzenia

Mamo Tato jesteście gotowi na to - Konstantynowska szkoła rodzenia Mamo Tato jesteście gotowi na to - Konstantynowska szkoła rodzenia Mamo Tato jesteście gotowi na to Konstantynowska szkoła rodzenia Konstantynów Łódzki, 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r.

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r. Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i Rodzaj kursu / nr kursu CMKP/ T e m a t Przeznaczenie Termin prowadzący szkolenie Kierownik naukowy Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ALERGOLOGIA nr: 1-731/1-01-005-2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania Laboratorium analityczne ZAPRASZA do skorzystania z promocyjnych PAKIETÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet IV Pakiet V Pakiet VI Pakiet VII Pakiet VIII Pakiet IX Pakiet X "CUKRZYCA"

Bardziej szczegółowo

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII Spis treści CHIRURGIA NARZĄDOWA... 1005 51. Nowotwory układu pokarmowego... 1007 51.1. Nowotwory przełyku Andrzej W. Szawłowski... 1007 51.1.1. Wstęp... 1007 51.1.2. Patologia... 1008 51.1.3. Rozpoznanie...

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. )

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI CZĘŚĆ TEORETYCZNA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO rok akademicki 2014/2015. Wybrane zagadnienia z nauk społecznych

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI CZĘŚĆ TEORETYCZNA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO rok akademicki 2014/2015. Wybrane zagadnienia z nauk społecznych ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI CZĘŚĆ TEORETYCZNA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO rok akademicki 2014/2015 Wybrane zagadnienia z nauk społecznych I. Psychoterapia 1. Mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Student, który zaliczył przedmiot wie/umie/potrafi:

Student, który zaliczył przedmiot wie/umie/potrafi: EFEKTYKSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU TECHNIKI POŁOŻNICZE I PROWADZENIE PORODU Numer efektu kształcenia dla przedmiot u (symbol) Student, który zaliczył przedmiot wie/umie/potrafi: Odniesienie do celów przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 1/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 1/2 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod NKO(nz)ChirOnk modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Chirurgia i onkologia 1/2 Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ 1 Wstêp...1

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ 1 Wstêp...1 SPIS TREŒCI Rozdzia³ 1 Wstêp...1 Rozdzia³ 2 Pojêcie zdrowia...5 2.1. Kszta³towanie siê pojêcia zdrowia...5 2.2. Definicja zdrowia wed³ug WHO...11 2.3. Inne definicje zdrowia...12 Rozdzia³ 3 Czynniki decyduj¹ce

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI CZĘŚĆ TEORETYCZNA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO Cykl kształćenia 2015/2017. Wybrane zagadnienia z nauk społecznych

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI CZĘŚĆ TEORETYCZNA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO Cykl kształćenia 2015/2017. Wybrane zagadnienia z nauk społecznych ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI CZĘŚĆ TEORETYCZNA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO Cykl kształćenia 2015/2017 Wybrane zagadnienia z nauk społecznych I. Psychoterapia 1. Mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Rok akademicki 2017/2018 - Semestr V Środa 15:45 17:15 ul. Medyczna 9, sala A

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

podręcznik chorób alergicznych

podręcznik chorób alergicznych podręcznik chorób alergicznych Gerhard Grevers Martin Rócken ilustracje Jurgen Wirth Redaktor wydania drugiego polskiego Bernard Panaszek I. Podstawy alergologii... 1 II. Diagnostyka chorób alergicznych...

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.)

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) REN URETER RVU dr Informacja dla pacjentów i rodziców dzieci operowanych z powodu chorób nerek i moczowodów (w trybie planowym lub pilnym) Krwotok lub krwawienie Zakażenie rany pooperacyjnej Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32 Spis treêci 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz.... 15 1.1. Rys historyczny rozwoju norm ywienia.............. 16 1.2. Wspó czesne metody opracowywania norm............ 19 1.3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Endokrynologia Kod modułu LK.3.E.015. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Endokrynologia Kod modułu LK.3.E.015. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Endokrynologia Kod modułu LK.3.E.015 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Choroby królików Podstawy chowu i hodowli red. K. Kostro, Z. Gliński. Rok wydania 2006 Liczba stron 336. Okładka ISBN 83-09-01795-2.

Choroby królików Podstawy chowu i hodowli red. K. Kostro, Z. Gliński. Rok wydania 2006 Liczba stron 336. Okładka ISBN 83-09-01795-2. Tytuł Choroby królików Podstawy chowu i hodowli Autor red. K. Kostro, Z. Gliński Wydawca PWRiL Rok wydania 2006 Liczba stron 336 Wymiary 165x235mm Okładka miękka ISBN 83-09-01795-2 Spis treści 1. Zarys

Bardziej szczegółowo

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy 1 WK Układ wewnątrzwydzielniczy Klasyfikuj prace ogólne dotyczące układu wewnątrzwydzielniczego i chorób układu wewnątrzwydzielniczego u dzieci w WS 330. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami

Bardziej szczegółowo

Ginekologia. Klasyfikuj prace ogólne dotyczące ginekologii pediatrycznej w WS 360. Klasyfikuj: Rozmnażanie człowieka w WQ 205.

Ginekologia. Klasyfikuj prace ogólne dotyczące ginekologii pediatrycznej w WS 360. Klasyfikuj: Rozmnażanie człowieka w WQ 205. WP Ginekologia Klasyfikuj prace ogólne dotyczące ginekologii pediatrycznej w WS 360. Klasyfikuj prace dotyczące pielęgniarstwa ginekologicznego oraz opieki nad pacjentami z chorobami ginekologicznymi w

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Norbert Krajczy Zastępca Ordynatora: lek. Krzysztof Kroczak Zastępca Ordynatora: lek. Edmund Lupa Prof. dr hab.

dr n. med. Norbert Krajczy Zastępca Ordynatora: lek. Krzysztof Kroczak Zastępca Ordynatora: lek. Edmund Lupa Prof. dr hab. Ordynator Oddziału: dr n. med. Norbert Krajczy Zastępca Ordynatora: lek. Krzysztof Kroczak Zastępca Ordynatora: lek. Edmund Lupa Prof. dr hab. Marian Gabryś Pielęgniarka oddziałowa: mgr Beata Sajboth Telefony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Historia naturalna zaka enia HIV

Historia naturalna zaka enia HIV Ma³gorzata Paw³owska, Waldemar Halota Historia naturalna zaka enia HIV Rozdzia³ IV Wykładniki kliniczne zakażenia HIV (fazy zakażenia) to: pierwotne zakażenie HIV, ostra choroba retrowirusowa występuje

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz Kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii Katedra Perinatologii i Ginekologii

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz Kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii Katedra Perinatologii i Ginekologii Pracownia Dydaktyczna Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33 Poznań, dnia 21.06.2011r. Prof. dr hab. Ryszard MARCINIAK Dziekan

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka. Wewn trzne (osobnicze) czynniki ryzyka. Dziedziczne i rodzinne predyspozycje do zachorowania

Czynniki ryzyka. Wewn trzne (osobnicze) czynniki ryzyka. Dziedziczne i rodzinne predyspozycje do zachorowania Czynniki ryzyka Przez poj cie czynnika ryzyka rozumie si wszelkiego rodzaju uwarunkowania, które w znaczàcy (potwierdzony statystycznie) sposób zwi kszajà lub zmniejszajà prawdopodobieƒstwo zachorowania

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowe krwawienia w ginekologii

Nieprawidłowe krwawienia w ginekologii Nieprawidłowe krwawienia w ginekologii Gdańsk 2012 Redaktor prowadzący: Agnieszka Frankiewicz Redakcja: Agnieszka Frankiewicz, Izabela Siemaszko Korekta: Lena Bułakowska, Agnieszka Frankiewicz, Teresa

Bardziej szczegółowo

XIII SYMPOZJUM NAUKOWO - SZKOLENIOWE STANY NAGLĄCE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII RAMOWY PROGRAM

XIII SYMPOZJUM NAUKOWO - SZKOLENIOWE STANY NAGLĄCE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII RAMOWY PROGRAM XIII SYMPOZJUM NAUKOWO - SZKOLENIOWE STANY NAGLĄCE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII RAMOWY PROGRAM Tychy 17 18 września 2010 r. CZWARTEK 16.09.2010 r. RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM 16:00 18:00 ZEBRANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

1. Oddział tworzą: 1) Pododdziały: a) Położniczy (rooming- in), b) Patologii Ciąży, c) Porodowy ze Szkołą Rodzenia, d) Ginekologii,

1. Oddział tworzą: 1) Pododdziały: a) Położniczy (rooming- in), b) Patologii Ciąży, c) Porodowy ze Szkołą Rodzenia, d) Ginekologii, 1. Oddział tworzą: 1) Pododdziały: a) Położniczy (rooming- in), b) Patologii Ciąży, c) Porodowy ze Szkołą Rodzenia, d) Ginekologii, e) Izolacyjny (poł. gin), 2) Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 205/206 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla V roku. NAZWA PRZEDMIOTU: GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek) realizującej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO POŁOŻNYCH

RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO POŁOŻNYCH Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO POŁOŻNYCH Cele stażu 1. Uzyskanie sprawności w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w toku kształcenia w szkole położnych. 2. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu INTERNA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PATOFIZJOLOGII DLA III ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA PATOFIZJOLOGII DLA III ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA PATOFIZJOLOGII DLA III ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w Zak³adzie Patologii Ogólnej SPSK-2 w formie wyk³adów, seminariów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Patologia ogólna ³¹czy

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KOŃCOWY STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE KIERUNEK POŁOŻNICTWO WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

EGZAMIN KOŃCOWY STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE KIERUNEK POŁOŻNICTWO WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY EGZAMIN KOŃCOWY STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE KIERUNEK POŁOŻNICTWO WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ZASADY EGZAMINU KOŃCOWEGO Student ma obowiązek przygotować

Bardziej szczegółowo

IV. ŚWIADCZENIA ULTRASONOGRAFICZNE

IV. ŚWIADCZENIA ULTRASONOGRAFICZNE IV. ŚWIADCZENIA ULTRASONOGRAFICZNE LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego 1. USG tarczycy i przytarczyc 2. USG ślinianek 3. USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie 4. USG węzłów chłonnych jamy brzusznej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia stacjonarne CECHA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Poziom realizacji przedmiotu Jednostka realizująca KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MEDYCZNA (KOBIETA)

ANKIETA MEDYCZNA (KOBIETA) numer PESEL (w przypadku obcokrajowców seria i numer dokumentu tożsamości): Data urodzenia: Wiek: Adres miejsca zamieszkania: Miejscowość urodzenia: Dane fenotypowe: Wzrost:... Waga:... Kolor oczu:...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Od Autora... 15. Rozdzia³ 1

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Od Autora... 15. Rozdzia³ 1 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 13 Od Autora........................................... 15 Rozdzia³ 1 ROLA I ZNACZENIE FARMAKOEKONOMIKI

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R.

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. » WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. MARZEC. 1992 Opracowała mgr Małgorzata WIOUCH Celem opracowania jest przedstawienie poziomu timieralności

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie ciąży ektopowej. Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych

Diagnostyka i leczenie ciąży ektopowej. Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Diagnostyka i leczenie ciąży ektopowej Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Co to jest ciąża ektopowa? Ciąża ektopowa- lokalizacja Ciąża ektopowa - lokalizacja Najczęstsza lokalizacja bańka jajowodu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania II... 11 Wstęp... 12 Podziękowania... 13

Spis treści. Przedmowa do wydania II... 11 Wstęp... 12 Podziękowania... 13 Przedmowa do wydania II................................... 11 Wstęp.................................................... 12 Podziękowania............................................ 13 ROZDZIAŁ PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy 2. 3. Krew 32

1. Podstawy 2. 3. Krew 32 VII Spis treści Przedmowa do wydania trzeciego Przedmowa do wydania polskiego Wyjaśnienia wybranych skrótów V VI XII 1. Podstawy 2 Wzrost i adaptacja komórek 2 Zaburzenia przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia dietetyka

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia dietetyka studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: DIETETYKA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Anatomia człowieka

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWI RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ I NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

OKRĘGOWI RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ I NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWI RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ I NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OIL Pozostało z r.2010 RUCH SPRAW 2011r. Wpływ Prowadzono Zakończono Pozostało ogółem odmowa umorz. wnioski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Poniedziałek 10.30-12.00 - ul. Medyczna 9, sala A 27.02.17 Zaburzenia czynnościowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 8 00-15 30 PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo