KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje kontakt werbalny z kolegami i nauczycielem, formułuje pytania i odpowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, potrafi samodzielnie połączyć kilka zdań w logiczną wypowiedź, zachowuje porządek chronologiczny w opowiadaniu, nazywa cechy opisując przedmiot, krajobraz, wygląd postaci, potrafi zastosować słownictwo stosownie do intencji wypowiedzi, potrafi opanować pamięciowo krótki tekst poetycki, zna najważniejsze zasady poprawności językowej, dzięki którym jego wypowiedzi są zrozumiałe dla odbiorcy, stosuje się do zaleceń nauczyciela w doskonaleniu umiejętności komunikacji werbalnej, zna podstawowe niewerbalne środki wypowiedzi wzbogacające komunikat werbalny. czyta teksty cicho i rozumie ich ogólny sens, czyta teksty głośno i z pomocą nauczyciela stara się poprawnie akcentować oraz artykułować wyrazy, zna zasady intonacji zdaniowej, zna podział tekstów na artystyczne i użytkowe, prozatorskie i poetyckie, zna podstawowe pojęcia związane ze światem przedstawionym utworu (opowiadania, baśni, legendy, mitu, bajki, komiksu), rozumie informacje zawarte w tekście, Słuchanie słucha i rozumie sens poleceń, odróżnia informacje ważne od mniej ważnych w słuchanym tekście, potrafi sformułować pytania do najważniejszych treści słyszanej wypowiedzi, rozumie intonację nadawcy wypowiedzi. Pisanie buduje wypowiedzenia proste i złożone, kilkuzdaniowe wypowiedzi na określony temat, redaguje proste opowiadanie z dialogiem, zna podstawowe cechy tekstów użytkowych (list, zaproszenie, SMS, ogłoszenie, przepis, instrukcja), nazywa cechy wyglądu postaci fikcyjnej lub rzeczywistej 1

2 w najprostszej formie zapisuje informacje wybrane z tekstu, tworzy plan ramowy, zna podstawowe zasady ortografii i interpunkcji, pisze czytelnie, zna zasady organizacji i kompozycji wypowiedzi pisemnej. stosuje wiedze językową w zakresie: 1. słownictwa (dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne z podanych w rozsypance, zna wybrane związki frazeologiczne, przysłowia), 2. składni ( pomocą nauczyciela rozpoznaje rodzaje wypowiedzeń zdanie pojedyncze, złożone, równoważnik zdania, zna różne typy wypowiedzeń - oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, rysuje wykres graficzny zdania pojedynczego, zna zasady interpunkcji zdania pojedynczego, 1. fleksji (z pomocą nauczyciela rozpoznaje części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek), 2. fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby, z pomocą nauczyciela zauważa różnicę między wymową a zapisem samogłosek nosowych, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, zna sposoby zaznaczania miękkości głosek). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej, angażuje się w rozmowę na określony temat, buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne, opowiada i opisuje, używając odpowiednio dobranego słownictwa, buduje wypowiedzi zgodnie z intencją, wygłasza z pamięci teksty poetyckie, zgodnie z intonacją, doskonali umiejętności komunikacji werbalnej, stosując się do zaleceń nauczyciela, wzbogaca komunikat werbalny pozajęzykowymi środkami wyrazu. rozumie ogólny sens tekstów czytanych cicho, ich sens metaforyczny, płynnie czyta teksty głośno, poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje zasady intonacji zdaniowej, rozróżnia teksty artystyczne i użytkowe, prozatorskie i poetyckie, rozumie podstawowe pojęcia związane ze świtem przedstawionym utworu fabularnego oraz tekstu poetyckiego (czas wydarzeń, miejsce wydarzeń, bohaterowie, wydarzenia, narrator, świat rzeczywisty, świat fantastyczny, zwrotka, wers, rym, wyraz dźwiękonaśladowczy, epitet, porównanie, wiersz biały), wyszukuje, rozpoznaje i rozumie informacje zawarte w tekście literackim, artykule, instrukcji. Słuchanie rozumie sens poleceń, instrukcji i innych wypowiedzi, selekcjonuje i wykorzystuje usłyszane informacje w samodzielnie tworzonym tekście, na podstawie słyszanego tekstu potrafi sformułować pytania do najważniejszych jego treści. 2

3 Pisanie pisze wypowiedzi o charakterze artystycznym (opowiadanie z dialogiem, opis) i użytkowym (list, zaproszenie, zawiadomienie ogłoszenie, instrukcja, SMS), opisuje cechy zewnętrzne i wewnętrzne postaci fikcyjnej lub rzeczywistej, zapisuje najważniejsze informacje, tworzy plan ramowy, zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji, pisze czytelnie, przejrzyście, zna zasady organizacji i kompozycji wypowiedzi pisemnej. stosuje wiedzę językową w zakresie: 1. słownictwa (dopisuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, rozumie wybrane frazeologizmy, przysłowia, powiedzenia), 2. składni( rozpoznaje rodzaje wypowiedzeń zdanie pojedyncze, złożone, równoważnik zdania, zna różne typy wypowiedzeń - oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, rysuje wykres graficzny zdania pojedynczego, zna zasady interpunkcji zdania pojedynczego, 3. fleksji (rozpoznaje części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek), 1. fonetyki (posługuje się alfabetem, poprawnie artykułuje głoski, uwzględnia różnicę między zapisem a wymową samogłosek nosowych, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkość głosek przez i oraz kreseczkę). Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: podtrzymuje kontakt werbalny z kolegami i nauczycielem, aby wykonać, sprawdzić i poprawić powierzone mu zadanie indywidualne, aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy związane z codziennymi sytuacjami, samodzielnie wypowiada się na temat przeczytanych lektur, argumentuje swoje stanowisko, odwołując się do przeczytanego tekstu, opowiada i opisuje, stosując odpowiednie słownictwo, stosuje niewerbalne środki komunikowania się, wygłasza tekst z pamięci, zwraca uwagę na ważne jego treści, zmusza odbiorcę do refleksji, stosuje się do norm językowych. czyta teksty cicho, rozumiejąc ich sens na poziomie semantycznym oraz odkrywa znaczenie przenośne, stosuje zasady wyrazistej artykulacji i intonacji w czasie płynnego czytania głośnego tekstów literackich, rozpoznaje i wskazuje charakterystyczne cechy różnych tekstów kultury (teksty literackie, użytkowe), przedstawień teatralnych i filmów, rozpoznaje i omawia elementy świata przedstawionego w utworze fabularnym oraz tekście poetyckim (czas wydarzeń, miejsce wydarzeń, bohaterowie, wydarzenia, narrator, świat rzeczywisty, świat fantastyczny, akcja, wątek, chronologia, morał, zwrotka, wers, rym, wyraz dźwiękonaśladowczy, przenośnia, epitet), odczytuje dane z artykułów, instrukcji. 3

4 Słuchanie słucha poleceń, instrukcji, innych wypowiedzi uczniów i nauczyciela, wyciąga wnioski, sporządza samodzielne notatki, wybiera i wykorzystuje informacje ze słyszanego tekstu dla stworzenia własnej wypowiedzi, rozumie sens przenośny tekstu artystycznego Pisanie samodzielnie redaguje opowiadanie z dialogiem, opis przedmiotu, krajobrazu, postaci, list, zaproszenie, życzenia, przepis, pamiętnik, proste sprawozdanie, ogłoszenie, zawiadomienie, instrukcję), charakteryzuje postać literacką lub rzeczywistą, podaje i opisuje cechy wyglądu i charakteru, notuje informacje w wybranej formie, tworzy plan ramowy, stosuje charakterystyczne elementy świata przedstawionego oraz właściwą konstrukcję w opowiadaniu, baśni, legendzie, dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną pisanej wypowiedzi, pisze czytelnie, przejrzyście, zna zasady organizacji i kompozycji wypowiedzi pisemnej, stosuje akapity. umiejętnie stosuje wiedzę językowa w zakresie: 1. słownictwa (stosuje w zdaniu wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wykorzystując wybrane frazeologizmy, przysłowia, powiedzenia), 2. składni ( rozpoznaje rodzaje wypowiedzeń zdanie pojedyncze, złożone, równoważnik zdania, zna różne typy wypowiedzeń - oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, rysuje wykres graficzny zdania pojedynczego, zna zasady interpunkcji zdania pojedynczego i złożonego, 3. fleksji (rozpoznaje i poprawnie stosuje części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki, określa ich formy gramatyczne, nazywa ich funkcję), 4. fonetyki (posługuje się alfabetem, poprawnie artykułuje głoski, uwzględnia różnicę między zapisem a wymową samogłosek nosowych, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkość głosek przez i oraz kreseczkę). 5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z kolegami oraz nauczycielem, aby skorygować lub udoskonalić powierzone zadanie indywidualne czy zespołowe, udziela twórczych wskazówek, instrukcji co do sposobu pracy grupy, istotnych dla rozwiązania zadania, wykonania polecenia, prowadzi (rozpoczyna, kończy) rozmowę na temat codziennej sytuacji, argumentuje swoje stanowisko w rozmowie, stawia problemowe pytania dotyczące przeczytanej lektury, ustosunkowuje się do wypowiedzi innych kolegów, 4

5 twórczo opowiada i opisuje, dostosowuje rodzaj komunikatu do sytuacji nadawczo-odbiorczej i celu wypowiedzi, wygłaszając tekst z pamięci, wskazuje na funkcję ekspresywną utworu, dokonuje korekty własnej wypowiedzi. czyta teksty cicho i rozumie ich sens na poziomie semantycznym oraz krytycznotwórczym, płynnie czyta głośno i podkreśla sensy utworu ważne dla rozumienia na poziomie semantycznym i krytycznym, analizuje elementy świata przedstawionego w utworze, odczytuje, przetwarza, wykorzystuje dane z instrukcji, schematów, wykresów, tabel itp. Słuchanie słuchając tekstu artystycznego, zauważa jego sens przenośny, słucha poleceń, instrukcji w celu samodzielnego lub zespołowego wykonania zadania; innych wypowiedzi uczniów i nauczyciela w celu sporządzenia notatek, słuchając tekstu, analizuje informacje w celu wykorzystania ich we własnej wypowiedzi. Pisanie samodzielnie buduje spójne wypowiedzi dostosowane do sytuacji komunikacyjnej, dobierając słownictwo i struktury składniowe świadczące o systematycznym kształceniu kompetencji językowych, pisze charakterystykę postaci fikcyjnej lub rzeczywistej, dokonuje oceny postaw bohatera, komponuje i pisze opowiadanie z dialogiem, opis przedmiotu, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, ilustracji, sprawozdanie, pamiętnik, list, zaproszenie, życzenia, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, instrukcję, tworzy plan ramowy, stosuje charakterystyczne elementy świata przedstawionego oraz właściwą jego konstrukcję w opowiadaniu, baśni, legendzie, micie, dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną pisanej wypowiedzi, pisze czytelnie, przejrzyście, zna zasady organizacji i kompozycji wypowiedzi pisemnej, stosuje akapity, dba o estetykę zapisu. sprawnie stosuje wiedzę językowa w zakresie: 1. słownictwa (stosuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, związki frazeologiczne, przysłowia i powiedzenia w tekście, wzbogacając język wypowiedzi), 2. składni (klasyfikuje wypowiedzenia, stosuje je w dłuższych formach wypowiedzi, analizuje budowę logiczno składniową zdania, rysuje wykres graficzny zdania pojedynczego, stosuje poprawny szyk wyrazów, dba o poprawną interpunkcję zdania pojedynczego i złożonego), 3. fleksji (poprawnie stosuje w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych formy rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków), 4. fonetyki (bezbłędnie posługuje się alfabetem, swobodnie stosuje wiadomości dotyczące różnicy między wymową a zapisem, poprawnie zapisuje zmiękczenia). 5

6 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową zajęć edukacyjnych wymagany w klasie IV oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania. Jest kreatywny, samodzielnie wykonuje dodatkowe zadania. Wykazuje się szczególnym zaangażowaniem i aktywnością (udział w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, apelach itp.). Węgorzewo, r. Kryteria opracował zespół w składzie: G. Cukrowska. E. Gładczyńska.. E. Zaniewska. 6

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SEMESTR I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SEMESTR I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SEMESTR I Ocena celująca Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który opanował przewidziane programem nauczania zagadnienia w stopniu bardzo dobrym oraz spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. V WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA V

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała mgr Renata Staszel Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań programowych na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V Na poziomie podstawowym uczeń: nawiązuje kontakt werbalny z rówieśnikami (praca zbiorowa, grupowa) i nauczycielem, bierze udział w rozmowie na określony temat; formułuje

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ w OZIMKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3. Kryteria oceniania

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ w OZIMKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3. Kryteria oceniania GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ w OZIMKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Kryteria oceniania HJĘZYK POLSKI KLASA VI OCENA CELUJĄCA wykazuje się samodzielnością, twórczym ujęciem tematu, pomysłową formą, przemyślaną kompozycją

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne. Klasa 5

Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne. Klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5 2 _ nawiązuje kontakt werbalny z kolegami i nauczycielem, _ formułuje pytania i odpowiedzi odpowiednie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 5

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 5 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 5 Mówienie Na poziomie podstawowym uczeń: bierze udział w rozmowie na określony temat; formułuje adekwatne do danej sytuacji pytania i odpowiedzi, nawiązuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr KATARZYNA BANDULET SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V Mówienie Na poziomie podstawowym uczeń: nawiązuje kontakt werbalny z rówieśnikami (praca zbiorowa, grupowa) inauczycielem, bierze udział w rozmowie na określony temat; formułuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASA 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE Przedmiotem oceniania z języka polskiego są: 1) wiadomości, 2) umiejętności, 3) aktywność. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V Język polski WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V Uczniowie dyslektyczni nie są oceniani w zakresie ortografii, interpunkcji oraz poziomu graficznego pisma, dbają natomiast o czytelność zapisu. Są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Język polski Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ ROK SZKOLNY 2011/2012 Opracowała: Monika Szymańska 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował przewidziane programem nauczania zagadnienia w stopniu bardzo dobrym oraz spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V Mówienie KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V nawiązuje kontakt werbalny z rówieśnikami (praca zbiorowa, grupowa) i nauczycielem, bierze udział w rozmowie na określony temat; formułuje adekwatne do danej sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA (kl.iv-vi)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA (kl.iv-vi) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA (kl.iv-vi) SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN DLA KLASY IV Ocena niedostateczna (jedynka) Ocenę niedostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas IV Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas IV Program nauczania Podręcznik autor tytuł Nr ewidencyjny w wykazie Agnieszka Kania Program nauczania Karolina Kwak języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Procentowe określenie ocen ze sprawdzianu mogą ulec zmianie w zależności od stopnia trudności sprawdzianu! 97 100 % ocena celująca 86 96 % ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Tychy, dn. 01.09.2015 r. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 I. GŁÓWNE ŹRÓDŁA OCENIANIA 1. Wypowiedzi ustne: a) zgodność z tematem b) poprawność gramatyczna c) bogactwo

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania POMOCE OBOWIĄZKOWE FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI: KRYTERIA OCENIANIA

JĘZYK POLSKI. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania POMOCE OBOWIĄZKOWE FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI: KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Joanna Klochowicz-Niksińska POMOCE OBOWIĄZKOWE podręcznik + zeszyt ćwiczeń zeszyt przedmiotowy teczka na prace pisemne słownik ortograficzny dodatkowo:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Kształcenia literacko-kulturowe Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznao w Poznaniu język polski - klasa IV. Alicja Mikołajczak

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznao w Poznaniu język polski - klasa IV. Alicja Mikołajczak Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznao w Poznaniu język polski - klasa IV Alicja Mikołajczak 2011/2012 Ogólne założenia PSO wynikające ze Statutu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Karola Klobassy Zrenckiego w Żeglcach

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Karola Klobassy Zrenckiego w Żeglcach Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Karola Klobassy Zrenckiego w Żeglcach 1 1. Przedmiotem nauczania są: - wiadomości (wiedza) - umiejętności, - postawa ucznia i jego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie IV. wymagania na oceny śródroczne

Kryteria oceniania w klasie IV. wymagania na oceny śródroczne Kryteria oceniania w klasie IV wymagania na oceny śródroczne Wszystkie wymagania na ocenę wyższą zawierają wymagania na ocenę niższą dopuszczająca dostateczna Wymagania dobra bardzo dobra Uwagi celująca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. ODBIÓR WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele kształcenia Słuchanie Mówienie Kształcenia literacko-kulturowe Przewidywane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe, język polski II etap edukacyjny klasa czwarta

Wymagania programowe, język polski II etap edukacyjny klasa czwarta Wymagania programowe, język polski II etap edukacyjny klasa czwarta Wymagania: I. Kształcenie literackie i kulturowe II. Tworzenie wypowiedzi III. Kształcenie językowe PODSTAWOWE SŁUCHANIE MÓWIENIE Stosuje

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV - VI. Sporządziła: Barbara Marchewa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV - VI. Sporządziła: Barbara Marchewa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV - VI Sporządziła: Barbara Marchewa Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem poziomu wiadomości i umiejętności ucznia, czynionych postępów oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów

Bardziej szczegółowo

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą.

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z języka polskiego- rok szkolny 2018/2019. Program nauczania j. polskiego Czytać, myśleć, uczestniczyć, autorka Marlena Derlukiewicz, realizowany przy pomocy podręcznika Słowa na start

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIAOCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIAOCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIAOCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA IV Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania. Z języka polskiego następujące obszary

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat dopuszczająca dostateczna I Kształcenie kulturowo - literackie Formy wypowiedzi Kształcenie językowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz: I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ ROK SZKOLNY 2013/2014 Opracowała: Monika Piasecka 1.SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI

JĘZYK POLSKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI JĘZYK POLSKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI Ocenę NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO CELUJĄCY Uczeń opanował wszystkie wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą, -ponadto powinien samodzielnie rozwijać zainteresowania, -wykazywać się wiedzą dodatkową,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BRONISŁAWA CHĄCIŃSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BRONISŁAWA CHĄCIŃSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BRONISŁAWA CHĄCIŃSKIEGO Przedmiotem nauczania są: 1. Wiadomości (wiedza). 2. Umiejętności. 3.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej OPRACOWANE NA PODSTAWIE: 1. Programu nauczania Między nami, A. Łuczak i A. Murdzek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasa 6

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasa 6 Wymagania edukacyjne dla uczniów klasa 6 dopełniające ocena bardzo dobra I. Słuchanie wykorzystuje wysłuchane wypowiedzi we własnej pracy tworzy własne utwory inspirowane wysłuchanym tekstem dostrzega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV niedostateczny - poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych - uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który: - opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań programowych obowiązujących na niższe oceny niż uzyskana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV 1 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo