1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi"

Transkrypt

1 H a r m o n o g r a m profilaktycznych zadań zdrowotnych na lata Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice Nr 134/2005 z dnia PREAMBUŁA W Gminie Pawłowice zakłady służby zdrowia są zakładami niepublicznymi i nie podlegają samorządowi gminnemu, dlatego też realizacja ustawowego obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 142 poz z 2001 r. tekst jednolity z późn.zm.) a określającego, że do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia, możliwa jest poprzez działania o charakterze profilaktycznym oraz dbałość o dostosowanie do potrzeb społecznych budynków ochrony zdrowia. Głównym celem działań zdrowotnych Gminy jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności w Gminie Pawłowice. Powyższy cel Gmina chce osiągnąć poprzez działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania niebezpiecznych chorób z ukierunkowaniem na grupy ludzi o podwyższonym ryzyku zachorowania. Budżet Gminy na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych na lata nie przekroczy kwoty ,00 zł. rocznie. Niniejszy harmonogram został opracowany na podstawie Gminnej strategii integracji i polityki społecznej na lata przyjętej Uchwałą Nr XV/218/2004 Rady Gminy Pawłowice dnia 12 marca 2004 r. I. Planuje się, że realizowane będą następujące zdrowotne zadania profilaktyczne: 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi w publicznych placówkach przedszkolnych 2. Profilaktyka zdrowotna dla dzieci 3. Profilaktyka raka piersi i chorób nowotworowych narządu rodnego 4. Profilaktyka nowotworu szyjki macicy 5. Profilaktyka chorób gruczołu krokowego 6. Profilaktyka chorób układu krążenia 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi - w publicznych placówkach przedszkolnych 1.1 Uzasadnienie Opiekę zdrowotną nad uczniami począwszy od 6-latków (grupa 0 ) finansuje Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Dzieci z przedszkolnych oddziałów młodszych, do 6 lat, nie są objęte taką opieką. 1.2 Statystyka Gmina zapewnia opiekę pielęgniarską w publicznych placówkach oświatowych dzieciom nie objętym dofinansowaniem NFZ przez 10 miesięcy w roku. tj. od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2001 r. 377 dzieci średnio miesięcznie wszystkie dzieci w publicznych przedszkolach 2002 r. 256 dzieci średnio miesięcznie od stycznia do czerwca wszystkie dzieci w publicznych przedszkolach, od września do grudnia tylko dzieci do 6 lat 2003 r. 162 dzieci średnio miesięcznie dzieci do 6 lat 1

2 2004 r. 200 dzieci średnio miesięcznie dzieci do 6 lat 2005 r. 210 dzieci średnio miesięcznie /planowane/ - dzieci do 6 lat Dzieci mają prowadzoną dokumentację zdrowotną w postaci wkładek do kart zdrowia, które następnie zostają dołączone do kart zdrowia ucznia. Założone są także listy klasowe, w których wpisywane są wszystkie czynności pielęgniarskie wykonywane u poszczególnych dzieci. Dzieciom wykonuje się pomiary antropometryczne, na podstawie których określany jest rozwój fizyczny dzieci. Przeprowadzana jest kontrola czystości osobistej dzieci. Sprawowany jest nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi w placówkach. Szerzona jest oświata zdrowotna pod kątem stwierdzonych zaburzeń zdrowotnych i higienicznych. Przeprowadzane są rozmowy indywidualne i pogadanki na temat higieny osobistej dzieci, higieny jamy ustnej, prawidłowego odżywiania, zapobiegania wadom postawy. Wdrażane są podstawowe nawyki higieniczne. Podczas badań przesiewowych stwierdzono wiele odchyleń od norm zdrowotnych. Dzieci z zaburzeniami zdrowotnymi zostały zaliczone do grup dyspanseryjnych i objęte szczególną opieką zdrowotną, np. logopedyczną, okulistyczną, lekarską i pielęgniarską. Do najliczniejszych grup dyspanseryjnych wśród dzieci młodszych należą: wady wymowy, zaburzenia w rozwoju somatycznym, wady i choroby wzroku, inne choroby przwlekłe-w tym alergie. 1.3 Planowana profilaktyka W latach planuje się kontynuować w publicznych przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzenie higieny przedszkolnej w zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi do 6 lat w przypadku, gdy opieka ta nie będzie finansowana przez NFZ. Przewiduje się zapewnienie opieki ok. 210 dzieciom miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2005 r. Przewidywany koszt: 5.000,00 zł. rocznie 1.4 Planowany efekt Realizacja zadania pozwala m.in. na: kształtowanie i utrwalanie u dzieci nawyków prozdrowotnych realizację edukacji zdrowotnej w środowisku przedszkolnym, prowadzenie zajęć praktycznych w celu wyrobienia nawyków higienicznych, zapobieganie wadom postawy u dzieci, wykrycie zaburzeń zdrowotnych dzieci i wczesne rozpoczęcie leczenia współpracę na rzecz zdrowia dzieci z lekarzem rodzinnym, rodzicami dyrekcją i personelem placówki oświatowej 1.5 Monitorowanie Skuteczność udziału w programie: - liczba dzieci młodszych 3-5 lat ogółem na terenie gminy - liczba dzieci uczestniczących w programie Efekty realizacji programu: - liczba dzieci objętych profilaktyką, - liczba dzieci z zaburzeniami zdrowotnymi 2

3 1.6 Szczegółowy opis procedur przewidzianych w programie usługi świadczone przez podmiot zarejestrowany w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej lub w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych jako grupowa praktyka pielęgniarska profilaktyczna opieka zdrowotna będzie obejmowała w szczególności zadania ujęte w wykazie, który będzie stanowił załącznik do umowy usługi będą świadczone zgodnie z harmonogramem zawierającym dni i godziny wykonywania świadczeń oraz dane osoby wykonującej świadczenia dla potrzeb rozliczenia umowy wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia informacji o liczbie dzieci objętych opieką poświadczoną przez dyrektorów placówek oświatowych złożenie pisemnego podsumowania prowadzonej opieki zdrowotnej efekty realizacji programu 2. Profilaktyka zdrowotna dla dzieci 2.1 Uzasadnienie Liczna grupa dzieci i młodzieży obciążona jest różnego rodzaju zaburzeniami zdrowotnymi, takimi jak: wady postawy (skolioza), wady wymowy, słuchu, wzroku, choroby uzębienia. Przykładowo: ilość dzieci ze skrzywieniami kręgosłupa w szkołach podstawowych według danych zebranych przez pielęgniarki szkolne - przedstawia się następująco : Klasa SP Warszowice SP Krzyżowice SP Nr 2 Pawłowice SP Nr 1 Pawłowice SP Golasowice SP Pielgrzymowice Łącznie wg klas I II III IV V VI Razem Planowana profilaktyka W latach planuje się realizację : a) badań fizykalnych w kierunku wad postawy, b) dodatkowej gimnastyki korekcyjnej na sali lub pływalni, c) badań wzroku, d) badań słuchu e) badań uzębienia, fluoryzacja zębów dla dzieci nie objętych dofinansowaniem z NFZ ( 6-latki, gimnazjum) Koszt realizacji zadania: ,- zł ,- zł ,- zł 3

4 3. Profilaktyka raka piersi i chorób nowotworowych narządu rodnego 3.1 Uzasadnienie Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi ok. 20 wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Badanie ultrasonograficzne jest badaniem nieinwazyjnym. Pozwala wykryć zmiany o charakterze nowotworowym, bez potrzeby zbyt częstego napromieniowania promieniami X w trakcie kolejnych badań mammograficznych. 3.2 Statystyka na podstawie realizowanych dotychczas badań Statystyka lata W latach z budżetu gminy finansowane były badania profilaktyczne raka piersi (mammografia) dla grupy kobiet urodzonych w latach : r r r Razem: 573 kobiety Na 573 przebadane kobiety stwierdzono 223 zmiany chorobowe co stanowi 39 w przeliczeniu na ilość ogółem przebadanych kobiet Badania mammograficzne - dla kobiet urodzonych w latach Liczba przebadanych kobiet 573 WYKRYWALNOŚĆ Liczba wykrytych zmian chorobowych Liczba kobiet u których nie wykryto zmian chorobowych Razem (39) 350 (61) Liczba wykrytych zmian chorobowych Liczba kobiet u których nie wykryto zmian chorobowych 4

5 Liczba wykrytych zmian chorobowych Wykryte zmiany chorobowe w zróżnicowanym stadium zaawansowania 4 2 nowotwory złośliwe skierowanie na USG piersi wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej łagodne zmiany wymagające dalszego monitorowania w Poradni Chorób Sutka ( 30) 4 (2) 30 (13) 121 (55) nowotwory złośliwe skierowanie na USG piersi wykonanie biopsji łagodne zmiany wymagające dalszego monitorowania w Poradni Chorób Sutka Statystyka 2004 rok W 2004 r realizowano badania USG piersi oraz USG narządu rodnego sondą przezpochwową. Badania adresowane były do grupy wiekowej kobiet powyżej 40 lat (urodzone do roku 1964). Łącznie na 640 przebadanych kobiet u 263 wykryto zmiany chorobowe co stanowi 35 ogółem przebadanych kobiet. Największą zachorowalność odnotowano w przedziale wiekowym 40-45lat. 5

6 2004r. Badanie USG piersi oraz USG narządu rodnego kobiet urodzonych do roku 1964 Liczba przebadanych kobiet 640 WYKRYWALNOŚĆ Liczba wykrytych zmian chorobowych Liczba kobiet u których nie wykryto zmian chorobowych Razem (41 ) 377 (59 ) Liczba wykrytych zmian chorobowych Liczba kobiet u których nie wykryto zmian chorobowych 2004r. Liczba zmian chorobowych Wykryte zmiany chorobowe w zróżnicowanym stadium zaawansowania 15 6 duże mięśniaki macicy skierowanie na zabieg operacyjny małe zmiany mięśniakowate macicy zalecenie ścisłej kontroli ginekologicznej i ultrasonograficznej różne zmiany w przydatkach (cystyczne, lite) zalecono leczenie zachowawcze (we własnych poradniach dla kobiet) i okresowe badanie ultrasonograficzne lub skierowano na oddział ginekologiczny lub leczenie operacyjne 2 1 rak piersi potwierdzony badaniem cytologicznym skierowano do leczenia operacyjnego w Instytucie Onkologii w Gliwicach różnorodne zmiany w piersiach (cystyczne, lite, inne) 2 osoby skierowano bezpośrednio na oddział chirurgiczny, pozostałym zalecono dalsze badania diagnostyczne i okresową kontrolę Razem

7 107 (40) 15 (6) 63 (24) 2 (1) 76 (29) duże mięśniaki macicy małe zmiany mięśniakowate macicy różne zmiany w przydatkach (cystyczne, lite) rak piersi potwierdzony badaniem cytologicznym różnorodne zmiany w piersiach (cystyczne, lite, inne) Statystyka 2005 rok W 2005 roku kontynuowano badania USG piersi oraz USG narządu rodnego sondą przezpochwową. Badania te cieszyły się wśród mieszkanek Gminy dużą popularnością. Tym razem programem objęto grupę kobiet urodzonych w latach (35-45 lat). Przedział wiekowy ustalony został w oparciu o : - propozycje głównych kierunków działań profilaktycznych, zgłoszone przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające na terenie gminy (wszystkie zakłady prowadzące poradnie podstawowej opieki zdrowotnej i poradnia dla kobiet zgłosiły potrzebę wczesnego wykrywania u kobiet nowotworu sutka i nowotworu narządów rodnych) - konsultacje z lekarzami, którzy podkreślili, że wykonywanie badania USG w przedziale wiekowym lat daje najlepsze efekty, pozwala na wykrycie zmian chorobowych o małym stopniu zaawansowania, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia - wysoki procent wykrytych zmian chorobowych w przedziale wiekowym lat - możliwości finansowe Gminy W pierwszym terminie 2005 r. przebadanych zostało 227 kobiet u 86 kobiet stwierdzono 101 zmian chorobowych, co stanowi 38 ogółu przebadanych kobiet. 7

8 2005r. Badanie USG piersi oraz USG narządu rodnego kobiet urodzonych w latach Liczba przebadanych kobiet 227 WYKRYWALNOŚĆ Liczba kobiet u których wykryto zmiany chorobowe Liczba kobiet u których nie wykryto zmian chorobowych razem (38) 141 (62) Liczba kobiet u których wykryto zmiany chorobowe Liczba kobiet u których nie wykryto zmian chorobowych 2005r. Liczba zmian chorobowych Wykryte zmiany chorobowe w zróżnicowanym stadium zaawansowania 4 4 zmiany mięśniakowate macicy kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego zmiany mięśniakowate macicy zalecenie ścisłej kontroli ginekologicznej zmiany cystyczne w przydatkach 4 4 guzy lite w przydatkach wymagające weryfikacji histopatologicznej cystyczne zmiany w gruczołach piersiowych zmiany lite w gruczołach piersiowych Razem osób skierowano do wykonania biopsji cinkoiglowej 8

9 15 (15) 4 (4) 17 (17) 18 (18) 43 (42) 4 (4) zmiany mięśniakowate kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego zmiany mięśniakowate macicy - zalecenie ścisłej kontroli ginekologicznej zminy cystyczne w przydatkach guzy lite w przydatkach wymagające weryfikacji histopatologicznej cystyczne zmiany w gruczołach piersiowych zmiany lite w gruczołach piersiowych W drugim terminie 2005 r. zostanie wykonanych 278 badań. Łącznie w 2005 r. przebadanych zostanie 505 kobiet, co stanowi 30 populacji objętej programem. Wszystkie panie uczestniczące w badaniach mammograficznych oraz badaniach USG piersi i narządu rodnego otrzymały pisemne wyniki badań, zdjęcia oraz zalecenia, co do dalszego leczenia: skierowanie na oddział szpitalny, skierowanie do odpowiedniej poradni, dalsze badania diagnostyczne, okresową kontrolę. Dane dotyczące zmian chorobowych i dokumentacja zdjęciowa wszystkich osób znajdują się w komputerowym archiwum zakładu wykonującego program i są dostępne w każdej chwili zainteresowanym. Powyższe analizy skutecznie uzasadniają potrzebę i sens kontynuowania tego programu. Jego realizacja przyniosła wymierne efekty. Niektóre kobiety uchroniła przed cierpieniem z powodu postępującej choroby nowotworowej, a przede wszystkim przyczyniła się do osiągnięcia celu profilaktyki. Realizacja programu pozwala na wykrycie zmian chorobowych o małym stopniu zaawansowania, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia. Wiedza o przyczynach raka piersi i narządów rodnych oraz świadome postępowanie może znacznie zwiększyć szansę uniknięcia choroby i ewentualnego jej pokonania, jeżeli się pojawi. Realizacja profilaktyki raka piersi ma też pozytywne aspekty psychologiczne. Sprzyja dowartościowaniu się, nabraniu przekonania, że jest się "nowoczesną kobietą", dbającą o zdrowie. Kobieta upewnia się najczęściej, że nie ma raka, wykryte zostają inne choroby, które można wyleczyć. 9

10 Kobiety w wieku 50 69, które w ostatnich 2 latach nie wykonywały badania mammograficznego, mogły skorzystać z bezpłatnych badań finansowanych w 2005 roku przez NFZ. Badania wykonywane były najbliżej w NWZOZ Medicus 99 w Jastrzębiu Zdroju ogłoszenia w internecie, na tablicach ogłoszeń. Rejestracja zakończona dnia r. ze względu na wyczerpanie środków finansowych. 3.3 Planowana profilaktyka W latach planuje się, że program będzie realizowany poprzez wykonywanie badań USG piersi i USG narządu rodnego sondą przezpochwową dla kobiet zameldowanych na terenie gminy Pawłowice urodzonych w latach: a) (35-49 lat) b) (30-34 lat) Planuje się, że z badań skorzysta ok. 60 osób uprawnionych do uczestnictwa w programie. Ad. a) Ilość kobiet w przedziale wiekowym : 619 z tego 60 tj. 371 kobiet Ilość kobiet w przedziale wiekowym : z tego 60 tj kobiet Razem: z tego 60 tj kobiet W 2005 r przewiduje się przebadanie w przedziale wiekowym : 505 kobiet Ad. b) Ilość kobiet w przedziale wiekowym : 547 z tego 64 tj. 350 Planuje się : Rok Ilość kobiet w danym przedziale wiekowym Planowana liczba kobiet uczestniczących w programie Planowana kwota z budżetu ogółem zł roczniki zł 505 skorzystało 2008 roczniki kobiety, u których wykryto zmiany chorobowe w roku poprzednim 547 ogółem zł 3.4 C e l profilaktyki zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworu piersi i narządu rodnego populacji kobiet objętych programem podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi i raka narządów rodnych 3.5 M o n i t o r o w a n i e Skuteczność udziału w programie: - liczba kobiet w populacji objętej programem - liczba kobiet, które zgłosiły się na badania 10

11 Efekty realizacji programu: - liczba osób, u których wykryto zmiany chorobowe w porównaniu do liczby osób przebadanych, 3.6 Szczegółowy opis procedur przewidzianych w programie usługi realizowane przez podmiot zarejestrowany w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej wykonywanie usług co najmniej trzy razy w tygodniu, w tym dwa razy tygodniowo w godzinach popołudniowo-wieczornych wykonywanie usług musi odbywać się w gabinecie na terenie Gminy Pawłowice lub oddalonym nie więcej niż 20 km od siedziby Gminy zarejestrowanie kobiety z ustalonej grupy wiekowej rejestracja osobista lub telefoniczna łącznie z ustaleniem godziny przyjęcia, rozpoczęcie rejestracji zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rejestracja bez skierowania z badania będą mogły skorzystać kobiety zgłaszające się na badanie po raz pierwszy oraz kobiety, które podczas badania w poprzednim roku otrzymały zalecenia badania kontrolnego z powodu wykrycia zmian chorobowych badanie USG piersi i badanie USG narządu rodnego będzie przeprowadzone podczas jednej wizyty wydanie pacjentce opisu i wyników badań oraz ewentualnych zaleceń w dniu badania. złożenie pisemnego podsumowania przeprowadzonego programu profilaktycznego prowadzenie ewidencji wykonanych usług 3.7 Wymagania dotyczące sprzętu ultrasonograf cyfrowy kolorowy Doppler oprogramowanie do archiwizacji obrazów dwu i trójwymiarowych raportów, sekwencji cine (możliwość w każdym momencie odtworzenia obrazów i porównania) sonda do badań gruczołów piersiowych 5-12 MHz z możliwością wykorzystania kolorowego dopplera sonda do badań przezpochwowych 4-9 MHz, kąt skanowania z możliwością badań dopplerowskich 4. Profilaktyki raka szyjki macicy 4.1 Uzasadnienie potrzeby profilaktyki Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości nowotworem u kobiet w Polsce. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zmian przedinwazyjnych, które obserwuje się już począwszy od ok roku życia. Zmiany przedrakowe są wyleczalne w 100 za pomocą zabiegu. Rak inwazyjny we wczesnym okresie rozwoju, leczony odpowiednio daje wysoki odsetek wyleczeń. Dlatego wykrycie zmian przedrakowych znacznie zmniejsza zapadalność na raka inwazyjnego. 4.2 Statystyka na podstawie realizowanych badań profilaktycznych Badania były już realizowane w latach i skorzystało z nich 747 kobiet. Cieszyły się ogromnym powodzeniem. Jednym z równie ważnych elementów tej profilaktyki było 11

12 dotarcie z informacją do jak najszerszej grupy kobiet niejednokrotnie wykonanie badania było pierwszą wizytą u lekarza ginekologa po wielu latach. W 2005 roku kobiety w wieku lat mogą korzystać z badań cytologicznych finansowanych przez NFZ Badania wykonywane są najbliżej w NWZOZ Medicus 99 w Jastrzębiu Zdroju ogłoszenia w internecie, na tablicach ogłoszeń. 4.3 Plan profilaktyki Profilaktyka raka szyjki macicy będzie realizowana w latach poprzez wykonywanie badań cytologicznych połączonych z badaniem manualnym piersi i nauką samobadania dla kobiet powyżej 18 lat zameldowanych na terenie gminy - z wyłączeniem roczników objętych programem finansowanym przez NFZ. Zakłada się, że NZOZ-y obejmujące swoim działaniem teren gminy Pawłowice wystąpią o kontrakt do NFZ o realizację programu. Poszerzenie zakresu profilaktyki o badanie manualne piersi i naukę samobadania planowane jest, ponieważ samobadanie piersi jest podstawowym, niezwykle ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi, czyli wykrywania choroby wtedy, kiedy jej stan zaawansowania stwarza duże szanse wyleczenia. Samobadanie piersi powinno być prowadzone przez kobiety bez względu na wiek. Planowane środki finansowe: 2006 r , r , r ,- 4.4 C e l profilaktyki zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy poznanie techniki badania piersi włączenie samobadania piersi w nawyki pielęgnacyjne 4.5 M o n i t o r o w a n i e Skuteczność udziału w programie: - liczba kobiet w populacji objętej programem - liczba kobiet, które zgłosiły się na badania Efekty realizacji programu: - liczba osób, u których wykryto zmiany chorobowe w porównaniu do liczby osób przebadanych, 4.6 Szczegółowy opis procedur przewidzianych w programie zarejestrowanie kobiety z ustalonej grupy wiekowej rejestracja osobista lub telefoniczna łącznie z ustaleniem godziny przyjęcia, rozpoczęcie rejestracji zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rejestracja bez skierowania wykonanie badania palpacyjnego piersi edukacja w zakresie samobadania piersi pobranie materiału cytologicznego przy użyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki oraz jego utrwalenie (cytofix lub alkohol 96) edukacja w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy 12

13 wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej dokonującej oceny mikroskopowej w systemie Bethesda przez wyszkolonych cytotechników i patamorfologów, wydanie pacjentce wyniku badania oraz zaleceń, co do dalszego postępowania wydanie skierowania do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ, jeżeli konieczne jest podjęcie leczenia lub dalszej diagnostyki złożenie pisemnego podsumowania przeprowadzonego programu profilaktycznego prowadzenie ewidencji wykonanych usług 5. Profilaktyka raka prostaty 5.1 Uzasadnienie Tylko nieliczni mężczyźni wiedzą, że po ukończeniu 40 roku życia powinni zgłosić się na profilaktyczne badania gruczołu krokowego. Choroby prostaty należą do jednych z najczęstszych schorzeń dotykających mężczyzn w tym wieku. 5.2 Statystyka na podstawie realizowanych badań profilaktycznych Profilaktyka raka prostaty w gminie Pawłowice realizowana jest od 2001 r. poprzez wykonywanie profilaktycznych badań krwi w zakresie określenia poziomu PSA W latach z badań mogli korzystać panowie, którzy ukończyli 50 lat. Od 2004 r. obniżono o 10 lat wiek mężczyzn objętych profilaktyką do 40 lat r. wykonano 210 badań r. wykonano 202 badania r. wykonano 159 badań r. wykonano 232 badania r. planuje się wykonać 697 badań Łącznie do końca 2005 r. przebadanych byłoby mężczyzn. W latach badania nie były objęte oceną. W 2005 r. na ogólną ilość 182 osób, które skorzystały z badania w pierwszym terminie w 16 przypadkach stwierdzono istotnie podwyższony poziom PSA, kwalifikujący pacjentów do dalszego diagnozowania lekarskiego. 16 osób stanowi 9 ogółu przebadanych. 5.3 Plan profilaktyki Populacja mężczyzn w gminie Pawłowice, którzy ukończyli 40 lat liczy osób. Planuje się, że z badań skorzysta ok. 60 mężczyzn w powyższym wieku tj osób. W 2006 roku planuje się objąć profilaktyką 375 osób. Planowane środki finansowe na 2006 r. : 6.000,00 Badania będą realizowane w kolejnych latach Rok Populacja Ilość badań Planowany budżet , mężczyźni, , którzy ukończyli 40 lat ,00 Mężczyźni poddający się badaniu, w czasie odbierania wyników, zostaną pouczeni o konieczności rozpoczęcia leczenia w przypadku wykrytych zmian chorobowych. 13

14 5.4 C e l profilaktyki zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu raka prostaty mężczyzn objętych programem podniesienie świadomości mężczyzn o konieczności profilaktyki chorób gruczołu krokowego 5.5 M o n i t o r o w a n i e Skuteczność udziału w programie: - liczba mężczyzn w populacji objętej programem - liczba mężczyzn, którzy zgłosili się na badania Efekty badań: - liczba osób, u których wykryto zmiany chorobowe w porównaniu do liczby osób przebadanych, 5.6 Szczegółowy opis procedur przewidzianych w programie wykonywanie usług przez podmiot zarejestrowany w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej pobranie od mężczyzn z ustalonej grupy wiekowej materiału biologicznego do badania bez skierowania pobrania krwi winny odbywać się na terenie gminy Pawłowice, od poniedziałku do piątku, w kilku punktach umożliwiających dostęp do badań mieszkańcom wszystkich sołectw wydanie pacjentowi wyniku badania oraz poinformowanie go o konieczności rozpoczęcia leczenia w przypadku wykrytych zmian chorobowych złożenie pisemnego podsumowania przeprowadzonego programu profilaktycznego prowadzenie ewidencji wykonanych usług 6. Profilaktyka chorób układu krążenia 6.1 Uzasadnienie Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego powodu w Polsce należy do najwyższych w regionie europejskim. Jednym z istotnych czynników ryzyka w przypadku chorób układu krążenia są zaburzenia gospodarki lipidowej: podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDLcholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu. Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia. 6.2 Statystyka Program ten dla grupy wiekowej liczącej osoby jest realizowany już od 2005 roku. Plan zapewniał skorzystanie z badań osobom z uprawnionej grupy wiekowej. Jednak wykonanie ze względu na małą frekfencję przewiduje się na ok. 600 osób. Mieszkańcy z tej grupy wiekowej, którzy nie skorzystali z badania w bieżącym roku, będą mogli to uczynić w następnych latach. W pierwszym półroczu 2005 roku na ilość przebadanych 364 osób wykryto 159 zmian chorobowych w postaci hipercholesterolemii, w tym u 20 osób stwierdzono znacznie podwyższony poziom LDL. Ilość wykrytych zmian chorobowych w stosunku do ilości przebadanych osób wynosi

15 6.3 Planowana profilaktyka W latach kontynuowane będą profilaktyczne badania w zakresie określenia stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, frakcji cholesterolu: LDL i HDL oraz trójglicerydów przeznaczone dla mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Pawłowice urodzonych: - do roku 1955 (powyżej 50 lat) - w latach (40-50 lat) Planuje się, że z programu skorzysta ok. 50 osób uprawnionych do badań. Liczba mieszkańców urodzonych w latach: urodzeni do 1934 roku 845 osób osób osoby osoby Łącznie do 1955 r. : osób z tego 50 tj osób osób Rok Populacja Ilość osób ogółem Ilość badań Planowany budżet 2006 urodzeni do 1955 roku ogółem , (pow. 50 lat) ,00 skorzystało ok (40-50 lat) ,00 Osoby, których wyniki badań będą wskazywały na stan chorobowy, będą informowane w punkcie wydającym wynik badania o konieczności i możliwości udania się do lekarza POZ celem rozpoczęcia leczenia. W przypadku, gdy tego typu badania będą przedmiotem programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ, a zakłady zdrowotne z terenu gminy Pawłowice uzyskają kontrakt na ich wykonywanie, Gmina sfinansuje badania dla osób z roczników nie objętych programem NFZ. 6.4 C e l profilaktyki zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem zwiększenie wykrywalności chorób układu krążenia 6.5 M o n i t o r o w a n i e Skuteczność udziału w programie: - liczba osób w populacji objętej programem - liczba osób, które zgłosiły się na badania Efekty badań: - liczba osób, u których wykryto zmiany chorobowe w porównaniu do liczby osób przebadanych, 15

16 II. Informacja o realizacji programu Zaproszenie osób z ustalonej grupy wiekowej do uczestnictwa w programie na zasadzie akcji informacyjnej : tablice ogłoszeń Urzędu Gminy strona internetowa Urzędu Gminy samorządowy serwis informacyjny prasa lokalna: Racje Gminne przychodnie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach za pośrednictwem sołtysów powiadomienie OPS-u osiedlowa telewizja kablowa III. Wybór realizatora programów profilaktycznych Przeprowadzenie konkursu ofert na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz z 2004 r. z późn. zm.) IV. Harmonogram finansowy i terminowy planowanej profilaktyki Rok Programy Terminarz na 2006 rok Opieka pielęgniarska nad dziećmi Profilaktyka zdrowotna dla dzieci Badanie USG dla kobiet 5.000, , 5.000,- styczeń-czerwiec wrzesień-grudzień , , ,- marzec-październik ,- roczniki badań ,- roczniki badań ,- roczniki kobiety, u których wykryto zmiany chorobowe w roku poprzednim 390 badań marzec-październik Cytologia 2.000, , ,- od 18 lat w zależności od programu realizowanego przez NFZ wrzesień Badanie poziomu PSA Badanie stężenia cholesterolu 6.000, , 8.000,- 375 badań 375 badań 500 badań mężczyźni, którzy ukończyli 40 lat 4.000,- urodzeni do ,- urodzeni do ,- roczniki badań 600 badań 700 badań Razem : , , ,- marzec-październik marzec-październik 16

17 V. WSPÓŁPRACA Z NZOZ-ami w zakresie : 1. Konsultacji nt. zasadności realizacji określonych programów profilaktycznych, weryfikacja tych programów w trakcie realizacji w zależności od realizowanej profilaktyki przez NFZ. 2. Udziału NZOZ-ów w działaniach Gminy w zakresie profilaktyki to jest między innymi: a) udzielanie informacji nt. programów tablice ogłoszeń, b) udostępnianie gabinetów i praca personelu pobieranie krwi cholesterol, PSA c) wydanie skierowań na dalsze leczenie osób u których stwierdzono podwyższone stężenie PSA d) konsultacja lekarska osób u których stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu e) konsultacja lekarska dzieci w zakresie wad postawy 3. Realizacji przez NZOZ-y programów profilaktycznych ogłaszanych przez NFZ 4. Organizacji Dni Promocji Zdrowia (własny program: wykład, prelekcja, badanie, instruktaż itp.) VI. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 1. Informowanie mieszkańców o profilaktycznych programach zdrowotnych realizowanych przez NFZ poprzez: o tablice ogłoszeń Urzędu Gminy o internet o sołtysów 2. Śledzenie na bieżąco o jakie programy profilaktyczne mogą ubiegać się NZOZ-y działające na terenie naszej Gminy VII. Organizacja DNI PROMOCJI ZDROWIA Planuje się, że Dni Promocji Zdrowia zorganizowane zostaną przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w trzecią niedzielę maja 2006 roku. VIII. Zakończenie Program może być modyfikowany w zależności od realizowanych programów przez NFZ oraz wynikłych w trakcie realizacji programów potrzeb. Urząd będzie czynił starania w zakresie pozyskania środków finansowych w 2006 r. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekty - w zakresie promocji zdrowia i programów profilaktycznych, - modernizacji i wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowo - wychowawczych 17

Harmonogram profilaktycznych zadań zdrowotnych na lata 2009 2011

Harmonogram profilaktycznych zadań zdrowotnych na lata 2009 2011 WÓJT GMINY PAWŁOWICE MGR INś. DAMIAN GALUSEK Harmonogram profilaktycznych zadań zdrowotnych na lata 2009 2011 OPRACOWANIE DOKUMENTU: Kinga Szweda Pawłowice, 2008 r. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie 3 II. Cele

Bardziej szczegółowo

Program ochrony zdrowia na lata

Program ochrony zdrowia na lata Załącznik Nr 3 do Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata na lata 2004 2010 będącej załącznikiem do uchwały Nr XV/218/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 12 marca 2004 r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie profilaktycznych programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2015 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2017 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2016 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2016 roku Projekt z dnia 7 stycznia 2016 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Druk Nr XVII/.../2016/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2016 r. w sprawie programów polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku Projekt Druk Nr XXXI/.../12a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2012 r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do Zarządzenia Prezesa Funduszu nr 19/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest drugim,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Załącznik nr XI Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Program jest skierowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Programy realizowane przez samorząd powiatowy

Programy realizowane przez samorząd powiatowy Programy realizowane przez samorząd powiatowy 2006 r. Program realizowany był w gminach, które zdeklarowały współfinansowanie w 25%: Siepraw, Myślenice, Lubień i Pcim. Program adresowany był do dzieci

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/564/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2006 roku

Uchwała Nr LIV/564/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2006 roku Uchwała Nr LIV/564/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2007-2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA

GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA Załącznik do uchwały Nr XXVII/266/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008 roku GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA 2009-2010 I. Wstęp i założenia ogólne programu Ochrona zdrowia zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Płocka Płock 2016

Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka Program realizowany jest od 2008 roku. 1. Adresaci programu: 2008 rok, dzieci mieszkające

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa

Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa Opole, dnia 22 kwietnia 2013r. Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa Lp. Nazwa Do kogo jest skierowany program Kontakt realizatora 1. Szczepienia przeciwko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Porada na etapie podstawowym obejmuje: 1) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego

Zarząd Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego Ogłoszenie o konkursie z dnia 7.07.2010 r. Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:05:17 WYGRAJ Z RAKIEM KORZYSTAJ Z BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:05:17 WYGRAJ Z RAKIEM KORZYSTAJ Z BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH WYGRAJ Z RAKIEM KORZYSTAJ Z BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. To dobra okazja, by zachęcić wszystkie Panie do profilaktyki nie tylko nowotworów piersi, ale także

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest drugim,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Program Profilaktyki Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Onkologii) 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UŚWIADOMIENIE I ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I SZYJKI MACICY

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UŚWIADOMIENIE I ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I SZYJKI MACICY CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego.

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Załącznik nr 2b CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Centralny Ośrodek Koordynujący (nazywany dalej COK) nadzoruje realizację

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. badań profilaktycznych

Informacja dot. badań profilaktycznych Promocja zdrowia Informacja dot. badań profilaktycznych Od dnia 1 kwietnia 2015 roku do czasu wykorzystania środków finansowych Powiat Chrzanowski finansuje badania profilaktyczne i promocji zdrowia dla

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA

PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA cel: wczesne wykrycie raka piersi u kobiet, zwiększenie udziału operacji oszczędzających program kierowany jest: do kobiet w wieku 35-49 lat i 60-70 lat obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY TEMAT PRACY: UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM Jest to projekt realizowany przez w Szamotułach dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne w województwie

2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne w województwie 1 S t r o n a podkarpackim 2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne w województwie Podobnie jak w całej Polsce, bezpłatne programy profilaktyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowane są

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 30/2012 z dnia 12 marca 2012 o projekcie programu zdrowotnego Edukacyjno profilaktyczny program wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Celem programu

Bardziej szczegółowo

Gmina Bierawa Zdrowa Gmina - program profilaktyki nowotworowej

Gmina Bierawa Zdrowa Gmina - program profilaktyki nowotworowej Gmina Bierawa Zdrowa Gmina - program profilaktyki nowotworowej Gala finałowa II edycji konkursu Zdrowa Gmina w Warszawie Nagroda za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Zdrowa Gmina Gmina Bierawa Działania

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Akcji Profilaktyki Stomatologicznej

Akcji Profilaktyki Stomatologicznej Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza do kontynuacji w nowym roku szkolnym 2016/2017 Akcji Profilaktyki Stomatologicznej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 I. Kontrakt na świadczenia medyczne Głównym źródłem przychodu dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich był kontrakt

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego na temat realizacji w 2004 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc

Bardziej szczegółowo

(Nie)przychodzi Polka do lekarza

(Nie)przychodzi Polka do lekarza ()przychodzi Polka do lekarza Wyniki badania Kontakt: Aneta Jaworska Tel. +48 +48 (22) 592 63 00 e-mail: aneta.jaworska@grupaiqs.pl Z badania omnibusowego IQS96, przeprowadzonego przez instytut badawczy

Bardziej szczegółowo

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Warszawa, 25.04.2016 O audycie społecznym Cel: ocena skuteczności realizacji narodowych programów profilaktyki nowotworów piersi i szyjki

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r.

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Programy polityki zdrowotnej w onkologii Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

RAZEM ZADBAJMY O ZDROWIE

RAZEM ZADBAJMY O ZDROWIE RAZEM ZADBAJMY O ZDROWIE Barbara Dziuk Prezes Fundacji na Rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów v-ce Prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka Oddz. Śląski w Gliwicach. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Spis treści Wstęp 3 Cele Kodeksu Profilaktyki RSM 4 Zasady skutecznej komunikacji z kobietami 5 Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy 6 Badanie cytologiczne

Bardziej szczegółowo

25 maja 2013 Piknik. Zdrowa Mama to szczęśliwa rodzina!

25 maja 2013 Piknik. Zdrowa Mama to szczęśliwa rodzina! Tematyka: Profilaktyka choroby nowotworowej piersi Dlaczego postanowiliśmy poruszyć temat raka piersi u kobiet? Rak piersi jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych u kobiet w Polsce. Z obecnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r. Warunki Konkursu Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dotyczące realizacji Programu profilaktyki raka

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PROFILAKTYCE RAKA PIERSI BS/161/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PROFILAKTYCE RAKA PIERSI BS/161/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Departament Zdrowia UMWP 14.12.2016 rok Zdrowie w RPO WP 2014 2020 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy Regionalny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Wczesne wykrywanie raka sutka, badania mammograficzne

PROGRAM. Wczesne wykrywanie raka sutka, badania mammograficzne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 50/2017 z dnia 09.03.2017 r. PROGRAM Wczesne wykrywanie raka sutka, badania mammograficzne Opracowanie Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Problemy zdrowotne nerek i pęcherza moczowego.

Problemy zdrowotne nerek i pęcherza moczowego. Problemy zdrowotne nerek i pęcherza moczowego. Przewlekła Niewydolność nerek i nietrzymanie moczu postrzegane są przez przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako jeden z ważniejszych,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 88/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. o projekcie programu Rak jajnika cichy zabójca. Program badań dla wczesnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego

Zarząd Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego Ogłoszenie o konkursie z dnia 04.08.2010 r. Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE KONKURS OFERT

ZAPROSZENIE KONKURS OFERT ZAPROSZENIE KONKURS OFERT Serdecznie zapraszamy Pracowników Szpitala oraz inne podmioty i osoby zainteresowane do wzięcia udziału w realizacji projektu Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz

Bardziej szczegółowo

KONKURS ZDROWA GMINA ROK 2013

KONKURS ZDROWA GMINA ROK 2013 KONKURS ZDROWA GMINA ROK 2013 DOBRZEŃ WIELKI Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim Widok na Elektrownię Opole znajdującej się w miejscowości Brzezie Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Urzędu Gminy w Dobrzeniu

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 FORUM INNOWACYJNA OCHRONA ZDROWIA Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 Fundacja MSD dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

RAKOOPORNI. Program profilaktyki raka piersi. Bezpłatne badania mammograficzne

RAKOOPORNI. Program profilaktyki raka piersi. Bezpłatne badania mammograficzne RAKOOPORNI Program profilaktyki raka piersi Bezpłatne badania mammograficzne Jesteś w wieku od 40 do 49 lat lub po 70 roku życia? W ciągu ostatniego roku nie miałaś wykonanej mammografii? Skorzystaj z

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 153/2011 z dnia o projekcie programu zdrowotnego Profilaktyka chorób nowotworowych w ramach Programu Zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Wywrot Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju

Pan Krzysztof Wywrot Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 grudnia 2008 r. P/08/098 LWR-41031-4 /2008 Pan

Bardziej szczegółowo

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność Programy przesiewowe w onkologii Badam się więc mam pewność Badanie przesiewowe zorganizowane przeprowadzenie testu medycznego lub wywiadu u osób, które nie zgłaszają się po pomoc kwalifikowaną w związku

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA W 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr LIV/53/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia Gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KOBIETY O PROFILAKTYCE RAKA PIERSI I RAKA SZYJKI MACICY BS/57/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KOBIETY O PROFILAKTYCE RAKA PIERSI I RAKA SZYJKI MACICY BS/57/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata

Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata Załącznik do Uchwały Nr XVIII/187/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata 2012-2013 BRZESKO 2012 Opracował Zespół

Bardziej szczegółowo

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia. Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu nowotworów głowy i szyi Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr XLIV/73/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne badania dla kobiet w ramach programów profilaktycznych 02.05.2016.

Bezp³atne badania dla kobiet w ramach programów profilaktycznych 02.05.2016. Bezp³atne badania dla kobiet w ramach programów profilaktycznych 02.05.2016. Bezp³atne badania dla kobiet w ramach programów profilaktycznych- MAMMOGRAFIA I CYTOLOGIA Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019 UCHWAŁA NR XXXVII/./2016 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

2 500 osób w wieku 40-60 lat

2 500 osób w wieku 40-60 lat Dwa i pół tysiąca osób z powiatu bialskiego (z zakładanej do badania próby 8 tys. osób) skorzysta niebawem z bezpłatnych badań medycznych w kierunku chorób układu krążenia w ramach Powiatowego programu

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd w dniu 19.05.2012r. sobota o godz. 10.00 sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w

Bardziej szczegółowo

Uratuj swoje zdrowie i życie!

Uratuj swoje zdrowie i życie! PRZECZYTAJ, PRZEKONAJ SIĘ! Zrób badanie cytologiczne. Uratuj swoje zdrowie i życie! MATERIAŁY INFORMACYJNE NA TEMAT PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY www.wok.wroclaw.pl W wielu krajach dzięki zorganizowanym,

Bardziej szczegółowo

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Projekt badań profilaktycznych z zakresu zdrowia jamy ustnej, skierowany do dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 do klas I i VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert do ogłoszenia z dnia 17 stycznia 2011 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert do ogłoszenia z dnia 17 stycznia 2011 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert do ogłoszenia z dnia 17 stycznia 2011 r. Na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta TYCHY na rok 2011 skierowanych dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo