SPIS TREÂCI. 3. Epidemiologia zaka eƒ wirusem brodawczaka ludzkiego Witold K dzia, Marek Spaczyƒski PiÊmiennictwo... 36

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREÂCI. 3. Epidemiologia zaka eƒ wirusem brodawczaka ludzkiego Witold K dzia, Marek Spaczyƒski... 31 PiÊmiennictwo... 36"

Transkrypt

1 SPIS TREÂCI 1. Epidemiologia raka szyjki macicy Magdalena Michalska Wyst powanie raka szyjki macicy na Êwiecie Wyst powanie raka szyjki macicy w Europie Wyst powanie raka szyjki macicy w Polsce Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy Wirus brodawczaka ludzkiego a rak Wiek chorych na raka szyjki macicy Rasa a rak szyjki macicy AktywnoÊç p ciowa Ryzyko raka szyjki macicy a warunki socjoekonomiczne Palenie tytoniu Doustna antykoncepcja hormonalna Niski status socjoekonomiczny Immunosupresja Rola dietylostylbestrolu PiÊmiennictwo W aêciwoêci onkogenne wirusa brodawczaka ludzkiego Anna Goêdzicka-Józefiak, Anna KwaÊniewska Wprowadzenie Struktura i ekspresja DNA wirusów brodawczaka Cykl produktywny wirusa brodawczaka ludzkiego Ekspresja genów wirusa w trakcie karcynogenezy Wirusy brodawczaka ludzkiego a nowotwory PiÊmiennictwo Epidemiologia zaka eƒ wirusem brodawczaka ludzkiego Witold K dzia, Marek Spaczyƒski PiÊmiennictwo Choroby zwiàzane z infekcjà wirusem brodawczaka ludzkiego Wies awa Bednarek, Jan Kotarski, Iwona Wertel Wst p

2 XII Spis treêci Wirus brodawczaka ludzkiego Rak szyjki macicy Rak pochwy Rak sromu Rak pràcia Choroba Bowena Bowenoid papulosis Rak odbytu K ykciny koƒczyste K ykciny olbrzymie Buschkego Loewensteina Brodawki skórne Raki g owy i szyi Nawracajàca brodawczakowatoêç krtani i dróg oddechowych PiÊmiennictwo Profilaktyka raka szyjki macicy Romuald D bski PiÊmiennictwo Skrining raka szyjki macicy w Polsce i na Êwiecie Marek Spaczyƒski, Ewa Nowak-Markwitz, Witold K dzia, Lucyna Januszek-Michalecka, Magdalena Michalska Wst p ZachorowalnoÊç i umieralnoêç Prewencja raka szyjki macicy Rozpocz cie skriningu Zakoƒczenie skriningu Odst py mi dzy badaniami Skrining po histerektomii Test skriningowy Profilaktyka pierwotna immunoprofilaktyka Psychologiczne implikacje skriningu Skrining w Polsce na tle paƒstw Unii Europejskiej Podsumowanie Raport z realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce Dzia alnoêç szkoleniowa Kontrole Podsumowanie Wnioski PiÊmiennictwo Nowe metody wykrywania Êródnab onkowej neoplazji szyjki macicy Witold K dzia, Marek Spaczyƒski Diagnostyka molekularna obecnoêci DNA HPV high risk Markery progresji Biofizyczne metody wykrywania neoplazji Êródnab onkowej PiÊmiennictwo

3 Spis treêci XIII 8. Rola badania cytologicznego i testu DNA HPV w dobie szczepionki antywirusowej Marek Spaczyƒski, Blanka Malkowska-Walczak, Ewa Nowak-Markwitz, Witold K dzia Zaka enie wirusem brodawczaka ludzkiego a wynik badania cytologicznego 95 Wynik badania cytologicznego, infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego a szczepienia Podsumowanie PiÊmiennictwo Kolposkopia w diagnostyce neoplazji Êródnab onkowej (CIN) i raka szyjki macicy Antoni Basta, Robert Jach Poczàtki i rozwój diagnostyki kolposkopowej Technika badania kolposkopowego Podzia obrazów kolposkopowych szyjki macicy Obrazy kolposkopowe charakterystyczne dla zmian CIN o niskim stopniu zaawansowania (CIN 1 i CIN 2) Obrazy kolposkopowe charakterystyczne dla zmian CIN o wysokim stopniu zaawansowania (CIN 3) Obrazy kolposkopowe charakterystyczne dla raka wczesnoinwazyjnego (Ca IA) i inwazyjnego Obrazy kolposkopowe w Êródnab onkowej neoplazji nab onka gruczo owego (CGIN) i raku gruczo owym PiÊmiennictwo Obrazy kolposkopowe w zaka eniu wirusem brodawczaka ludzkiego Wojciech Rokita Cel i wskazania do badania kolposkopowego Metodyka badaƒ kolposkopowych Zasady pobierania materia u do badania histologicznego Obrazy kolposkopowe w zaka eniu wirusem brodawczaka ludzkiego PiÊmiennictwo Ultrasonografia raka szyjki macicy Krzysztof Sodowski, Wojciech Cnota Ultrasonografia Ultrasonografia dopplerowska Ultrasonografia 3D/4D PiÊmiennictwo Wspó praca patomorfologa i ginekologa w diagnostyce szyjki macicy Jan Br borowicz Klasyfikacja histopatologiczna nowotworów szyjki macicy opracowana przez Âwiatowà Organizacj Zdrowia [2] PiÊmiennictwo

4 XIV Spis treêci 13. Szczepionka Silgard skierowana przeciwko zaka eniom wirusem brodawczaka ludzkiego jako pierwotna prewencja raka szyjki macicy Witold K dzia Wirusy brodawczaka ludzkiego bioràce udzia w powstawaniu raka szyjki macicy Szczepionka przeciwwirusowa Prace nad przygotowaniem szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego Historia badaƒ nad monowalentnà i czterowalentnà szczepionkà przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego typu 6, 11, 16 i Silgard Przeznaczenie szczepionki Podsumowanie WàtpliwoÊci i pytania PiÊmiennictwo Szczepionka dwuwalentna Cervarix GSK Ewa Nowak-Markwitz, Marek Spaczyƒski Sk ad szczepionki dwuwalentnej Adiuwant AS SkutecznoÊç kliniczna szczepionki dwuwalentnej Badania kliniczne OdpornoÊç krzy owa szczepionki Cervarix ImmunogennoÊç Wskazania Dzia ania niepo àdane Podsumowanie PiÊmiennictwo Post powanie w przypadku nieprawid owego wyniku przesiewowego badania cytologicznego Rekomendacje Centralnego OÊrodka Koordynujàcego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy Wprowadzenie Prawid owy i nieprawid owy wynik cytologiczny Cele dalszej diagnostyki Metody diagnostyczne stosowane na etapie weryfikacji nieprawid owych wyników cytologicznych Rekomendowane post powanie u kobiet z nieprawid owym wynikiem badania cytologicznego Weryfikacja nieprawid owego wyniku badania cytologicznego u kobiet ci arnych

5 Spis treêci XV 16. Infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewczàt Violetta Skrzypulec, Agnieszka Drosdzol Wprowadzenie Epidemiologia zaka eƒ wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewczàt Obraz kliniczny zaka eƒ wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewczàt Diagnostyka zaka eƒ wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewczàt Leczenie zaka eƒ wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewczàt Szczepienia profilaktyczne przeciwko zaka eniu wirusem brodawczaka ludzkiego Skrining cytologiczny w ginekologii dzieci cej i dziewcz cej Podsumowanie PiÊmiennictwo Zaka enie wirusem brodawczaka ludzkiego u kobiet ci arnych Agata Karowicz-Biliƒska Podsumowanie PiÊmiennictwo Stany przedrakowe i rak szyjki macicy a cià a Ewa Nowak-Markwitz, Marek Spaczyƒski Epidemiologia stanów przedrakowych i raka szyjki macicy u kobiet w cià y 221 Zaka enie wirusem brodawczaka ludzkiego w cià y Objawy stanów przedrakowych i raka szyjki macicy u kobiet w cià y Badania diagnostyczne Badanie cytologiczne u kobiet w cià y Kolposkopia i biopsja u kobiet w cià y Konizacja diagnostyczna Post powanie u kobiet w cià y z infekcjà wirusem brodawczaka ludzkiego. 224 Post powanie w stanach przedrakowych u kobiet w cià y Post powanie w przypadku raka inwazyjnego szyjki macicy u kobiet w cià y 225 Rak szyjki macicy w stopniu FIGO IA Rak szyjki macicy w stopniu FIGO IA2, IB i IIA Rak szyjki macicy w stopniu FIGO > IIA Rokowanie Podsumowanie PiÊmiennictwo Rak gruczo owy szyjki macicy Tomasz Paszkowski, Anna Torres Epidemiologia i etiopatogeneza raka gruczo owego szyjki macicy Badania przesiewowe i diagnostyka wczesnych postaci raka gruczo owego szyjki macicy Profilaktyka pierwotna raka gruczo owego szyjki macicy Leczenie raka gruczo owego szyjki macicy PiÊmiennictwo

6 XVI Spis treêci 20. Rak szyjki macicy u kobiet zaka onych HIV Tomasz Niemiec, Anna Kajdy Wprowadzenie Zaka enie wirusem brodawczaka ludzkiego i neoplazja narzàdów p ciowych oraz okolicy odbytu u kobiet zaka onych HIV Zaka enie szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego Âródnab onkowa neoplazja szyjki macicy u kobiet zaka onych HIV Rak narzàdów p ciowych i okolicy odbytu u kobiet zaka onych HIV Post powanie w przypadkach neoplazji narzàdów p ciowych oraz okolic odbytu u kobiet zaka onych HIV Badania cytologiczne Post powanie w przypadkach CIN i raka u kobiet zaka onych HIV Perspektywa stosowania profilaktycznych szczepionek przeciwko zaka eniom wirusem brodawczaka ludzkiego u kobiet zaka onych HIV PiÊmiennictwo Rak szyjki macicy niezwiàzany z wirusem brodawczaka ludzkiego Anita Olejek PiÊmiennictwo Rak szyjki macicy u kobiet w okresie oko omenopauzalnym Tomasz Pertyƒski, Grzegorz Stachowiak Algorytm profilaktyki zaka eƒ wirusem brodawczaka ludzkiego w okresie oko omenopauzalnym PiÊmiennictwo Szerzenie si raka szyjki macicy w drogach ch onnych Ryszard Por ba Cz stoêç wyst powania przerzutów do w z ów ch onnych Identyfikacja w z a wartowniczego w przypadkach raka szyjki macicy Rokowanie Identyfikacja przerzutów nowotworowych raka szyjki macicy do w z ów ch onnych a zakres leczenia chirurgicznego Sporzàdzanie mapy w z ów ch onnych usuwanych podczas operacji radykalnej sposobem Meigsa i wyznaczanie drogi powstawania przerzutów raka szyjki macicy Podsumowanie PiÊmiennictwo Leczenie chirurgiczne stanów przedrakowych i raka szyjki macicy Mariusz Bidziƒski, Anna Daƒska-Bidziƒska Pierwotne leczenie chirurgiczne Rak przedinwazyjny szyjki macicy typ p askonab onkowy (FIGO 0) Rak przedinwazyjny szyjki macicy typ gruczo owy (FIGO 0) Rak mikroinwazyjny p askonab onkowy (FIGO IA1 i IA2)

7 Spis treêci XVII Rak mikroinwazyjny gruczo owy (FIGO IA1 i IA2) Rak szyjki macicy w stopniach IB IIA Leczenie chirurgiczne wspó istniejàcych patologii narzàdu rodnego przed planowanà radiochemioterapià Leczenie chirurgiczne nawrotów raka szyjki macicy Leczenie chirurgiczne o za o eniu paliatywnym Podsumowanie PiÊmiennictwo Radiochemioterapia raka szyjki macicy Jan Kornafel, Barbara Izmaj owicz Wst p Teoretyczne podstawy radiochemioterapii nowotworów Radiochemioterapia raka szyjki macicy Podsumowanie PiÊmiennictwo Powik ania po leczeniu raka szyjki macicy Tomasz Rechberger Leczenie chirurgiczne raka szyjki macicy i najcz Êciej wyst pujàce powik ania Histerektomia radykalna najcz stsze powik ania Powik ania Êródoperacyjne histerektomii radykalnej Powik ania pooperacyjne histerektomii radykalnej Póêne pooperacyjne powik ania histerektomii radykalnej Powik ania po leczeniu raka szyjki macicy radioterapià Powik ania chemioradioterapii stosowanej w leczeniu raka szyjki macicy Podsumowanie PiÊmiennictwo Rak szyjki macicy a seksualnoêç Beata R. Wróbel Wst p Co to jest seksualnoêç Inicjacja seksualna jako czynnik ryzyka powstawania raka szyjki macicy Zdrowie seksualne kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy Zachowania seksualne m czyzn a rak szyjki macicy Podsumowanie PiÊmiennictwo Rola hormonów steroidowych w rozwoju raka szyjki macicy Ewa Wender-O egowska Czynniki sprzyjajàce rozwojowi raka szyjki macicy Rola wirusów brodawczaka ludzkiego w rozwoju raka szyjki macicy Interakcja hormonów steroidowych z wirusem brodawczaka ludzkiego w nab onku Hormony steroidowe, wirus brodawczaka ludzkiego a badania kliniczne raka szyjki macicy PiÊmiennictwo

8 XVIII Spis treêci 29. Wspó czesne metody obrazowania w raku szyjki macicy Alicja Ceran, Monika Bekiesiƒska-Figatowska, Jerzy Walecki Wst p Limfangiografia Ultrasonografia Tomografia komputerowa Rezonans magnetyczny Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) Podsumowanie PiÊmiennictwo Zaka enie wirusem brodawczaka ludzkiego u dzieci Jacek Wysocki, Jerzy Szczapa Etiologia Epidemiologia Objawy kliniczne Rozpoznanie Rozpoznanie ró nicowe Leczenie Brodawki skórne Brodawki okolicy anogenitalnej Nawracajàca brodawczakowatoêç krtani Szczepienia w profilaktyce zaka eƒ wirusem brodawczaka ludzkiego PiÊmiennictwo Skorowidz

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1. Zagadnienia ogólne.......... 1 1.1. Rozwój ginekologii od empirii do nauki Zbigniew Słomko, Edmund Waszyński... 1 1.1.1. Cel i zakres informacji............ 1 1.1.2. Ginekologia u zarania

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZATOR XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Kobieta XXI wieku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 41-100 Tychy, ul. Edukacji 102 Tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik...

Przedmowa... 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik... SPIS TREŚCI Przedmowa............................ 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik.......... 17 1.1. Wst

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

NiewydolnoϾ nerek w przebiegu raka szyjki macicy opis przypadku

Niewydolnoœæ nerek w przebiegu raka szyjki macicy opis przypadku Niewydolnoœæ nerek w przebiegu raka szyjki macicy opis przypadku Rak szyjki macicy, drugi po raku piersi nowotwór z³oœliwy narz¹du p³ciowego u kobiet, mo e dawaæ w niektórych przypadkach zamaskowane objawy.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY

STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY ROZDZIA 14 STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY Rogowacenie starcze (s oneczne)... 128 Róg skórny... 128 Choroba Bowena... 129 Erytroplazja Queyrata... 130 Rak podstawnokomórkowy (nab oniak)... 131 Rak kolczystokomórkowy....

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiecego układu płciowego

Nowotwory kobiecego układu płciowego Nowotwory kobiecego układu płciowego Redakcja: Jan Kornafel, Radosław Mądry Zespół autorski: Jan Kornafel, Radosław Mądry, Mariusz Bidziński, Jan Bręborowicz, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Łacko,

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU

Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU STRESZCZENIE Programem populacyjnej, aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy zostaną objęte kobiety w wieku 25-59 lat. Celem ogólnym niniejszego programu jest obniżenie zachorowalności

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SZYJKI MACICY

NOWOTWORY SZYJKI MACICY Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Bardziej szczegółowo

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Spis treści Wstęp 3 Cele Kodeksu Profilaktyki RSM 4 Zasady skutecznej komunikacji z kobietami 5 Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy 6 Badanie cytologiczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl ROK XV, NR 9, z.3 (200), WRZESIE 2007 OSTEOPOROZA ISSN 1230-3917 cena 9,50 z Informacja o leku na str. 42 www.terapia.com.pl XIX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne 17 maja 2008, Warszawa Instytut

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna wybranych patologii w obrębie szyjki macicy w populacji kobiet z południowej części województwa lubuskiego

Analiza statystyczna wybranych patologii w obrębie szyjki macicy w populacji kobiet z południowej części województwa lubuskiego prace oryginalne Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 2, 135 139 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Irena Kichewko, Agnieszka Strama, Barbara Grześ, Elżbieta Kawecka-Janik, Jerzy Heimrath Analiza

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i swoim własnym mam zaszczyt powitać Państwa podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kongres odbywa

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy dziewcząt szkół gimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy

Stan wiedzy dziewcząt szkół gimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy ROZDZIAŁ XXIII ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2015 DOBROSTAN I ZDROWIE 1 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu, Wrocław School of Health Medical University of Silesia in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 Okres realizacji: wrzesień 2013 czerwiec 2016 Autor programu: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy Derma NEWS Nr 05/2005 Biuletyn informacyjny dla lekarzy Sprawozdanie z sympozjum naukowego Zastosowanie laserów i IPL w dermatologii estetycznej" Dermatoskopia w praktyce lekarskiej O przyjacio ach SLDE

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

Wirus HPV w ciąży. 1. Co to jest HPV?

Wirus HPV w ciąży. 1. Co to jest HPV? Wirus HPV w ciąży Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że rak szyjki macicy jest drugą, najczęstszą chorobą nowotworową u kobiet na świecie a piąta wśród kobiet i mężczyzn łącznie? W samej Polsce, jak donosi

Bardziej szczegółowo

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 65 lat Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 1945-2010 Szanowni Paƒstwo, To ju 65 lat Zak adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik ISSN 1733-2826

Kwartalnik ISSN 1733-2826 Kwartalnik ISSN 1733-2826 nr 3 (14) 2005 cena: 9.50 z (w tym 0% VAT) Badanie urodynamiczne Lista pracowni urodynamicznych na Mazowszu NTM a nowotwór W S T P I co dalej? Wiem, e nic nie wiem. Tak w skrócie

Bardziej szczegółowo

Zdrowy. urlop str. 18 Szczepienia przeciw wirusowi HPV. 9 Badania genetyczne w profilaktyce nowotworów. 54 Zdrowotne właściwości wina.

Zdrowy. urlop str. 18 Szczepienia przeciw wirusowi HPV. 9 Badania genetyczne w profilaktyce nowotworów. 54 Zdrowotne właściwości wina. 9 Badania genetyczne w profilaktyce nowotworów 18 Szczepienia przeciw wirusowi HPV 54 Zdrowotne właściwości wina czerwiec 2015 Zdrowy ISBN ISSN 2353-639X urlop str. 42 Badania genetyczne w profilaktyce

Bardziej szczegółowo

Zalecenia grupy ekspertów dotyczące pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt i młodych kobiet

Zalecenia grupy ekspertów dotyczące pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt i młodych kobiet 360 Zalecenia grupy ekspertów dotyczące pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt i młodych kobiet Primary prevention of cervical cancer in adolescent girls and young women recommendations

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo