Obraz kliniczny raka szyjki macicy. Klasyfikacja FIGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obraz kliniczny raka szyjki macicy. Klasyfikacja FIGO"

Transkrypt

1 Obraz kliniczny raka szyjki macicy. Klasyfikacja FIGO Pawe Knapp Klinika Ginekologii Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku

2 Rak szyjki macicy nieprawid owy nab onek po kwasie octowym z atypowymi naczyniami: nieregularne kszta t zmian/-y, uj cie zewn trze ca kowicie otoczone nieprawid owym nab onkiem po kwasie octowym, grubo nab onka na ca ej powierzchni obserwowanych zmian nieregularna, charakterystyczne krwawienia kontaktowe pojawienie si atypowych naczy krwiono nych jako pierwszy wyznacznik inwazji nowotworu: jako jeden z pierwszych wyk adników przechodzenia procesu przedinwazyjnego w inwazyjny prze amanie regularnego uk adu mozaiki kszta t atypowych naczy krwiono nych przybiera ró ne kszta ty: punktowania, korkoci gowate, nieregularne nitkowate, dowolnie poskr cane, okresowo przew one lub poszerzone wi kszo zmian obserwowanych w nab onku gruczo owym wychodz cych ze strefy przekszta ce nab onkowych wspó istnieje ze zmianami o typie CIN obwa owane otwarte uj cia gruczo owe, cz sto o nieregularnym kszta cie, acetopozytywne, mog waidczy o Adenocarcinoma coli uteri posta endofityczna, egzofityczna

3 Rak szyjki macicy

4 Rak szyjki macicy Obraz z mikroskopu elektronowego: komórka raka, wysokoonkogenna cz steczka wirusa HPV typ 16

5 Klasyfikacja FIGO I 0 rak ci le ograniczony do szyjki macicy Ia zmiana przedkliniczna rozpoznawana tylko w badaniu mikroskopowym Ia 1 inwazja pocz tkowa, gdy inwazja nie przekracza 3 mm Ia 2 g eboko naciekania wi ksza ni 5 mm, a rednica pola powierzchni w najszerszym miejscu nie przekracza 7 mm Ib zmiana wi ksza ni w stopniu Ia 2, klinicznie widoczna lub nie, obejmuje równie posta rozwijaj c si w kanale szyjki macicy Ib 1 zmiana do 4 cm Ib 2 zmiana wi ksza ni 4 cm II 0 rak przechodz cy na przymacicze (lecz nie dochodz cy do cian miednicy) lub/i na pochw IIa nacieka na pochw nie dochodz c do 1 / 3 dolnej IIb - nacieka przymacicze nie dochodz c do ko ci miednicy (bez naciekania pochwy lub z jej naciekaniem) III 0 nacieka guzowato przymacicza (dochodzi do ciany miednicy kostnej), lub nacieka pochw na ca ej jej d ugo ci IIIa zajmuje ca d ugo pochwy bez naciekania cian miednicy kostnej IIIb naciek dochodzi do cian miednicy kostnej, mo e wywo a wodonercze lub wspó istnie z nieczynn nerk (bez naciekania pochwy lub z jej naciekaniem) IV 0 rak przechodz cy poza obr b miednicy mniejszej lub nacieka przez ci g o b on luzow p cherza lub odbytnicy IVa naciekanie narz dów s siednich IVb przerzuty odleg e

6

7

8 Raka szyjki macicy IV wg FIGO, preparat histologiczny po operacji Brunshwiga

9 uj cie zewn trzne Rak szyjki macicy

10 Rak szyjki macicy

11

12 Rak szyjki macicy Liczne nieprawid owe naczynia krwiono ne, oraz obszary zmienionego martwiczo nab onka. Widoczna struktura ods oni tego pod cieliska. FIGO Ia1

13 Rak szyjki macicy FIGO - IIa

14 Rak szyjki macicy FIGO - IV

15 Rak szyjki macicy Zmiana polipowata, widoczne nieprawid owe unaczynienie ograniczone tylko do obserwowanej w du ym powi kszeniu kolposkopowym brodawki. Badanie histologiczne Ca invasivym colli uteri (posta egzofityczna).

16 Rak szyjki macicy Endofityczna forma inwazyjnego raka p askonab onkowego szyjki macicy z zaznaczon hyperkeratoz szyjki macicy

17 Nieprawid owy, poczkuj cy nab onek gruczo owy, charakterystyczny obraz ró nych odcieni czerwieni i bieli. Fragmentarycznie widoczny prawid ow metaplazj p askonab onkow, a tak e otwarte obwa owane uj cia gruczo owe na godz. 11. Rozpoznanie histologiczne - AIS

18 G sty, nieprzezierny nab onek neoplastyczny o ró nej barwliwo ci. AAT widoczne zlewaj ce si w wi ksze pok ady fragmenty proliferuj cego zbiela ego nab onka gruczo owego. Otwarte uj cia gruczo owe. Rozpoznanie histologiczne AIS.

19 Liczne, proliferuj ce kosmki gruczo owe, zlewaj ce si w wi ksze pok ady zbiela e po kwasie octowym. Adenocarcinoma colli uteri.

20 Wynios y, grudkowaty nab onek po kwasie octowym widoczny w kanale szyjki macicy. Na tarczy cz ci pochwowej widoczny znacznie wynios y, otwarte obwa owane uj cie gruczo owe. Dodatkowo zbiela y, wynios y nab onek wielowarstwowy p aski po kw. octowym. Badanie histologiczne CIN 2 oraz AdenoCa colli uteri.

21 P czkuj cy nab onek gruczo owy (epithelial budding), zbiela y oraz uk adajacy si w pakiety. Obserwowane nieprawid owo ci nab onka wielowarstwowego p askiego. Badanie histologiczne AIS.

22 P czkuj cy nab onek gruczo owy, posiadaj cy tendencje do tworzenia wi kszych, po czonych skupisk. Liczne pasma proliferuj cego zbiela ego nab onka po kwasie octowym. Badanie histologiczne AdenoCa colli uteri

23 Nieprawid owy, proliferuj cy nab onek skupiaj cy si w wi ksze pakiety. Sie nieprawid owych naczy krwiono nych (naczynia kleksowate), widoczne fragmenty nab onka p czkuj cego. AdenoCa colli uteri.

24 Zbiela y, pogrubia y, nieprzezierny, wynios y nab onek wielowarstwowy p aski po kwasie octowym. Otwarte, obwa owane uj cia gruczo owe. Nab onek gruczo owy hiperproliferuj cy, pogrupowany w wynios e pakiety. Badanie histologiczne AIS oraz CIN 3

25 AAT nieprawid owy nab onek wielowarstwowy plaski po kwasie octowym, Liczne otwarte, obwa owane uj cia gruczo owe. W nab onku gruczo owym widoczne nitkowate, nieprawid owe naczynia krwiono ne. Proliferuj ce kosmki gruczo owe zbijaj ce si w wi ksze uk ady. Badanie histologiczne - AIS

26 Pojedyncze oraz liczne punktowania zlokalizowane na ko cach proliferuj cych kosmków gruczo owych. Brodawkowata forma raka gruczo owego.

27 Kolposkopowy obraz rozwini tego raka gruczo owego szyjki macicy.

28 Kolposkopowy obraz rozwini tego raka gruczo owego szyjki macicy. Dodatkowo w ocenianym obrazie widoczny zmieniony nowotworowo nab onek p aski. Rzadka posta wspó istnienia raka p askonab onkowego szyjki macicy oraz raka gruczo owego

29 Kolposkopowy obraz rozwini tego raka gruczo owego szyjki macicy. Widoczne cienkie, nitkowate, poskr cane naczynia krwiono ne, naczynia wrzecionowate, krzaczaste, ró nokszta tne. Rozpoznanie histologiczne Rak gruczo owy szyjki macicy.

30 Rak gruczo owy szyjki macicy

31 Rak gruczo owy szyjki macicy

32 Rak gruczo owy szyjki macicy

33 Rak gruczo owy szyjki macicy

34 Rak gruczo owy szyjki macicy

35 Rak gruczo owy szyjki macicy

NiewydolnoϾ nerek w przebiegu raka szyjki macicy opis przypadku

Niewydolnoœæ nerek w przebiegu raka szyjki macicy opis przypadku Niewydolnoœæ nerek w przebiegu raka szyjki macicy opis przypadku Rak szyjki macicy, drugi po raku piersi nowotwór z³oœliwy narz¹du p³ciowego u kobiet, mo e dawaæ w niektórych przypadkach zamaskowane objawy.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania w raka szyjki macicy oparto na istniejących wytycznych w ramach ESGO a przygotował je Komitet Edukacyjny ESGO jako narzędzie

Algorytmy postępowania w raka szyjki macicy oparto na istniejących wytycznych w ramach ESGO a przygotował je Komitet Edukacyjny ESGO jako narzędzie Algorytm postępowania Rak szyjki macicy Algorytmy postępowania w raka szyjki macicy oparto na istniejących wytycznych w ramach ESGO a przygotował je Komitet Edukacyjny ESGO jako narzędzie nauczania dla

Bardziej szczegółowo

Rak sromu. Małgorzata Gajewska

Rak sromu. Małgorzata Gajewska Rak sromu Małgorzata Gajewska Śródnabłonkowa neoplazja sromu Vulvar intraepithelial neoplasia - VIN Stan przedrakowy zaburzenie dojrzewania komórek + atypia jądra VIN I zmiany obejmują 1/3 dolną część

Bardziej szczegółowo

STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY

STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY ROZDZIA 14 STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY Rogowacenie starcze (s oneczne)... 128 Róg skórny... 128 Choroba Bowena... 129 Erytroplazja Queyrata... 130 Rak podstawnokomórkowy (nab oniak)... 131 Rak kolczystokomórkowy....

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ONKOLOGA I PATOMORFOLOGA

WSPÓŁPRACA ONKOLOGA I PATOMORFOLOGA WSPÓŁPRACA ONKOLOGA I PATOMORFOLOGA WSPÓŁPRACA KLINICYSTY I PATOMORFOLOGA Badanie histopatologiczne i cytologiczne jest jednym z ważnych elementów diagnostyki klinicznej. Ustalenie właściwego rozpoznania

Bardziej szczegółowo

BADANIA URODYNAMICZNE U DZIECI

BADANIA URODYNAMICZNE U DZIECI BADANIA URODYNAMICZNE U DZIECI pod redakcj Andrzeja Jankowskiego i Micha a Martyæskiego Poznaæ 1999 Komitet Redakcyjny: - Prof. dr hab. med. Andrzej Jankowski przewodnicz cy - Prof. dr hab. med. Ma gorzata

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

LARYNGOLOGICZNY 42. KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI POZNA, 7 10 CZERWCA 2006

LARYNGOLOGICZNY 42. KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI POZNA, 7 10 CZERWCA 2006 ISSN 1643-0050 magazyn OTORYNO- SUPLEMENT IX CZERWIEC 2006 42. KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI POZNA, 7 10 CZERWCA 2006 ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH: KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

siê za ga³k¹ oczn¹, powoduj¹c niesymetryczny

siê za ga³k¹ oczn¹, powoduj¹c niesymetryczny Zgodnie z zapowiedzi¹ rozpoczynamy publikacjê cyklu, w którym lekarze z Kliniki Onkologii i Hematologii Dzieciêcej we Wroc³awiu mówiæ bêd¹ o ró nych rodzajach chorób nowotworowych u dzieci. Uwaga rak O

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2009 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Rozpoznanie g ównych elementów budowy przewodu pokarmowego przedstawionych na schemacie. Zdaj cy otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie fotografii do wizualizacji 3D

Przygotowanie fotografii do wizualizacji 3D PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Edukacja Plastyczna. Fotografia 2012, z. VII Dariusz PLE NIAK Akademia im. Jana D ugosza Cz stochowa Przygotowanie fotografii do wizualizacji 3D

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

19.7 Odwarstwienie siatkówki

19.7 Odwarstwienie siatkówki 490 Medycyna rodzinna. Repetytorium. Czêœæ II 19.7 Odwarstwienie siatkówki Etiologia: bezpoœredni¹ przyczyn¹ odwarstwienia siatkówki jest zwykle poci¹ganie szklistkowo-siatkówkowe i przerwanie siatkówki,

Bardziej szczegółowo

Rak Piersi. Informacje i wskazówki dla chorych

Rak Piersi. Informacje i wskazówki dla chorych Rak Piersi Informacje i wskazówki dla chorych Wersja IV / wrzesieñ 2002 Rak Piersi Informacje i wskazówki dla chorych Wersja IV / wrzesieñ 2002 Wspólnym celem porozumienia National Comprehensive Cancer

Bardziej szczegółowo

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Za³¹cznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków. TABELA oceny trwałego uszczerbku wskutek nieszczęśliwego wypadku SPIS TREŒCI Rozdzia³ Strony I. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

KLINICZNE I ETYCZNE ASPEKTY MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ

KLINICZNE I ETYCZNE ASPEKTY MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ Tom 3(58) 2011 KS. MAREK KLUZ KLINICZNE I ETYCZNE ASPEKTY MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ Etymologia s owa transplantacja wywodzi sie z późnej aciny z po aczenia dwóch wyrazów: trans-

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy Derma NEWS Nr 05/2005 Biuletyn informacyjny dla lekarzy Sprawozdanie z sympozjum naukowego Zastosowanie laserów i IPL w dermatologii estetycznej" Dermatoskopia w praktyce lekarskiej O przyjacio ach SLDE

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 21, 2005

ISSN 1429-7930 Nr 21, 2005 ISSN 1429-7930 Nr 21, 2005 ULTRASONOGRAFIA Nr 21, 2005 ISSN 1429-7930 Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 2 (17) sierpieñ 2008 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Str.2 Pó³metek wakacji Zadania i cele diagnostyki mikrobiologicznej M i n ¹ ³

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 1 FOLACOAT YTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODK ADY KOMPRESYJNE Folacoat, Folacoat Comp (kompresyjny) yty do lakierowania wybiórczego oraz Folacomp podk ady kompresyjne 2 Staraj c si sprosta

Bardziej szczegółowo

LARYNGOLOGICZNY KLASYFIKACJA I DIAGNOSTYKA BÓLÓW TWARZY. prof. dr Nick S. Jones MORFOLOGICZNE PODSTAWY CZYNNOÂCI FONACYJNEJ KRTANI

LARYNGOLOGICZNY KLASYFIKACJA I DIAGNOSTYKA BÓLÓW TWARZY. prof. dr Nick S. Jones MORFOLOGICZNE PODSTAWY CZYNNOÂCI FONACYJNEJ KRTANI magazyn OTORYNO- KWARTALNIK PAèDZIERNIK GRUDZIE 2002 TOM I ZESZYT 4 No4 ISSN 1643-0050 KLASYFIKACJA I DIAGNOSTYKA BÓLÓW TWARZY prof. dr Nick S. Jones MORFOLOGICZNE PODSTAWY CZYNNOÂCI FONACYJNEJ KRTANI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151 Tadeusz Leppert KSZTA TOWANIE TOCZENIEM WARSTWY WIERZCHNIEJ W WARUNKACH SKRAWANIA NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM

Bardziej szczegółowo