ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą, Niniejsza umowa zawarta jest w ramach wykonywania projektu pt. Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zamawiającego. 1 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na Zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wykonawca świadczy swe usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu komputerowego (poziom podstawowy). 3. W kursie uczestniczyć będzie 10 osób niepełnosprawnych, przy czym osoby te nie wymagają dodatkowych typów usług np. specjalistycznego sprzętu, specjalistycznego oprogramowania, specjalistycznego wyposażenia sali szkoleniowej, itp. 4. Każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione własne stanowisko komputerowe. 5. Liczba godzin kursu wynosi 40 godzin zegarowych (jedna godzina zegarowa wynosi 45 minut zajęć + 15 minut przerwy). 6. Kurs odbędzie się na terenie miasta Jarocin, w dniach od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00, a godz. 18:00. Liczba godzin kursu w każdym dniu wynosi 4 godziny zegarowe. 7. Zakres kursu / moduły: Grupa I początkująca w skład tej grupy wchodzą osoby, które nie miały do tej pory kontaktu z komputerem bądź też potrafią jedynie go włączyć i wyłączyć oraz skorzystać z Internetu. 1) Podstawy technik informatycznych. 2) Użytkowanie komputerów, w tym m.in.: Zarządzanie oknami. 1

2 Eksplorator kopiowanie dokumentów, usuwanie, przenoszenie, tworzenie skrótów. Definiowanie oraz wykonywanie podstawowych operacji na plikach i folderach. Dostosowywanie własnego środowiska pracy przez użytkownika do własnych potrzeb i oczekiwań np. zmiana tła, wygaszacza ekranu. Panel sterowania. Podstawowe programy dostępne w środowisku MS Windows. Korzystanie z Pulpitu Windows. 3) MS Word - przetwarzanie tekstów, w tym:. Podstawy pracy w edytorze Microsoft Word. Tworzenie, zapisywanie i otwieranie dokumentów w edytorze tekstów MS Word. Edycja tekstu dokumentów i wykonywanie operacji na nich. Dokonywanie korekty tekstu oraz pisowni. Formatowanie tekstów, akapitów i całego dokumentu. Przygotowywanie prostych dokumentów do wydruku. Podgląd i drukowanie. Tworzenie, formatowanie i edycja tabel. Wstawianie prostych elementów graficznych. Korzystanie z pomocy edytora tekstów. Import tekstu z innych programów. Czym jest format przykładowo:.pdf,.doc,.rtf,.xml, xls (przy excelu),.jpg,.jpeg, gif, i jak zapisywać dane w tych formatach, czym się różnią, Napisanie przez każdego z uczestników tej grupy indywidualnego CV. 4) MS Excel arkusze kalkulacyjne, w tym m.in.: Podstawy pracy w arkuszu Microsoft Excel. Podstawowe funkcje i zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie danych do arkusza i ich edycja. Formatowanie danych - komórka, wiersz, kolumna, arkusz. Korzystanie z gotowych formuł i tworzenie własnych formuł obliczeniowych. Ustawienia strony i przygotowanie arkusza do wydruku. Podgląd i drukowanie. Proste sortowanie danych. Organizowanie i prezentowanie danych w arkuszu. Tworzenie i edycja wykresów. 5) MS Paint, MS PowerPoint, w tym m.in.: Używanie narzędzi graficznych. Rysowanie prostokątów, okręgów, tekstu i linii. Używanie kolorów, cieniowania i ramek. Kopiowanie i zmiana rozmiarów narysowanych obiektów. Ogólna charakterystyka programu PowerPoint. Zasady tworzenia prezentacji. Elementy składowe strony prezentacji, 2

3 Slajdy, notki, tryb przeglądu wszystkich slajdów 6) Internet, w tym m.in.: Charakterystyka sieci Internet. Korzystanie z poczty elektronicznej i konta internetowego zakładanie i obsługa. Zaawansowane wyszukiwanie pożądanych informacji w sieci Internet. Uczestnicy tej grupy po ukończeniu kursu powinni potrafić: zarządzać danymi utworzonymi w trakcie pracy: przechowywać je, kopiować, przenosić lub usuwać. Przenosić dane na napędy zewnętrzne, wymieniać dane między różnymi komputerami. Możliwie biegle obsługiwać edytor tekstu. W stopniu podstawowym obsługiwać arkusz kalkulacyjny. Sprawnie wyszukiwać informacje i przechowywać adresy w przeglądarce internetowej. Założyć konto pocztowe i internetowe oraz je obsługiwać. 8. Termin realizacji zamówienia, tj. przeprowadzenia kursu:.. 9. Wykonawca zapewniając realizację kursu, o którym mowa w punkcie 2, będzie się koncentrował na uwzględnieniu aspektów prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego programu kursu, który uwzględni: aktualne potrzeby dotyczące doskonalenia umiejętności w ww. zakresach, wskazane formy i metody nauczania (wykłady, ćwiczenia), ilość czasu przypadającą na poszczególne bloki tematyczne. 11. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia odpowiednio przygotowaną kadrę, catering (w każdym dniu kursu wszystkim jego uczestnikom kawę, herbatę, śmietankę, cukier oraz ciasto 2 szt./os) 2 WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI 1. Za usługę określoną w 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie... zł brutto (słownie:... złotych), w tym - koszty stałe:.zł brutto, w tym % VAT zł, - jednostkowy koszt zmienny przypadający na jednego uczestnika. zł/brutto, w tym. %VAT zł. 2. Wynagrodzenie płatne będzie po przeprowadzeniu kursu, zgodnie z ilością dni szkoleniowych przypadających na dany miesiąc, na konto Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT z terminem płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury. 3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ankiety, o których mowa w 3 ust. 12, a także listę obecności oraz pozostałe dokumenty określone w 3. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Zamawiający posiada NIP Faktury wystawiane będą dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, Jarocin. 3

4 5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez konieczności podpisu odbiorcy. 6. Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr. 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższego stopnia staranności oraz mając na względzie interes i dobre imię Zamawiającego. 2. Wykonawca w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz poza tym czasem będzie unikał prowadzenia jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na interesy lub dobre imię Zamawiającego. 3. Wykonawca oraz wszystkie osoby działające w imieniu i na jego rzecz zachowają w poufności wszelkie związane z wykonaniem niniejszej umowy informacje i dane dotyczące działalności Zamawiającego, jego personelu, klientów i dostawców oraz osób fizycznych i prawnych w jakikolwiek sposób współpracujących z Zamawiającym, o ile dane te nie stanowią informacji publicznej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów w nauce osiąganych przez poszczególnych jego uczestników/uczestniczek oraz zwiększenia pomocy uczestnikom/uczestniczkom mającym problemy w nauce. 5. Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w poufności danych osobowych, do których dostęp uzyska w związku z wykonaniem niniejszej umowy wszystkich osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy, przed rozpoczęciem jej realizacji. 6. Wykonawca musi przed rozpoczęciem kursu oznakować pomieszczenie, materiały szkoleniowe i środki techniczne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zamieszczonymi na stronie Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu flagi Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także informacji o fakcie współfinansowania kursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie dokumenty sporządzane na potrzeby kursu (materiały szkoleniowe, korespondencja, listy obecności, protokół zakończenia kursu, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu, sala wykładowa - plakaty itp.) muszą zostać oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z ww. wytycznymi. 7. Każdy uczestnik kursu musi otrzymać od Wykonawcy w pierwszym dniu kursu harmonogram zajęć i bezzwrotne materiały piśmienne, takie jak teczka lub segregator, notes-format A-4, długopis. Ponadto w terminie odpowiednim dla realizacji kursu materiały dydaktyczne w formie drukowanej (tj. skrypty ze wszystkich obowiązkowych zakresów tematycznych zawartych w programie kursu), których otrzymanie musi potwierdzić własnoręcznym podpisem i które stanowić będą własność uczestników. 4

5 UWAGA: Wszystkie materiały szkoleniowe muszą być opatrzone Logo UE oraz POKL wg wzoru zamieszczonego na stronie efs.gov.pl. Wykonawca dostarczy jeden komplet materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego na potrzeby dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: 1) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, 2) kopie oraz rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, 3) harmonogram kursu (jego ewentualna aktualizacja, korekty), 4) listę kwitującą odbiór przez uczestników kursu materiałów szkoleniowych i wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu, 5) zdjęcia obrazujące udział uczestników w kursie na płycie CD co najmniej 10 zdjęć z kilku dni kursu, gdzie kadry obejmują wszystkich uczestników oraz dostarczenia tych dokumentów zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończeniu kursu. Każdy z tych dokumentów musi zostać sporządzony na listowniku zawierającym logotypy: POKL, UE wraz z informacją: Kurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzory logotypów są dostępne na stronie 9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kursu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia przez zespół powypadkowy protokołu dotyczącego okoliczności i przyczyn zaistnienia wypadku podczas kursu w razie, gdyby taki wypadek zaistniał. 11. Po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikowi kursu certyfikatu stwierdzającego jego ukończenie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. nr 31, poz. 216) oraz zebrania opinii uczestników/ uczestniczek kursu, dotyczącej przebiegu kursu i znaczenia dla uczestników kursu jego odbycia oraz przekazania tejże kopii Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia kursu. Treść ankiety zostanie uzgodniona wspólnie z Zamawiający w dniu podpisania umowy. 12. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za kurs danych osób, do bieżącego informowania Zamawiającego o: - nieobecności na kursie osób na niego skierowanych (imię i nazwisko osoby), - nie zgłoszeniu się na kursie osób na niego skierowanych (imię i nazwisko), - rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania przez osoby na niego skierowane. 13. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy: - pełna współpraca z Zamawiającym; 5

6 - realizacja kursu zgodnie ze sztuką realizacji szkoleń. 14. Podczas wykonywania niniejszej umowy Wykonawca zgłasza na piśmie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego wszelkie problemy, które mogłyby zagrozić terminowemu wykonaniu prac. 15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia wszelkich dokumentów wykonanych przez siebie prac związanych z realizacją projektu na żądanie Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu a także innych instytucji uprawnionych do kontroli. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez skierowanego uczestnika kursu rzeczywistych kosztów z tytułu przejazdu na kurs i z powrotem na warunkach jak poniżej: 1) Uprawnionymi do zwrotu kosztów są uczestnicy kursu mający miejsce zamieszkania poza granicami administracyjnymi miasta Jarocin. 2) Zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie przedłożonych biletów jednorazowych komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do miejsca kursu i z powrotem, do wysokości wynikającej z przedłożonych biletów, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zwrotu za jeden dzień na jednego uczestnika kursu nie może przekroczyć kwoty 10,00 zł. 3) Zwrot kosztów przejazdu uczestnikom kursu uprawnionym w sposób opisany w pkt 1 i 2 powinien być dokonywany nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów, o których mowa powyżej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie kwoty poniesionych wydatków w tym zakresie m. in. listy wypłat zawierającej: a) imię i nazwisko uprawnionego, b) miejsce zamieszkania, c) daty przejazdów, d) kwotę, na jaką osoba uprawniona przedłożyła bilety, e) kwotę wypłaconego zwrotu kosztów przejazdu f) pokwitowanie odbioru pieniędzy w należnej kwocie (czytelny podpis) oraz oryginałów biletów, na podstawie których dokonano zwrotu. Dokumentacja ta musi być przedstawiona Zamawiającemu do kontroli, na każde żądanie Zamawiającego oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów w tym zakresie do kontroli. Zamawiający nie wymaga przedłożenia tych dokumentów do rozliczenia kosztów kursu. 17. W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży program kursu oferowany przez Wykonawcę, który powinien zawierać co najmniej następujące elementy: a) nazwa i zakres kursu, b) czas trwania i sposób organizacji kursu, c) wymagania wstępne dla uczestników kursu, d) cele kursu, e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, 6

7 f) treść kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h) sposób sprawdzania efektów kursu. 4 KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości niniejszej umowy określonej w 2 ust. 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku, gdy wykonanie umowy zostanie odwołane lub wstrzymane przez Zamawiającego, z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy stosowną część wynagrodzenia, proporcjonalną do wykonania części zadania. 3. W przypadku posługiwania się w celu realizacji Umowy osobami co, do których Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, co do ich udziału w realizacji Umowy Wykonawca zapłaci z tego tytułu karę umowną w wysokości ,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający żąda od Wykonawcy usunięcia wad lub wzywa do wykonywania przedmiotu Umowy w oznaczonym terminie i może naliczyć karę umowną w wysokości 0, 5% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto (z VAT), o którym mowa w 2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego, przez Zamawiającego terminu. 5. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy z ewentualnego wynagrodzenia lub roszczeń mogących przysługiwać Wykonawcy. 6. Zastrzega się Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej. 7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w tym: a) niedostarczenie Zamawiającemu w terminie dokumentów wymaganych (szkoleniowych oraz zaległych dokumentów od uczestników) b) niezapewnienie właściwej wizualizacji na kursie, na skutek czego Zamawiający nie uzyska od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu środków finansowych na pokrycie kosztów takiego kursu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego równowartości kosztów poniesionych w celu zorganizowania kursu. 7

8 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia - Wykonawca może dokonać wymiany osób, które zaproponował w ofercie jako osoby prowadzące kurs (trenerów); w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu inną osobę o kwalifikacjach, wykształceniu, doświadczeniu nie niższym, niż wymaga tego SIWZ (wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób wyznaczonych pierwotnie przez Wykonawcę), 2) w uzasadnionych przypadkach wykonawca może dokonać zmiany miejsca kursu (sali szkoleniowej), przy czym lokalizacja Sali szkoleniowej nie może pozostawać w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ; zmiana miejsca kursu wymaga zgody Zamawiającego, 3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji w trakcie kursu osób skierowanych na kurs (z różnych przyczyn), a także w przypadku gdy po odebraniu skierowania na kurs osób, osoby te kursu tego nie rozpoczną, 4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot świadczenia.; 5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 6) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 7) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8

9 6 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), a w sprawach tam nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 7 SPORY 1. Ewentualne spory pomiędzy Stronami mogące w przyszłości wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji. 2. Jeżeli jednak negocjacje nie dojdą do skutku lub nie dadzą spodziewanych rezultatów w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia negocjacji właściwy do rozpoznania sporu będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 9 Załącznikiem do niniejszej umowy jest: 1) Oferta Wykonawcy 2) Program kursu oferowany przez Wykonawcę ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 9

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym, a...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MOPS/EFS/0717/89/2012 Strumień, dn. 11.09.2012r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA WUR JASTRZĘBIE ZDRÓJ do złożenia propozycji cenowej na

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 Znak sprawy: Szczecin, dn. 20.08.2012 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ NA: KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR..

W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR.. Załącznik nr 2 Do zapytania ofertowego W Z Ó R U M O W Y Nr dok. SAP Nr dostawcy UMOWA NR.. zwana dalej Umową, zawarta w dniu... roku pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, kod:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy GOPS.341.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie: warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WiMBP-II-212-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Tytuł projektu: Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) I. Nazwa zamówienia publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo