REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DANEFINANSOWE.PL. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DANEFINANSOWE.PL. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DANEFINANSOWE.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Serwis internetowy DaneFinansowe.pl, zwany dalej Serwisem, jest witryną internetową oraz powiązanymi z nią aplikacjami, służącą do pobieranie danych finansowych i gotowych analiz oraz wprowadzania danych finansowych i wykonywania analiz finansowych przez Użytkowników. 2. Administratorem Serwisu jest przedsiębiorca Marcin Markowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sollertes Marcin Markowski, z siedzibą w Warszawie (04-566), ul. Potockich 22A, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), REGON: , NIP: , PESEL: ; zwany dalej Administratorem. 3. Użytkownikiem, jest każdy podmiot, który zlecił Administratorowi świadczenie usług, poprzez wypełnienie w Serwisie formularza rejestracyjnego i któremu założone zostało indywidualne konto w Serwisie. 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Niektóre świadczone w ramach Serwisu usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom. Użytkownicy korzystający z takich usług powinni się stosować również do takich dodatkowych warunków. W razie niezgodności dodatkowych warunków z postanowieniami Regulaminu, te pierwsze mają charakter rozstrzygający. 5. Regulamin i Polityka Prywatności są udostępnianie Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy, w sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści. Dodatkowe warunki, o których mowa powyżej, są udostępniane w analogiczny sposób przed uzyskaniem dostępu do usługi, której dotyczą. 6. Niektóre usługi mogą być świadczone przez podmioty współpracujące z Administratorem, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej usługi. Administrator nie jest w takiej sytuacji stroną stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem współpracującym z Administratorem. 2 Dostęp i korzystanie z Serwisu 1. Wprowadzanie zawartości do Serwisu oraz korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora wymaga posiadania aktywnego konta. 2. Aby założyć konto, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wymagane tam dane zgodnie ze stanem faktycznym, oraz zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności. 3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji konta. 4. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania konta od zweryfikowania danych wymienionych powyżej. 5. Z tytułu założenia Konta Administrator nie pobiera jakichkolwiek opłat. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno konto. 6. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (odpowiednio): 6.1. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie;

2 6.2. jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone. 7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont, w przypadku gdy: 7.1. uzyska informacje, iż Użytkownik nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź 7.2. Użytkownik narusza prawa lub dobra Administratora, innych Użytkowników lub jakichkolwiek osób trzecich bądź 7.3. Użytkownik podejmuje prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do usługi Konto może zostać przez Administratora zablokowane także w sytuacji, gdy Użytkownik zalega z należnymi Administratorowi opłatami co najmniej 30 dni, a usunięte, gdy zaległość wynosi co najmniej 60 dni. 8. Użytkownik zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. 9. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego konta w każdym czasie. 10. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie treści wprowadzane przez nich do Serwisu. Wprowadzanie przez Użytkownika treści do Serwisu może wymagać każdorazowej akceptacji stosownych dodatkowych warunków - udostępnionych każdorazowo Użytkownikowi przed skutecznym wprowadzeniem treści do Serwisu. 11. Użytkownicy zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać niezbędne prawa do treści wprowadzanych do Serwisu. 12. Dostęp do niektórych treści, funkcjonalności lub usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z dodatkowymi warunkami (zawierającymi również cennik), może być uzależniony od wniesienia przez Użytkownika określonych opłat, wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Użytkownik za każdym razem zostaje wyraźnie poinformowany o warunkach uzyskania dostępu do wymienionych powyżej treści i otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy. Dostęp do płatnych treści, funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora łączy sie z koniecznością wyrażenia zgody na rozpoczęcie dostarczania treści, bądź wykonywania usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Użytkownik ma świadomość, że po rozpoczęciu dostarczania treści, bądź wykonywania usługi, nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. 13. Dostęp do Serwisu jest niemożliwy bez spełnienia przez urządzanie końcowe Użytkownika poniższych wymogów technicznych: Wymagania dotyczące stacjonarnych urządzeń końcowych: przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub wyższa, Firefox w wersji 4 lub wyższej, Google Chrome w wersji 10 lub wyższej, Safari w wersji 4 lub wyższej, Opera w wersji 11 lub wyższej; włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych: prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css / html Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wymienionych wyżej aplikacji wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji Do korzystania z wybranych funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres ). Użytkownik jest świadomy, że istnieją programy

3 pocztowe, których określone ustawienia mogą powodować omyłkowe traktowanie korespondencji mailowej przychodzącej z Serwisu jako korespondencji niechcianej tzw. SPAM Zabronione jest korzystanie ze złośliwego kodu, przez co należy rozumieć w szczególności program komputerowy wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe, oprogramowanie, sieci komputerowe lub urządzenia końcowe Korzystanie z mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego Istnieje również możliwość korzystania z Serwisu przez urządzenia mobilne. 3 Ograniczenia w wykorzystywaniu danych 1. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych treści udostępnionych mu za pomocą Serwisu, a w szczególności danych finansowych i gotowych analiz, do świadczenia jakichkolwiek usług, które byłyby konkurencją Serwisu. 2. Użytkownik może wykorzystywać treści udostępnione mu za pomocą Serwisu do tworzenia własnych opracowań, w tym do celów komercyjnych, za każdorazowym podaniem źródła. Treści udostępnionych za pomocą Serwisu nie mogą jednak stanowić wyłącznej, lub głównej treści takich opracowań. 3. Użytkownik nie może dołączać do własnych opracowań żadnych treści udostępnionych mu za pomocą Serwisu, a w szczególności danych finansowych i gotowych analiz, jako całości w formie, w której zostały mu one udostępnione. 4 Ochrona i bezpieczeństwo danych 1. Użytkownik jest właścicielem danych prowadzonych do Serwisu. 2. Użytkownik w odniesieniu do danych osobowych wprowadzonych do Serwisu jest ich administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym nie jest nim Administrator Serwisu. 3. Administrator nie ma prawa do wglądu, ani jakiejkolwiek ingerencji w treści wprowadzone przez Użytkowników do Serwisu. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie dotyczą danych podawanych przez Użytkownika w związku z zakładaniem i aktualizacją konta Użytkownika i niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. Dane te stanowią jednak informacje poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa Administrator jest zobowiązany udostępnić je sądom, organom ścigania lub administracji publicznej. 5. Wszystkie dane przechowywane przez Administratora będą zabezpieczone przed ingerencją zewnętrzną oraz nieuprawnionym dostępem wewnętrznym. 6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa danych w cyklu 24 godzinnym na niezależny nośnik, w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą. Administrator zobowiązuje się do zachowywania kopii bezpieczeństwa danych z ostatnich 14 dni. 7. W razie wystąpienia awarii, Administrator zastrzega sobie prawo do przywrócenia danych z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa.

4 5 Opłaty 1. Korzystanie z niektórych usług może wymagać od Użytkownika uiszczenia opłaty w celu dostępu lub korzystania z takich usług, zgodnie z dodatkowymi warunkami (zawierającymi również cennik, określający wskazane opłaty, oraz ustalającymi dostępne sposoby i warunki płatności) odnoszącymi się do takich usług. 2. Wysokość opłat za standardowe odpłatne usługi świadczone przez Administratora określa cennik, zamieszczony na stronie internetowej Serwisu. 6 Ograniczenie odpowiedzialności 1. Wszelka zawartość jest wprowadzana do bądź pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkownika. 2. Informacje zamieszczane w serwisie są prywatnymi opiniami osób je publikujących i nie są poradami inwestycyjnymi. Za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte przez użytkownika na podstawie informacji zawartych w serwisie właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności prawnej. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody mogące wyniknąć z użycia, niemożności użycia lub błędnego użycia Serwisu przez Użytkownika, tak wobec niego, jak i wobec osób trzecich. 4. Za wszelkie zakłócenia w realizacji Usług wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich Administrator odpowiedzialności nie ponosi. 5. Zakupy dokonywane przy użyciu indywidualnego loginu i hasła Klienta, są przez Administratora uważane za zakupy dokonywane przez Klienta. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub modyfikację Serwisu. 7 Reklamacje 1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania usług przez Administratora, Użytkownik, z zastrzeżeniem ust. 2, może złożyć reklamację. Termin do złożenia reklamacji wynosi 2 miesiące od wykonania usługi. 2. Przedmiotem reklamacji nie mogą być nieznaczne nieprawidłowości i zakłócenia w świadczeniu usługi, które nie powodują utraty, uszkodzenia ani zniekształcenia danych przechowywanych przez Administratora. 3. Reklamacja może być złożona pisemnie lub drogą elektroniczną. 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 4.1. informację o koncie; 4.2. dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz adres Użytkownika; 4.3. określenie przedmiotu reklamacji; 4.4. przedstawienie okoliczności uzasadniających rozpatrzenie reklamacji; 4.5. czas wystąpienia zdarzenia reklamacyjnego. 1. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej przyporządkowany do konta). Jeżeli Administrator nie odpowie na reklamację, w terminie 14 dni od jej otrzymania, żądanie określone w reklamacji uważa się za uzasadnione.

5 2. W przypadku gdy reklamacja nie została uznana, a Klient nie zgadza się z decyzja w sprawie reklamacji może zwrócić się do właściwego sądu, bądź skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów na zasadach określonych we właściwych przepisach prawnych. 8 Rozwiązanie umowy 1. Umowa dotycząca założenia i utrzymania konta w Serwisie jest ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy wyrażonej na piśmie, przez Użytkownika lub Administratora woli rozwiązania umowy (w terminie tam oznaczonym) lub poprzez usunięcie konta. 2. Z momentem rozwiązania umowy: 2.1. konto zostanie dezaktywowane i usunięte (jeżeli rozwiązanie Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta) login oraz hasło Użytkownika zostaną usunięte Użytkownik traci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu. 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Administratora, lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej. 4. Opłaty abonamentowe za niewykorzystany, przypadający po rozwiązaniu umowy, okres rozliczeniowy nie podlegają zwrotowi. 5. Umowa dotycząca dostarczenia doatkowych, płatnych treści, funkcjonalności lub usług, zostaje zawarta na czas wykonania określonej usługi, bądź dostarczania określonych treści, zgodnie z dodatkowymi warunkami. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu. 2. Administrator jest upoważniony w każdym czasie do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wejdą w życie z dniem ich publikacji (aktualizacji Regulaminu) na stronie internetowej Serwisu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie na 14 dni przed planowaną zmianą Regulaminu wiadomości na adres poczty elektronicznej przypisany do konta. 3. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany w Regulaminie, może on doprowadzić do rozwiązania umowy, zgodnie z postanowieniami 8.

Regulamin Serwisu LogopediaOnline

Regulamin Serwisu LogopediaOnline Regulamin Serwisu LogopediaOnline 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis kierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką związaną z zaburzeniami artykulacji, emisji głosu, logopedią, diagnozą i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU SPYCOLLAR

REGULAMIN SERWISU SPYCOLLAR REGULAMIN SERWISU SPYCOLLAR 1. [DEFINICJE] 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Direct Language Hub - www.dlhub.eu

Direct Language Hub - www.dlhub.eu Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną str. 1 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski s.c. z siedzibą w Dębowcu,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Leszka Zasimowicza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Estetica Iwona Michalak z siedzibą w Piasecznie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo