Regulamin sklepu internetowego sklep.reprograf.com.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego sklep.reprograf.com.pl"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego sklep.reprograf.com.pl 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem zwanego dalej Portalem lub Sklepem Reprograf. 2. Właścicielem i administratorem strony jest spółka REPROGRAF S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 88, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 wpłaconym w całości, zwana dalej Sprzedającym. 2. Zasady korzystania z Portalu. 1. W celu złożenia zamówienia na Produkty niezbędnym jest założenie konta na Portalu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu Założenie konta na Portalu, oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu. 3. Klientami Portalu mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne, które korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. 4. Klientem Portalu może być także osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. 5. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Portal za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, Portal może pozbawić go dostępu do Portalu w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym. 6. Powtórna rejestracja Klienta pozbawionego prawa do korzystania z Portalu jest możliwa jedynie po wyrażeniu zgody Sprzedającego. 7. Usługi będą świadczone przez Portal przy użyciu adekwatnych środków technicznych zapobiegających nieuprawnionemu pozyskiwaniu danych osobowych Klientów. 8. Klient nie może: a) korzystać z Portalu w sposób naruszający jego normalne działanie lub korzystanie przez inne osoby, b) przesyłać Portalowi niezamówionej informacji handlowej (spam), c) przesyłać informacji sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym i Regulaminem.

2 3. Zawarcie Umowy sprzedaży. 1. Informacje o Produktach wskazane na stronie internetowej Portalu w szczególności takie jak ich opis, nazwa, dane techniczne, sposób używania oraz ich cena nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. 2. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta przy składaniu zamówienia, lub Bon Podarunkowy. 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy: a) wejść na stronę b) dokonać wyboru Produktu i jego parametrów, c) założyć konto, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty, d) dodać wybrany Produkt do koszyka. Po kliknięciu przycisku twój koszyk Klient zostanie przeniesiony na stronę zawartość koszyka gdzie ma możliwość modyfikowania swojego Zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Klient może wprowadzić numer Bonu Podarunkowego, jeśli taki posiada. Po kliknięciu przycisku kasa lub złóż zamówienie Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpieczne zakupy, gdzie może zmienić podany przy rejestracji adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem, wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności. BONY PODARUNKOWE Po kliknięciu przycisku Bony Podarunkowe Klient może stworzyć Bon Podarunkowy w formie przekazu pieniężnego, Produktu z oferty sklepu lub przekazu pieniężnego i Produktu z oferty sklepu, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz dodać Bon Podarunkowy do koszyka. Po kliknięciu przycisku twój koszyk Klient zostanie przeniesiony na stronę zawartość koszyka gdzie ma możliwość modyfikowania swojego Zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany wprowadzić numer Bonu Podarunkowego, jeśli taki posiada. Po kliknięciu przycisku kasa lub złóż zamówienie Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpieczne zakupy, gdzie może zmienić podany przy rejestracji adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem, wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności. 4. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko po zaakceptowaniu treści Regulaminu. 5. Kliknięcie przycisku Złóż zamówienie spowoduje automatyczne wygenerowanie wiadomości do zamawiającego, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta. 6. Wiadomość ta stanowiąca odzwierciedlenie Zamówienia stanowić będzie ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W jej treści znajda się elementy przedmiotowo istotne dla tej umowy jak: Produkt, jego numer katalogowy, ilość, cena jednostkowa, cena łączna zamawianych Produktów lub usług, sugerowany sposób zapłaty oraz dostawy, adres dostawy i jej koszt. 7. Sprzedający rozpocznie realizację Zamówienia, gdy Klient:

3 a) dokona zapłaty za Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia Zamówienia i płatność ta zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym beneficjenta zapłaty (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu Przelewy24 ) lub b) zaakceptuje możliwość płatność za pobraniem. 8. Zamawiającemu, który dokonuje zamówienia, jako przedsiębiorca, nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. 9. Usunięcie nieopłaconego Zamówienie nastąpi po upływie 3 dni od jego złożenia. 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 4. Produkty, ceny i metody płatności. 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Reprograf są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 2. Ceny na stronach internetowych Sklepu Reprograf są uwarunkowane dziennym kursem waluty Euro i mogą ulec zmianie w wymiarze dziennym. Podane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) i przedstawiane są wraz z cenami brutto (w nawiasie). Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto uwidoczniona przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 3. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: cenę Produktu, opakowanie, o ile w opisie Produktu nie wskazano inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak np. opłata za pobraniem pieniężnym. 4. Płatności za Zlecenie można dokonać: a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych Przelewy24 w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem online, b) korzystając z przelewu bankowego, c) gotówką. 5. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Przelewy24 będą przekazywane spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon Reprograf nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze. 7. Dokonując zakupów na Portalu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur i innych dokumentów sprzedaży. 5. Dostawa. 1. Dostawa Produktów dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji konta w Sklepie Reprograf. Adres dostawy może być zmieniony przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktów jest ograniczona do granic Rzeczypospolitej Polskiej.

4 2. Termin realizacji dostawy jest uzależniony od stanu magazynowego w magazynie centralnym przy ul. Wolskiej 88 w Warszawie. 3. Dostawa odbywa się za pomocą kuriera. 4. Reprograf nie odpowiada za szkodę spowodowaną nieterminową dostawą przesyłki w przypadku wystąpienia przyczyn nie zależnych od niego, w szczególności takich jak siła wyższa, przerwa w dostawie energii elektrycznej lub sygnału internetowego, jak też z przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. 5. W przypadku odbioru osobistego, o możliwości stawienia się po odbiór zamówionego towaru administrator Sklepu Reprograf informuje drogą ową. Towar należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej możliwość odbioru. Po upływie tego terminu zamówienie będzie anulowane, a towar zostanie powtórnie skierowany do sprzedaży. Termin ten na życzenie klienta przesłane drogą ową lub telefoniczną, może zostać wydłużony. 6. Reklamacje i odstąpienie od umowy. 1. Reklamacje składane są do administratora Portalu poprzez pocztę elektroniczną ( ). 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej wady lub niezgodności z umową i wskazywać żądanie reklamującego. 3. Klient może dokonać zgłoszenia reklamacji jedynie w terminie 14 dni roboczych liczonych od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacja nie będzie rozpoznawane. 4. Reklamacje przyjmowane będą w dni robocze do godziny 17:00. W przypadku wpływu po tej godzinie, reklamacja zostanie uznana za złożoną w kolejnym dniu roboczym. 5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w okresie 3 dni roboczych liczonych od momentu jej zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia reklamacji w dni wolne od pracy, reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 3 dni roboczych począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy nie ulegają przywróceniu i są nieprzekraczalne. 6. W przypadku, gdy reklamacja związana będzie z samą przesyłką kurierską, będzie ona rozpoznana jedynie na podstawie protokołu szkody podpisanego przez kuriera przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji. 7. Klient, o którym mowa w 2 ust. 4 ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot towaru bez śladów użytkowania. 8. Odstąpienie jest skuteczne jeśli Klient złoży oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu przed jego upływem. 9. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 10. Zwrot towaru Klient dokonuje na własny koszt. 11. Oferowane Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Rękojmia z tytułu zakupu wadliwie działającego lub uszkodzonego towaru udzielana jest

5 przez sprzedawcę na okres 10 dni od daty zakupu. Warunkiem koniecznym do respektowania gwarancji jest dowód zakupu lub inny dokument potwierdzający datę transakcji. Szczegóły dotyczące procedur gwarancyjnych umieszczone są w zakładce GWARANCJE na stronach internetowych Sklepu Reprograf. 12. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zakupu w terminie 10 dni. Warunkiem zwrotu towaru jest w tym przypadku brak śladów użytkowania włączając w to stan opakowania. Klient dokonuje zwrotu towaru na własny koszt. W przypadku dokonania przez kupującego płatności za towar kartą kredytową w sklepie lub poprzez system płatności internetowych, gdzie od transakcji pobierana jest prowizja, kwota zwrotu pomniejszona zostaje o wielkość prowizji odprowadzonej przez sprzedawcę na rzecz pośrednika finansowego. 13. W przypadku dokonania przez kupującego płatności za towar kartą kredytową w sklepie lub poprzez system płatności internetowych, gdzie od transakcji pobierana jest prowizja, kwota zwrotu pomniejszona zostaje o wielkość prowizji odprowadzonej przez sprzedawcę na rzecz pośrednika finansowego. 14. W przypadku zwrotu wzorników kolorów, z uwagi na szczególny charakter tego Produktu, przy zwrocie (lub wymianie) potrącana będzie opłata 10% ich wartości brutto. Z uwagi na powyższe zalecane jest uważne zapoznawanie się z opisami Produktów, a na wypadek jakichkolwiek wątpliwości zalecamy także ewentualny kontakt ze sklepem. 15. Odpowiedzialność Sklepu Reprograf za szkodę związaną z wadą lub uszkodzeniem towaru ograniczać się będzie jedynie do rzeczywistej straty równej wartości zamówionego towaru. 16. Sklep Reprograf nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich. 8. Zgłoszenie wadliwości działania Portalu. 1. Portal prowadzony będzie zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej. W przypadku jego nieprawidłowego działania, Reprograf zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek. 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić pocztą elektroniczną na adres wskazując jej rodzaj i datę wystąpienia. 9. Postanowienia końcowe. 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Reprograf S.A. a Klientem będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Reprograf S.A. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6 Załącznik do Regulaminu internetowego Sklepu Reprograf Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z konsumentem miejscowość i data (imię i nazwisko) (adres zameldowania) PESEL (adres do korespondencji) do REPROGRAF S.A. ul. Wolska Warszawa Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej drogą elektroniczną w dniu...* ze spółką REPROGRAF S.A. z siedzibą w Warszawie na portalu Internetowym pod nazwą..., której przedmiotem był zakup przeze mnie w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (nazwa towaru) *data uwidoczniona na fakturze VAT lub paragonie (podpis Klienta)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.onezero.pl

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.onezero.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ONEZERO.PL z 02.01.2010 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 15.04.2014r. Informacje podstawowe: Sklep internetowy KODY Wnętrza Design& Concept Store, działający pod domeną http://sklep.kodywnetrza.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.bimprofessional.pl/upload/regulamin_sklepu_internetowego_v2.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM I.Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r.

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. I DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.denibea.pl/pl/i/regulamin/2 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W

Bardziej szczegółowo

2.Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin Sklepu Internetowego TECHNOLAND Sklep internetowy Technoland P.O.B, działający pod adresem www.technoland.com.pl, prowadzony jest przez firmę Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www. zoio.pl z 7.XI2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www. zoio.pl z 7.XI2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www. zoio.pl z 7.XI2014 r. I DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.poligrafiko.pl, zwanego dalej Portalem. 1.2. Właścicielem i Administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu YOKODESIGN www.yokodesign.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sengrand.pl/informacyjna-2.html http://www.sengrand.pl/_var/files/7521-reg.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 25.12.2014. I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 25.12.2014. I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Malowane Bielą.pl z 25.12.2014. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.sterr.pl/regulamin,11 http://sklep.sterr.pl/usr/o/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo