Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania Autor: Maciej Dutko ISBN: Format: , stron: 112 Błyskawicznie stwórz swoją własną stronę WWW! Gdzie szukać najlepszych kreatorów do łatwego tworzenia stron WWW? Jak założyć konto w wybranym serwisie? Jak łatwo zbudować strukturę swojej pierwszej strony WWW? Tworzenie strony internetowej zazwyczaj kojarzy nam się z bardzo skomplikowaną serią czynności, do wykonania których niezbędna jest znajomość co najmniej jednego języka programowania. Już samo to skutecznie odstrasza wielu potencjalnych twórców stron WWW, którzy nie mają aż tyle czasu i samozaparcia, by opanować tajniki tej procedury. A przecież niemal każdy potrzebuje dziś swojego miejsca w internecie. Na szczęście z pomocą przychodzą nam płatne i bezpłatne kreatory stron internetowych, pozwalające zaprojektować i opublikować serwis WWW bez wystukania na klawiaturze choćby jednego znacznika HTML. Doskonałym i konkretnym przewodnikiem po takich kreatorach jest właśnie ta książka. Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania pozwoli Ci szybko i bez żadnych trudności wybrać odpowiedni dla Ciebie kreator online, założyć konto w serwisie, opracować strukturę strony WWW. Z tym podręcznikiem nauczysz się łatwo edytować tekst i wstawiać różne elementy na Twojej stronie WWW. Dowiesz się, czym różnią się darmowe narzędzia od komercyjnych, a także jak zmieniać wygląd Twojego serwisu i zapewnić mu dobre miejsce w wyszukiwarkach. Jeśli w prosty sposób chcesz stworzyć własną stronę WWW, trzymasz w rękach lekturę obowiązkową! HTML, CMS czy kreator online? Kiedy wybrać narzędzie darmowe, a kiedy komercyjne? Które kreatory pozwalają łatwo zarejestrować domenę? Dlaczego aplikacje płatne są czasami tańsze od darmowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze kreatora? Które narzędzie będzie najlepsze dla Ciebie? Podsumowanie i próba oceny Serwis WWW bez znajomości programowania tak, to naprawdę możliwe! Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci O autorze... 5 Wst p... 7 Rozdzia 1. HTML, CMS czy kreator on-line? Rozdzia 2. Maszynki do stron otostrona Webnode Mamfirme Alestrona Google Sites Witryny Google WebOn Home.pl SMS-em o pozosta ych Rozdzia 3. Biznesklasa: WordPress i Nazwa.pl WordPress król blogów WordPress z kreatora Nazwa.pl wszystko w jednym worku Podsumowanie i próba oceny Skorowidz

4 Wst p 7 Wst p Profesjonalna strona WWW w 5 minut. Brzmi fantastycznie? Tymczasem to nie tylko mo liwe, ale wr cz bardzo proste do osi gni cia! Dzi ki przyjaznym kreatorom i systemom CMS, dzia aj cym on-line, dzi nawet kto, kto nie ma bladego poj cia o tworzeniu witryn internetowych, mo e b yskawicznie zbudowa swój serwis. Niepotrzebna jest do tego znajomo ani jednej komendy j zyków HTML czy PHP, ani technologii Flash, a z wielu kreatorów mo na korzysta ca kowicie za darmo. Min a ju epoka, kiedy w asna witryna wymaga a albo du ych nak adów czasu i pracy, albo du ych pieni dzy. Niech ta ksi ka b dzie Twoim osobistym przewodnikiem, który pomo e Ci wybra odpowiednie narz dzie i poka e, jak zacz przygod ze swoj pierwsz (a mo e kolejn ju ) witryn internetow. Sk d pomys i potrzeba takiej publikacji? Moja pierwsza strona WWW, któr stworzy em w 2000 roku, powsta a w edytorze Word! Zgadza si ten powszechnie znany program pozwala generowa dokumenty wizualne, które zapisane w formacie HTML dzia aj jako podstrony serwisu WWW. By em wówczas studentem i buntowa em si przeciwko nauce HTML-a na zaj ciach, argumentuj c, e przecie Word wystarczy. Owszem, mo na powiedzie, e Word jest przodkiem dzisiejszych kreatorów stron WWW. Dodajmy: przodkiem bardzo niedoskona ym. Szybko bowiem okaza o si, e pliki stworzone w tej aplikacji zawieraj mnóstwo zb dnego i ci kiego kodu ród owego, a dokumenty wy wietlaj si ró nie w ró nych przegl darkach. Prawdziwa praca dopiero si rozpocz a: stron trzeba by o przejrze, zwalidowa (usun b dy w kodzie) i zoptymalizowa tu ju znajomo j zyka HTML okaza a si niezb dna, a przedzieranie si przez kilometry kodu ród owego tylko psu o wzrok. I nerwy, oczywi cie. W latach pracowa em w TVP, gdzie po raz pierwszy zetkn em si z narz dziem typu CMS systemem zarz dzania tre ci stron WWW, który osobie nietechnicznej pozwala atwo i sprawnie publikowa nawet po kilkadziesi t newsów dziennie w internetowym serwisie informacyjnym stacji. Pó niej zarz dza em jeszcze witrynami kilku wydawnictw i redakcji, tworzy em w asne strony, przeprowadzi em te kilka tysi cy godzin wicze, kursów i szkole z tego zakresu.

5 8 Twoja pierwsza strona WWW Jednak gdy kto pyta : No dobrze, powiedz wi c, jak atwo i szybko, a do tego najlepiej za darmo, stworzy stron internetow, z bezradno ci spuszcza em nos na kwint i mówi em, e tak si nie da. Mo liwo ci by y dwie: albo nauczy si samodzielnego tworzenia stron (niezb dny czas), albo zleci ich wykonanie profesjonalistom (niezb dne pieni dze). Jednak pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w Polsce jak grzyby po deszczu zacz y mno y si serwisy pozwalaj ce na alternatywne podej cie do tematu i umo liwiaj ce samodzielne tworzenie witryn w sposób niespotykany wcze niej. Zalet takiej samoobs ugowej strony WWW jest wiele: intuicyjny interfejs i atwo obs ugi (wst pne ustawienia wprowadzamy, pod aj c krok po kroku za intuicyjnymi instrukcjami, sama edycja tre ci za podobna jest do pracy z uproszczon wersj edytora tekstu); niepotrzebna znajomo technologii tworzenia stron WWW: HTML-a, XHTML-a, PHP, CSS-ów, JavaScript itd.; niepotrzebna umiej tno projektowania graficznego (witryn tworzymy w oparciu o gotowe szablony, zaprojektowane przez specjalistów: grafików i programistów); atwo zarz dzania tre ci i struktur serwisu dodawanie, usuwanie, modyfikowanie dzia ów i poddzia ów oraz edytowanie wiadomo ci (teksty, grafika, multimedia) odbywa si za pomoc intuicyjnego panelu administracyjnego; brak konieczno ci instalowania jakichkolwiek programów ca a praca odbywa si on-line, w oknie dowolnej przegl darki internetowej; minimalna wiedza w zakresie obs ugi komputera i poruszania si w Internecie; ma e (lub wr cz zerowe) nak ady finansowe w polskiej Sieci dost pnych jest wiele kreatorów pozwalaj cych na stworzenie i zarz dzanie stronami WWW za cen od kilkudziesi ciu z otych miesi cznie (aplikacje komercyjne, o pe nej funkcjonalno ci i wysokim poziomie bezpiecze stwa) do nawet 0 z otych (kreatory darmowe, cz sto o ograniczonych mo liwo ciach, ale pozwalaj ce na stworzenie profesjonalnego serwisu). Ciekawe opinie zebra em od moich klientów (tylko w roku 2010 by o ich kilkuset), którym doradzi em utworzenie strony w oparciu o takie w a nie aplikacje. Oto g osy osób, które z pocz tku nie wierzy y, e sprawa mo e by tak atwa: W istocie mo na atwo za o y pierwsz stron WWW. Nie wiedzia em, e to mo e by a takie proste. Bez jakiegokolwiek problemu za o swoj darmow stron WWW. W a nie zbudowa em w asn stron internetow w oparciu o przejrzysty, zrozumia y dla ka dego program. Polecam wszystkim, którzy s dz, e stworzenie w asnej strony przekracza ich mo liwo ci.

6 Wst p 9 Okazuje si, e zrobienie strony internetowej jest mo liwe nawet dla niezaawansowanego u ytkownika komputera. Polecam ka demu. Polecam bardzo wszystkim, którzy boj si zacz dzia ania przy w asnej stronie WWW. Za o enie strony rzeczywi cie banalne :) Polecam!!! Nawet laik poradzi sobie z obs ug tego kreatora. 1 Z tej ksi ki teraz i Ty dowiesz si : gdzie szuka najlepszych kreatorów do atwego tworzenia stron WWW; jak wybra ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom; jak za o y konto w wybranym serwisie; na co zwraca uwag przy wyborze szablonów graficznych; jak atwo zbudowa struktur swojej pierwszej strony WWW; jak w prosty sposób edytowa tekst, zamieszcza zdj cia i multimedia; czym ró ni si narz dzia darmowe od p atnych i dlaczego czasami warto dop aci kilkadziesi t z otych za wariant komercyjny; jakie dodatkowe mo liwo ci daj kreatory (np. tworzenie ankiet, modu newsów, galerie zdj, formularze kontaktowe, bezp atne statystyki odwiedzin itd.); jak modyfikowa wygl d serwisu (np. ustawi slogan g ówny, doda w asne logo lub banner); jak optymalizowa swoj witryn pod k tem pozycjonowania w wyszukiwarkach (okre lanie metadanych: s ów kluczowych i opisów widocznych w wynikach wyszukiwania); jakie ograniczenia i wady maj poszczególne narz dzia i co mo na z tym zrobi. Ksi ka ta w za o eniu ma by przewodnikiem jak najbardziej praktycznym. Dlatego w tek cie znajdziesz konkretne koszty korzystania z kreatorów p atnych (ceny regularne, nieuwzgl dniaj ce promocji), aby ju na etapie wyboru narz dzia móc oszacowa koszt inwestycji i odnie go do swoich indywidualnych potrzeb, oczekiwa i mo liwo ci finansowych. Przy ka dej aplikacji omówi em te jej g ówne parametry (dane s zgodne ze stanem na wrzesie 2010). Zmiany w Internecie zachodz w tempie b yskawicznym, zalecam wi c przed rozpocz ciem pracy z konkretnym systemem sprawdzi najbardziej aktualne ceny zarówno regularne, jak i promocyjne. Tym bardziej e wraz z szybkim wzrostem popularno ci aplikacji do atwego tworzenia stron WWW spodziewa si mo na wzrostu konkurencyjno ci 1 To komentarze klientów, którzy w serwisie Allegro.pl zakupili mój autorski kurs wideo pt. Nieprzyzwoicie atwa strona WWW, pokazuj cy, jak krok po kroku utworzy w asn witryn w jednym z darmowych kreatorów (omawiam go w rozdziale 2.1).

7 10 Twoja pierwsza strona WWW w ród ich dostawców, co mo e prze o y si na spadek cen. Równie parametry dost pnych us ug zmieniaj si dynamicznie, dlatego istnieje du a szansa, e gdy ta ksi ka trafi do Twoich r k, b d one inne warto to sprawdzi. Dodam, e w tej publikacji nie znajdziesz opisów popularnych systemów, takich jak Joomla! czy Mambo, które równie pozwalaj na przyjazne tworzenie w asnych stron WWW, jednak wymagaj wst pnej konfiguracji i stawiania na serwerze, co dla pocz tkuj cych internautów mo e stanowi powa n barier. Celem tej ksi ki jest prezentacja wy cznie narz dzi intuicyjnych i niewymagaj cych od ich u ytkownika jakiejkolwiek wiedzy technicznej. Jedynym wyj tkiem od tej regu y s dwa narz dzia omówione w rozdziale 3., ale i w ich przypadku rozpocz cie pracy nad w asn stron WWW pozostaje w granicach mo liwo ci nawet rednio zaawansowanego internauty. Owocnej lektury i do dzie a! Maciej Dutko

8 Skorowidz A Alestrona, 45 definiowanie typu serwisu, 48 Mapa strony, 49 panel administracyjny, 49 tworzenie strony, 46 wybór szablonu, 47 wybór typu strony, 47 aplikacje CMS, 12 B bezpiecze stwo danych, 107 blogi, 76 bud et na utworzenie witryny, 109 CMS, 11, 12 CSS, 12 Domeny.pl, 71 drag-and-drop, 29, 37 edycja tre ci, 14 C D E G generatory stron WWW, 19 Google Sites, 51 edycja, 54 gad ety, 56 panel ustawie, 53, 58 panel zarz dzania stron, 56 tworzenie strony, 52 wybór szablonu, 54 zarz dzanie tre ci, 58 H Home.pl, 67 logowanie do kreatora, 70 tworzenie strony, 68 zak adanie konta, 68 HTML, 11 iweb, 71 j zyk XHTML, 12 I J K kaskadowe arkusze stylów, 12 Kreator Kei.pl, 72 kreator on-line, 11, 16 Kreator stron ehost, 73 Kreator stron ITL, 73 Kreator Stron o12.pl, 72 Kreator WWW Osobisty, 72 M Mamfirme, 38 edycja tre ci, 41 formularz rejestracji, 40 galeria zdj, 43 panel zarz dzania stron, 42 tworzenie podstrony, 43 tworzenie strony, 39 wybór szablonu, 40 metoda drag-and-drop, 29 MiastoWWW, 72 MSERWIS Kreator, 73 nazwa.pl, 92 aktualno ci, 98 bloki HTML, 98 N

9 112 Twoja pierwsza strona WWW nazwa.pl dodawanie grafiki, 102 edycja struktury serwisu, 97 edycja tre ci, 100 konfiguracja serwera, 95 Menad er Plików, 102 meta tagi, 98 narz dzia, 98 opcje podstrony, 101 panel zarz dzania stron, 96 strona 404, 98 tworzenie strony, 93 wybór szablonu, 94 zak adanie konta, 93 zarz dzanie kopiami zapasowymi, 103 O otostrona, 19 dodawanie fotogalerii, 26 dodawanie podstrony, 25 modu y dodatkowe, 27 panel administracyjny, 23 szablony, 22 tworzenie strony, 20 w a ciwo ci podstrony, 25 wprowadzanie tre ci strony, 24 wstawianie zdj, 26 zarz dzanie galeri zdj, 27 zarz dzanie stron, 24 outsourcing, 11 outtasking, 11 Pierwsza Strona, 73 reklamy, 107 P R S samoobs ugowa strona WWW, 8 Siteor, 73 strona WWW, 13, 14 STRONAKLIK, 73 system zarz dzania tre ci, 12, 14 telepraca, 11 tre ci, 12, 108 T W WebKreator, 72 Webnode, 29 definiowanie podstron serwisu, 33 edycja tre ci, 34 formularz danych szczegó owych, 37 formularz rejestracji, 31 modu y, 37 panel administracyjny, 33 szablony, 32 tworzenie strony, 31 wprowadzanie tre ci, 35 wstawianie galerii zdj, 37 wybór szablonu, 32 Wygl d strony, 35 zarz dzanie stron, 34 zarz dzanie zawarto ci, 36 Zawarto, 37 Webnode , 30 WebOn, 59 dodawanie fotogalerii, 64 dodawanie podstrony, 66 edycja tre ci, 63 panel zarz dzania stron, 64 pasek zada, 65 rejestracja domeny, 61 statystyki, 66 tworzenie strony, 60 wybór szablonu, 61 WebsiteBuildex, 19 Witryny Google, 51 WordPress, 75, 76 chmura tagów, 80, 81 dodawanie podstron, 83 dodawanie wpisów, 79, 81 Kategorie, 80 kokpit, 79 komentarze, 82 lista wpisów, 80 panel administracyjny, 79 szablony, 82 Tagi wpisów, 80 tworzenie strony, 77 wid ety, 84 Wpisy, 79 wprowadzanie tre ci, 79 wyszukiwarka motywów, 83 Zapisz szkic, 80 zarz dzanie wid etami, 85 WordPress z kreatora, 87 dodawanie tre ci, 90 edycja tre ci, 90 panel administracyjny, 89 rejestracja, 88 tworzenie strony, 87 wybór narz dzi, 107 wygl d strony, 107 XHTML, 12 YellowPages Kreator, 72 X Y ZaFriko, 72 zarz dzanie tre ci strony WWW, 13 Z

10

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie

E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie Autor: Maciej Dutko ISBN: 978-83-246-3074-5 Format: 140 208, stron: 160 Własny biznes bez ryzyka Jak możesz zarabiać w internecie?

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PHP 5. Narzędzia dla ekspertów

PHP 5. Narzędzia dla ekspertów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Autor: Grzegorz Krzemieñ ISBN: 978-83-246-2449-2 Format: A5, stron: 168 Profesjonalne przygotowanie projektu Wskazówki dotycz¹ce organizacji

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Joomla! Podrêcznik administratora systemu

Joomla! Podrêcznik administratora systemu Joomla! Podrêcznik administratora systemu Autor: Pawe³ Frankowski, Marcin Szumañski ISBN: 978-83-246-1361-8 Format: 158x235, stron: 456 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230

Bardziej szczegółowo

MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko

MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Autor: ukasz Piecuch ISBN: 83-246-1740-X Format: 158 235, stron: 272 Po³¹cz znane technologie i stwórz absolutnie wyj¹tkow¹ witrynê e-commerce! Jak przygotowaæ

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Formuły

Excel 2010 PL. Formuły Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo