16. Programy autorskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16. Programy autorskie"

Transkrypt

1 16. Programy autorskie Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach temat programu autorskiego: Program Koła Ekologicznego krótki opis: Skoszewy leżą w jednej z najpiękniejszych przyrodniczo okolic Łodzi, docenionej w 1996 roku decyzją o utworzeniu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ). W ramach koła ekologicznego realizowana jest pozalekcyjna część zadań wynikających z programów nauczania przyrody i ścieżki ekologicznej, których celem jest, aby uczniowie posiadali niezbędny zasób wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, umieli projektować i przeprowadzać różnorodne badania i obserwacje, podejmowali działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu wykorzystując uzyskaną wiedzę i zdobyte doświadczenia, prezentowali postawy ludzi odpowiedzialnych za przyrodę, świadomi faktu, że wszystkie elementy przyrody są od siebie zależne, i że każde działanie człowieka ma wielokierunkowy wpływ na środowisko, mogli przekazywać system proekologicznych, pozytywnych wartości ludziom z najbliższego otoczenia, mogli doskonalić różnorodne umiejętności ogólne, przedmiotowe i ponadprzedmiotowe. Program jest przeznaczony do realizacji w ramach cotygodniowych zajęć szkolnego koła ekologicznego w kl. V i VI. Poza zajęciami w pracowni przyrodniczej przewiduje także zajęcia prowadzone w pobliskim terenie, w łódzkich placówkach naukowych (Muzeum Przyrodnicze Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ, Muzeum Etnograficzne i Archeologiczne, ZOO i Ogród Botaniczny) oraz szkolnej pracowni komputerowej. W ramach koła ekologicznego realizowany jest także program GLOBE. Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego we Wrocławiu rok szkolny 2006/2007 Ewa Czupry- program zajęć w klasie Liceum Profilowanego -,,Wykorzystanie serwera Programu GLOBE. Zajęcia odbywały się w grupach jedna godz. tygodniowo. Program zawierał elementy: zawartość serwera Programu GLOBE; raportowanie- wypełnianie protokołów; wyszukiwanie informacji o szkołach uczestniczących; wyszukiwanie danych dotyczących wskaźników jakości środowiska; przetwarzanie danych w programie Excel. Gimnazjum w Toszku 1.temat programu autorskiego: Program edukacji ekologicznej w ramach ścieżki edukacyjnej krótki opis: Opracowany program ścieżki edukacyjnej z zakresu edukacji ekologicznej w gimnazjum przeznaczony jest do realizacji w kl. I III gimnazjum. Program przewiduje m.in. przeprowadzenie zajęć terenowych, wizytę w oczyszczalni ścieków, wycieczki dydaktyczne na teren rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, trzydniowe warsztaty ekologicznymi w Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz współpracę z Polskim Klubem Ekologicznym w Gliwicach. Funkcję pomocniczą w realizacji programu pełni uczestnictwo uczniów w różnorodnych konkursach i programach o tematyce ekologicznej, w tym w Programie GLOBE. W każdym roku realizacji programu przewiduje się udział młodzieży w zorganizowaniu imprez ekologicznej o szerszym zasięgu. Gimnazjum im. ks.w. Rabczyńskiego w Wasilkowie Elementy Programu GLOBE są wykorzystywane przez W. Poznańskiego-nauczyciela biologii w programie autorskim klasa ekologiczno-prozdrowotna w klasie (obecnie 2A) przez co uczniowie chętniej biorą udział w różnych pracach badawczych i również realizują swoje

2 pomysły. Program jest wprowadzany na początku pierwszej klasy i działa do końca trzeciej (w ramach trzyletniego cyklu nauczania- od 2006r do 2008r). Zespół Szkół im C.K. Norwida w Częstochowie Projekt autorski:,,program edukacyjny- proedukacyjny Wraz z nauczycielami przedszkola nr 38 opracowany został projekt Młodzież Przedszkolakom, w którym uczniowie naszej szkoły prowadzili zajęcia edukacyjne z przedszkolakami. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu Zbadajmy atmosferę program autorski. J. Tworek Program uzupełniający z przyrody ze szczególnym uwzględnieniem treści meteorologicznych przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Program powstał we wrześniu 2004 roku, a inspiracją do jego napisania było przystąpienie naszej szkoły do międzynarodowego programu GLOBE mającego na celu globalne poznanie problemów środowiska. Jednym z jego modułów jest badanie atmosfery poprzez organizację szkolnej stacji meteorologicznej i prowadzenie codziennych pomiarów wybranych elementów pogody. Realizowanie tego Programu pozwala łatwiej przyswoić uczniom treści meteorologiczne oraz zwraca ich uwagę na problem zanieczyszczenia atmosfery kształtując w nich poczucie współodpowiedzialności za jej stan. Jednym z założeń jest także wyspecjalizowanie grupy uczniów w systematycznym zbieraniu danych w szkolnej stacji. Program został przewidziany do realizacji na dodatkowych zajęciach w ramach kółka meteorologicznego (1 godz. tygodniowo), nie mniej jednak większość zagadnień można wykorzystać również w ramach lekcji przyrody zarówno w klasie IV, gdzie szczegółowo omawia się zagadnienia związane z pogodą jak i w klasie V podczas omawiania wybranych krajobrazów Polski, oraz w klasie VI omawiając strefy krajobrazowe świata lub treści z fizyki. Program Zbadajmy atmosferę zawiera treści wykraczające poza podstawę programową i umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, głównie poprzez spiralny układ treści, co pozwala na dostosowanie wiadomości i umiejętności do poziomu uczniów, a jednocześnie daje możliwość utrwalenia i rozszerzenia wiadomości. Program zakłada emocjonalne zaangażowanie uczniów w procesie poznawania oraz motywowanie do odkrywania własnych możliwości twórczych poprzez samodzielne prowadzenie eksperymentów, systematyczne gromadzenie danych a także docieranie do nowych źródeł informacji. Cele programu są zgodne z celami zawartymi w Podstawie programowej, a realizacja programu Zbadajmy atmosferę pozwala na: zainteresowanie uczniów otaczającym nas światem przybliżenie zagadnień z zakresu meteorologii rozwijanie umiejętności obsługi przyrządów meteorologicznych i gromadzenia danych dostrzeganie zmian zachodzących w pogodzie i klimacie najbliższego środowiska właściwie czytanie i interpretowanie map klimatycznych uwrażliwienie na problemy zanieczyszczenia środowiska wyrobienie poczucia współodpowiedzialności za środowisko współpracę z innymi szkołami uczestniczącymi w Programie GLOBE Po trzech latach wdrażania programu zauważyłam wymierne efekty. Uczniowie objęci programem rozszerzyli swoje wiadomości i uzyskują lepsze oceny podczas omawiania powyższych treści na lekcjach przyrody i matematyki. Wykonywanie pomiarów jest dla nich wyróżnieniem i przywilejem, z którego coraz częściej chcą korzystać.

3 Gimnazjum nr 142 im. R. Schumana w Warszawie Temat programu autorskiego - Program koła ekologicznego z elementami nauki języka angielskiego krótki opis: Celem programu było wykształcenie u uczniów postawy szacunku dla środowiska naturalnego. Działania uczniów obejmowały badania środowiska według założeń Programu GLOBE oraz udział w konkursach, przeprowadzanie zbiórek surowców wtórnych, sadzenie drzewek itp. Dodatkowym elementem było kształcenie umiejętności korzystania z komputera oraz posługiwania się językiem angielskim podczas zajęć z materiałami zamieszczonymi na stronie www Programu GLOBE. Gimnazjum nr.10 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie Temat programu autorskiego KLASA BADAWCZA, mgr Ewelina Kardaś Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone przystąpieniem Gimnazjum Nr 10 do programu badawczo-edukacyjnego GLOBE. Gimnazjum Nr 10 uczestniczy w tym programie od listopada 2003 r. i posiada czterech przeszkolonych nauczycieli, którzy biorą odpowiedzialność za wykonywanie pomiarów hydrologicznych i atmosferycznych. Są to: mgr Ewelina Kardaś nauczyciel chemii mgr Beata Tutaj nauczyciel biologii mgr Romana Januszewska-Jahn nauczyciel geografii mgr Ewa Barć nauczyciel fizyki W dniu r. odbyła się konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej w Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie. Konferencja poprzedzona była prezentacją multimedialną przygotowaną przez Panią mgr Ewelinę Kardaś. Temat spotkania to: Jak powiązać elementy Programu GLOBE z programem nauczania w gimnazjum.podczas konferencji wypracowano dokumenty, które wskazują jakie treści z podstawy programowej powinny zostać poszerzone w ramach realizacji tego programu. Autorem innowacji była Pani mgr Ewelina Kardaś. Główna przyczyn powstania to potrzeba związana z dostosowaniem kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego. Innowacja przewidywała zwiększenie liczby godzin edukacyjnych, które brały się z godzin do dyspozycji dyrektora z następujących przedmiotów:. chemia 1 godzina fizyka 1 godzina biologia 0.5 godziny geografia 0.5 godziny Przewidywane efekty korzyści wdrożenia innowacji. Innowacja kończy się w czerwcu 2008r. Uczniowie prowadzą obserwacje i pomiary, zapisują dane, poznają znaczenie dokładności i precyzji, dzielą się uzyskanymi wynikami z innymi uczniami i naukowcami, prowadzili badania laboratoryjne w Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Rzeszowskiej, formułują pytania, testują hipotezy, tworzą teorie uzasadniające uzyskane dane, wykorzystują różnorodne instrumenty naukowe (kalibrują je), próbują zrozumieć potencjalne źródło błędu w pomiarach wykonywanych tymi instrumentami,

4 mają do czynienia z prawdziwymi danymi, zebranymi bądź przez nich samych, bądź uzyskanymi z innych szkół uczestniczących w Programie GLOBE na całym świecie. O realizacji programu innowacyjnego są zbierane następujące informacje: wyniki klasyfikacji wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych z części matematycznoprzyrodniczej osiągnięcia w olimpiadach inne sukcesy uczniów pozytywne zmiany wychowawcze opinie uczniów rodziców i nauczycieli Źródła informacji na temat programu innowacyjnego: opinie uczniów, rodziców i nauczycieli dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania Narzędzia i procedury wykorzystane do zbierania informacji: ankieta sprawdziany osiągnięć uczniów hospitacja Refleksja z realizacji innowacji po dwóch latach: Na lekcjach chemii zostały zrealizowane następujące tematy zgodne z protokołem GLOBE: Sprzęt i szkło laboratoryjne w Programie edukacyjnym GLOBE Kwaśne deszcze- uczymy się posługiwać ph-meterm Oznaczanie zawartości rozpuszczonego tlenu metodą Visco Color Zanieczyszczenia wód naturalnych- zawartość azotynów i azotanów Sposoby usuwania zanieczyszczeń wód W związku ze zwiększoną liczbą godzin chemii poszerzano zagadnienia dotyczące kwasów, zasad i soli w ramach projektu współpracy. W roku szkolnym 2006/2007 Gimnazjum Nr 10 oraz Koło Naukowe Studentów Chemii ESPRIT Politechniki Rzeszowskiej zawarły umowę o charakterze współpracy dydaktycznej. Opieki nad uczniami klasy 2b podjęła się Pani Ewelina Kardaś, natomiast opieki merytorycznej nad studentami Pan dr hab. inż. Wiktor Bukowski, prof. PRz. Uczniowie klasy badawczej raz w miesiącu od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r. brali udział w zajęciach laboratoryjnych na zasadzie lekcji pokazowych oraz samodzielnych ćwiczeń. Plan zajęć został ustalony pomiędzy autorami projektu: Panią Eweliną Kardaś oraz Panem Wiktorem Bukowskim i został dostosowany do programu nauczania chemii w gimnazjum w klasie II. Celem tych zajęć było poszerzenie zainteresowań z zakresu wiedzy przyrodniczej, pokazanie laboratorium chemicznego oraz wykształcenie u uczniów umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym. Każda grupa składała się z 15 osób. Studenci z KNSCH ESPRIT przygotowywali zestawy doświadczeń chemicznych zgodnych z wcześniej zatwierdzonym planem. W ramach zajęć uczniowie poznali: Sprzęt i szkło laboratoryjne Zasady sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem Metody otrzymywania kwasów, zasad i soli ze szczególnym uwzględnieniem reakcji strąceniowych Zastosowanie reakcji elektrolizy Zastosowanie wskaźników do określania odczynu roztworu Ponadto nabyli umiejętności: Zmontowania prostego zestawu do destylacji Posługiwania się areometrem Wyznaczenia gęstości wody metodą piknometryczną

5 Miareczkowania alkacymetrycznego Badania atmosferyczne klasa badawcza wykonuje od stycznia 2006 r. pod kierunkiem Pani Romany Januszewskiej Jahn (10 osób). Uczniowie wcześniej zostali przeszkoleni na dodatkowych zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela. Na lekcjach geografii poszerzono wiadomości dotyczące obserwacji pogody. Uczniowie prowadzili cały rok szkolny 2005/2006 dziennik obserwacji pogody zbierając dane dotyczące temperatury, wielkości opadów, rodzaju chmur, stopniu zachmurzenia i innych zjawisk pogodowych. Uczniowie byli systematycznie oceniani za wykonywanie obserwacji w poszczególnych porach roku. Na lekcji podsumowującej pracę całoroczną wyliczono temperatury średnie dla pór roku oraz średnią roczną amplitudę temperatur powietrza. Uczniowie wykonali także wykres rocznych temperatur i opadów dla zadanej stacji meteorologicznej. Na lekcjach fizyki Pani Ewa Barć zrealizowała poszerzony temat z protokołu GLOBE dotyczący ciśnienia atmosferycznego: Co to jest atmosfera ziemska Jaka jest przyczyna istnienia ciśnienia atmosferycznego Zależność ciśnienia od wysokości Wpływ ciśnienia na warunki pogodowe (niż i wyż) Dostrzeganie i wyjaśnianie zjawisk, które są konsekwencją ciśnienia atmosferycznego Pomiar ciśnienia atmosferycznego Od kwietnia 2005r. badania kółka ekologicznego GLOBE zostały poszerzone o badania fenologiczne. Opiekę nad nimi sprawuje Pani mgr Beata Tutaj, która przeszkoliła dwie uczennice z kalsy badawczej do prowadzenia badań. Wspólnie z nimi wybrała i opisała drzewko globowskie, zaznaczając zdrową gałąź na obrzeżu drzewa. Dzieci obserwują wzrost liści, natomiast na jesieni ich obumieranie. W dniu r. dziewięcioro uczniów z klasy badawczej brało udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Programu GLOBE zorganizowanej z okazji 10- lecia tego Programu w Polsce. Trzy uczennice zakwalifikowały się do II etapu, który odbył się w Kampinowskim Parku Narodowym w Starej Dąbrowie w dniach czerwca 2007 r. Były to : Gabriela Bardź, Natalia Motyka i Agata Bassara. W dniach r. Klasa badawcza uczestniczyła w Seminarium Uczniowskim dla uczniów działających w Programie GLOBE w Szklarskiej Porębie pod opieką mgr Eweliny Kardaś i mgra Jerzego Motyki. W GLOBE GAMES uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całej Polski. Podzieleni byli na grupy konkursowe. Poszczególne grupy miały za zadanie odnalezienie kilkunastu stanowisk pomiarowych w pierwszym i drugim dniu trwania konkursu. Stanowiska te znajdowały się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dniach czerwca 2007 r. sześcioro uczniów z klasy badawczej uczestniczyło w Ogólnopolskich GLOBE GAMES w Starej Dąbrowie. Spotkanie będące seminarium uczniowskim miało charakter warsztatów terenowych. Opiekunem była Pani Ewelina Kardaś. W GLOBE GAMES uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całej Polski. Podzieleni byli na grupy konkursowe. Poszczególne grupy miały za zadanie odnalezienie kilkunastu stanowisk pomiarowych w pierwszym i drugim dniu trwania konkursu. Stanowiska te znajdowały się na terenie Kampinowskiego Parku Narodowego. Na każdym stanowisku drużyna dostawała zestaw zadań do wykonania. Seminarium dla uczniów było formą wyróżnienia najaktywniejszych szkół działających w Programie GLOBE tzn. takich, które regularnie prowadzą i raportują wyniki pomiarów. Podczas Konferencji Dyrektorów w dniu 20 kwietnia 2007 r. ogłoszony został ranking szkół, w wyniku którego nasze Gimnazjum znajduję się na13 miejscu Tak wysoki wynik jest motywacją do dalszej pracy oraz pokazuje celowość powstania innowacyjnej klasy badawczej.

6 Gimnazjum w Sułowie Scenariusz zajęć terenowych: Ścieżka przyrodnicza z elementami Programu GLOBE. Cele edukacyjne: budzenie zainteresowania szeroko rozumianej przestrzeni geograficznej, prowadzenie obserwacji przyrodniczej w terenie przy użyciu prostych przyrządów badawczych, poznanie różnych metod badawczych, praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu innych dziedzin przyrodniczych m.in. twierdzenia Pitagorasa, umożliwienie zrozumienia roli stopnia zakwaszenia jako wskaźnika jakości środowiska. Główne zagadnienia: klasyfikacja chmur, stopień zachmurzenia, temperatura powietrza i wody, właściwości wody badane przy użyciu zmysłów, zastosowanie prostych przyrządów do oceny jakości wody takich jak ph (kwasowość, zasadowość, odczyn), wysokość, obwód i wiek drzewa. Przedmioty nauczania: biologia, chemia, geografia, ścieżka ekologiczna, matematyka Środki dydaktyczne: kompas, taśma miernicza, chyłomierz, paski papieru lakmusowego, małe kubeczki na próbki wodne, naklejki, narysowana skala ph, dodatki spożywcze (analiza wody), zestaw zdjęć chmur, karty pracy, mapki. Umiejętności : klasyfikowanie chmur, szacowanie stopnia zachmurzenia, zbieranie i danych i ich interpretowanie, dokonywanie pomiarów, przeprowadzanie analiz interpretacja wyników, posługiwanie się chyłomierzem, posługiwanie się kompasem, znajomość twierdzenia Pitagorasa oraz wzorów na obliczenie średnicy koła (pierśnica) i wieku drzew, interpretacja mapy. Czas trwania i miejsce zajęć: Ruda Sułowska 2,5 godz. Przygotowanie zajęć: wybranie miejsc do prowadzenia badań, przygotowanie sprzętu pomiarowego, przećwiczenie technik mierzenia, przygotowanie mieszanin substancji o różnej kwasowości i zasadowości, przygotowanie instrukcji i kart pracy. Opis prowadzenia zajęć na różnych stanowiskach. Stanowisko 1 Pomiar parametrów drzewa. Pomiar wysokości drzewa. po wybraniu drzewa odchodzimy od niego na taką odległość aby przez słomkę chyłomierza zobaczyć wierzchołek drzewa, taśmą mierzymy odległość między obserwatorem a drzewem (jest to odcinek AC) mierzymy i zapisujemy wysokość na jakiej znajdują się oczy obserwatora,

7 patrząc przez otwór w słomce chyłomierza patrzymy na wierzchołek drzewa a następnie odczytujemy wartość kąta BVW (kąt BVW jest równy kątowi BAC), odczytujemy z tabeli wartość tangensa kąta BAC, podstawiamy do wzoru na tangens kąta BAC= BC:AC, obliczmy wartość odcinka BC, do obliczonej miary odcinka BC dodajemy miarę odcinka H (wysokość na jakiej znajdują się oczy obserwatora), obliczona wartość jest wysokością drzewa, pomiary wykonujemy dla kilku wybranych drzew w celu obliczenia średniej wysokości drzew. Pomiar pierśnicy drzew. miękką taśmą mierzymy obwód drzewa na wysokości około 135 cm. przekształcając wzór na obwód koła obliczamy średnicę drzewa uzyskany wynik jest pierśnicą drzewa, pomiary wykonujemy dla kilku drzew. Pomiar średniego wieku drzew. do obliczenia średniego wieku drzew potrzebujemy miarę obwodu drzewa na wysokości około 135 cm. stosujemy wzór na obliczenie średniego wieku drzewa obwód w cm. obwód w cm = średni wiek drzewa 2 pomiary wykonuje dla kilku wybranych drzew w zbiorowisku leśnym Stanowisko 2 Wykonywanie pomiarów najprostszych parametrów środowiskowych pomiar temperatury powietrza pomiar temperatury wody, pomiar ph wody przy pomocy papierka lakmusowego, ocena przeźroczystości wody przy pomocy krążka Secciego, ocena stopnia zachmurzenia, rozpoznanie rodzaju chmur, zapisywanie wyników badań na kartach pracy. Stanowisko 3 Gra w ph polegająca na szukaniu substancji o określonym ph występujących w ich otoczeniu i sprawdzaniu poprawności dokonanych wyborów mierzenie wartości ph papierkiem lakmusowym każdego z przygotowanych roztworów zaznaczanie na skali ph numerów analizowanych próbek dobieranie substancji tak aby zobojętnić roztwór wodny i otrzymać roztwór o ph równym 7 Wartość ph Ogółem Zespoł nr

8 Porawność pomiaru ( + ) Stanowisko 4 Wodni detektywi Przygotowanie przez nauczyciela substancji, które dodane do wody pozwolą wykorzystać w jej badaniu wszystkie pięć zmysłów. uwaga: wszystkie substancje nie mogą zawierać substancji trujących ani szkodliwych przygotowanie dla każdej grupy po pięć przeźroczystych pojemników opisanych numerami w których znajdują się różne roztwory wodne ( w jednym pojemniku znajduje się czysta woda), praca z kartami pracy obserwacja substancji na oko i zaznaczanie w tabeli znakiem -- przy numerze tego kubka, który zdaniem uczniów nie zawiera wody z kranu, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu obserwacja na ucho, stawianie w tabeli znaku -- przy numerze tego pojemnika, który zdaniem uczniów nie wydaje charakterystycznych dźwięków wody z kranu, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu, obserwacja wody na węch i stawianie znaku -- przy numerze kubka, który nie ma charakterystycznego zapachu dla wody z kranem, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu obserwacja wody na dotyk i stawianie znaku -- przy numerze tego kubka, który nie przypomina w dotyku wodę z kranu, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu, obserwacja wody na smak ( każda za każdym razem należy używać nowej łyżeczki), postępujemy tak jak w poprzednich próbach, sumujemy i + w każdej kolumnie, kolumna zawierająca jak najwięcej plusów jest próbką wody z kranu. Numer kubka Wzrok Słuch Węch Dotyk Smak Razem ilość ( + )

9 II Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy Klasy autorskie 1. tytuł programu autorskiego: Autorski program klasy o profilu ekologiczno informatycznym w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy termin: w latach 1999 do 2003 i 2000 do 2004 liczba uczestników: 36 w każdej klasie krótki opis: Uczniowie oprócz rozszerzonego programu nauczania z biologii, chemii, geografii i informatyki realizowali dodatkowe przedmioty: ekologia, meteorologia i hydrologia. W ramach tych przedmiotów prowadzone były badania z Programu GOLBE. Ponadto uczniowie tej klasy uczestniczyli w obozach naukowych, projektach, konkursach, seminariach i wycieczkach przyrodniczych. 2. tytuł programu autorskiego: Autorski program klasy z rozszerzoną edukacją przyrodniczą i informatyczną w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszcz termin: w latach d , liczba uczestników: 36 w każdej klasie krótki opis: W tej klasie młodzież realizowała rozszerzony program biologii, chemii i informatyki. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych byli przeszkoleni z zakresu: meteorologii, hydrologii, fenologii, pokrycia terenu i wykonywali pomiary w tym zakresie badań Programu GLOBE. Uczniowie brali także udział w obozach naukowych, konkursach, seminariach i wycieczkach przyrodniczych. 3. tytuł programu autorskiego: Autorski program klasy z rozszerzoną edukacją przyrodniczą i informatyczną w Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy. termin: od roku 1999 kontynuacja liczba uczestników: 32 w każdej klasie krótki opis: Uczniowie gimnazjum realizują rozszerzony program biologii, chemii, fizyki i informatyki. W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych są szkoleni z zakresu: meteorologii, hydrologii, fenologii, pokrycia terenu i wykonują pomiary w tym zakresie badań Programu GLOBE. Biorą udział w obozach naukowych, projektach, konkursach, seminariach i wycieczkach przyrodniczych. Grupa uczniów, którzy pozostają w klasach biologiczno chemicznych w III Liceum Ogólnokształcącym uczestniczy w badaniach GLOBE także po ukończeniu gimnazjum. 4. tytuł programu autorskiego: Pilotażowy Program Edukacji Ekologicznej w Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy termin: w latach 2002/2003, 2003/2004 liczba uczestników: 32 w każdym roku krótki opis: Program realizowany w dwóch klasach gimnazjalnych obejmował edukację ekologiczną ze szczególnym nastawieniem na badania środowiska. W realizacji zadań wykorzystane były niektóre elementy z Programu GLOBE.

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika KLASA IA sportowa Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum język polski, matematyka, biologia, geografia BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Lisewie. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. przygotowujący uczniów klasy VI. do sprawdzianu kompetencji z przyrody

Szkoła Podstawowa w Lisewie. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. przygotowujący uczniów klasy VI. do sprawdzianu kompetencji z przyrody Szkoła Podstawowa w Lisewie Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujący uczniów klasy VI do sprawdzianu kompetencji z przyrody Autor programu: Monika Wrońska-Nowicka Lisewo 04 I Wstęp Priorytetem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, PRZYRODA poziom podstawowy i rozszerzony Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Warszawie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Warszawie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Warszawie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Misja Programu GLOBE została zdefiniowana w następujących punktach Program GLOBE Program GLOBE w liczbach (stan w roku 2007)

1. Wstęp Misja Programu GLOBE została zdefiniowana w następujących punktach Program GLOBE Program GLOBE w liczbach (stan w roku 2007) 1. Wstęp Program GLOBE został stworzony przez naukowców i edukatorów amerykańskich (USA) w 1994 roku. W Polsce funkcjonuje on od 1997 roku, na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy

Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy DZIAŁANIE 3.2 EDUKACJA OGÓLNA PODDZIAŁANIE 3.2.1 JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Nauk Geograficznych 2007-2009 Rada Programowa: Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. ElŜbieta Szkurłat Członkowie - dr Maria Kucharska, mgr Jadwiga

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CELE DZIAŁANIA ZESPOŁU: -poprawa efektów nauczania i uczenia się -kształcenie umiejętności i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

UCZYMY METODĄ NAUKOWĄ

UCZYMY METODĄ NAUKOWĄ UCZYMY METODĄ NAUKOWĄ WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Anna Markowska, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE Urszula Poziomek, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE PROGRAM WARSZTATÓW Kilka słów o Pracowni

Bardziej szczegółowo

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY Przedmiotowe ocenianie z przyrody jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PSO z przyrody ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze Przedmiotowy system oceniania z fizyki w ZSO nr 1 sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania Przyroda Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

Bardziej szczegółowo

Od abaku do komputera

Od abaku do komputera Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Od abaku do komputera innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu matematyki i informatyki Opracowanie: mgr Karolina Worobiew mgr Marek Juskowiak Śrem 2014

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Czym różni się sosna od sosny?

Czym różni się sosna od sosny? Czym różni się sosna od sosny? Czym różni się sosna od sosny? Zajęcia terenowe: Zajęcia w klasie: Zakres materiału z płyty: Plansza 2 poziomy bioróżnorodności Bezpośrednie nawiązania do treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Powiatowego Konkursu Chemicznego Poczuj chemię do chemii. Postanowienia ogólne

Regulamin III Powiatowego Konkursu Chemicznego Poczuj chemię do chemii. Postanowienia ogólne Regulamin III Powiatowego Konkursu Chemicznego Poczuj chemię do chemii 1 Postanowienia ogólne 1. III Powiatowy Konkurs Chemiczny Poczuj chemię do chemii, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez

Bardziej szczegółowo

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów);

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów); Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie Przedmiotowe Zasady Oceniania Fizyka Opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu w roku szkolnym 2016/17 Przedmiotowy system oceniania stosowany na zajęciach

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (każdy projekt opisany jest na oddzielnej stronie) Fizyka jest wszędzie człowiek to też maszyna. Cel ogólny: Porównanie funkcjonowania człowieka do działania doskonale

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/ Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/ 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności a) Wiadomości przedmiotowe: zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA

Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA Załącznik do Uchwały nr 22/2014/ Rady Pedagogicznej z dnia 10 lutego r. Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA Rdziostów, marzec czerwiec WSTĘP Jedną z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM BUDOWLANYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM BUDOWLANYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM BUDOWLANYM Przedmiot nauczany Chemia I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO 1. Ponieważ celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO 1. Ponieważ celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1 Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Nr projektu : POKL.09.01.02-02-128/12 pt: Nasza szkoła-moja Przyszłość Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Wstęp Coraz częściej pragniemy dalekich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2011/ W skład zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Ekologia i ochrona środowiska

Ekologia i ochrona środowiska XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Warszawie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ekologia i ochrona środowiska Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Nazwa. Podstawy Fizyki. Nazwa w j. ang. Introduction to Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Nazwa. Podstawy Fizyki. Nazwa w j. ang. Introduction to Physics. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Podstawy Fizyki Nazwa w j. ang. Introduction to Physics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr hab. prof. UP Czesław Kajtoch ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY dr hab. prof. UP Czesław Kajtoch dr Wojciech

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Poziom podstawowy 1. Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące

Bardziej szczegółowo

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO Recenzent: Jolanta Lazar doradca metodyczny Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Akt prawny, w oparciu o który sporządzono recenzję programu:

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Zaciekawienie światem przyrody. Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 Zasady oceniania Chemia Dla klas: 1o, 1d, 2o, 2d, 3d. Nauczyciel: mgr Justyna Jankowska-Święch

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 Zasady oceniania Chemia Dla klas: 1o, 1d, 2o, 2d, 3d. Nauczyciel: mgr Justyna Jankowska-Święch Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 Zasady oceniania Chemia Dla klas: 1o, 1d, 2o, 2d, 3d Nauczyciel: mgr Justyna Jankowska-Święch 1.CELE OCENIANIA: Cele ogólne oceniania z chemii: -rozpoznanie przez

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PSO z przyrody ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: podstawę programową przedmiotu przyroda w klasie 4 szkoły podstawowej jest opracowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu

Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej Strona 1 z 11 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej i przedszkola dla których priorytetem

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacji w zakresie zajęć pozalekcyjnych

Projekt innowacji w zakresie zajęć pozalekcyjnych Projekt innowacji w zakresie zajęć pozalekcyjnych Temat: Chcę wiedzieć więcej z biologii 1. Wstęp Nauczanie przedmiotów przyrodniczych jest szczególnie efektywne jeśli jest prowadzone w sposób urozmaicony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 43

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 43 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w szkole. Celem PSO jest: ü dostarczenie informacji o stopniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, będące

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - informatyka

Przedmiotowy system oceniania - informatyka Informatyka w ćwiczeniach - klasa 2 i 3 Nauczyciel: mgr Agnieszka Kowalska, mgr Maria Romik Przedmiotowy system oceniania - informatyka I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany

Bardziej szczegółowo