16. Programy autorskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16. Programy autorskie"

Transkrypt

1 16. Programy autorskie Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach temat programu autorskiego: Program Koła Ekologicznego krótki opis: Skoszewy leżą w jednej z najpiękniejszych przyrodniczo okolic Łodzi, docenionej w 1996 roku decyzją o utworzeniu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ). W ramach koła ekologicznego realizowana jest pozalekcyjna część zadań wynikających z programów nauczania przyrody i ścieżki ekologicznej, których celem jest, aby uczniowie posiadali niezbędny zasób wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, umieli projektować i przeprowadzać różnorodne badania i obserwacje, podejmowali działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu wykorzystując uzyskaną wiedzę i zdobyte doświadczenia, prezentowali postawy ludzi odpowiedzialnych za przyrodę, świadomi faktu, że wszystkie elementy przyrody są od siebie zależne, i że każde działanie człowieka ma wielokierunkowy wpływ na środowisko, mogli przekazywać system proekologicznych, pozytywnych wartości ludziom z najbliższego otoczenia, mogli doskonalić różnorodne umiejętności ogólne, przedmiotowe i ponadprzedmiotowe. Program jest przeznaczony do realizacji w ramach cotygodniowych zajęć szkolnego koła ekologicznego w kl. V i VI. Poza zajęciami w pracowni przyrodniczej przewiduje także zajęcia prowadzone w pobliskim terenie, w łódzkich placówkach naukowych (Muzeum Przyrodnicze Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ, Muzeum Etnograficzne i Archeologiczne, ZOO i Ogród Botaniczny) oraz szkolnej pracowni komputerowej. W ramach koła ekologicznego realizowany jest także program GLOBE. Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego we Wrocławiu rok szkolny 2006/2007 Ewa Czupry- program zajęć w klasie Liceum Profilowanego -,,Wykorzystanie serwera Programu GLOBE. Zajęcia odbywały się w grupach jedna godz. tygodniowo. Program zawierał elementy: zawartość serwera Programu GLOBE; raportowanie- wypełnianie protokołów; wyszukiwanie informacji o szkołach uczestniczących; wyszukiwanie danych dotyczących wskaźników jakości środowiska; przetwarzanie danych w programie Excel. Gimnazjum w Toszku 1.temat programu autorskiego: Program edukacji ekologicznej w ramach ścieżki edukacyjnej krótki opis: Opracowany program ścieżki edukacyjnej z zakresu edukacji ekologicznej w gimnazjum przeznaczony jest do realizacji w kl. I III gimnazjum. Program przewiduje m.in. przeprowadzenie zajęć terenowych, wizytę w oczyszczalni ścieków, wycieczki dydaktyczne na teren rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, trzydniowe warsztaty ekologicznymi w Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz współpracę z Polskim Klubem Ekologicznym w Gliwicach. Funkcję pomocniczą w realizacji programu pełni uczestnictwo uczniów w różnorodnych konkursach i programach o tematyce ekologicznej, w tym w Programie GLOBE. W każdym roku realizacji programu przewiduje się udział młodzieży w zorganizowaniu imprez ekologicznej o szerszym zasięgu. Gimnazjum im. ks.w. Rabczyńskiego w Wasilkowie Elementy Programu GLOBE są wykorzystywane przez W. Poznańskiego-nauczyciela biologii w programie autorskim klasa ekologiczno-prozdrowotna w klasie (obecnie 2A) przez co uczniowie chętniej biorą udział w różnych pracach badawczych i również realizują swoje

2 pomysły. Program jest wprowadzany na początku pierwszej klasy i działa do końca trzeciej (w ramach trzyletniego cyklu nauczania- od 2006r do 2008r). Zespół Szkół im C.K. Norwida w Częstochowie Projekt autorski:,,program edukacyjny- proedukacyjny Wraz z nauczycielami przedszkola nr 38 opracowany został projekt Młodzież Przedszkolakom, w którym uczniowie naszej szkoły prowadzili zajęcia edukacyjne z przedszkolakami. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu Zbadajmy atmosferę program autorski. J. Tworek Program uzupełniający z przyrody ze szczególnym uwzględnieniem treści meteorologicznych przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Program powstał we wrześniu 2004 roku, a inspiracją do jego napisania było przystąpienie naszej szkoły do międzynarodowego programu GLOBE mającego na celu globalne poznanie problemów środowiska. Jednym z jego modułów jest badanie atmosfery poprzez organizację szkolnej stacji meteorologicznej i prowadzenie codziennych pomiarów wybranych elementów pogody. Realizowanie tego Programu pozwala łatwiej przyswoić uczniom treści meteorologiczne oraz zwraca ich uwagę na problem zanieczyszczenia atmosfery kształtując w nich poczucie współodpowiedzialności za jej stan. Jednym z założeń jest także wyspecjalizowanie grupy uczniów w systematycznym zbieraniu danych w szkolnej stacji. Program został przewidziany do realizacji na dodatkowych zajęciach w ramach kółka meteorologicznego (1 godz. tygodniowo), nie mniej jednak większość zagadnień można wykorzystać również w ramach lekcji przyrody zarówno w klasie IV, gdzie szczegółowo omawia się zagadnienia związane z pogodą jak i w klasie V podczas omawiania wybranych krajobrazów Polski, oraz w klasie VI omawiając strefy krajobrazowe świata lub treści z fizyki. Program Zbadajmy atmosferę zawiera treści wykraczające poza podstawę programową i umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, głównie poprzez spiralny układ treści, co pozwala na dostosowanie wiadomości i umiejętności do poziomu uczniów, a jednocześnie daje możliwość utrwalenia i rozszerzenia wiadomości. Program zakłada emocjonalne zaangażowanie uczniów w procesie poznawania oraz motywowanie do odkrywania własnych możliwości twórczych poprzez samodzielne prowadzenie eksperymentów, systematyczne gromadzenie danych a także docieranie do nowych źródeł informacji. Cele programu są zgodne z celami zawartymi w Podstawie programowej, a realizacja programu Zbadajmy atmosferę pozwala na: zainteresowanie uczniów otaczającym nas światem przybliżenie zagadnień z zakresu meteorologii rozwijanie umiejętności obsługi przyrządów meteorologicznych i gromadzenia danych dostrzeganie zmian zachodzących w pogodzie i klimacie najbliższego środowiska właściwie czytanie i interpretowanie map klimatycznych uwrażliwienie na problemy zanieczyszczenia środowiska wyrobienie poczucia współodpowiedzialności za środowisko współpracę z innymi szkołami uczestniczącymi w Programie GLOBE Po trzech latach wdrażania programu zauważyłam wymierne efekty. Uczniowie objęci programem rozszerzyli swoje wiadomości i uzyskują lepsze oceny podczas omawiania powyższych treści na lekcjach przyrody i matematyki. Wykonywanie pomiarów jest dla nich wyróżnieniem i przywilejem, z którego coraz częściej chcą korzystać.

3 Gimnazjum nr 142 im. R. Schumana w Warszawie Temat programu autorskiego - Program koła ekologicznego z elementami nauki języka angielskiego krótki opis: Celem programu było wykształcenie u uczniów postawy szacunku dla środowiska naturalnego. Działania uczniów obejmowały badania środowiska według założeń Programu GLOBE oraz udział w konkursach, przeprowadzanie zbiórek surowców wtórnych, sadzenie drzewek itp. Dodatkowym elementem było kształcenie umiejętności korzystania z komputera oraz posługiwania się językiem angielskim podczas zajęć z materiałami zamieszczonymi na stronie www Programu GLOBE. Gimnazjum nr.10 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie Temat programu autorskiego KLASA BADAWCZA, mgr Ewelina Kardaś Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone przystąpieniem Gimnazjum Nr 10 do programu badawczo-edukacyjnego GLOBE. Gimnazjum Nr 10 uczestniczy w tym programie od listopada 2003 r. i posiada czterech przeszkolonych nauczycieli, którzy biorą odpowiedzialność za wykonywanie pomiarów hydrologicznych i atmosferycznych. Są to: mgr Ewelina Kardaś nauczyciel chemii mgr Beata Tutaj nauczyciel biologii mgr Romana Januszewska-Jahn nauczyciel geografii mgr Ewa Barć nauczyciel fizyki W dniu r. odbyła się konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej w Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie. Konferencja poprzedzona była prezentacją multimedialną przygotowaną przez Panią mgr Ewelinę Kardaś. Temat spotkania to: Jak powiązać elementy Programu GLOBE z programem nauczania w gimnazjum.podczas konferencji wypracowano dokumenty, które wskazują jakie treści z podstawy programowej powinny zostać poszerzone w ramach realizacji tego programu. Autorem innowacji była Pani mgr Ewelina Kardaś. Główna przyczyn powstania to potrzeba związana z dostosowaniem kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego. Innowacja przewidywała zwiększenie liczby godzin edukacyjnych, które brały się z godzin do dyspozycji dyrektora z następujących przedmiotów:. chemia 1 godzina fizyka 1 godzina biologia 0.5 godziny geografia 0.5 godziny Przewidywane efekty korzyści wdrożenia innowacji. Innowacja kończy się w czerwcu 2008r. Uczniowie prowadzą obserwacje i pomiary, zapisują dane, poznają znaczenie dokładności i precyzji, dzielą się uzyskanymi wynikami z innymi uczniami i naukowcami, prowadzili badania laboratoryjne w Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Rzeszowskiej, formułują pytania, testują hipotezy, tworzą teorie uzasadniające uzyskane dane, wykorzystują różnorodne instrumenty naukowe (kalibrują je), próbują zrozumieć potencjalne źródło błędu w pomiarach wykonywanych tymi instrumentami,

4 mają do czynienia z prawdziwymi danymi, zebranymi bądź przez nich samych, bądź uzyskanymi z innych szkół uczestniczących w Programie GLOBE na całym świecie. O realizacji programu innowacyjnego są zbierane następujące informacje: wyniki klasyfikacji wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych z części matematycznoprzyrodniczej osiągnięcia w olimpiadach inne sukcesy uczniów pozytywne zmiany wychowawcze opinie uczniów rodziców i nauczycieli Źródła informacji na temat programu innowacyjnego: opinie uczniów, rodziców i nauczycieli dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania Narzędzia i procedury wykorzystane do zbierania informacji: ankieta sprawdziany osiągnięć uczniów hospitacja Refleksja z realizacji innowacji po dwóch latach: Na lekcjach chemii zostały zrealizowane następujące tematy zgodne z protokołem GLOBE: Sprzęt i szkło laboratoryjne w Programie edukacyjnym GLOBE Kwaśne deszcze- uczymy się posługiwać ph-meterm Oznaczanie zawartości rozpuszczonego tlenu metodą Visco Color Zanieczyszczenia wód naturalnych- zawartość azotynów i azotanów Sposoby usuwania zanieczyszczeń wód W związku ze zwiększoną liczbą godzin chemii poszerzano zagadnienia dotyczące kwasów, zasad i soli w ramach projektu współpracy. W roku szkolnym 2006/2007 Gimnazjum Nr 10 oraz Koło Naukowe Studentów Chemii ESPRIT Politechniki Rzeszowskiej zawarły umowę o charakterze współpracy dydaktycznej. Opieki nad uczniami klasy 2b podjęła się Pani Ewelina Kardaś, natomiast opieki merytorycznej nad studentami Pan dr hab. inż. Wiktor Bukowski, prof. PRz. Uczniowie klasy badawczej raz w miesiącu od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r. brali udział w zajęciach laboratoryjnych na zasadzie lekcji pokazowych oraz samodzielnych ćwiczeń. Plan zajęć został ustalony pomiędzy autorami projektu: Panią Eweliną Kardaś oraz Panem Wiktorem Bukowskim i został dostosowany do programu nauczania chemii w gimnazjum w klasie II. Celem tych zajęć było poszerzenie zainteresowań z zakresu wiedzy przyrodniczej, pokazanie laboratorium chemicznego oraz wykształcenie u uczniów umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym. Każda grupa składała się z 15 osób. Studenci z KNSCH ESPRIT przygotowywali zestawy doświadczeń chemicznych zgodnych z wcześniej zatwierdzonym planem. W ramach zajęć uczniowie poznali: Sprzęt i szkło laboratoryjne Zasady sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem Metody otrzymywania kwasów, zasad i soli ze szczególnym uwzględnieniem reakcji strąceniowych Zastosowanie reakcji elektrolizy Zastosowanie wskaźników do określania odczynu roztworu Ponadto nabyli umiejętności: Zmontowania prostego zestawu do destylacji Posługiwania się areometrem Wyznaczenia gęstości wody metodą piknometryczną

5 Miareczkowania alkacymetrycznego Badania atmosferyczne klasa badawcza wykonuje od stycznia 2006 r. pod kierunkiem Pani Romany Januszewskiej Jahn (10 osób). Uczniowie wcześniej zostali przeszkoleni na dodatkowych zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela. Na lekcjach geografii poszerzono wiadomości dotyczące obserwacji pogody. Uczniowie prowadzili cały rok szkolny 2005/2006 dziennik obserwacji pogody zbierając dane dotyczące temperatury, wielkości opadów, rodzaju chmur, stopniu zachmurzenia i innych zjawisk pogodowych. Uczniowie byli systematycznie oceniani za wykonywanie obserwacji w poszczególnych porach roku. Na lekcji podsumowującej pracę całoroczną wyliczono temperatury średnie dla pór roku oraz średnią roczną amplitudę temperatur powietrza. Uczniowie wykonali także wykres rocznych temperatur i opadów dla zadanej stacji meteorologicznej. Na lekcjach fizyki Pani Ewa Barć zrealizowała poszerzony temat z protokołu GLOBE dotyczący ciśnienia atmosferycznego: Co to jest atmosfera ziemska Jaka jest przyczyna istnienia ciśnienia atmosferycznego Zależność ciśnienia od wysokości Wpływ ciśnienia na warunki pogodowe (niż i wyż) Dostrzeganie i wyjaśnianie zjawisk, które są konsekwencją ciśnienia atmosferycznego Pomiar ciśnienia atmosferycznego Od kwietnia 2005r. badania kółka ekologicznego GLOBE zostały poszerzone o badania fenologiczne. Opiekę nad nimi sprawuje Pani mgr Beata Tutaj, która przeszkoliła dwie uczennice z kalsy badawczej do prowadzenia badań. Wspólnie z nimi wybrała i opisała drzewko globowskie, zaznaczając zdrową gałąź na obrzeżu drzewa. Dzieci obserwują wzrost liści, natomiast na jesieni ich obumieranie. W dniu r. dziewięcioro uczniów z klasy badawczej brało udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Programu GLOBE zorganizowanej z okazji 10- lecia tego Programu w Polsce. Trzy uczennice zakwalifikowały się do II etapu, który odbył się w Kampinowskim Parku Narodowym w Starej Dąbrowie w dniach czerwca 2007 r. Były to : Gabriela Bardź, Natalia Motyka i Agata Bassara. W dniach r. Klasa badawcza uczestniczyła w Seminarium Uczniowskim dla uczniów działających w Programie GLOBE w Szklarskiej Porębie pod opieką mgr Eweliny Kardaś i mgra Jerzego Motyki. W GLOBE GAMES uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całej Polski. Podzieleni byli na grupy konkursowe. Poszczególne grupy miały za zadanie odnalezienie kilkunastu stanowisk pomiarowych w pierwszym i drugim dniu trwania konkursu. Stanowiska te znajdowały się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dniach czerwca 2007 r. sześcioro uczniów z klasy badawczej uczestniczyło w Ogólnopolskich GLOBE GAMES w Starej Dąbrowie. Spotkanie będące seminarium uczniowskim miało charakter warsztatów terenowych. Opiekunem była Pani Ewelina Kardaś. W GLOBE GAMES uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całej Polski. Podzieleni byli na grupy konkursowe. Poszczególne grupy miały za zadanie odnalezienie kilkunastu stanowisk pomiarowych w pierwszym i drugim dniu trwania konkursu. Stanowiska te znajdowały się na terenie Kampinowskiego Parku Narodowego. Na każdym stanowisku drużyna dostawała zestaw zadań do wykonania. Seminarium dla uczniów było formą wyróżnienia najaktywniejszych szkół działających w Programie GLOBE tzn. takich, które regularnie prowadzą i raportują wyniki pomiarów. Podczas Konferencji Dyrektorów w dniu 20 kwietnia 2007 r. ogłoszony został ranking szkół, w wyniku którego nasze Gimnazjum znajduję się na13 miejscu Tak wysoki wynik jest motywacją do dalszej pracy oraz pokazuje celowość powstania innowacyjnej klasy badawczej.

6 Gimnazjum w Sułowie Scenariusz zajęć terenowych: Ścieżka przyrodnicza z elementami Programu GLOBE. Cele edukacyjne: budzenie zainteresowania szeroko rozumianej przestrzeni geograficznej, prowadzenie obserwacji przyrodniczej w terenie przy użyciu prostych przyrządów badawczych, poznanie różnych metod badawczych, praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu innych dziedzin przyrodniczych m.in. twierdzenia Pitagorasa, umożliwienie zrozumienia roli stopnia zakwaszenia jako wskaźnika jakości środowiska. Główne zagadnienia: klasyfikacja chmur, stopień zachmurzenia, temperatura powietrza i wody, właściwości wody badane przy użyciu zmysłów, zastosowanie prostych przyrządów do oceny jakości wody takich jak ph (kwasowość, zasadowość, odczyn), wysokość, obwód i wiek drzewa. Przedmioty nauczania: biologia, chemia, geografia, ścieżka ekologiczna, matematyka Środki dydaktyczne: kompas, taśma miernicza, chyłomierz, paski papieru lakmusowego, małe kubeczki na próbki wodne, naklejki, narysowana skala ph, dodatki spożywcze (analiza wody), zestaw zdjęć chmur, karty pracy, mapki. Umiejętności : klasyfikowanie chmur, szacowanie stopnia zachmurzenia, zbieranie i danych i ich interpretowanie, dokonywanie pomiarów, przeprowadzanie analiz interpretacja wyników, posługiwanie się chyłomierzem, posługiwanie się kompasem, znajomość twierdzenia Pitagorasa oraz wzorów na obliczenie średnicy koła (pierśnica) i wieku drzew, interpretacja mapy. Czas trwania i miejsce zajęć: Ruda Sułowska 2,5 godz. Przygotowanie zajęć: wybranie miejsc do prowadzenia badań, przygotowanie sprzętu pomiarowego, przećwiczenie technik mierzenia, przygotowanie mieszanin substancji o różnej kwasowości i zasadowości, przygotowanie instrukcji i kart pracy. Opis prowadzenia zajęć na różnych stanowiskach. Stanowisko 1 Pomiar parametrów drzewa. Pomiar wysokości drzewa. po wybraniu drzewa odchodzimy od niego na taką odległość aby przez słomkę chyłomierza zobaczyć wierzchołek drzewa, taśmą mierzymy odległość między obserwatorem a drzewem (jest to odcinek AC) mierzymy i zapisujemy wysokość na jakiej znajdują się oczy obserwatora,

7 patrząc przez otwór w słomce chyłomierza patrzymy na wierzchołek drzewa a następnie odczytujemy wartość kąta BVW (kąt BVW jest równy kątowi BAC), odczytujemy z tabeli wartość tangensa kąta BAC, podstawiamy do wzoru na tangens kąta BAC= BC:AC, obliczmy wartość odcinka BC, do obliczonej miary odcinka BC dodajemy miarę odcinka H (wysokość na jakiej znajdują się oczy obserwatora), obliczona wartość jest wysokością drzewa, pomiary wykonujemy dla kilku wybranych drzew w celu obliczenia średniej wysokości drzew. Pomiar pierśnicy drzew. miękką taśmą mierzymy obwód drzewa na wysokości około 135 cm. przekształcając wzór na obwód koła obliczamy średnicę drzewa uzyskany wynik jest pierśnicą drzewa, pomiary wykonujemy dla kilku drzew. Pomiar średniego wieku drzew. do obliczenia średniego wieku drzew potrzebujemy miarę obwodu drzewa na wysokości około 135 cm. stosujemy wzór na obliczenie średniego wieku drzewa obwód w cm. obwód w cm = średni wiek drzewa 2 pomiary wykonuje dla kilku wybranych drzew w zbiorowisku leśnym Stanowisko 2 Wykonywanie pomiarów najprostszych parametrów środowiskowych pomiar temperatury powietrza pomiar temperatury wody, pomiar ph wody przy pomocy papierka lakmusowego, ocena przeźroczystości wody przy pomocy krążka Secciego, ocena stopnia zachmurzenia, rozpoznanie rodzaju chmur, zapisywanie wyników badań na kartach pracy. Stanowisko 3 Gra w ph polegająca na szukaniu substancji o określonym ph występujących w ich otoczeniu i sprawdzaniu poprawności dokonanych wyborów mierzenie wartości ph papierkiem lakmusowym każdego z przygotowanych roztworów zaznaczanie na skali ph numerów analizowanych próbek dobieranie substancji tak aby zobojętnić roztwór wodny i otrzymać roztwór o ph równym 7 Wartość ph Ogółem Zespoł nr

8 Porawność pomiaru ( + ) Stanowisko 4 Wodni detektywi Przygotowanie przez nauczyciela substancji, które dodane do wody pozwolą wykorzystać w jej badaniu wszystkie pięć zmysłów. uwaga: wszystkie substancje nie mogą zawierać substancji trujących ani szkodliwych przygotowanie dla każdej grupy po pięć przeźroczystych pojemników opisanych numerami w których znajdują się różne roztwory wodne ( w jednym pojemniku znajduje się czysta woda), praca z kartami pracy obserwacja substancji na oko i zaznaczanie w tabeli znakiem -- przy numerze tego kubka, który zdaniem uczniów nie zawiera wody z kranu, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu obserwacja na ucho, stawianie w tabeli znaku -- przy numerze tego pojemnika, który zdaniem uczniów nie wydaje charakterystycznych dźwięków wody z kranu, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu, obserwacja wody na węch i stawianie znaku -- przy numerze kubka, który nie ma charakterystycznego zapachu dla wody z kranem, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu obserwacja wody na dotyk i stawianie znaku -- przy numerze tego kubka, który nie przypomina w dotyku wodę z kranu, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu, obserwacja wody na smak ( każda za każdym razem należy używać nowej łyżeczki), postępujemy tak jak w poprzednich próbach, sumujemy i + w każdej kolumnie, kolumna zawierająca jak najwięcej plusów jest próbką wody z kranu. Numer kubka Wzrok Słuch Węch Dotyk Smak Razem ilość ( + )

9 II Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy Klasy autorskie 1. tytuł programu autorskiego: Autorski program klasy o profilu ekologiczno informatycznym w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy termin: w latach 1999 do 2003 i 2000 do 2004 liczba uczestników: 36 w każdej klasie krótki opis: Uczniowie oprócz rozszerzonego programu nauczania z biologii, chemii, geografii i informatyki realizowali dodatkowe przedmioty: ekologia, meteorologia i hydrologia. W ramach tych przedmiotów prowadzone były badania z Programu GOLBE. Ponadto uczniowie tej klasy uczestniczyli w obozach naukowych, projektach, konkursach, seminariach i wycieczkach przyrodniczych. 2. tytuł programu autorskiego: Autorski program klasy z rozszerzoną edukacją przyrodniczą i informatyczną w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszcz termin: w latach d , liczba uczestników: 36 w każdej klasie krótki opis: W tej klasie młodzież realizowała rozszerzony program biologii, chemii i informatyki. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych byli przeszkoleni z zakresu: meteorologii, hydrologii, fenologii, pokrycia terenu i wykonywali pomiary w tym zakresie badań Programu GLOBE. Uczniowie brali także udział w obozach naukowych, konkursach, seminariach i wycieczkach przyrodniczych. 3. tytuł programu autorskiego: Autorski program klasy z rozszerzoną edukacją przyrodniczą i informatyczną w Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy. termin: od roku 1999 kontynuacja liczba uczestników: 32 w każdej klasie krótki opis: Uczniowie gimnazjum realizują rozszerzony program biologii, chemii, fizyki i informatyki. W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych są szkoleni z zakresu: meteorologii, hydrologii, fenologii, pokrycia terenu i wykonują pomiary w tym zakresie badań Programu GLOBE. Biorą udział w obozach naukowych, projektach, konkursach, seminariach i wycieczkach przyrodniczych. Grupa uczniów, którzy pozostają w klasach biologiczno chemicznych w III Liceum Ogólnokształcącym uczestniczy w badaniach GLOBE także po ukończeniu gimnazjum. 4. tytuł programu autorskiego: Pilotażowy Program Edukacji Ekologicznej w Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy termin: w latach 2002/2003, 2003/2004 liczba uczestników: 32 w każdym roku krótki opis: Program realizowany w dwóch klasach gimnazjalnych obejmował edukację ekologiczną ze szczególnym nastawieniem na badania środowiska. W realizacji zadań wykorzystane były niektóre elementy z Programu GLOBE.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PROGRAM NAPRAWCZY OPRACOWANY W OPARCIU O WYNIKI I WNIOSKI Z WEWNĘTRZNEGO BADANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY Przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 na posiedzeniu Rady

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego

Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego Szkoła ponadgimnazjalna Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego Spis treści: 1. Wstęp 2. Założenia programu 3. Cele ogólne 4. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji Projekty konkursowe 1 SPIS TREŚCI Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja... 4 Akademia Uczniowska...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA. z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE. realizowana w klasie pierwszej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA. z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE. realizowana w klasie pierwszej INNOWACJA PEDAGOGICZNA z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE. realizowana w klasie pierwszej Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej w okresie od 1 września 2012 r. do

Bardziej szczegółowo

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62 1 S t r o n a 2 S t r o n a Spis treści WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 PRZYKŁADOWE PROJEKTY EDUKACYJNE: TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko I Liceum Ogólnokształcące Łańcut Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty XXXIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna NR 2 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo