16. Programy autorskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16. Programy autorskie"

Transkrypt

1 16. Programy autorskie Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach temat programu autorskiego: Program Koła Ekologicznego krótki opis: Skoszewy leżą w jednej z najpiękniejszych przyrodniczo okolic Łodzi, docenionej w 1996 roku decyzją o utworzeniu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ). W ramach koła ekologicznego realizowana jest pozalekcyjna część zadań wynikających z programów nauczania przyrody i ścieżki ekologicznej, których celem jest, aby uczniowie posiadali niezbędny zasób wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, umieli projektować i przeprowadzać różnorodne badania i obserwacje, podejmowali działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu wykorzystując uzyskaną wiedzę i zdobyte doświadczenia, prezentowali postawy ludzi odpowiedzialnych za przyrodę, świadomi faktu, że wszystkie elementy przyrody są od siebie zależne, i że każde działanie człowieka ma wielokierunkowy wpływ na środowisko, mogli przekazywać system proekologicznych, pozytywnych wartości ludziom z najbliższego otoczenia, mogli doskonalić różnorodne umiejętności ogólne, przedmiotowe i ponadprzedmiotowe. Program jest przeznaczony do realizacji w ramach cotygodniowych zajęć szkolnego koła ekologicznego w kl. V i VI. Poza zajęciami w pracowni przyrodniczej przewiduje także zajęcia prowadzone w pobliskim terenie, w łódzkich placówkach naukowych (Muzeum Przyrodnicze Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ, Muzeum Etnograficzne i Archeologiczne, ZOO i Ogród Botaniczny) oraz szkolnej pracowni komputerowej. W ramach koła ekologicznego realizowany jest także program GLOBE. Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego we Wrocławiu rok szkolny 2006/2007 Ewa Czupry- program zajęć w klasie Liceum Profilowanego -,,Wykorzystanie serwera Programu GLOBE. Zajęcia odbywały się w grupach jedna godz. tygodniowo. Program zawierał elementy: zawartość serwera Programu GLOBE; raportowanie- wypełnianie protokołów; wyszukiwanie informacji o szkołach uczestniczących; wyszukiwanie danych dotyczących wskaźników jakości środowiska; przetwarzanie danych w programie Excel. Gimnazjum w Toszku 1.temat programu autorskiego: Program edukacji ekologicznej w ramach ścieżki edukacyjnej krótki opis: Opracowany program ścieżki edukacyjnej z zakresu edukacji ekologicznej w gimnazjum przeznaczony jest do realizacji w kl. I III gimnazjum. Program przewiduje m.in. przeprowadzenie zajęć terenowych, wizytę w oczyszczalni ścieków, wycieczki dydaktyczne na teren rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, trzydniowe warsztaty ekologicznymi w Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz współpracę z Polskim Klubem Ekologicznym w Gliwicach. Funkcję pomocniczą w realizacji programu pełni uczestnictwo uczniów w różnorodnych konkursach i programach o tematyce ekologicznej, w tym w Programie GLOBE. W każdym roku realizacji programu przewiduje się udział młodzieży w zorganizowaniu imprez ekologicznej o szerszym zasięgu. Gimnazjum im. ks.w. Rabczyńskiego w Wasilkowie Elementy Programu GLOBE są wykorzystywane przez W. Poznańskiego-nauczyciela biologii w programie autorskim klasa ekologiczno-prozdrowotna w klasie (obecnie 2A) przez co uczniowie chętniej biorą udział w różnych pracach badawczych i również realizują swoje

2 pomysły. Program jest wprowadzany na początku pierwszej klasy i działa do końca trzeciej (w ramach trzyletniego cyklu nauczania- od 2006r do 2008r). Zespół Szkół im C.K. Norwida w Częstochowie Projekt autorski:,,program edukacyjny- proedukacyjny Wraz z nauczycielami przedszkola nr 38 opracowany został projekt Młodzież Przedszkolakom, w którym uczniowie naszej szkoły prowadzili zajęcia edukacyjne z przedszkolakami. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu Zbadajmy atmosferę program autorski. J. Tworek Program uzupełniający z przyrody ze szczególnym uwzględnieniem treści meteorologicznych przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Program powstał we wrześniu 2004 roku, a inspiracją do jego napisania było przystąpienie naszej szkoły do międzynarodowego programu GLOBE mającego na celu globalne poznanie problemów środowiska. Jednym z jego modułów jest badanie atmosfery poprzez organizację szkolnej stacji meteorologicznej i prowadzenie codziennych pomiarów wybranych elementów pogody. Realizowanie tego Programu pozwala łatwiej przyswoić uczniom treści meteorologiczne oraz zwraca ich uwagę na problem zanieczyszczenia atmosfery kształtując w nich poczucie współodpowiedzialności za jej stan. Jednym z założeń jest także wyspecjalizowanie grupy uczniów w systematycznym zbieraniu danych w szkolnej stacji. Program został przewidziany do realizacji na dodatkowych zajęciach w ramach kółka meteorologicznego (1 godz. tygodniowo), nie mniej jednak większość zagadnień można wykorzystać również w ramach lekcji przyrody zarówno w klasie IV, gdzie szczegółowo omawia się zagadnienia związane z pogodą jak i w klasie V podczas omawiania wybranych krajobrazów Polski, oraz w klasie VI omawiając strefy krajobrazowe świata lub treści z fizyki. Program Zbadajmy atmosferę zawiera treści wykraczające poza podstawę programową i umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, głównie poprzez spiralny układ treści, co pozwala na dostosowanie wiadomości i umiejętności do poziomu uczniów, a jednocześnie daje możliwość utrwalenia i rozszerzenia wiadomości. Program zakłada emocjonalne zaangażowanie uczniów w procesie poznawania oraz motywowanie do odkrywania własnych możliwości twórczych poprzez samodzielne prowadzenie eksperymentów, systematyczne gromadzenie danych a także docieranie do nowych źródeł informacji. Cele programu są zgodne z celami zawartymi w Podstawie programowej, a realizacja programu Zbadajmy atmosferę pozwala na: zainteresowanie uczniów otaczającym nas światem przybliżenie zagadnień z zakresu meteorologii rozwijanie umiejętności obsługi przyrządów meteorologicznych i gromadzenia danych dostrzeganie zmian zachodzących w pogodzie i klimacie najbliższego środowiska właściwie czytanie i interpretowanie map klimatycznych uwrażliwienie na problemy zanieczyszczenia środowiska wyrobienie poczucia współodpowiedzialności za środowisko współpracę z innymi szkołami uczestniczącymi w Programie GLOBE Po trzech latach wdrażania programu zauważyłam wymierne efekty. Uczniowie objęci programem rozszerzyli swoje wiadomości i uzyskują lepsze oceny podczas omawiania powyższych treści na lekcjach przyrody i matematyki. Wykonywanie pomiarów jest dla nich wyróżnieniem i przywilejem, z którego coraz częściej chcą korzystać.

3 Gimnazjum nr 142 im. R. Schumana w Warszawie Temat programu autorskiego - Program koła ekologicznego z elementami nauki języka angielskiego krótki opis: Celem programu było wykształcenie u uczniów postawy szacunku dla środowiska naturalnego. Działania uczniów obejmowały badania środowiska według założeń Programu GLOBE oraz udział w konkursach, przeprowadzanie zbiórek surowców wtórnych, sadzenie drzewek itp. Dodatkowym elementem było kształcenie umiejętności korzystania z komputera oraz posługiwania się językiem angielskim podczas zajęć z materiałami zamieszczonymi na stronie www Programu GLOBE. Gimnazjum nr.10 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie Temat programu autorskiego KLASA BADAWCZA, mgr Ewelina Kardaś Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone przystąpieniem Gimnazjum Nr 10 do programu badawczo-edukacyjnego GLOBE. Gimnazjum Nr 10 uczestniczy w tym programie od listopada 2003 r. i posiada czterech przeszkolonych nauczycieli, którzy biorą odpowiedzialność za wykonywanie pomiarów hydrologicznych i atmosferycznych. Są to: mgr Ewelina Kardaś nauczyciel chemii mgr Beata Tutaj nauczyciel biologii mgr Romana Januszewska-Jahn nauczyciel geografii mgr Ewa Barć nauczyciel fizyki W dniu r. odbyła się konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej w Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie. Konferencja poprzedzona była prezentacją multimedialną przygotowaną przez Panią mgr Ewelinę Kardaś. Temat spotkania to: Jak powiązać elementy Programu GLOBE z programem nauczania w gimnazjum.podczas konferencji wypracowano dokumenty, które wskazują jakie treści z podstawy programowej powinny zostać poszerzone w ramach realizacji tego programu. Autorem innowacji była Pani mgr Ewelina Kardaś. Główna przyczyn powstania to potrzeba związana z dostosowaniem kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego. Innowacja przewidywała zwiększenie liczby godzin edukacyjnych, które brały się z godzin do dyspozycji dyrektora z następujących przedmiotów:. chemia 1 godzina fizyka 1 godzina biologia 0.5 godziny geografia 0.5 godziny Przewidywane efekty korzyści wdrożenia innowacji. Innowacja kończy się w czerwcu 2008r. Uczniowie prowadzą obserwacje i pomiary, zapisują dane, poznają znaczenie dokładności i precyzji, dzielą się uzyskanymi wynikami z innymi uczniami i naukowcami, prowadzili badania laboratoryjne w Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Rzeszowskiej, formułują pytania, testują hipotezy, tworzą teorie uzasadniające uzyskane dane, wykorzystują różnorodne instrumenty naukowe (kalibrują je), próbują zrozumieć potencjalne źródło błędu w pomiarach wykonywanych tymi instrumentami,

4 mają do czynienia z prawdziwymi danymi, zebranymi bądź przez nich samych, bądź uzyskanymi z innych szkół uczestniczących w Programie GLOBE na całym świecie. O realizacji programu innowacyjnego są zbierane następujące informacje: wyniki klasyfikacji wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych z części matematycznoprzyrodniczej osiągnięcia w olimpiadach inne sukcesy uczniów pozytywne zmiany wychowawcze opinie uczniów rodziców i nauczycieli Źródła informacji na temat programu innowacyjnego: opinie uczniów, rodziców i nauczycieli dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania Narzędzia i procedury wykorzystane do zbierania informacji: ankieta sprawdziany osiągnięć uczniów hospitacja Refleksja z realizacji innowacji po dwóch latach: Na lekcjach chemii zostały zrealizowane następujące tematy zgodne z protokołem GLOBE: Sprzęt i szkło laboratoryjne w Programie edukacyjnym GLOBE Kwaśne deszcze- uczymy się posługiwać ph-meterm Oznaczanie zawartości rozpuszczonego tlenu metodą Visco Color Zanieczyszczenia wód naturalnych- zawartość azotynów i azotanów Sposoby usuwania zanieczyszczeń wód W związku ze zwiększoną liczbą godzin chemii poszerzano zagadnienia dotyczące kwasów, zasad i soli w ramach projektu współpracy. W roku szkolnym 2006/2007 Gimnazjum Nr 10 oraz Koło Naukowe Studentów Chemii ESPRIT Politechniki Rzeszowskiej zawarły umowę o charakterze współpracy dydaktycznej. Opieki nad uczniami klasy 2b podjęła się Pani Ewelina Kardaś, natomiast opieki merytorycznej nad studentami Pan dr hab. inż. Wiktor Bukowski, prof. PRz. Uczniowie klasy badawczej raz w miesiącu od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r. brali udział w zajęciach laboratoryjnych na zasadzie lekcji pokazowych oraz samodzielnych ćwiczeń. Plan zajęć został ustalony pomiędzy autorami projektu: Panią Eweliną Kardaś oraz Panem Wiktorem Bukowskim i został dostosowany do programu nauczania chemii w gimnazjum w klasie II. Celem tych zajęć było poszerzenie zainteresowań z zakresu wiedzy przyrodniczej, pokazanie laboratorium chemicznego oraz wykształcenie u uczniów umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym. Każda grupa składała się z 15 osób. Studenci z KNSCH ESPRIT przygotowywali zestawy doświadczeń chemicznych zgodnych z wcześniej zatwierdzonym planem. W ramach zajęć uczniowie poznali: Sprzęt i szkło laboratoryjne Zasady sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem Metody otrzymywania kwasów, zasad i soli ze szczególnym uwzględnieniem reakcji strąceniowych Zastosowanie reakcji elektrolizy Zastosowanie wskaźników do określania odczynu roztworu Ponadto nabyli umiejętności: Zmontowania prostego zestawu do destylacji Posługiwania się areometrem Wyznaczenia gęstości wody metodą piknometryczną

5 Miareczkowania alkacymetrycznego Badania atmosferyczne klasa badawcza wykonuje od stycznia 2006 r. pod kierunkiem Pani Romany Januszewskiej Jahn (10 osób). Uczniowie wcześniej zostali przeszkoleni na dodatkowych zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela. Na lekcjach geografii poszerzono wiadomości dotyczące obserwacji pogody. Uczniowie prowadzili cały rok szkolny 2005/2006 dziennik obserwacji pogody zbierając dane dotyczące temperatury, wielkości opadów, rodzaju chmur, stopniu zachmurzenia i innych zjawisk pogodowych. Uczniowie byli systematycznie oceniani za wykonywanie obserwacji w poszczególnych porach roku. Na lekcji podsumowującej pracę całoroczną wyliczono temperatury średnie dla pór roku oraz średnią roczną amplitudę temperatur powietrza. Uczniowie wykonali także wykres rocznych temperatur i opadów dla zadanej stacji meteorologicznej. Na lekcjach fizyki Pani Ewa Barć zrealizowała poszerzony temat z protokołu GLOBE dotyczący ciśnienia atmosferycznego: Co to jest atmosfera ziemska Jaka jest przyczyna istnienia ciśnienia atmosferycznego Zależność ciśnienia od wysokości Wpływ ciśnienia na warunki pogodowe (niż i wyż) Dostrzeganie i wyjaśnianie zjawisk, które są konsekwencją ciśnienia atmosferycznego Pomiar ciśnienia atmosferycznego Od kwietnia 2005r. badania kółka ekologicznego GLOBE zostały poszerzone o badania fenologiczne. Opiekę nad nimi sprawuje Pani mgr Beata Tutaj, która przeszkoliła dwie uczennice z kalsy badawczej do prowadzenia badań. Wspólnie z nimi wybrała i opisała drzewko globowskie, zaznaczając zdrową gałąź na obrzeżu drzewa. Dzieci obserwują wzrost liści, natomiast na jesieni ich obumieranie. W dniu r. dziewięcioro uczniów z klasy badawczej brało udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Programu GLOBE zorganizowanej z okazji 10- lecia tego Programu w Polsce. Trzy uczennice zakwalifikowały się do II etapu, który odbył się w Kampinowskim Parku Narodowym w Starej Dąbrowie w dniach czerwca 2007 r. Były to : Gabriela Bardź, Natalia Motyka i Agata Bassara. W dniach r. Klasa badawcza uczestniczyła w Seminarium Uczniowskim dla uczniów działających w Programie GLOBE w Szklarskiej Porębie pod opieką mgr Eweliny Kardaś i mgra Jerzego Motyki. W GLOBE GAMES uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całej Polski. Podzieleni byli na grupy konkursowe. Poszczególne grupy miały za zadanie odnalezienie kilkunastu stanowisk pomiarowych w pierwszym i drugim dniu trwania konkursu. Stanowiska te znajdowały się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dniach czerwca 2007 r. sześcioro uczniów z klasy badawczej uczestniczyło w Ogólnopolskich GLOBE GAMES w Starej Dąbrowie. Spotkanie będące seminarium uczniowskim miało charakter warsztatów terenowych. Opiekunem była Pani Ewelina Kardaś. W GLOBE GAMES uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całej Polski. Podzieleni byli na grupy konkursowe. Poszczególne grupy miały za zadanie odnalezienie kilkunastu stanowisk pomiarowych w pierwszym i drugim dniu trwania konkursu. Stanowiska te znajdowały się na terenie Kampinowskiego Parku Narodowego. Na każdym stanowisku drużyna dostawała zestaw zadań do wykonania. Seminarium dla uczniów było formą wyróżnienia najaktywniejszych szkół działających w Programie GLOBE tzn. takich, które regularnie prowadzą i raportują wyniki pomiarów. Podczas Konferencji Dyrektorów w dniu 20 kwietnia 2007 r. ogłoszony został ranking szkół, w wyniku którego nasze Gimnazjum znajduję się na13 miejscu Tak wysoki wynik jest motywacją do dalszej pracy oraz pokazuje celowość powstania innowacyjnej klasy badawczej.

6 Gimnazjum w Sułowie Scenariusz zajęć terenowych: Ścieżka przyrodnicza z elementami Programu GLOBE. Cele edukacyjne: budzenie zainteresowania szeroko rozumianej przestrzeni geograficznej, prowadzenie obserwacji przyrodniczej w terenie przy użyciu prostych przyrządów badawczych, poznanie różnych metod badawczych, praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu innych dziedzin przyrodniczych m.in. twierdzenia Pitagorasa, umożliwienie zrozumienia roli stopnia zakwaszenia jako wskaźnika jakości środowiska. Główne zagadnienia: klasyfikacja chmur, stopień zachmurzenia, temperatura powietrza i wody, właściwości wody badane przy użyciu zmysłów, zastosowanie prostych przyrządów do oceny jakości wody takich jak ph (kwasowość, zasadowość, odczyn), wysokość, obwód i wiek drzewa. Przedmioty nauczania: biologia, chemia, geografia, ścieżka ekologiczna, matematyka Środki dydaktyczne: kompas, taśma miernicza, chyłomierz, paski papieru lakmusowego, małe kubeczki na próbki wodne, naklejki, narysowana skala ph, dodatki spożywcze (analiza wody), zestaw zdjęć chmur, karty pracy, mapki. Umiejętności : klasyfikowanie chmur, szacowanie stopnia zachmurzenia, zbieranie i danych i ich interpretowanie, dokonywanie pomiarów, przeprowadzanie analiz interpretacja wyników, posługiwanie się chyłomierzem, posługiwanie się kompasem, znajomość twierdzenia Pitagorasa oraz wzorów na obliczenie średnicy koła (pierśnica) i wieku drzew, interpretacja mapy. Czas trwania i miejsce zajęć: Ruda Sułowska 2,5 godz. Przygotowanie zajęć: wybranie miejsc do prowadzenia badań, przygotowanie sprzętu pomiarowego, przećwiczenie technik mierzenia, przygotowanie mieszanin substancji o różnej kwasowości i zasadowości, przygotowanie instrukcji i kart pracy. Opis prowadzenia zajęć na różnych stanowiskach. Stanowisko 1 Pomiar parametrów drzewa. Pomiar wysokości drzewa. po wybraniu drzewa odchodzimy od niego na taką odległość aby przez słomkę chyłomierza zobaczyć wierzchołek drzewa, taśmą mierzymy odległość między obserwatorem a drzewem (jest to odcinek AC) mierzymy i zapisujemy wysokość na jakiej znajdują się oczy obserwatora,

7 patrząc przez otwór w słomce chyłomierza patrzymy na wierzchołek drzewa a następnie odczytujemy wartość kąta BVW (kąt BVW jest równy kątowi BAC), odczytujemy z tabeli wartość tangensa kąta BAC, podstawiamy do wzoru na tangens kąta BAC= BC:AC, obliczmy wartość odcinka BC, do obliczonej miary odcinka BC dodajemy miarę odcinka H (wysokość na jakiej znajdują się oczy obserwatora), obliczona wartość jest wysokością drzewa, pomiary wykonujemy dla kilku wybranych drzew w celu obliczenia średniej wysokości drzew. Pomiar pierśnicy drzew. miękką taśmą mierzymy obwód drzewa na wysokości około 135 cm. przekształcając wzór na obwód koła obliczamy średnicę drzewa uzyskany wynik jest pierśnicą drzewa, pomiary wykonujemy dla kilku drzew. Pomiar średniego wieku drzew. do obliczenia średniego wieku drzew potrzebujemy miarę obwodu drzewa na wysokości około 135 cm. stosujemy wzór na obliczenie średniego wieku drzewa obwód w cm. obwód w cm = średni wiek drzewa 2 pomiary wykonuje dla kilku wybranych drzew w zbiorowisku leśnym Stanowisko 2 Wykonywanie pomiarów najprostszych parametrów środowiskowych pomiar temperatury powietrza pomiar temperatury wody, pomiar ph wody przy pomocy papierka lakmusowego, ocena przeźroczystości wody przy pomocy krążka Secciego, ocena stopnia zachmurzenia, rozpoznanie rodzaju chmur, zapisywanie wyników badań na kartach pracy. Stanowisko 3 Gra w ph polegająca na szukaniu substancji o określonym ph występujących w ich otoczeniu i sprawdzaniu poprawności dokonanych wyborów mierzenie wartości ph papierkiem lakmusowym każdego z przygotowanych roztworów zaznaczanie na skali ph numerów analizowanych próbek dobieranie substancji tak aby zobojętnić roztwór wodny i otrzymać roztwór o ph równym 7 Wartość ph Ogółem Zespoł nr

8 Porawność pomiaru ( + ) Stanowisko 4 Wodni detektywi Przygotowanie przez nauczyciela substancji, które dodane do wody pozwolą wykorzystać w jej badaniu wszystkie pięć zmysłów. uwaga: wszystkie substancje nie mogą zawierać substancji trujących ani szkodliwych przygotowanie dla każdej grupy po pięć przeźroczystych pojemników opisanych numerami w których znajdują się różne roztwory wodne ( w jednym pojemniku znajduje się czysta woda), praca z kartami pracy obserwacja substancji na oko i zaznaczanie w tabeli znakiem -- przy numerze tego kubka, który zdaniem uczniów nie zawiera wody z kranu, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu obserwacja na ucho, stawianie w tabeli znaku -- przy numerze tego pojemnika, który zdaniem uczniów nie wydaje charakterystycznych dźwięków wody z kranu, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu, obserwacja wody na węch i stawianie znaku -- przy numerze kubka, który nie ma charakterystycznego zapachu dla wody z kranem, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu obserwacja wody na dotyk i stawianie znaku -- przy numerze tego kubka, który nie przypomina w dotyku wodę z kranu, znak + stawiamy gdy może to być woda z kranu, obserwacja wody na smak ( każda za każdym razem należy używać nowej łyżeczki), postępujemy tak jak w poprzednich próbach, sumujemy i + w każdej kolumnie, kolumna zawierająca jak najwięcej plusów jest próbką wody z kranu. Numer kubka Wzrok Słuch Węch Dotyk Smak Razem ilość ( + )

9 II Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy Klasy autorskie 1. tytuł programu autorskiego: Autorski program klasy o profilu ekologiczno informatycznym w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy termin: w latach 1999 do 2003 i 2000 do 2004 liczba uczestników: 36 w każdej klasie krótki opis: Uczniowie oprócz rozszerzonego programu nauczania z biologii, chemii, geografii i informatyki realizowali dodatkowe przedmioty: ekologia, meteorologia i hydrologia. W ramach tych przedmiotów prowadzone były badania z Programu GOLBE. Ponadto uczniowie tej klasy uczestniczyli w obozach naukowych, projektach, konkursach, seminariach i wycieczkach przyrodniczych. 2. tytuł programu autorskiego: Autorski program klasy z rozszerzoną edukacją przyrodniczą i informatyczną w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszcz termin: w latach d , liczba uczestników: 36 w każdej klasie krótki opis: W tej klasie młodzież realizowała rozszerzony program biologii, chemii i informatyki. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych byli przeszkoleni z zakresu: meteorologii, hydrologii, fenologii, pokrycia terenu i wykonywali pomiary w tym zakresie badań Programu GLOBE. Uczniowie brali także udział w obozach naukowych, konkursach, seminariach i wycieczkach przyrodniczych. 3. tytuł programu autorskiego: Autorski program klasy z rozszerzoną edukacją przyrodniczą i informatyczną w Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy. termin: od roku 1999 kontynuacja liczba uczestników: 32 w każdej klasie krótki opis: Uczniowie gimnazjum realizują rozszerzony program biologii, chemii, fizyki i informatyki. W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych są szkoleni z zakresu: meteorologii, hydrologii, fenologii, pokrycia terenu i wykonują pomiary w tym zakresie badań Programu GLOBE. Biorą udział w obozach naukowych, projektach, konkursach, seminariach i wycieczkach przyrodniczych. Grupa uczniów, którzy pozostają w klasach biologiczno chemicznych w III Liceum Ogólnokształcącym uczestniczy w badaniach GLOBE także po ukończeniu gimnazjum. 4. tytuł programu autorskiego: Pilotażowy Program Edukacji Ekologicznej w Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy termin: w latach 2002/2003, 2003/2004 liczba uczestników: 32 w każdym roku krótki opis: Program realizowany w dwóch klasach gimnazjalnych obejmował edukację ekologiczną ze szczególnym nastawieniem na badania środowiska. W realizacji zadań wykorzystane były niektóre elementy z Programu GLOBE.

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Misja Programu GLOBE została zdefiniowana w następujących punktach Program GLOBE Program GLOBE w liczbach (stan w roku 2007)

1. Wstęp Misja Programu GLOBE została zdefiniowana w następujących punktach Program GLOBE Program GLOBE w liczbach (stan w roku 2007) 1. Wstęp Program GLOBE został stworzony przez naukowców i edukatorów amerykańskich (USA) w 1994 roku. W Polsce funkcjonuje on od 1997 roku, na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze Przedmiotowy system oceniania z fizyki w ZSO nr 1 sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Nr projektu : POKL.09.01.02-02-128/12 pt: Nasza szkoła-moja Przyszłość Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Wstęp Coraz częściej pragniemy dalekich

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (każdy projekt opisany jest na oddzielnej stronie) Fizyka jest wszędzie człowiek to też maszyna. Cel ogólny: Porównanie funkcjonowania człowieka do działania doskonale

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Stan czystości środowiska w moim mieście

Stan czystości środowiska w moim mieście PROJEKT PRZYRODNICZY Stan czystości środowiska w moim mieście 1. Organizacja: realizacja projektu odbywa się na poziomie klas 6, projekt trwa od marca do kwietnia (część praktyczna, doświadczalna, którą

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Powiatowego Konkursu Chemicznego Poczuj chemię do chemii. Postanowienia ogólne

Regulamin III Powiatowego Konkursu Chemicznego Poczuj chemię do chemii. Postanowienia ogólne Regulamin III Powiatowego Konkursu Chemicznego Poczuj chemię do chemii 1 Postanowienia ogólne 1. III Powiatowy Konkurs Chemiczny Poczuj chemię do chemii, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów);

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów); Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie Przedmiotowe Zasady Oceniania Fizyka Opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2011/ W skład zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015 OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: podstawę programową przedmiotu przyroda z dn.23.08.2007r. (kl. V- VI)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16 1a - PITAGORAS 1a - PITAGORAS Opis języka obcego Matematyka Fizyka Fizyka Klasa POLITECHNICZNA, do której trafiają uczniowie rozwijający swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA

Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA Załącznik do Uchwały nr 22/2014/ Rady Pedagogicznej z dnia 10 lutego r. Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA Rdziostów, marzec czerwiec WSTĘP Jedną z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Od abaku do komputera

Od abaku do komputera Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Od abaku do komputera innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu matematyki i informatyki Opracowanie: mgr Karolina Worobiew mgr Marek Juskowiak Śrem 2014

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA

Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Rdziostów, wrzesień 2015 czerwiec 2018 WSTĘP Jedną z najważniejszych zasad w nauczaniu przyrody jest jak najszersze stosowanie metod obserwacyjnych i doświadczeń,

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z biologii

Ogólne kryteria oceniania z biologii Ogólne kryteria oceniania z biologii Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków: opanował w pełni rozszerzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli Kwestioriusz ankiety dla uczycieli 1. Czy daje Pan/i uczniom wybór dotyczący: 2. tematyki lekcji raz lub raz lub razy w roku 3. metod pracy lekcji 4. sposobu oceniania raz lub raz lub raz lub razy w roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI I. Ustalenia ogólne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI dla Liceum 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów klas I i II: odpowiedź ustna, obejmująca

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM TWORZENIE BAZY DANYCH Podstawa programowa biologii zakres podstawowy 2. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Robert Tarka, Zdzisława Tarka

Robert Tarka, Zdzisława Tarka Nauki przyrodnicze w systemach edukacyjnych krajów Europy w XXI wieku Robert Tarka, Zdzisława Tarka Rola edukacji formalnej i nieformalnej w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM Opracowanie: mgr Ewa Ewert nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 5 w Głogowie PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM Program został przygotowany w oparciu o: 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI Gimnazjum WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA dopuszczająca, dostateczna) Uczeń : Zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych Zna jednostki wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Przedmiot: przyroda I. Podstawa prawna: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej

Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej Krzysztof Wychowałek, Gosia Świderek

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego Rok szkolny 2013/2014

Plan pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego Rok szkolny 2013/2014 Plan pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego Rok /2014 1. Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania Analiza wyników, podjęcie działań naprawczych związanych ze słabymi stronami wskazanymi przez analizę.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 2011/2012 mgr Małgorzata Brzozowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Międzypowiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego Nauki ścisłe kluczem do wiedzy o świecie

Regulamin II Międzypowiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego Nauki ścisłe kluczem do wiedzy o świecie Regulamin II Międzypowiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego Nauki ścisłe kluczem do wiedzy o świecie 1 Postanowienia ogólne 1. II Międzypowiatowy Konkurs Matematyczno Przyrodniczy Nauki ścisłe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony)

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony) Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ TEMATYCZNY OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Jedno z doświadczeń obowiązkowych ujętych w podstawie programowej fizyki - Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego.

SCENARIUSZ LEKCJI. Jedno z doświadczeń obowiązkowych ujętych w podstawie programowej fizyki - Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego. Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty robotyki LEGO dla klas IV-VI

Warsztaty robotyki LEGO dla klas IV-VI Warsztaty robotyki LEGO dla klas IV-VI Uczniów klas IV-VI już od października zapraszamy serdecznie na warsztaty robotyki LEGO. Zajęcia pozwalają dzieciom nie tylko na zdobycie szerokiej wiedzy technicznej,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania 1. Jak często daje Pani/Pan swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności: a) formułowania wniosków opartych

Bardziej szczegółowo

MYŚLENIE NAUKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. Nowa podstawa programowa z komentarzami BARBARA OKLEJA

MYŚLENIE NAUKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. Nowa podstawa programowa z komentarzami BARBARA OKLEJA MYŚLENIE NAUKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Nowa podstawa programowa z komentarzami BARBARA OKLEJA Obowiązujące dokumenty 1. Podstawa programowa dla przedmiotu przyroda -jaka jest? -czy jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

Anna Drężek nauczycielka przyrody Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku

Anna Drężek nauczycielka przyrody Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku Anna Drężek nauczycielka przyrody Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku Opinia o Programie nauczania przyrody w szkole podstawowej autorstwa: Barbary Klimuszko, Janiny

Bardziej szczegółowo

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście)

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) Zapewni żądnym, wiedzy młodym ludziom rozszerzony zakres nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), możliwość rozwijania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SYRKO-BOLACZEK

JADWIGA SYRKO-BOLACZEK JADWIGA SYRKO-BOLACZEK e-mail: mailto:twinbass@tlen.pl NAUCZYCIELKA BIOLOGII GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE TYTUŁ: DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W SZKOLE - Jak zainteresować młodzież gimnazjalną ekologią?

Bardziej szczegółowo

Klasa matematyczna 1 a

Klasa matematyczna 1 a Klasa matematyczna 1 a I II Liczba w cyklu 2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka. tj.: język angielski, informatyka, geografia, biologia, chemia, wos. Klasa biologiczno

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM Barbara Jasicka nauczyciel fizyki Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM I. MODUŁ TEMATYCZNY : Jak opisujemy ruch? II. TEMAT : Wyznaczenie prędkości przemieszczania się za

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii nauczanej w języku angielskim uwzględnia główne ramy i wartości

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii nauczanej w języku angielskim uwzględnia główne ramy i wartości Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii nauczanej w języku angielskim uwzględnia główne ramy i wartości określone w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. A. Wymagania na poszczególne stopnie z geografii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY Danuta Rozmarynowska Gimnazjum Publiczne w Głuszycy PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY I. Wyjątki z rozporządzeń MENiS w sprawie programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie geografia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE WSTĘP Założeniem programu wychowawczego naszej szkoły jest rozwój osobowości ucznia. Osobowości pojmowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Cele oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia, ale także wspieranie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO) Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO) Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO) Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Zadania systemu oceniania

Bardziej szczegółowo