NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INSTYTUTU GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INSTYTUTU GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO"

Transkrypt

1 NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INSTYTUTU GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE PROF. DR HAB. ZBIGNIEW ZIOŁO... 2 PROF. UP DR HAB. WITOLD WILCZYŃSKI DR MONIKA BOROWIEC DR SŁAWOMIR DOROCKI DR TOMASZ RACHWAŁ MGR WIOLETTA KILAR... 48

2 PROF. DR HAB. ZBIGNIEW ZIOŁO Kształtowanie się systemu przestrzennego miast na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej [w:] X Konwersatorium wiedzy o mieście. Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków. Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1988, s Europejskie uwarunkowania rozwoju struktur regionalnych i samorządowych [w:] Struktury samorządowe w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Gmin Małopolski z siedzibą w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rzeszów 1998, s Introduction [w:] La cooperative SCARA - Peut etre un modele a suivre, red. Z. Zioło, Academie Polonaise Des Sciences - Section a Cracovie. Commission Des Scence Economiques, nr 21. Cracovie 1998, s (współautorzy Debelle L., Fircowicz W., Maj r., Richard H., Woźniak M.,) La cooperative SCARA - Peut etre un modele a suivre, red. Z. Zioło, Academie Polonaise Des Sciences - Section a Cracovie. Commission Des Scence Economiques, nr 21. Cracovie 1998, ss. 63. Przesłanki otoczenia międzynarodowego w kreowaniu strategii rozwoju Małopolski Wschodniej [w:] Możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej Małopolski Wschodniej. Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Wyższych Uczelni w Jarosławiu. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Jarosław 1998, s Problematyka badawcza z dziedziny geografii przemysłu w ośrodku rzeszowskim [w:] Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, red. S. Misztal, Z. Zioło, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, Instytut Geografii WSP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa- Kraków 1988, s (współautor S. Misztal) Wprowadzenie [w:] Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, red. S. Misztal, Z. Zioło, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, Instytut Geografii WSP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków 1988, s

3 Współczesne uwarunkowania procesów restrukturyzacji struktur przemysłowych krajowych układów przestrzennych [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej Regionu Górnośląskiego, t. II. 47 Zjazd PTG, Sosnowiec września PTG Oddz. w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 1998, s (współautor I. Zioło) Przemiany demograficzne i społeczno-gospodarcze [w:] Dzieje Żołyni, ss. 638, red. W. Bonusiak, Rada Gminy Żołynia, Żołynia 1998, s Przemiany struktur funkcjonalnych centrów Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji gospodarki narodowej [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2048, Studia Geograficzne LXIX, Wrocław 1998, s (współautor M. Woźniak) Ocena relacji między cechami społeczno-gospodarczymi w procesie transformacji gospodarki narodowej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych, t. XLI/1, styczeń-czerwiec 1997, Wyd. "Secesja", Kraków 1998, s Model funkcjonowania rozwoju społeczno-gospodarczego państw Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, red. Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe nr 4/1998, cz. I, s Wprowadzenie. Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, red. Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe nr 4/1998, s. 7-12; Zeszyty Naukowe nr 5/1998, s (współautor M. Wożniak), Typologia gmin jako podstawa budowy strategii rozwoju województwa rzeszowskiego [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, red. Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe nr 5/1998, s Doktor Stanisław Zając - jeszcze nie bilans osiągnięć [w:] Doktor Stanisław Zając - jeszcze nie bilans osiągnięć, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Kraków, wrzesień 1998, s

4 Przemiany potencjału społeczno-gospodarczego Polski Południowo-Wschodniej w latach gospodarki centralnie sterowanej. Gospodarka-Polityka, red. r. Orłowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe nr 1/1998, s Przemiany struktury społeczno-gospodarczej Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji, [w:] Gospodarka-Przestrzeń-Środowisko; Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia się Europy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, red. S. L. Bagdziński, M. Marszałkowska, Toruń 1998, s (współautorzy K. Szymanowicz, M. Woźniak) Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Taksonomia, z. 5, 1998, s (współautor W. Osuch), The idea of Integrated Education Model for Science Teachers (w: Symposium "Education of Science Teacher". Programe and abstracts, Nałęczów październik 1998, s. Wprowadzenie, Introduction [w:] Rocznik Naukowo-Dydaktyczny z Prace geograficzne XVII. Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1998, s Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych [w:] Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości regionu rzeszowskiego [w:] II międzynarodowa konferencja naukowa nt. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie podkarpacia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Jarosław 1999, s Zarys holistycznej koncepcji funkcjonowania regionu miejskiego [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Oeconomia, vol. XXXII/XXXIII, Lublin 1998/1999, s Zarys uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego państwa Europy Środkowej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLI/2. Wyd. "Secesja", Kraków 1999, s Funkcjonowanie przestrzeni geograficznej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLI/2. Wyd. "Secesja", Kraków 1999, s Zarys typologii gmin województwa rzeszowskiego [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLI/2. Wyd. "Secesja", Kraków 1999, s

5 Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w procesie zmian systemu gospodarowania. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych Wyd. Naukowe Oddział PAN w Krakowie, Kraków 1999.,ss Recenzja pracy r. Domański: Przestrzenna transformacja gospodarki, PWN, Warszawa 1997, Czasopismo Geograficzne z. 1, t. LXX, 1999, s (współautor S. Piróg) Problematyka rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi od Krakowa do Przemyśla [w:] Turystyka oraz mała przedsiębiorczość jako forma aktywizacji obszarów przygranicznych, t. I, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Stowarzyszenie na rzecz utworzenia Uczelni w Jarosławiu, Jarosław 1999, s Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w procesie zmian systemu gospodarowania, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych Wyd. Naukowe Oddział PAN w Krakowie, Kraków 1999.,ss Podnoszenie konkurencyjności regionów, ich położenie przestrzenne i możliwości zmiany bazy ekonomicznej. Streszczenie referatu. Konferencja naukowa nt. Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, AE we Wrocławiu, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, Lądek Zdrój, października 1999 r., s. 1. (współautor r. Orłowski) Wprowadzenie [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (współredaktor r. Orłowski). Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 1999, s 7-8. Społeczno-gospodarcza typologia gmin województwa krakowskiego. Folia Geographica - Series Geographica-Oeconomica, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Nauk Geograficznych, vol. XXIX- XXX, Wyd. Oddziału PAN, Kraków , s Wprowadzenie [w:] Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych (red. Z. Zioło). Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, 2/1999, s Szanse rozwoju struktur regionalnych w Polsce w świetle tendencji przemian przestrzeni europejskiej [w:] Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych, red. Z. Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, 2/1999, s Wprowadzenie [w:] Problemy przemian układów regionalnych, red. Z. Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr 3/1999, s

6 Procesy transformacji struktur subregionalnych jako podstawa kreowania strategii Polski Południowo-Wschodniej [w:] Problemy przemian układów regionalnych (red. Z. Zioło). Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr 3/1999, s (współautor M. Woźniak) Pozycja województwa podkarpackiego w strukturze Polski [w:] Problemy przemian układów regionalnych, red. Z. Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr 3/1999, s Zmiany stopnia nasycenia polskiej przestrzeni krajowej samochodami osobowymi w okresie przebudowy gospodarczej [w:] Komunikacja a otoczenie, red. S. Dziadek, Studia ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999, s Wprowadzenie [w:] Geografia w reformowanym systemie szkolnictwa, red. Z. Zioło, Nowoczesna Szkoła nr 3. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s Prof. dr hab. Marianna Kozanecka [w:] Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku Czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. Rocznicę Urodzin, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s (współautor Piróg S. ) Potencjał i struktura indywidualnych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż drogi E-4 na odcinku Kraków-Przemyśl [w:] Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku Czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. Rocznicę Urodzin, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s Wprowadzenie, Introduction [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 1, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2000, s Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 1, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2000, s

7 Wprowadzenie [w:] Znaczenie geografii w systemie edukacyjnym, red. Z. Zioło, Problemy Studiów Nauczycielskich, nr 25, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s Rola wiedzy geograficznej w informacyjnej fazie rozwoju [w:] Znaczenie geografii w systemie edukacyjnym, red. Z. Zioło, Problemy Studiów Nauczycielskich, nr 25, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s Miejsce indywidualnej działalności gospodarczej w strukturze regionalnej [w:] Turystyka oraz mała przedsiębiorczość jako formy aktywizacji obszarów przygranicznych, red. A. Jarosz, r. Fedan, PWSZ w Jarosławiu, Jarosław 2000, s Kierunki działalności Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie [w:] Geografia w szkole, , (269), s Zmiany struktury społeczno-gospodarczej a wizja integracji europejskiej (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej) [w:] Polska w Europie regionów, red. A. Mania, B. Płonka, Kraków 2000, s Wprowadzenie [w:] Prace Geograficzne XVIII, red. Z. Zioło, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków Uwarunkowania rozwoju struktur regionalnych wobec zróżnicowań przestrzeni europejskiej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie, lipiec-grudzień 1998, t. XLII/2, s Procesy transformacji struktur subregionalnych jako podstawa kreowania strategii rozwoju Polski Południowo-Wschodniej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie, lipiec-grudzień 1998, t. XLII/2, s Model funkcjonowania struktury regionalnej [w:] Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Opolski, Komitet Przestrzennego zagospodarowania Kraju PAN, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s Problematyka kształtowania się centrów miejskich wzdłuż szlaku transportowego na odcinku Kraków - Lwów [w:] Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie, red. 7

8 S. Dziadek, M. Michałowska, Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000, s Problematyka oddziaływania: przedsiębiorstwo przemysłowe - środowisko geograficzne [w:] Polska - Europa; gospodarka, przemysł, red. J. Rajman, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2001, s Ewropiejskije predposyłki ekonomiczneskoj transformacji stran Centralnoj Ewropy [w:] Buchgatiepckij oblik b Ukraini na pocatky XXI stolittja, red. S. W. Mnych, Lwiwskij Nacjonalnyj Uniwersitet, Lwiw, 2001, s Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w relacji centrum - układ peryferyjny [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLIII/2, lipiecgrudzień 1999, Wydawnictwo i drukarnia "Secesja", Kraków 2001, s Wprowadzenie, Introduction [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków 2001, s Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2001, s (współautor S. Piróg) Koncentracja przestrzenna i struktura branżowa wiodących firm zachodnioeuropejskich [w:]czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Rzeszowski PTG, UMCS, Filia w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2001, s Wprowadzenie, Introduction [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 3, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001, s Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8

9 nr 3, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków- Rzeszów 2001, s (współautorzy Woźniak M., Zając K.) Z badań nad makroekonomicznymi relacjami w gospodarce polskiej [w:] Mikroekonometria w teorii praktyce, red. J. Holzer, Zeszyty Naukowe nr 320, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 11, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s Konkurencyjność miast w układach przestrzennych [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001, s Struktura przestrzeni regionalnej jako miejsca realizacji procesów społeczno-gospodarczych i kulturowych. Opolskie Roczniki Ekonomiczne, red. Z. Mikołajewicz), t. 16, PTE, Oddział w Opolu, Opole 2001, s Recenzja książki: M. D. Jankiw: Organizacijno-ekonomiczni mechanizmi pazwitku i funkcjonuwanija APK Ukraini. Koopocwita, Lwiw 2000, ss. 448, Czasopismo Geograficzne, nr 4, 2001, s Przemiany integracji międzynarodowej przemysłu w relacji centrum - układ peryferyjny [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLIII/2, Lipiecgrudzień 1999 r., Wyd. "Secesja", Kraków 2001, s Model uwarunkowań funkcjonowania społeczno-gospodarczego układu Mielca na tle procesów integracji gospodarczej [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLIV/1, Styczeń-czerwiec 2000 r., Wyd. "Secesja", Kraków 2001, s (współautorzy Zając K., Woźniak M.) Metody analizy porównawczej układów regionalnych [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLIV/1, Styczeńczerwiec 2000 r., Wyd. "Secesja", Kraków 2001, s (współautorzy Kudełko J., Woźniak M) Miejsce województw pogranicza wschodniego i zachodniego w przestrzeni europejskiej i krajowej [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, red. A. Stasiak, r. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001, s (współautor Kudełko J) Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynnik rozwoju wschodniego pogranicza [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, red. A. Stasiak, r. Horodeń- 9

10 ski, C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001, s (współautorzy Woźniak M., Polak I.) Differetiation of Socio-Economic Spece in Border Counties of Poland and Slovakia [in:] Spatial Dimension of Socio-EconomicTransformation Processes in Central and Eastern Europe on the Turn of the 20th Centrury, vol. II, ed. J. Kitowski, The Stanisław Liszczycki Intitute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Scences in Warsaw; Faculty of Economcs, The Maria Curie-Skłodowska University, Branch in Rzeszów; Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw. Papers and Monographs of the Department of Economy, no 22, Rzeszów 2001, p Model funkcjonowania regionu lubelskiego [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy słabiej rozwiniętych regionów wschodniego pogranicza Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, red. J. Kurys, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej, IV Wydział Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie, Lublin 2001, s Informatyzacja przestrzeni gospodarczej jako wyznacznik konkurencyjności regionu [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2001, s Struktura przestrzenna centrów wzrostu województwa małopolskiego [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych, PAN Oddział w Krakowie, t. XLIV/2, Lipiec-grudzień 2000, Wyd. "Secesja", Kraków 2002, s Typy zachowań polskich przedsiębiorstw w procesie globalizacji, [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych, PAN Oddział w Krakowie, t. XLIV/2, Lipiec-grudzień 2000, Wyd. "Secesja", Kraków 2002, s Wstęp [w:] A. Jarosz: Polityka ekonomiczna, Oficyna wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL, Filia w Stalowej Woli 2002, s. 7. Recenzja pracy zbiorowej: Eastern Bordes of European Integration Processes, red. J. Kitowski, The Stanisław Liszczycki Intitute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Scences in Warsaw; Faculty of Economcs, The Maria Curie-Skłodowska University, Branch in Rzeszów; Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in 10

11 Warsaw. Papers and Monographs of the Department of Economy, no 19, Rzeszów 2000; 809 s, Przegląd Geograficzny, 2002, t. 75, z. 2, s Wpływ procesów transformacji na zachowania się układów subregionalnych [w:]transformacja systemowa w Polsce. Ocena i perspektywy, red. Z. Szymla, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002, s Czynniki i bariery kształtowania współpracy transgranicznej [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, 50, Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rzeszów 2002, s (współautor A. Klasik) Wprowadzenie [w:] Procesy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjności regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Klasik, Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s Struktura przestrzenna centrów wzrostu województwa małopolskiego [w:] Procesy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjności regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Klasik, Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s Model aktualizacji treści kształcenia geograficznego [w:] Edukacja geograficzna w szkole. Teoria i praktyka, red. Z. Zioło, Nowoczesna Szkoła nr 8, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2002, s (współautor S. Piróg) Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnioeuropejskich. Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu, PTG, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2002, s Recenzja książki: Ewa Bojar: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ss. 184, Czasopismo geograficzne nr 4, (współautorzy M. Woźniak, K. Zając) Pozycja województwa małopolskiego w strukturze regionalnej Polski [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań 2002, s

12 Conditions of Social and Economical Development of Central and Middle European Countries [in:] New Arrangements of Socio-Economic Links in Central and Eastern Europe.Wyd., ed. J. Kitowski, The Stanisław Liszczycki Intitute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Scences in Warsaw; University og Rzeszów, Faculty of Economcs, Section of Economy at the Krakow Branch of the Polish Academy of Scences,Higher School of Administration and Management in Przemyśl, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów 2002, s (współautor M. Woźniak) Clasyfication of areas of Polish and Ukrainian Borderlands, II, ed. J. Kitowski, The Stanisław Liszczycki Intitute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Scences in Warsaw; University of Rzeszów, Faculty of Economcs, Section of Economy at the Krakow Branch of the Polish Academy of Scences, Higher School of Administration and Management in Przemyśl, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów 2002, s Koncepcja badań układów przestrzennych. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLV/1, styczeń-czerwiec 2001, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 2003, s (współautorzy J. Kudełko, M. Woźniak) Znaczenie zróżnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województw Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLV/1, styczeń-czerwiec 2001, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 2003, s (współautor T. Ślęzak) Wprowadzenie [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, red. T. Ślęzak, Z. Zioło, Biuletyn KPZK PAN, z. 205, Warszawa 2003, s Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego [w:] Społecznogospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, red. T. Ślęzak, Z. Zioło, Biuletyn KPZK PAN, z. 205, Warszawa 2003, s Problemy transformacji struktur przemysłowych [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLV/2, Lipiec-grudzień 2001, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 2003, s (współautor M. Tracz) W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Sławomira Piskorza [w:] Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka, red. M. Tracz, M., Z. Zioło, Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna, Kraków 2004, s

13 Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 7, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2004, s (współautor J. Kudełko) Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych [w:] Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych, red. J. Kitowski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s (współautor Z. Makieła) Wprowadzenie, Introduction [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 7, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2004, s Problematyka kształcenia nauczycieli do nauczania Przedsiębiorczości w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004, s Problematyka zachowań przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLVI/2, Lipiec-grudzień 2002, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2004, ss Procesy i modele kształtowania krajowych układów regionalnych [w:] Procesy i kierunki przemian gospodarczych w Polsce w okresie transformacji, red. Z. Mikołajewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Ekonomia 28, Opole 2004, s Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLVI/2, Lipiec-grudzień 2002, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2004, ss Recenzja książki: r. Domański, Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, ss. 317, Przegląd Geograficzny, z. 2, 2005, s Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną w Akademii Pedagogicznej w Krakowie [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość-Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytu- 13

14 tu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2005, s (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość-Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2005, s Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość-Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2005, s (współautor E. Malisiewicz) Program polsko-słowacki w ramach inicjatywy Interreg III A [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, red. Z. Zioło, Wyd. Instytut Gospodarki WSiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, s Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną w Akademii Pedagogicznej w Krakowie [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z Zioło, T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość- Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2001, s (współautor J. Kudełko) Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach [w:] Procesy i kierunki przemian w gospodarcze, przestrzeni i społeczeństwie Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin, red. M. Bogucka, J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s (współautorzy W. Fircowicz, r. Maj, M. Woźniak) Wprowadzenie [w:] Rolnictwo w Departamencie Aube, rozwój i perspektywy, Studia Regionalne i Lokalne, t. 1, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRES w Dzierdziówce, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Societe Academique Troyas, Dzierdziówka-Kraków 2006, s (współautor J. Kudełko) Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej [w:] Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, red. E. Rydz, Studia Obszarów Wiejskich, t. 11, Komisja Obsza- 14

15 rów Wiejskich PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich Instytutu GeografiiiPZ PAN, Warszawa 2006, s (współautor J. Kudełko) Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddz. w Opolu, Opole 2006, s (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie, Introduction [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 9, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2006, s (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie, Introduction [w:] Rola przedsiębiczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki., red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość- Edukacja, nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków 2006, s (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie. Introduction, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2006, s Firmy informatyczne w województwach Polski [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografa społeczno-ekonomiczna, dydaktyka, red. T. Komornicki, Z. Podgórski, Dokumentacja Geograficzna, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa 2006, s Potencjał ekonomiczny wiodących światowych miast na przełomie wieków [w:] Urbanizacja i społeczeństwo, red. B. Górz, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, P.W. Stabil, Kraków 2006, s Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 9, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2006, s Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Prze- 15

16 strzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków 2006, s Zarys teoretycznych przesłanek kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej [w:] Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej, red. T. Kudłacz, Biuletyn KPZK PAN, z. 224, KPZK PAN, Warszawa 2006, s Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle siedzib zarządów wiodących korporacji [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2006, s (współautorzy r. Maj, M. Woźniak) Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i rolnictwa wideł Wisły i Sanu, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRES w Dzierdziówce. (współautorzy M. Borowiec, W. Kilar) Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu" [w:] Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu", red. Z. Zioło, M. Borowiec, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Apedagogicznej w Krakowie, Warszawa Kraków Cele strategiczne w strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata [w:] Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PRO- GRES w Dzierdziówce. Recenzja książki E. Rydz: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2006, ss. 313, Czasopismo Geograficzne, 1-2. /2007, s Zarys koncepcji budowy teorii struktury przestrzennej przemysłu [w:] Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu, red. Z. Zioło, M. Borowiec, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa- Kraków 2007, s

17 Uwarunkowania rozwoju polskiej przestrzeni w integrującej się Europie [w:] Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, red. T. Markowski, A. Stasiak, Biuletyn KPZK PAN, z. 233, Warszawa 2007, s Zarys bilansu powiązań przestrzennych przemysłu [w:] Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Nauki geograficzne w badaniach regionalnych t. II, red. I. Kiniorska, S. Sala, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2007, s (współautor J. Kudełko) Model funkcjonowania metropolii [w:] Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, red. J. Kudełko, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych nr 22, Wydawnictwo PAN Oddz. w Krakowie, Kraków 2007, s (współautor T. Rachwał) Dorobek Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach , ss. 8 Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, (red. Z. Zioło i T. Rachwał), Przedsiębiorczość Edukacja Nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków Warszawa 2007, s (współautor I. Zioło) Ekologiczna koncepcja przestrzeni geograficznej, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, ss. 11. Miejsce przestrzeni rolniczej w strukturze przestrzeni geograficznej [w:] Księga Jubileuszowa Prof. J. Falkowskiego, Wyd. Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2007, ss. 12. (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie, Introduction, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Zioło Z., Rachwał T., Przedsiębiorczość Edukacja, nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, 2007, s Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy[w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło i T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość Edukacja nr 4, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa Kraków 2008, s

18 Zioło Z., Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 10, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa Kraków 2008, s Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 11, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa Kraków 2008, s Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych (red. Z. Zioło i T. Rachwał), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa Kraków 2009, s Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło i T. Rachwał), Przedsiębiorczość Edukacja Nr 5, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków Warszawa (w druku) Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, [w:] Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa Kraków (w druku) 18

19 PROF. UP DR HAB. WITOLD WILCZYŃSKI Odpływ ludności z Polski do RFN w latach , Czasopismo Geograficzne 2, 1987, s Recenzja r. J. Johnston, Philosophy and Human Geography, E. Arnold, London 1986, Czasopismo Geograficzne 3, 1987, s Tendencje rozwoju miast Stanów Zjednoczonych, Czasopismo Geograficzne 2, 1988, s Głos w sprawie metodologicznego oblicza polskiej geografii, Przegląd Geograficzny 1-2, 1988, s Geograficzne implikacje rozwoju filozofii nauki, Kieleckie Studia Geograficzne 4, 1988, s Geografia regionalna jako przedmiot nauczania i jako dyscyplina badawcza, Rocznik Naukowo- Dydaktyczny WSP w Krakowie 12, 1988, s Ciągłość tradycji w geografii polskiej, Geografia w Szkole 5, 1988, s Urbanizacja w ChRL, Czasopismo Geograficzne 1, 1989, s Rozwój przemysłu i urbanizacja w Korei Południowej, Czasopismo Geograficzne 1, 1989, s Ludność indiańska w USA, Czasopismo Geograficzne 2, 1989, s Rozwój krajów basenu Pacyfiku, Geografia w Szkole 3, 1989, s Zmiany w rozmieszczeniu ludności Stanów Zjednoczonych, 1989, Czasopismo Geograficzne 4, s Geographical Teaching as a Means of Environmental Education, International Conference on "Teachers Education in the Field of Environment Protection", Cracow, June 1989, pp Szkoła polska wobec potrzeb edukacji ekologicznej, Nowa Szkoła 1, 1990, s Problemy rozwoju regionalnego Tajlandii, Czasopismo Geograficzne 1-2, 1990, s Region radomski - aspiracje, rzeczywistość, perspektywy, Kontakt 10, 1990, s

20 Ekologizm a kultura Zachodu, Recenzja E.C. Hargrove, Fundamentals of Environmental Ethics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ., Przegląd Powszechny 11, 1990, s (współautor E. Wilczyńska) Polskie problemy wychowania w duchu pokoju, Nowa Szkoła 8, 1990, s Recenzja T. Hagerstrand, A. Buttimer (eds. ), Geographers of Norden. Reflections on Career Experiences, Lund University Press, Lund, Przegląd Geograficzny 3-4, 1990, s Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego Tajwanu, Czasopismo Geograficzne 3-4, 1990, s Działalność Instytutu Kształtowania Środowiska Krajów Azji Wschodniej i Pacyfiku w Honolulu, Czasopismo Geograficzne 3-4, 1990, s Rola geografii w procesie edukacji ekologicznej, Geografia w Szkole 5, s (współautor E. Wilczyńska) Wacław Nałkowski , [w:] G.Martin, (ed.) Geographers, vol. 13, International Geographical Union and International Union for the History and Philosophy of Science, London, Mansell, 1990, pp Znaczenie miejsca [w:] J. Janiec (red.) Skarżysko-Kamienna Księdzu Profesorowi Włodzimierzowi Sedlakowi, Skarżysko-Kamienna 1991, s Region jako zasada podziału administracyjnego Polski (casus Radom), Geografia w Szkole 1, 1991, s Aktualny przyrost liczby ludności świata, Geografia w Szkole 2, 1991, s (współautor E. Wilczyńska) Recenzja Z. Krawczyk, Rabindranath Tagore - w poszukiwaniu prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania, PWN Warszawa 1990, Nowa Szkoła 5, 1991, s Emigracja z Polski do RFN w latach 80-tych, Czasopismo Geograficzne 1-2, 1991, s (współautor E. Wilczyńska) Nauka - światopogląd - edukacja, Nowa Szkoła 7, 1991, s (współautor J. Mityk) Próba typologii demograficznej województwa kieleckiego, Studia Kieleckie 2/70, 1991, s Edukacja środowiskowa jako problem naukowy i filozoficzny, [w:] M.Lubelska (red.), Wychowanie środowiskowe w nauczaniu-uczeniu się geografii, WOM i PTG Kraków 1991, s

21 Recenzja r. J. Johnston, D. Gregory, D. M. Smith (eds. ), The Dictionary of Human Geography, Basil Blackwell, Oxford 1989, Przegląd Geograficzny 3-4, 1991, s Na marginesie "Dialogue Project", Czasopismo Geograficzne 4, 1991, s Nauka - ekologizm - edukacja, [w:] I. Celejowa (red.), Edukacja ekologiczna i zdrowotna dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie 'Zdrowy Człowiek', Warszawa 1992, s Geografia w perspektywie zmiany programu kształcenia ogólnego, Geografia w Szkole 2, 1992, s Recenzja L.J.Paul (ed.) Post-war development of regional geography, Knag/Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht, Amsterdam - Utrecht 1989, Przegląd Geograficzny 1-2, 1992, s Słowenia, Geografia w Szkole 3, 1992, s Stanisław Pawłowski , [w:] G. J. Martin (ed.), Geographers vol. 14, Mansell, London. pp , Wokół koncepcji reformy oświaty: trudno ale atrakcyjnie, Edukacja i Dialog 5, 1992, s "Redukcja transcendentalna" w dydaktyce, Edukacja i Dialog 7, 1992, s Propozycja nowej struktury studiów nauczycielskich, Nowa Szkoła 8, 1992, s Fenomen dziecięcej prostomyślności, Edukacja i Dialog 10, 1992, s Pozytywistyczno - humanistyczny rozłam w geografii, Kieleckie Studia Geograficzne 5, 1992, s Recenzja r.j.johnston, G.A.Hoekveld, J.Hauer (eds. ), Regional Geography. Current Developments and Future Prospects, Routledge, London & New York 1990, Przegląd Geograficzny 3-4, 1992, s XXVII Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Waszyngtonie, Geografia w Szkole 1, 1993, s Okoliczności i następstwa niszczenia lasów równikowych, Geografia w Szkole 2, 1993, s Edukacja w dobie informatyki, Społeczeństwo Otwarte 4, Reforma Szkolna 6, 1993, s Społeczna rola geografii, Studia Kieleckie 2/78, 1993, s

22 Procesy dyferencjacji terytorialnej we współczesnym świecie, Studia Kieleckie 2/78, 1993, s Nature, Life, and Science (Selected translations from Sedlak), IGU Commission on the History of Geographical Thought, XIX Congress of History of Science, Zaragoza Metodologiczne przesłanie Dionizego Piaseckiego, Czasopismo Geograficzne 2, 1993, s Geografia w perspektywie zmiany programu kształcenia ogólnego, Reforma Szkolna, 7/8, 1993, s Znaczenie miejsca, [w:] J.Janiec, r.sowa, B.Piątek, J.Sieczka [red.], Rzecz o Włodzimierzu Sedlaku, Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna, 1993, s Geografia polska i jej pozycja na forum międzynarodowym, Czasopismo Geograficzne, 3-4, 1993, s Podróż do źródeł edukacji, Reforma Szkolna 9, 1993, s Sympozjum Komisji Historii Myśli Geograficznej MUG, Saragossa, VIII 1993 r., Przegląd Geograficzny, 3-4, s. 1993, Recenzja r.f. Abler, M.G. Marcus, J.M. Olson (red.), Geography's Inner Worlds. Pervasive Themes in Contemporary American Geography, Rutgers University Press, New Brunswick N.J., 1992, 412 s., Przegląd Geograficzny, 3-4, 1993, s Idea przyrody w historii myśli geograficznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1994, s Indywidualność geograficzna Kurdystanu, Geografia w Szkole, 1, 1994, s Relacja człowiek - przyroda w chińskiej myśli geograficznej, Czasopismo Geograficzne, 1, 1994, s Geografia międzynarodowego zadłużenia, Czasopismo Geograficzne, 3-4, 1994, s Studia podyplomowe z geografii w ośrodku kieleckim, Geografia w Szkole, 5, 1994, s Sympozjum Komisji Historii Myśli Geograficznej MUG, Praga, VIII 1994 r., Przegląd Geograficzny, 1-2, 1995, s Recenzja A. Buttimer - Geography and the Human Spirit, Johns Hopkins University Press, Baltimore - London, 1993, 287 s., Przegląd Geograficzny, 1-2, 1995, s

23 Podziały regionalne Polski a idea "Europy regionów", Geografia w Szkole, 2, 1995, s Geografia humanistyczna, Przegląd Powszechny, , s Recenzja Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość, Red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993, 331s., Czasopismo Geograficzne, 2, 1995, s Program studiów podyplomowych z geografii dla magistrów różnych specjalności, Instytut Geografii WSP Kielce 1995, s. 40. Tradycja i nowoczesność w historii myśli geograficznej, Rocznik Świętokrzyski, Seria B, Nr 22, 1995, s Pedagogika Manu, Edukacja i Dialog, 4, 1996, s Geografia jako dziedzina przyrodniczo-humanistycznego consensusu, Przegląd Geograficzny, t. 68, z. 1-2, 1996, s A philosophical perspective on contemporary Polish geography, Netherlands Geographical Studies, vol. 206, Knag/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit Utrecht 1996, s Granice racjonalności w geograficznych badaniach empirycznych: casus Stany Zjednoczone Ameryki, Rocznik Świętokrzyski Ser. B - Nauki Przyr. 23, 1996, s Ekonomia i ekologia w południowej Kalifornii, Geografia w Szkole, 3, 1996, s Idea przyrody w historii myśli geograficznej, wydanie drugie poszerzone, Wyd. Jedność, Kielce 1996, 296 s. Geografia jako sztuka edukacji, [w:] Człowiek bliżej Ziemi. O teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym zastosowaniu, M. Pulinowa (red.), WSiP, Warszawa 1996, s Epistemologia Immanuela Kanta a jedność przedmiotu geografii, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 3-4, 1996, s O formach agitacji proekologicznej, Wszechświat, t. 97, nr 11, 1996, s Recenzja A. Gorz, Capitalism, Socialism, Ecology, Verso, London-New York 1994, Przegląd Geograficzny z. 3-4, 1996, s Pierwsza Konferencja "European Urban and Regional Studies", Exeter, IV 1996 r., Przegląd Geograficzny, z.3-4, 1996, s Jezioro Mono - "Morze Martwe" amerykańskiego Zachodu, Wszechświat, 1, 1997, s

24 Migracje ludności z północnej Europy do krajów śródziemnomorskich, Geografia w Szkole, 1/97, 1997, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia, t. I i II, s , Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa Recenzja: "The Way the Modern World Works. World Hegemony to World Impasse", Peter J. Taylor, John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, Przegląd Geograficzny, t. LXIX z. 1-2, 1997, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia a podstawowy aksjomat procesu kształcenia, Geografia w Szkole, 4, 1997, s Ewolucja pojęcia regionu w literaturze geograficznej, Rocznik Świętokrzyski. Ser. B 24,1997, s Proces ekspatriacji ludności w Europie Zachodniej, Studia Kieleckie 2, 1997, s A well trod path to no-where: the ideological burden of geography in Poland, [w:] Religion, Ideology and Geographical Thought, U. Wardenga i W.J. Wilczyński (red.), IGU/IUHPS Commission on the History of Geographical Thought, Kielce 1998, s (współredaktor U. Wardenga) Religion, Ideology, and Geographical Thought, IGU/IUHPS Commission on the History of Geographical Thought, Kielce 1998, pp (współautor E. Wilczyńska) Geografia, t. I i II, s , Wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Graf-Punkt, Warszawa (współautor E. Wilczyńska) Suplement do podręcznika geografii dla szkół średnich, s. 32, Wydawnictwo Graf-Punkt, Warszawa O badaniach w zakresie historii myśli geograficznej w Polsce, Studia Kieleckie 3, 1998, s Por qué es importante la Geografía? Dedicado a todos aquellos quienes anhelan extraer a la geografía del curriculum escolar argentino. Centro de Estudios Alexander von Humboldt, Buenos Aires, Meridiano Revista de Geografía 6, 1998, s Humanistyczne fundamenty geografii, Kieleckie Studia Geograficzne 6, 1998, s Metodologiczne problemy historii myśli geograficznej, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, r. 43, nr 2, 1998, s

25 (współautorzy J. Kozak, E. Orłowska) Co jest istotą geografii? [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, tom IV, pod red. B. Domańskiego i W. Widackiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków1999, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia: program kształcenia dla gimnazjum SYNOPSIS, Graf- Punkt, Warszawa 1999, s. 20. Recenzja: O. Swolkień, Nowy ustrój te same wartości, Biblioteka Zielonych Brygad, Kraków 1995, Wszechświat, t. 100, nr 1-3, 1999, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia dla gimnazjum część pierwsza, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1999, s (współautor E. Wilczyńska) Program nauczania i przewodnik metodyczny dla gimnazjum, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1999, s. 99. Gatekeeping and Regional Knowledge in Poland, [w:] A. Buttimer, S. D. Brunn (red.) Text and Image. Social Construction of Regional Knowledges. Beiträge zur Regionalen Geographie 49, Institut für Länderkunde, Leipzig, 1999, s Between the Extremes of Fact and Value: Towards a Reconciliation of Natural Sciences and Humanities [w:] A. Wiercińska (red.), Man as a subject and object of culture, Polish Adult Education Association, Warsaw 1999, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia, Podręcznik dla gimnazjum, część druga, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2000, s (współautor E. Wilczyńska) Przewodnik metodyczny do Gimnazjalnego Atlasu Geograficznego i Atlasu Geograficznego dla Szkół Średnich, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, S. A., Warszawa 2000, s. 63. Struktura regionalna Polski w świetle powiązań migracyjnych miast, Studia Kieleckie Nr 4, 2000, s Ameryka Północna, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, tom 1, s , Wydawnictwo Naukowe PWN S. A., Warszawa Anglia, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, tom 2, s , Wydawnictwo Naukowe PWN S. A., Warszawa Antyle, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, tom 2, s , Wydawnictwo Naukowe PWN S. A., Warszawa

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

1.3. Metodologia badań szkolnictwa i jego wpływu na przemiany układów regionalnych

1.3. Metodologia badań szkolnictwa i jego wpływu na przemiany układów regionalnych 1. Zagadnienia metodologiczne 45 nr 1.7 Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych, Kraków, grudzień, s. 24 48. Zioło Z., 1990b, Tarnobrzeski Okręg Przemysłowy czynniki

Bardziej szczegółowo

Wskazuje na to sylwetka nauczyciela geografii absolwenta Akademii Pedagogicznej

Wskazuje na to sylwetka nauczyciela geografii absolwenta Akademii Pedagogicznej PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Zbigniew Zioło Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Jerzy KITOWSKI, prof. UR tel. 17 872 1694 e-mail: kitowski@univ.rzeszow.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 204 Stanowisko: Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Finansów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na )

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na ) Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na 4.05.2016) Monografia naukowa Źródło : Baza osiągnięć UEP 1. Marcinowicz, D., Kaczmarek, M., Gaczek, W., 2006, Poznański Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Urban Geography

KARTA KURSU. Urban Geography KARTA KURSU Geografia II stopień studia niestacjonarne aktualizacja 2015/2016 Nazwa Nazwa w j. ang. Geografia miast Urban Geography Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Agnieszka Kwiatek- Sołtys Zespół

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie samorządowe na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie samorządowe na kierunku Administracja Dr hab. Michał Flieger Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016. r OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie samorządowe na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej

Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 9 Wa r s z a w a Kr a k ó w 2006 Zbigniew Zioło Akademia Pedagogiczna, Kraków Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorczość w turystyce

przedsiębiorczość w turystyce Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie I rok turystyki i rekreacji studia I stopnia (licencjackie) informacja

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism punktowanych z 2015 r. część B (polskie czasopisma) Dyscyplina: pedagogika Oprac. Ewa A. Rozkosz (Centrum Informacji Naukowej DSW)

Wykaz czasopism punktowanych z 2015 r. część B (polskie czasopisma) Dyscyplina: pedagogika Oprac. Ewa A. Rozkosz (Centrum Informacji Naukowej DSW) Wykaz czasopism punktowanych z 2015 r. część B (polskie czasopisma) Dyscyplina: pedagogika Oprac. Ewa A. Rozkosz (Centrum Informacji Naukowej DSW) L.p. Tytuł czasopisma ISSN EISSN Liczba zeszytów / rok

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Polska Pedagogical University of Cracow, Poland

Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Polska Pedagogical University of Cracow, Poland Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 29 (4) 2015 Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017.

Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017. Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I ROLA MIAST W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK PRACE GEOGRAFICZNE NR 253

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK PRACE GEOGRAFICZNE NR 253 1 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK PRACE GEOGRAFICZNE NR 253 2 GEOGRAPHICAL STUDIES No. 253 CULTURAL LANDSCAPES OF POLAND AND THEIR

Bardziej szczegółowo

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia. Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa 1992 1. Dzieci z Zaolzia (z badań osobowości uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania). Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Bardziej szczegółowo

informacja o specjalnościach

informacja o specjalnościach Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie I rok geografii studia II stopnia (magisterskie) informacja o

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 1 Metodologia nauk geograficznych Egzamin 2 Filozofia 3 Biogeografia 4 Geografia rolnictwa Egzamin

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Monika Borowiec, Tomasz Rachwał Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Monika Borowiec, Tomasz Rachwał Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie Monika Borowiec, Tomasz Rachwał Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie Sprawozdanie z Pierwszej Ogólnopolskiej Metodycznej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski Curriculum Vitae 1. Nazwisko: Ejsmont 2. Imiona: Zbigniew 3. Data urodzenia: 15 luty 1951 r. 4. Narodowość: polska 5. Wykształcenie: wyższe Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE DOROBEK NAUKOWY mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE I. REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH I MONOGRAFII: 1. Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego pod red. T. Stanisławski, B. Przywora,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

informacja o specjalności

informacja o specjalności Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie I rok turystyki i rekreacji studia II stopnia (magisterskie) informacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE SEMINARIA MAGISTERSKIE GEOGRAFIA 2.

INSTYTUT GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE SEMINARIA MAGISTERSKIE GEOGRAFIA 2. INSTYTUT GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE SEMINARIA MAGISTERSKIE GEOGRAFIA 2. STOPNIA 2016/2017 Dr hab. prof. UP Krzysztof Bąk Organizacja seminarium 2. semestr:

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew Dokurno Wrocław,

dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 1 Załącznik nr 3 do wniosku habilitacyjnego dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 16-10-2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Ekologicznej ul. Komandorska

Bardziej szczegółowo

Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej

Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej mgr Marcin Semczuk Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny Krakowie semczuk@up.krakow.pl, p.424

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje:

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: 1. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Tytuł: Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji Wydawca: Akademia Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Analiza Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Gdańsk, 19.03.2015. (8 Uniwersytetów) Uniwersytecka Komisja Finansowa,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Bohdan Yuskiv Adres domowy: ul. L.Tolstogo 32 / 6 33-001 Równe, Ukraina E-mail: yuskivb@ukr.net Telefon i faks: +38 050

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

(4856) 6112605. 1996-2000 Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

(4856) 6112605. 1996-2000 Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej Mgr Jadwiga Maślanka Adres: Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika Gagarina 9 87-100 Toruń Telefon: (4856) 6112606; (4856) 6112602 Faks: (4856) 6112605 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej

Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej pod redakcją Zbigniewa Długosza i Tomasza Rachwała Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji

Bardziej szczegółowo

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo