NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INSTYTUTU GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INSTYTUTU GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO"

Transkrypt

1 NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INSTYTUTU GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE PROF. DR HAB. ZBIGNIEW ZIOŁO... 2 PROF. UP DR HAB. WITOLD WILCZYŃSKI DR MONIKA BOROWIEC DR SŁAWOMIR DOROCKI DR TOMASZ RACHWAŁ MGR WIOLETTA KILAR... 48

2 PROF. DR HAB. ZBIGNIEW ZIOŁO Kształtowanie się systemu przestrzennego miast na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej [w:] X Konwersatorium wiedzy o mieście. Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków. Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1988, s Europejskie uwarunkowania rozwoju struktur regionalnych i samorządowych [w:] Struktury samorządowe w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Gmin Małopolski z siedzibą w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rzeszów 1998, s Introduction [w:] La cooperative SCARA - Peut etre un modele a suivre, red. Z. Zioło, Academie Polonaise Des Sciences - Section a Cracovie. Commission Des Scence Economiques, nr 21. Cracovie 1998, s (współautorzy Debelle L., Fircowicz W., Maj r., Richard H., Woźniak M.,) La cooperative SCARA - Peut etre un modele a suivre, red. Z. Zioło, Academie Polonaise Des Sciences - Section a Cracovie. Commission Des Scence Economiques, nr 21. Cracovie 1998, ss. 63. Przesłanki otoczenia międzynarodowego w kreowaniu strategii rozwoju Małopolski Wschodniej [w:] Możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej Małopolski Wschodniej. Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Wyższych Uczelni w Jarosławiu. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Jarosław 1998, s Problematyka badawcza z dziedziny geografii przemysłu w ośrodku rzeszowskim [w:] Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, red. S. Misztal, Z. Zioło, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, Instytut Geografii WSP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa- Kraków 1988, s (współautor S. Misztal) Wprowadzenie [w:] Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, red. S. Misztal, Z. Zioło, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, Instytut Geografii WSP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków 1988, s

3 Współczesne uwarunkowania procesów restrukturyzacji struktur przemysłowych krajowych układów przestrzennych [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej Regionu Górnośląskiego, t. II. 47 Zjazd PTG, Sosnowiec września PTG Oddz. w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 1998, s (współautor I. Zioło) Przemiany demograficzne i społeczno-gospodarcze [w:] Dzieje Żołyni, ss. 638, red. W. Bonusiak, Rada Gminy Żołynia, Żołynia 1998, s Przemiany struktur funkcjonalnych centrów Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji gospodarki narodowej [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2048, Studia Geograficzne LXIX, Wrocław 1998, s (współautor M. Woźniak) Ocena relacji między cechami społeczno-gospodarczymi w procesie transformacji gospodarki narodowej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych, t. XLI/1, styczeń-czerwiec 1997, Wyd. "Secesja", Kraków 1998, s Model funkcjonowania rozwoju społeczno-gospodarczego państw Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, red. Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe nr 4/1998, cz. I, s Wprowadzenie. Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, red. Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe nr 4/1998, s. 7-12; Zeszyty Naukowe nr 5/1998, s (współautor M. Wożniak), Typologia gmin jako podstawa budowy strategii rozwoju województwa rzeszowskiego [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, red. Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe nr 5/1998, s Doktor Stanisław Zając - jeszcze nie bilans osiągnięć [w:] Doktor Stanisław Zając - jeszcze nie bilans osiągnięć, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Kraków, wrzesień 1998, s

4 Przemiany potencjału społeczno-gospodarczego Polski Południowo-Wschodniej w latach gospodarki centralnie sterowanej. Gospodarka-Polityka, red. r. Orłowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe nr 1/1998, s Przemiany struktury społeczno-gospodarczej Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji, [w:] Gospodarka-Przestrzeń-Środowisko; Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia się Europy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, red. S. L. Bagdziński, M. Marszałkowska, Toruń 1998, s (współautorzy K. Szymanowicz, M. Woźniak) Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Taksonomia, z. 5, 1998, s (współautor W. Osuch), The idea of Integrated Education Model for Science Teachers (w: Symposium "Education of Science Teacher". Programe and abstracts, Nałęczów październik 1998, s. Wprowadzenie, Introduction [w:] Rocznik Naukowo-Dydaktyczny z Prace geograficzne XVII. Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1998, s Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych [w:] Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości regionu rzeszowskiego [w:] II międzynarodowa konferencja naukowa nt. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie podkarpacia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Jarosław 1999, s Zarys holistycznej koncepcji funkcjonowania regionu miejskiego [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Oeconomia, vol. XXXII/XXXIII, Lublin 1998/1999, s Zarys uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego państwa Europy Środkowej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLI/2. Wyd. "Secesja", Kraków 1999, s Funkcjonowanie przestrzeni geograficznej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLI/2. Wyd. "Secesja", Kraków 1999, s Zarys typologii gmin województwa rzeszowskiego [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLI/2. Wyd. "Secesja", Kraków 1999, s

5 Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w procesie zmian systemu gospodarowania. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych Wyd. Naukowe Oddział PAN w Krakowie, Kraków 1999.,ss Recenzja pracy r. Domański: Przestrzenna transformacja gospodarki, PWN, Warszawa 1997, Czasopismo Geograficzne z. 1, t. LXX, 1999, s (współautor S. Piróg) Problematyka rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi od Krakowa do Przemyśla [w:] Turystyka oraz mała przedsiębiorczość jako forma aktywizacji obszarów przygranicznych, t. I, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Stowarzyszenie na rzecz utworzenia Uczelni w Jarosławiu, Jarosław 1999, s Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w procesie zmian systemu gospodarowania, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych Wyd. Naukowe Oddział PAN w Krakowie, Kraków 1999.,ss Podnoszenie konkurencyjności regionów, ich położenie przestrzenne i możliwości zmiany bazy ekonomicznej. Streszczenie referatu. Konferencja naukowa nt. Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, AE we Wrocławiu, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, Lądek Zdrój, października 1999 r., s. 1. (współautor r. Orłowski) Wprowadzenie [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (współredaktor r. Orłowski). Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 1999, s 7-8. Społeczno-gospodarcza typologia gmin województwa krakowskiego. Folia Geographica - Series Geographica-Oeconomica, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Nauk Geograficznych, vol. XXIX- XXX, Wyd. Oddziału PAN, Kraków , s Wprowadzenie [w:] Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych (red. Z. Zioło). Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, 2/1999, s Szanse rozwoju struktur regionalnych w Polsce w świetle tendencji przemian przestrzeni europejskiej [w:] Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych, red. Z. Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, 2/1999, s Wprowadzenie [w:] Problemy przemian układów regionalnych, red. Z. Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr 3/1999, s

6 Procesy transformacji struktur subregionalnych jako podstawa kreowania strategii Polski Południowo-Wschodniej [w:] Problemy przemian układów regionalnych (red. Z. Zioło). Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr 3/1999, s (współautor M. Woźniak) Pozycja województwa podkarpackiego w strukturze Polski [w:] Problemy przemian układów regionalnych, red. Z. Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr 3/1999, s Zmiany stopnia nasycenia polskiej przestrzeni krajowej samochodami osobowymi w okresie przebudowy gospodarczej [w:] Komunikacja a otoczenie, red. S. Dziadek, Studia ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999, s Wprowadzenie [w:] Geografia w reformowanym systemie szkolnictwa, red. Z. Zioło, Nowoczesna Szkoła nr 3. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s Prof. dr hab. Marianna Kozanecka [w:] Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku Czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. Rocznicę Urodzin, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s (współautor Piróg S. ) Potencjał i struktura indywidualnych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż drogi E-4 na odcinku Kraków-Przemyśl [w:] Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku Czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. Rocznicę Urodzin, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s Wprowadzenie, Introduction [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 1, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2000, s Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 1, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2000, s

7 Wprowadzenie [w:] Znaczenie geografii w systemie edukacyjnym, red. Z. Zioło, Problemy Studiów Nauczycielskich, nr 25, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s Rola wiedzy geograficznej w informacyjnej fazie rozwoju [w:] Znaczenie geografii w systemie edukacyjnym, red. Z. Zioło, Problemy Studiów Nauczycielskich, nr 25, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, s Miejsce indywidualnej działalności gospodarczej w strukturze regionalnej [w:] Turystyka oraz mała przedsiębiorczość jako formy aktywizacji obszarów przygranicznych, red. A. Jarosz, r. Fedan, PWSZ w Jarosławiu, Jarosław 2000, s Kierunki działalności Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie [w:] Geografia w szkole, , (269), s Zmiany struktury społeczno-gospodarczej a wizja integracji europejskiej (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej) [w:] Polska w Europie regionów, red. A. Mania, B. Płonka, Kraków 2000, s Wprowadzenie [w:] Prace Geograficzne XVIII, red. Z. Zioło, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków Uwarunkowania rozwoju struktur regionalnych wobec zróżnicowań przestrzeni europejskiej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie, lipiec-grudzień 1998, t. XLII/2, s Procesy transformacji struktur subregionalnych jako podstawa kreowania strategii rozwoju Polski Południowo-Wschodniej [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie, lipiec-grudzień 1998, t. XLII/2, s Model funkcjonowania struktury regionalnej [w:] Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Opolski, Komitet Przestrzennego zagospodarowania Kraju PAN, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s Problematyka kształtowania się centrów miejskich wzdłuż szlaku transportowego na odcinku Kraków - Lwów [w:] Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie, red. 7

8 S. Dziadek, M. Michałowska, Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000, s Problematyka oddziaływania: przedsiębiorstwo przemysłowe - środowisko geograficzne [w:] Polska - Europa; gospodarka, przemysł, red. J. Rajman, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2001, s Ewropiejskije predposyłki ekonomiczneskoj transformacji stran Centralnoj Ewropy [w:] Buchgatiepckij oblik b Ukraini na pocatky XXI stolittja, red. S. W. Mnych, Lwiwskij Nacjonalnyj Uniwersitet, Lwiw, 2001, s Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w relacji centrum - układ peryferyjny [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLIII/2, lipiecgrudzień 1999, Wydawnictwo i drukarnia "Secesja", Kraków 2001, s Wprowadzenie, Introduction [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków 2001, s Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2001, s (współautor S. Piróg) Koncentracja przestrzenna i struktura branżowa wiodących firm zachodnioeuropejskich [w:]czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Rzeszowski PTG, UMCS, Filia w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2001, s Wprowadzenie, Introduction [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 3, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001, s Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8

9 nr 3, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków- Rzeszów 2001, s (współautorzy Woźniak M., Zając K.) Z badań nad makroekonomicznymi relacjami w gospodarce polskiej [w:] Mikroekonometria w teorii praktyce, red. J. Holzer, Zeszyty Naukowe nr 320, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 11, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s Konkurencyjność miast w układach przestrzennych [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001, s Struktura przestrzeni regionalnej jako miejsca realizacji procesów społeczno-gospodarczych i kulturowych. Opolskie Roczniki Ekonomiczne, red. Z. Mikołajewicz), t. 16, PTE, Oddział w Opolu, Opole 2001, s Recenzja książki: M. D. Jankiw: Organizacijno-ekonomiczni mechanizmi pazwitku i funkcjonuwanija APK Ukraini. Koopocwita, Lwiw 2000, ss. 448, Czasopismo Geograficzne, nr 4, 2001, s Przemiany integracji międzynarodowej przemysłu w relacji centrum - układ peryferyjny [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLIII/2, Lipiecgrudzień 1999 r., Wyd. "Secesja", Kraków 2001, s Model uwarunkowań funkcjonowania społeczno-gospodarczego układu Mielca na tle procesów integracji gospodarczej [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLIV/1, Styczeń-czerwiec 2000 r., Wyd. "Secesja", Kraków 2001, s (współautorzy Zając K., Woźniak M.) Metody analizy porównawczej układów regionalnych [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XLIV/1, Styczeńczerwiec 2000 r., Wyd. "Secesja", Kraków 2001, s (współautorzy Kudełko J., Woźniak M) Miejsce województw pogranicza wschodniego i zachodniego w przestrzeni europejskiej i krajowej [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, red. A. Stasiak, r. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001, s (współautor Kudełko J) Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynnik rozwoju wschodniego pogranicza [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, red. A. Stasiak, r. Horodeń- 9

10 ski, C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001, s (współautorzy Woźniak M., Polak I.) Differetiation of Socio-Economic Spece in Border Counties of Poland and Slovakia [in:] Spatial Dimension of Socio-EconomicTransformation Processes in Central and Eastern Europe on the Turn of the 20th Centrury, vol. II, ed. J. Kitowski, The Stanisław Liszczycki Intitute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Scences in Warsaw; Faculty of Economcs, The Maria Curie-Skłodowska University, Branch in Rzeszów; Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw. Papers and Monographs of the Department of Economy, no 22, Rzeszów 2001, p Model funkcjonowania regionu lubelskiego [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy słabiej rozwiniętych regionów wschodniego pogranicza Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, red. J. Kurys, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej, IV Wydział Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie, Lublin 2001, s Informatyzacja przestrzeni gospodarczej jako wyznacznik konkurencyjności regionu [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2001, s Struktura przestrzenna centrów wzrostu województwa małopolskiego [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych, PAN Oddział w Krakowie, t. XLIV/2, Lipiec-grudzień 2000, Wyd. "Secesja", Kraków 2002, s Typy zachowań polskich przedsiębiorstw w procesie globalizacji, [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych, PAN Oddział w Krakowie, t. XLIV/2, Lipiec-grudzień 2000, Wyd. "Secesja", Kraków 2002, s Wstęp [w:] A. Jarosz: Polityka ekonomiczna, Oficyna wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL, Filia w Stalowej Woli 2002, s. 7. Recenzja pracy zbiorowej: Eastern Bordes of European Integration Processes, red. J. Kitowski, The Stanisław Liszczycki Intitute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Scences in Warsaw; Faculty of Economcs, The Maria Curie-Skłodowska University, Branch in Rzeszów; Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in 10

11 Warsaw. Papers and Monographs of the Department of Economy, no 19, Rzeszów 2000; 809 s, Przegląd Geograficzny, 2002, t. 75, z. 2, s Wpływ procesów transformacji na zachowania się układów subregionalnych [w:]transformacja systemowa w Polsce. Ocena i perspektywy, red. Z. Szymla, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002, s Czynniki i bariery kształtowania współpracy transgranicznej [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, 50, Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rzeszów 2002, s (współautor A. Klasik) Wprowadzenie [w:] Procesy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjności regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Klasik, Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s Struktura przestrzenna centrów wzrostu województwa małopolskiego [w:] Procesy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjności regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Klasik, Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s Model aktualizacji treści kształcenia geograficznego [w:] Edukacja geograficzna w szkole. Teoria i praktyka, red. Z. Zioło, Nowoczesna Szkoła nr 8, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2002, s (współautor S. Piróg) Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnioeuropejskich. Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu, PTG, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2002, s Recenzja książki: Ewa Bojar: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ss. 184, Czasopismo geograficzne nr 4, (współautorzy M. Woźniak, K. Zając) Pozycja województwa małopolskiego w strukturze regionalnej Polski [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań 2002, s

12 Conditions of Social and Economical Development of Central and Middle European Countries [in:] New Arrangements of Socio-Economic Links in Central and Eastern Europe.Wyd., ed. J. Kitowski, The Stanisław Liszczycki Intitute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Scences in Warsaw; University og Rzeszów, Faculty of Economcs, Section of Economy at the Krakow Branch of the Polish Academy of Scences,Higher School of Administration and Management in Przemyśl, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów 2002, s (współautor M. Woźniak) Clasyfication of areas of Polish and Ukrainian Borderlands, II, ed. J. Kitowski, The Stanisław Liszczycki Intitute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Scences in Warsaw; University of Rzeszów, Faculty of Economcs, Section of Economy at the Krakow Branch of the Polish Academy of Scences, Higher School of Administration and Management in Przemyśl, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów 2002, s Koncepcja badań układów przestrzennych. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLV/1, styczeń-czerwiec 2001, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 2003, s (współautorzy J. Kudełko, M. Woźniak) Znaczenie zróżnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województw Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLV/1, styczeń-czerwiec 2001, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 2003, s (współautor T. Ślęzak) Wprowadzenie [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, red. T. Ślęzak, Z. Zioło, Biuletyn KPZK PAN, z. 205, Warszawa 2003, s Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego [w:] Społecznogospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, red. T. Ślęzak, Z. Zioło, Biuletyn KPZK PAN, z. 205, Warszawa 2003, s Problemy transformacji struktur przemysłowych [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLV/2, Lipiec-grudzień 2001, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 2003, s (współautor M. Tracz) W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Sławomira Piskorza [w:] Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka, red. M. Tracz, M., Z. Zioło, Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna, Kraków 2004, s

13 Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 7, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2004, s (współautor J. Kudełko) Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych [w:] Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych, red. J. Kitowski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s (współautor Z. Makieła) Wprowadzenie, Introduction [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 7, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2004, s Problematyka kształcenia nauczycieli do nauczania Przedsiębiorczości w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004, s Problematyka zachowań przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLVI/2, Lipiec-grudzień 2002, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2004, ss Procesy i modele kształtowania krajowych układów regionalnych [w:] Procesy i kierunki przemian gospodarczych w Polsce w okresie transformacji, red. Z. Mikołajewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Ekonomia 28, Opole 2004, s Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddz. w Krakowie, t. XLVI/2, Lipiec-grudzień 2002, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2004, ss Recenzja książki: r. Domański, Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, ss. 317, Przegląd Geograficzny, z. 2, 2005, s Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną w Akademii Pedagogicznej w Krakowie [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość-Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytu- 13

14 tu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2005, s (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość-Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2005, s Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość-Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2005, s (współautor E. Malisiewicz) Program polsko-słowacki w ramach inicjatywy Interreg III A [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, red. Z. Zioło, Wyd. Instytut Gospodarki WSiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, s Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną w Akademii Pedagogicznej w Krakowie [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z Zioło, T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość- Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2001, s (współautor J. Kudełko) Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach [w:] Procesy i kierunki przemian w gospodarcze, przestrzeni i społeczeństwie Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin, red. M. Bogucka, J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s (współautorzy W. Fircowicz, r. Maj, M. Woźniak) Wprowadzenie [w:] Rolnictwo w Departamencie Aube, rozwój i perspektywy, Studia Regionalne i Lokalne, t. 1, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRES w Dzierdziówce, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Societe Academique Troyas, Dzierdziówka-Kraków 2006, s (współautor J. Kudełko) Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej [w:] Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, red. E. Rydz, Studia Obszarów Wiejskich, t. 11, Komisja Obsza- 14

15 rów Wiejskich PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich Instytutu GeografiiiPZ PAN, Warszawa 2006, s (współautor J. Kudełko) Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddz. w Opolu, Opole 2006, s (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie, Introduction [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 9, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2006, s (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie, Introduction [w:] Rola przedsiębiczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki., red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość- Edukacja, nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków 2006, s (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie. Introduction, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2006, s Firmy informatyczne w województwach Polski [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografa społeczno-ekonomiczna, dydaktyka, red. T. Komornicki, Z. Podgórski, Dokumentacja Geograficzna, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa 2006, s Potencjał ekonomiczny wiodących światowych miast na przełomie wieków [w:] Urbanizacja i społeczeństwo, red. B. Górz, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, P.W. Stabil, Kraków 2006, s Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 9, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2006, s Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Prze- 15

16 strzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków 2006, s Zarys teoretycznych przesłanek kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej [w:] Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej, red. T. Kudłacz, Biuletyn KPZK PAN, z. 224, KPZK PAN, Warszawa 2006, s Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle siedzib zarządów wiodących korporacji [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2006, s (współautorzy r. Maj, M. Woźniak) Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i rolnictwa wideł Wisły i Sanu, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRES w Dzierdziówce. (współautorzy M. Borowiec, W. Kilar) Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu" [w:] Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu", red. Z. Zioło, M. Borowiec, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Apedagogicznej w Krakowie, Warszawa Kraków Cele strategiczne w strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata [w:] Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PRO- GRES w Dzierdziówce. Recenzja książki E. Rydz: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2006, ss. 313, Czasopismo Geograficzne, 1-2. /2007, s Zarys koncepcji budowy teorii struktury przestrzennej przemysłu [w:] Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu, red. Z. Zioło, M. Borowiec, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa- Kraków 2007, s

17 Uwarunkowania rozwoju polskiej przestrzeni w integrującej się Europie [w:] Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, red. T. Markowski, A. Stasiak, Biuletyn KPZK PAN, z. 233, Warszawa 2007, s Zarys bilansu powiązań przestrzennych przemysłu [w:] Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Nauki geograficzne w badaniach regionalnych t. II, red. I. Kiniorska, S. Sala, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2007, s (współautor J. Kudełko) Model funkcjonowania metropolii [w:] Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, red. J. Kudełko, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych nr 22, Wydawnictwo PAN Oddz. w Krakowie, Kraków 2007, s (współautor T. Rachwał) Dorobek Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach , ss. 8 Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, (red. Z. Zioło i T. Rachwał), Przedsiębiorczość Edukacja Nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków Warszawa 2007, s (współautor I. Zioło) Ekologiczna koncepcja przestrzeni geograficznej, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, ss. 11. Miejsce przestrzeni rolniczej w strukturze przestrzeni geograficznej [w:] Księga Jubileuszowa Prof. J. Falkowskiego, Wyd. Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2007, ss. 12. (współautor T. Rachwał) Wprowadzenie, Introduction, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Zioło Z., Rachwał T., Przedsiębiorczość Edukacja, nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, 2007, s Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy[w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło i T. Rachwał, seria: Przedsiębiorczość Edukacja nr 4, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa Kraków 2008, s

18 Zioło Z., Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 10, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa Kraków 2008, s Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 11, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa Kraków 2008, s Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych (red. Z. Zioło i T. Rachwał), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa Kraków 2009, s Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło i T. Rachwał), Przedsiębiorczość Edukacja Nr 5, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków Warszawa (w druku) Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, [w:] Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa Kraków (w druku) 18

19 PROF. UP DR HAB. WITOLD WILCZYŃSKI Odpływ ludności z Polski do RFN w latach , Czasopismo Geograficzne 2, 1987, s Recenzja r. J. Johnston, Philosophy and Human Geography, E. Arnold, London 1986, Czasopismo Geograficzne 3, 1987, s Tendencje rozwoju miast Stanów Zjednoczonych, Czasopismo Geograficzne 2, 1988, s Głos w sprawie metodologicznego oblicza polskiej geografii, Przegląd Geograficzny 1-2, 1988, s Geograficzne implikacje rozwoju filozofii nauki, Kieleckie Studia Geograficzne 4, 1988, s Geografia regionalna jako przedmiot nauczania i jako dyscyplina badawcza, Rocznik Naukowo- Dydaktyczny WSP w Krakowie 12, 1988, s Ciągłość tradycji w geografii polskiej, Geografia w Szkole 5, 1988, s Urbanizacja w ChRL, Czasopismo Geograficzne 1, 1989, s Rozwój przemysłu i urbanizacja w Korei Południowej, Czasopismo Geograficzne 1, 1989, s Ludność indiańska w USA, Czasopismo Geograficzne 2, 1989, s Rozwój krajów basenu Pacyfiku, Geografia w Szkole 3, 1989, s Zmiany w rozmieszczeniu ludności Stanów Zjednoczonych, 1989, Czasopismo Geograficzne 4, s Geographical Teaching as a Means of Environmental Education, International Conference on "Teachers Education in the Field of Environment Protection", Cracow, June 1989, pp Szkoła polska wobec potrzeb edukacji ekologicznej, Nowa Szkoła 1, 1990, s Problemy rozwoju regionalnego Tajlandii, Czasopismo Geograficzne 1-2, 1990, s Region radomski - aspiracje, rzeczywistość, perspektywy, Kontakt 10, 1990, s

20 Ekologizm a kultura Zachodu, Recenzja E.C. Hargrove, Fundamentals of Environmental Ethics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ., Przegląd Powszechny 11, 1990, s (współautor E. Wilczyńska) Polskie problemy wychowania w duchu pokoju, Nowa Szkoła 8, 1990, s Recenzja T. Hagerstrand, A. Buttimer (eds. ), Geographers of Norden. Reflections on Career Experiences, Lund University Press, Lund, Przegląd Geograficzny 3-4, 1990, s Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego Tajwanu, Czasopismo Geograficzne 3-4, 1990, s Działalność Instytutu Kształtowania Środowiska Krajów Azji Wschodniej i Pacyfiku w Honolulu, Czasopismo Geograficzne 3-4, 1990, s Rola geografii w procesie edukacji ekologicznej, Geografia w Szkole 5, s (współautor E. Wilczyńska) Wacław Nałkowski , [w:] G.Martin, (ed.) Geographers, vol. 13, International Geographical Union and International Union for the History and Philosophy of Science, London, Mansell, 1990, pp Znaczenie miejsca [w:] J. Janiec (red.) Skarżysko-Kamienna Księdzu Profesorowi Włodzimierzowi Sedlakowi, Skarżysko-Kamienna 1991, s Region jako zasada podziału administracyjnego Polski (casus Radom), Geografia w Szkole 1, 1991, s Aktualny przyrost liczby ludności świata, Geografia w Szkole 2, 1991, s (współautor E. Wilczyńska) Recenzja Z. Krawczyk, Rabindranath Tagore - w poszukiwaniu prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania, PWN Warszawa 1990, Nowa Szkoła 5, 1991, s Emigracja z Polski do RFN w latach 80-tych, Czasopismo Geograficzne 1-2, 1991, s (współautor E. Wilczyńska) Nauka - światopogląd - edukacja, Nowa Szkoła 7, 1991, s (współautor J. Mityk) Próba typologii demograficznej województwa kieleckiego, Studia Kieleckie 2/70, 1991, s Edukacja środowiskowa jako problem naukowy i filozoficzny, [w:] M.Lubelska (red.), Wychowanie środowiskowe w nauczaniu-uczeniu się geografii, WOM i PTG Kraków 1991, s

21 Recenzja r. J. Johnston, D. Gregory, D. M. Smith (eds. ), The Dictionary of Human Geography, Basil Blackwell, Oxford 1989, Przegląd Geograficzny 3-4, 1991, s Na marginesie "Dialogue Project", Czasopismo Geograficzne 4, 1991, s Nauka - ekologizm - edukacja, [w:] I. Celejowa (red.), Edukacja ekologiczna i zdrowotna dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie 'Zdrowy Człowiek', Warszawa 1992, s Geografia w perspektywie zmiany programu kształcenia ogólnego, Geografia w Szkole 2, 1992, s Recenzja L.J.Paul (ed.) Post-war development of regional geography, Knag/Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht, Amsterdam - Utrecht 1989, Przegląd Geograficzny 1-2, 1992, s Słowenia, Geografia w Szkole 3, 1992, s Stanisław Pawłowski , [w:] G. J. Martin (ed.), Geographers vol. 14, Mansell, London. pp , Wokół koncepcji reformy oświaty: trudno ale atrakcyjnie, Edukacja i Dialog 5, 1992, s "Redukcja transcendentalna" w dydaktyce, Edukacja i Dialog 7, 1992, s Propozycja nowej struktury studiów nauczycielskich, Nowa Szkoła 8, 1992, s Fenomen dziecięcej prostomyślności, Edukacja i Dialog 10, 1992, s Pozytywistyczno - humanistyczny rozłam w geografii, Kieleckie Studia Geograficzne 5, 1992, s Recenzja r.j.johnston, G.A.Hoekveld, J.Hauer (eds. ), Regional Geography. Current Developments and Future Prospects, Routledge, London & New York 1990, Przegląd Geograficzny 3-4, 1992, s XXVII Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Waszyngtonie, Geografia w Szkole 1, 1993, s Okoliczności i następstwa niszczenia lasów równikowych, Geografia w Szkole 2, 1993, s Edukacja w dobie informatyki, Społeczeństwo Otwarte 4, Reforma Szkolna 6, 1993, s Społeczna rola geografii, Studia Kieleckie 2/78, 1993, s

22 Procesy dyferencjacji terytorialnej we współczesnym świecie, Studia Kieleckie 2/78, 1993, s Nature, Life, and Science (Selected translations from Sedlak), IGU Commission on the History of Geographical Thought, XIX Congress of History of Science, Zaragoza Metodologiczne przesłanie Dionizego Piaseckiego, Czasopismo Geograficzne 2, 1993, s Geografia w perspektywie zmiany programu kształcenia ogólnego, Reforma Szkolna, 7/8, 1993, s Znaczenie miejsca, [w:] J.Janiec, r.sowa, B.Piątek, J.Sieczka [red.], Rzecz o Włodzimierzu Sedlaku, Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna, 1993, s Geografia polska i jej pozycja na forum międzynarodowym, Czasopismo Geograficzne, 3-4, 1993, s Podróż do źródeł edukacji, Reforma Szkolna 9, 1993, s Sympozjum Komisji Historii Myśli Geograficznej MUG, Saragossa, VIII 1993 r., Przegląd Geograficzny, 3-4, s. 1993, Recenzja r.f. Abler, M.G. Marcus, J.M. Olson (red.), Geography's Inner Worlds. Pervasive Themes in Contemporary American Geography, Rutgers University Press, New Brunswick N.J., 1992, 412 s., Przegląd Geograficzny, 3-4, 1993, s Idea przyrody w historii myśli geograficznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1994, s Indywidualność geograficzna Kurdystanu, Geografia w Szkole, 1, 1994, s Relacja człowiek - przyroda w chińskiej myśli geograficznej, Czasopismo Geograficzne, 1, 1994, s Geografia międzynarodowego zadłużenia, Czasopismo Geograficzne, 3-4, 1994, s Studia podyplomowe z geografii w ośrodku kieleckim, Geografia w Szkole, 5, 1994, s Sympozjum Komisji Historii Myśli Geograficznej MUG, Praga, VIII 1994 r., Przegląd Geograficzny, 1-2, 1995, s Recenzja A. Buttimer - Geography and the Human Spirit, Johns Hopkins University Press, Baltimore - London, 1993, 287 s., Przegląd Geograficzny, 1-2, 1995, s

23 Podziały regionalne Polski a idea "Europy regionów", Geografia w Szkole, 2, 1995, s Geografia humanistyczna, Przegląd Powszechny, , s Recenzja Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość, Red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993, 331s., Czasopismo Geograficzne, 2, 1995, s Program studiów podyplomowych z geografii dla magistrów różnych specjalności, Instytut Geografii WSP Kielce 1995, s. 40. Tradycja i nowoczesność w historii myśli geograficznej, Rocznik Świętokrzyski, Seria B, Nr 22, 1995, s Pedagogika Manu, Edukacja i Dialog, 4, 1996, s Geografia jako dziedzina przyrodniczo-humanistycznego consensusu, Przegląd Geograficzny, t. 68, z. 1-2, 1996, s A philosophical perspective on contemporary Polish geography, Netherlands Geographical Studies, vol. 206, Knag/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit Utrecht 1996, s Granice racjonalności w geograficznych badaniach empirycznych: casus Stany Zjednoczone Ameryki, Rocznik Świętokrzyski Ser. B - Nauki Przyr. 23, 1996, s Ekonomia i ekologia w południowej Kalifornii, Geografia w Szkole, 3, 1996, s Idea przyrody w historii myśli geograficznej, wydanie drugie poszerzone, Wyd. Jedność, Kielce 1996, 296 s. Geografia jako sztuka edukacji, [w:] Człowiek bliżej Ziemi. O teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym zastosowaniu, M. Pulinowa (red.), WSiP, Warszawa 1996, s Epistemologia Immanuela Kanta a jedność przedmiotu geografii, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 3-4, 1996, s O formach agitacji proekologicznej, Wszechświat, t. 97, nr 11, 1996, s Recenzja A. Gorz, Capitalism, Socialism, Ecology, Verso, London-New York 1994, Przegląd Geograficzny z. 3-4, 1996, s Pierwsza Konferencja "European Urban and Regional Studies", Exeter, IV 1996 r., Przegląd Geograficzny, z.3-4, 1996, s Jezioro Mono - "Morze Martwe" amerykańskiego Zachodu, Wszechświat, 1, 1997, s

24 Migracje ludności z północnej Europy do krajów śródziemnomorskich, Geografia w Szkole, 1/97, 1997, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia, t. I i II, s , Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa Recenzja: "The Way the Modern World Works. World Hegemony to World Impasse", Peter J. Taylor, John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, Przegląd Geograficzny, t. LXIX z. 1-2, 1997, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia a podstawowy aksjomat procesu kształcenia, Geografia w Szkole, 4, 1997, s Ewolucja pojęcia regionu w literaturze geograficznej, Rocznik Świętokrzyski. Ser. B 24,1997, s Proces ekspatriacji ludności w Europie Zachodniej, Studia Kieleckie 2, 1997, s A well trod path to no-where: the ideological burden of geography in Poland, [w:] Religion, Ideology and Geographical Thought, U. Wardenga i W.J. Wilczyński (red.), IGU/IUHPS Commission on the History of Geographical Thought, Kielce 1998, s (współredaktor U. Wardenga) Religion, Ideology, and Geographical Thought, IGU/IUHPS Commission on the History of Geographical Thought, Kielce 1998, pp (współautor E. Wilczyńska) Geografia, t. I i II, s , Wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Graf-Punkt, Warszawa (współautor E. Wilczyńska) Suplement do podręcznika geografii dla szkół średnich, s. 32, Wydawnictwo Graf-Punkt, Warszawa O badaniach w zakresie historii myśli geograficznej w Polsce, Studia Kieleckie 3, 1998, s Por qué es importante la Geografía? Dedicado a todos aquellos quienes anhelan extraer a la geografía del curriculum escolar argentino. Centro de Estudios Alexander von Humboldt, Buenos Aires, Meridiano Revista de Geografía 6, 1998, s Humanistyczne fundamenty geografii, Kieleckie Studia Geograficzne 6, 1998, s Metodologiczne problemy historii myśli geograficznej, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, r. 43, nr 2, 1998, s

25 (współautorzy J. Kozak, E. Orłowska) Co jest istotą geografii? [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, tom IV, pod red. B. Domańskiego i W. Widackiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków1999, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia: program kształcenia dla gimnazjum SYNOPSIS, Graf- Punkt, Warszawa 1999, s. 20. Recenzja: O. Swolkień, Nowy ustrój te same wartości, Biblioteka Zielonych Brygad, Kraków 1995, Wszechświat, t. 100, nr 1-3, 1999, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia dla gimnazjum część pierwsza, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1999, s (współautor E. Wilczyńska) Program nauczania i przewodnik metodyczny dla gimnazjum, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1999, s. 99. Gatekeeping and Regional Knowledge in Poland, [w:] A. Buttimer, S. D. Brunn (red.) Text and Image. Social Construction of Regional Knowledges. Beiträge zur Regionalen Geographie 49, Institut für Länderkunde, Leipzig, 1999, s Between the Extremes of Fact and Value: Towards a Reconciliation of Natural Sciences and Humanities [w:] A. Wiercińska (red.), Man as a subject and object of culture, Polish Adult Education Association, Warsaw 1999, s (współautor E. Wilczyńska) Geografia, Podręcznik dla gimnazjum, część druga, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2000, s (współautor E. Wilczyńska) Przewodnik metodyczny do Gimnazjalnego Atlasu Geograficznego i Atlasu Geograficznego dla Szkół Średnich, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, S. A., Warszawa 2000, s. 63. Struktura regionalna Polski w świetle powiązań migracyjnych miast, Studia Kieleckie Nr 4, 2000, s Ameryka Północna, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, tom 1, s , Wydawnictwo Naukowe PWN S. A., Warszawa Anglia, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, tom 2, s , Wydawnictwo Naukowe PWN S. A., Warszawa Antyle, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, tom 2, s , Wydawnictwo Naukowe PWN S. A., Warszawa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach

Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach 222. Forum Debaty Publicznej, Panel ekspercki, Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje a co hamuje rozwój?,

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Lista publicańiilor:

Lista publicańiilor: Prof. dr hab. Jan A. Wendt Institutul de Geografie Universitatea din Gdansk Lista publicańiilor: CărŃi: 1. Wendt J., 1999. Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, Geopolitical Studies, vol.

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku

Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku INSTYTUT GEOGRAFII Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Działalność

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach naukowych i seminariach

Udział w konferencjach naukowych i seminariach Udział w konferencjach naukowych i seminariach PLANOWANE: 1. III Ogólnopolska Konferencja Emerytalna (OKE 2013), Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Piotrków Trybunalski, 5-6 listopada 2013 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych

Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY

Bardziej szczegółowo

Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014

Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014 Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014 zestawienie: Kinga Stanek W 2014 roku mija 15 lat od powołania Mazowieckiego Biura Planowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU

WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU Niniejszy wykaz przedstawia zatrudnionych wykładowców i obejmuje osoby posiadające minimum stopień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. Stefan Frydrychowicz zainteresowania

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE KSIĄŻKI AUTORSKIE 1. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej. Toruń 2005. 2. Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1989. Toruń

Bardziej szczegółowo

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE)

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 346 AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron * 1. Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. 2. Pojęcie auditów

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Regionalne elity polityczne w Polsce

Regionalne elity polityczne w Polsce Agnieszka Szczudlińska-Kanoś doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka zarządzania i marketingu Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU STUDIA POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA Pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE KSZTAŁCENIA

GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE KSZTAŁCENIA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA nr 38 GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 Spis treści treści Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2 Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 NAUKA I ROZWÓJ Potencjał badawczy 46 Perspektywy rozwoju kształcenia 50 Współpraca z zagranicą i programy

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo