Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi"

Transkrypt

1 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi Małgorzata Górecka

2 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 przygotowana przez mgr Małgorzatę Górecką nauczyciela dyplomowanego Powstała w oparciu o: Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r., (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz i 1126) Ustawą Karta Nauczyciela z 1982 r., (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela z 29 czerwca 1972 r., Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 nr 83 poz. 522 z późniejszymi zmianami ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U NR 61 Poz. 624 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. nr 26 poz.232 Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi Program wychowawczy Program profilaktyczny 2

3 Przy planowaniu wzięto pod uwagę misję i wizję szkoły. Misja szkoły: Uczymy się rozumieć świat i rozwiązywać swoje przyszłe problemy Potrafimy współdziałać z innymi Pielęgnujemy tradycje naszej szkoły Promujemy zdrowy styl życia we wszystkich jego sferach ( fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej ) Kształtujemy postawy patriotyczne Wizja szkoły: W Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi proces nauczania i uczenia się jest radosnym przeżyciem dla społeczności szkolnej. Absolwent szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie oraz dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Sposoby osiągnięcia przedstawionej wizji: Dobrze funkcjonują struktury organizacyjne Są jasno formułowane cele Lekcje wykorzystywane i kształtowane konsekwentnie, ukierunkowane na ucznia Życie szkoły kształtowane interesująco z uwzględnieniem otaczającej rzeczywistości i zachowaniem tradycji szkoły Nauczyciele i uczniowie identyfikują się ze szkołą Dyrektor szkoły jest źródłem inspiracji pedagogicznych Nauczyciele są gotowi do innowacji, zdolni do komunikowania się i kooperacji Szkoła współpracuje z otoczeniem Regularnie prowadzone jest wewnątrzszkolne doskonalenie i działania zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkoły Istnieją opracowane zasady i metody zbierania informacji od rodziców w celu prowadzenia diagnozy potrzeb klientów Uczniowie otrzymują wsparcie w różnych dziedzinach życia szkolnego i rodzinnego Absolwenci szkoły bez trudu kontynuują naukę w wybranej szkołe Cele ogólne Szkoła jest bezpieczna. Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia. Szkolny program wychowawczy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości każdego dziecka. Kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizację zadań statutowych szkoły. 3

4 Zasoby materialne szkoły zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych szkoły. Szkoła jest otwarta na kontakty ze środowiskiem lokalnym. Kultura oraz klimat szkoły sprzyjają wysokiej jakości kształcenia i wychowania STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY: ZARZĄDZANIE DYDAKTYKA WYCHOWANIE KADRA BAZA PODOBSZARY: 1. Organizacja i zarządzanie. 2. Współpraca z organem prowadzącym, nadzoru pedagogicznego, związkami zawodowymi 3. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia. 4. Rozwój zainteresowań. 5. Kampania bohater 6. Opieka i wychowanie. 7. Doskonalenie nauczycieli (podwójne kwalifikacje) 8. Współpraca szkoły. 9. Kompetencje a praca w szkole. 10. Wymiana doświadczeń. 11. Stan techniczny. 12. Wyposażenie. 4

5 Obszar pracy szkoły: Zarządzanie Podobszar: Organizacja i zarządzanie ZARZĄDZANIE Personel szkoły współdziała w zakresie utrzymania jakości pracy w placówce. Szkoła działa rytmicznie i systemowo realizuje plan pracy. Prowadzona ewaluacja wskazuje na stały rozwój szkoły. Standard I: Dyrektor integruje podmioty działające w szkole, rozdziela zadania zgodnie z kompetencjami pracowników, aktywizuje do realizacji zadań promujących szkołę w regionie zapewnia się wykonawcom zadań swobodę działania dla realizacji projektów i przedsięwzięć pozyskuje się środki finansowe i rzeczowe doposaża się i modernizuje szkołę wyznacza obszary działań ewaluacyjnych kieruje się placówką poprzez zasady i procedury kontroli zarządczej, monitoruje się te działania 1. Efektywna współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych 2. Wyznaczenie kierunków modernizacji i doposażenia szkoły 3. Ewaluacja i kontrola zarządcza Zebrania Rady Pedagogicznej pod kątem rozwoju szkoły, rozwoju zainteresowań uczniów i nauczycieli. Poznanie oczekiwań nauczycieli Spotkania na terenie szkoły i poza nią (wyjazdowe), aktywizujące nauczycieli. Dyrektor Cały rok szkolny Imprezy i uroczystości z udziałem całej szkoły Święto Szkoły, Dzień Dziecka, Boże Narodzenie, Święto Rodziny Nauczyciele Zgodnie z planem pracy na dany rok Opracowanie kierunków współpracy z organizacjami mogącymi wesprzeć finansowo działania szkoły Przygotowanie planu modernizacji i doposażenia szkoły Plan ewaluacji i kontroli Podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Dziecka, Fundacja PODUCHA, Fundacja Centrum Dialogu Kostiuchnówka Wzbogacenie zaplecza metodycznego zgodnie z potrzebami, kierunkami rozwoju i wymogami BHP Powołanie zespołu ds. ewaluacji; Wyznaczenie obszarów do badania; Opracowanie narzędzi badawczych; analiza i wnioski Dyrektor 2012/2013 Dyrektor, Instruktor BHP Każdego roku pracy szkoły Dyrektor, wicedyrektor Każdego roku pracy szkoły 5

6 Obszar pracy szkoły: Zarządzanie Podobszar: Współpraca z organem prowadzącym, nadzoru pedagogicznego, związkami zawodowymi Ścisła współpraca z nadzorem pedagogicznym (merytorycznym i finansowym)jest nieodzowna dla prawidłowego funkcjonowania szkoły i jej rozwoju. Standard II: Szkoła współpracuje ze wszystkimi organami wspierającymi jej rozwój i działania w celu podniesienia jakości pracy i zadowolenia klientów organy zwierzchnie współuczestniczą w życiu szkoły uzgadniane są wszelkie działania dotyczące funkcjonowania szkoły konsultuje się działania programowe, korzysta ze wsparcia i doradztwa konsultuje się sprawy pracownicze ze związkami 1. Program imprez, w których współuczestniczą władze oświatowe 2. Uzgadnianie spraw finansowych, administracyjnych, organizacyjnych i inwestycyjnych 3. Konsultacja i współdziałanie na polu dydaktyki i wychowania 4. Program współpracy ze związkami zawodowymi Realizacja rocznego planu Uroczystości szkolne Wyznaczenie liderzy Zgodnie z terminarzem pracy szkoły Realizacja kalendarza roku szkolnego zgodnie z oczekiwaniami MEN Plan pracy ustalany na podstawie MEN Dyrektor Jw. Uaktualnianie dokumentów szkoły zgodnie z nowym prawem oświatowym Praca nad dokumentami szkoły Dyrektor zespołem nauczycieli Na bieżąco 6

7 DYDAKTYKA Obszar pracy szkoły: Dydaktyka Podobszar: Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia. Poza zwróceniem szczególnej uwagi w standardzie I na edukację środowiskową i prozdrowotną należy rozszerzyć zakres zainteresowań i przyjrzeć się realizacji podstawy programowej i odpowiedniemu doborowi programów zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym Standard I: Szkolny zestaw programów nauczania gwarantuje realizację podstawy programowej i osiągnięcie standardów wymagań szkolny zestaw programów nauczania jest zbieżny z programem wychowawczym programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły ewentualna modyfikacja zestawu programów nauczania uwzględnia wyniki sprawdzianów, badań osiągnięć uczniów oraz diagnoz program pomocy pedagogicznej dla uczniów jest realizowany w sposób ciągły 1. Programy nauczania wybrane i wdrożone w szkole od 1 września 2012 r. pozwalają na osiągnięcie sukcesu przez uczniów. 2. Uczniowie prezentują wiedzę zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli: przynajmniej 1 raz w miesiącu uczniowie uczestniczą w sprawdzianach wiedzy, uczniowie klas VI piszą sprawdziany na poziomie średniej krajowej uczniowie potrafią zastosować zdobytą wiedzę w praktyce eliminowane są problemy edukacyjne na pierwszym etapie kształcenia Gromadzenie opinii o szkolnych programach nauczania. Bieżący monitoring, wywiady z nauczycielami i rodzicami pod kątem zbieżności SzZPN z możliwościami i potrzebami uczniów oraz Zespół odpowiedzialny za mierzenie jakości pracy szkoły (lider WDN). 2012/2013 Ewentualna modyfikacja programów nauczania. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich. Program terapii pedagogicznej bazą i wyposażeniem szkoły. Autorskie programy wychowawcze dla poszczególnych klas, programy indywidualnych potrzeb uczniów. Opracowanie programu terapii pedagogicznej dla uczniów od klasy 0 do VI, realizacja kart IPED Nauczyciele, Pedagog Szkolny, zespoły terapeutyczne Nauczyciele, Pedagog Szkolny 2012/ /2014 Obszar pracy szkoły: Dydaktyka Podobszar: Rozwój zainteresowań Poza organizowanymi zajęciami pozalekcyjnymi należy zwrócić uwagę na rozwój zainteresowań 7

8 związany z możliwością zdobycia umiejętności praktycznych i udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Standard II: Oferta zajęć pozalekcyjnych daje możliwość osiągnięcia sukcesu w konkursach przedmiotowych i zdobycia umiejętności praktycznych Oferta zajęć pozalekcyjnych jest zbieżna z oczekiwaniami uczniów i rodziców. Zajęcia prowadzone są systematycznie i modyfikowane w zależności od potrzeb. Wykorzystuje się możliwości kształcenia uczniów w zakresie zdobycia umiejętności praktycznych. 1. Dobór oferty zajęć pozalekcyjnych zaspakaja zainteresowania uczniów. 2. Zajęcia prowadzone są na poziomie pozwalającym osiągnąć wysokie wyniki w konkursach 3. Organizuje się kursy dające uczniom możliwość zdobycia umiejętności praktycznych ( karta rowerowa, karta pływacka, pomoc przedmedyczna ) Gromadzenie opinii na temat zainteresowań uczniów Bieżący monitoring, wywiady z uczniami i rodzicami pod kątem Nauczyciele wychowawcy 2012/2013 Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców, działania innowacyjne Opracowanie planu udziału uczniów w konkursach i kursach zainteresowań dzieci Programy autorskie nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych i rodzaju zajęć, opracowanie kart IPED dla uczniów ze szczególnymi umiejętnościami Bieżący monitoring oferty w zakresie konkursów przedmiotowych, organizacja kursów na zdobycie poszczególnych uprawnień Nauczyciele, zespoły dydaktyczne Nauczyciele, Lider WDN, Dyrektor 2012/ /2014 8

9 Obszar pracy szkoły: Wychowanie Podobszar: Kampania bohater WYCHOWANIE Od 1991 roku szkoła zaprzestała używania imienia wcześniej nadanego bohatera. Należy podjąć działania zmierzające do nadania imienia szkole. Standard I Szkoła ma swojego bohatera, sztandar i hymn prowadzone są działania zmierzające do wyboru bohatera szkoły opracowany jest plan pracy dla uczniów zawierający zadania zmierzające do nadania imienia szkole gromadzi się środki umożliwiające zdobycie sztandaru i organizację uroczystości nadania imienia szkole 1. Plebiscyt potrzeb i propozycji związanych z Kampanią Bohater wśród społeczności szkolnej. 2. Realizuje się opracowany program związany z nadaniem imienia szkole. 3. Współpracuje się w zakresie Kampanii Bohater z drużyną harcerską, organizacjami pozarządowymi, Wydziałem Edukacji UMŁ i Kuratorium Oświaty. 4. Zgromadzone są środki na realizację Kampanii Bohater. Gromadzenie opinii na temat Plebiscyt wśród społeczności Dyrektor, Nauczyciele, Rada 2012/2013 wyboru bohatera szkolnej zmierzający do Rodziców, Samorząd Opracowanie planu działań i programu pracy dla uczniów związanych ze zdobyciem patrona Pozyskanie środków na Kampanię Bohater wyboru bohatera Realizacja programu dla uczniów w ramach godzin wychowawczych i imprez szkolnych, wybór projektu sztandaru, hymnu i ceremoniału, działanie zgodnie z opracowanym planem Aplikowanie o środki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie sponsorów, organizacja akcji zarobkowych Obszar pracy szkoły: Wychowanie Podobszar: Opieka i wychowanie Uczniowski, Drużyna ZHP Dyrektor, Nauczyciele, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Drużyna ZHP Dyrektor, Nauczyciele, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Drużyna ZHP 2012/ /2015 W szkole prowadzone są liczne działania związane z opieką i wychowaniem. Należy jednak wzbogacić je o nowe projekty i zadania służące kształtowaniu pożądanych postaw uczniów 9

10 Standard II: Szkolny program wychowania i profilaktyki jest skuteczny i obejmuje swoim zasięgiem wszystkich uczniów uczniowie zaniedbani środowiskowo, z rodzin niewydolnych wychowawczo i o niskim statusie materialnym objęci są szeroko zakrojoną pomocą współpracuje się z jednostkami działającymi na rzecz dziecka realizuje się program wychowawczy i profilaktyczny uwzględniający potrzeby środowiska rodzinnego uczniów i możliwości szkoły 1. Programy wspomagające pracę z uczniami. 2. Rozwój współpracy z PPP, szkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń. 3. Współpraca z Policją, Sądem dla Nieletnich, stowarzyszeniami na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Gromadzenie informacji na Baza danych i plan działań Pedagog Szkolny, Każdego roku pracy szkoły temat potrzeb uczniów i rodzin w zakresie pomocy materialnej i profilaktycznej na rzecz rodzin potrzebujących pomocy, udzielanie wsparcia rodzinom Nauczyciele Wychowawcy Program współpracy z PPP Spotkania z psychologami wspierającymi uczniów, zajęcia warsztatowe dla uczniów potrzebujących pomocy Pedagog Szkolny Każdego roku pracy szkoły Plan współpracy z jednostkami wspierającymi szkołę w zakresie opieki i wychowania Spotkania z Policją, Kuratorami Sądu dla Nieletnich, organizacja zajęć dla uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa dziecka i profilaktyki Pedagog Szkolny Każdego roku pracy szkoły Obszar pracy szkoły: Wychowanie Podobszar: Współpraca szkoły ze środowiskiem Prowadzone są działania na rzecz współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi pracę szkoły. Należy rozszerzyć ofertę współpracy, która w sposób znaczący wpłynie na wychowanie i kształtowanie postaw obywatelskich u uczniów. Standard III: Szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i środowiskami oraz realizuje projekty sprzyjające wychowaniu i kształtowaniu postaw, a także promuje swoje działania szerzej współpracuje się z organizacjami pozarządowymi, przedszkolami, instytucjami kultury i innymi jednostkami wspierającymi pracę szkoły realizuje się dotychczasowe, sprawdzone projekty służące wychowaniu uczniów podejmuje się współpracę i zadania zmierzające do kształtowania u uczniów pożądanych postaw obywatelskich i patriotycznych 1. Program współpracy z rodzicami i wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. 2. Promocja szkoły. 3. Nawiązanie współpracy ze szkołą na Ukrainie w ramach programu Partnerstwo bez granic. 10

11 Program współpracy z Opracowanie i realizacja Dyrektor, Nauczyciele, Rada 2012/2013 rodzicami i na rzecz środowiska lokalnego programu zwróconego w kierunku tworzenia kultury pozytywnych wzorów moralnych i estetycznych Rodziców Program promocji szkoły Utrzymanie poziomu strony internetowej, drzwi otwarte szkoły, współpraca z mediami, kontynuacja akcji środowiskowych i na rzecz rozwoju kulturalnego uczniów Nauczyciele i Rodzice Każdego roku pracy szkoły Pozyskanie szkoły partnerskiej na Ukrainie Opracowanie planu podjęcia współpracy w ramach programu wychowania patriotycznego Partnerstwo bez granic, wyjazd na Ukrainę po Ogień Niepodległości, podpisanie umowy partnerskiej Dyrektor, Nauczyciele 2012/

12 Obszar pracy szkoły: Kadra Podobszar: Kompetencje a praca w szkole KADRA Stan kwalifikacji nauczycieli i opracowanie planu podnoszenia ich kwalifikacji jest zgodny z planem rozwoju szkoły. Prawie wszyscy nauczyciele szkoły są nauczycielami mianowanymi. Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne. Dyrektor prowadzi prawidłową politykę kadrową. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest dziełem całego zespołu dydaktycznego i odpowiada aktualnym potrzebom. W szkole powołany jest lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Każdego roku opracowywany jest plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Duża cześć nauczycieli realizuje awans zawodowy. Nauczyciele chętni są do podejmowania nowych zadań. Standard I: Kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizację zadań szkoły uzupełnianie, wzbogacanie kwalifikacji przez nauczycieli (mocna strona pracy szkoły) rozwijanie i doskonalenie zespołów przedmiotowych doskonalenie warsztatu pracy zdobywanie wyższego stopnia awansu zawodowego 1. Nauczyciele zdobywają dodatkowe kwalifikacje. 2. Kadra zdobywa uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. 3. Działa system WDN. Opracowanie programu Organizacja szkoleń Rady Dyrektor, Przewodniczący Każdego roku pracy szkoły wspierającego pracę Pedagogicznej, aktywne zespołów przedmiotowych nauczycieli działania zespołów przedmiotowych, wzmocnienie działań lidera Opracowanie planu kształcenia zewnętrznego i wewnętrznego WDN Organizacja lekcji koleżeńskich, kształcenie nauczycieli w dwukierunkowości, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Dyrektor, Przewodniczący zespołów przedmiotowych Każdego roku pracy szkoły Obszar pracy szkoły: Kadra Podobszar: Wymiana doświadczeń Standard II: Rada Pedagogiczna bierze udział w projektach międzynarodowych 12

13 współpraca z instytucjami wspierającymi proces integracji współpraca z zagranicznymi partnerami wizyty studyjne projekty 1. Spotkania międzynarodowe w szkole i poza granicami kraju-przyjaźnie z dziećmi z zagranicy. 2. Realizacja ciekawych projektów. 3. Poznanie nowych państw i funkcjonowania w nich oświaty. 4. Wymiana doświadczeń między partnerami. 5. Utrwalenie wiedzy i pozytywnych uczuć do małej ojczyzny. Programy międzynarodowe (- POKL) Pisanie projektów Projekt small dla oświaty Praca w Internecie Wyznaczeni nauczyciele W odpowiedzi na ogłoszone konkursy Współpraca ze Wschodem Wiedza na temat państw unijnych Umowa z krajami na wschodzie :Ukraina, Rosja, Białoruś Pomoc krojom na wschodzie (materialna i merytoryczna) Konkursy wiedzy Klub Młodego Europejczyka Udział w akcjach międzynarodowych : np. Dzień Wiosny w Europie Dyrektor Wicedyrektor, liderzy przedmiotowi Zgodnie z planem pracy Cały rok 13

14 Obszar pracy szkoły: Baza Podobszar: Stan techniczny BAZA W szkole przeprowadzono termomodernizację budynku, odnowiono szkolne korytarze i część pracowni. Należy odnowić i unowocześnić pozostałe izby lekcyjne, pomieszczenia socjalne i szatnie. Standard I: Szkoła jest bezpieczna, zapewnia twórcze spędzanie czasu wolnego uczniom i daje możliwości na efektywną pracę nauczycieli brak sytuacji zagrażających bezpieczeństwu brak wypadków zapewnienie opieki uczniom w czasie dojścia do szkoły i powrotu z niej ochrona uczniów przed zagrożeniami społecznymi ochrona przed kradzieżami planowanie szkoły oparte na zasadach BHP wychowawcza rola apeli szkolnych 1. Dobra szkoła posiada tereny, budynki i pomieszczenia, a także wyposażenie i materiały, odpowiednie do właściwego przebiegu procesu kształcenia. 2. Wielkość, wyposażenie i stan pomieszczeń odpowiadają ich przeznaczeniom i funkcjom. 3. Szkoła czyni starania, by warunki uczenia się były atrakcyjne. 4. Wskazania statystyczne związane z wypadkowością w szkole i poza nią są niskie. 5. Poprawa stanu technicznego sprzętu szkolnego realizuje się na bieżąco. 6. Nie stwierdza się kradzieży na terenie szkoły. 7. Systematycznie analizuje się stan bazy i wyposażenia. Zadanie szczegółowe Formy działania Odpowiedzialni Termin realizacji Praca inspektora BHP zapoznanie uczniów z zasadami BHP Inspektor BHP Cały rok w szkole i w drodze do niej. Bieżące naprawy Konserwator szkolny Praca inspektora pracy sprawdzanie stanu technicznego budynku, uzgodnienia terminów remontów Inspektor BHP Dyrektor szkoły Konserwator Zgodnie z terminarzem Działania profilaktyczne na terenie szkoły dla uczniów, nauczycieli, rodziców Ustalenie planu dyżurów nauczycielskich na korytarzach, w szatni i na boisku szkolnym Sumienne wypełnianie dyżurów przez nauczycieli. Opiekuńcza rola świetlicy szkolnej. Wdrażanie szkolnego programu profilaktycznego. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, służbą zdrowia, policją. Zapoznanie uczniów z regulaminem korzystania z szatni, sali gimnastycznej Opracowanie zakresu obowiązków dla uczniów w szkolny Dyrektor szkoły Na bieżąco (proces ciągły) 14

15 czasie przerw. Umożliwienie wypowiadania się uczniów na temat zagrożeń społecznych poprzez anonimowe ankiety lub rozmowy z nauczycielem. Przeszkolenie personelu szkolnego w zakresie BHP. Comiesięczne apele szkolne Oparcie planowania na zasadach BHP: dostosowanie tygodniowego planu lekcji do wytycznych SANEPID-u troska o zapewnienie bezpieczeństwa w czasie dojścia dzieci Obszar pracy szkoły: Baza Podobszar: Wyposażenie W szkole jest zaplecze do właściwego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Należy doposażyć pracownie i rozwinąć infrastrukturę wokół szkoły dla podniesienia standardu nauczania. Standard II: Szkoła dąży do rozwoju bazy materialnej, zasoby materialne szkoły zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych szkoły. Estetyczne wnętrze szkoły Bezpieczne boisko szkolne Plan zagospodarowania bazy szkolnej zgodnie z wizją rodziców, nauczycieli i uczniów Urządzenie terenu zewnętrznego szkoły(siłownia napowietrzna, plac zabaw dla dzieci). Sukcesywne malowanie powierzchni szkolnych. Wyposażanie pracowni szkolnych w nowe środki dydaktyczne, pomoce naukowe (tablice interaktywne)itp. 1. Szkoła ma atrakcyjny plac zabaw. 2. Uczniowie szkoły mają dostęp do bezpiecznego i nowoczesnego boiska. 3. Przy szkole jest ogródek sprzyjający sytuacjom dydaktycznym i relaksowi. 4. Pracownia internetowa dostępna również po zajęciach lekcyjnych. 5. Wyposażenie w komputery klas młodszych. 6. Estetycznie wyglądająca szkoła. 7. Korzystanie z programów edukacyjnych. Zadanie szczegółowe Formy działania Odpowiedzialni Termin realizacji Kontrole inspektora BHP, statystyka i dokładna jej analiza Bieżące naprawy Sprawozdawczość powypadkowa Inspektor BHP Dyrektor szkoły Konserwator Cały rok Kontrole Społecznego Inspektora Pracy Stały nadzór nad budynkiem szkoły i bazą materialną sprawdzanie stanu technicznego budynku, uzgodnienia terminów remontów protokóły pokontrolne i ich analiza kontakt z Wydziałem Edukacji UMŁ w sprawie bieżących napraw i remontów systematyczne staranie się o polepszenie bazy materialnej szkoły, zdobycie jak największej ilości dobrych pomocy dydaktycznych ubieganie się o środki na podniesienie atrakcyjności terenów wokół szkoły szkolny Społeczny Inspektor Pracy i Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Nauczyciele, rodzice Dwa razy do roku Na bieżąco (proces ciągły) 15

16 Urządzenie terenu zewnętrznego szkoły. zainstalowanie siłowni napowietrznej, sprzętu dla dzieci, placu zabaw dla dzieci reklamy zewnętrzne promujące szkołę Dyrektor szkoły, kierownik administracyjny Doposażenie szkoły w środki dydaktyczne Zakup tablic interaktywnych, uzupełnienie biblioteki szkolnej, zakup kamery w celu archiwizacji działań szkoły Dyrektor szkoły, kierownik administracyjny

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA 2010-2015

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA 2010-2015 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA 2010-2015 1 I.PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu STATUT III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo