Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi"

Transkrypt

1 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi Małgorzata Górecka

2 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 przygotowana przez mgr Małgorzatę Górecką nauczyciela dyplomowanego Powstała w oparciu o: Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r., (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz i 1126) Ustawą Karta Nauczyciela z 1982 r., (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela z 29 czerwca 1972 r., Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 nr 83 poz. 522 z późniejszymi zmianami ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U NR 61 Poz. 624 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. nr 26 poz.232 Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi Program wychowawczy Program profilaktyczny 2

3 Przy planowaniu wzięto pod uwagę misję i wizję szkoły. Misja szkoły: Uczymy się rozumieć świat i rozwiązywać swoje przyszłe problemy Potrafimy współdziałać z innymi Pielęgnujemy tradycje naszej szkoły Promujemy zdrowy styl życia we wszystkich jego sferach ( fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej ) Kształtujemy postawy patriotyczne Wizja szkoły: W Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi proces nauczania i uczenia się jest radosnym przeżyciem dla społeczności szkolnej. Absolwent szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie oraz dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Sposoby osiągnięcia przedstawionej wizji: Dobrze funkcjonują struktury organizacyjne Są jasno formułowane cele Lekcje wykorzystywane i kształtowane konsekwentnie, ukierunkowane na ucznia Życie szkoły kształtowane interesująco z uwzględnieniem otaczającej rzeczywistości i zachowaniem tradycji szkoły Nauczyciele i uczniowie identyfikują się ze szkołą Dyrektor szkoły jest źródłem inspiracji pedagogicznych Nauczyciele są gotowi do innowacji, zdolni do komunikowania się i kooperacji Szkoła współpracuje z otoczeniem Regularnie prowadzone jest wewnątrzszkolne doskonalenie i działania zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkoły Istnieją opracowane zasady i metody zbierania informacji od rodziców w celu prowadzenia diagnozy potrzeb klientów Uczniowie otrzymują wsparcie w różnych dziedzinach życia szkolnego i rodzinnego Absolwenci szkoły bez trudu kontynuują naukę w wybranej szkołe Cele ogólne Szkoła jest bezpieczna. Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia. Szkolny program wychowawczy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości każdego dziecka. Kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizację zadań statutowych szkoły. 3

4 Zasoby materialne szkoły zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych szkoły. Szkoła jest otwarta na kontakty ze środowiskiem lokalnym. Kultura oraz klimat szkoły sprzyjają wysokiej jakości kształcenia i wychowania STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY: ZARZĄDZANIE DYDAKTYKA WYCHOWANIE KADRA BAZA PODOBSZARY: 1. Organizacja i zarządzanie. 2. Współpraca z organem prowadzącym, nadzoru pedagogicznego, związkami zawodowymi 3. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia. 4. Rozwój zainteresowań. 5. Kampania bohater 6. Opieka i wychowanie. 7. Doskonalenie nauczycieli (podwójne kwalifikacje) 8. Współpraca szkoły. 9. Kompetencje a praca w szkole. 10. Wymiana doświadczeń. 11. Stan techniczny. 12. Wyposażenie. 4

5 Obszar pracy szkoły: Zarządzanie Podobszar: Organizacja i zarządzanie ZARZĄDZANIE Personel szkoły współdziała w zakresie utrzymania jakości pracy w placówce. Szkoła działa rytmicznie i systemowo realizuje plan pracy. Prowadzona ewaluacja wskazuje na stały rozwój szkoły. Standard I: Dyrektor integruje podmioty działające w szkole, rozdziela zadania zgodnie z kompetencjami pracowników, aktywizuje do realizacji zadań promujących szkołę w regionie zapewnia się wykonawcom zadań swobodę działania dla realizacji projektów i przedsięwzięć pozyskuje się środki finansowe i rzeczowe doposaża się i modernizuje szkołę wyznacza obszary działań ewaluacyjnych kieruje się placówką poprzez zasady i procedury kontroli zarządczej, monitoruje się te działania 1. Efektywna współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych 2. Wyznaczenie kierunków modernizacji i doposażenia szkoły 3. Ewaluacja i kontrola zarządcza Zebrania Rady Pedagogicznej pod kątem rozwoju szkoły, rozwoju zainteresowań uczniów i nauczycieli. Poznanie oczekiwań nauczycieli Spotkania na terenie szkoły i poza nią (wyjazdowe), aktywizujące nauczycieli. Dyrektor Cały rok szkolny Imprezy i uroczystości z udziałem całej szkoły Święto Szkoły, Dzień Dziecka, Boże Narodzenie, Święto Rodziny Nauczyciele Zgodnie z planem pracy na dany rok Opracowanie kierunków współpracy z organizacjami mogącymi wesprzeć finansowo działania szkoły Przygotowanie planu modernizacji i doposażenia szkoły Plan ewaluacji i kontroli Podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Dziecka, Fundacja PODUCHA, Fundacja Centrum Dialogu Kostiuchnówka Wzbogacenie zaplecza metodycznego zgodnie z potrzebami, kierunkami rozwoju i wymogami BHP Powołanie zespołu ds. ewaluacji; Wyznaczenie obszarów do badania; Opracowanie narzędzi badawczych; analiza i wnioski Dyrektor 2012/2013 Dyrektor, Instruktor BHP Każdego roku pracy szkoły Dyrektor, wicedyrektor Każdego roku pracy szkoły 5

6 Obszar pracy szkoły: Zarządzanie Podobszar: Współpraca z organem prowadzącym, nadzoru pedagogicznego, związkami zawodowymi Ścisła współpraca z nadzorem pedagogicznym (merytorycznym i finansowym)jest nieodzowna dla prawidłowego funkcjonowania szkoły i jej rozwoju. Standard II: Szkoła współpracuje ze wszystkimi organami wspierającymi jej rozwój i działania w celu podniesienia jakości pracy i zadowolenia klientów organy zwierzchnie współuczestniczą w życiu szkoły uzgadniane są wszelkie działania dotyczące funkcjonowania szkoły konsultuje się działania programowe, korzysta ze wsparcia i doradztwa konsultuje się sprawy pracownicze ze związkami 1. Program imprez, w których współuczestniczą władze oświatowe 2. Uzgadnianie spraw finansowych, administracyjnych, organizacyjnych i inwestycyjnych 3. Konsultacja i współdziałanie na polu dydaktyki i wychowania 4. Program współpracy ze związkami zawodowymi Realizacja rocznego planu Uroczystości szkolne Wyznaczenie liderzy Zgodnie z terminarzem pracy szkoły Realizacja kalendarza roku szkolnego zgodnie z oczekiwaniami MEN Plan pracy ustalany na podstawie MEN Dyrektor Jw. Uaktualnianie dokumentów szkoły zgodnie z nowym prawem oświatowym Praca nad dokumentami szkoły Dyrektor zespołem nauczycieli Na bieżąco 6

7 DYDAKTYKA Obszar pracy szkoły: Dydaktyka Podobszar: Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia. Poza zwróceniem szczególnej uwagi w standardzie I na edukację środowiskową i prozdrowotną należy rozszerzyć zakres zainteresowań i przyjrzeć się realizacji podstawy programowej i odpowiedniemu doborowi programów zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym Standard I: Szkolny zestaw programów nauczania gwarantuje realizację podstawy programowej i osiągnięcie standardów wymagań szkolny zestaw programów nauczania jest zbieżny z programem wychowawczym programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły ewentualna modyfikacja zestawu programów nauczania uwzględnia wyniki sprawdzianów, badań osiągnięć uczniów oraz diagnoz program pomocy pedagogicznej dla uczniów jest realizowany w sposób ciągły 1. Programy nauczania wybrane i wdrożone w szkole od 1 września 2012 r. pozwalają na osiągnięcie sukcesu przez uczniów. 2. Uczniowie prezentują wiedzę zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli: przynajmniej 1 raz w miesiącu uczniowie uczestniczą w sprawdzianach wiedzy, uczniowie klas VI piszą sprawdziany na poziomie średniej krajowej uczniowie potrafią zastosować zdobytą wiedzę w praktyce eliminowane są problemy edukacyjne na pierwszym etapie kształcenia Gromadzenie opinii o szkolnych programach nauczania. Bieżący monitoring, wywiady z nauczycielami i rodzicami pod kątem zbieżności SzZPN z możliwościami i potrzebami uczniów oraz Zespół odpowiedzialny za mierzenie jakości pracy szkoły (lider WDN). 2012/2013 Ewentualna modyfikacja programów nauczania. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich. Program terapii pedagogicznej bazą i wyposażeniem szkoły. Autorskie programy wychowawcze dla poszczególnych klas, programy indywidualnych potrzeb uczniów. Opracowanie programu terapii pedagogicznej dla uczniów od klasy 0 do VI, realizacja kart IPED Nauczyciele, Pedagog Szkolny, zespoły terapeutyczne Nauczyciele, Pedagog Szkolny 2012/ /2014 Obszar pracy szkoły: Dydaktyka Podobszar: Rozwój zainteresowań Poza organizowanymi zajęciami pozalekcyjnymi należy zwrócić uwagę na rozwój zainteresowań 7

8 związany z możliwością zdobycia umiejętności praktycznych i udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Standard II: Oferta zajęć pozalekcyjnych daje możliwość osiągnięcia sukcesu w konkursach przedmiotowych i zdobycia umiejętności praktycznych Oferta zajęć pozalekcyjnych jest zbieżna z oczekiwaniami uczniów i rodziców. Zajęcia prowadzone są systematycznie i modyfikowane w zależności od potrzeb. Wykorzystuje się możliwości kształcenia uczniów w zakresie zdobycia umiejętności praktycznych. 1. Dobór oferty zajęć pozalekcyjnych zaspakaja zainteresowania uczniów. 2. Zajęcia prowadzone są na poziomie pozwalającym osiągnąć wysokie wyniki w konkursach 3. Organizuje się kursy dające uczniom możliwość zdobycia umiejętności praktycznych ( karta rowerowa, karta pływacka, pomoc przedmedyczna ) Gromadzenie opinii na temat zainteresowań uczniów Bieżący monitoring, wywiady z uczniami i rodzicami pod kątem Nauczyciele wychowawcy 2012/2013 Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców, działania innowacyjne Opracowanie planu udziału uczniów w konkursach i kursach zainteresowań dzieci Programy autorskie nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych i rodzaju zajęć, opracowanie kart IPED dla uczniów ze szczególnymi umiejętnościami Bieżący monitoring oferty w zakresie konkursów przedmiotowych, organizacja kursów na zdobycie poszczególnych uprawnień Nauczyciele, zespoły dydaktyczne Nauczyciele, Lider WDN, Dyrektor 2012/ /2014 8

9 Obszar pracy szkoły: Wychowanie Podobszar: Kampania bohater WYCHOWANIE Od 1991 roku szkoła zaprzestała używania imienia wcześniej nadanego bohatera. Należy podjąć działania zmierzające do nadania imienia szkole. Standard I Szkoła ma swojego bohatera, sztandar i hymn prowadzone są działania zmierzające do wyboru bohatera szkoły opracowany jest plan pracy dla uczniów zawierający zadania zmierzające do nadania imienia szkole gromadzi się środki umożliwiające zdobycie sztandaru i organizację uroczystości nadania imienia szkole 1. Plebiscyt potrzeb i propozycji związanych z Kampanią Bohater wśród społeczności szkolnej. 2. Realizuje się opracowany program związany z nadaniem imienia szkole. 3. Współpracuje się w zakresie Kampanii Bohater z drużyną harcerską, organizacjami pozarządowymi, Wydziałem Edukacji UMŁ i Kuratorium Oświaty. 4. Zgromadzone są środki na realizację Kampanii Bohater. Gromadzenie opinii na temat Plebiscyt wśród społeczności Dyrektor, Nauczyciele, Rada 2012/2013 wyboru bohatera szkolnej zmierzający do Rodziców, Samorząd Opracowanie planu działań i programu pracy dla uczniów związanych ze zdobyciem patrona Pozyskanie środków na Kampanię Bohater wyboru bohatera Realizacja programu dla uczniów w ramach godzin wychowawczych i imprez szkolnych, wybór projektu sztandaru, hymnu i ceremoniału, działanie zgodnie z opracowanym planem Aplikowanie o środki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie sponsorów, organizacja akcji zarobkowych Obszar pracy szkoły: Wychowanie Podobszar: Opieka i wychowanie Uczniowski, Drużyna ZHP Dyrektor, Nauczyciele, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Drużyna ZHP Dyrektor, Nauczyciele, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Drużyna ZHP 2012/ /2015 W szkole prowadzone są liczne działania związane z opieką i wychowaniem. Należy jednak wzbogacić je o nowe projekty i zadania służące kształtowaniu pożądanych postaw uczniów 9

10 Standard II: Szkolny program wychowania i profilaktyki jest skuteczny i obejmuje swoim zasięgiem wszystkich uczniów uczniowie zaniedbani środowiskowo, z rodzin niewydolnych wychowawczo i o niskim statusie materialnym objęci są szeroko zakrojoną pomocą współpracuje się z jednostkami działającymi na rzecz dziecka realizuje się program wychowawczy i profilaktyczny uwzględniający potrzeby środowiska rodzinnego uczniów i możliwości szkoły 1. Programy wspomagające pracę z uczniami. 2. Rozwój współpracy z PPP, szkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń. 3. Współpraca z Policją, Sądem dla Nieletnich, stowarzyszeniami na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Gromadzenie informacji na Baza danych i plan działań Pedagog Szkolny, Każdego roku pracy szkoły temat potrzeb uczniów i rodzin w zakresie pomocy materialnej i profilaktycznej na rzecz rodzin potrzebujących pomocy, udzielanie wsparcia rodzinom Nauczyciele Wychowawcy Program współpracy z PPP Spotkania z psychologami wspierającymi uczniów, zajęcia warsztatowe dla uczniów potrzebujących pomocy Pedagog Szkolny Każdego roku pracy szkoły Plan współpracy z jednostkami wspierającymi szkołę w zakresie opieki i wychowania Spotkania z Policją, Kuratorami Sądu dla Nieletnich, organizacja zajęć dla uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa dziecka i profilaktyki Pedagog Szkolny Każdego roku pracy szkoły Obszar pracy szkoły: Wychowanie Podobszar: Współpraca szkoły ze środowiskiem Prowadzone są działania na rzecz współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi pracę szkoły. Należy rozszerzyć ofertę współpracy, która w sposób znaczący wpłynie na wychowanie i kształtowanie postaw obywatelskich u uczniów. Standard III: Szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i środowiskami oraz realizuje projekty sprzyjające wychowaniu i kształtowaniu postaw, a także promuje swoje działania szerzej współpracuje się z organizacjami pozarządowymi, przedszkolami, instytucjami kultury i innymi jednostkami wspierającymi pracę szkoły realizuje się dotychczasowe, sprawdzone projekty służące wychowaniu uczniów podejmuje się współpracę i zadania zmierzające do kształtowania u uczniów pożądanych postaw obywatelskich i patriotycznych 1. Program współpracy z rodzicami i wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. 2. Promocja szkoły. 3. Nawiązanie współpracy ze szkołą na Ukrainie w ramach programu Partnerstwo bez granic. 10

11 Program współpracy z Opracowanie i realizacja Dyrektor, Nauczyciele, Rada 2012/2013 rodzicami i na rzecz środowiska lokalnego programu zwróconego w kierunku tworzenia kultury pozytywnych wzorów moralnych i estetycznych Rodziców Program promocji szkoły Utrzymanie poziomu strony internetowej, drzwi otwarte szkoły, współpraca z mediami, kontynuacja akcji środowiskowych i na rzecz rozwoju kulturalnego uczniów Nauczyciele i Rodzice Każdego roku pracy szkoły Pozyskanie szkoły partnerskiej na Ukrainie Opracowanie planu podjęcia współpracy w ramach programu wychowania patriotycznego Partnerstwo bez granic, wyjazd na Ukrainę po Ogień Niepodległości, podpisanie umowy partnerskiej Dyrektor, Nauczyciele 2012/

12 Obszar pracy szkoły: Kadra Podobszar: Kompetencje a praca w szkole KADRA Stan kwalifikacji nauczycieli i opracowanie planu podnoszenia ich kwalifikacji jest zgodny z planem rozwoju szkoły. Prawie wszyscy nauczyciele szkoły są nauczycielami mianowanymi. Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne. Dyrektor prowadzi prawidłową politykę kadrową. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest dziełem całego zespołu dydaktycznego i odpowiada aktualnym potrzebom. W szkole powołany jest lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Każdego roku opracowywany jest plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Duża cześć nauczycieli realizuje awans zawodowy. Nauczyciele chętni są do podejmowania nowych zadań. Standard I: Kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizację zadań szkoły uzupełnianie, wzbogacanie kwalifikacji przez nauczycieli (mocna strona pracy szkoły) rozwijanie i doskonalenie zespołów przedmiotowych doskonalenie warsztatu pracy zdobywanie wyższego stopnia awansu zawodowego 1. Nauczyciele zdobywają dodatkowe kwalifikacje. 2. Kadra zdobywa uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. 3. Działa system WDN. Opracowanie programu Organizacja szkoleń Rady Dyrektor, Przewodniczący Każdego roku pracy szkoły wspierającego pracę Pedagogicznej, aktywne zespołów przedmiotowych nauczycieli działania zespołów przedmiotowych, wzmocnienie działań lidera Opracowanie planu kształcenia zewnętrznego i wewnętrznego WDN Organizacja lekcji koleżeńskich, kształcenie nauczycieli w dwukierunkowości, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Dyrektor, Przewodniczący zespołów przedmiotowych Każdego roku pracy szkoły Obszar pracy szkoły: Kadra Podobszar: Wymiana doświadczeń Standard II: Rada Pedagogiczna bierze udział w projektach międzynarodowych 12

13 współpraca z instytucjami wspierającymi proces integracji współpraca z zagranicznymi partnerami wizyty studyjne projekty 1. Spotkania międzynarodowe w szkole i poza granicami kraju-przyjaźnie z dziećmi z zagranicy. 2. Realizacja ciekawych projektów. 3. Poznanie nowych państw i funkcjonowania w nich oświaty. 4. Wymiana doświadczeń między partnerami. 5. Utrwalenie wiedzy i pozytywnych uczuć do małej ojczyzny. Programy międzynarodowe (- POKL) Pisanie projektów Projekt small dla oświaty Praca w Internecie Wyznaczeni nauczyciele W odpowiedzi na ogłoszone konkursy Współpraca ze Wschodem Wiedza na temat państw unijnych Umowa z krajami na wschodzie :Ukraina, Rosja, Białoruś Pomoc krojom na wschodzie (materialna i merytoryczna) Konkursy wiedzy Klub Młodego Europejczyka Udział w akcjach międzynarodowych : np. Dzień Wiosny w Europie Dyrektor Wicedyrektor, liderzy przedmiotowi Zgodnie z planem pracy Cały rok 13

14 Obszar pracy szkoły: Baza Podobszar: Stan techniczny BAZA W szkole przeprowadzono termomodernizację budynku, odnowiono szkolne korytarze i część pracowni. Należy odnowić i unowocześnić pozostałe izby lekcyjne, pomieszczenia socjalne i szatnie. Standard I: Szkoła jest bezpieczna, zapewnia twórcze spędzanie czasu wolnego uczniom i daje możliwości na efektywną pracę nauczycieli brak sytuacji zagrażających bezpieczeństwu brak wypadków zapewnienie opieki uczniom w czasie dojścia do szkoły i powrotu z niej ochrona uczniów przed zagrożeniami społecznymi ochrona przed kradzieżami planowanie szkoły oparte na zasadach BHP wychowawcza rola apeli szkolnych 1. Dobra szkoła posiada tereny, budynki i pomieszczenia, a także wyposażenie i materiały, odpowiednie do właściwego przebiegu procesu kształcenia. 2. Wielkość, wyposażenie i stan pomieszczeń odpowiadają ich przeznaczeniom i funkcjom. 3. Szkoła czyni starania, by warunki uczenia się były atrakcyjne. 4. Wskazania statystyczne związane z wypadkowością w szkole i poza nią są niskie. 5. Poprawa stanu technicznego sprzętu szkolnego realizuje się na bieżąco. 6. Nie stwierdza się kradzieży na terenie szkoły. 7. Systematycznie analizuje się stan bazy i wyposażenia. Zadanie szczegółowe Formy działania Odpowiedzialni Termin realizacji Praca inspektora BHP zapoznanie uczniów z zasadami BHP Inspektor BHP Cały rok w szkole i w drodze do niej. Bieżące naprawy Konserwator szkolny Praca inspektora pracy sprawdzanie stanu technicznego budynku, uzgodnienia terminów remontów Inspektor BHP Dyrektor szkoły Konserwator Zgodnie z terminarzem Działania profilaktyczne na terenie szkoły dla uczniów, nauczycieli, rodziców Ustalenie planu dyżurów nauczycielskich na korytarzach, w szatni i na boisku szkolnym Sumienne wypełnianie dyżurów przez nauczycieli. Opiekuńcza rola świetlicy szkolnej. Wdrażanie szkolnego programu profilaktycznego. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, służbą zdrowia, policją. Zapoznanie uczniów z regulaminem korzystania z szatni, sali gimnastycznej Opracowanie zakresu obowiązków dla uczniów w szkolny Dyrektor szkoły Na bieżąco (proces ciągły) 14

15 czasie przerw. Umożliwienie wypowiadania się uczniów na temat zagrożeń społecznych poprzez anonimowe ankiety lub rozmowy z nauczycielem. Przeszkolenie personelu szkolnego w zakresie BHP. Comiesięczne apele szkolne Oparcie planowania na zasadach BHP: dostosowanie tygodniowego planu lekcji do wytycznych SANEPID-u troska o zapewnienie bezpieczeństwa w czasie dojścia dzieci Obszar pracy szkoły: Baza Podobszar: Wyposażenie W szkole jest zaplecze do właściwego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Należy doposażyć pracownie i rozwinąć infrastrukturę wokół szkoły dla podniesienia standardu nauczania. Standard II: Szkoła dąży do rozwoju bazy materialnej, zasoby materialne szkoły zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych szkoły. Estetyczne wnętrze szkoły Bezpieczne boisko szkolne Plan zagospodarowania bazy szkolnej zgodnie z wizją rodziców, nauczycieli i uczniów Urządzenie terenu zewnętrznego szkoły(siłownia napowietrzna, plac zabaw dla dzieci). Sukcesywne malowanie powierzchni szkolnych. Wyposażanie pracowni szkolnych w nowe środki dydaktyczne, pomoce naukowe (tablice interaktywne)itp. 1. Szkoła ma atrakcyjny plac zabaw. 2. Uczniowie szkoły mają dostęp do bezpiecznego i nowoczesnego boiska. 3. Przy szkole jest ogródek sprzyjający sytuacjom dydaktycznym i relaksowi. 4. Pracownia internetowa dostępna również po zajęciach lekcyjnych. 5. Wyposażenie w komputery klas młodszych. 6. Estetycznie wyglądająca szkoła. 7. Korzystanie z programów edukacyjnych. Zadanie szczegółowe Formy działania Odpowiedzialni Termin realizacji Kontrole inspektora BHP, statystyka i dokładna jej analiza Bieżące naprawy Sprawozdawczość powypadkowa Inspektor BHP Dyrektor szkoły Konserwator Cały rok Kontrole Społecznego Inspektora Pracy Stały nadzór nad budynkiem szkoły i bazą materialną sprawdzanie stanu technicznego budynku, uzgodnienia terminów remontów protokóły pokontrolne i ich analiza kontakt z Wydziałem Edukacji UMŁ w sprawie bieżących napraw i remontów systematyczne staranie się o polepszenie bazy materialnej szkoły, zdobycie jak największej ilości dobrych pomocy dydaktycznych ubieganie się o środki na podniesienie atrakcyjności terenów wokół szkoły szkolny Społeczny Inspektor Pracy i Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Nauczyciele, rodzice Dwa razy do roku Na bieżąco (proces ciągły) 15

16 Urządzenie terenu zewnętrznego szkoły. zainstalowanie siłowni napowietrznej, sprzętu dla dzieci, placu zabaw dla dzieci reklamy zewnętrzne promujące szkołę Dyrektor szkoły, kierownik administracyjny Doposażenie szkoły w środki dydaktyczne Zakup tablic interaktywnych, uzupełnienie biblioteki szkolnej, zakup kamery w celu archiwizacji działań szkoły Dyrektor szkoły, kierownik administracyjny

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie

PROJEKT KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie PROJEKT KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2017-2021 ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie Technikum Budowlane Technikum Informatyczne Technikum Systemów Energetyki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 12 tel./fax. (0-46) 837-37-85 sp1lowicz@wp.pl www.sp1lowicz.eu... Koncepcja pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.7 września 1991 (Dz. U. z 2004r. nr 256,poz.2572 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie. Technikum Budowlane

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie. Technikum Budowlane KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie Technikum Budowlane Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa Spis treści I. Proces

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PODSTAWY PLANU Proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze będzie kontynuowany w oparciu o następujące

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Cele operacyjne Procedury osiągania celów Terminy Osoby monitorujące Wskaźniki sukcesu I Zarządzanie i organizacja 1. Udział nauczycieli we wszelkich

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej na lata 2014-2019 Strona2 Spis treści Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły... 3 Analiza obecnej sytuacji szkoły... 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. nr 168, poz.1324) Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata 2010 2013 Koncepcja Pracy Szkoły opiera się na Misji i Wizji Szkoły. Przygotowując Koncepcję Pracy Szkoły, dokonano diagnozy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie MISJA Dobre wychowanie, rzetelna wiedza. Jesteśmy po to by dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Załącznik nr1 do uchwały nr8/ z dnia 15 września 2011roku KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20 KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-2019/20 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły Koncepcja pracy szkoły na lata 2012 2015. Rada Pedagogiczna zatwierdza do realizacji Koncepcję Pracy Szkoły na lata 2012 2015 Uchwała Nr 5/2011/2012 z dnia 12 stycznia 2012 rok 1 OBSZARY ROZWOJU Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1. Szkoła realizuje koncepcję

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA 2016-2021 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Misja... 3 Wizja... 4 Diagnoza... 4 Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1. Szkoła realizuje koncepcję

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 1. WIELOKIERUNKOWOŚĆ EDUKCJI DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO indywidualizacja procesu nauczania w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata 2014-2019 Spis treści: 1. Misja i wizja. 2. Cele strategiczna na okres 5 lat [ 2014 2019 ]. 3. Kierunki rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2013-2018 Gimnazjum w Karnicach Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo