Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi"

Transkrypt

1 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi Małgorzata Górecka

2 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 przygotowana przez mgr Małgorzatę Górecką nauczyciela dyplomowanego Powstała w oparciu o: Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r., (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz i 1126) Ustawą Karta Nauczyciela z 1982 r., (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela z 29 czerwca 1972 r., Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 nr 83 poz. 522 z późniejszymi zmianami ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U NR 61 Poz. 624 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. nr 26 poz.232 Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi Program wychowawczy Program profilaktyczny 2

3 Przy planowaniu wzięto pod uwagę misję i wizję szkoły. Misja szkoły: Uczymy się rozumieć świat i rozwiązywać swoje przyszłe problemy Potrafimy współdziałać z innymi Pielęgnujemy tradycje naszej szkoły Promujemy zdrowy styl życia we wszystkich jego sferach ( fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej ) Kształtujemy postawy patriotyczne Wizja szkoły: W Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi proces nauczania i uczenia się jest radosnym przeżyciem dla społeczności szkolnej. Absolwent szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie oraz dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Sposoby osiągnięcia przedstawionej wizji: Dobrze funkcjonują struktury organizacyjne Są jasno formułowane cele Lekcje wykorzystywane i kształtowane konsekwentnie, ukierunkowane na ucznia Życie szkoły kształtowane interesująco z uwzględnieniem otaczającej rzeczywistości i zachowaniem tradycji szkoły Nauczyciele i uczniowie identyfikują się ze szkołą Dyrektor szkoły jest źródłem inspiracji pedagogicznych Nauczyciele są gotowi do innowacji, zdolni do komunikowania się i kooperacji Szkoła współpracuje z otoczeniem Regularnie prowadzone jest wewnątrzszkolne doskonalenie i działania zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkoły Istnieją opracowane zasady i metody zbierania informacji od rodziców w celu prowadzenia diagnozy potrzeb klientów Uczniowie otrzymują wsparcie w różnych dziedzinach życia szkolnego i rodzinnego Absolwenci szkoły bez trudu kontynuują naukę w wybranej szkołe Cele ogólne Szkoła jest bezpieczna. Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia. Szkolny program wychowawczy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości każdego dziecka. Kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizację zadań statutowych szkoły. 3

4 Zasoby materialne szkoły zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych szkoły. Szkoła jest otwarta na kontakty ze środowiskiem lokalnym. Kultura oraz klimat szkoły sprzyjają wysokiej jakości kształcenia i wychowania STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY: ZARZĄDZANIE DYDAKTYKA WYCHOWANIE KADRA BAZA PODOBSZARY: 1. Organizacja i zarządzanie. 2. Współpraca z organem prowadzącym, nadzoru pedagogicznego, związkami zawodowymi 3. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia. 4. Rozwój zainteresowań. 5. Kampania bohater 6. Opieka i wychowanie. 7. Doskonalenie nauczycieli (podwójne kwalifikacje) 8. Współpraca szkoły. 9. Kompetencje a praca w szkole. 10. Wymiana doświadczeń. 11. Stan techniczny. 12. Wyposażenie. 4

5 Obszar pracy szkoły: Zarządzanie Podobszar: Organizacja i zarządzanie ZARZĄDZANIE Personel szkoły współdziała w zakresie utrzymania jakości pracy w placówce. Szkoła działa rytmicznie i systemowo realizuje plan pracy. Prowadzona ewaluacja wskazuje na stały rozwój szkoły. Standard I: Dyrektor integruje podmioty działające w szkole, rozdziela zadania zgodnie z kompetencjami pracowników, aktywizuje do realizacji zadań promujących szkołę w regionie zapewnia się wykonawcom zadań swobodę działania dla realizacji projektów i przedsięwzięć pozyskuje się środki finansowe i rzeczowe doposaża się i modernizuje szkołę wyznacza obszary działań ewaluacyjnych kieruje się placówką poprzez zasady i procedury kontroli zarządczej, monitoruje się te działania 1. Efektywna współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych 2. Wyznaczenie kierunków modernizacji i doposażenia szkoły 3. Ewaluacja i kontrola zarządcza Zebrania Rady Pedagogicznej pod kątem rozwoju szkoły, rozwoju zainteresowań uczniów i nauczycieli. Poznanie oczekiwań nauczycieli Spotkania na terenie szkoły i poza nią (wyjazdowe), aktywizujące nauczycieli. Dyrektor Cały rok szkolny Imprezy i uroczystości z udziałem całej szkoły Święto Szkoły, Dzień Dziecka, Boże Narodzenie, Święto Rodziny Nauczyciele Zgodnie z planem pracy na dany rok Opracowanie kierunków współpracy z organizacjami mogącymi wesprzeć finansowo działania szkoły Przygotowanie planu modernizacji i doposażenia szkoły Plan ewaluacji i kontroli Podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Dziecka, Fundacja PODUCHA, Fundacja Centrum Dialogu Kostiuchnówka Wzbogacenie zaplecza metodycznego zgodnie z potrzebami, kierunkami rozwoju i wymogami BHP Powołanie zespołu ds. ewaluacji; Wyznaczenie obszarów do badania; Opracowanie narzędzi badawczych; analiza i wnioski Dyrektor 2012/2013 Dyrektor, Instruktor BHP Każdego roku pracy szkoły Dyrektor, wicedyrektor Każdego roku pracy szkoły 5

6 Obszar pracy szkoły: Zarządzanie Podobszar: Współpraca z organem prowadzącym, nadzoru pedagogicznego, związkami zawodowymi Ścisła współpraca z nadzorem pedagogicznym (merytorycznym i finansowym)jest nieodzowna dla prawidłowego funkcjonowania szkoły i jej rozwoju. Standard II: Szkoła współpracuje ze wszystkimi organami wspierającymi jej rozwój i działania w celu podniesienia jakości pracy i zadowolenia klientów organy zwierzchnie współuczestniczą w życiu szkoły uzgadniane są wszelkie działania dotyczące funkcjonowania szkoły konsultuje się działania programowe, korzysta ze wsparcia i doradztwa konsultuje się sprawy pracownicze ze związkami 1. Program imprez, w których współuczestniczą władze oświatowe 2. Uzgadnianie spraw finansowych, administracyjnych, organizacyjnych i inwestycyjnych 3. Konsultacja i współdziałanie na polu dydaktyki i wychowania 4. Program współpracy ze związkami zawodowymi Realizacja rocznego planu Uroczystości szkolne Wyznaczenie liderzy Zgodnie z terminarzem pracy szkoły Realizacja kalendarza roku szkolnego zgodnie z oczekiwaniami MEN Plan pracy ustalany na podstawie MEN Dyrektor Jw. Uaktualnianie dokumentów szkoły zgodnie z nowym prawem oświatowym Praca nad dokumentami szkoły Dyrektor zespołem nauczycieli Na bieżąco 6

7 DYDAKTYKA Obszar pracy szkoły: Dydaktyka Podobszar: Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia. Poza zwróceniem szczególnej uwagi w standardzie I na edukację środowiskową i prozdrowotną należy rozszerzyć zakres zainteresowań i przyjrzeć się realizacji podstawy programowej i odpowiedniemu doborowi programów zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym Standard I: Szkolny zestaw programów nauczania gwarantuje realizację podstawy programowej i osiągnięcie standardów wymagań szkolny zestaw programów nauczania jest zbieżny z programem wychowawczym programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły ewentualna modyfikacja zestawu programów nauczania uwzględnia wyniki sprawdzianów, badań osiągnięć uczniów oraz diagnoz program pomocy pedagogicznej dla uczniów jest realizowany w sposób ciągły 1. Programy nauczania wybrane i wdrożone w szkole od 1 września 2012 r. pozwalają na osiągnięcie sukcesu przez uczniów. 2. Uczniowie prezentują wiedzę zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli: przynajmniej 1 raz w miesiącu uczniowie uczestniczą w sprawdzianach wiedzy, uczniowie klas VI piszą sprawdziany na poziomie średniej krajowej uczniowie potrafią zastosować zdobytą wiedzę w praktyce eliminowane są problemy edukacyjne na pierwszym etapie kształcenia Gromadzenie opinii o szkolnych programach nauczania. Bieżący monitoring, wywiady z nauczycielami i rodzicami pod kątem zbieżności SzZPN z możliwościami i potrzebami uczniów oraz Zespół odpowiedzialny za mierzenie jakości pracy szkoły (lider WDN). 2012/2013 Ewentualna modyfikacja programów nauczania. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich. Program terapii pedagogicznej bazą i wyposażeniem szkoły. Autorskie programy wychowawcze dla poszczególnych klas, programy indywidualnych potrzeb uczniów. Opracowanie programu terapii pedagogicznej dla uczniów od klasy 0 do VI, realizacja kart IPED Nauczyciele, Pedagog Szkolny, zespoły terapeutyczne Nauczyciele, Pedagog Szkolny 2012/ /2014 Obszar pracy szkoły: Dydaktyka Podobszar: Rozwój zainteresowań Poza organizowanymi zajęciami pozalekcyjnymi należy zwrócić uwagę na rozwój zainteresowań 7

8 związany z możliwością zdobycia umiejętności praktycznych i udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Standard II: Oferta zajęć pozalekcyjnych daje możliwość osiągnięcia sukcesu w konkursach przedmiotowych i zdobycia umiejętności praktycznych Oferta zajęć pozalekcyjnych jest zbieżna z oczekiwaniami uczniów i rodziców. Zajęcia prowadzone są systematycznie i modyfikowane w zależności od potrzeb. Wykorzystuje się możliwości kształcenia uczniów w zakresie zdobycia umiejętności praktycznych. 1. Dobór oferty zajęć pozalekcyjnych zaspakaja zainteresowania uczniów. 2. Zajęcia prowadzone są na poziomie pozwalającym osiągnąć wysokie wyniki w konkursach 3. Organizuje się kursy dające uczniom możliwość zdobycia umiejętności praktycznych ( karta rowerowa, karta pływacka, pomoc przedmedyczna ) Gromadzenie opinii na temat zainteresowań uczniów Bieżący monitoring, wywiady z uczniami i rodzicami pod kątem Nauczyciele wychowawcy 2012/2013 Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców, działania innowacyjne Opracowanie planu udziału uczniów w konkursach i kursach zainteresowań dzieci Programy autorskie nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych i rodzaju zajęć, opracowanie kart IPED dla uczniów ze szczególnymi umiejętnościami Bieżący monitoring oferty w zakresie konkursów przedmiotowych, organizacja kursów na zdobycie poszczególnych uprawnień Nauczyciele, zespoły dydaktyczne Nauczyciele, Lider WDN, Dyrektor 2012/ /2014 8

9 Obszar pracy szkoły: Wychowanie Podobszar: Kampania bohater WYCHOWANIE Od 1991 roku szkoła zaprzestała używania imienia wcześniej nadanego bohatera. Należy podjąć działania zmierzające do nadania imienia szkole. Standard I Szkoła ma swojego bohatera, sztandar i hymn prowadzone są działania zmierzające do wyboru bohatera szkoły opracowany jest plan pracy dla uczniów zawierający zadania zmierzające do nadania imienia szkole gromadzi się środki umożliwiające zdobycie sztandaru i organizację uroczystości nadania imienia szkole 1. Plebiscyt potrzeb i propozycji związanych z Kampanią Bohater wśród społeczności szkolnej. 2. Realizuje się opracowany program związany z nadaniem imienia szkole. 3. Współpracuje się w zakresie Kampanii Bohater z drużyną harcerską, organizacjami pozarządowymi, Wydziałem Edukacji UMŁ i Kuratorium Oświaty. 4. Zgromadzone są środki na realizację Kampanii Bohater. Gromadzenie opinii na temat Plebiscyt wśród społeczności Dyrektor, Nauczyciele, Rada 2012/2013 wyboru bohatera szkolnej zmierzający do Rodziców, Samorząd Opracowanie planu działań i programu pracy dla uczniów związanych ze zdobyciem patrona Pozyskanie środków na Kampanię Bohater wyboru bohatera Realizacja programu dla uczniów w ramach godzin wychowawczych i imprez szkolnych, wybór projektu sztandaru, hymnu i ceremoniału, działanie zgodnie z opracowanym planem Aplikowanie o środki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie sponsorów, organizacja akcji zarobkowych Obszar pracy szkoły: Wychowanie Podobszar: Opieka i wychowanie Uczniowski, Drużyna ZHP Dyrektor, Nauczyciele, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Drużyna ZHP Dyrektor, Nauczyciele, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Drużyna ZHP 2012/ /2015 W szkole prowadzone są liczne działania związane z opieką i wychowaniem. Należy jednak wzbogacić je o nowe projekty i zadania służące kształtowaniu pożądanych postaw uczniów 9

10 Standard II: Szkolny program wychowania i profilaktyki jest skuteczny i obejmuje swoim zasięgiem wszystkich uczniów uczniowie zaniedbani środowiskowo, z rodzin niewydolnych wychowawczo i o niskim statusie materialnym objęci są szeroko zakrojoną pomocą współpracuje się z jednostkami działającymi na rzecz dziecka realizuje się program wychowawczy i profilaktyczny uwzględniający potrzeby środowiska rodzinnego uczniów i możliwości szkoły 1. Programy wspomagające pracę z uczniami. 2. Rozwój współpracy z PPP, szkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń. 3. Współpraca z Policją, Sądem dla Nieletnich, stowarzyszeniami na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Gromadzenie informacji na Baza danych i plan działań Pedagog Szkolny, Każdego roku pracy szkoły temat potrzeb uczniów i rodzin w zakresie pomocy materialnej i profilaktycznej na rzecz rodzin potrzebujących pomocy, udzielanie wsparcia rodzinom Nauczyciele Wychowawcy Program współpracy z PPP Spotkania z psychologami wspierającymi uczniów, zajęcia warsztatowe dla uczniów potrzebujących pomocy Pedagog Szkolny Każdego roku pracy szkoły Plan współpracy z jednostkami wspierającymi szkołę w zakresie opieki i wychowania Spotkania z Policją, Kuratorami Sądu dla Nieletnich, organizacja zajęć dla uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa dziecka i profilaktyki Pedagog Szkolny Każdego roku pracy szkoły Obszar pracy szkoły: Wychowanie Podobszar: Współpraca szkoły ze środowiskiem Prowadzone są działania na rzecz współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi pracę szkoły. Należy rozszerzyć ofertę współpracy, która w sposób znaczący wpłynie na wychowanie i kształtowanie postaw obywatelskich u uczniów. Standard III: Szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i środowiskami oraz realizuje projekty sprzyjające wychowaniu i kształtowaniu postaw, a także promuje swoje działania szerzej współpracuje się z organizacjami pozarządowymi, przedszkolami, instytucjami kultury i innymi jednostkami wspierającymi pracę szkoły realizuje się dotychczasowe, sprawdzone projekty służące wychowaniu uczniów podejmuje się współpracę i zadania zmierzające do kształtowania u uczniów pożądanych postaw obywatelskich i patriotycznych 1. Program współpracy z rodzicami i wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. 2. Promocja szkoły. 3. Nawiązanie współpracy ze szkołą na Ukrainie w ramach programu Partnerstwo bez granic. 10

11 Program współpracy z Opracowanie i realizacja Dyrektor, Nauczyciele, Rada 2012/2013 rodzicami i na rzecz środowiska lokalnego programu zwróconego w kierunku tworzenia kultury pozytywnych wzorów moralnych i estetycznych Rodziców Program promocji szkoły Utrzymanie poziomu strony internetowej, drzwi otwarte szkoły, współpraca z mediami, kontynuacja akcji środowiskowych i na rzecz rozwoju kulturalnego uczniów Nauczyciele i Rodzice Każdego roku pracy szkoły Pozyskanie szkoły partnerskiej na Ukrainie Opracowanie planu podjęcia współpracy w ramach programu wychowania patriotycznego Partnerstwo bez granic, wyjazd na Ukrainę po Ogień Niepodległości, podpisanie umowy partnerskiej Dyrektor, Nauczyciele 2012/

12 Obszar pracy szkoły: Kadra Podobszar: Kompetencje a praca w szkole KADRA Stan kwalifikacji nauczycieli i opracowanie planu podnoszenia ich kwalifikacji jest zgodny z planem rozwoju szkoły. Prawie wszyscy nauczyciele szkoły są nauczycielami mianowanymi. Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne. Dyrektor prowadzi prawidłową politykę kadrową. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest dziełem całego zespołu dydaktycznego i odpowiada aktualnym potrzebom. W szkole powołany jest lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Każdego roku opracowywany jest plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Duża cześć nauczycieli realizuje awans zawodowy. Nauczyciele chętni są do podejmowania nowych zadań. Standard I: Kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizację zadań szkoły uzupełnianie, wzbogacanie kwalifikacji przez nauczycieli (mocna strona pracy szkoły) rozwijanie i doskonalenie zespołów przedmiotowych doskonalenie warsztatu pracy zdobywanie wyższego stopnia awansu zawodowego 1. Nauczyciele zdobywają dodatkowe kwalifikacje. 2. Kadra zdobywa uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. 3. Działa system WDN. Opracowanie programu Organizacja szkoleń Rady Dyrektor, Przewodniczący Każdego roku pracy szkoły wspierającego pracę Pedagogicznej, aktywne zespołów przedmiotowych nauczycieli działania zespołów przedmiotowych, wzmocnienie działań lidera Opracowanie planu kształcenia zewnętrznego i wewnętrznego WDN Organizacja lekcji koleżeńskich, kształcenie nauczycieli w dwukierunkowości, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Dyrektor, Przewodniczący zespołów przedmiotowych Każdego roku pracy szkoły Obszar pracy szkoły: Kadra Podobszar: Wymiana doświadczeń Standard II: Rada Pedagogiczna bierze udział w projektach międzynarodowych 12

13 współpraca z instytucjami wspierającymi proces integracji współpraca z zagranicznymi partnerami wizyty studyjne projekty 1. Spotkania międzynarodowe w szkole i poza granicami kraju-przyjaźnie z dziećmi z zagranicy. 2. Realizacja ciekawych projektów. 3. Poznanie nowych państw i funkcjonowania w nich oświaty. 4. Wymiana doświadczeń między partnerami. 5. Utrwalenie wiedzy i pozytywnych uczuć do małej ojczyzny. Programy międzynarodowe (- POKL) Pisanie projektów Projekt small dla oświaty Praca w Internecie Wyznaczeni nauczyciele W odpowiedzi na ogłoszone konkursy Współpraca ze Wschodem Wiedza na temat państw unijnych Umowa z krajami na wschodzie :Ukraina, Rosja, Białoruś Pomoc krojom na wschodzie (materialna i merytoryczna) Konkursy wiedzy Klub Młodego Europejczyka Udział w akcjach międzynarodowych : np. Dzień Wiosny w Europie Dyrektor Wicedyrektor, liderzy przedmiotowi Zgodnie z planem pracy Cały rok 13

14 Obszar pracy szkoły: Baza Podobszar: Stan techniczny BAZA W szkole przeprowadzono termomodernizację budynku, odnowiono szkolne korytarze i część pracowni. Należy odnowić i unowocześnić pozostałe izby lekcyjne, pomieszczenia socjalne i szatnie. Standard I: Szkoła jest bezpieczna, zapewnia twórcze spędzanie czasu wolnego uczniom i daje możliwości na efektywną pracę nauczycieli brak sytuacji zagrażających bezpieczeństwu brak wypadków zapewnienie opieki uczniom w czasie dojścia do szkoły i powrotu z niej ochrona uczniów przed zagrożeniami społecznymi ochrona przed kradzieżami planowanie szkoły oparte na zasadach BHP wychowawcza rola apeli szkolnych 1. Dobra szkoła posiada tereny, budynki i pomieszczenia, a także wyposażenie i materiały, odpowiednie do właściwego przebiegu procesu kształcenia. 2. Wielkość, wyposażenie i stan pomieszczeń odpowiadają ich przeznaczeniom i funkcjom. 3. Szkoła czyni starania, by warunki uczenia się były atrakcyjne. 4. Wskazania statystyczne związane z wypadkowością w szkole i poza nią są niskie. 5. Poprawa stanu technicznego sprzętu szkolnego realizuje się na bieżąco. 6. Nie stwierdza się kradzieży na terenie szkoły. 7. Systematycznie analizuje się stan bazy i wyposażenia. Zadanie szczegółowe Formy działania Odpowiedzialni Termin realizacji Praca inspektora BHP zapoznanie uczniów z zasadami BHP Inspektor BHP Cały rok w szkole i w drodze do niej. Bieżące naprawy Konserwator szkolny Praca inspektora pracy sprawdzanie stanu technicznego budynku, uzgodnienia terminów remontów Inspektor BHP Dyrektor szkoły Konserwator Zgodnie z terminarzem Działania profilaktyczne na terenie szkoły dla uczniów, nauczycieli, rodziców Ustalenie planu dyżurów nauczycielskich na korytarzach, w szatni i na boisku szkolnym Sumienne wypełnianie dyżurów przez nauczycieli. Opiekuńcza rola świetlicy szkolnej. Wdrażanie szkolnego programu profilaktycznego. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, służbą zdrowia, policją. Zapoznanie uczniów z regulaminem korzystania z szatni, sali gimnastycznej Opracowanie zakresu obowiązków dla uczniów w szkolny Dyrektor szkoły Na bieżąco (proces ciągły) 14

15 czasie przerw. Umożliwienie wypowiadania się uczniów na temat zagrożeń społecznych poprzez anonimowe ankiety lub rozmowy z nauczycielem. Przeszkolenie personelu szkolnego w zakresie BHP. Comiesięczne apele szkolne Oparcie planowania na zasadach BHP: dostosowanie tygodniowego planu lekcji do wytycznych SANEPID-u troska o zapewnienie bezpieczeństwa w czasie dojścia dzieci Obszar pracy szkoły: Baza Podobszar: Wyposażenie W szkole jest zaplecze do właściwego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Należy doposażyć pracownie i rozwinąć infrastrukturę wokół szkoły dla podniesienia standardu nauczania. Standard II: Szkoła dąży do rozwoju bazy materialnej, zasoby materialne szkoły zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych szkoły. Estetyczne wnętrze szkoły Bezpieczne boisko szkolne Plan zagospodarowania bazy szkolnej zgodnie z wizją rodziców, nauczycieli i uczniów Urządzenie terenu zewnętrznego szkoły(siłownia napowietrzna, plac zabaw dla dzieci). Sukcesywne malowanie powierzchni szkolnych. Wyposażanie pracowni szkolnych w nowe środki dydaktyczne, pomoce naukowe (tablice interaktywne)itp. 1. Szkoła ma atrakcyjny plac zabaw. 2. Uczniowie szkoły mają dostęp do bezpiecznego i nowoczesnego boiska. 3. Przy szkole jest ogródek sprzyjający sytuacjom dydaktycznym i relaksowi. 4. Pracownia internetowa dostępna również po zajęciach lekcyjnych. 5. Wyposażenie w komputery klas młodszych. 6. Estetycznie wyglądająca szkoła. 7. Korzystanie z programów edukacyjnych. Zadanie szczegółowe Formy działania Odpowiedzialni Termin realizacji Kontrole inspektora BHP, statystyka i dokładna jej analiza Bieżące naprawy Sprawozdawczość powypadkowa Inspektor BHP Dyrektor szkoły Konserwator Cały rok Kontrole Społecznego Inspektora Pracy Stały nadzór nad budynkiem szkoły i bazą materialną sprawdzanie stanu technicznego budynku, uzgodnienia terminów remontów protokóły pokontrolne i ich analiza kontakt z Wydziałem Edukacji UMŁ w sprawie bieżących napraw i remontów systematyczne staranie się o polepszenie bazy materialnej szkoły, zdobycie jak największej ilości dobrych pomocy dydaktycznych ubieganie się o środki na podniesienie atrakcyjności terenów wokół szkoły szkolny Społeczny Inspektor Pracy i Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Nauczyciele, rodzice Dwa razy do roku Na bieżąco (proces ciągły) 15

16 Urządzenie terenu zewnętrznego szkoły. zainstalowanie siłowni napowietrznej, sprzętu dla dzieci, placu zabaw dla dzieci reklamy zewnętrzne promujące szkołę Dyrektor szkoły, kierownik administracyjny Doposażenie szkoły w środki dydaktyczne Zakup tablic interaktywnych, uzupełnienie biblioteki szkolnej, zakup kamery w celu archiwizacji działań szkoły Dyrektor szkoły, kierownik administracyjny

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 1. WIELOKIERUNKOWOŚĆ EDUKCJI DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO indywidualizacja procesu nauczania w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie MISJA Dobre wychowanie, rzetelna wiedza. Jesteśmy po to by dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i organizacja

Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HASŁO NA ROK SZKOLNY 2015/2016: BEZPIECZEŃSTWO Lp.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1. Szkoła realizuje koncepcję

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016. Misja Ośrodka

Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016. Misja Ośrodka Program Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016 Misja Ośrodka Naszą misją jest służenie dzieciom w poszukiwaniu możliwości ich rozwoju i stała gotowość

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1. Szkoła realizuje koncepcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. 2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 w GDAŃSKU w latach 2011 2016 1 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Misja szkoły Misją naszej szkoły jest troska o każdego ucznia i wspieranie go jako niepowtarzalnej jednostki oraz stawianie w centrum zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły: Konstytucję Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/09/10 z dnia 10 lutego 2010r. I) Szkoła uzyskuje bardzo dobre efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 1. Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity.: Dz.U. z 2004r. Nr.256,poz.2572 ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Załącznik nr1 do uchwały nr8/ z dnia 15 września 2011roku KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA - PLAN PRACY

KONCEPCJA - PLAN PRACY KONCEPCJA - PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TEDEUSZA KOŚĆIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM NA LATA 2013-2016 Tworzona przy współudziale Samorządu Uczniowskiego Zaopiniowana przez Radę Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Załącznik nr 2 do uchwały 4/15/16 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie z dnia10 września 2015. Szkoły Podstawowej w Olszynie na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu to placówka znajdująca się na jednym z najstarszych osiedli ratajskich. Jest to szkoła rejonowa,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013 Cele 1. Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu ukierunkowanego na : koncepcję pracy zarządzanie i organizację kształcenie wychowanie i opiekę 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁY KSIĄŻĘ W KOSZALINIE W LATACH 2014 2020

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁY KSIĄŻĘ W KOSZALINIE W LATACH 2014 2020 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁY KSIĄŻĘ W KOSZALINIE W LATACH 2014 2020 Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, której najważniejsze elementy stanowią:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MODLISZEWICACH NA LATA 2010-2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MODLISZEWICACH NA LATA 2010-2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MODLISZEWICACH NA LATA 2010-2015 I. Zarządzanie i organizacja 1. Doskonalenie jakości pracy szkoły przez zapewnienie wewnętrznego systemu jakości. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY. I. Koncepcja pracy szkoły

STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY. I. Koncepcja pracy szkoły STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY I. Koncepcja pracy szkoły Priorytet: Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE NA OKRES PIĘCIU LAT (2013-2018) Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ NA LATA 2014-2017 I. Zarządzanie i organizacja. 1. Doskonalenie jakości pracy szkoły poprzez zapewnienie wewnętrznego systemu jakości. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2015 OPRACOWAŁA: ALICJA GAMZA Lp. Obszar pracy Cel podjętych działań 1. Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256, poz.2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo