RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Łodzi Łódź Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi

2 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: - o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), - o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), - o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), - o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, od: dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców (tych, których dzieci brały udział w badaniu), partnerów szkoły (lub placówki) przy wykorzystaniu różnych metod badawczych (w tym obserwację szkoły i zajęć lekcyjnych). Dzięki temu ewaluacja zewnętrzna daje wyniki o dużej wiarygodności. Jest profesjonalnie zaplanowana i wykonywana, a niezwiązani z badaną szkołą (lub placówką) wykonawcy zapewniają obiektywność. Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Halina Cyrulska, Bożena Kędzierska. Badaniem objęto 124 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 43 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 39 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki: procesy zachodzące w szkole/placówce. Str. 2/16

3 Informacja o szkole Nazwa placówki Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Łodzi Patron Obrońców Westerplatte Typ placówki Szkoła podstawowa Miejscowość Łódź Ulica Tatrzańska Numer 69A Kod pocztowy Urząd pocztowy Łódź Telefon Fax Www Regon Publiczność Publiczna Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież Charakter Brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 448 Oddziały 19 Nauczyciele pełnozatrudnieni 46 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 6 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela 9.74 Województwo ŁÓDZKIE (10) Powiat Powiat m. Łódź (61) Gmina M. Łódź (01) Typ gminy Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia Str. 3/16

4 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, opracowaną wspólnie przez dyrektora i nauczycieli w 2008 roku, zmodyfikowaną w 2009r. oraz w 2010r. Potwierdzają ten fakt nauczyciele w anonimowej ankiecie. 29 z 38 wskazało, że rada zatwierdziła koncepcję pracy przedstawioną przez dyrektora, po uwzględnieniu sugestii nauczycieli, 9 pedagogów podało, że rada zatwierdziła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy. Kolejny argument stanowią protokoły rady pedagogicznej z 2009 i 2010 r., gdzie zapisano, że pani dyrektor przedstawiła do zaopiniowania wypracowaną koncepcję pracy. Koncepcja ta jest znana pracownikom. Znajduje to potwierdzenie w przeprowadzonych wywiadach z dyrektorem, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi. Wszyscy wskazywali jej podstawowe założenia, które obejmują bezpieczeństwo uczniów, integrację, wsparcie uczniów z dysleksją, kształcenie umiejętności uczniów w zakresie ratownictwa medycznego, działania związane z promocją zdrowia, wdrażanie w szkole innowacji pedagogicznych. Szkoła prowadzi działania realizujące zapisane w koncepcji założenia. Wśród wielu dowodów pani dyrektor, nauczyciele, partnerzy szkoły, przedstawiciel samorządu wymieniali te zadania, które są systematycznie prowadzone: są to poczynania związane z bezpieczeństwem, promocją zdrowia, integracją oraz stworzeniem warunków do harmonijnego rozwoju każdego ucznia. Działania realizowane w ramach koncepcji są monitorowane i modyfikowane, co skutkuje zmianą w jej założeniach. Analiza prowadzona jest systematycznie, co potwierdziła rada pedagogiczna i dyrektor szkoły, formułowane są wnioski do dalszej pracy. W anonimowej ankiecie 37 z 38 nauczycieli wskazało, że uczestniczyło w pracach nad analizą i/lub modyfikacją koncepcji pracy szkoły (34 odpowiedzi - zdecydowanie tak, 3 - raczej tak). Efektywne działania są kontynuowane doskonalone lub modyfikowane. Nieefektywne zastępowane są nowymi, zgodnymi z potrzebami uczniów i ich rodziców. Z informacji przekazanych przez dyrektora wynika, że zmiany dokonane w ostatnich latach dotyczyły rozszerzenia zakresu działań określonych w koncepcji i podejmowanych przez szkołę: wprowadzono do realizacji program "Ortografiti", wdrażane są innowacje pedagogiczne (12), uczniowie w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli działalność wolontariacką. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup fantomów i aparatów do resuscytacji. Wyrównując szanse dzieci z dysleksją wprowadzono program "Czytamy razem" zachęcający do czytania i poznawania literatury. W ramach programu: "Bezpieczeństwo i ratownictwo medyczne" nauczyciele m. in. przekonują uczniów do pozyskania międzynarodowej karty ICE poprzez co wzrasta świadomość uczniów na rzecz bezpieczeństwa. Szkoła bierze udział w programach "Bezpieczna Szkoła", "Klub Bezpiecznego Puchatka", "Ratujemy życie", "Na wszelki wypadek", 998, "Bezpieczeństwo". W ubiegłym roku szkolnym zainstalowano w szkole wideofon. Również w zakresie promocji zdrowia szkoła realizuje wiele programów ogólnopolskich, wojewódzkich i własnych nauczycieli. Nauczyciele podkreślali podczas wywiadu, że oferta działań związanych z promocją zdrowia została poszerzona w klasach I-III gdzie wprowadzono zajęcia dotyczące przygotowania zdrowych posiłków oraz program "Mamo, tato wolę wodę" podkreślający rolę wody w codziennej diecie. W szkole opracowane zostały procedury naboru uczniów do kół zainteresowań, które obejmują konieczność przeprowadzenia wcześniejszej diagnozy potrzeb (ankiety). Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom, jest przez nich akceptowana. Potwierdzili to podczas wywiadów. Świadczą o tym również zapisy w dziennikach lekcyjnych (uczniowie zapoznawani są z koncepcją pracy szkoły na lekcjach wychowawczych oraz podczas zajęć z pedagogiem szkolnym), sprawozdania z pracy organów szkoły, protokoły zebrań rady rodziców. Na szkolnej tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły ( publikowane są najważniejsze zagadnienia zaplanowane przez szkołę do realizacji oraz później efekty tych działań. Każdy rodzic na początku roku szkolnego otrzymuje informator opracowany przez nauczyciela-wychowawcę zawierający m. in. elementy koncepcji pracy szkoły, terminy spotkań z rodzicami, godzinowy rozkład zajęć, numery kontaktowe z nauczycielem świetlicy, pedagogiem i psychologiem szkolnym, obowiązki rodziców, nagrody i kary przewidziane w statucie oraz zasady oceniania wewnątrzszkolnego. Str. 4/16

5 W szkole, ich zdaniem stworzono atmosferę dla wszechstronnego rozwoju dziecka, nie tylko intelektualnego. rodzice podczas wywiadu wskazali, że są zadowoleni z oferty szkoły. Stwierdzili, że szkoła idzie z duchem czasu, a nawet go wyprzedza, często jest prekursorem w przedsięwzięciach - ratownictwo medyczne, sale zabaw dla dzieci, sala teatralna, program dla dzieci z dysleksją. Dzieci są motywowane do udziału w konkursach i zawodach sportowych. Szkoła może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają bardzo wysoką ocenę poziomu spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Komentarz: Oferta edukacyjna szkoły jest spójna z podstawą programową. Dyrektor i nauczyciele potwierdzili, że programy nauczania obejmują wszystkie elementy podstawy programowej. Dużą uwagę zwraca się na tworzenie odpowiednich warunków nauczania np. kącików zainteresowań w salach lekcyjnych. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana. Dyrektor szkoły w wywiadzie potwierdziła, że w ramach nadzoru monitoruje realizację podstawy programowej. Jest ona wdrażana jest rytmicznie, zaplanowane treści równomiernie rozłożone są na cykl kształcenia. Nauczyciele nie zgłaszali opóźnień w realizacji podstawy programowej. Oferta edukacyjna szkoły, odpowiada potrzebom uczniów i ich rodziców. Znajduje się w niej dużo kółek zainteresowań, których wykaz budowany jest w oparciu o przeprowadzone wśród rodziców i uczniów badanie potrzeb. 55 z 61 uczniów potwierdziło, że szkoła pomaga rozwijać im swoje zainteresowania. W ofercie szkoły znajdują się również zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, terapeutyczne i in.). Na pytanie czego najbardziej chcesz się nauczyć w szkole uczniowie wymieniali najczęściej różne przedmioty; matematyki, j. polskiego, j.angielskiego, wychowania fizycznego. Pojedyncze stwierdzenia dotyczyły koleżeństwa, jazdy konnej. Na kolejne pytanie czy szkoła umożliwia Ci nauczenie się tych najważniejszych dla Ciebie rzeczy twierdząco odpowiedziało 57 z 61 ankietowanych uczniów (66% spośród ankietowanych uczniów odpowiedziało zdecydowanie tak), 4 osoby udzieliły odpowiedzi "raczej nie". Rodzice określając potrzeby edukacyjne swoich dzieci wskazywali na naukę języka angielskiego, dodatkowe zajęcia sportowe, przygotowanie do dalszej edukacji. W opinii 36 (86%) z 42 rodziców wypełniających ankietę, szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci, 5 osób odpowiedziało "raczej nie", 33 osoby wskazały, że szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje ich dzieci, innego zdania było 8 osób, którzy stwierdzili "raczej nie". Nauczyciele, partnerzy szkoły i przedstawiciel samorządu potwierdzili, że oferta edukacyjna szkoły wzbogacana jest każdego roku o nowe działania. Szkoła posiada bardzo dużo certyfikatów, w tym Certyfikat Placówki Innowacyjnej. Nauczyciele na początku roku szkolnego pytają partnerów o możliwości prowadzenia wspólnych działań, ustalają harmonogramy, co potwierdzali wszyscy uczestnicy wywiadów. Dowodem są realizowane projekty m. in.; "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" finasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, "Znaczenie pieniądza" przy udziale Narodowego Banku Polskiego, zajęcia dla klas VI współorganizowane przez Główny Urząd Statystyczny, "Od grosika do złotówki" działania podejmowane z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczestnictwo umożliwia uczniom zdobycie wiedzy oraz rozwinięcie i doskonalenie umiejętności związanych z gospodarowaniem pieniędzmi. Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. W opinii pani dyrektor, nauczycieli, partnerów szkoły i przedstawiciela samorządu szkoła kształtuje umiejętność pracy w grupie, umiejętność prezentacji, przygotowuje uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. pokonywania stresu. W szkole organizowane są kiermasze, wprowadzono zajęcia z przedsiębiorczości. Aby zwiększyć szanse uczniów na rynku edukacyjnym i rynku pracy dzieci uczą się od 2003 r. języka angielskiego już od klasy I. Rozwija się współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego. Pedagog szkolny (posiada kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego) prowadzi zajęcia z orientacji i poradnictwa zawodowego przygotowujące uczniów do samodzielnego, świadomego planowania kariery edukacyjnej i podjęcia roli zawodowej, służy pomocą nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu. W szkole prowadzona jest nauka pływania, uczniowie nabywają umiejętności z zakresu udzielania Str. 5/16

6 pierwszej pomocy. Dzieci uczą się dodatkowych języków obcych; j. niemiecki, włoski, rosyjski. W ubiegłym roku brały udział w lekcjach samorządności. Zajęcia polegały na wyjazdach uczniów do Urzędu Miasta Łodzi, gdzie w sali obrad Rady Miejskiej odbywało się symulacyjne posiedzenie, uczniowie odgrywali role radnych, urzędników. Podobne lekcje odbywały się w Urzędzie Marszałkowskim. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Dyrektor wskazała na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, realizowane są programy "Pogotowie naukowe" oraz "Skrzydła". Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Wprowadzono program "Czytamy razem", który jest adaptacją programu opracowanego przez M. Bogdanowicz. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 149 mieli możliwość uczestniczenia w projekcie edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Dysleksji "Z dysleksją bez barier". Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 39 polskich szkół aktywnie współpracujących z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Udział w projekcie, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dawał możliwość bezpłatnego korzystania z zajęć z wybranego przedmiotu, który w edukacji dotychczas był źródłem niepowodzeń (język polski, matematyka, język angielski). Wiele zadań realizowanych jest we współpracy z innymi instytucjami np. policją, strażą miejską, strażą graniczną. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają bardzo wysoką ocenę poziomu spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Komentarz: W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Nauczyciele potwierdzili, że w wyniku prowadzonej pracy z uczniem zdolnym uczniowie ci osiągają sukcesy w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich, wyniki tych konkursów zamieszczane są na stronie internetowej szkoły. Dyrektor wraz z nauczycielami planuje sposoby diagnozowania wiadomości i umiejętności uczniów. Tworzy harmonogramy działań, uwzględniając zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania oraz wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce. W szkole opracowane zostały zasady naboru uczniów do klas integracyjnych. Dla każdego dziecka ze specjalnymi trudnościami w nauce tworzone są indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne uwzględniające diagnozę pedagogiczną i psychologiczną oraz zalecenia z orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Podobne programy tworzone są dla uczniów posiadających opinię poradni. Sposób pracy z uczniami uwzględnia jednostkowe zróżnicowanie poprzez dobieranie do wykonania zadań o różnym poziomie trudności co potwierdziła obserwacja prowadzonych zajęć. W klasach integracyjnych uczniowie z orzeczeniami lub opiniami włączani są do pracy w grupie. Nauczyciel wspierający udziela pomocy w sytuacjach trudnych dla dziecka. Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. Nauczyciele wymieniali w ankiecie metody, jakie najczęściej stosują w pracy z uczniami. Są to metody aktywizujące takie jak praca w grupach, burza mózgów, dyskusja oraz metoda projektów, rzadko metody podające. Na pytanie skierowane do dzieci czy lubią się uczyć 43 z 61 uczniów (co stanowi 71%) odpowiedziało twierdząco. 14 uczniów raczej nie lubi się uczyć, 4 nie lubi tego zdecydowanie. W szkole widoczne są materiały pokazujące jak się uczyć, zamieszczone są na tablicach ogłoszeń. Zdaniem rodziców 31 (74%) z 42 rodziców plan lekcji jest ułożony jest tak, że sprzyja uczeniu się, innego zdania było 9 rodziców. Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się. W opinii pani dyrektor, aby zwiększyć efektywność uczenia się nauczyciele systematycznie diagnozują osiągnięcia oraz potrzeby uczniów i dostosowują wymagania. Efektywności procesu uczenia się w szkole sprzyja indywidualizacja pracy, stosowanie metod aktywizujących, zróżnicowane pomoce dydaktyczne, wykorzystanie podczas lekcji komputera, zajęcia organizowane w terenie i wyjątkowość szkoły w zakresie estetyki wnętrz. Organizowane są zajęcia ze specjalistami ćwiczące pamięć, koncentrację, wyobraźnię i rozwijanie postaw kreatywnych. Dwie godziny w tygodniu działa punkt konsultacyjny prowadzony przez psychologa i pedagoga szkolnego. Dla wzmocnienia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych opracowano procedurę współpracy z rodzicami uczniów precyzującą korelacje działań na linii szkoła-rodzice. W anonimowej ankiecie nauczyciele wskazywali jak często uczniowie mają szansę na zajęciach pracować metodą projektu; rzadziej niż raz na rok wskazały 2 osoby spośród 32, raz na rok 17 osób (45%), kilka razy w roku 15 (40%), co miesiąc - 2 osoby. 30 nauczycieli odpowiedziało, że często (na większości lekcji) Str. 6/16

7 uczniowie mają szansę na zajęciach pracować w grupach, bardzo często (na każdej lekcji) - 4 osoby, rzadko (raz na miesiąc) - 3 nauczycieli. Nauczyciele wskazywali również jak często uczniowie korzystają na zajęciach z nowoczesnych technik komunikacyjnych; 4 z 38 osób stwierdziło, że bardzo rzadko (raz na dwa, trzy miesiące), rzadko (raz na miesiąc) wskazało 4 nauczycieli, często (na większości lekcji) 22, bardzo często (na każdej lekcji) 6 nauczycieli. Wskazania dotyczyły również pytania, jak często uczniowie mają szansę na zajęciach rozwiązywać problemy w sposób twórczy - 3 osoby z 38 stwierdziły, że rzadko (raz na miesiąc), często (na większości lekcji) 26, bardzo często (na każdej lekcji) 8 nauczycieli. Uczniowie wypowiadali się w anonimowej ankiecie czy ucząc się dzisiaj czuli się zaciekawieni, raczej tak i zdecydowanie tak odpowiedziało 56 (80%) z 62 uczniów, pozostali zdecydowanie nie 3 uczniów i raczej nie 3. W grupach, wykonując zadania pracowało na niektórych zajęciach 44 (71%) uczniów, na większości zajęć 15 (24%), na wszystkich zajęciach 2 osoby. Na żadnej lekcji nie było zaangażowanych w przeprowadzenie zadania 12 uczniów (19%), na jednej lekcji 12, na części lekcji 23 (37%), na większości 15 spośród 62 ankietowanych. Z komputera na żadnej lekcji nie korzystało 37 (60%) uczniów, na jednej lekcji korzystało 23 uczniów spośród badanej 62 osobowej grupy obejmującej trzy klasy V. Uczniowie byli pytani w ankietach czy dzisiaj na zajęciach rozwiązywali problemy sformułowane przez nauczycieli lub uczniów; nie rozwiązywało takich problemów na żadnej lekcji 45 uczniów (73%), na jednej lekcji potwierdziło 11 uczniów, na części lekcji 4. Na obserwowanych lekcjach nauczyciele stwarzali uczniom możliwość samodzielnego wykonywania zadań. Zadania przeznaczone dla dzieci do indywidualnej pracy były zróżnicowane. Stosowano indywidualne, grupowe i zbiorowe formy pracy. Skład grupy w klasach dobierany był w zależności od zadania. W klasach integracyjnych dzieci niepełnosprawne pracowały w grupach z dziećmi zdrowymi. Uczniowie byli zaangażowani w wykonywanie zadań. Nauczycie zachęcajli dzieci do aktywności poprzez zadawanie pytań, stawianie problemów, stosowanie atrakcyjnych środków dydaktycznych, motywując poprzez pochwały, wsparcie, nagrody (naklejki). stosowanie "+". Podczas lekcji nauczyciele wykorzystali pomoce dydaktyczne (m.in. magnetofon, karty pracy). Na jednej, spośród obserwowanych lekcji nauczyciel wykorzystał rzutnik multimedialny. Uczniowie chcieliby, zeby lekce były jeszcze ciekawsze. Podczas wywiadu stwierdzili, że na niewielu lekcjach wykorzystywane są środki audiowizualne (zdaniem uczniów wykorzystywane są tylko na lekcjach informatyki, przyrody, muzyli i ratownictwa). Nauczyciele w trakcie lekcji stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli rozwiązywać problemy. Uczniowie klasy IV na lekcji historii formułowali swoje prawa, wypowiadali się na temat tych praw. W szkole znajduje się pracownia komputerowa (z roku 2004) z dostępem do internetu, w której znajduje się 20 komputerów. W bibliotece dostępna jest pracownia multimedialna z 3 komputerami. Pojedyncze komputery znajdują się również w pracowni przyrodniczej oraz klasach edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła posiada do dyspozycji nauczycieli rzutnik multimedialny wraz z laptopem. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce. Na pytanie czy wiesz dlaczego otrzymałeś taką, a nie inną ocenę 51 (84%) uczniów z 61 ankietowanych odpowiedziało zawsze lub prawie zawsze, rzadko 10 osób. Nauczyciele wystawiając ocenę odnoszą się do tego, co uczniowie umieli lub wiedzieli wcześniej zawsze lub prawie zawsze zdaniem 39 uczniów, rzadko - 20 uczniów. Nauczyciele w ankietach wskazali, że przekazują uczniom informację zwrotną, uzasadniającą ocenę - zawsze 35 (92%) z 38 osób, prawie zawsze 2 osoby. W obserwowanych klasach zeszyty i ćwiczeniówki uczniów były sprawdzane, rzadko ocena zawierała komentarz. Szkoła posiada dokumenty potwierdzające monitorowanie jakości i efektywności procesu uczenia się uczniów. Są to dzienniki lekcyjne, gdzie w I etapie wyszczególnione zostały poszczególne edukacje z określeniem liczby godzin w poszczególnych dniach i podsumowaniem na koniec roku szkolnego. Kolejnym dowodem są roczne sprawozdania nauczycieli z realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego zawierające wykaz poszczególnych edukacji z podziałem na zrealizowane godziny. W ubiegłym roku szkolnym, we wszystkich klasach przeprowadzony został monitoring wdrażania podstawy programowej wg arkusza monitorowania, opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W szkole od 4 lat przeprowadzane są testy kompetencji trzecioklasisty w oparciu o propozycję wydawnictwa Operon. Zespół dokonuje analizy wyników, opracowuje wnioski. Przykładem są sprawozdania z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zawierające informacje dotyczące przeprowadzonych testów kompetencji i ich opracowania oraz wykaz nagród i osiągnięć w konkursach międzyszkolnych, łódzkich i ogólnopolskich. Testy kompetencyjne przeprowadzane są również klasach IV-VI, na każdym poziomie z matematyki, przyrody, j. angielskiego, j. polskiego, w zależności od przedmiotu, na początku lub końcu roku szkolnego. Osiągany przez szkołę wynik sprawdzianu zewnętrznego plasuje się powyżej wyników wojewódzkich i łódzkich. Uczniowie Str. 7/16

8 osiągają również wysokie miejsca we współzawodnictwie sportowym - w roku szkolnym 2002/03 szkoła zajmowała 25 miejsce wśród łódzkich szkół podstawowych, w roku szkolnym 2007/08 1 miejsce, 2008/09 2 miejsce. W protokołach posiedzeń rad pedagogicznych znajdują się zapisy dotyczące wspólnie podejmowanych, planowanych akcji. Informacje dotyczące sukcesów uczniów zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, opisane są również w szkolnej kronice. W gablotach na korytarzach szkolnych eksponowane są dyplomy zdobyte przez uczniów. Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy. W badaniu ankietowym 31 nauczycieli stwierdziło, że uczniowie dzięki informacji zwrotnej, jaką od nich otrzymują, są zmotywowani do pracy oraz że ocenianie motywuje uczniów do dalszej pracy na ich przedmiocie. Dla zdecydowanej większości uczniów 59 z 61 nauka jest zdecydowanie ważna lub raczej ważna. Lekcje chce się odrabiać 25 uczniom spośród badanych, 35 uczniów raczej niechętnie odrabia zadane prace. Zwykle odrobione prace domowe posiada 55 (90%) uczniów. Na pytanie czy nauczyciele rozmawiają z Tobą na temat przyczyn Twoich sukcesów w nauce 33 uczniów odpowiedziało nigdy lub rzadko, 27 odpowiedzialo, że często lub bardzo często. Podobnych odpowiedzi uczniowie udzielili na pytanie czy nauczyciele rozmawiają z Tobą na temat przyczyny Twoich trudności w nauce. 24 spośród 42 ankietowanych rodziców uważa, że dziecko jest zazwyczaj zmotywowane do nauki przez nauczycieli, 6 było innego zdania. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, są one na bieżąco analizowane. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami uczniów, raz w miesiącu sporządzane są wykazy ocen dla rodziców. W opinii dyrektora w szkole dokonywana jest analiza wyników sprawdzianów i testów kompetencji i testów diagnostycznych, klasyfikacji semestralnej i rocznej. Nauczyciele współpracują ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą, rehabilitantem oraz specjalistami prowadzącymi terapię pedagogiczną i sensoryczną. W miarę potrzeb, piszą opinie o postępach dziecka ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce. Nauczyciele w semestralnych i rocznych sprawozdaniach z pracy odnoszą się do osiągnięć uczniów. W klasach integracyjnych, w tych dokumentach uwzględnione są indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów wskazujące na progres lub regres w rozwoju. Na tej podstawie formułowane są wnioski do dalszej pracy z uczniem. Z poziomem osiągnięć uczniów zapoznawana jest rada pedagogiczna. Szczegółowo osiągnięcia uczniów ze specjalnymi potrzebami omawiają nauczyciele współdziałający w zespole integracji i zespole nauczycieli uczących w jednym oddziale. 31 nauczycieli spośród 38 twierdzi, że monitoruje postępy uczniów, 6 próbuje prowadzić systematyczną analizę. Monitoring dotyczy wszystkich uczniów. Potwierdzili również w wywiadzie, że zbierane są opinie uczniów na temat przeprowadzonych zajęć. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane. Pani dyrektor w wywiadzie potwierdziła, że w tym i poprzednim roku szkolnym prowadzony był monitoring procesów edukacyjnych. Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły uwzględnia: obserwacje, hospitacje i analizę dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela. Nauczyciele wskazali w ankietach, że monitorują procesy edukacyjne najczęściej poprzez przeprowadzanie testów kompetencyjnych, szczegółowe omawianie sprawdzianów, kontakt z rodzicami. Uczniowie podczas wywiadu potwierdzili, że w szkole, na godzinach wychowawczych, rozmawiają o tym jak się uczyć. Nauczyciele mówią jak uczniowie powinni przygotować się do kartkówki, jak sprawdzić co już umieją, a czego jeszcze nie, jak korzystać różnorodnych materiał podczas powtórzenia wiadomości. Nauczyciele uzasadniają wystawione oceny. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych, w tym w opinii pani dyrektor, do modyfikacji programów własnych nauczycieli i indywidualnych planów pracy z uczniami. Planowanie zajęć dodatkowych i udział w projektach edukacyjnych dostosowane jest do potrzeb uczniów. Wprowadzane są nowatorskie, efektywne metody pracy z uczniem. Planowane są z większą częstotliwością zajęcia ze specjalistami i partnerami szkoły. Decyzje dotyczących procesów edukacyjnych, które wynikają z ich monitoringu to; zajęcia dla uczniów klas VI przygotowujące do sprawdzianu, dodatkowe oznaczenia w dzienniku lekcyjnym zajęć prowadzonych z wykorzystaniem multimediów. Nieobecności uczniów spowodowane udziałem w konkursach i zawodach sportowych oznaczane są innym kolorem. Nauczyciele podając przykłady wykorzystania wniosków wypływających z monitorowania procesów edukacyjnych, wskazali zmianę sposobu oceniania postępów uczniów, spojrzenie na postęp na lekcjach wychowania fizycznego, zmianę metod, form pracy.. Nauczyciele w badaniu ankietowym stwierdzili, że planując zajęcia edukacyjne, biorą pod uwagę opinię uczniów. Pomysły uczniów, które nauczyciele uwzględnili w planowaniu pracy, dotyczyły głównie zajęć pozalekcyjnych, tematyki lekcji wychowawczych, metod pracy na lekcji, organizacji rajdów, wycieczek, sposobu Str. 8/16

9 realizowania czwartej godziny wychowania fizycznego. Uczniom w czasie wywiadu trudno było wskazać w jaki sposób współpracują z nauczycielami, po to by lepiej się uczyć. Podali przykłady zmian w szkole, które zostały przygotowane wspólnie przez nauczycieli i uczniów; planowanie koloru sal, wybór dodatkowego języka obcego. Rodzice mają bardzo dobry kontakt z nauczycielami, dyrektor jest otwarty na sugestie rodziców. Uczniowie zgłaszają swoje pomysły dotyczące zajęć i są one realizowane, co potwierdzili rodzice podczas wywiadu. W anonimowej ankiecie rodzice wskazali, że nauczyciele rzadko 25 z 42, bardzo często i często 13 uwzględniają opinie uczniów dotyczące tematyki zajęć czy sposobu prowadzania zajęć. Na 2 z 5 obserwowanych lekcji nauczyciele pytali uczniów o sposób pracy na lekcji, dzieci wypowiadały się na temat trudności w rozwiązywaniu zadania. W podsumowaniu lekcji jeden z nauczycieli poprosił o ocenę atrakcyjności zajęć. Nauczyciele stosują zróżnicowanie metody wspierania uczniów. W opinii pani dyrektor nauczyciele zachęcają do pracy. W szkole stosowane są wzmocnienia pozytywne - pochwała, list gratulacyjny, nagrody rzeczowe. Najczęściej stosowanymi metodami nauczania są metody aktywizujące, gry dydaktyczne. Nauczyciele w pracy z dziećmi wykorzystują elementy muzykoterapii. Elementem wspierania i motywowania do pracy jest także uzasadnianie ocen i zachęta do ich poprawiania. W opinii nauczycieli stosowane przez nich metody wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się to zachęta, pochwała, ocena, ocena z komentarzem, podkreślanie mocnych stron, list gratulacyjny dla rodziców. Zdaniem 37 z 38 nauczycieli wypełniających ankietę w szkole analizuje się wyniki monitoringu osiągnięć uczniów. Najczęściej dokonują tego zespoły nauczycieli, rada pedagogiczna, dyrektor oraz indywidualni nauczyciele. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane. Podczas prowadzonego wywiadu nauczyciele wskazali, że dotyczą one zmiany metod nauczania, udziału uczniów w zawodach sportowych, konkursach. Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. Uczniowie podczas wywiadu podali, że rozmowy z nauczycielami pomagają im w nauce, nauczyciele mówią czego uczniowie mają się nauczyć. Zdaniem 31 z 42 rodziców wyrażonym w ankiecie, informacja o wynikach dziecka, uzyskana od nauczycieli pomaga im się uczyć, raczej nie odpowiedziało 8 rodziców. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają wysoką ocenę poziomu spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych. Wszyscy ankietowani nauczyciele (którzy udzielili odpowiedzi na pytanie) konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami Sprawozdania dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego zawierają informacje o podejmowanych działaniach przez zespoły nauczycieli, opracowania i analizy ankiet przygotowanych przez m.in. zespół ds. spójności potrzeb uczniów, do spraw oferty edukacyjnej szkoły. W roku szkolnym 2009/10 zespół do spraw oferty edukacyjnej szkoły przeprowadził ankietę wśród uczniów i rodziców pod kątem zapotrzebowania na zajęcia dodatkowe. Po opracowaniu wniosków rozszerzono ofertę edukacyjną szkoły o gry i zabawy ruchowe dla dzieci z klas młodszych. W zespole ds. dysleksji, powołanym w trakcie roku szkolnego 2009/10, nauczyciele wymieniają się doświadczeniami w zakresie pracy z dziećmi dyslektycznymi, sposobów oceniania i doboru materiałów dydaktycznych i metodycznych. Sprawozdanie z prac zespołu ds. bezpieczeństwa obejmuje działania w ramach Akcji "Bezpieczna Szkoła" (szkoła przystąpiła do akcji już w I edycji w 2008 roku). programu "Bezpieczeństwo i ratownictwo medyczne" (wprowadzonego we wszystkich klasach w ramach zajęć obowiązkowych). Procesy edukacyjne analizowane są przez wszystkie powołane w szkole zespoły nauczycielskie (np. ds. integracji, dysleksji, kształcenia zintegrowanego, zdrowia... ), są również przedmiotem analizy podczas posiedzeń rady pedagogicznej. 37 spośród 38 ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że analizę procesów edukacyjnych najczęściej podejmuje wspólnie z innymi nauczycielami. Zdarza się też, że procesy edukacyjne analizowane są uprzednio samodzielnie (14 osób) lub z innymi nauczycielami przy okazji rozmów (16 osób). W szkole funkcjonują zespoły: wychowawcze (nauczycieli uczących w jednym oddziale), zadaniowe (ds. ewaluacji, statutu szkoły...) i problemowe. W zespołach wychowawczych wspólnie dokonywany jest wybór podręczników, programów nauczania, konsultowane są trudności wychowawcze uczniów oraz sposoby działań w zakresie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom zdolnym. Nauczyciele wspólnie tworzą indywidualne Str. 9/16

10 programy terapeutyczno-edukacyjne, testy kompetencyjne oraz ankiety diagnozujące efektywność podejmowanych działań. Wspólną pracą nauczycieli jest analiza wyników i ustalanie spobów wdrażania wniosków z analiz. Spotkania zespołów odbywają się w miarę potrzeb. Nauczyciele wspierają się wzajemnie prowadząc zajęcia otwarte, lekcje koleżeńskie, warsztaty, szkolenia rady pedagogicznej. proponują na spotkaniach zespołów ciekawe rozwiązania metodyczne, wspólne wyciągają wnioski do dalszej pracy. Chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem, nie tylko w ramach pełnienia funkcji opiekuna stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych. Często prowadzone są rozmowy nieformalne, gdzie nauczyciele wymieniają doświadczenia, wspierając się w prowadzeniu działań. W szkole duży nacisk położony jest na promocję zdrowia. Decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczny uczeń", obejmującego treści z bezpieczeństwa i promocji zdrowia, podjęła rada pedagogiczna. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni promują zdrowy styl życia. Propagowane są programy "Mamo, tato wolę wodę", "Owoce w szkole", "Szklanka mleka". Nauczyciele wychowania fizycznego realizują program "Pływać każdy może" oraz "Sport mojego życia", zwiększona został liczba godzin dodatkowych zajęć wychowania fizycznego. Wspólną decyzją rady pedagogicznej jest wprowadzenie 1 godziny zajęć z ratownictwa medycznego we wszystkich klasach. Rada pedagogiczna zdecydowała także o udziale w projekcie edukacyjnym "Z dysleksją bez barier". W bieżącym roku szkoła włącza się w organizację Tygodnia Świadomości Dysleksji poprzez zaangażowanie nauczycieli i uczniów w przygotowywanie i pokaz prezentacji związanych z dysleksją. Nowym przedsięwzięciem jest również przystąpienie do programu "Ortografiti". 27 spośród 38 ankietowanych nauczycieli (73%) uważa, że ich głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych w szkole. Nauczyciele wspólnie tworzą ofertę edukacyjną szkoły, wszystkie istotne dla szkoły działania podejmowane są wspólną decyzją rady pedagogicznej. Nauczyciele współdecydują o wprowadzeniu do realizacji programów nauczycielskich, innowacji, udziale w programach i projektach edukacyjnych. Rodzice uczniów mają pełną wiedzę o planowanych zmianach i realizowanych w procesie edukacyjnym przedsięwzięciach. Wszystkie zmiany dotyczące procesów edukacyjnych są uzgadniane z rodzicami uczniów. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają spełnienie wymagania na bardzo wysokim poziomie. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów Komentarz: Każdego roku planowana jest praca powołanych w szkole zespołów nauczycielskich. Program wychowawczy i program profilaktyki są kompatybilne z planami pracy wychowawczej nauczycieli. Spójne działania są efektem współpracy całej społeczności szkolnej. W dyskusjach na temat pożądanych postaw uczniów bierze udział dyrekcja, pedagog, nauczyciele, pracownicy administracyjni. Dyrektor szkoły przekazuje pracownikom niepedagogicznym wszystkie informacje i ustalenia związane z funkcjonowaniem szkoły i wychowaniem uczniów. Rodzice uczniów, w przeważającej części (34 spośród 40 ankietowanych rodziców, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie, co stanowi 85%) uznali, że sposób, w jaki szkoła wychowuje uczniów odpowiada ich potrzebom. 26 rodziców uznało, że nauczyciele traktują uczniów w równy sposób. Potwierdzają to dzieci deklarując, że nauczyciele traktują ich sprawiedliwie (88.1 %) i że czują się traktowani w równy sposób z innymi uczniami (90 %). Nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów poprzez obserwację, badania ankietowe skierowane do uczniów i ich rodziców, często rozmawiają z dziećmi. Źródłem wiedzy o potrzebach wychowawczych uczniów, zdaniem nauczycieli, jest również "Skrzynka problemów". Do dyspozycji dzieci jest szkolny rzecznik praw ucznia wybrany z grona pedagogicznego. Wyniki diagnozy poddawane są analizie, na podstawie której modyfikowany jest program wychowawczy szkoły. Duży nacisk położony jest na integrację (nie tylko w klasach integracyjnych). W ubiegłym roku szkolnym samorząd uczniowski i nauczyciele podjęli decyzję o wprowadzeniu akcji: " Walka z hałasem", Fair play", "Bezpieczne kibicowanie". W akcje jest zaangażowana cała społeczność szkolna - wszyscy nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz partnerzy szkoły (patronat Wydziału Prewencji ds. Nieletnich). Wszyscy nauczyciele twierdzą, że systematycznie odbywają się dyskusja na temat pożądanych postaw uczniów, potwierdza to obserwacja lekcji w klasach III. Uczniowie biorą udział w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy. Często mają miejsce działania związane z wychowaniem Str. 10/16

11 patriotycznym i obywatelskim. Uczniowie z Pocztem Sztandarowym biorą udział w uroczystościach państwowych oraz okolicznościowych np. Tragedia smoleńska, śmierć Papieża. Lekcje patriotyzmu odbywają się w zmodernizowanej izbie pamięci. W szkole odbywają się turnieje klas integracyjnych, teatry klas integracyjnych, uczniowie działają w ramach wolontariatu. Uczniowie interioryzują społecznie pożądane postawy, które kształtuje szkoła. Zdaniem dyrektora dzieci uczestniczą w tworzeniu i zmianie szkolnego systemu oddziaływań wychowawczych, potwierdzają to nauczyciele (31 uważa, że zdecydowanie tak, 5 że raczej tak, 2 nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi). Uczniowie wspólnie z nauczycielami opracowali kodeks zachowań, biorą udział w akcjach organizowanych przez samorząd szkolny np. "Klasa na medal", "Walka z hałasem", Bezpiecznie kibicujemy" oraz działalności charytatywnej. Samorząd uczniowski opiniuje programy profilaktyczny i wychowawczy szkoły. Podczas wywiadu nauczyciele i rodzice uczniów wskazali promowane w szkolę postawy, najważniejsze z nich to postawa: tolerancji, uczciwości, szacunku dla drugiego człowieka, obowiązkowości, odpowiedzialności za własne postępowanie, poszanowania zdrowia. W szkole systematycznie dokonywana jest analiza działań wychowawczych. Dzieci są często chwalone, nagradzane i motywowane do podejmowania nowych celów. Zdaniem uczniów ich pomysły są brane pod uwagę rzadko, zazwyczaj to nauczyciele przedstawiają listę propozycji i pomysłów, jednocześnie przyznali, że nauczyciele poprzez badania ankietowe zapoznają się z ich oczekiwaniami. Wnioski sformułowane na podstawie analizy wykorzystywane są do doskonalenia oddziaływań wychowawczych. Na podstawie ostatno sprecyzowanych wniosków wprowadzono procedury m.in. Postępowania w przypadku uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze, Postępowania pracownika szkoły w sytuacji wypadku osób pozostających pod opieką szkoły oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rozszerzono współpracę ze strażą miejską i policją. Wzmocniono dyżury nauczycielskie. Przeprowadzane są rozmowy dyscyplinujące z udziałem uczniów i ich rodziców. Częste są pogadanki tematyczne i prelekcje, z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowia oraz zachowań asertywnych dla uczniów, ich rodziców i członków rady pedagogicznej. Nauczyciele-wychowawcy mają stały kontakt z rodzicami uczniów. Oferta zajęć dodatkowych została rozszerzona zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Uczniowie angażowani są do udziału w programach edukacyjnych, projektach, akcjach, konkursach i zawodach sportowych. W klasach V i VI jeden raz w tygodniu pedagog i psycholog szkolny prowadzą zajęcia orientacji i poradnictwa zawodowego. Podjęte działania skutkują brakiem ocen nagannych i nieodpowiednich zachowania. Wnioski z analiz procesów wychowawczych dotyczą kontynuacji działań, które przynoszą pożądane efekty oraz podejmowania kolejnych działań np. ograniczających poziom hałasu na przerwach.przedstawione powyżej argumenty uzasadniają spełnienie wymagania na bardzo wysokim poziomie. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Komentarz: W szkole istnieje system diagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów stosowany przez wszystkich nauczycieli. W I etapie edukacji nauczyciele dokonują obserwacji, przeprowadzają wywiad z rodzicami uczniów, dokonują diagnozy, w konkretnych przypadkach informują rodziców o zasadności badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kolejnym etapem jest planowanie pracy z uczniem. Systematycznie przeprowadzane są sprawdziany umiejętności i wiadomości uczniów. Pod koniec I etapu edukacji uczniowie piszą Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty wydawnictwa Operon. W II etapie edukacji uczniowie rozpoczynają pracę od testów diagnostycznych w zakresie poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele przedmiotów planuję pracę z uczniem. Systematycznie sprawdzane są umiejętności i wiadomości uczniów. W klasie VI dzieci piszą próbny sprawdzian i zewnętrzny sprawdzian dla klasy VI. Na ogół w szkole nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne wszystkich uczniów (94,6%), tylko 2 nauczycieli diagnozuje je w odniesieniu do większości (5,4%). Indywidualne osiągnięcia uczniów są przedmiotem analiz dokonywanych przez nauczycieli w zespołach wychowawczych i podczas posiedzeń rady pedagogicznej. Niekiedy występują czynniki społeczne i ekonomiczne, które nie sprzyjają harmonijnemu rozwojowi dzieci. Najczęściej spotykane są czynniki społeczne: wielodzietność, rodziny niepełne, scedowanie opieki na dziadków, sieroctwo społeczne, patologia, nieporadność wychowawcza oraz czynniki ekonomiczne: ubóstwo spowodowane bezrobociem lub zachowaniami rodziców wskazującymi na niedostosowanie społeczne, złe warunki mieszkaniowe. Szkoła pomaga dzieciom osiągać Str. 11/16

12 sukcesy na miarę ich możliwości, zapewniając pomoc psychologiczną i pedagogiczną, motywując ich stypendiami naukowymi, szkolnymi stypendiami na wyrównywanie szans edukacyjnych. Każdego roku szkoła występuje do Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z wnioskiem o przyznanie jednorazowego stypendium za osiągnięcia. Rodzice uczniów w poszczególnych klasach dofinansowują wyjazdy i wycieczki. Organizowana jest w miarę potrzeb zbiórka i wymiana odzieży na terenie szkoły. Pozyskiwana jest również odzież i środki czystości od sponsorów. Dla dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym czy patologicznych Caritas, PCK, Krajowy Komitet Pomocy Społecznej, parafie fundują ok. 100 paczek rocznie, uczniowie ci bezpłatnie wyjeżdżają na wypoczynek letni (w ubiegłym roku szkolnym wyjechało ok. 40 osób). Uczniowski Klub Sportowy, działający przy szkole, zapewnia uczniom osiągającym sukcesy w sporcie nieodpłatnie dodatkowe zajęcia pływackie, finansuje wyjazdy na obozy i zawody sportowe. Uczniowie wypowiadając się o swojej nauce w szkole mówią, że wszystko jest w porządku (58,3% - 35 osób) i że przychodząc do szkoły czują radość (36,7% - 22 osoby). W szkole 22 uczniów posiada orzeczenia i 28 opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczy 4 uczniów, logopedycznych - 8, terapii pedagogicznej - 8, z zajęć polisensorycznych korzysta 7 uczniów. Ogółem z zajęć specjalistycznych korzysta 27 uczniów. W zajęciach w miarę potrzeb mogą uczestniczyć inni uczniowie wymagający czasowego wsparcia. W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Nauczyciele opracowują własne programy, programy indywidualne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, stosują indywidualne karty pracy, dla uczniów zdolnych organizowane są dodatkowe zajęcia, wszyscy uczniowie mogą wybierać koła zainteresowań. Aby zwiększyć szanse edukacyjne uczniów szkoła bierze udział w programie "Skrzydła". Uczniowie motywowani są do wysiłku poprzez system nagród zawarty w statucie szkoły. Motywacją do pełnego wykorzystania swoich możliwości przez uczniów jest także upublicznianie osiągnięć na stronie internetowej szkoły oraz w kronice szkoły. 80% ankietowanych uczniów (odpowiedzi - 26 zdecydowanie tak, 22 raczej tak) twierdzi, ze nauczyciele mówią im, że mogę się nauczyć nawet trudnych rzeczy. 90 % (odpowiedzi - 29 zdecydowanie tak, 25 raczej tak) uczniów może liczyć na pomoc nauczycieli kiedy ma kłopoty z nauką. 90,3% dzieci jest przekonanych (odpowiedzi - 30 zdecydowanie tak, 26 raczej tak), że nauczyciele wierzą w ich możliwości. Rodzice uczniów, podczas wywiadu, zdecydowanie stwierdzili, że nauczyciele pracują z dziećmi indywidualnie, poświęcają swój wolny czas na doskonalenie umiejętności dzieci. Organizowane są zajęcia wyrównawcze i zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Szkoła bierze udział w wielu konkursach, olimpiadach, wystawach, każde dziecko może brać w nich udział i bardzo często osiągają sukcesy, nauczyciele wykorzystują nawet niekonwencjonalne sposoby motywowania uczniów do podejmowania różnorodnych wyzwań, przykładem może być corocznie przygotowywane przedstawienie dla uczniów, gdzie w rolę aktorów wcielają się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Zdaniem rodziców dzieci bardzo lubią przychodzić do szkoły. Na temat indywidualnego traktowania dzieci w szkole opinie ankietowanych rodziców są nieprzychylne, sprzeczne z opiniami uczniów, nauczycieli oraz rodziców biorących udział w wywiadzie. 57,05% respondentów (odpowiedzi - 15 zdecydowanie nie, 29 raczej nie) jest zdania, że w szkole uczniowie nie są traktowani indywidualnie.partnerzy szkoły twierdzą, że dzieci mają zapewnioną specjalistyczną opiekę i wsparcie, dzięki czemu mogą się harmonijnie rozwijać. Zdaniem partnerów szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dydaktycznych, ma nowe sale - teatralną, sale świetlicowe, salę do integracji sensorycznej, sale zabaw co sprzyja atrakcyjności zajęć i rozwojowi zainteresowań. Zróżnicowane są odczucia ankietowanych rodziców na temat podejmowanych przez szkołę starań, by dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę jego możliwości. Dwóch rodziców (4,9%) zdecydowanie twierdzi, że szkoła nie ma zasług w tym zakresie, 17 rodziców (41,5%) jest zdania, że szkoła raczej nie podejmuje działań by ich dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości. Wszyscy rodzice, którzy udzielili wywiadu i rodzice biorący udział w badaniu ankietowym (53,7%), którzy pozytywnie oceniają podejmowane przez szkołę działania w zakresie optymalnego rozwoju dzieci twierdzą, że ważne są koła zainteresowań i konkursy, gdzie każde dziecko może znaleźć coś dla siebie, nauczyciele chwalą dzieci nawet za drobne osiągnięcia, uczniowie są zachęcani do rozwiązywania dodatkowych zajęć matematycznych, dzieci są odpowiednio motywowane i oceniane (choć nie dotyczy to wszystkich nauczycieli), nauczyciele starają się pomóc dziecku w trudnych zadaniach nawet po lekcjach, jest stała współpraca pedagog-nauczyciele-rodzice, rodzice z dziećmi zgłaszają się, zgodnie z sugestią nauczycieli, na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie określane są faktyczne możliwości dziecka. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają wysoki poziom spełnienia wymagania. Str. 12/16

13 Poziom spełniania wymagania: B Str. 13/16

14 Wnioski z ewaluacji: 1. Koncepcja pracy szkoły stwarza warunki wszechstronnego rozwoju uczniów, jest odpowiedzią na potrzeby społeczności szkolnej. 2. Wszyscy pracownicy szkoły systematycznie realizują zadania z zakresu integracji, promocji zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 3. W szkole powołano zespoły wychowawcze, zadaniowe i problemowe. 4. W szkole istnieje system diagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów, analizowana jest efektywność podejmowanych działań edukacyjnych. 5. Nauczyciele podejmują działalność innowacyjną. 6. Uczestniczący w wywiadach nauczyciele, partnerzy, przedstawiciel organu prowadzącego podkreślali indywidualne traktowanie dzieci w szkole oraz podejmowane starania, by dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę jego możliwości. Grupa ankietowanych rodziców (23 z 42 osób) miała odmienne zdanie. Str. 14/16

15 Wymaganie Poziom spełniania wymagania Obszar: Procesy Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych A A B A A B Str. 15/16

16 Raport sporządzili: Halina Cyrulska Bożena Kędzierska Kurator Oświaty: Wersja pełna raportu dostępna pod adresem: Str. 16/16

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY Data sporządzenia raportu: 15.01.2016 Data przedstawienia raportu Radzie Pedagogicznej: 18.01.2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY 7.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w olimpiadach i

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW

WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie CEL EWALUACJI Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY ROK SZKOLNY 212/213 WYMAGA: 2.5 Kształtuje się postawy uczniów Pytania kluczowe: Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat kształtowania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami?

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami? RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYM W SIELINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół ewaluatorów:: Agnieszka Rychel - koordynator, Anna Szumińska

Bardziej szczegółowo