Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu:"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZP Kalisz, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, Kalisz NIP: ; REGON: tel , fax II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U poz. 907 z późni. zm.) na realizację zadania pn.: Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu 2.1.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U poz. 907 z późni. zm.). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. poz. 231 z 2013 roku). w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,. 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U poz. 907 z późni. zm.) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Przez wykonawcę należy to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 93 ustawy. 4) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. ROZDZIAŁ III INFORMACJE DLA WYKONAWCY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu - NIP Regon Liczba pracowników PKD 6832Z Przedmiot główny: 1

2 CPV: Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmioty dodatkowe: CPV: Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty CPV: Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie oszklenia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia ), ubezpieczenie NNW Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ określającym warunki i zakres ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ - Projekt umowy. Wykonawca musi zapewnić, co najmniej 2 osoby do wystawiania polis ubezpieczeniowych oraz 2 osoby do prowadzenia likwidacji szkód majątkowych i komunikacyjnych. Osoby uprawnione do reprezentowania Zakładu Ubezpieczeń za pomocą, których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe na terenie Miasta Kalisz muszą być dostępne w godzinach urzędowania Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu osób, które będą uprawnione w imieniu Wykonawcy do wystawiania polis oraz do prowadzenia likwidacji szkód majątkowych i komunikacyjnych. W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu nowego wykazu. Zamawiający jest obsługiwany przez Brokera Ubezpieczeniowego MENTOR S.A. Oddział Wrocław ul. Krzycka 15 a/9, który uczestniczy w niniejszym postępowaniu i będzie pośredniczyć przy zawieraniu oraz realizacji umów ubezpieczeniowych. II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w SIWZ obejmują okres dwudziestu czterech miesięcy do r. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1.1). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy wykonawca przedstawi wraz z ofertą dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U z późn zm.) we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego postępowania lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności wymaganej przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 1.1) powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 1.2). posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2

3 1.3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.4). sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie oświadczeniach opisanych w rozdziale IV niniejszej specyfikacji. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu spełniania został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdziale III SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty: 1.1). potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w rozdziale III pkt. 1. ppkt. 1.1). SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z wykonawców. 1.2) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ na potwierdzenie warunku wskazanego w Rozdziale III podpunkt 1.2) tj. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz podpunkt 1.3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.4) tzn. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 2.1). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2.2). aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3. Wykonawca załącza do oferty poza w/w dokumentami inne dokumenty: 3.1). Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą informację o tym, że należy do grupy kapitałowej i dołączyć do niej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3

4 3.2). wypełniony Formularz ofertowy łącznie z wymienionymi tam, przynależnymi do niego załącznikami. Podmioty zagraniczne: W przypadku złożenia oferty przez podmioty zagraniczne dokumenty, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, zastępuje się je odpowiednimi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj.: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IV pkt.2 ppkt 2.2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składa dokumenty lub dokument wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawionego/nych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w rozdziale IV pkt 1. podp. 1.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zasady prowadzenia postępowania w języku polskim, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. Uwaga: Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale bądź w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 1. Wymóg poświadczenia kserokopii, odpisu dokumentu za zgodność z oryginałem spełniony zostanie w przypadku zamieszczenia na każdej stronie kserokopii dokumentu oświadczenia: za zgodność z oryginałem, wraz z podpisem osoby (osób) umocowanej (umocowanych) do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Ofertę i jej załączniki podpisuje osoba (osoby) podana w wyciągu z rejestru, lub upoważniona w umowie (statucie) do składania majątkowych oświadczeń woli w imieniu firmy lub osoba której udzielono pełnomocnictwa na zasadach zapisanych w kodeksie cywilnym (pełnomocnictwo w oryginale stanowi załącznik do oferty). 2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw lub którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum). 4

5 V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium. VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. VII. INFORMACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub też w wyznaczonym terminie nie uzupełnili pełnomocnictw. 3. Oferty Wykonawców, którzy nie potwierdzili spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, a także nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu podlegać będą odrzuceniu. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 1. Wyjaśnienia co do przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane w trybie art. 38 ustawy, co oznacza, że zamawiający odpowie niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu na składanie oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na koniec dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawnienia źródła zapytania), oraz zamieszcza ją na stronie internetowej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dokonane zmiany i uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, dokonane zmiany i uzupełnienia są dla Wykonawców wiążące. 1. Zamawiający przedłuży, w razie zaistnienia takiej konieczności, termin składania ofert określony w pkt. XI, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem (MZBM- nr faksu ) zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencję należy kierować na adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Dobrzecka 18, Kalisz. Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie procedury zamówienia jest: Grażyna Szulc MZBM w Kaliszu

6 - w zakresie przedmiotu udzielania zamówienia jest: Kamila Cal-Całko MENTOR S.A , Szymon Piotrkowski MENTOR S.A X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem). W przypadku, gdy przedkładane dokumenty sporządzone są w innym niż polski języku, Zamawiający dopuszcza przedłożenie dokumentów sporządzonych w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami zamieszczonymi w Rozdziale IV - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Odpowiedzi powinny być udzielane na wszystkie pytania zawarte w ww. załącznikach, jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać nie dotyczy. 4. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki i oświadczenia powinny być podpisane, a wszelkie dokumenty bądź kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, lub posiadające pełnomocnictwo (za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę. 6. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.). Zaleca się, aby dokumenty oznaczone jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgromadzone były w jednej części oferty, w sposób umożliwiający zabezpieczenie tych dokumentów przed udostępnieniem osobom trzecim. 7. Należy ponumerować każdą z zapisanych stron. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilku Wykonawców może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 10. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 11. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 12. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej zamkniętej trwale opatrzonej dopiskiem: OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KALISZU. Nie otwierać przed r. godz i wewnętrznej, na której podane są nazwa i adres Wykonawcy. 13. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem : Cofnięcie oferty w przetargu nieograniczonym OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KALISZU. 14. Jeżeli Wykonawca chce dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złożona to składa nową (poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: Zmiana oferty przetargowej w przetargu nieograniczonym OFERTA UBEZPIECZENIE MIENIA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KALISZU. 15. Prawidłowo przygotowana oferta musi zawierać: 16.Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY łącznie z wymienionymi tam, przynależnymi do niego załącznikami: - Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego cena oferty i stawki oferty - załączniki zamieszczone w Rozdziale IV - wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18 (parter- Biuro Obsługi Interesantów- Biuro Podawcze). Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz

7 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 1. Otwarcie złożonych w terminie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w pok. Nr 105 (I piętro). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: Kryterium oceny ofert: A. Cena łączna oferty 80% B. Klauzule dodatkowe 20% A. Cena łączna oferty suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania. Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: Liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium A (An) = Cena najtańszej Cena badanej oferty oferty X 100 punktów B. Klauzule dodatkowe ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za akceptacje tj. włączenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową: Wykonawcy za akceptację klauzul dodatkowych otrzymają punkty zgodnie z poniższym schematem: Klauzule o nr od stanowią część obligatoryjną Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od spowoduje odrzucenie oferty. Klauzule o nr od stanowią cześć fakultatywną; punktowaną zgodnie z poniższym wykazem. Nazwa klauzuli Klauzula kosztów ewakuacji Klauzula śniegu Klauzula kosztów dostosowania do zaleceń organów państwowych Klauzula kosztów ewakuacji Klauzula miejsca ubezpieczenia Klauzula odtworzenia mienia w nowej lokalizacji Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych Klauzula wynagrodzenia ekspertów Klauzula uproszczonej ścieżki likwidacji Klauzula automatycznego doubezpieczenia Uwagi 2 pkt. 5 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 1 pkt 1 pkt 2 pkt. 2 pkt. 2 pkt. 4 pkt. 7

8 Klauzula wypłaty zaliczki Klauzula oględzin Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży Klauzula franszyz /udziałów własnych Klauzula urządzeń zewnętrznych Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji Klauzula zastąpienia dla dźwigów osobowych Klauzula ubezpieczenia wodomierzy Suma ubezpieczenia prewencyjnego Klauzula 72 godzin Klauzula szybkiej likwidacji szkód Klauzula likwidacji szkody częściowej Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula nieodtwarzania mienia Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji Klauzula dostosowania do zaleceń organów państwowych Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego huragan Klauzula przypalenia i osmolenia Klauzula składowania Klauzula funduszu prewencyjnego Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych Klauzula transportowania Łącznie 4 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 2 pkt. 5 pkt. 2 pkt. 5 pkt. 5 pkt 5 pkt 2 pkt 3 pkt 3 pkt 3 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 5 pkt 5 pkt 5 pkt 2 pkt 100 pkt. UWAGA w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w Specyfikacji, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 8

9 W on = An x 80 % + B x 20 % Won wskaźnik oceny oferty An Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium A B Suma punktów za klauzule fakultatywne Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyska łącznie za kryterium A i B największą liczbę punktów. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 2. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 4. Zamawiający zastrzega sobie odrębne polisy dla każdej jednostki organizacyjnej lub grupy jednostek wg własnego uznania. Umowa ubezpieczenia z wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego. XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1. Projekt umowy zostały zamieszczone w Załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany wartości / ilości majątku, c) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; f) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. XV. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej Części Zamówienia, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Ponadto zamawiający ogłosi wynik przetargu, zamieszczając informacje o których mowa w pkt. 1 a) 9

10 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy pzp, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie. 5. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 6. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 ustawy. 8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wtedy żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej Ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U poz. 907 z późni. zm.). 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 4. W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. XVIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu. 2. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 10

11 Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu. 5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 7. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się zebrania z wykonawcami. 10. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: a) Załącznik nr 1 Warunki i zakres ubezpieczenia b) Załącznik nr 2 Formularz oferty ( wraz załącznikami : cena oferty i stawki ubezpieczenia ) c) Załącznik nr 3 projekt umowy e) Załącznik nr 4 oświadczenie z art. 22 Pzp f) Załącznik nr 5 oświadczenie z art. 24 g) Załącznik nr 6 oświadczenie grupy kapitałowej g) Załącznik nr 7 - wykaz mienia Specyfikację zatwierdzono: dnia r. p.o. Dyrektora MZBM /-/ Marzena Wojterska 11

12 Formularz ofertowy wraz z załącznikami Niżej wymieniony formularz ofertowy wraz z załącznikami po wypełnieniu przez Wykonawcę zostanie załączony do oferty przetargowej: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty... Nazwa i adres Wykonawcy... (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony pn.: Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. Oferta jest złożona przez 1. Oświadczamy, że przyjmujemy do wykonania zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - ubezpieczenie oszklenia - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, - ubezpieczenie NNW. 2.Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 3. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: okres 24 miesięcy 4. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia, które zostały zawarte w SIWZ oraz w projekcie umowy opracowanym dla niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z jej postanowieniami. 5. W przypadku wybrania naszej oferty umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na warunkach ubezpieczenia określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Warunki i zakres ubezpieczenia zgodnie z wypełnionym Formularzem Oferty i Załącznikami do Formularza Oferty. W pozostałych kwestiach będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które przedłożymy przed podpisaniem umowy (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie): 12

13 1. OWU OWU OWU Cena łączna:. zł słownie:. 7.Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr do zawarte w SIWZ. 8.Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: Nazwa klauzuli Klauzula kosztów ewakuacji Klauzula śniegu Klauzula kosztów dostosowania do zaleceń organów państwowych Klauzula kosztów ewakuacji Klauzula miejsca ubezpieczenia Klauzula odtworzenia mienia w nowej lokalizacji Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych Klauzula wynagrodzenia ekspertów Klauzula uproszczonej ścieżki likwidacji Klauzula automatycznego doubezpieczenia Klauzula wypłaty zaliczki Klauzula oględzin Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży Klauzula franszyz /udziałów własnych Klauzula urządzeń zewnętrznych Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji Klauzula zastąpienia dla dźwigów osobowych Klauzula ubezpieczenia wodomierzy Suma ubezpieczenia prewencyjnego Klauzula 72 godzin Klauzula szybkiej likwidacji szkód Liczba punktów 2 pkt. 5 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 1 pkt 1 pkt 2 pkt. 2 pkt. 2 pkt. 4 pkt. 4 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 2 pkt. 5 pkt. 2 pkt. 5 pkt. 5 pkt 5 pkt 2 pkt 3 pkt TAK/NIE 13

14 Klauzula likwidacji szkody częściowej Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula nieodtwarzania mienia Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji Klauzula dostosowania do zaleceń organów państwowych Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego huragan Klauzula przypalenia i osmolenia Klauzula składowania Klauzula funduszu prewencyjnego Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych Klauzula transportowania 3 pkt 3 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 5 pkt 5 pkt 5 pkt 2 pkt Uwaga W razie braku wpisu uznaje się, że Wykonawca nie akceptuje danej klauzuli. Punktacja jest przyznawana wyłącznie za klauzule zaakceptowane - oznaczone słowem :TAK Oświadczam, że zaakceptowanie przez nas postanowień fakultatywnych warunków ubezpieczenia nie będzie skutkowało dla Zamawiającego obowiązkiem zapłaty dodatkowej składki. Załącznikami do niniejszej oferty są:... pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym a) Załącznik nr 1 do Formularza oferty cena oferty i stawki ubezpieczeń b) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 PZP c) Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie z art. 22 PZP d) Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupy kapitałowej e) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert f) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.*) g) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U z późn. zm.) *) jeśli dotyczy 14

15 *Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego cena oferty... Nazwa i adres Wykonawcy... (miejscowość i data ) CENA OFERTY W razie bezskładkowego włączenia danego składnika majątkowego lub ryzyka proszę wpisać w kolumnie nr 3,4 : bezskładkowo. Ubezpieczenie Suma ubezpieczenia Stawka w % sumy ubezpieczen ia Składka w zł I rok ubezpieczeniowy Składka w zł II rok ubezpieczeniowy UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE Środki niskocenne Gotówka w lokalu Mienie osobiste pracowników ,02 zł ,55 zł ,70 zł ,58 zł ,46 zł ,00 zł ,00 zł RAZEM MIENIE OD KRADZIEŻY Środki trwałe Środki trwałe ryzyko kradzieży zwykłej Gotówka kradzież z wł. Gotówka rabunek Gotówka transport Mienie pracownicze ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł RAZEM UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Sprzęt stacjonarny ,00 zł Monitoring ,00 zł Sprzęt przenośny ,83 Nośniki danych ,00 zł Odtworzenie zbiorów danych ,00 zł Oprogramowanie ,00 zł Koszty działalności ,00 zł RAZEM 15

16 UBEZPIECZENIE OSZKLENIA Ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego 5 000,00zł RAZEM NNW NNW zł xxx RAZEM UBEZPIECZENIE OC Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i administrowanego mienia, Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości z włączeniem szkód powstałych wskutek przepięcia, przeniesienia ognia Rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych awariami urządzeń wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania -w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) szkody powstałe na skutek wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) Rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych przez zalanie przez dach - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną - szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach, rynnach itp; ,00 xxx Do wysokości sumy gwarancyjnej Do wysokości sumy gwarancyjnej Do wysokości sumy gwarancyjnej xxx xxx xxx 16

17 Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną wzajemną, obejmującą szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczającego drugiemu ubezpieczającemu, objętych jedną umową ubezpieczeniową (przez osoby trzecie rozumie się również członków wspólnot). Prawo regresu zostaje zniesione do osób fizycznych świadczących pracę na rzecz i w imieniu Ubezpieczającego. W odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu zostaje zachowane. Rozszerzenie o OC za szkody z tytułu wadliwego wykonania prac i usług, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy, niezależnie od źródła obowiązku przedmiotu odszkodowawczego, w szczególności realizowanych przez Zamawiającego i jego podwykonawców. Rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec pracowników. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczone go. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Finansów dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Do wysokości sumy gwarancyjnej Do wysokości sumy gwarancyjnej Do wysokości sumy gwarancyjnej Do wysokości sumy gwarancyjnej xxx xxx xxx xxx xxx EUR xxx RAZEM * * Składkę w ubezpieczeniu OC należy rozpisać na każdy budynek w tabeli poniżej. 17

18 L.P. Adres Wspólnoty Wartość I rok ubezpieczeniowy II rok ubezpieczeniowy Grupa I Grupa II Grupa III 1500,0 1000,0 800,0 1. Al. Woj. Polskiego ,0 2. Al. Woj. Polskiego ,0 3. Al. Woj. Polskiego ,0 4. Al. Woj. Polskiego ,0 5. Al. Wolności 9a ,0 6. Al. Wolności ,0 7. Al. Wolności ,0 8. Asnyka ,0 9. Asnyka ,0 10. Asnyka ,0 11. Asnyka ,0 12. Asnyka ,0 13. Babina Babina ,0 15. Babina ,0 16. Babina ,0 17. Babina ,0 18. Bankowa Bolesława Pobożnego Bolesława Pobożnego Bolesława Pobożnego , , ,0 Składka za OC Składka za ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Razem Składka za OC Składka za ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Razem 18

19 22. Bolesława Prusa ,0 23. Bolesława Prusa ,0 24. Bolesława Prusa ,0 25. Bolesława Prusa ,0 26. Bolesława Prusa ,0 27. Bolesława Prusa ,0 28. Bolesława Prusa ,0 29. Br. Niemojowskich ,0 30. Br. Niemojowskich 64a ,0 31. Br. Niemojowskich ,0 32. Browarna ,0 33. Asnyka , Brzozowa ,0 35. Chmielna ,0 36. Chodyńskiego ,0 37. Chopina ,0 38. Chopina ,0 39. Chopina ,0 40. Chopina ,0 41. Ciasna ,0 42. Ciasna ,0 43. Ciasna ,0 44. Ciasna ,0 45. Ciasna ,0 46. Ciasna ,0 19

20 47. Ciasna ,0 48. Ciasna ,0 49. Cmentarna ,0 50. Czarna Droga ,0 51. Czaszkowska ,0 52. Częstochowska ,0 53. Częstochowska ,0 54. Częstochowska ,0 55. Częstochowska ,0 56. Częstochowska ,0 57. Częstochowska ,0 58. Częstochowska ,0 59. Długosza ,0 60. Długosza ,0 61. Dobrzecka ,0 62. Dobrzecka ,0 63. Dobrzecka ,0 64. Dobrzecka ,0 65. Dobrzecka ,0 66. Dobrzecka Dobrzecka ,0 68. Dobrzecka ,0 69. Dobrzecka ,0 70. Dobrzecka ,0 71. Fabryczna ,0 72. Fabryczna ,0 73. Fabryczna ,0 74. Fabryczna ,0 75. Garbarska ,0 76. Garncarska ,0 77. Garncarska ,0 20

21 78. Garncarska ,0 79. Gdyńska ,0 80. Główny Rynek ,0 81. Gołębia ,0 82. Gołębia ,0 83. Gościnna ,0 84. Górna ,0 85. Górna ,0 86. Górna ,0 87. Górnośląska ,0 88. Górnośląska ,0 89. Górnośląska ,0 90. Górnośląska ,0 91. Górnośląska ,0 92. Górnośląska 14a ,0 93. Górnośląska ,0 94. Górnośląska 37a ,0 95. Górnośląska ,0 96. Górnośląska ,0 97. Górnośląska ,0 98. Grodzka ,0 99. Grodzka , Grodzka , Grodzka , Grodzka , Grodzka , Grodzka , Handlowa , Handlowa , Handlowa , Handlowa ,0 21

22 109. Harcerska , Harcerska , Harcerska , H. Sawickiej Hoża , Hoża , Hoża , Hoża , Hoża , Hoża , Hoża , Jabłkowskiego , Jabłkowskiego , Jabłkowskiego , Jabłkowskiego , Jabłkowskiego , Jabłkowskiego , Jabłkowskiego , Jabłkowskiego , Jabłkowskiego , Kopernika , Kopernika , Korczak 24b , Kordeckiego , Kościuszki , Kościuszki , Kościuszki , Kościuszki , Kredytowa , Kresowa , Krótka ,0 22

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi Milicz: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Turek: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TURECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Numer ogłoszenia: 281248-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl 1 z 6 2016-03-15 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Brodnica: Ubezpieczenie mienia, OC oraz pojazdów Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2014-03-14 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Sierpc: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/ Białystok: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi Milicz: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks Sztum: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sztum Numer ogłoszenia: 60418-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl Kamieńsk: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012. Rokiciny: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatsulecinski.pl Sulęcin: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Zawidów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bełchatów: Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.belchatow.pl Bełchatów: Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Dywity, dnia 24.09.2014 r. WÓJT GMINY DYWITY ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, tel. 89/524-76-40, /fax.:89/512-01-24 REGON: 510742971, NIP: 739-38-51-950 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl osnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 269938-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU Numer ogłoszenia: 106070-2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ostróda: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE. data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Namysłów: Ubezpieczenie majątku i OC Namysłowskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 125977-2015; data zamieszczenia: 25.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 125977-2015; data zamieszczenia: 25.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-08-25 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: ZP.272.00044.2015, ZP.ZD-00243/15. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-07-10 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltorzym.pl ; na stronie pełnomocnika zamawiajacego: www.np.com.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594, 1 z 6 2015-07-27 12:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2015.html

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubraniec.pl Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Lubrańcu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brzeznio.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brzeznio.finn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brzeznio.finn.pl Brzeźnio: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Brzeźnio Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/? 1 z 6 2015-11-04 11:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=151611 Świdwin: Ubezpieczenie majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-12-11 14:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl Kraków: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Ostrów Wielkopolski: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ INTERESU MAJĄTKOWEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Numer ogłoszenia: 400222-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl 1 z 6 2014-05-20 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl Ożarów: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sliwice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sliwice.pl 1 z 6 2011-12-12 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sliwice.pl Śliwice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ON III

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ON III ON.272.3.2015.III Sztum: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 49433-2015; data zamieszczenia: 09.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polczyn-zdroj.pl/bip/zamowienia Połczyn-Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi O.R. 271.1.2013 Oporów dnia 04.02.2013 r. Nazwa postępowania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: ŚWIADCZENIE USŁUG GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dubeninki, ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dubeninki, ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie. Dubeninki: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dubeninki Numer ogłoszenia: 417618-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl Jarocin: Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Zakładu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo