STATUT MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJI INNOWACYJNEJ W ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJI INNOWACYJNEJ W ŁODZI"

Transkrypt

1 STATUT MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJI INNOWACYJNEJ W ŁODZI Podstawa prawna: Konstytucja RP Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa szkoły: Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej, zwaną dalej Szkołą jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta w Łodzi. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VI szkoły podstawowej oraz jeden rok przygotowania przedszkolnego. 2. Ustalona nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 3. Szkoła została utworzona przez Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Senatorska 14/16, siedziba Zarządu Spółki z o.o: ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, zwana dalej organem prowadzącym Szkołę. 4. Siedziba Szkoły, będąca jednocześnie miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznowychowawczych, znajduje się w Łodzi, ul. Pomorska 83/85, Łódź 5. Szkoła jest szkołą podstawową dla obywateli polskich i obcokrajowców, gdzie w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian, a ukończenie, której umożliwia kontynuowanie nauki w gimnazjum. 6. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat w klasach I-VI oraz jeden rok w oddziale realizującym przygotowanie przedszkolne. 7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty Szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia, poprzez interdyscyplinarny program nauczania tak, aby osiągnął on sukces na miarę swoich możliwości. 2. Szkoła jest otwarta na międzynarodową społeczność uczniowską. 3. Cele wychowawcze: podstawowym celem wychowania jest propagowanie wartości uznawanych przez Szkołę i dawanie wychowankom możliwości wyrażenia ich poprzez praktyczne działania; wartości, którym Szkoła służy, to: 1) godność każdej osoby, 2) doskonałość postawy etycznej, 2 2

3 3) dobro wspólne w postawie publicznej, 4) europejska kultura w życiu i odbiorze sztuki, 5) prawda w działaniu i poznawaniu świata, 6) wolność działania i dokonywania wyborów, 7) zdrowy styl życia. 4. Program nauczania: program klas I-VI Szkoły oraz program przygotowania przedszkolnego realizują podstawę programową MEN, którą wzbogaca poprzez: 1) indywidualizację procesu nauczania, 2) rozszerzoną naukę języków obcych, szczególnie języka ang 3) autorski program wychowawczy, 4) zajęcia z działań twórczych, 5) różnorodne zajęcia sportowe. ROZDZIAŁ II CELE l ZADANIA SZKOŁY Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska ucznia. 2. Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej; wdraża ich do samodzielności; pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji; przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym. 3. Celem szkolnej edukacji na tym etapie kształcenia jest w szczególności: 1) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i umiejętności, 2) rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury; rozwijania wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia; zachęcania uczniów do samokształcenia, 3) wprowadzenie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 4) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych, 5) ułatwianie uczestnictwa w kulturze, 3 3

4 6) rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi, 7) ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania. 4. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno pedagogicznej. 1) Nauczyciele, wychowawcy są zobowiązani do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów, gdy sami taką potrzebę zauważą, a także gdy uczeń lub jego rodzic z taką prośbą zwrócą się do nich. 2) W szczególnie trudnych przypadkach szkoła korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szkoła organizuje konsultacje indywidualne nauczycieli oraz może organizować zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, uwzględniając ich potrzeby rozwojowe. 5. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo 1) W czasie obecności ucznia w szkole zapewnia się opiekę nauczycieli i opiekunów zgodnie z przyjętym tygodniowym rozkładem zajęć, planem zajęć dodatkowych, harmonogramem dyżurów i zakresem obowiązków poszczególnych pracowników Szkoły. 2) W czasie przerw między lekcyjnych nauczyciele aktywnie pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów. 3) W trakcie pobytu uczniów poza terenem Szkoły opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele organizatorzy zajęć lub wycieczek, zgodnie z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów. 4) Dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad całą grupą w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. choroba nauczyciela 5) Nauczyciel zobowiązany jest do stałej opieki i kontroli miejsc, w których prowadzi zajęcia, usuwania dostrzeżonych usterek samodzielnie lub niezwłocznego powiadomienia o nich dyrektora szkoły, sprawdzania listy obecności. 6) Nauczycielowi nie wolno pozostawić uczniów bez opieki, usunąć ucznia z pomieszczenia, w którym prowadzi zajęcia edukacyjne. 4 4

5 4 1. Zadaniem Szkoły jest w szczególności: 1) stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności, 2) kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności, 3) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów, ścieżkach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych, 4) poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej. 2. Zadania Szkoła wypełnia organizując edukację w ramach przyjętego programu szkoły a w nim: 1) misji Szkoły, którą jest maksyma: Non scholae, sed vitae discimus Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy, 2) Szkolnego Programu Wychowawczego, 3) Szkolnego Programu Profilaktycznego, 4) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 5) Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, a w szczególności między innymi przez: a) prawidłowo zorganizowany proces dydaktyczny, b) rozwój i doskonalenie kompetencji interdyscyplinarnych wyższego oraz niższego rzędu, o których mowa w podstawie programowej zwłaszcza kompetencji uczenia się, c) wypracowanie klasowych mikrosystemów wychowawczych w oparciu między innymi o walory wychowawcze ścieżek międzyprzedmiotowych, d) racjonalne wykorzystanie bazy dydaktycznej w tym zasobów multimedialnych, e) ciągłe wzbogacanie metod nauczania, f) współpracę ze środowiskiem i klientami szkoły, g) organizowanie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań i uzdolnień, w tym tzw. projektów interdyscyplinarnych, h) ciągłe doskonalenie jakości pracy szkoły poprzez diagnozowanie i monitoring osiągnięć, i) upowszechnianie form profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej poprzez wdrażanie specjalistycznych programów, j) właściwą organizację pracy szkoły, zwłaszcza wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, k) troskę o wspierający procesy kształcenia klimat szkoły, 5 5

6 l) ustanowienie rzeczywistej autonomii programowej szkoły pozostawienie nauczycielom decyzji o wyborze programu z katalogu MEN i wspieranie nauczycieli opracowujących programy wewnątrzszkolne. ł) właściwą, ukierunkowaną na cel organizację prac domowych ucznia, m) atrakcyjnie zorganizowane życie szkoły (teatr, koncerty, wystawy, programy RTV, dni otwarte, seminaria, przeglądy teatralne, gazetka, konkursy, zawody sportowe), n) promowanie wartości: staranność, dbałość, obowiązkowość, punktualność, poszanowanie godności, miłości, szacunek, o) wspieranie, motywowanie i promowanie radości uczenia się. ROZDZIAŁ III ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 5 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 2. Do zadań zespołu między innymi należy: 1) wybór programów nauczania do zajęć edukacyjnych i współdziałania w ich realizacji 2) opracowanie kryteriów oceniania przedmiotowego i zachowania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, 3) stymulowanie rozwoju uczniów, 3. Nauczyciel uczący w danym oddziale współpracują z wychowawcą klasy, rodzicami i ściśle realizują program wychowawczy, profilaktyczny i edukacyjny dla danego oddziału w cyklu edukacyjnym. 4. Dyrektor szkoły powołuje zespół wychowawców klas. 5. Zadaniem zespołu wychowawczego jest organizowanie pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają wsparcia, 6. Dyrektor szkoły powołuje zespoły samokształceniowe matematyczno-przyrodniczy i humanistyczny, językowy lub inny w miarę potrzeb. 7. Zadaniem powyższych zespołów jest organizacja m.in. sprawdzianu, diagnoza i analiza wyników. 6 6

7 8. Dyrektor w miarę potrzeb powołuje także inne nauczycielskie zespoły problemowozadaniowe i komisje: m.in. zespoły klasyfikacyjne, planistyczne zespół d/s rekrutacji, komisję statutową, socjalną i inne. 9. Do zadań zespołów problemowych należy: 1) projektowanie rozwoju szkoły, 2) wspomaganie procesów wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli, 3) przedstawienie wyników klasyfikacji w formie zestawienia zbiorczego oraz wydawanie opinii o skuteczności ustalonych zasad oceniania przedmiotowego i zasad oceniania zachowania, 4) przeprowadzenie rekrutacji wg opracowanych na dany rok szkolny kryteriów, 5) podział środków finansowych z budżetu komisji socjalnej, 6) przygotowywanie uchwał do zmian w statucie szkoły. 10. Zespoły problemowe powoływane są przez dyrektora szkoły. 11. W skład każdego zespołu wchodzi dyrektor szkoły lub wicedyrektor. 12. Zespoły, o których mowa w rozdziale III opracowują plany pracy do końca września danego roku szkolnego i przedstawiają do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 13. Praca zespołów podlega ewaluacji wewnątrz zespołowej. 14. Przewodniczący zespołu dwukrotnie w ciągu roku przedstawia dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji zadań z uwzględnieniem skuteczności osiągania wyznaczonych celów i wnioskami do dalszej pracy. 15. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora. ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 6. Organy szkoły Organami Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Edukacji Innowacyjnej są: 1. Dyrektor Szkoły, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Rada Rodziców organ społeczny, 4. Samorząd Uczniowski organ społeczny. 7 7

8 7. Dyrektor Szkoły 1. Dyrektora Szkoły powołuje organ prowadzący Szkołę. Wybór Dyrektora może być dokonany na drodze rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Na wniosek Dyrektora Szkoły organ prowadzący Szkołę może powołać Wicedyrektora Szkoły. 3. Dyrektora i Wicedyrektora odwołuje organ prowadzący na podstawie ogólnych przepisów. 4. Dyrektor Szkoły jest naczelnym organem wykonawczym, który nadzoruje działania Rady Pedagogicznej Szkoły, kieruje pracą i organizuje pracę wszystkim osobom wykonującym zadania na rzecz Szkoły. 5. Dyrektor Szkoły w szczególności: 1) reprezentuje Szkołę, 2) dba o prestiż i dobre imię oraz o poziom nauczania w Szkole, 3) nadzoruje wykonywanie obowiązków przez Wicedyrektora i inne osoby pełniące funkcje kierownicze w Szkole, 4) współrealizuje z organem prowadzącym budżet Szkoły, sprawuje kontrolę nad wydatkami Szkoły, odpowiada za prawidłowe dokonywanie wydatków w Szkole oraz gospodaruje jej środkami, 5) określa szkolny plan nauczania Szkoły, 6) zatwierdza roczny terminarz pracy Szkoły, 7) zwołuje posiedzenia i przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoły 8) przedstawia organowi prowadzącemu Szkołę wnioski o zatrudnianie i zwalnianie pracowników Szkoły oraz zawieranie umów zleceń i umów o dzieło, 9) zatwierdza i dopuszcza do realizacji programy nauczania oraz programy własne opracowane przez nauczyciela, jeżeli uzyskały one pozytywną ocenę nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe zgodne z zakresem treści nauczania, które program obejmuje (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 10) wystawia świadectwa szkolne, 11) rozpatruje odwołania od decyzji Wicedyrektora i Rady Pedagogicznej Szkoły, w sprawach, których nie obejmuje procedura odwoławcza przewidziana w odpowiednich przepisach oświatowych prawa oświatowego i ogólnego, 12) przygotowuje organizację pracy Szkoły: 8 8

9 a) ustala tygodniowy plan zajęć, b) przydziela czynności dydaktyczne i dodatkowe, c) dzieli na oddziały i grupy, d) organizuje indywidualny tok nauczania uczniów i nauczanie indywidualne oraz zatwierdza indywidualne programy nauki, e) opracowuje terminarz pracy Szkoły i terminarz oceniania, 13) organizuje bieżącą pracę Szkoły a) zapewnia pracownie zewnętrzne i sale gimnastyczne dla Szkoły, b) organizuje pracę psychologa szkolnego, c) organizuje zastępstwa, d) organizuje i nadzoruje udział Szkoły w imprezach kulturalnych i środowiskowych, e) nadzoruje organizację imprez szkolnych, f) organizuje wycieczki szkolne, g) przeprowadza nabór, rozmowy kwalifikacyjne i przyjmuje uczniów do Szkoły, h) współorganizuje z organem prowadzącym promocję i reklamę Szkoły, i) pozyskuje materiały i pomoce dydaktyczne dla Szkoły, j) organizuje zebrania z rodzicami i zapewnia systematyczną informację rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów Szkoły, k) czuwa nad realizacją terminarza pracy Szkoły, l) organizuje, w zależności od potrzeb i możliwości, zajęcia przygotowawcze do Szkoły, 14) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą Szkoły: a) przygotowuje i nadzoruje realizację planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły na każdy rok szkolny, b) nadzoruje wykonywanie obowiązków pedagogicznych przez nauczycieli Szkoły, zwłaszcza prowadzenie lekcji zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz zgodnie z podstawą programową i rozkładami materiałów oraz wykonywanie obowiązków opiekuńczych, c) nadzoruje realizację przez nauczycieli Szkoły celów i zasad wychowania oraz wymagania od uczniów Szkoły przestrzegania regulaminu wewnętrznego, d) nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez wychowawców i nauczycieli (rozkłady materiałów, dzienniki, arkusze ocen, karty oceny ucznia, wydruki ocen, protokoły egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz pozostałej dokumentacji szkolnej), 9 9

10 e) nadzoruje realizację Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, f) nadzoruje wypełnianie obowiązków przez wychowawców (zwłaszcza w zakresie kontaktów z rodzicami i obowiązku rozwiązywania problemów wychowawczych i niepowodzeń w nauce), g) nadzoruje i diagnozuje efektywność nauczania w Szkole, h) nadzoruje wykonywanie obowiązków pozalekcyjnych przez nauczycieli, i) raz w semestrze przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego, j) przygotowuje i realizuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, k) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, l) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi, m) raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go Kuratorowi Oświaty, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, n) analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie, 15) zapewnia bezpieczne warunki nauki i pracy w Szkoły i nadzoruje wykonywanie przez pracowników i nauczycieli obowiązków w zakresie BHP i ochrony zdrowia, 16) odpowiada za kontakt z Łódzkim Kuratorium Oświaty, z innymi instytucjami nadzorującymi pracę w Szkoły, z administracją rządową i samorządową oraz z organizacjami współpracującymi. 17) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących oraz realizuje wnioski oraz uchwały Rady Pedagogicznej w sprawach nagradzania lub karania uczniów i w innych sprawach, 18) wystawia legitymacje uczniowskie, zaświadczenia, arkusze ocen, opinie dotyczące uczniów, nauczycieli Szkoły, 19) opiniuje wszystkie regulaminy Szkoły oraz Statut Samorządu Uczniowskiego. 20) Dyrektor Szkoły może powołać, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Wicedyrektora powierzając mu część obowiązków

11 8. Rada Pedagogiczna 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły oraz Dyrektor. 2. Rada Pedagogiczna: 1) zatwierdza i realizuje plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, uchwałą zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz podejmuje uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów, 2) opiniuje programy nauczania stworzone przez nauczycieli, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, 3) przedstawia na drodze uchwały organowi prowadzącemu wnioski dotyczące warunków pracy Szkoły, 4) przedstawia na drodze uchwały Dyrektorowi Szkoły wnioski o nagrodzenie lub ukaranie uczniów, 5) zatwierdza Wewnątrzszkolny System Oceniania, 6) zatwierdza Program Wychowawczy Szkoły, 7) opiniuje przyznanie uczniom indywidualnego toku lub programu nauczania, 8) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego przedstawionej w formie uchwały odpowiedniego organu Samorządu Uczniowskiego 9) podejmuje uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu (w tej szkole) ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzi Dyrektor Szkoły lub w jego zastępstwie Wicedyrektor. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów na posiedzeniach plenarnych. 5. Rada Pedagogiczna opracowuje swój regulamin. Regulamin Rady Pedagogicznej musi być zgodny ze statutem oraz obowiązującym prawem oświatowym. 6. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jeśli może to naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły

12 7. Z każdego zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do Księgi Protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności Rady. 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej. 9. Rada Rodziców 1. W Szkole może działać Rada Rodziców. Rada Rodziców jest organem kolegialnym i składa się z rodziców po jednym w każdym oddziale, wybieranych i odwoływanych na zebraniach rodziców uczniów klasy. Rada Rodziców może wykonywać swoje funkcje w ramach Rady Rodziców Szkoły; a) w wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, b) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 2. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzi Przewodniczący Rady Rodziców oraz członkowie Prezydium powoływani zgodnie z regulaminem Rady Rodziców. 3. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 4. Prezydium Rady Rodziców może w sprawach nagłych podejmować decyzje należące do kompetencji Rady Rodziców. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców. 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) opracowywanie własnego regulaminu działania, 2) opiniowanie przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz składanie wniosków w tym zakresie do Dyrektora Szkoły, 3) opiniowanie Regulaminu Wewnętrznego Szkoły, 4) powoływanie komisji wg potrzeb wynikających z funkcjonowania Szkoły, 5) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji wybierającej Dyrektora Szkoły, 6) proponowanie kandydatur z grona rodziców Szkoły uzupełniających skład Rady Fundacji, 7) wnioskowanie do Organu Prowadzącego o dokonanie zmian w Statucie Szkoły, 1 2 1

13 8) występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły, 9) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania, 10) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w Szkole, 11) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w Szkole, 12) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego, 13) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania Szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki. 6. Posiedzenia Rady Rodziców są otwarte dla wszystkich rodziców. 7. Na zaproszenie Rady Rodziców w jej posiedzeniach mogą brać udział Dyrektor Szkoły oraz zaproszeni przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły, Zarządu Instytutu Postępowania Twórczego. 8. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym. 9. Rada Rodziców jest zobowiązana do: 1) Współdziałania z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w celu ochrony prestiżu i utrzymania wysokiego poziomu nauczania, 2) Wspomagania wysiłków organizacyjnych i inwestycyjnych Szkoły służących celom statutowym 3) Przedstawiania wszystkim rodzicom planów działania i rezultatów prac Rady. 4) 10. Samorząd Uczniowski 1. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski, który stanowi zorganizowaną formę działania młodzieży 2. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców. 3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Samorządu Szkolnego

14 4. Organami samorządu uczniowskiego są: a) na szczeblu klasowym: samorząd klasowy, b) na szczeblu szkoły: samorząd szkolny. 5. Prawa Samorządu: a)prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami. b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. c) prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi szkoły wniosków opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów. d) prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły. e) prawo do opiniowania szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. f) prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela (tylko na wniosek Dyrektora). 6. Samorząd szkolny może: a)organizować akcje charytatywne, b)organizować ciekawe imprezy dla uczniów wzbogacające ich wiedzę i znajomość tradycji, c)organizować wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, d)prowadzić konkursy i akcje plakatowe. 7. Działalność Samorządu nie może być sprzeczna ze statutem Szkoły i obowiązującym prawem. 8. Szczegółowy zakres działania Samorządu opracowany jest w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 11. Funkcjonowanie Szkoły jest oparte na zasadzie aktywnego uczestnictwa w nim trzech podmiotów procesu dydaktycznego: Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

15 Szkoła jest miejscem, w którym nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczy. Ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin pozalekcyjnych określa Dyrektor Szkoły w szkolnym planie nauczania Szkoły, z uwzględnieniem obowiązującego prawa oświatowego. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa kalendarium pracy Szkoły w oparciu o aktualne kalendarium MEN oraz terminarz oceniania przygotowany i zatwierdzony przez Dyrektora i podany do wiadomości Rady Pedagogicznej oraz rodziców i uczniów szkoły. 3. Szczegółowe cele pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w Szkoły w danym roku szkolnym określa plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej opracowany przez Dyrektora. 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla tego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 5. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, który może być ze względów dydaktycznych dzielony na grupy. 6. Organizację pracy poszczególnych oddziałów, określoną przez tygodniowy rozkład obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustala Dyrektor Szkoły. 7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie oddziałowo-lekcyjnym. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 9. Uczniowie Szkoły objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie określonym przez Dyrektora Szkoły w ramach postanowień statutu. 10. Uczniowie Szkoły objęci są opieką medyczną na zasadach określonych przez organ prowadzący Szkoły. 11. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe na wniosek uczniów lub rodziców. Na organizację każdego rodzaju zajęć dodatkowych wymagana jest zgoda organu prowadzącego szkołę

16 12. Szkoła wszystkim uczniom zapewnia opiekę od Uczniowie uczą się w oddziałach liczących maksymalnie 18 osób. 2. W wyjątkowych przypadkach liczba uczniów w oddziale może przekroczyć 18 osób, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po otrzymaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego Szkołę Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany przez jej dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy Szkoły uchwalonego przez Radę Pedagogiczną. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik i następnie przedstawia swoje propozycje Radzie Pedagogicznej. 2. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców do 15 marca w danym roku szkolnym podejmuje uchwałę, w której ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego. 3. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych

17 4. Dyrektor Szkoły do dnia 31 marca w danym roku szkolnym podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego. 5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązują przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawach mogą być wprowadzane w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego. 6. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole 2. Świetlica jest formą wychowawczo opiekuńczej działalności szkoły 3. Program działania i formy pracy świetlicy określa plan pracy świetlicy i regulamin 4. Opieką świetlicową objęty jest każdy uczeń, który zamelduje się w świetlicy. ROZDZIAŁ VI PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW ORAZ ZADANIA DODATKOWE PRACOWNIKÓW 17. Uczeń 1. Uczniem Szkoły jest każdy uczeń, który wskutek postępowania rekrutacyjnego określonego Regulaminem Przyjęć i Płatności zostanie wpisany przez Dyrektora Szkoły na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez Rodzica ucznia oraz organ prowadzący Szkołę. 18. Prawa ucznia Uczniowie mają prawo do: 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 2. Opieki wychowawczej, 1 7 1

18 3. Ochrony przed przemocą fizyczną bądź psychiczną, poszanowania ich godności oraz bezpiecznych warunków nauki, 4. Podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra innych osób, 6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 8. Wpływania na życie Szkoły, 9. Powoływania organów Samorządu Uczniowskiego, współpracujących z Dyrektorem Szkoły, Wicedyrektorem i Radą Pedagogiczną oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, o ile organizacje te są legalne i nie naruszają dobra innych osób oraz ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych, 10. Opiniowania skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły poprzez odpowiednie organy Samorządu Uczniowskiego określone w Statucie Samorządu Uczniowskiego i przeniesienie go do szkoły macierzystej, 11. Otrzymywania nagród i wyróżnień od organu prowadzącego, Dyrektora i Rady Pedagogicznej Szkoły, 12. Udziału w międzynarodowych projektach uczniowskich. 19. Obowiązki ucznia Uczniowie są zobowiązani do: 1. Godnego reprezentowania swojej szkoły, 2. Przestrzegania zapisów prawa szkolnego, 3. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 4. Dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt Szkoły oraz o ład i porządek w szkole, 5. Przestrzegania na zajęciach ustalonych przez nauczyciela zasad pracy, 6. Uczęszczania na obowiązkowe zajęcia określone przez tygodniowy rozkład zajęć i czynnego w nich uczestniczenia, 7. Systematycznej nauki i wykonywania obowiązkowych prac domowych, zgodnie z zasadami określonymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 8. Samodzielnej pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych, a także przy wykonywaniu prac domowych, jeśli nie są to prace zespołowe, 9. Szacunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 10. Przestrzegania zasad kultury zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, 1 8 1

19 11. Obecności na zajęciach rozumianej jako realizacja obowiązku szkolnego, 12. Prowadzenia zeszytów przedmiotowych wskazanych przez nauczyciela, 13. Przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć dydaktycznych w szkole i poza nią, 14. Uczestniczenia w zajęciach szkolnych o nieobecności na zajęciach uczeń lub jego rodzice są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia wychowawcy. 15. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach dydaktycznych dokonuje wychowawca po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego lub pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców ucznia, 16. Termin przedstawienia zwolnienia lekarskiego (lub pisemnego usprawiedliwienia od rodziców) nie może przekroczyć 7 dni od ostatniego dnia nieobecności ucznia na zajęciach, 20. Nagrody 1. Podstawowym sposobem wyróżnienia ucznia jest pochwała wychowawcy klasy wobec uczniów i rodziców na zebraniu oraz pochwała Dyrektora na forum szkoły. 2. Uczeń wyróżniający się w nauce (średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych powyżej 4,75 i ocena zachowania co najmniej bardzo dobra) otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem i nagrodę od wychowawcy klasy. 3. Uczeń finalista lub laureat konkursu szkolnego międzyszkolnego tematycznego otrzymuje nagrodę od Dyrektora Szkoły na wniosek nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy oraz list pochwalny do rodziców. 4. Uczeń godnie reprezentujący szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych, imprezach i konkursach międzyszkolnych laureat jednego z trzech pierwszych miejsc otrzymuje nagrodę od Dyrektora Szkoły na wniosek nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy oraz list pochwalny do rodziców. 5. Uczeń aktywnie i skutecznie pracujący na rzecz szkoły w Samorządzie Szkolnym, redakcji gazety szkolnej, itp., wyróżniający się inicjatywą i pomysłowością otrzymuje nagrodę od Dyrektora Szkoły na wniosek nauczyciela lub Rady Pedagogicznej oraz list pochwalny do rodziców. 6. Uczeń spełniający warunki określone w regulaminie stypendiów może otrzymać od organu prowadzącego Szkoły stypendium naukowe zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie Wewnętrznym

20 21. Kary 1. Podstawową karą dla ucznia jest upomnienie ustne udzielone przez nauczyciela bądź Dyrektora Szkoły indywidualnie lub wobec całej klasy. 2. Każdy nauczyciel ma prawo ukarać ucznia pisemnym upomnieniem w dzienniku lekcyjnym w rubryce uwag. 3. Jeżeli uczeń, mimo rozmów przeprowadzonych z rodzicami, psychologiem i Dyrektorem Szkoły, nie poprawia swojego zachowania i swoją postawą w klasie i w czasie przerw międzylekcyjnych wywiera negatywny wpływ na kolegów albo uniemożliwia pracę na lekcji kolegom i nauczycielom, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma prawo przenieść ucznia do równoległej klasy. W w/w przypadku wychowawca klasy może podjąć decyzję o zakazie udziału ucznia w wycieczkach klasowych i szkolnych. 4. Uczeń może zostać ukarany skreśleniem z listy uczniów Szkoły i przeniesieniem do szkoły macierzystej w następstwie: 1) wyrażania agresji słownej i fizycznej wobec innych uczniów nauczycieli i pracowników Szkół, 2) narażania swym postępowaniem dobrego imienia szkoły, 3) nieprzestrzegania ustalonych przez nauczyciela zasad pracy na zajęciach, 4) nieszanowania innych ludzi lub nieprzestrzegania zasad kultury, 5) prowadzenia działalności wymierzonej przeciw innym ludziom, 6) propagowania poglądów szerzących nienawiść do innych ludzi, 7) bycia członkiem subkultur, grup i sekt, których cele są sprzeczne z podstawowymi wartościami etycznymi, 8) posiadania lub rozpowszechniania materiałów pornograficznych lub szerzących nienawiść i agresję, 9) palenia tytoniu, picia alkoholu, narkotyzowania się lub posiadania narkotyków, 10) opuszczania zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia lub ciągłego spóźnienia się na lekcje. 11) popełnienia czynu przestępczego w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego lub innego czynu rażąco niezgodnego z normami społecznymi. 5. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły: 1) uchwałą organu prowadzącego Szkołę w trybie natychmiastowym w przypadku nie opłacania czesnego przez Rodziców ucznia przez okres dłuższy niż dwa miesiące, 2 0 2

21 2) uchwałą Rady Pedagogicznej ze skutkiem na koniec semestru lub roku szkolnego w przypadku braku postępów w nauce lub ze względu na nieodpowiednie zachowanie ucznia. 3) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły. Od decyzji o skreślaniu przysługuje prawo odwołania do Łódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 6. Kary są udzielane w sposób nienaruszający nietykalności i godności osobistej ucznia. 7. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub udzielonej karze. 22. Wicedyrektor Szkoły Wicedyrektor Szkoły : 1. Reprezentuje Szkołę Podstawową w zastępstwie Dyrektora Szkoły i w zakresie powierzonym do reprezentacji, 2. Dba o prestiż i dobre imię oraz poziom nauczania w Szkole, 3. wyznacza i nadzoruje wykonywanie obowiązków oraz kieruje pracą w zakresie powierzonym przez Dyrektora, 4. Wykonuje inne obowiązki powierzone przez Dyrektora, zawarte w zakresie obowiązków, 5. Dyrektor Szkoły i Wicedyrektor mogą nagradzać i karać uczniów zgodnie z odpowiednimi zapisami regulaminu wewnętrznego i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 6. Od każdej decyzji Wicedyrektora można odwołać się do Dyrektora szkoły, 7. Od każdej decyzji Dyrektora Szkoły dotyczącej spraw, których nie obejmuje procedura odwoławcza przewidziana w odpowiednich przepisach oświatowych prawa oświatowego i ogólnego, można odwołać się do organu prowadzącego Szkołę. 23. Nauczyciel 1. Nauczycielem Szkoły jest osoba, która ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne oraz udokumentowaną znajomość języka obcego potrzebną do prowadzenia zajęć edukacyjnych, z którą organ prowadzący podpisał umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, powierzając jej obowiązki nauczyciela lub osoba prowadząca samodzielną 2 1 2

22 działalność edukacyjną, z którą organ prowadzący szkołę podpisał kontrakt na nauczanie w Szkole. 2. Nauczyciele mają prawo do: 1) zgodnych z przepisami warunków pracy umożliwiających realizację programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły, 2) poszanowania godności własnej i suwerenności decyzji w ramach obowiązującego w szkole prawa, zwłaszcza w kontaktach z rodzicami i Dyrektorem Szkoły, 3) szacunku dla swoich poglądów i przekonań, 4) zgodnego z zapisami prawa awansu zawodowego i warunków do własnego rozwoju, 5) ustalania zasad pracy na prowadzonych przez siebie zajęciach, 6) tworzenia programów autorskich, 7) tworzenia zespołów przedmiotowych, 8) tworzenia zasad oceniania w ramach przedmiotowego systemu oceniania, 9) wybierania i bycia wybieranymi do demokratycznych struktur szkolnych. 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 4. Nauczyciele są zobowiązani do: 1) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz w czasie zajęć szkolnych poza terenem szkoły, a także w trakcie wycieczek i obozów organizowanych przez Szkołę 2) troski o dobro ucznia, poszanowanie jego godności oraz do życzliwości i podmiotowego traktowania ucznia, 3) troski o prestiż i wysoki poziom nauczania w Szkoły Podstawowej, 4) realizowania programu nauczania zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN oraz realizowania celów i zasad wychowania i nauczania w Szkole określonych w stosownych dokumentach i planie dydaktyczno-wychowawczym 5) przestrzegania zapisów prawa szkolnego, 6) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 7) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów, 8) przeprowadzania zajęć zgodnie z wyznaczonym przez Dyrektora przydziałem godzin w szkolnym planie nauczania, 2 2 2

23 9) wykonywania obowiązków dydaktyczno-wychowawczych powierzonych przez Dyrektora w czasie wolnym od prowadzenia lekcji w wymiarze określonym w umowie o pracę, 10) wykonywania powierzonych obowiązków organizacyjnych i opiekuńczych w określonym roku szkolnym, 11) pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem, 12) opracowania na piśmie planu wynikowego nauczania, ze swojego przedmiotu na każdy nowy rok szkolny w sposób określony przez Dyrektora Szkoły, 13) rzetelnego prowadzenia wpisów do bieżącej dokumentacji dydaktycznej szkoły, 14) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej zwołanych przez Dyrektora Szkoły, 15) informowania rodziców uczniów o niepowodzeniach szkolnych oraz trudnościach wychowawczych związanych z ich dziećmi, 16) informowania rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych najpóźniej na miesiąc przed końcem roku szkolnego na przygotowanych przez szkołę wydrukach ocen, 17) informowania uczniów w formie ustnej o ocenach okresowych (rocznych) najpóźniej na tydzień przed zakończeniem semestru (roku szkolnego), 18) współdziałania z wychowawcami klas w pokonywaniu trudności wychowawczych i udzielaniu pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy oraz realizowania autorskich pomysłów programowych i metodycznych służących lepszemu kształceniu i wychowywaniu uczniów, 19) pracy w zespołach zadaniowych, wychowawczych, przedmiotowych jeśli takie zostały powołane przez Dyrektora Szkoły, 20) dbałości o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i wyposażenie Szkoły, 21) dbałości o porządek, ład i czystość w salach lekcyjnych, w których prowadzą zajęcia, 22) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 23) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej, zaś uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej (nauczyciel prowadzący ostatnie zajęcia), 24) sprawdzania czy wszystkie dzieci zostały odebrane ze szkoły zgodnie z oświadczeniami rodziców (wychowawcy klas I-III i oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego). 25) sprawdzania listy obecności na prowadzonych zajęciach i potwierdzania tego w dzienniku zajęć

24 24. Wychowawca oddziału 1. Wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele pełnią funkcję wychowawcy oddziału. 2. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy realizowanie programu wychowawczego szkoły oraz sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego oddziału, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w klasie oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności Szkoły, 4) opieki nad wychowankami w czasie wszystkich imprez i wydarzeń szkolnych, w których biorą udział jego wychowankowie. 3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2: 1) ustala ramowy plan pracy wychowawczej w powierzonym sobie oddziale, 2) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące oddział, 4) ustala treści i formy zajęć na godzinach przeznaczonych przez Dyrektora Szkoły do dyspozycji wychowawcy zgodnie z programem wychowawczym szkoły oraz prowadzi lekcje wychowawcze zgodnie z harmonogramem i zaproponowanym przez siebie planem, 5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno szczególnie uzdolnionym, jak i przeżywającym trudności i niepowodzenia), 6) utrzymuje kontakt z Rodzicami uczniów w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, b) udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączania ich w sprawy życia oddziału i szkoły, 2 4 2

25 d) informowania rodziców o niepowodzeniach i problemach szkolnych ucznia oraz nieobecności ucznia w szkole, które mogą mieć wpływ na obniżoną ocenę z zachowania lub na wyniki w nauce. 4. Wychowawca oddziału wystawia ocenę z zachowania ucznia. Informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o ocenie z zachowania w formie określonej przez Wewnątrzszkolny System Oceniania najpóźniej na tydzień przed zakończeniem semestru (roku szkolnego). 5. Wychowawca prowadzi zebrania rodziców uczniów powierzonego sobie oddziału. 6. Wychowawca odpowiada za bieżącą dokumentację dydaktyczną oddziału, tj. za prawidłowość i pełność wpisów do dzienników lekcyjnych, kart oceny uczniów i arkuszy ocen uczniów. 7. Wychowawca odpowiada za przekazanie Rodzicom informacji, o której mowa w 8 punkt 4, w formie pisemnej na przygotowanych przez szkołę wydrukach ocen. 8. Wychowawca odpowiada za przekazanie rodzicom informacji pochodzących od Dyrektora Szkoły lub nauczycieli uczących w oddziale powierzonym jego opiece. 9. Wychowawca klasy wypełnia świadectwa szkolne uczniów oddziału i występuje do Dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród dla uczniów zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Regulaminu Wewnętrznego Szkoły 25. Obowiązki Pedagoga Szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. 2. Organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami. 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej dla rodziców, uczniów i nauczycieli. 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły. 6. Planowanie i koordynowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego

26 7. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 8. Inne działania podejmowane na rzecz szkoły i uczniów. 26. Obowiązki Logopedy Szkolnego Realizacja zadań wynikających z profilaktyki logopedycznej (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy) dotyczy: 1. Stymulowania procesów nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej 2. Czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej 3. Zapobieganie dysharmonii rozwojowych 4. Stymulowanie rozwoju poznawczo językowego 5. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj. ćwiczeń ortofonicznych, słuchowych, rytmicznych, usprawniających narządy mowy, artykulacji, dykcji 6. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci; - zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym; - udostępnianie opracowanych materiałów. 1. Rodzice mają prawo do: 1) utworzenia Rady Rodziców, 27. Prawa i obowiązki Rodziców 2) znajomości Statutu, regulaminów szkolnych, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i innych dokumentów regulujących pracę szkoły, 3) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Szkoły, 4) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce w terminach ustalonych przez Szkołę, 5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 2 6 2

27 6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły, 7) stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze; spotkania takie nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na dwa miesiące. 2. Rodzice są zobowiązani do: 1) znajomości i zaakceptowania podpisem na początku nauki dziecka w szkole Regulaminu Wewnętrznego i zasad obowiązujących w Szkole, 2) współpracy w procesie dydaktycznym i wychowawczym z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, 3) w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w 24 ust. 4, niezwłocznego poinformowania Szkoły o zaistniałym fakcie, 4) przybycia do Szkoły na wezwanie nauczyciela, 5) systematycznej współpracy ze Szkołą w ramach wspólnych ustaleń, 6) terminowego uiszczania opłat czesnego Szkoły, 7) terminowego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Szkole, zgodnie z punktami 14, 15, rozdziału VI Zadania dodatkowe pracowników Szkoły niebędących nauczycielami związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom polegające na współpracy z kadrą pedagogiczną: a) zgłaszanie dyżurującemu nauczycielowi zauważanych nieprawidłowości w zachowaniu uczniów (na korytarzu, w toalecie, na boisku, dziedzińcu szkoły, klasach lekcyjnych), b) zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły i wychowawcom nieprawidłowych zachowań uczniów w czasie przerw, c) obserwacja monitoringu w sekretariacie szkolnym, d) zainteresowanie osobami wchodzącymi na teren szkoły. ROZDZIAŁ VII ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 29. Założenia podstawowe 1. Ilość uczniów w poszczególnych klasach nie powinna być większa niż 18 osób (wskazane po 50% chłopców i dziewcząt)

28 2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają te dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Szkoły. 3. Do 6 miejsc rezerwuje się dla kandydatów, których rodzice lub ich przedsiębiorstwo uzyskają status Dobroczyńcy Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Edukacji Innowacyjnej. Organ Prowadzący corocznie może zmienić ilość tych miejsc. 4. Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów wymienionych w ust. 2 i 3 wolne miejsca przydzielane są kandydatom z księgi przyjęć. 30. Kryteria przyjęć 1. Nabór uczniów prowadzi się każdego roku do klasy pierwszej oraz do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego 2. Do pozostałych klas prowadzony może być nabór uzupełniający w zależności od liczby wolnych miejsc 3. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6-ciu i 5-ciu lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne 4. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku, do których spełnione będą warunki wcześniejszego przyjęcia do szkoły. 5. Wnioski o przyjęcie dziecka do Szkoły przyjmowane są w sekretariacie Szkoły. 6. Po złożeniu wniosku w wyznaczonym terminie prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne Dyrektora z dziećmi i z rodzicami. 7. Niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest wpłacenie wpisowego oraz zawarcie umowy na edukację ucznia na dany rok szkolny. Wpisowe nie podlega zwrotowi. ROZDZIAŁ VIII BIBLIOTEKA SZKOLNA Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 2. Z biblioteki korzystać mogą: uczniowie, nauczyciele pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów szkoły, a także studenci odbywający praktykę w szkole, na tych samych zasadach co pracownicy szkoły

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 W ŁODZI

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 W ŁODZI STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 1. Publiczna Szkoła Podstawowa, zwana dalej Szkołą, nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego. 2. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU 1 1. Nazwa szkoły: 1) Publiczne Gimnazjum w Kornowacu. 2) Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kornowacu przy ulicy Starowiejskiej 33. 2. Gimnazjum jest jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyniki klasyfikacji są zawarte w dziennikach lekcyjnych, a w ujęciu zbiorczym w protokołach z rad klasyfikacyjnych.

Szczegółowe wyniki klasyfikacji są zawarte w dziennikach lekcyjnych, a w ujęciu zbiorczym w protokołach z rad klasyfikacyjnych. Uchwała nr 1/2012 z dnia 10.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2011/2012 Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP.

STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP. STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP. ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 Szkoła nosi nazwę: I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. Dopuszcza się używanie skrótu I SSP. 2 Cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LIPNIE Rok szkolny 2014/2015 Opracowały: Małgorzata Spisz Anna Ślusarczyk 1 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa strukturę, formy pracy i organizację Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

TRYB DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

TRYB DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 30/2015/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. PROCEDURA OKREŚLAJĄCA TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Publicznym Gimnazjum nr 32 im. Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach Podstawa prawna: - Art. 40 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996r. poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna:

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rady pedagogicznej

Regulamin rady pedagogicznej Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin rady pedagogicznej Toruń 2015 1 I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna jest statutowym organem Szkoły

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1 Szkoła jest publiczną placówką oświatowo wychowawczą, załoŝoną na podstawie Uchwały Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców uczniów i wpływania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia nr 20 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 1 Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, zwany dalej Zespołem, tworzą : 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH NAZWA I ZADANIA SZKOŁY 1 1. Szkoła jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną i nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. REGULAMIN RADY RODZICÓW. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. ( DZ.U.1996/67/329, 104/496, 1997/28/153, 141/943, 1998 /117/759, 162/1126, 2000 /12/136, 19 /239, 48 /550, 104 /1104, 120 /1268, 122/1320,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 74/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 r. STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Opiekunowie: Marlena Strzelecka i Żaneta Zięcik 1 Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców.

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum w Rząsce Podst. prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1) Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 52 i 54 (Dz. U. Nr 80 z dnia 9 maja 2007r.) 2) Statut Zespołu Szkół o w Milanowie.

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo