STATUT MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJI INNOWACYJNEJ W ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJI INNOWACYJNEJ W ŁODZI"

Transkrypt

1 STATUT MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJI INNOWACYJNEJ W ŁODZI Podstawa prawna: Konstytucja RP Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa szkoły: Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej, zwaną dalej Szkołą jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta w Łodzi. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VI szkoły podstawowej oraz jeden rok przygotowania przedszkolnego. 2. Ustalona nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 3. Szkoła została utworzona przez Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Senatorska 14/16, siedziba Zarządu Spółki z o.o: ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, zwana dalej organem prowadzącym Szkołę. 4. Siedziba Szkoły, będąca jednocześnie miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznowychowawczych, znajduje się w Łodzi, ul. Pomorska 83/85, Łódź 5. Szkoła jest szkołą podstawową dla obywateli polskich i obcokrajowców, gdzie w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian, a ukończenie, której umożliwia kontynuowanie nauki w gimnazjum. 6. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat w klasach I-VI oraz jeden rok w oddziale realizującym przygotowanie przedszkolne. 7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty Szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia, poprzez interdyscyplinarny program nauczania tak, aby osiągnął on sukces na miarę swoich możliwości. 2. Szkoła jest otwarta na międzynarodową społeczność uczniowską. 3. Cele wychowawcze: podstawowym celem wychowania jest propagowanie wartości uznawanych przez Szkołę i dawanie wychowankom możliwości wyrażenia ich poprzez praktyczne działania; wartości, którym Szkoła służy, to: 1) godność każdej osoby, 2) doskonałość postawy etycznej, 2 2

3 3) dobro wspólne w postawie publicznej, 4) europejska kultura w życiu i odbiorze sztuki, 5) prawda w działaniu i poznawaniu świata, 6) wolność działania i dokonywania wyborów, 7) zdrowy styl życia. 4. Program nauczania: program klas I-VI Szkoły oraz program przygotowania przedszkolnego realizują podstawę programową MEN, którą wzbogaca poprzez: 1) indywidualizację procesu nauczania, 2) rozszerzoną naukę języków obcych, szczególnie języka ang 3) autorski program wychowawczy, 4) zajęcia z działań twórczych, 5) różnorodne zajęcia sportowe. ROZDZIAŁ II CELE l ZADANIA SZKOŁY Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska ucznia. 2. Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej; wdraża ich do samodzielności; pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji; przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym. 3. Celem szkolnej edukacji na tym etapie kształcenia jest w szczególności: 1) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i umiejętności, 2) rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury; rozwijania wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia; zachęcania uczniów do samokształcenia, 3) wprowadzenie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 4) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych, 5) ułatwianie uczestnictwa w kulturze, 3 3

4 6) rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi, 7) ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania. 4. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno pedagogicznej. 1) Nauczyciele, wychowawcy są zobowiązani do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów, gdy sami taką potrzebę zauważą, a także gdy uczeń lub jego rodzic z taką prośbą zwrócą się do nich. 2) W szczególnie trudnych przypadkach szkoła korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szkoła organizuje konsultacje indywidualne nauczycieli oraz może organizować zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, uwzględniając ich potrzeby rozwojowe. 5. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo 1) W czasie obecności ucznia w szkole zapewnia się opiekę nauczycieli i opiekunów zgodnie z przyjętym tygodniowym rozkładem zajęć, planem zajęć dodatkowych, harmonogramem dyżurów i zakresem obowiązków poszczególnych pracowników Szkoły. 2) W czasie przerw między lekcyjnych nauczyciele aktywnie pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów. 3) W trakcie pobytu uczniów poza terenem Szkoły opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele organizatorzy zajęć lub wycieczek, zgodnie z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów. 4) Dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad całą grupą w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. choroba nauczyciela 5) Nauczyciel zobowiązany jest do stałej opieki i kontroli miejsc, w których prowadzi zajęcia, usuwania dostrzeżonych usterek samodzielnie lub niezwłocznego powiadomienia o nich dyrektora szkoły, sprawdzania listy obecności. 6) Nauczycielowi nie wolno pozostawić uczniów bez opieki, usunąć ucznia z pomieszczenia, w którym prowadzi zajęcia edukacyjne. 4 4

5 4 1. Zadaniem Szkoły jest w szczególności: 1) stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności, 2) kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności, 3) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów, ścieżkach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych, 4) poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej. 2. Zadania Szkoła wypełnia organizując edukację w ramach przyjętego programu szkoły a w nim: 1) misji Szkoły, którą jest maksyma: Non scholae, sed vitae discimus Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy, 2) Szkolnego Programu Wychowawczego, 3) Szkolnego Programu Profilaktycznego, 4) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 5) Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, a w szczególności między innymi przez: a) prawidłowo zorganizowany proces dydaktyczny, b) rozwój i doskonalenie kompetencji interdyscyplinarnych wyższego oraz niższego rzędu, o których mowa w podstawie programowej zwłaszcza kompetencji uczenia się, c) wypracowanie klasowych mikrosystemów wychowawczych w oparciu między innymi o walory wychowawcze ścieżek międzyprzedmiotowych, d) racjonalne wykorzystanie bazy dydaktycznej w tym zasobów multimedialnych, e) ciągłe wzbogacanie metod nauczania, f) współpracę ze środowiskiem i klientami szkoły, g) organizowanie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań i uzdolnień, w tym tzw. projektów interdyscyplinarnych, h) ciągłe doskonalenie jakości pracy szkoły poprzez diagnozowanie i monitoring osiągnięć, i) upowszechnianie form profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej poprzez wdrażanie specjalistycznych programów, j) właściwą organizację pracy szkoły, zwłaszcza wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, k) troskę o wspierający procesy kształcenia klimat szkoły, 5 5

6 l) ustanowienie rzeczywistej autonomii programowej szkoły pozostawienie nauczycielom decyzji o wyborze programu z katalogu MEN i wspieranie nauczycieli opracowujących programy wewnątrzszkolne. ł) właściwą, ukierunkowaną na cel organizację prac domowych ucznia, m) atrakcyjnie zorganizowane życie szkoły (teatr, koncerty, wystawy, programy RTV, dni otwarte, seminaria, przeglądy teatralne, gazetka, konkursy, zawody sportowe), n) promowanie wartości: staranność, dbałość, obowiązkowość, punktualność, poszanowanie godności, miłości, szacunek, o) wspieranie, motywowanie i promowanie radości uczenia się. ROZDZIAŁ III ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 5 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 2. Do zadań zespołu między innymi należy: 1) wybór programów nauczania do zajęć edukacyjnych i współdziałania w ich realizacji 2) opracowanie kryteriów oceniania przedmiotowego i zachowania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, 3) stymulowanie rozwoju uczniów, 3. Nauczyciel uczący w danym oddziale współpracują z wychowawcą klasy, rodzicami i ściśle realizują program wychowawczy, profilaktyczny i edukacyjny dla danego oddziału w cyklu edukacyjnym. 4. Dyrektor szkoły powołuje zespół wychowawców klas. 5. Zadaniem zespołu wychowawczego jest organizowanie pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają wsparcia, 6. Dyrektor szkoły powołuje zespoły samokształceniowe matematyczno-przyrodniczy i humanistyczny, językowy lub inny w miarę potrzeb. 7. Zadaniem powyższych zespołów jest organizacja m.in. sprawdzianu, diagnoza i analiza wyników. 6 6

7 8. Dyrektor w miarę potrzeb powołuje także inne nauczycielskie zespoły problemowozadaniowe i komisje: m.in. zespoły klasyfikacyjne, planistyczne zespół d/s rekrutacji, komisję statutową, socjalną i inne. 9. Do zadań zespołów problemowych należy: 1) projektowanie rozwoju szkoły, 2) wspomaganie procesów wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli, 3) przedstawienie wyników klasyfikacji w formie zestawienia zbiorczego oraz wydawanie opinii o skuteczności ustalonych zasad oceniania przedmiotowego i zasad oceniania zachowania, 4) przeprowadzenie rekrutacji wg opracowanych na dany rok szkolny kryteriów, 5) podział środków finansowych z budżetu komisji socjalnej, 6) przygotowywanie uchwał do zmian w statucie szkoły. 10. Zespoły problemowe powoływane są przez dyrektora szkoły. 11. W skład każdego zespołu wchodzi dyrektor szkoły lub wicedyrektor. 12. Zespoły, o których mowa w rozdziale III opracowują plany pracy do końca września danego roku szkolnego i przedstawiają do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 13. Praca zespołów podlega ewaluacji wewnątrz zespołowej. 14. Przewodniczący zespołu dwukrotnie w ciągu roku przedstawia dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji zadań z uwzględnieniem skuteczności osiągania wyznaczonych celów i wnioskami do dalszej pracy. 15. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora. ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 6. Organy szkoły Organami Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Edukacji Innowacyjnej są: 1. Dyrektor Szkoły, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Rada Rodziców organ społeczny, 4. Samorząd Uczniowski organ społeczny. 7 7

8 7. Dyrektor Szkoły 1. Dyrektora Szkoły powołuje organ prowadzący Szkołę. Wybór Dyrektora może być dokonany na drodze rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Na wniosek Dyrektora Szkoły organ prowadzący Szkołę może powołać Wicedyrektora Szkoły. 3. Dyrektora i Wicedyrektora odwołuje organ prowadzący na podstawie ogólnych przepisów. 4. Dyrektor Szkoły jest naczelnym organem wykonawczym, który nadzoruje działania Rady Pedagogicznej Szkoły, kieruje pracą i organizuje pracę wszystkim osobom wykonującym zadania na rzecz Szkoły. 5. Dyrektor Szkoły w szczególności: 1) reprezentuje Szkołę, 2) dba o prestiż i dobre imię oraz o poziom nauczania w Szkole, 3) nadzoruje wykonywanie obowiązków przez Wicedyrektora i inne osoby pełniące funkcje kierownicze w Szkole, 4) współrealizuje z organem prowadzącym budżet Szkoły, sprawuje kontrolę nad wydatkami Szkoły, odpowiada za prawidłowe dokonywanie wydatków w Szkole oraz gospodaruje jej środkami, 5) określa szkolny plan nauczania Szkoły, 6) zatwierdza roczny terminarz pracy Szkoły, 7) zwołuje posiedzenia i przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoły 8) przedstawia organowi prowadzącemu Szkołę wnioski o zatrudnianie i zwalnianie pracowników Szkoły oraz zawieranie umów zleceń i umów o dzieło, 9) zatwierdza i dopuszcza do realizacji programy nauczania oraz programy własne opracowane przez nauczyciela, jeżeli uzyskały one pozytywną ocenę nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe zgodne z zakresem treści nauczania, które program obejmuje (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 10) wystawia świadectwa szkolne, 11) rozpatruje odwołania od decyzji Wicedyrektora i Rady Pedagogicznej Szkoły, w sprawach, których nie obejmuje procedura odwoławcza przewidziana w odpowiednich przepisach oświatowych prawa oświatowego i ogólnego, 12) przygotowuje organizację pracy Szkoły: 8 8

9 a) ustala tygodniowy plan zajęć, b) przydziela czynności dydaktyczne i dodatkowe, c) dzieli na oddziały i grupy, d) organizuje indywidualny tok nauczania uczniów i nauczanie indywidualne oraz zatwierdza indywidualne programy nauki, e) opracowuje terminarz pracy Szkoły i terminarz oceniania, 13) organizuje bieżącą pracę Szkoły a) zapewnia pracownie zewnętrzne i sale gimnastyczne dla Szkoły, b) organizuje pracę psychologa szkolnego, c) organizuje zastępstwa, d) organizuje i nadzoruje udział Szkoły w imprezach kulturalnych i środowiskowych, e) nadzoruje organizację imprez szkolnych, f) organizuje wycieczki szkolne, g) przeprowadza nabór, rozmowy kwalifikacyjne i przyjmuje uczniów do Szkoły, h) współorganizuje z organem prowadzącym promocję i reklamę Szkoły, i) pozyskuje materiały i pomoce dydaktyczne dla Szkoły, j) organizuje zebrania z rodzicami i zapewnia systematyczną informację rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów Szkoły, k) czuwa nad realizacją terminarza pracy Szkoły, l) organizuje, w zależności od potrzeb i możliwości, zajęcia przygotowawcze do Szkoły, 14) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą Szkoły: a) przygotowuje i nadzoruje realizację planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły na każdy rok szkolny, b) nadzoruje wykonywanie obowiązków pedagogicznych przez nauczycieli Szkoły, zwłaszcza prowadzenie lekcji zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz zgodnie z podstawą programową i rozkładami materiałów oraz wykonywanie obowiązków opiekuńczych, c) nadzoruje realizację przez nauczycieli Szkoły celów i zasad wychowania oraz wymagania od uczniów Szkoły przestrzegania regulaminu wewnętrznego, d) nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez wychowawców i nauczycieli (rozkłady materiałów, dzienniki, arkusze ocen, karty oceny ucznia, wydruki ocen, protokoły egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz pozostałej dokumentacji szkolnej), 9 9

10 e) nadzoruje realizację Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, f) nadzoruje wypełnianie obowiązków przez wychowawców (zwłaszcza w zakresie kontaktów z rodzicami i obowiązku rozwiązywania problemów wychowawczych i niepowodzeń w nauce), g) nadzoruje i diagnozuje efektywność nauczania w Szkole, h) nadzoruje wykonywanie obowiązków pozalekcyjnych przez nauczycieli, i) raz w semestrze przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego, j) przygotowuje i realizuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, k) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, l) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi, m) raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go Kuratorowi Oświaty, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, n) analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie, 15) zapewnia bezpieczne warunki nauki i pracy w Szkoły i nadzoruje wykonywanie przez pracowników i nauczycieli obowiązków w zakresie BHP i ochrony zdrowia, 16) odpowiada za kontakt z Łódzkim Kuratorium Oświaty, z innymi instytucjami nadzorującymi pracę w Szkoły, z administracją rządową i samorządową oraz z organizacjami współpracującymi. 17) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących oraz realizuje wnioski oraz uchwały Rady Pedagogicznej w sprawach nagradzania lub karania uczniów i w innych sprawach, 18) wystawia legitymacje uczniowskie, zaświadczenia, arkusze ocen, opinie dotyczące uczniów, nauczycieli Szkoły, 19) opiniuje wszystkie regulaminy Szkoły oraz Statut Samorządu Uczniowskiego. 20) Dyrektor Szkoły może powołać, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Wicedyrektora powierzając mu część obowiązków

11 8. Rada Pedagogiczna 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły oraz Dyrektor. 2. Rada Pedagogiczna: 1) zatwierdza i realizuje plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, uchwałą zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz podejmuje uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów, 2) opiniuje programy nauczania stworzone przez nauczycieli, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, 3) przedstawia na drodze uchwały organowi prowadzącemu wnioski dotyczące warunków pracy Szkoły, 4) przedstawia na drodze uchwały Dyrektorowi Szkoły wnioski o nagrodzenie lub ukaranie uczniów, 5) zatwierdza Wewnątrzszkolny System Oceniania, 6) zatwierdza Program Wychowawczy Szkoły, 7) opiniuje przyznanie uczniom indywidualnego toku lub programu nauczania, 8) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego przedstawionej w formie uchwały odpowiedniego organu Samorządu Uczniowskiego 9) podejmuje uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu (w tej szkole) ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzi Dyrektor Szkoły lub w jego zastępstwie Wicedyrektor. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów na posiedzeniach plenarnych. 5. Rada Pedagogiczna opracowuje swój regulamin. Regulamin Rady Pedagogicznej musi być zgodny ze statutem oraz obowiązującym prawem oświatowym. 6. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jeśli może to naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły

12 7. Z każdego zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do Księgi Protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności Rady. 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej. 9. Rada Rodziców 1. W Szkole może działać Rada Rodziców. Rada Rodziców jest organem kolegialnym i składa się z rodziców po jednym w każdym oddziale, wybieranych i odwoływanych na zebraniach rodziców uczniów klasy. Rada Rodziców może wykonywać swoje funkcje w ramach Rady Rodziców Szkoły; a) w wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, b) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 2. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzi Przewodniczący Rady Rodziców oraz członkowie Prezydium powoływani zgodnie z regulaminem Rady Rodziców. 3. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 4. Prezydium Rady Rodziców może w sprawach nagłych podejmować decyzje należące do kompetencji Rady Rodziców. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców. 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) opracowywanie własnego regulaminu działania, 2) opiniowanie przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz składanie wniosków w tym zakresie do Dyrektora Szkoły, 3) opiniowanie Regulaminu Wewnętrznego Szkoły, 4) powoływanie komisji wg potrzeb wynikających z funkcjonowania Szkoły, 5) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji wybierającej Dyrektora Szkoły, 6) proponowanie kandydatur z grona rodziców Szkoły uzupełniających skład Rady Fundacji, 7) wnioskowanie do Organu Prowadzącego o dokonanie zmian w Statucie Szkoły, 1 2 1

13 8) występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły, 9) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania, 10) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w Szkole, 11) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w Szkole, 12) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego, 13) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania Szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki. 6. Posiedzenia Rady Rodziców są otwarte dla wszystkich rodziców. 7. Na zaproszenie Rady Rodziców w jej posiedzeniach mogą brać udział Dyrektor Szkoły oraz zaproszeni przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły, Zarządu Instytutu Postępowania Twórczego. 8. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym. 9. Rada Rodziców jest zobowiązana do: 1) Współdziałania z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w celu ochrony prestiżu i utrzymania wysokiego poziomu nauczania, 2) Wspomagania wysiłków organizacyjnych i inwestycyjnych Szkoły służących celom statutowym 3) Przedstawiania wszystkim rodzicom planów działania i rezultatów prac Rady. 4) 10. Samorząd Uczniowski 1. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski, który stanowi zorganizowaną formę działania młodzieży 2. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców. 3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Samorządu Szkolnego

14 4. Organami samorządu uczniowskiego są: a) na szczeblu klasowym: samorząd klasowy, b) na szczeblu szkoły: samorząd szkolny. 5. Prawa Samorządu: a)prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami. b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. c) prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi szkoły wniosków opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów. d) prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły. e) prawo do opiniowania szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. f) prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela (tylko na wniosek Dyrektora). 6. Samorząd szkolny może: a)organizować akcje charytatywne, b)organizować ciekawe imprezy dla uczniów wzbogacające ich wiedzę i znajomość tradycji, c)organizować wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, d)prowadzić konkursy i akcje plakatowe. 7. Działalność Samorządu nie może być sprzeczna ze statutem Szkoły i obowiązującym prawem. 8. Szczegółowy zakres działania Samorządu opracowany jest w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 11. Funkcjonowanie Szkoły jest oparte na zasadzie aktywnego uczestnictwa w nim trzech podmiotów procesu dydaktycznego: Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

15 Szkoła jest miejscem, w którym nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczy. Ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin pozalekcyjnych określa Dyrektor Szkoły w szkolnym planie nauczania Szkoły, z uwzględnieniem obowiązującego prawa oświatowego. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa kalendarium pracy Szkoły w oparciu o aktualne kalendarium MEN oraz terminarz oceniania przygotowany i zatwierdzony przez Dyrektora i podany do wiadomości Rady Pedagogicznej oraz rodziców i uczniów szkoły. 3. Szczegółowe cele pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w Szkoły w danym roku szkolnym określa plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej opracowany przez Dyrektora. 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla tego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 5. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, który może być ze względów dydaktycznych dzielony na grupy. 6. Organizację pracy poszczególnych oddziałów, określoną przez tygodniowy rozkład obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustala Dyrektor Szkoły. 7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie oddziałowo-lekcyjnym. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 9. Uczniowie Szkoły objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie określonym przez Dyrektora Szkoły w ramach postanowień statutu. 10. Uczniowie Szkoły objęci są opieką medyczną na zasadach określonych przez organ prowadzący Szkoły. 11. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe na wniosek uczniów lub rodziców. Na organizację każdego rodzaju zajęć dodatkowych wymagana jest zgoda organu prowadzącego szkołę

16 12. Szkoła wszystkim uczniom zapewnia opiekę od Uczniowie uczą się w oddziałach liczących maksymalnie 18 osób. 2. W wyjątkowych przypadkach liczba uczniów w oddziale może przekroczyć 18 osób, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po otrzymaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego Szkołę Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany przez jej dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy Szkoły uchwalonego przez Radę Pedagogiczną. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik i następnie przedstawia swoje propozycje Radzie Pedagogicznej. 2. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców do 15 marca w danym roku szkolnym podejmuje uchwałę, w której ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego. 3. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych

17 4. Dyrektor Szkoły do dnia 31 marca w danym roku szkolnym podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego. 5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązują przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawach mogą być wprowadzane w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego. 6. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole 2. Świetlica jest formą wychowawczo opiekuńczej działalności szkoły 3. Program działania i formy pracy świetlicy określa plan pracy świetlicy i regulamin 4. Opieką świetlicową objęty jest każdy uczeń, który zamelduje się w świetlicy. ROZDZIAŁ VI PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW ORAZ ZADANIA DODATKOWE PRACOWNIKÓW 17. Uczeń 1. Uczniem Szkoły jest każdy uczeń, który wskutek postępowania rekrutacyjnego określonego Regulaminem Przyjęć i Płatności zostanie wpisany przez Dyrektora Szkoły na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez Rodzica ucznia oraz organ prowadzący Szkołę. 18. Prawa ucznia Uczniowie mają prawo do: 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 2. Opieki wychowawczej, 1 7 1

18 3. Ochrony przed przemocą fizyczną bądź psychiczną, poszanowania ich godności oraz bezpiecznych warunków nauki, 4. Podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra innych osób, 6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 8. Wpływania na życie Szkoły, 9. Powoływania organów Samorządu Uczniowskiego, współpracujących z Dyrektorem Szkoły, Wicedyrektorem i Radą Pedagogiczną oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, o ile organizacje te są legalne i nie naruszają dobra innych osób oraz ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych, 10. Opiniowania skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły poprzez odpowiednie organy Samorządu Uczniowskiego określone w Statucie Samorządu Uczniowskiego i przeniesienie go do szkoły macierzystej, 11. Otrzymywania nagród i wyróżnień od organu prowadzącego, Dyrektora i Rady Pedagogicznej Szkoły, 12. Udziału w międzynarodowych projektach uczniowskich. 19. Obowiązki ucznia Uczniowie są zobowiązani do: 1. Godnego reprezentowania swojej szkoły, 2. Przestrzegania zapisów prawa szkolnego, 3. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 4. Dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt Szkoły oraz o ład i porządek w szkole, 5. Przestrzegania na zajęciach ustalonych przez nauczyciela zasad pracy, 6. Uczęszczania na obowiązkowe zajęcia określone przez tygodniowy rozkład zajęć i czynnego w nich uczestniczenia, 7. Systematycznej nauki i wykonywania obowiązkowych prac domowych, zgodnie z zasadami określonymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 8. Samodzielnej pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych, a także przy wykonywaniu prac domowych, jeśli nie są to prace zespołowe, 9. Szacunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 10. Przestrzegania zasad kultury zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, 1 8 1

19 11. Obecności na zajęciach rozumianej jako realizacja obowiązku szkolnego, 12. Prowadzenia zeszytów przedmiotowych wskazanych przez nauczyciela, 13. Przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć dydaktycznych w szkole i poza nią, 14. Uczestniczenia w zajęciach szkolnych o nieobecności na zajęciach uczeń lub jego rodzice są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia wychowawcy. 15. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach dydaktycznych dokonuje wychowawca po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego lub pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców ucznia, 16. Termin przedstawienia zwolnienia lekarskiego (lub pisemnego usprawiedliwienia od rodziców) nie może przekroczyć 7 dni od ostatniego dnia nieobecności ucznia na zajęciach, 20. Nagrody 1. Podstawowym sposobem wyróżnienia ucznia jest pochwała wychowawcy klasy wobec uczniów i rodziców na zebraniu oraz pochwała Dyrektora na forum szkoły. 2. Uczeń wyróżniający się w nauce (średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych powyżej 4,75 i ocena zachowania co najmniej bardzo dobra) otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem i nagrodę od wychowawcy klasy. 3. Uczeń finalista lub laureat konkursu szkolnego międzyszkolnego tematycznego otrzymuje nagrodę od Dyrektora Szkoły na wniosek nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy oraz list pochwalny do rodziców. 4. Uczeń godnie reprezentujący szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych, imprezach i konkursach międzyszkolnych laureat jednego z trzech pierwszych miejsc otrzymuje nagrodę od Dyrektora Szkoły na wniosek nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy oraz list pochwalny do rodziców. 5. Uczeń aktywnie i skutecznie pracujący na rzecz szkoły w Samorządzie Szkolnym, redakcji gazety szkolnej, itp., wyróżniający się inicjatywą i pomysłowością otrzymuje nagrodę od Dyrektora Szkoły na wniosek nauczyciela lub Rady Pedagogicznej oraz list pochwalny do rodziców. 6. Uczeń spełniający warunki określone w regulaminie stypendiów może otrzymać od organu prowadzącego Szkoły stypendium naukowe zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie Wewnętrznym

20 21. Kary 1. Podstawową karą dla ucznia jest upomnienie ustne udzielone przez nauczyciela bądź Dyrektora Szkoły indywidualnie lub wobec całej klasy. 2. Każdy nauczyciel ma prawo ukarać ucznia pisemnym upomnieniem w dzienniku lekcyjnym w rubryce uwag. 3. Jeżeli uczeń, mimo rozmów przeprowadzonych z rodzicami, psychologiem i Dyrektorem Szkoły, nie poprawia swojego zachowania i swoją postawą w klasie i w czasie przerw międzylekcyjnych wywiera negatywny wpływ na kolegów albo uniemożliwia pracę na lekcji kolegom i nauczycielom, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma prawo przenieść ucznia do równoległej klasy. W w/w przypadku wychowawca klasy może podjąć decyzję o zakazie udziału ucznia w wycieczkach klasowych i szkolnych. 4. Uczeń może zostać ukarany skreśleniem z listy uczniów Szkoły i przeniesieniem do szkoły macierzystej w następstwie: 1) wyrażania agresji słownej i fizycznej wobec innych uczniów nauczycieli i pracowników Szkół, 2) narażania swym postępowaniem dobrego imienia szkoły, 3) nieprzestrzegania ustalonych przez nauczyciela zasad pracy na zajęciach, 4) nieszanowania innych ludzi lub nieprzestrzegania zasad kultury, 5) prowadzenia działalności wymierzonej przeciw innym ludziom, 6) propagowania poglądów szerzących nienawiść do innych ludzi, 7) bycia członkiem subkultur, grup i sekt, których cele są sprzeczne z podstawowymi wartościami etycznymi, 8) posiadania lub rozpowszechniania materiałów pornograficznych lub szerzących nienawiść i agresję, 9) palenia tytoniu, picia alkoholu, narkotyzowania się lub posiadania narkotyków, 10) opuszczania zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia lub ciągłego spóźnienia się na lekcje. 11) popełnienia czynu przestępczego w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego lub innego czynu rażąco niezgodnego z normami społecznymi. 5. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły: 1) uchwałą organu prowadzącego Szkołę w trybie natychmiastowym w przypadku nie opłacania czesnego przez Rodziców ucznia przez okres dłuższy niż dwa miesiące, 2 0 2

21 2) uchwałą Rady Pedagogicznej ze skutkiem na koniec semestru lub roku szkolnego w przypadku braku postępów w nauce lub ze względu na nieodpowiednie zachowanie ucznia. 3) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły. Od decyzji o skreślaniu przysługuje prawo odwołania do Łódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 6. Kary są udzielane w sposób nienaruszający nietykalności i godności osobistej ucznia. 7. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub udzielonej karze. 22. Wicedyrektor Szkoły Wicedyrektor Szkoły : 1. Reprezentuje Szkołę Podstawową w zastępstwie Dyrektora Szkoły i w zakresie powierzonym do reprezentacji, 2. Dba o prestiż i dobre imię oraz poziom nauczania w Szkole, 3. wyznacza i nadzoruje wykonywanie obowiązków oraz kieruje pracą w zakresie powierzonym przez Dyrektora, 4. Wykonuje inne obowiązki powierzone przez Dyrektora, zawarte w zakresie obowiązków, 5. Dyrektor Szkoły i Wicedyrektor mogą nagradzać i karać uczniów zgodnie z odpowiednimi zapisami regulaminu wewnętrznego i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 6. Od każdej decyzji Wicedyrektora można odwołać się do Dyrektora szkoły, 7. Od każdej decyzji Dyrektora Szkoły dotyczącej spraw, których nie obejmuje procedura odwoławcza przewidziana w odpowiednich przepisach oświatowych prawa oświatowego i ogólnego, można odwołać się do organu prowadzącego Szkołę. 23. Nauczyciel 1. Nauczycielem Szkoły jest osoba, która ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne oraz udokumentowaną znajomość języka obcego potrzebną do prowadzenia zajęć edukacyjnych, z którą organ prowadzący podpisał umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, powierzając jej obowiązki nauczyciela lub osoba prowadząca samodzielną 2 1 2

22 działalność edukacyjną, z którą organ prowadzący szkołę podpisał kontrakt na nauczanie w Szkole. 2. Nauczyciele mają prawo do: 1) zgodnych z przepisami warunków pracy umożliwiających realizację programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły, 2) poszanowania godności własnej i suwerenności decyzji w ramach obowiązującego w szkole prawa, zwłaszcza w kontaktach z rodzicami i Dyrektorem Szkoły, 3) szacunku dla swoich poglądów i przekonań, 4) zgodnego z zapisami prawa awansu zawodowego i warunków do własnego rozwoju, 5) ustalania zasad pracy na prowadzonych przez siebie zajęciach, 6) tworzenia programów autorskich, 7) tworzenia zespołów przedmiotowych, 8) tworzenia zasad oceniania w ramach przedmiotowego systemu oceniania, 9) wybierania i bycia wybieranymi do demokratycznych struktur szkolnych. 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 4. Nauczyciele są zobowiązani do: 1) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz w czasie zajęć szkolnych poza terenem szkoły, a także w trakcie wycieczek i obozów organizowanych przez Szkołę 2) troski o dobro ucznia, poszanowanie jego godności oraz do życzliwości i podmiotowego traktowania ucznia, 3) troski o prestiż i wysoki poziom nauczania w Szkoły Podstawowej, 4) realizowania programu nauczania zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN oraz realizowania celów i zasad wychowania i nauczania w Szkole określonych w stosownych dokumentach i planie dydaktyczno-wychowawczym 5) przestrzegania zapisów prawa szkolnego, 6) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 7) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów, 8) przeprowadzania zajęć zgodnie z wyznaczonym przez Dyrektora przydziałem godzin w szkolnym planie nauczania, 2 2 2

23 9) wykonywania obowiązków dydaktyczno-wychowawczych powierzonych przez Dyrektora w czasie wolnym od prowadzenia lekcji w wymiarze określonym w umowie o pracę, 10) wykonywania powierzonych obowiązków organizacyjnych i opiekuńczych w określonym roku szkolnym, 11) pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem, 12) opracowania na piśmie planu wynikowego nauczania, ze swojego przedmiotu na każdy nowy rok szkolny w sposób określony przez Dyrektora Szkoły, 13) rzetelnego prowadzenia wpisów do bieżącej dokumentacji dydaktycznej szkoły, 14) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej zwołanych przez Dyrektora Szkoły, 15) informowania rodziców uczniów o niepowodzeniach szkolnych oraz trudnościach wychowawczych związanych z ich dziećmi, 16) informowania rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych najpóźniej na miesiąc przed końcem roku szkolnego na przygotowanych przez szkołę wydrukach ocen, 17) informowania uczniów w formie ustnej o ocenach okresowych (rocznych) najpóźniej na tydzień przed zakończeniem semestru (roku szkolnego), 18) współdziałania z wychowawcami klas w pokonywaniu trudności wychowawczych i udzielaniu pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy oraz realizowania autorskich pomysłów programowych i metodycznych służących lepszemu kształceniu i wychowywaniu uczniów, 19) pracy w zespołach zadaniowych, wychowawczych, przedmiotowych jeśli takie zostały powołane przez Dyrektora Szkoły, 20) dbałości o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i wyposażenie Szkoły, 21) dbałości o porządek, ład i czystość w salach lekcyjnych, w których prowadzą zajęcia, 22) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 23) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej, zaś uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej (nauczyciel prowadzący ostatnie zajęcia), 24) sprawdzania czy wszystkie dzieci zostały odebrane ze szkoły zgodnie z oświadczeniami rodziców (wychowawcy klas I-III i oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego). 25) sprawdzania listy obecności na prowadzonych zajęciach i potwierdzania tego w dzienniku zajęć

24 24. Wychowawca oddziału 1. Wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele pełnią funkcję wychowawcy oddziału. 2. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy realizowanie programu wychowawczego szkoły oraz sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego oddziału, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w klasie oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności Szkoły, 4) opieki nad wychowankami w czasie wszystkich imprez i wydarzeń szkolnych, w których biorą udział jego wychowankowie. 3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2: 1) ustala ramowy plan pracy wychowawczej w powierzonym sobie oddziale, 2) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące oddział, 4) ustala treści i formy zajęć na godzinach przeznaczonych przez Dyrektora Szkoły do dyspozycji wychowawcy zgodnie z programem wychowawczym szkoły oraz prowadzi lekcje wychowawcze zgodnie z harmonogramem i zaproponowanym przez siebie planem, 5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno szczególnie uzdolnionym, jak i przeżywającym trudności i niepowodzenia), 6) utrzymuje kontakt z Rodzicami uczniów w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, b) udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączania ich w sprawy życia oddziału i szkoły, 2 4 2

25 d) informowania rodziców o niepowodzeniach i problemach szkolnych ucznia oraz nieobecności ucznia w szkole, które mogą mieć wpływ na obniżoną ocenę z zachowania lub na wyniki w nauce. 4. Wychowawca oddziału wystawia ocenę z zachowania ucznia. Informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o ocenie z zachowania w formie określonej przez Wewnątrzszkolny System Oceniania najpóźniej na tydzień przed zakończeniem semestru (roku szkolnego). 5. Wychowawca prowadzi zebrania rodziców uczniów powierzonego sobie oddziału. 6. Wychowawca odpowiada za bieżącą dokumentację dydaktyczną oddziału, tj. za prawidłowość i pełność wpisów do dzienników lekcyjnych, kart oceny uczniów i arkuszy ocen uczniów. 7. Wychowawca odpowiada za przekazanie Rodzicom informacji, o której mowa w 8 punkt 4, w formie pisemnej na przygotowanych przez szkołę wydrukach ocen. 8. Wychowawca odpowiada za przekazanie rodzicom informacji pochodzących od Dyrektora Szkoły lub nauczycieli uczących w oddziale powierzonym jego opiece. 9. Wychowawca klasy wypełnia świadectwa szkolne uczniów oddziału i występuje do Dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród dla uczniów zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Regulaminu Wewnętrznego Szkoły 25. Obowiązki Pedagoga Szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. 2. Organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami. 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej dla rodziców, uczniów i nauczycieli. 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły. 6. Planowanie i koordynowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego

26 7. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 8. Inne działania podejmowane na rzecz szkoły i uczniów. 26. Obowiązki Logopedy Szkolnego Realizacja zadań wynikających z profilaktyki logopedycznej (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy) dotyczy: 1. Stymulowania procesów nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej 2. Czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej 3. Zapobieganie dysharmonii rozwojowych 4. Stymulowanie rozwoju poznawczo językowego 5. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj. ćwiczeń ortofonicznych, słuchowych, rytmicznych, usprawniających narządy mowy, artykulacji, dykcji 6. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci; - zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym; - udostępnianie opracowanych materiałów. 1. Rodzice mają prawo do: 1) utworzenia Rady Rodziców, 27. Prawa i obowiązki Rodziców 2) znajomości Statutu, regulaminów szkolnych, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i innych dokumentów regulujących pracę szkoły, 3) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Szkoły, 4) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce w terminach ustalonych przez Szkołę, 5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 2 6 2

27 6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły, 7) stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze; spotkania takie nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na dwa miesiące. 2. Rodzice są zobowiązani do: 1) znajomości i zaakceptowania podpisem na początku nauki dziecka w szkole Regulaminu Wewnętrznego i zasad obowiązujących w Szkole, 2) współpracy w procesie dydaktycznym i wychowawczym z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, 3) w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w 24 ust. 4, niezwłocznego poinformowania Szkoły o zaistniałym fakcie, 4) przybycia do Szkoły na wezwanie nauczyciela, 5) systematycznej współpracy ze Szkołą w ramach wspólnych ustaleń, 6) terminowego uiszczania opłat czesnego Szkoły, 7) terminowego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Szkole, zgodnie z punktami 14, 15, rozdziału VI Zadania dodatkowe pracowników Szkoły niebędących nauczycielami związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom polegające na współpracy z kadrą pedagogiczną: a) zgłaszanie dyżurującemu nauczycielowi zauważanych nieprawidłowości w zachowaniu uczniów (na korytarzu, w toalecie, na boisku, dziedzińcu szkoły, klasach lekcyjnych), b) zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły i wychowawcom nieprawidłowych zachowań uczniów w czasie przerw, c) obserwacja monitoringu w sekretariacie szkolnym, d) zainteresowanie osobami wchodzącymi na teren szkoły. ROZDZIAŁ VII ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 29. Założenia podstawowe 1. Ilość uczniów w poszczególnych klasach nie powinna być większa niż 18 osób (wskazane po 50% chłopców i dziewcząt)

28 2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają te dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Szkoły. 3. Do 6 miejsc rezerwuje się dla kandydatów, których rodzice lub ich przedsiębiorstwo uzyskają status Dobroczyńcy Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Edukacji Innowacyjnej. Organ Prowadzący corocznie może zmienić ilość tych miejsc. 4. Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów wymienionych w ust. 2 i 3 wolne miejsca przydzielane są kandydatom z księgi przyjęć. 30. Kryteria przyjęć 1. Nabór uczniów prowadzi się każdego roku do klasy pierwszej oraz do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego 2. Do pozostałych klas prowadzony może być nabór uzupełniający w zależności od liczby wolnych miejsc 3. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6-ciu i 5-ciu lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne 4. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku, do których spełnione będą warunki wcześniejszego przyjęcia do szkoły. 5. Wnioski o przyjęcie dziecka do Szkoły przyjmowane są w sekretariacie Szkoły. 6. Po złożeniu wniosku w wyznaczonym terminie prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne Dyrektora z dziećmi i z rodzicami. 7. Niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest wpłacenie wpisowego oraz zawarcie umowy na edukację ucznia na dany rok szkolny. Wpisowe nie podlega zwrotowi. ROZDZIAŁ VIII BIBLIOTEKA SZKOLNA Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 2. Z biblioteki korzystać mogą: uczniowie, nauczyciele pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów szkoły, a także studenci odbywający praktykę w szkole, na tych samych zasadach co pracownicy szkoły

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej w Zabrzu Nr 16/2012/2013-09-13 z dnia 13.09.2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu DZIAŁ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Nazwa szkoły: Społeczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo