Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert"

Transkrypt

1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/ 40 /11 Sucha Beskidzka dnia r. Konkurs Ofert Dotyczy: Udzielania na stanowisku Ratownika Medycznego realizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Ortopedycznej w charakterze gipsowego w okresie od r. do r. 1

2 I. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie na stanowisku Ratownika Medycznego realizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarach: a) segregacji medycznej b) recepcji c) wstępnej intensywnej terapii d) terapii natychmiastowej e) konsultacyjnym I f) konsultacyjnym II oraz w Poradni Ortopedycznej w charakterze gipsowego. 2. Za świadczenia będące przedmiotem zamówienia realizowane na stanowisku Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym uważa się w szczególności: a) wykonywanie czynności medycznych Ratownika Medycznego zgodnie z uprawnieniami wg ustawy z 2006r. o Państwowym Ratownictwie m / z późniejszymi zmianami/ b) dokonywanie wstępnej segregacji medycznej pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia lub życia c) rejestrowanie pacjentów w systemie programu informatycznego SOR i Wpis -Wypis d) wpisywanie pacjentów do Ksiąg Głównych Izby Przyjęć,Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Opieki Całodobowej e) wypisywanie druków L-4 f) nadzór nad dokumentacją Działu Pomocy Doraźnej poprzez: wpisywanie pacjentów do programów statystycznych segregację dokumentów na poszczególne działy tj. Działu Pomocy Doraźnej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Opieki Całodobowej, Zespołów Ratownictwa Medycznego, codzienne monitorowanie dokumentacji z poszczególnych obszarów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego kompletowanie dokumentacji Działu Pomocy Doraźnej i ich archiwizacja prowadzenie i przygotowanie pełnej sprawozdawczości dla Działu Pomocy Doraźnej g) znajomość standardów i procesów systemowych wewnątrzzakładowych i ogólnozakładowych 3. Za świadczenia realizowane przez Ratownika Medycznego w charakterze gipsowego w Poradni Ortopedycznej i innych miejscach w zależności od potrzeb Zamawiającego uważa się: a) przygotowanie gabinetu zabiegowego (gipsowni do pracy), b) uzupełnienie w materiał opatrunkowy i sprzęt medyczny, c) pomoc lekarzowi w wykonywanych zabiegach medycznych oraz zakładanie opatrunków gipsowych d) wykonywanie zabiegów zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, e) wykonywanie zleceń lekarskich w zakresie uprawnień Ratowników ch e) mycie dezynfekcja i przechowywanie narzędzi zgodnie z obowiązującymi standardami ogólnozakładowymi, f) przestrzeganie zasad sanitarno - epidemiologicznych na stanowisku pracy, h) zabezpieczenie i właściwe przechowywanie materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, i) dbałość o należyty stan sprzętu oraz ład i porządek na stanowisku pracy, 4. Świadczenia wymienione w pkt.1-3 realizowane są na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej uprawnionych do leczenia na podstawie umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami, a także w przypadkach wymagających udzielenia pomocy doraźnej. 2

3 II. Okres obowiązywania zamówienia: Zamówienie obowiązuje w okresie w okresie od r. do r. III. Kwalifikacje zawodowe i inne wymagania stawiane oferentowi 1. Oferent powinien posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: a) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu Ratownik licencjonowany lub zawodowy b) mile widziany staż pracy w pomocy doraźnej na stanowisku Ratownik c) dobry stan zdrowia pozwalający na wykonanie objętych przedmiotem zamówienia d) znajomość i umiejętność obsługiwania komputerów oraz znajomość programów statystycznych e) dyspozycyjność IV. Zasady udzielania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na stanowisku Ratownika Medycznego i ich wycena: A. Świadczenia w obszarze Segregacji Medycznej: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy stawka za 1 godzinę w dni robocze Wigilia, Sylwester stawka za 1 godzinę medyczny w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy w dni szczególne (Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) w dni szczególne (Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) stawka za 1 godzinę 7 stawka za 1 godzinę 8 stawka za 1 godzinę B. Świadczenia w obszarze Recepcji: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze od pn. do pt stawka za 1 godzinę 3

4 medyczny w dni szczególne (Wigilia, Sylwester) w dni robocze stawka za 1 godzinę C. Świadczenia w obszarze Wstępnej Intensywnej Terapii: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy medyczny w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy dnia następnego w dni szczególne (Wigilię, Boże Narodzenie Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) W dni szczególne ( Wigilia, Boże Narodzenie Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) dnia następnego D. Świadczenia w obszarze Terapii Natychmiastowej: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy medyczny w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy dnia następnego w dni szczególne (Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) w dni szczególne (Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) dnia 4

5 następnego E. Świadczenia w obszarze Konsultacyjnym I: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze od pn. do pt medyczny w dni szczególne (Wigilia, Sylwester) w dni robocze stawka za 1 godzinę F. Świadczenia w obszarze Konsultacyjnym II: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze od pn. do pt stawka za 1 godzinę medyczny w dni szczególne ( Wigilia, Sylwester) w dnia robocze stawka za 1 godzinę G. Świadczenia, o których mowa w pkt A-F realizowane będą zgodnie z miesięcznym harmonogramem udzielania sporządzonym przez Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego i Personelu Średniego Działu Pomocy Doraźnej w ilości jednej osoby na każdy obszar. 2. Świadczenia realizowane przez Ratownika Medycznego w charakterze gipsowego w Poradni Ortopedycznej: A). Harmonogram udzielanych w Poradni Ortopedycznej: Dni tygodnia Godziny przyjęć*/ Poniedziałek Wtorek */Świadczenia realizowane będą wg miesięcznego harmonogramu sporządzonego przez Koordynatora Przychodni Specjalistycznej oraz wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. 5

6 VI. Istotne warunki przygotowania oferty: 1.,,Zamawiający nieodpłatnie zabezpiecza odpowiednią ilość przeszkolonego średniego personelu medycznego i niższego lub nieodpłatny dostęp do usług realizowanych przez w/w personel. 2. Świadczenie usług, o których mowa w pkt. I specyfikacji istotnych warunkach zamówienia odbywać się będzie przy zastosowaniu sprzętu, aparatury i materiałów medycznych Zamawiającego i udostępnionych Oferentowi. 3.,,Oferent świadczy usługi, o których mowa w pkt. I specyfikacji istotnych warunków zamówienia w obiektach infrastruktury Zamawiającego. 4.,,Oferent zobowiązuje się, że będzie korzystał z pomieszczeń, o których mowa w pkt. 3 wraz z wyposażeniem, sprzętem i środkami łączności tylko i wyłącznie do wykonywania na rzecz Zamawiającego będących przedmiotem zamówienia. 5.,,Oferent zobowiązany jest dbać o sprzęt i aparaturę medyczną, z której będzie korzystał w związku z realizacją będących przedmiotem zamówienia. 6. Bieżące utrzymanie, naprawy, odnowa i konserwacja sprzętu spoczywa na,,zamawiającym. VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Ofertę należy złożyć na drukach załączonych do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 1). 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 4. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert (załącznik nr 2) oraz oświadczeniem o akceptacji projektu umowy ( załącznik nr 3) należy umieścić w plastikowym skoroszycie z zawieszką w zapieczętowanej kopercie oznaczonej danymi oferenta oraz napisem: Konkurs ofert na udzielania na stanowisku Ratownika Medycznego realizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Ortopedycznej w charakterze gipsowego VII. Kryteria oceny ofert 1.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie Kryteria oceny Ranga Sposób oceny Cena 50% Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dzień roboczy, świąteczny i wolny od pracy Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 40% Wg wzoru Wg wzoru 6

7 w dni szczególne (Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) Świadczenia w charakterze gipsowego w Poradni Ortopedycznej 0,5% 9,5% Wg wzoru Wykształcenie kwalifikacje zawodowe 20% Ocena członków Komisji Indywidualna ocena członków Komisji 30% Wg wzoru 2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów: a) cena- Świadczenia przez Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dzień roboczy, świąteczny i wolny od pracy Cn x 100 pkt = C x ilość członków Komisji x Ranga Ck Gdzie : Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilość punktów uzyskanych przez oferenta Maksymalna kwota pieniężna wydatkowana przez Zamawiającego za 1 godzinę udzielania przez Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy - 19,00 zł ( słownie: dziewiętnaście złotych 00/100 ) za 1 godzinę b) cena- Świadczenia przez Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dni szczególne ( Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok,Wielkanoc) Cn x 100 pkt = C x ilość członków Komisji x Ranga Ck Gdzie : Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilość punktów uzyskanych przez oferenta Maksymalna kwota pieniężna wydatkowana przez Zamawiającego za 1 godzinę udzielania przez Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dni szczególne ( Wigilia, Boże Narodzenie,Sylwester, Nowy Rok,Wielkanoc) - 25,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100 ) za 1 godzinę c) cena - Świadczenia przez Ratownika Medycznego w charakterze gipsowego w Poradni Ortopedycznej Cn x 100 pkt = C x ilość członków Komisji x Ranga Ck Gdzie : Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilość punktów uzyskanych przez oferenta 7

8 Maksymalna kwota pieniężna wydatkowana przez Zamawiającego za 1 godzinę udzielania przez Ratownika Medycznego w charakterze gipsowego w Poradni Ortopedycznej - 18,50 zł ( słownie: osiemnaście złotych 50/100 ) za 1 godzinę d) wykształcenie kwalifikacje zawodowe oceniane będzie na podstawie przedstawionych dokumentów skala punktowa / jako wielokrotność 10 pkt/ suma punktów poszczególnych członków Komisji x Ranga e) indywidualna ocena członków Komisji oceniane będzie na podstawie przedstawionych dokumentów skala punktowa / jako wielokrotność 10 pkt / suma punktów poszczególnych członków Komisji x Ranga VIII. Składanie ofert. Ofertę oznaczoną jak wyżej należy złożyć do dnia r. do godziny 9.00 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Blok C, pok. 103 IX. Otwarcie ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, Blok C, I piętro. X. Związanie ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. XI. Warunki konkursu Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać: mgr Dorota Borzestowska - Dział Zamówień i Sprzedaży Magdalena Sarnicka Świadczeń Zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godz w siedzibie Zespołu, ul. Szpitalna 22 Blok C, I piętro, pokój 120 telefon: (033) lek. med. Jacek Jawor - Z-ca Dyrektora Zespołu w terminie uzgodnionym z Sekretariatem Dyrektora w siedzibie Zespołu, ul. Szpitalna 22 Blok C, I piętro, pokój 103 telefon: (033)

9 XII. Istotne warunki umowy. A. Ubezpieczenie OC 1. Oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielenia zdrowotnych określonych w rozdziale I na czas trwania umowy. 2. Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. 3. Oferent zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt Oferent zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszania jego zakresu oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 5. W przypadku nie wypełnienia zobowiązania określonego w ust. 1-4,,Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 6. Oferent i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu, określonych w 1 do umowy. 7. Oferent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą OC z tytułu realizacji niniejszej umowy do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w ramach której zobowiązany jest posiadać polisę OC. 8.W zakresie przewyższającym sumę gwarancyjną, o której mowa w ust.7 odpowiedzialność odszkodowawczą OC ponosi Zamawiający. Podstawa prawna: ustawa z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz 654) B. Zmiana ceny za świadczenia 1.Ceny uzależnione są od sytuacji finansowej jednostki, w której Oferent udziela oraz Zamawiającego i mogą być renegocjowane w każdym terminie a) jeżeli jednostka, w której Oferent udziela świadczenia osiągnie nadwyżkę finansową z uwzględnieniem sytuacji finansowej Zamawiającego, to ceny mogą zostać zwiększone, b) jeżeli jednostka, w której Oferent udziela świadczenia zanotuje stratę z uwzględnieniem sytuacji finansowej Zamawiającego, to ceny mogą zostać zmniejszone, c) zmiany cen dotyczą przyszłych okresów rozliczeniowych, począwszy od najbliższego miesiąca. 2. Zmniejszenie cen, o których mowa w pkt. 1 pkt. b) odbywać się będzie wg następujących zasad: a) zmniejszenie w pierwszej kolejności dotyczyć będzie obniżenia cen max o 10% w zależności od ustalonego co miesiąc odpisu na fundusz premiowy dla pracowników w jednostce Zamawiającego, w której Oferent udziela, b) w drugiej kolejności obniżenie cen powyżej 10% odbywać się będzie w zależności od oceny sytuacji finansowej jednostki organizacyjnej przez Zamawiającego, c) realizacja ustaleń z pkt. a) nie wymaga zgody Oferenta i jest wykonywana w okresach miesięcznych, d) realizacja ustaleń z pkt. b) wymaga wspólnych uzgodnień stron umowy. 9

10 C. Termin płatności Należność z tytułu realizacji umowy będzie wypłacana przez Zamawiającego w okresach miesięcznych w terminie 15 dni od przedstawienia przez Oferenta prawidłowo sporządzonego rachunku za udzielone świadczenia, jednak nie wcześniej niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu obrachunkowym. D. Inne postanowienia umowy: 1.Oferent, od momentu podpisania umowy, zobowiązany jest do zastosowania się do miesięcznych harmonogramów udzielania przygotowanych przez Koordynatora / Z- cę Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego Działu Pomocy Doraźnej. 2.Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami umów zawartych między Udzielającym zamówienie a NFZ. Informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu, ul. Szpitalna 22 Blok A -Dział Organizacji i Nadzoru- mgr Urszula Chosianna - pokój 011 telefon (033) W dniu podpisania umowy Oferent zobowiązany jest do odebrania karty obiegowej (wg załącznika nr 1 do umowy) potwierdzającej zapoznanie się Oferenta z zasadami wykonywania zamówienia wynikającymi ze standardów, zarządzeń, regulaminów i innych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego. Wypełnioną kartę obiegową Oferent zobowiązany jest zwrócić w terminie do 7 dni od daty odebrania nie dotyczy Oferentów, którzy kontynuują świadczenia w tej samej jednostce Zamawiającego na tym samym stanowisku. 4. Spośród wszystkich złożonych ofert Zamawiający dokona wyboru wyłącznie 3 ofert. XIII. Prawo oferentów 1. Oferent ma możliwość składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) w związku. z art ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008r. Nr 164 poz 1027 z późniejszymi zmianami). 2. Oferent ma możliwość składania zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do r. do godz XIV. Prawo udzielającego zamówienie Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert 10

11 Załącznik nr 1 OFERTA KONKURSOWA Udzielanie na stanowisku Ratownika Medycznego realizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Ortopedycznej w charakterze gipsowego I. Dane o oferencie: Imię i nazwisko... Adres zamieszkania:... nr telefonu:... */REGON... */NIP... **/Nazwa banku... **/Numer rachunku bankowego... */ nie jest wymagane dołączenie zaświadczenia potwierdzającego nr REGON/NIP **/ należy wpisać nazwę banku i nr rachunku bankowego do rozliczeń w zakresie objętych postępowaniem konkursowym II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej: Należy załączyć uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej***/ b) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu Ratownik licencjonowany lub zawodowy***/ c) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie będących przedmiotem zamówienia***/ d) mile widziany staż pracy w pomocy doraźnej na stanowisku Ratownik ***/ kopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia przez instytucje wydające, notariusza lub Dział Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej III. Proponowane ceny jednostkowe brutto za usługi zgodnie z wyceną, określoną w pkt IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. A) Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę udzielania przez Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy -... zł ( słownie:... ) za 1 godzinę B) Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę udzielania przez Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dni szczególne ( Wigilia, Boże Narodzenie,Sylwester, Nowy Rok,Wielkanoc) -... zł ( słownie:... ) za 1 godzinę C) Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę udzielania przez Ratownika Medycznego w charakterze gipsowego w Poradni Ortopedycznej -... zł ( słownie:... ) za 1 godzinę miejscowość, data podpis i pieczęć składającego ofertę 11

12 załącznik Nr 2 (Dane oferenta) Oświadczenie Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z warunkami konkursu ofert,otrzymałem wszelkie wyjaśnienia potrzebne do przygotowania oferty.... miejscowość, data podpis i pieczęć składającego ofertę 12

13 załącznik nr 3 (Dane oferenta) Oświadczenie Oświadczam, że akceptuję projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń.... miejscowość, data podpis i pieczęć składającego ofertę 13

14 Załącznik Nr 4 PROJEKT UMOWY/ /11 zawarta w dniu...r. pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej reprezentowanym przez: Lek. med. Jacka Jawora - Z-cę Dyrektora ZOZ Sucha Beskidzka, zwanym dalej Udzielającym zamówienie a..., PESEL..., zam...., posiadający REGON..., NIP..., wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr... z dnia..., zwanym dalej,,przyjmującym zamówienie. Umowa zostaje zawarta w oparciu o: - ustawa z dnia r. o działalności leczniczej ( Dz. U. nr.112, poz.654) - Kodeks Cywilny. Mocą zgodnego oświadczenia woli, strony umowy ustalają, co następuje: Postanowienia ogólne 1.Przedmiotem umowy jest udzielanie na stanowisku Ratownika Medycznego realizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarach: a) segregacji medycznej b) recepcji c) wstępnej intensywnej terapii d) terapii natychmiastowej e) konsultacyjnym I f) konsultacyjnym II oraz w Poradni Ortopedycznej w charakterze gipsowego Za świadczenia będące przedmiotem umowy realizowane na stanowisku Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym uważa się w szczególności: a) wykonywanie czynności medycznych Ratownika Medycznego zgodnie z uprawnieniami wg ustawy z dnia r. o Państwowym Ratownictwie m /Dz. U. nr 191, poz z późniejszymi zmianami/ b) dokonywanie wstępnej segregacji medycznej pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia lub życia c) rejestrowanie pacjentów w systemie programu informatycznego SOR i Wpis -Wypis d) wpisywanie pacjentów do Ksiąg Głównych Izby Przyjęć, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Opieki Całodobowej e) wypisywanie druków L-4 f) nadzór nad dokumentacją Działu Pomocy Doraźnej poprzez: wpisywanie pacjentów do programów statystycznych segregację dokumentów na poszczególne działy tj. Działu Pomocy Doraźnej, Szpitalnego 14

15 Oddziału Ratunkowego, Opieki Całodobowej, Zespołów Ratownictwa Medycznego, codzienne monitorowanie dokumentacji z poszczególnych obszarów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego kompletowanie dokumentacji Działu Pomocy Doraźnej i ich archiwizacja prowadzenie i przygotowanie pełnej sprawozdawczości dla Działu Pomocy Doraźnej g) znajomość standardów i procesów systemowych wewnątrzzakładowych i ogólnozakładowych 3. Za świadczenia będące przedmiotem umowy realizowane w Poradni Ortopedycznej i innych miejscach w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie przez Ratownika Medycznego w charakterze gipsowego uważa się: a) przygotowanie gabinetu zabiegowego (gipsowni do pracy), b) uzupełnienie w materiał opatrunkowy i sprzęt medyczny, c) pomoc lekarzowi w wykonywanych zabiegach medycznych oraz zakładanie opatrunków gipsowych d) wykonywanie zabiegów zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, e) wykonywanie zleceń lekarskich w zakresie uprawnień Ratowników ch e) mycie dezynfekcja i przechowywanie narzędzi zgodnie z obowiązującymi standardami ogólnozakładowymi, f) przestrzeganie zasad sanitarno - epidemiologicznych na stanowisku pracy, h) zabezpieczenie i właściwe przechowywanie materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, i) dbałość o należyty stan sprzętu oraz ład i porządek na stanowisku pracy, 4. Świadczenia wymienione w pkt.1-3 realizowane są na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej uprawnionych do leczenia na podstawie umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami, a także w przypadkach wymagających udzielenia pomocy doraźnej. 5. W przypadku naruszenia ust. 1-4 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia,,udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 2 1.Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do wykonania innych czynności nie przewidzianych w niniejszej umowie, których potrzeba wykonania powstanie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 2. Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy mogą wspólnie ustalić inne miejsce wykonywania zdrowotnych objętych niniejszą umową. 3. Wykonanie obowiązku określonego w ust.1 i 2 wymaga uprzedniego zgodnego porozumienia stron określającego w szczególności rodzaj i kwotę należną Przyjmującemu zamówienie za ich wykonanie. Porozumienie powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15

16 Obowiązki stron umowy 1. Przyjmujący zamówienie świadczy usługi, o których mowa w 1 i 2 na rzecz pacjentów,,udzielającego Zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania w sposób ciągły i systematyczny w całym okresie trwania umowy Przyjmujący zamówienie wykonuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością. 4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. 5. W przypadku naruszenia ust. 1-4 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym,w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 4 1.,,Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami umów zawartych przez,,udzielającego zamówienie z instytucjami finansującymi świadczenia zdrowotne i postępowania zgodnie z nimi. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1 powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania zdrowotnych (umowy do wglądu w Dziale Organizacji i Nadzoru). 3. W dniu podpisania umowy,,przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do odebrania karty obiegowej (wg załącznika nr 1 do umowy) potwierdzającej zapoznanie się,,przyjmującego zamówienie z zasadami wykonywania zamówienia wynikającymi ze standardów, zarządzeń, regulaminów i innych uregulowań obowiązujących u,,udzielającego zamówienie. Wypełnioną kartę obiegową,,przyjmujący zamówienie zobowiązany jest złożyć w Dziale Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych w terminie do 7 dni od daty odebrania nie dotyczy,,przyjmującego zamówienie, który kontynuuje świadczenia w tej samej jednostce,,udzielającego zamówienie na tym samym stanowisku. 4. W przypadku naruszenia ust. 1-3,,Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia,,udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 16

17 5 Wszelkie zmiany w zakresie uzyskanych kwalifikacji Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zgłaszać,, Udzielającemu zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zaistnienia tych zdarzeń. Przyjmujący zamówienie współpracuje z personelem działu /oddziału w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy Koordynator Zespołu Pielęgniarskiego i Personelu Średniego Działu Pomocy Doraźnej, a w razie jego nieobecności Z-ca Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego, sporządza miesięczny harmonogram udzielania najpóźniej na 5 dni przed terminem jego obowiązywania. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany ustalonego harmonogramu w trakcie jego obowiązywania. 2.Koordynator Przychodni Specjalistycznej sporządza miesięczny harmonogram udzielania, o których mowa 1 ust 3. niniejszej umowy. 3.,,Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest stosować się do harmonogramu udzielania, o którym mowa w ust.1. i w ust Koordynatorzy, o których mowa w ust.1 i 2 a w razie jego nieobecności Z- ca Koordynatora, ma obowiązek przekazywania harmonogramu udzielania do Działu Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych trzy dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc jego obowiązywania, a także niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w ust. 1 zd W przypadku naruszenia ust 3 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnień Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z realizacją niniejszej umowy. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego zamówienie niepodanych do wiadomości publicznej. 3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy ustaleń dotyczących niniejszej umowy niepodanych do wiadomości publicznej. 8 17

18 4.Strona umowy, która poniosła szkodę w skutek naruszenia postanowień ust. 1-3 może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 1.,,Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przestrzegać i realizować zasady polityki jakości i polityki środowiskowej stosowane przez Udzielającego zamówienie w ramach wdrażanego systemu ISO. 2.,,Przyjmujący zamówienie obowiązany jest stosować standardy jakości obowiązujące u,,udzielającego zamówienie związane z akredytacją Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: a) stosowania zaleceń Działu Jakości, Komitetów, Komisji i Zespołów z nim współpracujących b) stosowania zaleceń Komitetu Terapeutycznego działającego z upoważnienia Udzielającego zamówienie c) znajomości i przestrzegania standardów udzielania zdrowotnych ustalonych przez,,udzielającego zamówienie d) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. e) postępowania zgodnie z warunkami umów zawartych przez,,udzielającego zamówienie z instytucjami finansującymi świadczenia zdrowotne. 2. W przypadku naruszenia ust. 1 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia, w tym również kontroli przeprowadzanej przez upoważnione przez niego osoby, w zakresie wykonania umowy, a w szczególności: a) sposobu udzielania zdrowotnych, b) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną i innymi środkami niezbędnymi do udzielania zdrowotnych, c) znajomości i przestrzegania standardów udzielania zdrowotnych ustalonych przez,,udzielającego zamówienie, d) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, e) postępowania zgodnie z warunkami umów zawartych przez,,udzielającego zamówienie z instytucjami finansującymi świadczenia zdrowotne w tym w zakresie sprawozdawczości, f) przestrzegania harmonogramu udzielania zdrowotnych. 2.W przypadku naruszenia ust. 1 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego 18

19 zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem zdrowotnych określonych w 1 i 2 umowy- na czas trwania umowy. 2. Przyjmujący zamówienie umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje umowa na udzielenie. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy Udzielającemu zamówienie dokument, o którym mowa w ust Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszania jego zakresu oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 5. W przypadku nie wypełnienia zobowiązania określonego w ust.1-4 Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu, określonych w 1 i 2 do niniejszej umowy. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą OC z tytułu realizacji niniejszej umowy do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w ramach której zobowiązany jest posiadać polisę OC. 3.W zakresie przewyższającym sumę gwarancyjną, o której mowa w ust.2 odpowiedzialność odszkodowawczą OC ponosi Udzielający zamówienie. 14 Zasady bezpieczeństwa i higieny udzielania 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej i radiologicznej obowiązujących u Udzielającego zamówienie a w szczególności do : zapoznania się i przestrzegania zawartych treści w poniższych planach: -PLAN EWAKUACJI Szpitala Rej. Sucha Beskidzka -PLAN EWAKUACJI Szpitala w Makowie Podhalańskim, a w szczególności instrukcji wymienionej w tych planach dotyczącej stanowiska sanitariusza ( ratownika medycznego) - uczestnictwa w planowanych próbnych akcjach ratowniczych na terenie obiektów ZOZ Sucha Beskidzka b) znajomości elementów systemu ochrony pożarowej występujących w jednostce organizacyjnej c) wykonywania wszelkich czynności w sposób minimalizujący ryzyko powstania pożaru lub innego zagrożenia 19

20 d) postępowania zgodnego z treścią w/w instrukcji w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podejmowania poniższych działań z zakresu bhp: A/ Przed rozpoczęciem realizacji umowy : 1/ Uczestniczyć w wstępnym szkoleniu w dziedzinie bhp realizowanym przez : - pracownika Sekcji BHP instruktaż ogólny - uprawnionego kierownika / koordynatora jednostki na terenie której Przyjmujący zamówienie realizuje umowę instruktaż stanowiskowy 2/ Poddać się sprawdzianowi wiadomości i umiejętności z zakresu bhp przeprowadzanemu przez uprawnionego kierownika / koordynatora jednostki na terenie której Przyjmujący zamówienie realizuje umowę - zaliczony sprawdzian warunkuje rozpoczęcie realizowania zawartej umowy 3/ Poddać się wstępnemu profilaktycznemu badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu przez uprawnionego lekarza - brak przeciwwskazań lekarskich warunkuje rozpoczęcie realizowania zawartej umowy 4/ Zapoznać się z ogólną instrukcją bhp dla personelu. 5/ Wyposażyć się w wymagany asortyment roboczo ochronny, który : - asortyment roboczy spełnia wymagania Polskiej Normy - asortyment ochronny dysponuje deklaracją zgodności B/ W trakcie realizacji umowy : 1/ Poddawać się okresowym szkoleniom bhp - aktualne zaświadczenie warunkuje kontynuację umowy 2/ Poddawać się okresowym i kontrolnym profilaktycznym badaniom lekarskim przeprowadzanym przez uprawnionego lekarza - brak przeciwwskazań lekarskich warunkuje kontynuację umowy 3/ Poddawać się kontrolom wewnętrznym z zakresu bhp 4/ Przestrzegać wszystkich przepisów i zasad bhp obowiązujących u Udzielającego Zamówienie 5/ Stosować wszystkie dostępne środki ochrony technicznej 6/ Stosować wymagany asortyment roboczo ochronny zgodnie z ich przeznaczeniem 7/ Współdziałać w zakresie bhp z kierownikiem / koordynatorem jednostki na terenie której Przyjmujący zamówienie realizuje umowę 3. Koszty czynności, o których mowa w ust. 2 obciążają,,przyjmującego zamówienie,, w poniższym zakresie: A) Asortymentu roboczego, B) Okresowych szkoleń w dziedzinie bhp, C) Wstępnych, okresowych i kontrolnych profilaktycznych badań lekarskich. 4.,,Przyjmujący zamówienie,, zobowiązany jest do dostarczenia,,udzielającemu zamówienie,, poniższych dokumentów: A) Przed rozpoczęciem realizacji umowy: kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp. B) W trakcie realizacji umowy w terminach gwarantujących zachowanie ich aktualności: okresowych za z przebytych szkoleń w dziedzinie bhp, okresowych i kontrolnych za z wykonanych profilaktycznych badan lekarskich. 20

21 5. W przypadku naruszenia ust. 1, 2, 4,,Udzielający zamówienie,, uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w kodeksie cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 1. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Udzielającego Zamówienie. 2. W przypadku uzasadnionej potrzeby Przyjmujący zamówienie ustanawia zastępstwo, dla ważności którego wymagana jest forma pisemna i akceptacja Udzielającego zamówienie. Zastępstwa organizowane za Przyjmującego zamówienie odbywają się na koszt Udzielającego zamówienie Zasady dotyczące sposobu zgłaszania nieobecności oraz ustanowienia zastępstwa dokonywane będą w sposób ustalony w załączniku nr 1, na druku stanowiącym załącznik nr 1 a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przed zawarciem umowy i w czasie jej trwania do poinformowania Udzielającego zamówienie o realizowanych przez siebie bądź zamiarze realizowania kolejnych umów o udzielanie zdrowotnych. 2. Zawarcie kolejnej umowy przez Przyjmującego zamówienie nie może ograniczyć zakresu niniejszej umowy oraz nie może ograniczyć dostępności i jakości udzielanych na podstawie niniejszej umowy zdrowotnych. 3. W przypadku naruszenia ust. 1-2,,Udzielający zamówienie,, uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 17,,Udzielający zamówienie może dokonywać zwrotu kosztów przejazdu i pobytu związanego ze szkoleniem,,przyjmującemu zamówienie, które jest związane z ogólną polityką,,udzielającego zamówienie na zasadach określonych w stosownym Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. 1.,,Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystać środków publicznych uzyskanych na podstawie niniejszej umowy w celu odpłatnego udzielenia zdrowotnych chyba, że odpłatność ta wynika z odrębnych przepisów i jest pobierano na konto,,udzielającego zamówienie

22 2. W przypadku naruszenia ust. 1-2,,Udzielający zamówienie,, uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Świadczenie usług, o których mowa w 1 umowy, odbywać się będzie przy zastosowaniu sprzętu, aparatury i materiałów medycznych Udzielającego zamówienie i udostępnionych Przyjmującemu zamówienie. 2 Przyjmujący zamówienie świadczy usługi, o których mowa 1 umowy w obiektach infrastruktury Udzielającego zamówienie. 3.,,Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, że będzie korzystał z pomieszczeń o których mowa w ust.2 wraz z wyposażeniem, sprzętem i środkami łączności tylko i wyłącznie do wykonywania na rzecz Udzielającego zamówienie będących przedmiotem umowy. 4. Udzielający zamówienie nieodpłatnie zabezpiecza odpowiednią ilość przeszkolonego średniego personelu medycznego i niższego lub nieodpłatny dostęp do usług realizowanych przez w/w personel. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dbać o sprzęt i aparaturę medyczną, z której będzie korzystał w związku z realizacją będących przedmiotem umowy. 6. Bieżące utrzymanie, naprawy, odnowa i konserwacja sprzętu spoczywa na Udzielającym zamówienie. 7. W przypadku naruszenia ust. 3-6,,Udzielający zamówienie, uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność materialna 1. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest zwrócić Udzielającemu zamówienia rzeczy udostępnione celem realizacji niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym i w tej samej ilości. Przyjmujący zamówienie nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową, jej właściwościami lub z przeznaczeniem, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę,ani zmuszony przez okoliczności, powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie. 22

23 3. Za szkody i braki w w/w mieniu Przyjmujący zamówienie odpowiada solidarnie z innymi osobami, którym rzecz została udostępniona w związku z udzielaniem zdrowotnych w ramach zawartych z ZOZ Sucha Beskidzka kontraktów. 1. Organizacja i zakup artykułów sanitarnych, leków i sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania będących przedmiotem umowy jest obowiązkiem,,udzielającego zamówienie i odbywa się na jego koszt. 2,,Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prawidłowego i racjonalnego gospodarowania artykułami sanitarnymi, lekami i sprzętem medycznym W przypadku naruszenia ust. 2,,Udzielający zamówienie,, uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Organizacja udzielania i zasady finansowania 22 1.Ustala się następujące zasady organizacji udzielania na stanowisku Ratownika Medycznego realizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Ortopedycznej w charakterze gipsowego i ich wycenę : I. Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na stanowisku Ratownika Medycznego: A. Świadczenia w obszarze Segregacji Medycznej: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy stawka za 1 godzinę w dni robocze Wigilia, Sylwester w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy w dni szczególne (Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, 7 stawka za 1 godzinę 8 stawka za 1 godzinę 7 stawka za 1 godzinę 23

24 medyczny Wielkanoc) w dni szczególne (Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) stawka za 1 godzinę B. Świadczenia w obszarze Recepcji: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze od pn. do pt stawka za 1 godzinę medyczny w dni szczególne (Wigilia, Sylwester) w dni robocze stawka za 1 godzinę C. Świadczenia w obszarze Wstępnej Intensywnej Terapii: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy medyczny w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy dnia następnego w dni szczególne (Wigilię, Boże Narodzenie Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) W dni szczególne ( Wigilia, Boże Narodzenie Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) dnia następnego 24

25 D. Świadczenia w obszarze Terapii Natychmiastowej: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy medyczny w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy dnia następnego w dni szczególne (Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) w dni szczególne (Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) dnia następnego E. Świadczenia w obszarze Konsultacyjnym I: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze od pn. do pt medyczny w dni szczególne (Wigilia, Sylwester) w dni robocze stawka za 1 godzinę F. Świadczenia w obszarze Konsultacyjnym II: Osoba wykonująca Czas realizacji Ilość godzin Rozliczanie udzielanych dla Ratowników ch w dni robocze od pn. do pt stawka za 1 godzinę 25

26 medyczny w dni szczególne ( Wigilia, Sylwester) w dni robocze stawka za 1 godzinę G. Świadczenia, o których mowa w pkt A-F realizowane będą zgodnie z miesięcznym harmonogramem udzielania sporządzonym przez Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego i Personelu Średniego Działu Pomocy Doraźnej w ilości jednej osoby na każdy obszar. II. Świadczenia realizowane przez Ratownika Medycznego w charakterze gipsowego w Poradni Ortopedycznej cena za 1 godz. A). Harmonogram udzielanych w Poradni Ortopedycznej: Dni tygodnia Godziny przyjęć*/ Poniedziałek Wtorek */Świadczenia realizowane będą wg miesięcznego harmonogramu sporządzonego przez Koordynatora Przychodni Specjalistycznej oraz wg aktualnych potrzeb Udzielającego zamówienie. 2,,Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia wymienione w ust.1, w zakresie wynikającym z treści 1 niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie w czasie wyznaczonym dla udzielania objętych niniejszą umową nie może udzielać w innym zakładzie opieki zdrowotnej albo w innej jednostce organizacyjnej Udzielającego zamówienie. 4.W przypadku naruszenia ust. 3 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 24 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do stosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 1.Za zrealizowanie, o których mowa w 1,,Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ustalonymi zasadami określonymi w 22 : A) Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę udzielania przez Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy -... zł ( słownie:... ) za 1 godzinę 23 B) Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę udzielania przez Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dni szczególne ( Wigilia, Boże Narodzenie,Sylwester, Nowy Rok,Wielkanoc) -... zł ( słownie:... ) za 1 godzinę 26

27 C) Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę udzielania przez Ratownika Medycznego w charakterze gipsowego w Poradni Ortopedycznej -... zł ( słownie:... ) za 1 godzinę 2.Ceny uzależnione są od sytuacji finansowej jednostki, w której Przyjmujący zamówienie udziela oraz Udzielającego zamówienie i mogą być renegocjowane w każdym terminie. a) Jeżeli jednostka, w której Przyjmujący zamówienie udziela świadczenia osiągnie nadwyżkę finansową z uwzględnieniem sytuacji finansowej Udzielającego zamówienie, to ceny mogą zostać zwiększone. b) Jeżeli jednostka, w której Przyjmujący zamówienie udziela świadczenia zanotuje stratę z uwzględnieniem sytuacji finansowej Udzielającego zamówienie, to ceny mogą zostać zmniejszone. c) Zmiany cen dotyczą przyszłych okresów rozliczeniowych, począwszy od najbliższego miesiąca 3. Zmniejszenie cen, o których mowa w ust. 2 pkt. b) odbywać się będzie wg następujących zasad: a) zmniejszenie w pierwszej kolejności dotyczyć będzie obniżenia cen max o 10% w zależności od ustalonego co miesiąc odpisu na fundusz premiowy dla pracowników w jednostce Udzielającego zamówienie, w której Przyjmujący zamówienie udziela b) w drugiej kolejności obniżenie cen powyżej 10% odbywać się będzie w zależności od oceny sytuacji finansowej jednostki organizacyjnej przez Udzielającego zamówienie c) realizacja ustaleń z pkt. a) nie wymaga zgody Przyjmującego zamówienie i jest wykonywana w okresach miesięcznych d) realizacja ustaleń z pkt. b) wymaga wspólnych uzgodnień stron umowy 4..,,Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany cen jednostkowych z tytułu realizacji wynikających z niniejszej umowy w przypadku zmiany wyceny przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne podmioty finansujące. 5. Udzielający zamówienia będzie wypłacał należności za zrealizowane świadczenia Przyjmującemu zamówienie na jego konto...na podstawie otrzymanych od niego comiesięcznych rachunków, do których Przyjmujący zamówienie dołączy wykaz zrealizowanych przez siebie w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6. Należność z tytułu realizacji umowy będzie wypłacana przez,,udzielającego zamówienie w okresach miesięcznych w terminie 15 dni od przedstawienia przez,,przyjmującego zamówienie prawidłowo sporządzonego rachunku za udzielone świadczenia, jednak nie wcześniej niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu obrachunkowym. 7. Warunkiem uzyskania przez Przyjmującego zamówienie należności za zrealizowane świadczenia w terminie określonym w ust.6 jest prawidłowe przekazanie przez niego Udzielającemu zamówienie prawidłowo wypełnionego rachunku. 8. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 6, może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Udzielającego zamówienie, a uniemożliwiających wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust.6 zd.1 (siła wyższa). 9. W razie zwłoki w uiszczeniu przez Udzielającego zamówienie kwot należności wynikających z umowy, Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki ustawowe. 27

28 Sankcje i kary Udzielający zamówienie w przypadku : - uzasadnionej skargi pacjenta, rodziny lub opiekuna w sprawach dotyczących udzielania zdrowotnych będących przedmiotem umowy - nie przestrzegania zapisów, o których mowa w 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 19 21, 22 niniejszej umowy może zastosować w stosunku do Przyjmującego zamówienie następujące sankcje: a) przekaże Przyjmującemu Zamówienie zalecenia do terminowej realizacji b) pisemnie upomni Przyjmującego zamówienie c) zmniejszy wynagrodzenie miesięczne o 10% d) zmniejszy wynagrodzenie miesięczne o 20% e) rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 2. Kolejność stosowania sankcji zależy od uznania Udzielającego zamówienie oraz wagi uchybienia. 3. Udzielający zamówienie uprawniony jest do dochodzenia odszkodowań przewyższających kary umowne, o których mowa w ust. 1, na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 4. W przypadku, gdy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Udzielający zamówienie zostanie obciążony przez instytucje finansujące świadczenia zdrowotne określoną kwotą pieniężną Przyjmujący zamówienie przejmie na siebie odpowiedzialność wynikającą z tego tytułu. 5. W przypadku prowadzenia przez instytucje finansujące świadczenia zdrowotne kontroli należytego wykonywania umowy zawartej z Udzielającym zamówienie Przyjmujący zamówienie zobligowany jest do czynnego udziału w tej kontroli oraz do niezwłocznych wyjaśnień dotyczących świadczonych przez siebie usług. 6. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 4, uwarunkowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy z winy Przyjmującego zamówienie. Czas trwania oraz sposób rozwiązania umowy 25 1.Umowa zostaje zawarta na okres od dnia...r. 2. Umowa wygasa, gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy. 3. Umowa może ulec rozwiązaniu: a) w każdym terminie na zasadzie porozumienia stron, b) bez podania przyczyn za 3 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 28

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/63 /11 Sucha Beskidzka dnia 12.12.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywania badań i zabiegów okulistycznych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 ZOZ/X-023/DŚZ/OF/14 /2011 Sucha Beskidzka dnia 11.04.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy: Konsultacji gastroenterologicznych udzielanych na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/ 48 /11 Sucha Beskidzka dnia 25.10.2011r. Konkurs Ofert Wykonywania badań i zabiegów laryngologicznych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań EMG dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań EMG dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/44/11/III Sucha Beskidzka 16.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań EMG dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Dyrekcja Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/ 20 /13 Sucha Beskidzka dnia 4.11.2013r. Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywania badań diagnostycznych - densytometrii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/53/11/ III Sucha Beskidzka 17.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym na przewiezienie chorego

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Wykonywania badań rezonansu magnetycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Wykonywania badań rezonansu magnetycznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/28/15 Sucha Beskidzka dnia 06.11.2015r. Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywania badań rezonansu magnetycznego w okresie

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Konkursu ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie psychoterapii

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Konkursu ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie psychoterapii Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I 010/DŚZ/OF/60 /11 Sucha Beskidzka dnia 22.11.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/6 / 13 Sucha Beskidzka dnia 08.03.2013r. Konkurs Ofert Dotyczy: Świadczeń lekarskich w rodzaju Podstawowa Opieka

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ I-010/DŚZ/OF/1 /2013 Sucha Beskidzka dnia 07. 01.2013r. Konkurs Ofert Dotyczy: Usług realizowanych przez technika elektroradiologa

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Nasz znak: ZOZ-010/DŚZ/ 24 /2015 Sucha Beskidzka dnia r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Nasz znak: ZOZ-010/DŚZ/ 24 /2015 Sucha Beskidzka dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ-010/DŚZ/ 24 /2015 Sucha Beskidzka dnia 06.10.2015r. Konkurs Ofert na świadczenia gipsowego w Oddziale Urazowo Ortopedycznym

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs ofert. na świadczenia psychologiczne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs ofert. na świadczenia psychologiczne Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/12 /13 Sucha Beskidzka dnia 05.06.2013r. Konkurs ofert na świadczenia psychologiczne w okresie 01.07.2013r. do 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Urologicznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Urologicznej Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/ 14/15 Sucha Beskidzka dnia 16.06.2015r. Konkurs Ofert Dotyczy: Udzielania świadczeń lekarskich w Poradni Urologicznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/ 2 /13 Sucha Beskidzka dnia 15.01.2013r. Konkurs Ofert Dotyczy:,,Objęcia stanowiska Koordynatora Oddziału Neonatologicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na zarządzanie Przychodnią Specjalistyczną w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na zarządzanie Przychodnią Specjalistyczną w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Nasz znak: ZOZ/X 023/DŚZ/OF/32 /2011/1 Sucha Beskidzka dnia 04.08.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na zarządzanie Przychodnią Specjalistyczną w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22

Konkurs Ofert. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17 /16 Sucha Beskidzka dnia 19.07.2016r. Konkurs Ofert Dotyczy: pełnienia funkcji Specjalisty ds. Epidemiologii

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I 010/DŚZ/ 7 /11 Sucha Beskidzka dnia 21.02.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy: Objęcia stanowiska Pielęgniarki Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne UMOWA o udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białymstoku. Załącznik Nr 3 W dniu. 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. III. Proponowany zakres świadczeń:

Załącznik nr 1. III. Proponowany zakres świadczeń: Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/ 61 /11/ I Sucha Beskidzka 29.12.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na objęcie stanowiska Koordynatora Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, udzielanie świadczeń lekarskich

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I 010/DŚZ/OF/ 32 /11 Sucha Beskidzka dnia 29.07.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy: Zarządzania Przychodnią Specjalistyczną w Zespole

Bardziej szczegółowo

II. Proponowany zakres i ceny jednostkowe zgodnie z wyceną świadczeń określoną w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Proponowany zakres i ceny jednostkowe zgodnie z wyceną świadczeń określoną w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. OFERTA KONKURSOWA Załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2017r. Dane o oferencie: Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... numer telefonu... */

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/ 43 /11 Sucha Beskidzka dnia 27.10.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie badań rezonansu magnetycznego w okresie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej. załącznik nr 1 OFERTA KONKURSOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetce transportowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/5/13 Sucha Beskidzka dnia 07.03.2013r. Konkurs Ofert Dotyczy: Objęcia stanowiska Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie:

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: Załącznik nr 2 do SWKO Umowa nr.. wzór W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: - art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Objęcia stanowiska Koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert. Objęcia stanowiska Koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/ 35/2015 Sucha Beskidzka dnia 17.12.2015r. Konkurs Ofert Dotyczy: Objęcia stanowiska Koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii Wadowice, dnia 21.02.2014 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia lekarskie w zakresie diagnostyki radiologicznej i ultrasonograficznej

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia lekarskie w zakresie diagnostyki radiologicznej i ultrasonograficznej Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/11/15 Sucha Beskidzka 23.06.2015r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia lekarskie w zakresie diagnostyki radiologicznej i ultrasonograficznej Dyrekcja Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/26/ 11 Sucha Beskidzka dnia 10.06.2011 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/26/ 11 Sucha Beskidzka dnia 10.06.2011 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/26/ 11 Sucha Beskidzka dnia 10.06.2011 r. Konkurs Ofert Dotyczy: Objęcia stanowiska Koordynatora Oddziału Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej w ramach Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej ul.willowa 2 a Nasz znak: 1207 /2011 Bielsko-Biała, dnia 25.11.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/ 17/14 Sucha Beskidzka dnia 09.05.2014r. Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

3 Przyjmującego Zamówienie Udzielającego Zamówienia Przyjmującego Zamówienie Udzielającego Zamówienia Przyjmującemu Zamówienie. 4

3 Przyjmującego Zamówienie Udzielającego Zamówienia Przyjmującego Zamówienie Udzielającego Zamówienia Przyjmującemu Zamówienie. 4 Projekt - pielęgniarki Umowa Nr. na wykonywanie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych w roku 2015 w ramach dyżurów pielęgniarskich oraz dyżurów opiekunów medycznych dla pacjentów leczonych w oddziałach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/13 /17 Sucha Beskidzka dnia 05.09.2017r. Konkurs Ofert Dotyczy: Udzielanie świadczeń lekarskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznego transportu noworodka

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/ 23 /12 Sucha Beskidzka dnia 22.10.2012r. Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron.

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron. UMOWA Nr... zawarta w dniu., w Olsztynie pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... OFERTA Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej noworodków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej. załącznik nr 1 OFERTA KONKURSOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetce transportowej

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr..

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr.. Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne U M O W A ZLECENIE nr.. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu..roku

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 07.11.2016 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22. Konkurs Ofert Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/28 /11 Sucha Beskidzka dnia 01.07.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywania usług transportu sanitarnego dla Działu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. 1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie.

Wzór Umowy. 1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie. UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM 3/2017 Wzór Umowy zawarta w dniu... w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w SPZZOZ w Sierpcu - pomiędzy Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy:

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 6 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk NIP 794-15-27-016,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. F. Chopina Rzeszów, ul. Chopina 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Radiologii

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

Lekarze umowa zlecenie

Lekarze umowa zlecenie Lekarze umowa zlecenie dyplom uczelni prawo wykonywania zawodu dyplom specjalizacji polisa OC lekarzy zgodnie z przepisami ( aktualna ) umowa dwa egzemplarze podpisane pieczątką lekarską druk zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/ /2017

UMOWA nr ZP/BP/ /2017 Załącznik nr 2 do ZO UMOWA nr ZP/BP/ /2017 zawarta w dniu.2017 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie, na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 7 listopada 2011r. D-423-6(1)-AOS/G/-MH/2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Przedmiot zamówienia

Rozdział II: Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1 96-100 Skierniewice działając na podstawie art 26 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej ( Dziennik Ustaw nr

Bardziej szczegółowo