WYKONAWCY. Pytanie nr 2: Co Stanowic będzie wartość brutto zamówienia w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONAWCY. Pytanie nr 2: Co Stanowic będzie wartość brutto zamówienia w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony?"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE BAF-VI /11 Warszawa, dnia 05 sierpnia 2011 r. WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 41/BAF-VI/PN/11 na świadczenie usługi przewozu osób (taxi) na rzecz MSWiA Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przewozu osób (taxi) na rzecz MSWiA. Pytanie nr 1: VI. ust. 1 pkt 1.2 w związku z VII pkt 1 ppkt 1.4 SIWZ Czy dla wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca może przedstawić w wykazie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ umowy na czas nieokreślony bez określonej wartości zamówienia? Zgodnie z treścią pkt VII.1.4 SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) usług (umów) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługi przewozu osób i wartości wykonanych lub wykonywanych usług na kwotę co najmniej ,00 PLN (siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Pytanie nr 2: Co Stanowic będzie wartość brutto zamówienia w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony? Wartość zamówienia stanowić może obrót uzyskany przez Wykonawcę na podstawie umowy obowiązującej w okresie wskazanym w pkt VI.1.4. SIWZ. Pytanie nr 3: Czy wartość brutto zamówienia może stanowić łączny obrót uzyskany na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. Stefana Batorego 5, Warszawa T , F E. Strona 1 z 5

2 Tak może stanowić. Pytanie nr 4: Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym, że usługi są wykonywane należycie będą pisemne referencje odbiorcy korzystającego z usług Wykonawcy? Wykonawca ma załączyć dokumenty (mogą to być referencje) jednoznacznie potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pytanie nr 5: VII. pkt 1 ppkt 1.6 SIWZ Wykonawca prowadzi działalność w zakresie organizacji przewozów taksówkami, w ramach której współpracuje z kierowcami posiadającymi licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Czy dla spełnienia obowiązku z art. 26 ust. 2b Ustawy prawo zamówień publicznych oświadczenie Wykonawcy, iż w dniu składania ofert współpracuje na podstawie zawartych umów z określoną liczbą kierowców posiadających licencje na wykonywania transportu drogowego taksówką stanowić będzie dla Zamawiającego wystarczający dowód na dysponowanie przez Wykonawcę zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia? (z powodu liczby kierowców nie jest możliwym uzyskanie pisemnych zobowiązań od każdego kierowcy). Jeżeli taksówkarze nie są pracownikami Wykonawcy, ale podmiotami prowadzącymi własną działalność gospodarczą nie. Przepis wyraźnie stanowi, iż wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów. Wykonawca nie jest zobowiązany przy realizacji zamówienia korzystać z usług wszystkich kierowców, może na potrzeby zamówienia i spełniania przedmiotowego warunku korzystać tylko część z nich i ta część kierowców (podmiotów) winna złożyć stosowne zobowiązanie. Pytanie nr 6: Pkt 12 Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W przypadku braku technicznej możliwości sporządzenia zestawień w celu rozliczenia wynagrodzenia, czy zestawienie może zawierać wyłącznie nr karty lub vouchera, daty wykonania usługi, trasy oraz kwoty należności?. Zamawiający informuje, że zestawienie, o którym mowa w pkt 12 Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oraz 3 ust. 11 Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ, może zawierać wyłącznie nr karty lub vouchera, daty wykonania usługi, trasy oraz kwoty należności. Pytanie nr 7: posiadającymi aktualne ubezpieczenia komunikacyjne OC i NNW na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł Strona 2 z 6

3 Dlaczego taka kwota a nie inna. Przy aktualnych promocjach i dowolności w wyborze ubezpieczyciela można dostać atrakcyjne stawki bez względu na wiek. Zamawiający informuje, że warunek kwotowy postawiony w pkt 4 lit a i b Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz 1 ust. 3 Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ odnosi się wyłącznie do minimalnej kwoty (30 000,00 zł.) ubezpieczenia NNW, nie zaś ubezpieczenia OC. Pytanie nr 8: Każdorazowo, przed realizacją usługi, Wykonawca ustalać będzie trzeźwość kierującego taksówką, a w przypadku stwierdzenia, że stan kierowcy wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, Wykonawca zobowiązany będzie do odsunięcia kierowcy od realizacji usługi Jak Państwo wyobrażacie sobie takie kontrole. Taksówki na zlecenia nie jadą prosto z bazy tylko krążą po mieście i jest to nierealne do wykonania. Zamawiający informuję, że modyfikuje postanowienia pkt 7 Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz 2 ust. 2 lit b Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ poprzez ich wykreślenie. Pytanie nr 9: stawkę dodatkową (dopłata) za podstawienie taksówki typu kombi lub minivan w wysokości niezależnej od taryfy i wysokości równej pięciokrotności stawki obowiązującej w taryfie pierwszej Dlaczego taka stawka, a nie inna. Można było dodać ten element jako kryterium oceny ofert. Narzucenie ogranicza swobodę w przygotowaniu oferty. Zamawiający określił stawkę dodatkową (dopłata) za podstawienie taksówki typu kombi lub minivan w wysokości niezależnej od taryfy i wysokości równej pięciokrotności stawki obowiązującej w taryfie pierwszej. Gwarantuje to porównywalność ofert. Wykonawca ma całkowitą swobodę w określeniu stawki obowiązującej z taryfie pierwszej a tym samym określenie stawki dodatkowej. Pytanie nr 10: Korzystanie z usług będzie następować na podstawie ważnych kart elektronicznych lub voucherów, zaopatrzonych w pieczęć Zamawiającego Zamawiający po otrzymaniu kart elektronicznych lub voucherów przekaże je osobom upoważnionym do korzystania z usług Wykonawcy. W przypadku voucherów, dodatkowo zamieści na nich pieczęć Zamawiającego. Voucher musi być numerowanym drukiem ścisłego zarachowania wystawionym w 3 egzemplarzach z następującym przeznaczeniem druków: - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, który zatrzymuje osoba korzystająca z usługi, - 2 egzemplarze dla Wykonawcy, które po wykonaniu usługi osoba korzystająca z niej pozostawia u kierowcy w taksówce. Strona 3 z 6

4 Nasza firma odeszła od voucherów dla Klienta. W zamian oferujemy Jednorazowe Kupony Kredytowe (JKK), które są wygodniejsze i bezpieczniejsze w użyciu. Zrobiliśmy to na prośby naszych Klientów. Czy dbanie o Klienta ma wyeliminować największa korporację w Polsce z przetargu? Zamawiający określił w pkt 11 Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia: Korzystanie z usług będzie następować na podstawie ważnych kart elektronicznych lub voucherów, zaopatrzonych w pieczęć Zamawiającego. Analogicznie - w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający alternatywnie określił korzystanie z usług na podstawie ważnych kart elektronicznych lub voucherów. Ponadto, w druku OFERTA stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający zażądał wskazania czy usługa będzie świadczona na podstawie kart elektronicznych czy voucherów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że Zamawiający dopuścił świadczenie usługi na podstawie kart elektronicznych lub voucherów, co oznacza że usługi mogą być świadczone na podstawie: - kart elektronicznych, - voucherów, - kart elektronicznych i voucherów, zgodnie z wyborem Wykonawcy. Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie innych dokumentów niż karty elektroniczne lub vouchery umożliwiających dokonywanie rozliczeń, jeżeli zapewniają możliwość rozliczeń zgodnych z treścią SIWZ. Pytanie nr 11 Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie usługi będzie następowało w formie bezgotówkowej na podstawie zestawień zbiorczych przygotowanych przez Wykonawcę raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego (rozliczeniowego). Zestawienia obejmować będą wykonane usługi z podaniem: nr karty lub vouchera, darty wykonania usługi, trasy (skąd-dokąd), liczby przejechanych kilometrów, określenia taryfy, kwoty należności z wyszczególnieniem stawek dodatkowych jeżeli takie wystąpią Voucher, po wykonaniu usługi musi zostać opatrzony datą wykonania usługi, podaniem trasy (skąd-dokąd), liczbą przejechanych kilometrów, określeniem taryfy, kwoty należności z wyszczególnioną stawka dodatkową lub stawką za postój, jeżeli takie wystąpią W jaki sposób kierowca ma wykonać takie zadanie szczególnie gdy wykonuje przejazd na granicy dwóch taryf lub stref. Nie ma zalegalizowanych taksometrów, które przekazywałyby takie informacje. Pokazują jednostki. Zamawiający wyraził zgodę na odmienne określenie informacji, które ma zawierać zestawienie zbiorcze zgodnie z treścią odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 6. Pytanie nr 12 Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania raz w tygodniu zestawień opóźnień w podstawianiu przez Wykonawcę taksówek powyżej maksymalnego czasu oczekiwania oraz zestawień kursów z przekroczonym czasem oczekiwania na osobę korzystającą z usługi, z wyłączeniem kursów zawierających określone zlecenie oczekiwania. Zestawienia przesyłane będą pod wskazany przez Zamawiającego adres Czy podobne zestawienie dotyczące spóźnień pasażerów będzie robione przez MSWiA? Strona 4 z 6

5 Spóźnienia pasażerów, zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ, jako kursy z przekroczonym czasem oczekiwania. Obowiązek ich sporządzania obciąża wyłącznie Wykonawcę pkt 13 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz 3 ust. 7 i 10 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 13 Zamawiającemu przysługuje prawo do telefonicznego anulowania zgłoszenia w czasie do 20 minut przed ustalonym czasem wykonania usługi lub w przypadku przekroczenia 20 minutowego czasu oczekiwania. W przypadku anulowania zamówienia, o którym mowa w pkt 26, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Przepisy miejskie mówią o 5 minutach oczekiwania bez włączonego taksometru. Do zdarzeń, o których mowa w pytaniu, nie mają zastosowania przepisy miejskie, w których mowa o 5 minutach oczekiwania bez włączonego taksometru. Z treści 3 ust. 6 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ wynika, że Zamawiającemu lub pasażerowi przysługuje prawo, bez jakichkolwiek konsekwencji ze strony Wykonawcy, do telefonicznej rezygnacji z zamówienia w czasie do 20 minut przed ustalonym czasem rozpoczęcia realizacji zamówienia lub w przypadku przekroczenia 20 minutowego czasu oczekiwania. Pytanie nr 14 Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych: 1) w wysokości 5% (słownie: pięć procent) maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 4, w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy, o których mowa w 1 ust. 3, 2 ust. 2 lit. a) i lit. b), 2 ust. 3, 2 ust. 6 zd. 2, 2 ust. 7 zd. 1, 2 ust. 8 oraz 5 ust. 1 i 3; kary umowne z tych tytułów Zamawiający może naliczyć za każdorazowe wystąpienie danego naruszenia, 2) w wysokości 100 zł - w przypadku każdorazowego naruszenia obowiązków wynikających z 2 ust. 2 li. c), 3) w wysokości 50 zł - w przypadku każdorazowego naruszenia obowiązków wynikających z 3 ust. 4 i 3 ust. 8. Dlaczego nie ma kar za spóźnienia i nieodpowiednie zachowanie pasażerów ( ). Zamawiający ma swobodę w kształtowaniu postanowień SIWZ, w tym kar umownych odnoszących się do przedmiotu i realizacji umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie ma obowiązku określenia kar umownych za zdarzenia wymienione w pytaniu nr 14. Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń za spóźnienia i nieodpowiednie zachowanie pasażerów na zasadach ogólnych. Pytanie nr 15 W nawiązaniu do SIWZ nr postępowania 41/BAF-VI/PN/11 zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy możemy do oferty dołączyć swoje propozycje, rozwiązania (inne niż w specyfikacji) i czy nie spowoduje to odrzucenia naszej oferty. Strona 5 z 6

6 Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Wykaz dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą został określony w pkt VII SIWZ. Wyłącznie dokumenty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) i SIWZ będą stanowić elementy oferty i podlegać będą ocenie. Zamawiający w pkt I.4. SIWZ określił, że nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający w zakresie udzielonych wyjaśnień dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usługi przewozu osób (taxi) oraz na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 9 sierpnia 2011 r. Godziny, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Strona 6 z 6

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-5/02/2014/272/W/MSW prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywny druk plakatów (afiszy),

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.2.5.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.6.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF Nazwa postępowania: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 01.10.2012r Znak sprawy: ZP.271.7.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

oraz transport przesyłek z ww. siedzib Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

oraz transport przesyłek z ww. siedzib Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. /22/ 695 89 02 fax /22/ 695 89 35

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:237982-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/433/055/D/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sukcesywną dostawę koksu dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-1-12/2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywny druk plakatów, zaproszeń, ulotek,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo