WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 Sygn. akt III CNP 21/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa Domu Maklerskiego I. S.A. w K. przeciwko G. S.A. w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 listopada 2013 r., skargi strony pozwanej o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 20 maja 2011 r., oddala skargę. Uzasadnienie

2 2 Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2011 r., Sąd Rejonowy oddalił powództwo Domu Maklerskiego I. SA przeciwko G. SA o zapłatę kwoty ,15 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Sąd pierwszej instancji ustalił, że w dniu 9 lutego 2005 r., strony zawarły umowę, na podstawie której powódka pełniła funkcję sponsora emisji akcji emitowanych przez pozwaną, w szczególności prowadziła rejestr akcjonariuszy, księgowość papierów wartościowych, potwierdzała zgodność świadectw depozytowych, wypłacała dywidendę, za miesięcznym wynagrodzeniem zł. Pozwana wypowiedziała tę umowę, a okres wypowiedzenia upłynął w dniu 31 grudnia 2009 r. W okresie wypowiedzenia w dniu 1 września 2009 r., powódka wezwała pozwaną do wskazania podmiotu, do którego ma przelać papiery wartościowe klientów. Na dzień 1 grudnia 2009 r. i 29 czerwca 2010 r., w rejestrze figurowało 2 klientów posiadających 110 akcji. Powódka prowadziła rejestr emisji akcji od stycznia do czerwca 2010 r. i wystawiała co miesięczne faktury opiewające na kwotę 5000 zł. z tytułu wynagrodzenia za wykonywaną usługę. Pozwana pisemnie odmawiała zapłaty, a ponadto pismem z dnia 22 kwietnia 2010 r. wezwała powódkę do przekazania rejestru sponsora akcji upoważnionemu podmiotowi, tj. M. Dom Maklerski SA w W. W dniu 15 czerwca 2010 r., zostało zawarte porozumienie pomiędzy powódką, pozwaną, a M. Domem Maklerskim SA, które określiło terminy i zasady przejęcia rejestru sponsora prowadzonego przez powódkę do dnia 30 czerwca 2010 r. Jednocześnie w 7 strony oświadczyły, że z dniem 31 grudnia 2009 r., uległa rozwiązaniu umowa z dnia 9 lutego 2005 r., a do czasu przekazania rejestru sponsora powódka nadal świadczy usługi prowadzenia rejestru sponsora emisji dla akcji pozwanej spółki. Według oceny Sądu Rejonowego, zachowanie pozwanej po wypowiedzeniu umowy świadczyło o woli zakończenia stosunku prawnego i nie było żadnych podstaw do przyjęcia, że pozwana potwierdziła czynności powódki w rozumieniu art. 756 k.c. Wprawdzie powódka wykonywała usługę dla pozwanej, polegającą na prowadzeniu rejestru, ale strony nie zawarły w tym zakresie żadnej umowy.

3 3 Powódka nie wykazała aby uzgodniono wysokość wynagrodzenia, ani szczegółowo zakresu wykonanej usługi, jak również nie powołała dowodów na ustalenie jakie wynagrodzenie należy się za wykonana usługę (art k.c. w zw. z art. 750 k.c.). Wyraziła pogląd, że z zawartego w dniu 15 czerwca przez strony porozumienia wynika, iż powódka nie wykonała w całości wszystkich usług określonych w umowie z dnia 9 lutego 2005 r. Powódka w apelacji zarzuciła przede wszystkim naruszenie prawa materialnego tj. art. 56 k.c. i art k.c. w zw. z art. 65 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie polegające na skupieniu się przez sąd jedynie na literalnym brzmieniu umowy zawartej przez strony z pominięciem skutków, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów, a także regulaminu KDPW oraz z Szczegółowych Zasad Działania KDPW i uznanie wskutek tego, że umowa między stronami nie uzależniała skuteczności jej rozwiązania od innych czynności niż wypowiedzenie na piśmie, a tym samym, iż doszło do skutecznego rozwiązania umowy; naruszenie art. 756 k.c. w zw. a art. 65 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że w 7 porozumienia z dnia 15 czerwca 2010 r. pozwana nie potwierdziła czynności powoda dokonywanych od stycznia 2011 r., a w związku z tym nie doszło do nadania prowadzeniu spraw skutków zlecenia. Skarżąca także podniosła, że pozwana zleciła powodowi wykonywanie funkcji sponsora emisji w rozumieniu zasad obowiązujących w KDPW, które stanowią wzorzec umowy (art. 384 i następne k.c.), wiążący obie strony, a jednocześnie nie wymagający ich doręczenia drugiej stronie, gdyż pozwana mogła się z łatwością dowiedzieć o ich treści (art k.c.). Na skutek apelacji wniesionej przez powódkę Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 maja 2011 r. zmienił zaskarżony wyrok i powództwo w całości uwzględnił. Wskazał, że zarzuty apelacyjne okazały się trafne. Umowa z dnia 9 lutego 2005 r., o wykonywanie funkcji sponsora emisji w świetle Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 104, poz. 708 ze zm.) polega na prowadzeniu rejestru sponsora emisji. Jego z kolei prowadzenie polega na przechowywaniu papierów

4 4 wartościowych, na realizacji dyspozycji klienta tych papierów wartościowych do rozrachunku zawartych na jego rachunku transakcji, na weryfikacji zgodności świadectw depozytowych z rejestrem, prowadzeniu księgowości papierów wartościowych, wypłacaniu dywidendy i innych czynnościach, W rezultacie, według jego oceny usługa wykonywana przez powódkę od stycznia 2010 r., do czerwca 2010 r była prowadzeniem rejestru sponsora emisji i wykonywaniem umowy z dnia 9 lutego 2005 r. Zdaniem Sądu Okręgowego taka kwalifikacja umowy o wykonywanie funkcji sponsora emisji ma znaczenie w świetle postanowień regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z aktów tych wynikają warunki ustawowe i zwyczajowe do prowadzenia rejestru sponsora emisji. Może bowiem nim być tylko podmiot spełniający ustawowe przesłanki prowadzenia rejestru, a poza tym obowiązki emitenta i sponsora emisji określają nie tylko postanowienia kontraktowe, ale i ustawowe także w kwestii, odnoszącej się do możliwości faktycznych i przyczyn jej rozwiązania. W świetle zapisów kontraktowych umowa uległa rozwiązaniu na skutek upływu okresu wypowiedzenia, niemniej według ustawy o obrocie papierami wartościowymi rejestr prowadzony przez sponsora emisji ma charakter rejestru praw podmiotowych i jego zamknięcie wiąże się z koniecznością przeniesienia papierów wartościowych na inny rachunek papierów wartościowych ich posiadacza. Wyraził stanowczy pogląd, że samo wypowiedzenie umowy o prowadzenie rejestru sponsora emisji przez jedną ze stron nie może zniweczyć ustawowych skutków zapisu papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Ustawa nakłada na sponsora obowiązek prowadzenia rejestru do momentu przekazania go innemu upoważnionemu podmiotowi. W sprawie pozwany emitent po wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji sponsora emisji zaniechał wskazania sponsorowi podmiotu, który przejąłby prowadzenie rejestru zbioru papierów wartościowych i przez to zachowanie przedłużył stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami. W rezultacie powódce należy się wynagrodzenie za prowadzenie rejestru sponsora emisji za okres od stycznia do czerwca 2010 r. zgodnie z 3 umowy z dnia 9 lutego 2005 r.

5 5 W skardze z dnia 9 kwietnia 2013 r. pozwana wniosła o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z dnia 20 maja 2011, opierając ją na podstawach: - rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 365`1 k.c. w zw. z art k.c. i art. 750 k.c. przez ich niezastosowanie; - rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art k.c. w zw. z art k.c. przez przyjęcie, że pozwanego obciążał obowiązek wskazania podmiotu, który ma przejąć od powoda prowadzenie rejestru zbioru papierów wartościowych, oraz przyjęcie, że przez niewskazanie tego podmiotu pozwana przedłużyła stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami; - rażącego naruszenia przepisów postępowania, tj. art k.p.c. w zw. z art k.p.c. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia i nieprzytoczenie przepisów prawa stanowiących podstawę orzeczenia, oraz naruszenie art k.p.c. przez naruszenie zakazu wyrokowania ponad żądanie powoda zgłoszone w pozwie. Pozwana wskazała, że skutkiem powołanych naruszeń prawa materialnego i procesowego jest niezgodność zaskarżonego wyroku w szczególności z art k.c. w zw. z art k.c. normującymi skutki wypowiedzenia zobowiązań o charakterze ciągłym, z art wyrażającym zasadę swobody umów i z określoną w art. 7 Konstytucji zasadą praworządności. Prokurator Generalny w piśmie z dnia 11 września 2013 r wyraził pogląd, że wyrok Sądu Okręgowego w K. z dnia 20 maja 2011 r. jest zgodny z prawem i w związku z tym skarga powinna zostać oddalona. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu w zasadzie drugiej instancji, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a jego zmiana lub uchylenie w drodze innych środków prawnych, nie było i nie jest możliwe (art k.p.c.). Zasadą jest, że prawomocność, tworzy nowy stan prawny pomiędzy stronami albo erga omnes, jak też sanuje wszelkie ewentualne naruszenia prawa,

6 6 którymi orzeczenie ewentualnie jest dotknięte. Dlatego przy wykładni zawartego w art k.p.c. pojęcia niezgodności z prawem należy uwzględnić istotę i sens odpowiedzialności państwa przewidzianej w art k.c. w zw. z art. 77 Konstytucji oraz naturę władzy sądowniczej. Swoboda ocen sędziego wynika nie tylko z jej istoty, ale często z pojęć niedookreślonych, czy klauzul generalnych. W związku z tym w teorii prawa trafnie przyjmuje się istnienie tzw. luzu decyzyjnego, który oznacza możliwość wyboru przez sędziego jednego z możliwych rozwiązań. Poza tym treść orzeczenia zależy od wyników wykładni, które mogą być różne w zależności od przedmiotu i stosowanych jej metod. W związku z otwartością semantyczną języka w tym także języka prawnego mogą mieć miejsce różne poprawne z punktu widzenia metod interpretacje. Z tych przyczyn tezę o istnieniu jedynego trafnego orzeczenia należy odrzucić. Dlatego też należy uznać, że różnej treści orzeczenia wydane w podobnej sprawie mogą być zgodne z prawem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1991 r., III ARN 32/91, PUG 1992, nr 2-3, poz. 4). Z tych wszystkich względów definicja bezprawności dotycząca art k.p.c. jest nieco odmienna od tego ogólnego pojęcia funkcjonującego na gruncie prawa materialnego i procesowego. Prawomocne orzeczenie jest niezgodne z prawem, gdy jest sprzeczne z niepodlegającymi różnej wykładni przepisami i z ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2006 r., I CNP 33/06, OSNC 2007, nr 2, poz.35, z dnia 31 marca 2006 r., IV CNP 25/05OSNC 2007, nr 1, poz. 17, z dnia 14 grudnia 2006 r., I BP 13/06, M. P. Pr. 2007, nr 5, poz. 253). Na gruncie postępowania kasacyjnego w judykaturze utrwalony jest pogląd, że obraza art k.p.c. w zw. z art k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie ma wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera tak kardynalne braki, które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną (por. np. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia

7 7 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, niepublikowane i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83). Pogląd ten jest także w zasadzie aktualny na gruncie postępowania skargowego, niemniej ze względu na zasygnalizowane pojęcie niezgodności z prawem braki w uzasadnieniu aby były skuteczne musiałyby mieć taki wymiar, że uniemożliwiłyby ocenę zasadności skargi. Tymczasem zestawienie uzasadnienia zaskarżonego wyroku z zarzutami apelacyjnymi pozwala odtworzyć sposób rozumowania sądu drugiej instancji i stwierdzić podstawę prawną zaskarżonego wyroku. Przedstawione w skardze zarzuty materialne także prowadzą do wniosku, że skarżący na podstawie uzasadnienia zaskarżonego wyroku wywiódł te unormowania, które stanowiły jego podstawę prawną. Poza tym, generalnie o tym, czy zaskarżony wyrok jest zgodny z prawem przesądza jego sentencja, gdyż uzasadnienie ma charakter motywacyjny i wtórny. Bezpodstawny okazał się także zarzut obrazy art. 321 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c., gdyż Sąd drugiej instancji nie naruszył zakazu orzekania ponad żądanie. Przede wszystkim, nie zasądził na rzecz powódki nic więcej, ani z innej podstawy niż podniesiona w pozwie. Wbrew stanowisku skarżącej powódka już w pozwie odwoływała się do stosunku prawnego ukształtowanego na podstawie umowy stron zawartej w dniu w dniu 9 lutego 2005 r. i dodatkowo do porozumienia zawartego przez strony w dniu 15 czerwca 2010 r., podnosząc że pozwana spółka nawet po rozwiązaniu umowy (a nie stosunku prawnego łączącego strony), nadała działaniom powódki skutki zlecenia w rozumieniu art. 756 k.c. Do tych wszystkich okoliczności uzasadniających żądanie odwołała się powódka w apelacji, czego wyrazem był zakres zarzutów apelacyjnych. Wyraźnie trzeba jednak zastrzec, że pomimo pewnych braków uzasadnienia, Sąd Okręgowy wyraźnie stwierdził, że apelacja zasługiwała na uwzględnienie ze względu na trafność podniesionych w niej zarzutów (a nie jednego z zarzutów). Nie zostały także w wyżej zasygnalizowany sposób naruszone powołane przepisy prawa materialnego. W sprawie artykuł 65 k.c. był stosowany do wykładni umowy stron z dnia 9 lutego 2005 r. zlecającej powódce przez pozwaną wykonywanie funkcji sponsora akcji zwykłych na okaziciela kolejnych emisji, oraz porozumienia stron z dnia 15 czerwca 2010 r.

8 8 Mając na uwadze zarzuty apelacyjne i niezakwestionowanie w skardze stosowania w sprawie art k.c. należało przyjąć, że integralnym elementem umowy o pełnienie funkcji sponsora akcji przez powódkę był Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: KDPW) i Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Istnienie obowiązku zapłaty pozwanej za wykonywaną przez powódkę usługę prowadzenia rejestru akcji pozwanej w pierwszym półroczu 2010 r. nastąpiło w drodze wykładni 42 Regulaminu KDPW i 26 Szczegółowych Zasad Działania KDPW r. Z 42 Regulaminu wynika, że do każdego wniosku o dokonanie zmian w sposobie rejestrowania papierów wartościowych wprowadzonych uprzednio do depozytu załącza się list księgowy. Z kolei według 26 Szczegółowych Zasad Działania zamknięcie konta podmiotowego, następuje pod warunkiem, że w dniu, w którym jego zamknięcie ma nastąpić, na koncie tym nie są rejestrowane żadne papiery wartościowe. Wywiedzenie w drodze wykładni z tych postanowień, że zamknięcie konta w rejestrze akcji nie mogło nastąpić dopóki na koncie zarejestrowane były papiery wartościowe, a te przekazane być nie mogły do czasu wskazania właściwego podmiotu przez pozwaną nie naruszało art. 65 k.c. w wyżej zasygnalizowany sposób, gdyż z 42 ust. 2 Regulaminu wynika, że przedstawienie zmiany danych dotyczących papierów wartościowych objętych listem księgowym jest obowiązkiem emitenta akcji, a więc w sprawie było obowiązkiem strony pozwanej. W razie nawet hipotetycznego przyjęcia, że nawiązany przez strony umową z dnia 9 lutego 2005 r. stosunek prawny wygasł na skutek wypowiedzenia umowy z dniem 31 grudnia 2009 r., to nie był także naruszony w rozumieniu art k.p.c. art. 65 k.c. przez wykładnię porozumienia stron z dnia 15 czerwca 2010 r. w kierunku, że pozwana nadała nim działaniom powódki polegającym na wykonywaniu funkcji sponsora akcji w okresie pierwszej połowy 2010 r. skutki zlecenia w rozumieniu art. 756 k.c. Spór bowiem o wynagrodzenie już istniał wcześniej, a pomimo tego pozwana zawarła z powódką to porozumienie. W jego 7 strony uzgodniły, że do czasu przekazania rejestru sponsora powódka nadal świadczy usługi prowadzenia rejestru sponsora emisji dla akcji pozwanej spółki.

9 9 Trafnie w apelacji powódka podniosła, że w literaturze podkreśla się, iż samo potwierdzenie jest dopuszczalne także w toku prowadzenia sprawy i wyraża ono akceptację tj. zgodę osoby zainteresowanej na czynności dokonane przez prowadzącego jej sprawę bez zlecenia. Skoro w piśmiennictwie przyjmuje się, że zlecenie w świetle art. 756 k.c. obejmuje każdy odpowiedni stosunek prawny, z którego wynika uprawnienie do zajmowania się cudzą sprawą, a prowadzenie sprawy polega na spełnianiu świadczenia charakterystycznego dla określonej umowy, to potwierdzenie wywołuje skutek w postaci zastosowania do stosunku prawnego łączącego strony przepisów jej dotyczących. Obydwie strony wskazywały, że treść stosunku prawnego jaki ich łączył był określony nie tylko przez umowę z dnia 9 lutego 2005 r. ale także wywoływała ona skutki prawne, które wynikały z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów (art. 56 k.c.), niemiej ze wskazywanych unormowań wywodziły odmienne wnioski. Powódka podnosiła, że do tej umowy zawartej przez strony należało stosować przepisy dotyczące przechowania, które jest umową realną, co oznaczało, że obok istnienia oświadczeń woli stron warunkiem prawnym jej bytu jest wydanie rzeczy. W rezultacie gdy zaś umowa ma ulec rozwiązaniu, rzecz przechowywana musi ulec zwrotowi. Specyfika zawartej przez strony umowy z dnia 9 lutego 2005 r. o wykonywanie funkcji sponsora emisji, polegała na tym, że tylko ściśle określony krąg podmiotów może pełnić takie usługi i z tego względu powódka nie mogła zwrócić papierów wartościowych pozwanej, lecz przekazać je tylko i wyłącznie innemu podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rejestru sponsora, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Bez wskazania tej informacji przez pozwaną z uwagi na realny charakter umowy niemożliwe było jej wygaśnięcie, a pozwana nie wykonała na czas wezwania powódki i z opóźnieniem w piśmie z dnia 22 kwietnia 2010 r. wskazała podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru sponsora, niemniej dopiero po zawarciu przez strony porozumienia z dnia 15 czerwca 2010 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 29 czerwca 2010 r. uchwałę nr 378/10, w której postanowił, że z dniem 30 czerwca 2010 r. ustaje wykonywanie przez spółkę Dom Maklerski I. SA uczestnictwa w Krajowym Depozycie papierów

10 10 Wartościowych w typie sponsor emisji akcji G., oraz że zostaje rozszerzone uczestnictwo spółki M. Dom Maklerski SA w KDPW dla akcji G. Dopiero podjęcie tej uchwały umożliwiło powódce przekazanie prowadzenia rejestru sponsora zgodnie z porozumieniem stron i uchwałą Zarządu KDPW rejestru sponsora akcji wyemitowanych przez pozwaną Domowi Maklerskiemu Millenium SA., a zatem za okres pierwszego półrocza należało się powódce wynagrodzenie określone w umowie z dnia 9 lutego 2005 r. Taka wykładnia, znajdująca zresztą oparcie w niektórych wypowiedziach literatury nie narusza w sposób wyżej zasygnalizowany art. 5 ust 4. w zw. z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami finansowymi (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz ze zm.) według którego to unormowania emitent papierów wartościowych zobowiązany jest do zawarcia umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Wykładnia ta broni się bowiem w świetle możliwych technik interpretacyjnych. Z kolei pozwana powołując się na konkretną pozycję literatury wywodziła, że do umowy nienazwanej, jaką jest umowa o świadczenie usług sponsora emisji akcji, która nie jest uregulowana innymi przepisami stosuje się odpowiednio zgodnie z art. 750 k.c. przepisy o zleceniu, a zatem zawarta przez strony umowa podlegała uregulowaniom zamieszczonym w tytule XXI k.c., i w związku z tym, skoro strony zastrzegły możliwość jej wypowiedzenia to uległa rozwiązaniu zgodnie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia tj. z końcem 2009 r. Podkreśliła jednocześnie, że postanowienie to jest zgodne z zasadą o niedopuszczalności kreowania zobowiązań bezterminowych o charakterze ciągłym (art k.c.). Wskazała także, że istota funkcji sponsora emisji sprowadza się do prowadzenia rachunków papierów wartościowych dla właścicieli papierów wartościowych nabytych w obrocie pierwotnym lub w ofercie publicznej, którzy nie zdeponowali posiadanych walorów na rachunkach inwestycyjnych i że podmiot

11 11 prowadzący taki rachunek nie jest uprawniony do rejestrowania na nim innych papierów nabytych później przez te osoby, oraz do ustanawiania na nich zabezpieczeń i w związku z tym wyraziła pogląd, że funkcja sponsora emisji jest całkowicie uzależniona od woli emitenta. W rezultacie jej zdaniem z chwilą rozwiązania umowy o pełnienie funkcji sponsora emisji akcji powódka jako sponsor emisji powinna była wezwać akcjonariuszy jako podmioty uprawnione, a nie pozwaną do wskazania rachunku papierów wartościowych prowadzonych dla nich przez inne biuro maklerskie celem przeniesienia papierów wartościowych z konta ewidencyjnego prowadzonego przez sponsora emisji na konto ewidencyjne uczestnika prowadzącego rachunki papierów wartościowych. Powtórzyła też pogląd zawarty w tej pozycji literatury, że umowa o pełnienie funkcji sponsora emisji akcji ma charakter właściwej umowy na rzecz osoby trzeciej tj. umowy uprawniającej osobę trzecią do otrzymania świadczenia od dłużnika (sponsora emisji). Trafnie jednak Prokurator Generalny podniósł że skarżąca oparła się na powoływanej pozycji literatury tylko wybiórczo, pomijając te zapatrywania, które nie wspierają podniesionych przez nią zarzutów. Wyjątkowy charakter rejestru sponsora emisji przejawia się także w tym, że rachunek papierów wartościowych dla posiadaczy papierów wartościowych prowadzony jest w tym wypadku na podstawie umowy z emitentem akcji, a nie posiadaczem rachunku. Z tego względu zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extendendae brak jest podstaw do rozszerzającej wykładni przepisów ustaw, zwłaszcza ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w celu rozszerzenia uprawnień, czy konstruowania obowiązków posiadaczy akcji. W rezultacie, w publikacji tej - wobec braku ustawowego obowiązku nabywców papierów wartościowych w danej ofercie publicznej otwarcia rachunku papierów wartościowych lub sprzedaży zakupionych akcji w określonym terminie, oraz nie określenia przez ustawę, ani terminu, ani sposobu utraty przez rejestr sponsora emisji charakteru rachunku papierów wartościowych - wyrażono pogląd, że jednostronne rozwiązanie przez emitenta umowy o prowadzenie rejestru sponsora emisji i zawarcie jej z innym podmiotem nie jest dopuszczalne w obecnym stanie prawnym. W każdym razie nie można było uznać w okolicznościach sprawy, że zaskarżony wyrok jest niezgodny z prawem w wyżej zasygnalizowanym

12 12 rozumieniu, także ze względu na zawarcie przez strony porozumienia z dnia 15 czerwca 2010 r. Ze wskazanych względów skarga, na podstawie art k.p.c., uległa oddaleniu. es

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak Sygn. akt II CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CNP 25/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego

Wyrok. Sądu Najwyższego Sygn. akt III CSK 143/10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r. 1. Do zmiany umowy uzasadnionej okolicznościami wyczerpującymi przesłanki określone w art. 144 ust. 1 p.z.p., może dojść jedynie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 91/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 613/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2008 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 115/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2011 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada SSA Marek Machnij

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 202/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 142/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt III CSK 155/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 marca 2015 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 407/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 marca 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 475/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 346/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 lutego 2009 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Krzysztof Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Marian Kocon

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Marian Kocon Sygn. akt II CNP 124/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2007 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Marian Kocon po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 472/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 387/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 319/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 lutego 2009 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka Sygn. akt II CSK 183/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 marca 2012 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Maryla Czajkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Maryla Czajkowska Sygn. akt II CSK 636/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 179/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Jolanta Frańczak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III BP 2/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 czerwca 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 330/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 224/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 listopada 2006 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Maria

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 18/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Anna Owczarek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 509/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 2/2009 Wyboru i opracowania orzeczeń dokonało Kolegium Redakcyjne Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 98/13. Dnia 6 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 98/13. Dnia 6 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2013 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 519/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Joanna Porowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Joanna Porowska Sygn. akt I PZP 1/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 maja 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Hajn Protokolant Joanna Porowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 341/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 stycznia 2012 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo